PERINTAH AM BAB µE¶: RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

OBJEKTIF  

Mengenalpasti dan mengunapakai peraturanperaturanperaturan yang berkaitan dengan rumah dan bangunan pejabat kerajaan. kerajaan. Memberi gambaran yang jelas tentang peraturanperaturanperaturan mendiami rumah kerajaan. kerajaan. Menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi berkaitan dengan rumah dan bangunan pejabat kerajaan. kerajaan.

TAFSIRAN  

Keluarga pegawai bermakna suami isteri dan anak-anak. anak-anak. Ketua Jabatan bermaksud ketua sesebuah Jabatan. Jabatan. Pegawai Perumahan ialah pegawai yang dilantik untuk menguruskan rumah kerajaan. kerajaan.

LATAR BELAKANG
Bukan tanggungjawab Kerajaan untuk menyediakan perumahan melainkan bagi anggota Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Malaysia. Bagi anggota yang mustahak berada setiap masa dekat dengan tempat bekerja, bekerja, berdasarkan kemampuan Kerajaan, perumahan masih disediakan Kerajaan, bagi pegawai tertentu i.e; hospital, sekolah berasrama dan Jabatan Kastam dan Eksais Di Raja. Raja.

RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN
¤ ¤ ¤ ¤

¤

Latar Belakang JenisJenis-jenis Rumah Kerajaan PeraturanPeraturan-Peraturan Tanggungjawab Pegawai Yang Mendiami Rumah Pekeliling Perkhidmatan/Surat Pekeliling Perkhidmatan/ Perkhidmatan/ Perkhidmatan/ Surat Pekeliling Am Yang Berkaitan

Rumah Kediaman Luar Negeri Rumah Biasa Kerajaan Kediaman Rasmi

Jenis-Jenis Rumah Kerajaan?
Rumah Khas Jawatan Rumah Biasa Jabatan Rumah Khas Jabatan

JENISJENIS-JENIS RUMAH KERAJAAN
Rumah Biasa Kerajaan Rumah selain daripada rumah khas Jawatan dan rumah khas Jabatan (pool quarters) (pool quarters) Pegawai Yang Layak: semua pegawai yang sedang berkhidmat layak memohon rumah biasa kerajaan. Pegawai perlu memohon kepada Setiausaha Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri

JENISJENIS-JENIS RUMAH KERAJAAN
Rumah Khas Jawatan Rumah yang dikhaskan kepada pegawaipegawaipegawai atasan yang diperuntukkan rumah khas berdasarkan jawatan yang disandang oleh pegawai. pegawai. Pegawai Yang Layak: Pegawai Daerah Pengetua

JENISJENIS-JENIS RUMAH KERAJAAN
Rumah Khas Jabatan (RKJ) Rumah Kerajaan yang didirikan khas oleh Jabatan untuk seseorang pegawainya yang mustahak berada setiap masa dekat dengan tempat bekerja kerana kepentingan perkhidmatan pegawai. pegawai. Pegawai Yang Layak: pegawai yang dikehendaki tinggal atas panggilan (on-call) (on-call) contoh: Pegawai Perubatan atau Pegawai Paramedik

JENISJENIS-JENIS RUMAH KERAJAAN
Rumah Biasa Jabatan Rumah biasa kerajaan yang dimiliki oleh sesuatu Jabatan Kerajaan (departmental pool quarters). (departmental Pegawai Yang Layak: semua pegawai dalam agensi berkenaan layak memohon rumah biasa Jabatan. pegawai perlu memohon kepada Pegawai Perumahan agensi masing-masing . masing-

JENISJENIS-JENIS RUMAH KERAJAAN
Rumah Kediaman Luar Negeri Rumah yang disewa atau dimiliki oleh Kerajaan untuk kediaman pegawai-pegawai yang ditempatkan berkhidmat pegawaidi kedutaan-kedutaan atau Pejabat-pejabat Kerajaan kedutaanPejabatMalaysia di seberang laut. laut. Pegawai Yang Layak: Semua pegawai Kerajaan yang berkhidmat di luar negeri layak disediakan rumah kerajaan di luar negeri. negeri. Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1994

JENISJENIS-JENIS RUMAH KERAJAAN
Kediaman Rasmi Rumah yang disediakan bagi Ketua Perkhidmatan dan pegawai tinggi tertentu yang dikenalpasti oleh Kerajaan boleh disediakan kediaman lengkap dengan kelengkapan dan perabot rumah. Pegawai Yang Layak: Ketua Perkhidmatan dan pegawai tinggi yang dikenalpasti oleh Kerajaan. Rujukan: Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1997, Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2001

JENISJENIS-JENIS RUMAH KERAJAAN
Mes Kerajaan Pada biasanya Mes disediakan di dalam sesuatu daerah Polis atau Tentera. Pegawai Yang Layak: Pegawai Kanan (termasuk Inspektor Polis) dan Pegawai Rendah untuk anggota Polis atau Tentera.

JENISJENIS-JENIS RUMAH KERAJAAN
Asrama Kerajaan Kemudahan ini biasanya disediakan khas untuk Jururawat pelatih di hospital atau pusat latihan. Pegawai Yang Layak: Jururawat atau Pembantu Jururawat di hospital atau pusat latihan

PERATURAN

Kerajaan berhak memperuntuk rumah Perintah Am 5 (a) Bab µE¶µE¶Walau apapun peruntukan lain dalam bab ini, Kerajaan berhak memperuntukkan sebarang rumah kediaman kepada mana-mana pegawai manayang difikirkannya sesuai untuk mendapat menyuruh pegawai-pegawai pegawairumah, atau berkongsi rumah. rumah.

Pegawai boleh diarah kosongkan rumah Perintah Am 5 (b) Bab µE¶µE¶Kerajaan atau Pegawai Perumahan boleh menghendaki seseorang pegawai itu mengosongkan sesebuah rumah untuk tujuan membaikinya atau lain-lain sebab yang lainmunasabah dengan memberi tempoh satu bulan, tanpa memberi pegawai itu rumah lain sebagai gantinya. gantinya.

Rumah yang diperuntukkan boleh ditarik balik Perintah Am 5 (c) Bab µE¶µE¶Pegawai Perumahan berhak menarik balik manamana-mana rumah yang telah diuntukkan kepada seseorang pegawai apabila pegawai itu tidak mengambil alih rumah tersebut dalam masa yang ditetapkan olehnya, yang biasanya tidak akan hari. melebihi tempoh 30 hari. Sesebuah rumah yang telah ditarik balik itu boleh diuntukkan semula oleh Pegawai Perumahan kepada mana-mana manalain yang telah memohon. memohon.

Sewa Rumah Perintah Am 6 Bab µE¶µE¶Seseorang pegawai yang dibenarkan mendiami sesebuah rumah Kerajaan atau sesebuah rumah yang disewakan khas untuknya akan dikehendaki membayar sewa mengikut kadar yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa melainkan jikalau ia telah dikecualikan daripada membayar sewa mengikut syarat-syarat perkhidmatannya. syaratperkhidmatannya.

Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1977, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1996 dan Bil. 4 Tahun 2002

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI YANG MENDIAMI RUMAH KERAJAAN

Pegawai mesti mematuhi peraturan Perintah Am 7 Bab µE¶µE¶Seseorang pegawai yang mendiami sesebuah rumah Kerajaan atau sesebuah rumah yang disewakan khas untuknya oleh Kerajaan, akan dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan peraturandalam bab ini. ini.

Dilarang meminda rumah Perintah Am 8 Bab µE¶µE¶PegawaiPegawai-pegawai adalah dilarang membuat tambahan atau pindaan kepada mana-mana manabahagian dalam atau luar rumah tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Jabatan Kerja Raya tempatan. Mereka juga akan tempatan. bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan atau apaperabutkekurangan kepada bangunan atau perabutperabut di dalamnya yang bukan disebabkan oleh penggunaan yang sepatutnya. sepatutnya.

Dilarang menyewakan rumah Perintah Am 9 Bab µE¶µE¶PegawaiPegawai-pegawai adalah dilarang daripada menyewakan mana-mana bahagian rumah manayang telah diuntukkan kepadanya. Selain kepadanya. daripada keluarga pegawai dan orang-orang oranggajinya, serta tetamu-tetamu sementara, tidak tetamuada orang lain yang boleh dibenarkan tinggal dalam rumah tersebut. Sesebuah rumah itu tersebut. tidak boleh digunakan untuk kegunaan lain melainkan sebagai tempat kediaman pegawai sendiri. sendiri.

Larangan berternak binatang Perintah Am 10 Bab µE¶µE¶PegawaiPegawai-pegawai juga adalah dilarang daripada memelihara binatang-binatang ternakan, binatangtermasuk ayam itik, di mana-mana bahagian manarumah, di bawahnya atau dalam kawasannya.

Tanggungjawab membersih kawasan Perintah Am 11 Bab µE¶µE¶Adalah menjadi tanggungjawab tiap-tiap tiappegawai yang mendiami rumah Kerajaan menjaga dengan sebaik-baiknya kebersihan sebaikdalam rumah dan juga dalam kawasan rumahnya, termasuk kerja-kerja memotong kerjarumput dan membuang sampah sarap seperti tintin-tin kosong, botol-botol dan lain-lain lagi. botollainlagi.

Melaporkan kerosakan Perintah Am 12(a) Bab µE¶µE¶Setiap pegawai adalah dikehendaki melaporkan kepada Jabatan Kerja Raya kerosakan atau kekurangan tentang rumah yang didudukinya apabila sahaja kerosakan atau kekurangan itu berlaku atau diketahui. diketahui. Kegagalan pegawai melaporkan hal ini boleh mewajibkan pegawai membayar sebahagian atau semua perbelanjaan membaiki atau mengganti yang diperlukan. diperlukan.

Pegawai kena membayar kerosakan Perintah Am 12(b) Bab µE¶µE¶Di mana kerosakan atau kekurangan di (a) atau ke atas perabot-perabot atau alat-alat perkakas perabotalatKerajaan telah disebabkan bukan kerana penggunaan yang berpatutan maka pegawai boleh dikehendaki membayar semua atau sebahagian daripada belanja membaiki atau menggantikannya seperti yang ditaksirkan oleh Pengarah Keraja Raya Negeri atau belanja sebenar mengikut kontrak. kontrak.

Laporan memasuki rumah Perintah Am 13 (a) Bab µE¶µE¶Seseorang pegawai yang telah diperuntukkan sebuah rumah Kerajaan oleh Pegawai Perumahan hendaklah melaporkan perkara itu kepada Jabatan Kerja Raya tempatan dengan menyatakan tarikh ia bercadang hendak memasuki rumah tersebut. Pegawai akan tersebut. dikehendaki untuk menandatangani satu sijil mengambil alih akuan masuk rumah tanggungjawab atas segala barang-barang, barangperkakasperkakas-perkakas dan perabot-perabot dalam perabotrumah tersebut. tersebut.

Laporan tarikh masuk kepada Pegawai Perumahan Perintah Am 13 (b) Bab µE¶µE¶Pegawai adalah dikehendaki melaporkan tarikh sebenar ia masuk ke rumah tersebut kepada Pegawai Perumahan yang akan memberitahu Ketua Pejabatnya supaya memotong sewa daripada gajinya pada tiaptiaptiap bulan. Salinan-salinan pemberitahuan bulan. Salinanpegawai perumahan itu hendaklah dihantar kepada Akauntan Negara dan Juru Audit Negara. Negara.

Laporan Mengosongkan Rumah Perintah Am 14 (a) Bab µE¶µE¶Seseorang pegawai yang akan berpindah dari rumah Kerajaan hendaklah melaporkan hal itu kepada Jabatan Kerja Raya tempatan dan juga Pegawai Perumahan sekurang-kurangnya 14 sekuranghari sebelum tarikh ia bercadang hendak mengosongkan rumah tersebut. tersebut.

Pegawai mesti menyerah kunci Perintah Am 14 (b) Bab µE¶µE¶Pegawai dikehendaki untuk menyerahkan kunci rumah tersebut dan menandatangani satu sijil akuan keluar rumah.

GRED DAN KELAS RUMAH

KELAYAKAN RUMAH KERAJAAN GRED KATEGORI
GRED Utama µB¶ / Gred Khas µB¶ dan keatas Utama C / Gred Khas µC´ 53 dan 54 47 hingga 52 41 hingga 46 31 hingga 40 27 hingga 30 21 hingga 26 13 hingga 20 1 hingga 12 KELAS RUMAH A B C / B (B sekiranya ada kekosongan) C D/C (C sekiranya ada kekosongan) E/D (D sekiranya ada kekosongan) E F/E (E sekiranya ada kekosongan) G H, I dan J

KADAR SEWA ,PEMBAYARANNYA DAN LAIN ± LAIN BAYARAN

Kelas Rumah

Kawasan Bandaraya KL,PJ dan Seberang Laut

Kawasan Bandar Besar spt Georgetown,Ipoh, JB,Sban,Mlk,Kuantan, Kelang dan Butterworth

Kawasan Perbandaran, Majlis Bandaran, selain daripada ruang 2 dan 3

Di kawasan luar daripada kawasan Perbandaran dan Majlis Bandaran

A B C D E F G H I J

RM650.00 RM500.00 RM350.00 RM200.00 RM150.00 RM100.00 RM45.00 RM20.00 RM10.00 RM10.00

RM550.00 RM415.00 RM295.00 RM175.00 RM130.00 RM85.00 RM35.00 RM15.00 RM8.00 RM8.00

RM435.00 RM335.00 RM240.00 RM155.00 RM110.00 RM75.00 RM30.00 RM10.00 RM6.00 RM6.00

RM200.00 RM140.00 RM80.00 RM60.00 RM50.00 RM40.00 RM20.00 RM8.00 RM4.00 RM4.00

¤

Perintah Am 16 - Sewa dikira dari hari masuk Perintah Am 17 (a) Sewa dipotong dari gaji 17 (b) Sewa akhir mesti dikutip Perintah Am 18 - Letrik, air dll. adalah tanggungan pegawai Perintah Am 19 - Sekiranya menduduki rumah kelas tinggi dari kelayakan pegawai, sewa yang dikenakan adalah mengikut kadar sewa rumah yang pegawai layak.

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

Perintah Am 20 - sewa rumah kelas rendah dari pegawai berhak. berhak. Perintah Am 21 sekiranya pegawai ingkar berpindah sekiranya diarahkan berbuat demikian, pegawai akan dikehendaki untuk membayar sewa dua kali ganda dari sewa yang sedang ia membayar dikira dari tarikh ia diberi notis berpindah. berpindah. Perintah Am 22 - seseorang pegawai yang telah diberikan pinjaman perumahan dan masih tinggal di rumah Kerajaan bila rumahnya telah siap dibina boleh dikenakan sewa sebanyak dua kali ganda yang patut dibayarnya. dibayarnya. Perintah Am 23 - sewa pegawai ± pegawai yang berkongsi rumah. rumah.

Tanggungjawab Ketua Jabatan
¤

¤

¤

Perintah Am 24 Jabatan Perdana Menteri betanggunagjawab tentang bangunan. bangunan. Perintah Am 25 - Ketua Jabatan bertanggungjawab menjaga bangunan Perintah Am 26 - Pindaan Besar. Besar.

Tanggungjawab Jabatan Kerja Raya
¤

¤ ¤ ¤ ¤

¤

Perintah Am 27 - JKR patut memeriksa /membaiki bangunan. bangunan. Perintah Am 28 ± Hak masuk rumah Perintah Am 29 - Peraturan Ambil Alih Rumah. Rumah. Perintah Am 30 - Peraturan Kosongkan Rumah. Rumah. Perintah Am 31 - Rumah Khas Jabatan ( spt PA 29 & 30 ). Perintah Am 32 - Tanggungjawab Am JKR

Pelbagai
¤

¤

¤

Perintah Am 33 - Mengosongkan rumah bila bersara. bersara. Perintah Am 34 ± Ketua Jabatan Melaporkan bila pegawai bersara Perintah Am 35 - Sewa mes dan asrama. asrama.

LAYAK ITP? SEWA? LAYAK PERBEZAAN ITP?
Berdasarkan perenggan 19, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1996, pegawai yang menerima kemudahan perumahan tidak akan layak Imbuhan Tetap Perumahan dan tidak dikenakan bayaran sewa.

PELBAGAI:
¤

Kadar sewa rumah Kerajaan yang terpakai adalah seperti di Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun Bil. 1977. 1977. Penetapan kelayakan kelas rumah kerajaan mengikut lingkungan gaji adalah seperti di Pekeliling perenggan C 1, Lampiran C, Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 Bil. Pegawai yang telah dikenalpasti dan disediakan Rumah Khas Jabatan tiada pilihan untuk menduduki rumah tersebut dan boleh dikenakan tindakan tatatertib sekiranya ingkar. ingkar.

¤

¤

PELBAGAI
¤

Pegawai yang bercuti sebelum bersara dibenarkan untuk menduduki rumah tersebut selama tidak melebihi 30 hari lagi selepas hari cutinya (bukan untuk RKJ atau Rumah Khas Jawatan) Pegawai yang mendiami RKJ hendaklah mengosongkan rumah tersebut di hari akhir ia bekerja tetapi dibenarkan tinggal selama tidak lebih 30 hari lagi, sekiranya tidak ada pegawai lain yang berhak. berhak.

¤

Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) dicatatkan sebagai pendapatan dalam Penyata Gaji dan dikontra dengan potongan kadar sewa bagi merekodkan hasil kepada Kerajaan, walaupun sewa tidak dikenakan kepada pegawai yang menduduki rumah kerajaan.

Jabatan Akauntan Negara

CONTOH 1 :
ITP lebih daripada kadar sewa rumah ¤ Kelas Rumah - C ¤ Sewa Rumah - RM350 sebulan ¤ ITP - RM700/RM900 sebulan ¤ Slip gaji - Sewa Kuarters Putrajaya ¤ Kod - 1065

Pendapatan
ITP - RM350

Potongan
Bayaran Sewa Rumah - RM350

CONTOH 2:
ITP kurang daripada kadar sewa rumah ¤ Kelas Rumah - C ¤ Sewa Rumah - RM350 sebulan ¤ ITP - RM180 sebulan ¤ Slip gaji - Sewa Kuarters Putrajaya ¤ Kod - 1065

Pendapatan
ITP ± RM180

Potongan
Bayaran Sewa Rumah ± RM180

CONTOH 3
ITP kurang daripada kadar sewa rumah ¤ Kelas Rumah - E ¤ Sewa Rumah ± RM150 sebulan ¤ ITP - RM180 sebulan ¤ Slip gaji - Sewa Kuarters Putrajaya ¤ Kod - 1065

Pendapatan
ITP ± RM150

Potongan
Bayaran Sewa Rumah ± RM150

BAYARAN PERUMAHAN KHAS Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2001

BAYARAN PERUMAHAN KHAS 

 

Kadar yang pegawai layak ialah 50% daripada kadar ITP bagi pegawai yang menduduki Rumah Khas Jawatan; Rumah Khas Jabatan; dan Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan Dengan syarat pegawai tidak menyewakan rumah sendiri; Perkhidmatan Tentera, Polis, Bomba, Penjara dan Unit Pencegah Penyeludupan tidak layak bayaran ini.

‡

‡

ELAUN PERUMAHAN WILAYAH Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2002

Elaun Perumahan Wilayah (EPW)  

Menggantikan kemudahan Had Kadar Sewa Rumah yang diperuntukkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 1987 EPW diperkenalkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2001 Pegawai yang bertukar Wilayah antara Sabah (termasuk labuan), Semenanjung dan Sarawak layak EPW

Pegawai yang bertukar Wilayah ertinya:  

Pegawai yang berasal dari Sabah (termasuk Labuan) atau Sarawak yang dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat di Semenanjung; Semenanjung; pegawai yang berasal dari Semenanjung yang dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat di abah (termasuk Labuan) atau Sarawak; atau Sarawak; Pegawai yang berasal dari Sabah (termasuk Labuan) yang dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat di Sarawak dan Pegawai yang berasal dari Sarawak yang dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat di Sabah (termasuk Labuan)

Takrif berasal pegawai ditentukan berasaskan asal pegawai dengan memberi perhatian kepada asal ibu dan bapa pegawai:  

Pegawai dan ibu bapa yang dilahirkan di Wilayah yang sama diangap berasal dari Wilayah yang sama; Pegawai yang ibu bapanya dilahirkan di Wilayah yang sama dianggap berasal dari Wilayah atau tempat lahir ibu bapanya; Pegawai yang ibu bapanya dilahirkan di Wilayah yang berbeza boleh memilih untuk menentukan Wilayah asalnya berdasarkan kepada tempat lahir ibu atau bapanya; dan Jika terdapat kes-kes selain di atas, bolehlah kesJPA(S)63/75/2/(SV61) bertarikh 12 Oktober 2001 dikemukakan kepada JPA untuk dipertimbangkan

Bagaimana menentukan asal pegawai? Ibu Bapa Pega ai Asal
Semenanjung Sabah Boleh memilih

Semenanjung Semenanjung Sabah Sabah Sara ak Semenanjung Sabah Semenanjung Sabah

Pegawai Yang Bertukar Wilayah Yang Tidak Layak: 

Menduduki rumah kerajaan (termasuk menduduki rumah kerajaan yang diperuntukkan kepada suami atau isteri) pegawai yang membeli rumah dalam stesen dengan menggunakan kemudahan pinjaman perumahan kerajaan; pegawai bercuti tanpa gaji; dan pegawai berkursus melebihi 3 bulan  

Tanggungjawab Pegawai 

Pegawai hendaklah mengisi Borang JPA(EPW) yang terdapat dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2001 Borang tersebut dikemukakan kepada Ketua Jabatan untuk pertimbangan 

Tanggungjawab Ketua Jabatan 

Ketua Jabatan hendaklah mempastikan bahawa pegawai yang bertukar Wilayah layak dibayar EPW Merekodkan takrif berasal pegawai dan penerimaan EPW dalam Buku Perkhidmatan pegawai 

MENGOSONGKAN RUMAH BIASA KERAJAAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2007 PP Bil. 19/1974 dibatalkan. Pegawai yang telah memiliki rumah dalam lingkungan 12 batu diWilayah Persekutuan dari Pejabat Pos Kuala Lumpur dikehendaki mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan.(RBK) PP Bil. 13/2007 berkuatkuasa 1 Sept. 2007. Pegawai yang memiliki rumah sendiri melalui skim pinjaman/pembiayaan Perumahan Kerajaan dalam lingkungan 25 km dikehendaki mengosongkan RBK. 

 

i. ii. iii.

iv.

Lingkungan 25 km seperti berikut : Bangunan Perdana Putra bg W/P Putrajaya Bgn. Sultan Abdul Samad bg W/P KL & PJ Bgn. Dewan Serbaguna,Komp. Kediaman Kakitangan Awam LTAB KL bagi Nilai,Ngr Sembilan. Bgn. Dewan serbaguna Komp.Kediaman Kakitangan Awam di komp.Kastam ,Imigresen dan Kuaratin bg Gelang Patah , Johor. 

Tempoh Mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan 45 hari Pegawai yang sedang menduduki Rumah Biasa Kerajaan dan memiliki rumah yang dibeli melalui Skim dalam lingkungan 20 km dari mercu tanda yang ditetapkan ( spt. diatas )sebelum tarikh kuatkuasa PP 13/2007 dikehendaki mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan yang tersebut. 

Pegawai yang memiliki rumah yang dibiayai melalui Skim Pinjaman Kerajaan dan menduduki Rumah Biasa Kerajaan di WP Putrajaya sebelum 1 Jan. 2002 dikecualikan dari peraturan ini.

PENJELASAN MENGENAI PELAKSANAAN MENGOSONGKAN RUMAH BIASA KERAJAAN Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun Bil. 2008 

Bagi memastikan pelaksanaan pengosongan Rumah Biasa Kerajaan adalah teratur, beberapa perkara teratur, dijelaskan seperti berikut: berikut: Pegawai yang masih menduduki Rumah Biasa Kerajaan di Wilayah Persekutuan Putrajaya pada 1 Januari 2002, telah memiliki rumah yang dibeli melalui Skim Pinjaman / Pembiayaan Rumah Kerajaan dan siap serta selamat untuk diduduki dibawah Perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan Bil.13 Tahun 2007 adalah dikecualikan daripada bayaran sewa dua kali ganda tertakluk pegawai mengosongkan rumah biasa Kerajaan sebelum atau pada 1 April 2008. Sekiranya pegawai masih menduduki Rumah Biasa Kerajaan selepas tarikh tersebut, pegawai tersebut, akan dikenakan bayaran sewa dua kali ganda mulai 2 April 2008. 

Pegawai yang masih menduduki Rumah Biasa Kerajaan pada atau selepas 1 September 2007, telah memiliki rumah yang dibeli melalui Skim Pinjaman / Pembiayaan Rumah Kerajaan dan siap serta selamat untuk diduduki adalah dikecualikan daripada bayaran sewa dua kali ganda tertakluk pegawai mengosongkan rumah biasa Kerajaan sebelum atau pada 1 April 2008. Sekiranya pegawai masih menduduki Rumah Biasa Kerajaan selepas tarikh tersebut, pegawai akan dikenakan bayaran tersebut, sewa dua kali ganda mulai 2 April 2008. 

Pegawai yang masih menduduki Rumah Biasa Kerajaan selepas 1 April 2008 kerana rumah yang dibeli melalui Skim Pinjaman / Pembiayaan Rumah Kerajaan masih belum siap dan selamat untuk diduduki, pegawai diduduki, hendaklah mengosongkan rumah biasa Kerajaan tersebut dalam tempoh 45 hari mulai dari tarikh Sijil Layak Duduk (CF) dan kunci rumah diterima oleh pegawai. Sekiranya pegawai. pegawai masih menduduki Rumah Biasa Kerajaan selepas tempoh 45 hari tersebut, pegawai akan dikenakan tersebut, bayaran sewa dua kali ganda. ganda.

TERIMA KASIH

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.