Pendahuluan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda

,

Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara tersebut adalah kitabullah (al-Qur an) dan sunnahku (al-Hadits). Allah ta ala berfirman,

Alif, Laam, Raa. ini adalah ayat-ayat kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah). Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar

Bahasa Arab Dasar 1: Nahwu Shorof

Nahwu adalah ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Contoh:

Shorof adalah ilmu tentang perubahan suatu kata. Contoh:

. . Huruf µIllah Ada 3 huruf yaitu: 2. Huruf Ma¶any Huruf-huruf yang mempunyai makna Huruf ma¶any terbagi menjagi beberapa macam. . . . Huruf Shohih Seluruh huruf hijaiyah selain B. diantaranya: 1. Diantara huruf-huruf jer adalah: . .Bahasa Arab Dasar 2: Al-Harfu (Huruf) A. Huruf Athof . Huruf Jer Huruf yang membuat kata setelahnya secara umum berharokat akhir kasroh. . 2. Huruf Mabany (Huruf Hijaiyah) Huruf yang digunakan untuk menyusun suatu kata Huruf mabany terbagi menjadi 2: 1.

. Contoh: C. A. Huruf yang dikategorikan sebagai al-kalimah adalah huruf-huruf ma¶any. Nahwu Al-Kalimah Al-Kalimah (kata) adalah lafaz yang mempunyai makna. dimana kata tersebut terikat dengan waktu. Contoh: B. Isim Kata yang menunjukkan atas suatu makna. Huruf Kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali setelah bersambung dengan kata yang lain. dimana kata tersebut tidak terikat dengan waktu. Fi¶il Kata yang menunjukkan atas suatu makna.Huruf yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Diantara huruf-huruf athof adalah: . Bahasa Arab Dasar 3: Kalimah Author: admin | Posted: 21-09-2008 | Category: Dasar. .

Shorof (Perbedaan antara Isim dan Fi¶il) Ciri-ciri Isim: 22: { }: }: } 1: 2: { }: }: } 42: . Nahwu.Bahasa Arab Dasar 4: Beda Isim Fi'il Author: admin | Posted: 25-09-2008 | Category: Dasar.