MAKALAH

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HADITS PADA ASA TABIIN
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ulumul Hadits

DI SUSUN OLEH : KELOMPOK VIII
 AGUS SALIM  SELY PURWASIH

LOKAL D (BUKHARI) SEMESTER II (PAI)
DOSEN PENGAMPU : Drs. USMAN MONING, M.A

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI) AULIYAURRASYIDIN TEMBILAHAN 2010

BAB I PETUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HADITS PADA MASA TABIIN A. Pusat-pusat Pembinaan Hadits Tercatat beberapa kota yangmenjadi pusat pembinaan hadit sebagai tempat tujuan para tabiiin dalam mencari hadits, yaitu adalah Madinah Al Muwarah Mekahh Al Mukaramah Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Magrib dan Andalas, Yunani dan Khurasan, dari sejumlah para sahabat pembinaan hadits pada kota tersebut, ada beberapa orang yang tercatat meriwayatkan hadits cukup banyak, antara lain abu Hurairah, Abdullah Bin Umar, Anas Bin Malik, Aisyah, Abdullah Bin Abbas, Jabir Bin Abdillah, Dan Said Ali, Khuzri 1. a. Tokoho-tokoh hadits dalam kalangan tabiin diantara tokoh-tokoh Di Madinah tabiin yang mashur dalam bidang riwayat : Said (93) Urah (94) Abu Bakr ibn Abdul Rahman ibn Al Harits Ibn Hisyam (94), ubaidullah ibn Abdllah ibn Utbah, salim ibn Abdullah ibn Umah, Sulaiman ibn Yassae al Qasim ibn Muhammad, Ibn Abu Bakar, Nafii, az Zuhri, Abul zihad, Kharijah ibn Zaid Abu Salamah ibn Abdir Rahman ibn Auf. b. c. d. e. f. Di Mekkah Di Kufah Di Basrah Di Syam Di Mesir Ikramah, Atha ibn Abi Rabah, Abu Zubair, Muhammad ibn Muslm Asy Syabbym Ibrahim, an nakhaya, al qamah an Nakhay AL Hasan, Mauhhammad Ibn Sirin, Qatadah Umar ibn Abdil Aziz, Qabsihah ibn Dhuaib, makhul ka’bul akbar Abu Khair martsad ibn Abudullah al Yaziny, Yazid ibn Habib

g.

Di Yaman

Thaus ibn Kaisan al Yamany, Wahab ibn Munabbih, (110) 2. a. Pusat-pusat hadits Madinah

Kota-kota yang menjadi pusat haits ialah Diantara tokoh hadits dikota Madinah ialah Abu bakar, Umar, Ali (Sebelum berpindah Ke Kufah), Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Said Al Khudry dan Zaid ibn Tsbit Diantara sarja-sarjana tabiin yang belajar pada sahabat-sahabat itu ialah said, urwah, az Zahri, ubaidullah ibn Abadillah ibn Utbah ibn masud, salim ibn abdullah ibn Umar, al Qasim ibn Muhamma Ibn Abi Bakar, Nafi’ Abu Bakar ibn Abdir Rahman Ibn Al Harits Ibn Hisam dan Abul Zihad b. Mekkah Diantara tokoh-tokoh hadist di mekkah ialah Muadz kemudian Ibnu Abas, diantara tabiin yang belajar padanya ialah mujahid, ikrimah Atha ibn Abi Rabahi abu Zubair, Muhammad ibn Muslim c. Kufah Ulama sahabat yang mengembangkan hadits di Kufah ialah, Ali Abdullah Ibn Masud, Saad ibn Abi Waqash, said ibn Zaid Kahabbab ibn Al Arat, Salman al Farysy, Hudaifah ibnul yaman ammar ibn Yasir Abu Musa al Baraq, al Muqirah, al Numam, abul thufail, abu Jahaifah dan lain-lain d. Bashrah Pemimpin hadis di bashrah dari golongan sahabat ialah Anas Ibn Malik, Utbah, Imran ibn Husain, Abu Barzah, MA’qil ibn Yusar Abu Bakrah, Abdur Rahman Ibn samurah, Abdullah Ibn Syikhir, jariah Ibn Qadamah Sarjana tabiin yang belajar pada mereka antara lain :

Aul Aliyah, Kafi ibn Mihram, Al Riyahy, Al Hasan Al Bishry Muhammad Ibn Sirin Abu Syatsa Jabir Ibn Zaid, Qatadah, Muthararaf ibn Abdullah ibn Syikhkhir dan Abu Bardah ibn Abi Musa. e. Syam Tokoh Hadist dari sahaba di sayam ini adalah muadz ibn jabal ubadah, ibn shamit dan Abu darda, pada beliau-beliau itulah banyak tabiin belajar di antaranya, Abu Idris Al Khaulany, Qabishah Dzuaib Makhul, Raja’ ibn Haiwah. f. Mesir Diantara sahabat yang mengembangkan hadits di mesir, Ialah Abdullah Ibn Amer, Uqbah ibn Amir, Kharijah ibn Mudzafah Abdullah Ibn Saas mahmiyah Ibn juz abdullah Ibn Harits, Abu Basyriah, Abu Saad Al Khair, Muads Ibn Anas Al Juhari.

B. Pergolakan Politik dan Pemalsuan Hadits Pergolakan politik ini terjadi pada masa sahabat, setelah terjadinya perang jamal dan perang siffin, ketika kekuasaan dipegang leh Ali bin Abi thalib. Akan tetapi akibatnya cukup panjang dan berlarut-larut, dengan terpecahnya uma Islam kedalam beberapa kelompok atau golongan Pertama golongan Ali Ibn Abi Thalib yang kemudian dinamakan golongan “Syiah” Kedua Golongan Khawarij yangmenentang Ali atau Muawiyah dan Ketiga golongan Jumhur (golongan pemerintah pada masa itu) Terpecahnya umat Islam kepada goloangan tersebut di dorong keperluan dan kepentingan golongan mereka mendatangkan menyebakannya kedalam masyarakat. Diantaranya hadits yang dibuat golongan syiah itu adalah keterangan hujjah untuk mendukung maka berindaklah mereka membuat hatist palsu dan

ْ ِ َ ْ ‫من اراد َ أ َن ي َن ْظ ُر إ ِلى اد َم فى علمهِ وَإلى‬ ِ َ ْ ْ َ ِ ‫ن ُوْح فى ت َقواه وإلى ابراهِيم فى حل ْمهِ وِإلى‬ ْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ٍ َ ِ ‫موسى فى هَي ْب َت ِبه وَإ ِل َبى عيي بى فبى عب بادته‬ ‫ِ ْب‬ ‫َ ب‬ ِ َ ‫ِ ِب‬ ْ ُ َ َ .‫فلي َن ْظ ُر إل على‬ َ َ ُ
Artinya : “Barang siapa ingin melihat kepada Adam tentang ketinggian lmunya ingin melihat kepada nuh tentang ketaqwaannya, ingin melhat keapdaIbrahim tentang kebaikan hatinya ingin melihat kepada Musa tentang kehebatannya, ingin melihat kepada Isa tentang ibadatnya, maka hendaklah ia melihat kepada Ali.”

‫إ ِذ َ ا َرأ َي ْت ُم معاوِية فا َقْت ُلوه‬ َ َ ُ ْ ُ ُ َ

“Apabila kamu lihat Muawiyah ata mimbarku, bunuhlah dia” Golongan Jumhur yang dung-dungu yang tidak menginsafi akibat pemalsuan itu mengimbangi pula tindakan kaum Syiah

َ ‫مافى ال ْجن ّةِ ث َجرةٌ إ ِل ّ مك ْت ُوْب عَل ك ُل وَرقببة‬ ِ َ َ ّ ِ َ ٌ َ َ َ َ َ ‫منها : لإله إل ّ الله محم بد رس بول الل به ا َببُبو‬ ‫ب‬ ْ ِ ْ َ ‫ُ ّب‬ ْ ْ ُ ُ ‫ب َكببرٍ الصببديق, عمببر الفبباروقُ عُثمببا َن ذو‬ ُ ُ ُ َ ً ‫النوري ْن‬ ِ ُ ّ

“tak ada sesuatu pohon dalam surga melainkan pada tiap-tiap daunnya, Lailalhailllah Muhammad Rasululllah,Abu Bakar Ash Shiddiq Umar al Faruq dan Utman dzunnuraini” Perlu sedikit ditegaskan bahwa partai Khawarij walaupun mereka memyalahi hali sunah wal jamaah, namun mereka tidak relah membiat hadits palsu. Untuk menguatkan mahdzabnya lantaran itu, kita kita tidak boleh terpedaya dengan pernyataan sebagia ulama bahwa partai Khawarij juga membuat haits palsu. Diantara dalil yang membuktikan kebersiha mereka dari membuat hadits maudhu ialah akuan yang diberikan oleh pujangga haits yang terkenal. Kata Abu daud tak ada didalam golongan para pengikut nafsu yanglebih benar perkataanya dari yang lebih sahih haditsnya selain dari golongan khawarij. Kata Ali Imam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya

ْ ‫ل َي ْسوا ممن ي َت َعَمد ُوْن ال ْك َزِب ب َل هُم معْد ُو‬ َ َ َ ْ ّ ْ ْ ّ ِ ْ ُ ‫عُوْن بالصد ْق حثى ي َقال إ ِن حدِي ْث َهُم أصتح‬ ُ َ َ ّ َ َ َ ِ ّ ِ َ ْ ‫الحدِي ْث‬ ِ َ
“Mereka bukan sekalikali paling sahih haditsnya” Mulai saat itu terdapatlah diantara riwayat yang shaih riwayat yang palsu, dan kian hari kian betambah banyaknya dan beraneka rupa pula. Mula-mula merekamemalsukan hadits menganai pribadi orang yang mereka agung-agungkan. Dan yang mula-mula melakukan pekerjaan sesat itu ialah golongan syiah sebagai yang diakui sendiri oleh ibnu abik hadid, seorang ulama syiah dalam orang yang bersengaja membuat hadits palsu, mereka terkenal dengan benar,lantaran itulah mereka dikatakan orang yang

kitabnya Wahyul Balaghah dia menulis “ketahuiliah bahwa asal mula timbul haits yang menerangkan keutamaan pribadi adalah dari golongan syiah sendiri” Perbuatan mereka ini ditandingi oleh golongan sunnah (jumhur) yang bodoh-bodoh. Mereka juga membuat hadits untuk mengimbangi hadits yang dibuat oleh golongan syiah itu. Maka dengan keterangan ringkas ini nyatalah bahwa kota yang mula-mula mengembangkan hadis palsu berpusat disana (Maudhu) ialah baqdad (irak) kaum syiah

BAB II PENUTUP A. Kesimpulan Dengan penjelasan ini selesailah pemabhasna kita tentang pertumbuhan dan perkembangan haditspada masa tabiin sehingga ktia menyempurnakan ilmu kemampuan dengan segala aspek ilmu yang agung ini, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang lurus kepada orang-orang yang dikehendakinya amin. B. Saran Didalam makalah ini masih terdapat banyak kekurangan jadi pemakalah mengharapkan kepada para mahasiswa untuk memperluaskan pokok materi sesuai dengan buku-buku yang bersangkutan karena pembahasan kami hanya menerangkan beberapa poin yang bisa kita jadikan pedoman untuk menghubungkan isi bahasan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA Mudassir, 1999, Ilmu Hadits, Bandung : Pustaka Setia Teuku Muhammmad Habsi, Ash Shiddiq, 1999, Ilmu Hadist, PT Pustaka Rizki Putra Masyfuk, Zuhdi, Pengantar Ilmu Hadits, 1986, Bina Ilmu Surabaya

C. KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah

Tuhan Semesta Alam, sholawat serta

salam, semoga dilimpahkan kepada Rasaulullah SAW, penulis makalah bersyukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan hidayah serta taufik-Nya kepada kami sehingamkalah Ulmul Hadits telah diselesaikan. Untuk memenuhi tugas makalah dalam mata kuliah ilumuh hadits dapat dilaksanakan dengan baik, penulis makalah berusaha dengan kemapuan dan kekurangannya penyusunan makalah ini. Sebagai bahan materi ulumul hadits yang disajikan dalam makalah ini diringkas secara sederhana peraktis, dan sistematika, sesuai dengan judul kurikulum nasional agar mudah dipelajari dan dipahami dalam belajar ulumul hadits. Untuk itu kami sebagai penulis kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak kekurangan dalam meringkas, untuk itu kami harapkan kritik dan saran kepada dosen demi perbaikan makalah yang akan datang lagi.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR....................................................................................... DAFTAR ISI BAB I ............................................................................................. PEMBAHASAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HADITS PARA TABIIN A. B. BAB II Pusat-pusat pembinaan Hadits.............................................. Pergolakan politik dan pemalsuan hadits.............................. 1 i ii

PENUTUP A. B. Kesimpulan............................................................................ Saran......................................................................................

DAFTAR PUSATAKA

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.