Pendahuluan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda

,

Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara tersebut adalah kitabullah (al-Qur an) dan sunnahku (al-Hadits). Allah ta ala berfirman,

Alif, Laam, Raa. ini adalah ayat-ayat kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah). Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar

Bahasa Arab Dasar 1: Nahwu Shorof

Nahwu adalah ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Contoh:

Shorof adalah ilmu tentang perubahan suatu kata. Contoh:

. diantaranya: 1. Huruf Jer Huruf yang membuat kata setelahnya secara umum berharokat akhir kasroh. Huruf Mabany (Huruf Hijaiyah) Huruf yang digunakan untuk menyusun suatu kata Huruf mabany terbagi menjadi 2: 1. . . Huruf Shohih Seluruh huruf hijaiyah selain B. Huruf Athof .Bahasa Arab Dasar 2: Al-Harfu (Huruf) A. 2. . . Huruf Ma¶any Huruf-huruf yang mempunyai makna Huruf ma¶any terbagi menjagi beberapa macam. Diantara huruf-huruf jer adalah: . . . Huruf µIllah Ada 3 huruf yaitu: 2.

dimana kata tersebut terikat dengan waktu.Huruf yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Huruf Kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali setelah bersambung dengan kata yang lain. Contoh: C. Diantara huruf-huruf athof adalah: . A. Bahasa Arab Dasar 3: Kalimah Author: admin | Posted: 21-09-2008 | Category: Dasar. Contoh: B. Fi¶il Kata yang menunjukkan atas suatu makna. . Huruf yang dikategorikan sebagai al-kalimah adalah huruf-huruf ma¶any. Isim Kata yang menunjukkan atas suatu makna. . Nahwu Al-Kalimah Al-Kalimah (kata) adalah lafaz yang mempunyai makna. dimana kata tersebut tidak terikat dengan waktu.

Nahwu.Bahasa Arab Dasar 4: Beda Isim Fi'il Author: admin | Posted: 25-09-2008 | Category: Dasar. Shorof (Perbedaan antara Isim dan Fi¶il) Ciri-ciri Isim: 22: { }: }: } 1: 2: { }: }: } 42: .