Pendahuluan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda

,

Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara tersebut adalah kitabullah (al-Qur an) dan sunnahku (al-Hadits). Allah ta ala berfirman,

Alif, Laam, Raa. ini adalah ayat-ayat kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah). Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar

Bahasa Arab Dasar 1: Nahwu Shorof

Nahwu adalah ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Contoh:

Shorof adalah ilmu tentang perubahan suatu kata. Contoh:

. . 2. . . Huruf µIllah Ada 3 huruf yaitu: 2. Huruf Ma¶any Huruf-huruf yang mempunyai makna Huruf ma¶any terbagi menjagi beberapa macam. diantaranya: 1. Huruf Jer Huruf yang membuat kata setelahnya secara umum berharokat akhir kasroh.Bahasa Arab Dasar 2: Al-Harfu (Huruf) A. Huruf Athof . Diantara huruf-huruf jer adalah: . Huruf Shohih Seluruh huruf hijaiyah selain B. . . Huruf Mabany (Huruf Hijaiyah) Huruf yang digunakan untuk menyusun suatu kata Huruf mabany terbagi menjadi 2: 1. .

Huruf Kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali setelah bersambung dengan kata yang lain. Contoh: B. A. dimana kata tersebut terikat dengan waktu. . dimana kata tersebut tidak terikat dengan waktu. Isim Kata yang menunjukkan atas suatu makna. .Huruf yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Diantara huruf-huruf athof adalah: . Contoh: C. Bahasa Arab Dasar 3: Kalimah Author: admin | Posted: 21-09-2008 | Category: Dasar. Nahwu Al-Kalimah Al-Kalimah (kata) adalah lafaz yang mempunyai makna. Huruf yang dikategorikan sebagai al-kalimah adalah huruf-huruf ma¶any. Fi¶il Kata yang menunjukkan atas suatu makna.

Shorof (Perbedaan antara Isim dan Fi¶il) Ciri-ciri Isim: 22: { }: }: } 1: 2: { }: }: } 42: . Nahwu.Bahasa Arab Dasar 4: Beda Isim Fi'il Author: admin | Posted: 25-09-2008 | Category: Dasar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful