P. 1
PENGENALAN KUMPULAN INOVATIF KREATIF (KIK)

PENGENALAN KUMPULAN INOVATIF KREATIF (KIK)

|Views: 3,501|Likes:
Published by Krull Hzm
SLAID PENGENALAN MENGENAI APAKAH KIK (KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF)..?
SLAID PENGENALAN MENGENAI APAKAH KIK (KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF)..?

More info:

Published by: Krull Hzm on Aug 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

CREATIVE and INOVATIF CIRCLE CREATIVE and INOVATIF CIRCLE

(Kumpulan (Kumpulan Inovasi Inovasi dan dan Kreatif Kreatif) )
Ramlan Ramlan Bin Bin Kamrin Kamrin
Sektor Sektor Jaminan Jaminan Kualiti Kualiti
Objektif Objektif
Memahami Memahami konsep konsep asas asas program program peningkatan peningkatan kualiti kualiti
Memahami Memahami dimensi dimensi pengurusan pengurusan kualiti kualiti
Peranan Peranan pemimpin pemimpin di di dalam dalam pengurusan pengurusan kualiti kualiti
Konsep Konsep asas asas KIK KIK dan dan cara cara meneyelesaikan meneyelesaikan masalah masalah
Kerja Kerja berpasukan berpasukan dalam dalam KIK KIK
Menambah Menambah kemahiran kemahiran mengurus mengurus dn dn memimpin memimpin
pasukan pasukan KIK KIK
Cara Cara Pelaksanaan Pelaksanaan KIK KIK
Hubungan Hubungan KIK KIK dengan dengan khidmat khidmat dan dan kepuasan kepuasan
pelanggan pelanggan
Panduan Panduan Guru Guru Kualiti Kualiti dalam dalam pengurusan pengurusan kualiti kualiti
Sejarah Sejarah KMK / KIK KMK / KIK
1940 1940 bermula bermula di di Amerika Amerika Syarikat Syarikat
1962 1962 diperkenalkan diperkenalkan di di Jepun Jepun oleh oleh Dr Edward Dr Edward
Deming Deming dan dan Dr Dr Juran Juran
Dikaji Dikaji dan dan diubahsuai diubahsuai oleh oleh Dr Ishikawa ( Dr Ishikawa (Bapa Bapa KMK KMK
Moden Moden) )
14 March 1983 KMK 14 March 1983 KMK diperkenalkan diperkenalkan secara secara rasmi rasmi di di
dalam dalam Perkhidmatan Perkhidmatan Awam Awam Malaysia Malaysia oleh oleh YB YB Datuk Datuk
Abdullah Ahmad Abdullah Ahmad Badawi Badawi, , Menteri Menteri di di Jabatan Jabatan
Perdana Perdana Menteri Menteri
Institute Quality Control Malaysia (IQCM) Institute Quality Control Malaysia (IQCM) dan dan
Hewlett Packard Hewlett Packard³ ³promosi promosi KMK KMK dalam dalam sektor sektor swasta swasta
NPC NPC dan dan INTAN INTAN bertanggunjawab bertanggunjawab mempromosikan mempromosikan
KMK KMK dalam dalam sektor sektor Kerajaan Kerajaan
Ogos Ogos 1985 1985 Konvension Konvension KMK KMK Kebangsaan Kebangsaan Pertama Pertama
diadakan diadakan di di Malaysia Malaysia
KMK KMK di di gantikan gantikan dengan dengan KIK KIK pada pada 1 November 2009 1 November 2009
KIK KIK dan dan Prinsip Prinsip TQM TQM
TQM
SOKONGAN
PENGURUSAN
PERANCANGAN
STRATEGIK
KUALITI
FOKUS
PELANGGAN
LATIHAN
&
PENGHARGAAN
TEAMWORK
KEPASTIAN
KUALITI
PENGURUSAN
PRESTASI
Hubungan Hubungan KIK KIK dengan dengan Pengurusan Pengurusan
Kualiti Kualiti Menyeluruh Menyeluruh
TQM
KIK ISO 9001
Empowerment
ISO 14001
Benchmarking
Skim Cadangan
Learning Organization
Reengineering
QS9000
ISO18001
Teambuilding
5Ss
Program
Penambahbaikan
Kualiti
Konsep Konsep Asas Asas Program Program Peningkatan Peningkatan
Kualiti Kualiti KIK KIK
Untuk memuaskan kehendak dan
kemahuan pelanggan
Peningkatan kualiti berterusan
Penglibatan secara menyeluruh
Transformasi budaya kerja
Merangkumi semua aspek organisasi
INOVASI INOVASI
Kaedah Kaedah mencari mencari jalan jalan untuk untuk menghasilkan menghasilkan produk produk
@ @ perkhidmatan perkhidmatan yang yang lebih lebih baik baik sama sama ada ada melalui melalui
pengubahsuaian pengubahsuaian @ @ penambahbaikan penambahbaikan
Hasil Hasil cetusan cetusan idea yang idea yang kreatif kreatif dan dan inovatif inovatif dalam dalam
mana mana- -mana mana aspek aspek kerja kerja yang yang dapat dapat meningkatkan meningkatkan
kualiti kualiti dan dan produktiviti produktiviti organisasi organisasi
Idea Idea ini ini boleh boleh merangkumi merangkumi apa apa- -apa apa perubahan perubahan
dalam dalam bentuk bentuk sistem sistem dan dan prosedur prosedur , , kaedah kaedah dan dan
cara cara bekerja bekerja mahupun mahupun pengenalan pengenalan teknologi teknologi
Kreativiti Kreativiti
Kebolehan Kebolehan @ @ keupayaan keupayaan untuk untuk mencipta mencipta , , mewujudkan mewujudkan
dan dan menghasilkan menghasilkan sesuatu sesuatu yang yang baru baru atau atau dalam dalam bentuk bentuk
baru baru melalui melalui kemahiran kemahiran imaginasi imaginasi
Keupayaan Keupayaan berfikir berfikir yg yg dapat dapat melahirkan melahirkan idea idea baru baru yg yg
unik unik dan dan menarik menarik
Keupayaan Keupayaan berfikir berfikir secara secara kritikal kritikal dan dan membuat membuat
penilaian penilaian secara secara analitikal analitikal terhadap terhadap idea idea dan dan seterusnya seterusnya
mengemukakan mengemukakan cadangan cadangan penyelesaian penyelesaian
Keupayaan Keupayaan berfikir berfikir secara secara praktikal praktikal yg yg dapat dapat
menterjemahkan menterjemahkan idea idea dan dan teori teori kepada kepada bentuk bentuk aplikasi aplikasi
Prasyarat Prasyarat Kreativiti Kreativiti
Mempunyai Mempunyai daya daya imaginasi imaginasi yg yg tinggi tinggi untuk untuk melihat melihat
sesuatu sesuatu secara secara berlainan berlainan
Berfikiran Berfikiran terbuka terbuka @ @ berfikir berfikir di di luar luar kotak kotak , , analitikal analitikal
, , kritikal kritikal dan dan praktikal praktikal
Melihat Melihat sesuatu sesuatu perkara perkara itu itu sebagai sebagai peluang peluang yg yg boleh boleh
mencetuskan mencetuskan idea idea baru baru
Mempunyai Mempunyai komitmen komitmen yg yg tinggi tinggi , , bersabar bersabar terhadap terhadap
kompleksiti kompleksiti dan dan isu isu- -isu isu yg yg timbul timbul serta serta tenang tenang dan dan
tabah tabah menghadapi menghadapi cabaran cabaran dengan dengan berusaha berusaha
menangani menangani masalah masalah dan dan halangan halangan yg yg dihadapi dihadapi
Prasyarat Prasyarat Kreativiti Kreativiti
Berupaya Berupaya mengenal mengenal pasti pasti masalah masalah dengan dengan mengemukakan mengemukakan
soalan soalan yg yg menjurus menjurus kepada kepada penemuan penemuan isu isu dan dan jawapan jawapan serta serta
jalan jalan penyelesaian penyelesaian
Menggunakan Menggunakan minda minda kreatif kreatif untuk untuk menemui menemui perspektif perspektif baru baru
Bersedia Bersedia menghadapi menghadapi risiko risiko dan dan berupaya berupaya menerima menerima
kegagalan kegagalan serta serta belajar belajar daripada daripada kegagalan kegagalan tersebut tersebut
Bersedia Bersedia dikritik dikritik dan dan mengenepikan mengenepikan ego ego serta serta mendapatkan mendapatkan
nasihat nasihat daripada daripada rakan rakan dan dan mencuba mencuba ideanya ideanya
Mempunyai Mempunyai motivasi motivasi dalaman dalaman , , iaitu iaitu rasa rasa gembira gembira , , berpuas berpuas
hati hati dan dan menjadikan menjadikan kerja kerja sebagai sebagai cabaran cabaran untuk untuk mencapai mencapai
kejayaan kejayaan
Apakah KIK?
Pasukan Kecil Pekerja (4-10 Orang) daripada
tempat kerja yang sama @ bersilang fungsi
Mengadakan mesyuarat secara berjadual
Kenal pasti, memilih, menganalisis masalah
yang berkaitan dengan kerja
Mengemukakan idea baru @ cadangan
penyelesaian masalah kepada pihak
pengurusan untuk pertimbangan dan
keputusan
Melaksanakan kegiatan KIK secara sukarela
Melaksanakan projek ynag telah dipersetujui
oleh pihak pengurusan
Falsafah Falsafah KIK KIK
Pengurusan berasaskan penyertaan
(paticipative)
Memberi peluang kepada pekerja untuk
membantu organisasi dalam menyelesaikan
masalah kerja
Satu sistem nilai yang diasaskan kepada
kepercayaan bahawa orang yang terdekat
dengan kerja biasanya orang yang paling
layak mengenal dan menyelesaikan masalah
Satu strategi jangka panjang untuk tujuan
meningkatkan produktiviti dan kualiti
Matlamat Matlamat KIK KIK
Membolehkan pekerja menyelesaikan masalah di tempat Membolehkan pekerja menyelesaikan masalah di tempat
kerja kerja
Memupuk perhubungan erat pekerja dengan pengurusan Memupuk perhubungan erat pekerja dengan pengurusan
Memupuk perhubungan erat antara pekerja Memupuk perhubungan erat antara pekerja
Memupuk semangat kerjasama disemua peringkat Memupuk semangat kerjasama disemua peringkat
Semangat berpasukan Semangat berpasukan
Kemajuan diri dan ahli kumpulan Kemajuan diri dan ahli kumpulan
Meningkatkan komunikasi Meningkatkan komunikasi
Sikap ingin memajukan Sikap ingin memajukan
Meningkatkan produktiviti Meningkatkan produktiviti
Etika kerja yang positif Etika kerja yang positif
Motivasi pekerja Motivasi pekerja
Kesedaran dan bertanggungjawab untuk kemajuan diri, Kesedaran dan bertanggungjawab untuk kemajuan diri,
kumpulan dan syarikat kumpulan dan syarikat
Kepuasan bekerja Kepuasan bekerja
Skop Skop Operasi Operasi KIK KIK
Pengurangan pembaziran Pengurangan pembaziran
Penjimatan Kuasa Penjimatan Kuasa
Peningkatan Prestasi Peningkatan Prestasi
Meningatkan keupayaan mesin Meningatkan keupayaan mesin
Penambahbaikkan sistem Penambahbaikkan sistem
Kebersihan Kebersihan
Komunikasi Komunikasi
Produktiviti dll. Produktiviti dll.
Taksiran Kumpulan Taksiran Kumpulan
KIK KIK mesti mesti mempunyai mempunyai: :
Matlamat Matlamat yang yang sama sama
Keanggotaan Keanggotaan dan dan saiz saiz
Perhubungan Perhubungan yang yang harmoni harmoni sesama sesama ahli ahli
Masa Masa untuk untuk mesyuarat mesyuarat
Tindakbalas Tindakbalas sesama sesama anggota anggota
Taksiran Taksiran Inovatif Inovatif dan dan Kreatif Kreatif
Memenuhi Memenuhi keperluan keperluan
Penambahbaikan Penambahbaikan @ idea @ idea baru baru
Memenuhi Memenuhi kehendak kehendak kerja kerja
Memenuhi Memenuhi kehendak kehendak pelanggan pelanggan
Meningkatkan Meningkatkan kualiti kualiti, , kecekapan kecekapan dan dan
seterusnya seterusnya produktiviti produktiviti
Sesuai Sesuai untuk untuk digunakan digunakan
Kawalan Mutu Kerja Kawalan Mutu Kerja
Menyemak kerja/ proses yang dilakukan agar Menyemak kerja/ proses yang dilakukan agar
mematuhi spesifikasi mematuhi spesifikasi
Proses maklumbalas (feedback) supaya Proses maklumbalas (feedback) supaya
tindakan boleh diambil untuk memperbaiki tindakan boleh diambil untuk memperbaiki
proses yang bermasalah proses yang bermasalah
Satu proses pencegahan kesilapan kualiti Satu proses pencegahan kesilapan kualiti
Kod Kod Etika Etika KIK KIK
Ahli Ahli menghadiri menghadiri mesyuarat mesyuarat tepat tepat pada pada masa masa
Mendengar Mendengar dan dan menghargai menghargai pendapat pendapat orang orang lain lain
Boleh Boleh mengkritik mengkritik idea idea bukan bukan personaliti personaliti
Tumpukan Tumpukan perhatian perhatian dan dan hormati hormati ahli ahli yang yang sedang sedang
bercakap bercakap
Semua Semua ahli ahli adalah adalah sama sama dan dan tidak tidak ada ada perbezaan perbezaan
status status
Kesefahaman Kesefahaman setiakawan setiakawan
Laksanakan Laksanakan projek projek mengikut mengikut jadual jadual
Ahli Ahli bertanggungjawab bertanggungjawab untuk untuk memejukan memejukan KIK KIK
KIK KIK untuk untuk pelanggan pelanggan
Keputusan Keputusan dan dan rumusan rumusan mestilah mestilah disokong disokong oleh oleh
fakta fakta dan dan data data
Pengendalian Pengendalian KIK KIK Secara Secara Berkesan Berkesan
KIK KIK mesti mesti berdaftar berdaftar
Pengurusan Pengurusan mengiktiraf mengiktiraf pekerja pekerja sebagai sebagai
sumber sumber paling paling bernilai bernilai
Mengutamakan Mengutamakan kemajuan kemajuan ahli ahli
Penyertaan Penyertaan dan dan sokong sokong secara secara total total
Penghargaan Penghargaan Pengurusan Pengurusan
Mengalakkan Mengalakkan kreativiti kreativiti
Menyediakan Menyediakan latihan latihan
Kumpulan Kumpulan bersama bersama mencapai mencapai matlamat matlamat
Bantu Bantu membantu membantu
Faham Faham falsafah falsafah KIK KIK
FAEDAH KIK KEPADA AHLI FAEDAH KIK KEPADA AHLI
Melahirkan perasaan kekitaan Melahirkan perasaan kekitaan
Meningkatkan komunikasi dalaman antara Meningkatkan komunikasi dalaman antara
kumpulan kumpulan
Terlibat di dalam membuat keputusan Terlibat di dalam membuat keputusan
Meningkatkan kerjasama sesama ahli Meningkatkan kerjasama sesama ahli
Mengalakkan kemajuan diri Mengalakkan kemajuan diri
FAEDAH FAEDAH- -FAEDAH KEPADA FAEDAH KEPADA
ORGANISASI ORGANISASI
Meningkatkan produktiviti dan kualiti Meningkatkan produktiviti dan kualiti
Mengurangkan pembaziran Mengurangkan pembaziran
Mengurangkan kos Mengurangkan kos
Mengurangkan rungutan Mengurangkan rungutan
Memperbaiki komunikasi Memperbaiki komunikasi
Meningkatkan tahap keselamatan Meningkatkan tahap keselamatan
Sistem Sistem Penghargaan Penghargaan KIK KIK
Pasukan Pasukan KIK KIK hendaklah hendaklah diberi diberi
penghargaan penghargaan setiap setiap kali kali
menyempurnakan menyempurnakan projek projek
Sistem Sistem penilaian penilaian diwujudkan diwujudkan
Pengharagaan Pengharagaan tidak tidak semestinya semestinya RM RM
Mengadakan Mengadakan konvensyen konvensyen tahunan tahunan untuk untuk
memilih memilih KIK KIK terbaik terbaik
Pihak Pihak pengurusan pengurusan perlu perlu sediakan sediakan
peruntukan peruntukan kewangan kewangan. .
Struktur Struktur Organisasi Organisasi KIK KIK
Jawatan Kuasa Pemandu
Penyelaras
Fasilitator
Ketua Kumpulan
Ahli Kumpulan
Pengurusan Tertinggi
Koordinator
Pemudahcara
Nadi Penggerak
Pekerja
Fungsi Jawatankuasa Pemandu Fungsi Jawatankuasa Pemandu
80% 80% kejayaan kejayaan KIK KIK terletak terletak pada pada
Jawatankuasa Jawatankuasa Induk Induk
Membenarkan Membenarkan KIK KIK bermesyuarat bermesyuarat
Memberi Memberi keutamaan keutamaan kepada kepada mesyuarat mesyuarat KIK KIK
Menyediakan Menyediakan kemudahan kemudahan tempat tempat
bermesyuarat bermesyuarat dan dan peralatan peralatan
Menyemak Menyemak lapuran lapuran bulanan bulanan aktiviti aktiviti KIK KIK
Membenarkan Membenarkan ahli ahli KIK KIK menghadiri menghadiri
konvensyen konvensyen KIK KIK dan dan persidangan persidangan berkaitan berkaitan
Sokong Sokong KIK KIK melalui melalui media media organisasi organisasi, ,
ucapan ucapan, , papan papan kenyataan kenyataan. .
Mewartakan Mewartakan kepada kepada pekerja pekerja bahawa bahawa aktiviti aktiviti
KIK KIK sebahagian sebahagian daripada daripada matlamat matlamat organisasi organisasi. .
Menghadiri Menghadiri mesyuarat mesyuarat jawatankuasa jawatankuasa
pemandu pemandu induk induk KIK KIK
Meluluskan Meluluskan belanjawan belanjawan
Perjumpaan Perjumpaan dengan dengan ketua ketua- -ketua ketua kumpulan kumpulan
Menghargai Menghargai autonomi autonomi kumpulan kumpulan
Mengiktiraf Mengiktiraf persembahan persembahan pengurusan pengurusan sebagai sebagai
cadangan cadangan yang yang telah telah dipersetujui dipersetujui serta serta merta merta
Tidakbalas Tidakbalas yang yang cepat cepat kepada kepada cadangan cadangan KIK KIK
Fungsi Penyelaras Fungsi Penyelaras
‡ Penyelaras jabatan
‡ Memberi maklumbalas aktiviti KIK
kepada Jawatankuasa Pemandu
Fungsi Fasilitator Fungsi Fasilitator
Nadi Nadi bertindak bertindak KIK KIK
Mampu Mampu dan dan faham faham konsep konsep KIK KIK
Perantara Perantara antara antara kumpulan kumpulan KIK KIK dan dan
pengurusan pengurusan
Menyimpan Menyimpan rekod rekod aktiviti aktiviti KIK KIK
Menyediakan Menyediakan laporan laporan KIK KIK
Melatih Melatih ketua ketua KIK KIK
Mengaudit Mengaudit, , mengawas mengawas, , dan dan menyelaras menyelaras
aktiviti aktiviti KIK KIK
Menjadi Menjadi perunding perunding dan dan penyelidik penyelidik KIK KIK
Penunjuk Penunjuk ajar, ajar, jurulatih jurulatih dan dan perunding perunding KIK KIK
Fungsi Ketua Kumpulan Fungsi Ketua Kumpulan
Ketua Ketua mestilah mestilah dilantik dilantik oleh oleh ahli ahli mengikut mengikut
giliran giliran
Faham Faham konsep konsep KIK KIK
Merancang Merancang agenda agenda mesyuarat mesyuarat
Memberi Memberi motivasi motivasi kepada kepada ahli ahli
Menentukan Menentukan topik topik perbincangan perbincangan berkaitan berkaitan
dengan dengan kerja kerja
Mengagihkan Mengagihkan tugas tugas kepada kepada ahli ahli
Edar Edar minit minit mesyuarat mesyuarat
Membuat Membuat persediaan persediaan untuk untuk persembahan persembahan
pengurusan pengurusan
Menyediakan Menyediakan laporan laporan kepada kepada fasilitator fasilitator
Menyimpan Menyimpan rekod rekod kehadiran kehadiran mesyuarat mesyuarat
Fungsi Fungsi Ahli Ahli KIK KIK
Menghadiri Menghadiri mesyuarat mesyuarat
Mempelajari Mempelajari teknik teknik penyelesaian penyelesaian masalah masalah
melalui melalui penggunaan penggunaan statistik statistik
Mempelajari Mempelajari teknik teknik asas asas KIK , PDCA, KIK , PDCA, alat alat- -
alat alat KIK KIK dll dll
Menyertai Menyertai perbincangan perbincangan kumpulan kumpulan
Menghargai Menghargai sumbangan sumbangan ahli ahli
Menjalankan Menjalankan tugas tugas yang yang berikan berikan oleh oleh ketua ketua
Menyebarkan Menyebarkan idea KMK idea KMK kepada kepada bukan bukan ahli ahli
URUSETIA KIK URUSETIA KIK
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
Ramlan Ramlan Bin Bin Kamrin Kamrin
Unit Unit Inovasi Inovasi
Sektor Sektor Jaminan Jaminan Kualiti Kualiti
Jabatan Jabatan Pelajaran Pelajaran Pahang Pahang

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->