UJIAN FORMATIF 2 BULAN JULAI BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 Nama : _________________________ Soalan 1 : Rumusan [ 30 markah ] Baca petikan di bawah

dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah memajukan industri batik dan kesannya. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Seni batik merupakan salah satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia dan bidang kraf tangan yang unggul di Malaysia. Sejak dulu lagi batik menjadi busana bagi kaum hawa tetapi kini kerajaan proaktif memartabatkan batik dengan mewajibkan pemakaian batik kepada setiap penjawat awam.Hal ini bertujuan untuk menggerakkan industri batik yang terdapat di negara ini melalui agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. Selain itu, Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia telah meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) usahawan kraf dan pembangunan tenaga mahir dalam industri batik di Malaysia. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia juga telah mengadakan program-program memajukan batik seperti promosi batik bertema, promosi batik di pusat beli-belah dan promosi batik sebagai destinasi pelancongan.Di peringkat antarabangsa, produk batik dan songket pula dijual dalam pameran perdagangan antarabangsa.Di samping itu juga memperkenalkan teknologi baru seperti penggunaan mesin dan bantuan komputer untuk menghasilkan rekaan batik yang lebih menarik dan berkualiti.Mesin ini mempercepat pengeluaran batik. Pusat inovasi batik dan tenunan Malaysia ditubuhkan di Kelantan dan Terengganu sebagai pusat rujukan pengusaha batik. Antara aktiviti yang dijalankan ialah bengkel pembangunan produk dan lain-lain. Peranan pereka batik tempatan dalam menampilkan idea yang kreatif berteraskan batik juga diberi pujian. Mereka memartabatkan batik Malaysia dengan mengadakan Hari Peragaan Batik Koleksi Persendirian di hotel-hotel atau di tempat-tempat eksklusif yang dikunjungi oleh pelancong tempatan dan pelancong luar negara. Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang telah mengadakan Minggu Batik 2005 wajar menerima pujian.Minggu Batik Malaysia 2005 ialah kesinambungan usaha yang dijalankan oleh Allahyarhamah Datin Seri Endon ketika hayatnya masih ada. Kesimpulannya,apa-apa yang selama ini menjadi identiti bangsa,sebagai warisan tradisi wajar dipertahankan terutama membabitkan seni dan budaya tempatan.Justeru, sebagai warisan tradisi khazanah bangsa, seni batik perlulah dipelihara agar keindahannya tidak terus dilupakan oleh generasi akan datang. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada “Langkah Memajukan Industri Batik ” Malajah Dewan Siswa, April 2006) Soalan 1 (a)-Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Ting : 5___________

(i) Berikan maksud rangkai kata busana bagi kaum hawa .(2 m ) (ii) (iii)
Mengapa industri batik perlu dikekalkan? (3 m ) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk memupuk minat generasi muda terhadap batik Malaysia? ( 3 m )

1

Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.gulungan (b) Analisis setiap ayat di bawah dengan teliti.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Industri ini ada daya tarikan tersendiri khususnya dari segi cara penghasilannya. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. (iii) Di antara matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah untuk mengeluarkan warganegara yang bersahsiah tinggi. [ 6 markah ] (c) Dalam setiap ayat di bawah. (i) Masalah kekacauan moral dalam kalangan remaja telah mendapat perhatian sejak daripada dahulu lagi. (iii) Pengawai pendidikan daerah menyampaikan sijil penghargaan kepada peserta kem motivasi.Soalan 2 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa [ 22 markah ] Jawab semua soalan. (i) (ii) tepok tepuk [ 4 markah ] golongan . (ii) Sukan ialah satu wahana yang dapat mengeratkan penyatuan rakyat yang berbilang-bilang kaum di negara kita. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. [ 6 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT Disediakan oleh: Disemak oleh: 2 . [ 6 markah ] (d) Dalam setiap ayat di bawah. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. (i) Pemimpin negara membincangkan kepentingan orang awam. (ii) Mata pelajaran pengkomputeran diajarkan di sekolah-sekolah. hanya bahan-bahan yang tulin digunakan bagi hasilan produk yang berkualiti. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan penggunaan tatabahasa. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan sebagai peribahasa atau nama khas. Kelantan dan Terengganu dikenal oleh industri songkit dan batik. kemudian kenal pasti dan asingkan ayat tersebut mengikut subjek dan predikat. Di samping itu. (a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksudnya dan penggunaannya. Pemerosesan kedua-dua produk ini secara tradisional lebih tinggi nilainya berbanding dengan produk yang dihasilkan oleh mesin otomatik. terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa.

sebagai warisan tradisi .Kenal pasti subjek dan predikat Subjek : Pemimpin negara Predikat: membincangkan kepentingan orang awam. memperkenalkan teknologi baru 6.Pn. Budi Penyayang Malaysia yang telah mengadakan Minggu Batik 2005 Isi Tersirat : 1. Subjek : Pengawai pendidikan daerah Predikat: menyampaikan sijil penghargaan kepada peserta kem motivasi. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia juga telah mengadakan program-program memajukan batik 4. Wan Noridah Binti wan Musa Ketua Bidang Bahasa [2 markah] Pendahuluan : Petikan membincangkan usaha-usaha memajukan industri batik di negara kita Isi Tersurat : [4 hingga 12 markah] 1.orang yang telah dikelompokkan/kumpulan Gulungan.Norazimah Binti Jusoh/Mamat Guru Bahasa Melayu Soalan : Rumusan Pn. Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia telah meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan 3. semua pihak perlu bekerjasama memajukan indusri batik di negara kita agar warisan batik terus berkembang Soalan 1 (a) Petikan Umum (i) Maksud rangkai kata busana bagi kaum hawa ialah pakaian untuk kaum wanita (ii) Industri batik perlu dikekalkan kerana .satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa .seni batik mempunyai keindahan yang tersendiri (iii) Pada pendapat saya. Subjek: Mata pelajaran pengkomputeran Predikat: diajarkan di sekolah-sekolah. menambahkan pendapatan pengusaha batik.khazanah bangsa. Soalan 2(c)-Kesalahan Ejaan dan Imbuhan Kesalahan ejaan Songkit [x] – songket [/] Otomatik [x] –automatik [/] Tulin [x] – tulen [/] Kesalahan Imbuhan: Dikenal [x]–terkenal[/] Pemerosesan [x] – pemprosesan [/] Hasilan [x] –menghasilkan [/] Soalan 2(d) Kesalahan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa (i) Kekacauan [x] – keruntuhan [/] sejak daripada dahulu [x] sejak dahulu [/] 3 . hasil keluaran batik akan diminati oleh masyarakat. . produk batik dan songket pula dijual dalam pameran perdagangan antarabangsa 5. biasanya pada tangan dan kaki Tepuk – perbuatan menamparkan tapak tangan supaya berbunyi Golongan. cara memupuk minat genersi muda terhadap batik Malaysia ialah pertandingan melukis dan mencanting batik memperkenalkan batik dalam P&P menjadikan batik sebagai cenderamata pertunjukan fesyen berasaskan batik Soalan 2(a)-Bina ayat Tepok-lumpuh. 2. mewajibkan pemakaian batik kepada setiap penjawat awam 2. [2 markah] Kesimpulan : [2 markah] Kesimpulannya .apa-apa yang bergulung Soalan 2(b). Pusat inovasi batik dan tenunan Malaysia ditubuhkan di Kelantan dan Terengganu sebagai pusat rujukan pengusaha batik 7.

di antara matlamat [x] antara matlamat [/] 4 .(ii) Penyatuan [x] –perpaduan [/ ]. berbilang-bilang kaum [x] berbilang kaum [/] (iii) Mengeluarkan [x] –melahirkan [/].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful