Latihan Industri Aljaroom Resources Sdn Bhd

Ahmad Zamani Syukri B. Dollah UK15651 Penyelia : Puan Hani Binti Yusof

Pengenalan Organisasi
y Aljaroom Resources Sdn Bhd ditubuhkan pada 20

Jun 2000 di Rawang, Selangor. y Aljaroom Resources adalah syarikat bumiputera yang menjalankan operasi dalam 4 unit kerja :
i. ii. iii. iv.

Sistem Aplikasi Perkhidmatan Multimedia Perkhidmatan Rangkaian Perkhidmatan Latihan dan Perundingan

Carta Organisasi Aljaroom
Zaidy Abdul Talib [ Pengarah Urusan ]

W. Mohd BadrulHisyam W. Mahmud [ Pengurus Operasi dan Jualan ]

Kastura Haron [ Pegawai Tadbir ]

Hani Yusof [ Pentadbiran Perniagaan ]

Ahmad Faizul Zainol Akhmar [ Senior Juruanalisa Sistem]

Mohd Azidi Abdul Rahman [ Juruanalisa Sistem ]

Aisyahtun Azwati Rabudin [ Pengaturcara]

Farah Syuhada Mustafa [ Pengaturcara]

Objektif Organisasi
Menjadi sebuah syarikat IT yang dinamik dan progresif berpandukan semua sumber intelektual, kreativiti dan aplikasi teknologi yang inovatif untuk memenuhi pelbagai keperluan pelanggan dan pengguna.

Visi & Misi
Menjadi sebuah syarikat yang terkenal yang menyediakan produk dan teknologi di Malaysia dan antarabangsa. 2. Menyediakan, mereka dan membangunkan produk dan teknologi terkini yang dapat bersaing serta memenuhi keperluan pasaran semasa. 3. Menyediakan khidmat nasihat, latihan professional dan khidmat perundingan kepada pelanggan dan pengguna.
1.

Ringkasan Tugasan
y Teknikal y Sistem Pengoperasian (OS)

Masalah Windows Back up data y Perkakasan (Hardware) Pemasangan komputer
y Pengujian Sistem (UAT) y Pengurusan Maklumat Projek Penyelidikan Dan Pembangunan

(RDMS) Agensi Nuklear Malaysia y Sistem Maklumat Farmasi (PhIS) Hospital Bintulu, Sarawak

y Penambahbaikan & Pembetulan Kod y Sistem Pengurusan Maklumat Jururawat (SPMJ)

Lembaga Jururawat Malaysia

Sambungan..
y Memasukkan data (Data Entry)
y Sistem Pengurusan Maklumat SPIES

Kerajaan Negeri Selangor

y Membangunkan sistem
y Sistem Pengurusan Fail (SPMPP)

Majlis Perubatan Malaysia

Sistem Pengurusan Maklumat Projek Penyelidikan Dan Pembangunan (RDMS)
y Mengurus projek-projek penyelidikan dan

pembangunan yang dijalankan oleh Agensi Nuklear Malaysia secara online oleh pihak tertentu. y Bahasa pengatucaraan : PHP y Modul RDMS :
i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

R&D Application Report R&D Monitoring Researcher Profile Message Maintenance R&D Online

Interface RDMS

Tugasan
y Meneliti sistem yang telah dibangunkan y Menjalankan User Acceptance Test (UAT)

terhadap sistem yang dibangunkan
y Memastikan sistem yang dibangunkan mengikut

spesifikasi yang ditetapkan oleh pengguna

Pengalaman
y Mengetahui struktur kod yang dibina untuk

aplikasi sistem yang sebenar y Mempelajari presedur- prosedur yang dijalankan semasa pengujian sistem (UAT) y Mengenali jenis dokumen yang diperlukan untuk sesi pengujian sistem iaitu :
PAT(Provisional Appliance Test) ii. UAT(User Acceptance Test) iii. FAT(Final Acceptance Test)
i.

Sistem Pengurusan Maklumat Jururawat(SPMJ)
y SPMJ : memproses semua maklumat yang berkaitan

dengan kejururawatan dan jururawat serta pengguna kolej y Bahasa Pengatucaraan : VB.net y Modul SPMJ :
i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Peperiksaan Pendaftaran penuh Pendaftaran TPC Pembaharuan APC Notis Niat Penyelenggaraan Kolej

Interface SPMJ

Tugasan
y Meneliti sistem yang telah dibangunkan y Memastikan sistem yang dibangunkan mengikut

spesifikasi yang ditetapkan oleh pengguna
y Membaiki kesalahan yang terdapat dalam kod

bagi modul penjanaan laporan

Masalah yang dihadapi
y Mengambil masa yang agak lama untuk

menyiapkan tugasan yang diberikan kerana terdapat banyak modul dan sub-modul
y Kekurangan ilmu dalam bahasa pengaturcaraan

VB.net menyukarkan kerja- kerja dijalankan dengan cepat

Pengalaman
y Dapat mempelajari bahasa pengaturcaraan yang

baru iaitu VB.net

Sistem Pengurusan Maklumat Farmasi(PhIS)
y Menguruskan semua maklumat berkaitan dengan

Jabatan Farmasi di Hospital Bintulu, Sarawak. y PhIS adalah salah satu modul dalam (Sistem Maklumat Hospital)HIS y Modul HIS :
i. ii. iii. iv. v. vi.

CIS ( Sistem Maklumat Klinik) PMS ( Sistem Pengurusan Pesakit) PHIS (Sistem Maklumat Farmasi) LIS ( Sistem Maklumat Makmal) RIS ( Sistem Maklumat Radiologi) FIMMS ( Sistem Pengurusan Maklumat Rumah Mayat) vii. BILLING ( Sistem Pengurusan Bil)

Interface PhIS

Tugasan
y Menjalankan pengujian (UAT) terhadap sistem

Contoh UAT Script

Masalah yang dihadapi
y Pengetahuan yang sedikit dalam bahasa

pengatucaraan VB.net
y Terdapat menu yang belum berfungsi

Pengalaman
y Mempelajari cara yang betul menjalankan UAT

terhadap sesuatu sistem yang bakal digunakan.
y Belajar dan memahami perjalanan sesebuah

sistem
y Mempelajari presedur- prosedur yang dijalankan

semasa pengujian sistem (UAT)

Sistem Fail SPMPP
y Sistem fail SPMPP merupakan sub sistem kepada

Sistem Pengurusan Maklumat Pengamal Perubatan. y Sistem SPMPP ini dibangunkan untuk Majlis Perubatan Malaysia y Bahasa pengatucaraan : PHP y Tujuan: Memudahkan pemantauan dan pengurusan fail di MPM

y Modul ± modul:

Permohonan keluar fail ii. Pengeluaran fail iii. Pemindahan fail iv. Penerimaan fail v. Pemulangan fail
i.

Tugasan
y Meneliti sistem yang sedia ada dan cuba untuk

menghubungkaitkan sistem itu dengan sistem yang akan dibina.
y Mencetuskan idea bagaimana sistem fail akan

beroperasi dan dilaksanakan
y Membina sistem fail

Skop
y Digunakan oleh pengamal perubatan yang telah

mendaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia.
y Digunakan oleh pihak pengurusan Majlis

Perubatan Malaysia.

Metodologi
y Metodologi Kitar Hayat Pembangunan Sistem

atau lebih dikenali sebagai SDLC (System Development Life Cycle) y Fasa: i. perancangan ii. analisis iii. rekabentuk iv. implementasi v. pengujian

Antaramuka Sistem
Sistem SPMPP

Masalah yang dihadapi
y Pengetahuan yang kurang mengenai bahasa

pengaturcaraan PHP
y Tidak mempunyai masa yang untuk menyiapkan

sistem ini.
y Sering kali sistem ini diabaikan kerana projek yang

lain lebih penting dan memerlukan perhatian segera.
y Progress sistem hanya 10% siap.

Pengalaman
y Mempelajari lebih mendalam bahasa

pengatucaraan PHP dan mempelajari sesuatu yang baru seperti penggunaan Javascript dalam coding.

Sistem Pengurusan Maklumat SPIES
y Memproses semua maklumat berkaitan dengan

program SPIES yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan negeri Selangor. y Bahasa pengatucaraan : PHP y Modul SPIES :
Pentadbiran ii. Maklumat Konsultan iii. Maklumat Program iv. Laporan
i.

Interface SPIES

Web Portal S.P.I.E.S

Tugasan
y Menjalankan kerja- kerja memasukkan data iaitu:

Program yang telah dijalankan ii. Program yang akan dijalankan iii. Berita dan informasi terkini iv. Gambar- gambar aktiviti
i.

Masalah yang dihadapi
y Data yang perlu dimasukkan terlalu banyak dan

terdapat data yang sama dimasukkan berulang kali.
y Akses internet yang perlahan melambatkan

proses kemasukan data

Pengalaman
y Mempelajari cara untuk memasukkan data ke

dalam portal
y Menguruskan sistem yang berinteraksi dengan

laman web/ portal

Kesimpulan
y Terdapat perbezaan yang ketara di antara teori

pendidikan dan alam pekerjaan sebenar.
y Mempelajari cara pergaulan antara satu sama

lain, pembahagian masa tugasan, sifat keberanian, fizikal dan mental serta bahasa bertuturan

y Berpeluang untuk mengukuhkan kemahiran

pengaturcaraan.
y Dapat mempelajari bagaimana sesuatu sistem dan

projek dirancang, dianalisis, direkabentuk, diuji dan diimplementasikan di alam realiti yang sebenar.
y Semua dugaan dan cabaran yang datang sepanjang

program ini memberi peluang kepada pelajar untuk cuba memperbaiki kelemahan pelajar

Sekian, Terima kasih