PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN

1.

KERTAS (a) Saiz 70 gsm Warna : A4 (berkualiti tinggi; 210 mm x 297 mm, 80 gsm ATAU dan ke atas) (b) : Putih

2.

PENAIPAN (a) (b) Jenis Huruf : ‘Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’. Selang Baris: Manakala i. ii. iii. iv. DUA (2) langkau ‘double spacing’ bagi teks am. SATU (1) langkau digunakan untuk: Pengakuan Penghargaan Abstrak Isi Kandungan (Antara tajuk DUA (2) langkau dibenarkan) v. Senarai Jadual vi. Senarai Rajah vii. Rujukan (c) Ukuran : Ukuran Muka Surat seperti berikut: • • • • Atas : 30 mm daripada jidar atas Bawah : 25 mm daripada jidai bawah Kanan : 25 mm daripada jidai kanan Kiri : 40 mm daripada jidai kiri

Rujuk Lampiran H Peringatan: i. Setiap permulaan tajuk kecuali tajuk laporan akhir, rujukan dan lampiran hendaklah ditaip 50mm daripada birai atas.

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

ii. Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip. Sekiranya tidak, pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru. iii. Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang. iv. Sesuatu halaman yang baru hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya DUA baris teks. (d) (e) Format Am : Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk. Nombor Halaman : i. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah, 15mm daripada birai bawah dan 25mm daripada birai kanan. Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks, tanpa hiasan. ii. Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut: i, ii, iii, iv ……. Peringatan: halaman permulaan dianggap sebagai halaman (i), tetapi tidak ditaip pada halaman pertama. iii. Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1, 2, 3, 4 ……. Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1), tetapi tidak ditaip sebagai (1). Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya, tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya. 3. CETAKAN Halaman : Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah pada sebelah kanan.

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

4.

SERAHAN

:

Menyediakan salinan softcopy laporan akhir kajian dalam bentuk CD atau Disket untuk serahan kepada FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA melalui pentadbir PPW/PPT. Pelajar perlu menggunakan borang pengesahan penerimaan laporan akhir kajian(BT4) semasa serahan. Naskhah untuk pemeriksaan penyelia hendaklah menggunakan kulit jenis biasa SAHAJA. Nota: Pelajar hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diperbetulkan.

5.

KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN AKHIR (Pelajar diberi Pilihan) (a) Muka Hadapan Maklumat pada muka hadapan laporan akhir dicetak dengan HURUF BESAR bewarna EMAS, jenis ARIAL NARROW bersaiz 18, pada kertas/ kulit jenis ‘balakrom’ yang berwarna BIRU TUA (Dark Blue). Susunan maklumat pada muka hadapan adalah seperti berikut: Tajuk Kajian Nama Penuh Calon (Nama seperti yang tertera pada kad pengenalan) Nama Fakulti Nama Universiti Tahun Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Kajian’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 50mm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 50mm daripada birai bawah. Rujuk Lampiran A (b) Tulang Kulit Maklumat pada ruang ‘tulang laporan akhir’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan akhir dan hendaklah mengikut susunan berikut: OUM Nama Calon Ijazah Tahun

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

50mm 50mm
OUM AIMAN DANISH BIN DANIAL BTPE (HONS) 2009

6.

TERTIB SUSUNAN KANDUNGAN LAPORAN AKHIR Susunan dalam kandungan laporan akhir hendaklah mengikut tertib seperti berikut: MUKA SURAT TAJUK PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH RUJUKAN LAMPIRAN Nota: Bagi setiap perkara tersebut di atas sila rujuk contoh pada Lampiran A hingga Lampiran H. (a) MUKA SURAT TAJUK Muka Surat Tajuk hendaklah mengandungi maklumat berikut: Tajuk Kajian Nama Penuh Calon (Nama seperti yang tertera pada kad pengenalan) Tujuan Tesis/ Laporan Akhir dikemukakan Nama Fakulti Nama Universiti Lokasi Universiti berdaftar Tahun (penyerahan laporan akhir kepada universiti) Rujuk Lampiran B

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

(b)

PENGAKUAN Merupakan suatu pernyataan bertulis yang menyatakan bahawa laporan akhir atau disertasi merupakan hasil kerja yang ditulis atau yang dihasilkan adalah karya asli pengkaji. Pengakuan hendaklah ditaip ditengah-tengah halaman dalam satu halaman baru selepas halaman judul. Nota: Adalah diwajibkan setiap calon menandatangani pengakuan. Rujuk Lampiran C

(c)

PENGHARGAAN Merupakan penghargaan penulis terhadap individu atau kumpulan tertentu yang telah bekerjasama memberikan sumbangan atau sokongan dalam penyelidikan secara langsung atau tidak langsung. Penghargaan hendaklah tidak terlalu panjang dan tidak melebihi daripada satu muka surat. Rujuk Lampiran D

(d)

ABSTRAK Umumnya, penulisan abstrak mestilah bersifat penjelasan maklumat dan tidak bersifat penulisan kritikan. Penulisan abstrak seharusnya tidak mengubah maksud, keputusan dan maklumat dalam laporan akhir. Abstrak biasanya merangkumi maklumat seperti: i. Objektif dan matlamat kajian ii. Pengkaedahan dan teknik kajian beserta kegunaannya iii. Dapatan kajian Nota: Panjang penulisan abstrak hendaklah tidak melebihi 200 patah perkataan. Rujuk Lampiran E

(e)

ISI KANDUNGAN Merupakan senarai topik atau subtopik yang terdapat dalam kandungan laporan akhir yang disusun selaras mengikut hierarki beserta nombor muka surat. Rujuk Lampiran F

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

(f)

SENARAI JADUAL Digunakan bagi menyenaraikan semua tajuk jadual yang terdapat dalam penulisan laporan akhir dan disusun berturutan mengikut muka surat. Rujuk Lampiran G

Nota:  Pelajar adalah digalakkan membuat rujukan di mana-mana perpustakaan atau pusat sumber bagi melihat sendiri tesis-tesis yang telah dihasilkan.

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN

7.

KERTAS (a) Saiz 70 gsm Warna : A4 (berkualiti tinggi; 210 mm x 297 mm, 80 gsm ATAU dan ke atas) (b) : Putih

8.

PENAIPAN (f) (g) Jenis Huruf : ‘Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’. Selang Baris: Manakala DUA (2) langkau ‘double spacing’ bagi teks am. SATU (1) langkau digunakan untuk: viii. ix. x. xi. Pengakuan Penghargaan Abstrak Isi Kandungan (Antara tajuk DUA (2) langkau dibenarkan) xii. Senarai Jadual xiii. Senarai Rajah xiv. Rujukan (h) Ukuran : Ukuran Muka Surat seperti berikut:

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

• • • •

Atas : 30 mm daripada jidar atas Bawah : 25 mm daripada jidai bawah Kanan : 25 mm daripada jidai kanan Kiri : 40 mm daripada jidai kiri

Rujuk Lampiran H Peringatan: v. Setiap permulaan tajuk kecuali tajuk laporan akhir, rujukan dan lampiran hendaklah ditaip 50mm daripada birai atas. vi. Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip. Sekiranya tidak, pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru. vii. Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang. viii. Sesuatu halaman yang baru hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya DUA baris teks. (i) (j) Format Am : Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk. Nombor Halaman : iv. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah, 15mm daripada birai bawah dan 25mm daripada birai kanan. Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks, tanpa hiasan. v. Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut: i, ii, iii, iv ……. Peringatan: halaman permulaan dianggap sebagai halaman (i), tetapi tidak ditaip pada halaman pertama. vi. Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1, 2, 3, 4 ……. Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1), tetapi tidak ditaip sebagai (1).

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya, tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya. 9. CETAKAN Halaman : Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah pada sebelah kanan. Menyediakan salinan softcopy laporan akhir kajian dalam bentuk CD atau Disket untuk serahan kepada FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA melalui pentadbir PPW/PPT. Pelajar perlu menggunakan borang pengesahan penerimaan laporan akhir kajian(BT4) semasa serahan. Naskhah untuk pemeriksaan penyelia hendaklah menggunakan kulit jenis biasa SAHAJA. Nota: Pelajar hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diperbetulkan. 11. KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN AKHIR (Pelajar diberi Pilihan) (a) Muka Hadapan Maklumat pada muka hadapan laporan akhir dicetak dengan HURUF BESAR bewarna EMAS, jenis ARIAL NARROW bersaiz 18, pada kertas/ kulit jenis ‘balakrom’ yang berwarna BIRU TUA (Dark Blue). Susunan maklumat pada muka hadapan adalah seperti berikut: Tajuk Kajian Nama Penuh Calon (Nama seperti yang tertera pada kad pengenalan) Nama Fakulti Nama Universiti Tahun Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Kajian’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 50mm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 50mm daripada birai bawah. Rujuk Lampiran A

10.

SERAHAN

:

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

(b)

Tulang Kulit Maklumat pada ruang ‘tulang laporan akhir’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan akhir dan hendaklah mengikut susunan berikut: OUM Nama Calon Ijazah Tahun 50mm 50mm
OUM AIMAN DANISH BIN DANIAL BTPE (HONS) 2009

12.

TERTIB SUSUNAN KANDUNGAN LAPORAN AKHIR Susunan dalam kandungan laporan akhir hendaklah mengikut tertib seperti berikut: MUKA SURAT TAJUK PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH RUJUKAN LAMPIRAN Nota: Bagi setiap perkara tersebut di atas sila rujuk contoh pada Lampiran A hingga Lampiran H. (g) MUKA SURAT TAJUK Muka Surat Tajuk hendaklah mengandungi maklumat berikut:

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

Tajuk Kajian Nama Penuh Calon (Nama seperti yang tertera pada kad pengenalan) Tujuan Tesis/ Laporan Akhir dikemukakan Nama Fakulti Nama Universiti Lokasi Universiti berdaftar Tahun (penyerahan laporan akhir kepada universiti) Rujuk Lampiran B (h) PENGAKUAN Merupakan suatu pernyataan bertulis yang menyatakan bahawa laporan akhir atau disertasi merupakan hasil kerja yang ditulis atau yang dihasilkan adalah karya asli pengkaji. Pengakuan hendaklah ditaip ditengah-tengah halaman dalam satu halaman baru selepas halaman judul. Nota: Adalah diwajibkan setiap calon menandatangani pengakuan. Rujuk Lampiran C

(i)

PENGHARGAAN Merupakan penghargaan penulis terhadap individu atau kumpulan tertentu yang telah bekerjasama memberikan sumbangan atau sokongan dalam penyelidikan secara langsung atau tidak langsung. Penghargaan hendaklah tidak terlalu panjang dan tidak melebihi daripada satu muka surat. Rujuk Lampiran D

(j)

ABSTRAK Umumnya, penulisan abstrak mestilah bersifat penjelasan maklumat dan tidak bersifat penulisan kritikan. Penulisan abstrak seharusnya tidak mengubah maksud, keputusan dan maklumat dalam laporan akhir. Abstrak biasanya merangkumi maklumat seperti: i. Objektif dan matlamat kajian ii. Pengkaedahan dan teknik kajian beserta kegunaannya iii. Dapatan kajian

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

Nota: Panjang penulisan abstrak hendaklah tidak melebihi 200 patah perkataan. Rujuk Lampiran E (k) ISI KANDUNGAN Merupakan senarai topik atau subtopik yang terdapat dalam kandungan laporan akhir yang disusun selaras mengikut hierarki beserta nombor muka surat. Rujuk Lampiran F (l) SENARAI JADUAL Digunakan bagi menyenaraikan semua tajuk jadual yang terdapat dalam penulisan laporan akhir dan disusun berturutan mengikut muka surat. Rujuk Lampiran G Nota:  Pelajar adalah digalakkan membuat rujukan di mana-mana perpustakaan atau pusat sumber bagi melihat sendiri tesis-tesis yang telah dihasilkan.

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

LAMPIRAN A CONTOH KETERANGAN PADA MUKA HADAPAN TESIS

50 mm USING SONGS IN DEVELOPING STUDENTS’ GRAMMAR KNOWLEDGE

AIMAN DANISH BIN DANIAL

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2010 50 mm

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

LAMPIRAN B CONTOH MUKA SURAT TAJUK/MUKA DEPAN

50 mm USING SONGS IN DEVELOPING STUDENTS’ GRAMMAR KNOWLEDGE

AIMAN DANISH BIN DANIAL

LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA KUALA LUMPUR 2010 50 mm

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

LAMPIRAN C CONTOH PENGAKUAN

PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tarikh___________ Tandatangan Nama Calon Nombor Matrik

ATAU, sekiranya ditulis dalam bahasa Inggeris, pengakuan adalah ditulis seperti berikut:

DECLARATION I hereby declare that the work in this thesis is my own except for quotations and summaries which have been duly acknowledged. Date___________ Signature Name Matrik No.

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

LAMPIRAN D CONTOH PENGHARGAAN

ACKNOWLEDGEMENT Alhamdullillah, at last this academic paper is finally completed in spite of all the delay and obstacle faced. I wish to express my gratitude to my supervisor his supervision and guidance and most appreciated encouragement. To the headmaster of S.M.K. Dato’ Onn, a warm thank you for allowing me to carry out the test instrument in your school. To the English teacher and students (Form One Permata) of the school, my gratitude to them for their co-operation and assistance in carrying out the test instrument…….

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

LAMPIRAN E CONTOH ABSTRAK

ABSTRACT Each teacher has his or her style of teaching that provides the most effective way to help students grasp the desired learning concepts. This research is to determine whether using language games can improve students’ vocabulary in Form One classroom. Do the usages of games help students to improve their vocabulary? Are the usages of games improving the student’s interest in learning English? Do the usages of games improve the student’s motivation in learning English? One point that teachers agree on is that teaching vocabulary to student needs to be an active process that engages students in entertaining activities and helps them build a bridge between already known vocabulary and the new vocabulary. For this purpose…………

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

LAMPIRAN F CONTOH ISI KANDUNGAN

50 mm ISI KANDUNGAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI LAMPIRAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB SATU: PERNYATAAN MASALAH KAJIAN 1.1 Pengenalan 1.2 ............. ii iii iv ... ... ... ...

1 2

RUJUKAN LAMPIRAN

80 83

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

LAMPIRAN G CONTOH SENARAI JADUAL No. Jadual 3.1 3.2 3.3 Jadual kekerapan kecemerlangan Penilaian sumatif oleh guru bagi bulan 1 hingga 5 Hasil analisis penentuan kelayakan murid Halaman 45 53 55

PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN HBEF 4303

LAMPIRAN H FORMAT UKURAN MUKA SURAT

30 mm

40 mm

25 mm

25 mm

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.