PENGHARGAAN

Alhamdulillah kami panjatkan ke hadrat Ilahi yang telah memberikan ruang dan peluang untuk kami meyiapkan Folio Sivik/Khidmat Negara ini. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada guru matapelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Cik Siti Nor Hapizah yang telah memberikan tunjuk ajar yang efektif serta nasihat yang berkesan kepada kami. Tidak lupa kepada pihak sekolah yang telah memberikan kami peluang yang sewajarnya kepada kami untuk membuat folio ini. Selain itu, jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu dan bapa , rakan – rakan dan seterusnya sesiapa sahaja yang telah menolong kami untuk menyiapkan projek ini. Tanpa mereka folio ini tidak mungkin dapat di siapkan.

1

PENDAHULUAN
Kumpulan kami telah di berikan tajuk Tema 3 iaitu Hidup Bermasyarakat. Kami dikehendaki untuk mencari maklumat berdasarkan sub-topik yang terdapat dalam Tema 3 ini. Kami telah menggunakan masa yang terluang dengan sebaik mungkin untuk menyiapkan Folio ini dan menghantarnya mengikut masa yang ditetapkan. Terdapat 3 Sub-topik yang terdapat di dalam tema ini. Pada muka surat seterusnya kami akan menerangkan apakah yang perlu anda tahu dalam tema 3 ini.

2

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT(HASIL PEMBELAJARAN)
Dalam tema ini kita akan menumpukan kepada usaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang harmoni,bersatupadu dan saling bantu membantu. Selain itu, kita juga menumpukan kepada usaha untk membina suasana aman sejahtera makmur dan bahagia. Dalam tema ini kita akan mempelajari Unit 4 : Hidup Bermasyarakat, Unit 4A : Individu prihatin Kebajikan Terjamin, Unit 4B : Agensi Kerajaan Wadah Kebajikan dan Unit 4C : Badan Bukan Kerajaan Tunjang Kemasyarakatan. Tema 3 : Unit 4 kita akan melihat pihak-pihak yang menawarkan perkhidmatan kepada masyarakat. Di samping itu, kita akan menyenaraikan bentuk sumbangan yang diberikan oleh pelbagai pihak. Akhir sekali apakah usaha kita untuk meningkatkan kepekaan diri dan bersedia berkhidmat untuk masyarakat. Tema 3 : Unit 4A kita akan menyatakan bentuk sumbangan yang dapat diberikan dalam aktiviti kemasyarakatan. Selain itu, apakah aktiviti kemasyarakatan yang boleh kita melibatkan diri. Akhir sekali bagaimanakah cara meningkatkan keikhlasan diri untuk membantu masyarakat. Tema 3 : Unit 4B kita akan mempelajari agensi-agensi kerajaan yang berkhidmat kepada rakyat. Di samping itu, kita akan memberikan cadangan dan teguran yang positif dalam usaha membina pembangunan masyarakat. Akhir sekali ia dapat melahirkan kegembiraan dan berasa bangga kerana dapat memberikan sumbangan. Tema 3 : Unit4C kita akan mengenal pasti badan bukan kerajaan yang berkhidmat kepada masyarakat. Selain itu, menyenaraikan sumbangan badan bukan kerajaan dalam aktiviti

3

masyarakat. Akhir sekali apakah cara meningkatkan kesediaan diri untuk membantu badan bukan kerajaan melaksanakan aktiviti kemasyarakatan.

4

OBJEKTIF KAJIAN
Kami selaku pelajar tingkatan 5 yang mempelajari matapelajaran sivik dikehendaki menyiapkan sebuah folio. Tajuk folio kami telah ditetapkan oleh guru matapelajaran Sivik dan Kewarganegaraan kami. Semasa menyiapkan folio ini, kami telah mendapat pengalaman yang berharga iaitu :
1. Kami tahu akan pihak-pihak yang menawarkan perkhidmatan kepada masyarakat serta

bentuk sumbangan yang diberikan oleh mereka 2. Kami dapat meningkatkan kepekaan diri dan bersedia berkhidmat untuk masyarakat 3. Kami dapat melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang di anjurkan
4. `kami dapat menyatakan agensi-agensi kerajaan yang berkhidmat kepada masyarakat

5. Kami juga dapat melahirkan kegembiraan dan berasa bangga kerana dapat memberikan sumbangan
6. Pengalaman yang kami dapat selain itu ialah dapat mengenal pasti badan bukan kerajaan

yang berkhidmat kepada masyarakat serta bentuk sumbangan mereka 7. Kami dapat meningkatkan kesediaan diri untuk membantu pihak badan bukan kerajaan melaksanakan aktiviti kemasyarakatan

5

KAEDAH KAJIAN
Pelbagai kaedah yang telah kami gunakan untuk menyiapkan folio ini. Antara kaedah yang kami gunakan untuk menyiapkan folio ini ialah : 1. Menebual orang sumber • Saya telah menemu bual beberapa orang sumber yang aktif menjalankan aktiviti kemasyarakatan di negara ini.Beliau sudi berkongsi maklumat dengan saya 2. Melalui pembacaan buku dan majalah • Saya telah membuat rujukan dar i buku dan majalah yang terdapat di dalam di rumah dan di pasaran serta di perpustakaan 3. Penyelidikan • Saya telah menggunakan kecanggihan teknologi maklumat seperti internet dan mengumpul serta menganalisi maklumat yang diperolehi 4. Pemerhatian • Saya telah mengunakan pacaindera yang dikurniakan iaitu mata untuk melihat aktiviti yang dilakukan demi membantu masyarakat negara ini.

6

HASIL KAJIAN
Tema 3, kami telah dapat mengenal pasti pihak-pihak yang menawarkan perkhidmatan kepada masyarakat dan bentuk sumbangan yang diberikan mereka. Kami membahagikannya kepada beberapa kategori iaitu : Pendidikan 1. Kementerian Pelajaran Malaysia • • • Memberikan Biasiswa kepada pelajar sekolah yang tidak mampu Memastikan sukatan pelajaran sesuai dari masa ke semasa Menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi untuk setiap sekolah di Malaysia • • • Melahirkan generasi pelapis tampuk kepimpinan negara Menyediakan Peluang pekerjaan memastikan Dasar dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dilaksanakan dengan berkesan, amanah dan cekap di semua peringkat pengurusan pendidikan • memastikan semua program pendidikan dan perkhidmatan sokongan dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai satu tahap prestasi yang lebih tinggi • mewujudkan satu masyarakat yang berpotensi, berakhlak tinggi, taat setia melalui pendidikan yang seimbang dan menyeluruh berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

7

2. Jabatan Perkhidmatan Awam • • Memberi biasiswa kepada mahasiswa yang cemerlang Memberikan pinjaman kepada mahasiwa yang kurang mampu

3. Yayasan Pendidikan Cheras • • • Memberikan sumbangan wang tunai kepada mahasiwa yang cemerlang Memperkenalkan Anugerah Khas Kecemerlangan Mahasiswa mengadakan Anugerah KepimpinanDinamik yang membabitkan dua orang guru yang mewakili dua buah sekolah rendah dan menengah 4. MARA • merancang, melaksanakan, memantau dan menilai pencapaian aktiviti pendidikan menengah di MRSM sebagai tapak semaian yang kukuh dan mantap untuk meneruskan pembangunan insan bumiputera ke arah mewujudkan masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera generasi kedua • Mewatakkan pelajar lepasan MRSM sebagai pelajar yang mempunyai jati diri, pemikiran strategik, kreatif dengan kekuatan daya tahan, daya saing dan daya juang berlandaskan nilai-nilai murni sebagai asas kepada budaya keusahawanan • Merancang, melaksanakan, memantau dan menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum (asas dan terbitan) dengan tujuan membina modal insan yang cergas dari segi mental dan fizikal bagi menghadapi cabaran globalisasi • Merancang, melaksanakan dan memilih pelajar bumiputera yang berpencapaian sederhana, berpendapatan rendah, berpotensi, berbakat, dan berminat untuk

8

meneruskan pengajian menengah di MRSM bagi memenuhi syarat kemasukan ke IPT • Merancang, melaksanakan, memantau dan menilai keberkesanan aktiviti pembangunan sahsiah pelajar dalam bidang-bidang strategik dengan tujuan membantu pelajar yang mempunyai sahsiah terpuji • Merancang, memantau dan menilai kemudahan dan khidmat pengurusan pendidikan bagi memperkasakan sistem pendidikan MRSM berdasarkan piawai kualiti pendidikan MARA 5. Yayasan Saad • • • • Mewujudkan Kolej Yayasan Saad di Melaka Memberikan biasiswa kepada pelajar cemerlang SPM Membantu memajukan Sitem Pendidikan Negara Melahirkan generasi pelapis yang berkaliber dan berdaya saing

9

Kebajikan dan sosial 1. Jabatan Kebajikan Masyarakat • • Memberi perlindungan pemulihan dan kepada kumpulan sasar Jabatan Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan

keupayaan untuk berdikari • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan

dan pembangunan sosial yang profesional ujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang 2. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat • • • Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial • Menjana sinergi multisektor

3. Perikatan Keamanan Rakyat Malaysia(Aman Malaysia) • Memberi bantuan kepada negara yang mengalami masalah seperti gempa

bumi di Padang,Indonesia

Menganjurkan

kempen

bertujuan

keamanan,forum

dan

bantuan

kemanusiaan kepada yang memerlukan dalam dan luar negara • Menghantar Sukarelawan untuk membantu mangsa yang terlibat
10

Melaporkan kekejaman yang berlaku sewaktu peperangan

4. Perdana Global Peace Organisation(PGPO) • • • •

Mempromosikan gerakan Pro Gaza Menghantar bantuan kemanusian ke Gaza Menghantar sukarelawan ke Gaza Membawa suara rakyat ke peringkat antarabangsa Melakukan dialog di peringkat kebangsaan dan antarabangsa tentang isu-

isu keamanan

Menetapkan forum, seminar dan menyebarkan maklumat mengenai

keamanan dan pemahaman global 5. Malaysia Healing Cross Borders(MERCY) • Memberikan perubatan segera untuk mendapatkan bantuan masyarakat yang terkena bencana • • • Menyedarkan nilai-nilai bekerja dengan rakan kongsi dan sukarelawan Memberi peluang untuk individu yang mahu menjadi sukarelawan kemanusiaan Memudahkan para penderma untuk menderma

11

Perubatan dan kesihatan 1. Jabatan Kesihatan Malaysia • • • • • Menyediakan Hospital yang mencukupi Menyediakan doktor dan kakitangan yang cekap,berdaya saing dan berdedikasi Mengenal pasti wabak penyakit yang merbahaya yang melanda negara Memastikan kesihatan rakyat negara ini berada di tahap yang selamat Menyediakan keperluan perubatan yang secukupnya dan canggih

2. Malaysia Red Crescent(Bulan Sabit Merah Malaysia)

Memberikan bantuan kewangan dan perubatan untuk individu atau masyarakat yang memerlukan

• •

Menghantar sukarelawan iaitu Doktor ke kawasan peperangan seperti ke Gaza Menyediakan latihan perubatan kepada individu dari pelbagai komuniti semua bangsa dan status

12

Alam Sekitar 1. Jabatan Alam Sekitar • • • • • Mengadakan Kempen Kesedaran Kepentingan Alam Sekitar Memupuk semangat cinta akan alam sekitar Melaksanakan dasar tentang pengurus alam sekitar Mengkaji indeks pencemaran negara Menyediakan pusat penyelidikan alam sekitar

2. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia(JPSM) • Menguruskan sumber hutan negara secara berkekalan bagi pengeluaran berterusan hasil dan perkhidmatan hutan serta penggunaannya secara optimum bersesuaian dengan keperluan alam sekitar • Meningkatkan bekalan pengeluaran hasil dan perkhidmatan hutan melalui aktivitiaktiviti perhutanan bersesuaian yang akan meningkatkan kualiti, produktiviti serta penggunaan sumber hutan • Membangunkan teknologi mantap yang bersesuaian dengan keperluan alam sekitar bagi pemeliharaan, pengurusan dan penggunaan sumber hutan • Memelihara dan melindungi kepelbagaian hayat hutan; air dan tanah; dan penggunaannya secara berkekalan

13

Meningkatkan kualiti dan kecekapan kilang-kilang pemprosesan berasaskan keluaran hutan serta menambahkan aktiviti-aktiviti hiliran dengan nilaitambah yang tinggi

Memperkukuhkan pembangunan sumber manusia bagi menyokong sektor perhutanan

Meningkatkan kesedaran awam berhubung peranan hutan terhadap alam sekitar dan pemeliharaan melalui pembelajaran serta penyebaran maklumat

Meningkatkan sumbangan sektor perhutanan kepada pendapatan negara, pertukaran wang asing dan peluang-peluang pekerjaan

3. Sahabat Alam Malaysia(SAM) • • • Mengembangkan wadah perjuangan alam sekitar Memelihara alam sekitar daripada dieksploitasi dan dimusnahkan Mendidik rakyat tentang alam sekitar

14

Pembangunan Agama Islam 1. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia • Memperbaiki dan menyeragamkan undang-undang dan pentadbiran yang berkaitan dengan hal ehwal islam, hokum syarak dan pelajaran agama islam diseluruh negara • Mengadakan kegiatan-kegiatan Islam untuk memastikan dasar dan rancangan pembangunan negara berjalan dengan lancar • Membentuk kepimpinan yang berwibawa dan melahirkan tenaga pengurusan yang terlatih, berketerampilan, dedikasi dan berhikmah • Menghasilkan sistem pengurusan yang berteraskan nilai dan etika Islam

2. Yayasan Al-bukhary • Membantu golongan miskin, menyokong perkembangan seni dan budaya Islam dan juga menggalakkan persefahaman antara peradaban • • • Membiayai pelajar miskin Mendermakan sejumlah wang kepada Oxford Centre for Islamic Studies Mengadakan dialog peradaban bagi menggalakkan toleransi dan persefahaman antara masyarakat berbilang agama dan kepercayaan

15

Menyediakan pelbagai kemudahan seperti masjid, pusat perubatan, pusat komuniti, rumah anak yatim, akademi khas bagi warga tua dan pusat pengajian tinggi

RUMUSAN
Kami akhirnya sedar terdapat pelbagai bentuk sumbangan yang boleh saya salurkan untuk membantu individu yang memerlukan. Kami juga sedar akan kepentingan dan tanggungjawab kami didalam masyarakat ini bukan sahaja beruasaha menjawat jawatan yang tinggi kelak tetapi kami juga harus beruasaha untuk membantu orang yang memerlukan. Selain itu, kami juga sedar akan agensi,badan kerajaan dan badan bukan kerajaan yang wujud di negara ini. Kami berasa bangga kerana di lahirkan di sebuah negara yang rakyatnya prihatin serta bertoleransi. Kami juga sudah bersedia untuk menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukan bantuan dalam dan luar negara atas tanggungjawab yang kami pegang iaitu khalifah yang diturunkan di muka bumi ini.

16

LAMPIRAN PENDIDIKAN

17

KEBAJIKAN DAN SOSIAL

18

PERUBATAN DAN KESIHATAN

19

20

ALAM SEKITAR

21

PEMBANGUNAN ISLAM

22

Rujukan
1. Majalah Al-Islam 2. Majalah Dewan Agama dan Falsafah 3. Majalah-i 4. Majalah Solusi 5. Majalah Tamaddun 6. Majalah Visi 7. Majalah e-baca 8. Majalah Massa 9. Majalah Pemikir 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Majalah Dewan Masyarakat Majalah Dewan Budaya Majalah Minda Majalah i-Sihat www.moe.gov.my www.jpa.gov.my www.ypc.org.my www.mara.gov.my www.kysm.edu.my www.jkm.gov.my www.kpwkm.gov.my www.peacemalaysia.com
23

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

www.perdana4peace.org www.mercy.org.my www.moh.gov.my www.redcrescent.org.my www.doe.gov.my www.forestry.gov.my www.foe-malaysia.org www.islam.gov.my bukhary.atspace.com Utusan Malaysia Metro Kosmo Berita Harian Buku Teks Sivik Tingkatan 5

24