KAEDAH PENDARABAN DENGAN MENGGUNAKAN UJIAN DIAGNOSTIK MEMBANTU PELAJAR MEMAHAMI MATEMATIK TINGKATAN SATU

Penyeliaan; Hj Abu Hassan bin Abd Rahman

Oleh; KHAIRIL ANUAR BIN MOHAMMAD RAZI 801018035149001

LAPORAN KAJIAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI SAINS DAN PENDIDIKAN ASAS OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2007

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengkaji keberkesanan ujian diagnostik membantu pelajar matematik tingkatan satu dalam memahami kaedah pendaraban. Kajian telah dijalankan untuk pengesanan awal punca-punca kelemahan pelajar dan adakah pengambilan ujian diagnostik ini dapat meningkatkan pencapaian prestasi pelajar dalam matematik berbanding dengan cara tradisional. Kajian ini juga akan cuba mengenalpasti sama ada penilaian ini dapat mengubah sikap pelajar ke arah yang lebih positif dalam pengajaran pembelajaran matematik. Sampel kajian yang digunakan melibatkan dua kumpulan pelajar tingkatan 1 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana, Si Rusa, Port Dickson. Satu kumpulan pelajar itu dianggap sebagai kumpulan kawalan dan telah menerima pengajaran secara tradisional manakala satu kumpulan pelajar lagi dikenali sebagai kumpulan rawatan telah diuji dengan ujian diagnostik pada peringkat awal pengajaran dan pembelajaran. Instrumen kajian yang digunakan adalah terdiri daripada Borang Soal Selidik, Ujian Pra, Ujian Pos, temubual dan pemerhatian. Maklumatmaklumat yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan dua jenis kaedah iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif.

iii

KANDUNGAN Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH i ii iii iv vii viii

BAB 1 1.0 1.1 1.2 1.3

MASALAH KAJIAN Pendahuluan Pernyataan masalah Kerangka Konsep Kajian Tujuan Kajian 1.3.1 1.3.2 Objektif Kajian Persoalan Kajian 1 2 4 5 5 5 6 6 6 8

1.4 1.5 1.6 1.7

Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah Ringkasan

iv

3.3 Ujian Diagnostik 2.3.1.1 2.0 2.2 3.2 Sifat dan Punca Asas Kesilapan Matematik Pendekatan dalam Membuat Diagnosis 10 12 Ciri-ciri Ujian Diagnostik Kajian Luar Negeri Kajian Dalam Negeri 14 9 9 2.3 3.1.1 3.2 4.4 Borang Soal Selidik Relajar Pra Ujian dan Pos Ujian Pemerhatian Temubual 15 15 16 16 3.3.2 Kajian-kajian Yang Lepas 2.4 BAB 3 3.1 2.3.3.1 4.4 Rumusan METODOLOGI KAJIAN Pendahuluan Rekabentuk Kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen Kajian 3.1 2.1 3.2 3.5 3.6 3.3.BAB 2 2.2 2.1 TINJAUAN LITERATUR Pendahuluan Konsep Diagnostik dalam Pendidikan 2.3.7 BAB 4 4.3 Tatacara Pengumpulan Data Tatacara Penganalisisan Data Rumusan HASIL KAJIAN Pendahuluan Profil Responden Dapatan Kajian 16 17 17 18 19 20 .3 3.

3 4.1 4.2 4.3.4 Rumusan Ujian Pra Ujian Pos Perubahan Sikap Pelajar Persoalan Kajian 21 23 25 28 29 BAB 5 5.6 5.3.2 5.3.3.5 5.v 4.4 4.4 5.7 PENUTUP Pendahuluan Ringkasan Kajian Perbincangan Dapatan Kajian Kesimpulan Dapatan Kajian Implikasi Dapatan Kajian Cadangan Kajian Lanjutan Kesimpulan 30 30 31 32 32 34 34 RUJUKAN LAMPIRAN Borang Soal Selidik Ujian Pra Ujian Pos Surat Kebenaran Kementerian Pelajaran Malaysia Surat Kebenaran Jabatan Pelajaran Negeri vi .1 5.3 5.

4 Profil Responden Min Ujian Pra dan Ujian Pos Sikap Pelajar Terhadap Matematik Sebelum Kajian Sikap Pelajar Terhadap Matematik Selepas Kajian Halaman 19 20 26 27 vii .2 4.3 4.SENARAI JADUAL No.Jadual 4.1 4.

2 4.1 2.4 4. Rajah 1.1 4.3 4.1 3.5 Kerangka Konsep Kajian Jenis-jenis P&P Berbantu Komputer Reka Bentuk Kajian Graf Profil Responden Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pra Kumpulan Rawatan Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pra Kumpulan Kawalan Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pos Kumpulan Rawatan Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pos Kumpulan Kawalan Halaman 4 11 16 20 22 23 24 25 viii .SENARAI RAJAH No.1 4.

adalah membolehkan murid mengakses maklumat berkaitan melalui pelbagai media supaya mereka mampu menguasai ilmu Sains dan Matematik dan lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut acuannya sendiri iaitu mencapai keseimbangan dalam aspek ekonomi.0 Pendahuluan Menjelang tahun 2020. Negara maju yang bercirikan negara industri yang bukan sahaja sebagai pengguna teknologi tetapi turut menyumbang kepada pembentukan peradaban Sains dan Teknologi. Sepanjang fasa 15 tahun pertama. negara berada pada peringkat pertengahan dan memasuki fasa 15 tahun yang kedua dalam pencapaian Wawasan 2020.11/2002). laporan prestasi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 1994. sosial. warga Malaysia yang menjadi tenaga kerja mestilah benar-benar “Celik Matematik” kerana Matematik berperanan sebagai mata pelajaran asas untuk merealisasikan Wawasan 2020. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan dasar baru iaitu pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) mulai tahun 2003. Namun demikian. Matlamat akhir dasar ini. melaporkan bahawa pelajar masih belum dapat menguasai kemahiran asas matematik yang dipelajari . Sejajar dengan itu juga. Kini. Oleh itu. politik. Malaysia mencapai banyak kemajuan dari pelbagai bidang namun perubahan pesat dunia hari ini memerlukan Malaysia berubah untuk mencapai tahap yang lebih maju.BAB SATU MASALAH KAJIAN 1. Faktor ini boleh menjadi faktor kritikal sekiranya pencapaian pelajar generasi baru berada di tahap yang rendah. Dasar ini digubal berasaskan hakikat bahawa Sains dan Matematik adalah bidang ilmu yang sangat dinamik dengan pelbagai penemuan baru dan sebahagian besar maklumat yang berkaitan dengannya terdapat dalam bahasa Inggeris. kerohanian dan kebudayaan.

Untuk membaiki keadaan ini. Bahkan.di dalam bahasa Melayu dari peringkat sekolah menengah rendah lagi. Malah akan menjadi bertambah kritikal bagi pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa Inggerisnya kerana matematik telah mula diajar di dalam bahasa Inggeris bagi tingkatan satu mulai 2003. Pemulihan diperingkat awal penting agar ia tidak berlanjutan ke peringkat seterusnya. Kesilapan-kesilapan yang terbawa di peringkat awal ini akan menambahkan kesukaran matematik di kalangan pelajar lemah khususnya. amat wajar guru matematik menjalankan ujian dagnostik bagi mengenalpasti kelemahan pelajar. diagnostik pelajar perlu dibuat untuk menentukan kedudukan murid dalam pelajarannya dan mengenal pasti sebab-sebab berlakunya kelemahan murid dalam pembelajarannya. Maklumat awal akan membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran bagi mengatasi kelemahan pelajar. Ini bermakna pihak kementerian bertanggungjawab menyediakan alat piawaian yang pasti akan . ( Raven 1988). Oleh itu. kesukaran matematik boleh membuat pelajar benci matematik. ia sukar bagi guru membinanya. Cara lain bagi mengatasi masalah ini ialah dengan mempertanggungjawabkan penyediaan alat-alat penilaian ini kepada pihak berpusat. Apabila sesuatu sebab dapat dikenal pasti maka tindakan selanjutnya dalam merancang dan memulihkan keadaan yang berlaku dapat dilaksanakan. Ini mengambil masa anglma dan pebelanjaan yang tinggi. Keadaan ini menuntut tindakan bagi mengatasi kelemahan tersebut. di peringkat pengajaran dan pembelajaran pelajar. (Ng See Ngean 1981). Analisa dari Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) tidak mencukupi bagi membolehkan guru merancang program pemulihan yang berkesan seperti mana dalam Penilaian Kemajuan Sekolah Menengah (PKSM). Salah satu cara ialah mengesan kelemahan pelajar di peringkat lebih awal. Dengan itu. Dengan kata lain. Perancangan pelajar dan penempatan pelajar perlu diputuskan berdasarkan hasil ujian diagnostik (Hay & Gregg 1993). Pembinaan ujian yang baik merlukan kemahiran yang tinggi. (Mathews 1981). guru haruslah diberi latihan dalam bidang psikometrik. (Abu Bakar Nordin 1990).

diantaranya ialah kemahiran memahami masalah. Penyampaian dan susunan jawapan juga didapati tidak kemas. kemahiran menyusun data.1 Pernyataan Masalah Tujuan pembelajaran Matematik KBSR tahun 1 hingga 6. Kerja pengiraan pun keliru dan panjang. Cara ini dapat meringankan beban guru dan memudahkan guru membuat diagnosis mengenai masalah pembelajaran dan seterusnya mengambil langkah susulan. 1. Menurut ulasan ringkas daripada Laporan Prestasi Matematik SPM (1994). kemahiran menjalankan operasi dan kemahiran menyemak secara logik. lebih bertumpukan kepada mengembangkan kemahiran mengira dengan menggunakan proses pemikiran serta mengikut langkah-langkah yang logis. makluman mengenai kelemahan pelajar dalam matematik dapat diperolehi. Oleh itu. kemahiran menggunakan konsep. Terdapat juga pelajar yang tidak memahami kehendak soalan. tidak tersusun dan tidak sempurna. Untuk menyelesaikan masalah matematik.kesahannya. Kemuncak kejayaan matematik KBSR ialah kemampuan pelajar menyelesaikan masalah . pelajar perlu menguasai kemahiran berfikir dalam matematik. pelajar lemah tidak dapat menterjemahkan soalan yang berbentuk ayat kepada bentuk persamaan matematik untuk membuat pengiraan.(Kementerian Pendidikan Malaysia 1983). Maka pendidikan Matematik KBSR menganjurkan pengajaran memberi penekanan kepada penguasaan bahasa Matematik. Juga didapati. Ini bermakna daripada langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah. satu bentuk ujian diagnostik yang sesuai dengan tahap pelajar perlu dibentuk bagi membolehkan guru-guru matematik mengesan kelemahan-kelemahan pelajar di peringkat 1994). kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran mengira dan penggunaan Matematik dalam penyelesaian masalah (Noraini Idris matematik disamping jujur dan bertanggungjawab dalam urusan seharian. sebahagian besar pelajar belum dapat menguasai konsep dan kemahiran asas matematik. Sayangnya maklumat ini terlambat bagi membolehkan pelajar lemah dibetulkan.

dengan mengambil kira ketidakupayaan guru menyediakan ujian yang bermutu. Dalam pada itu.2. Walaubagaimanapun di dalam kajian ini pengkaji hanya akanmenumpukan kepada aspek kesahan dan kelehpercayaan ujian sahaja.3 yang berikut. Mok Soon Sang 1993). Ini adalah kerana kedua-dua aspek ini adalah perkara yang selalu dibincangkan dalam pengukuran dan penilaian.1 – 1. guru KBSR didapati mempunyai masalah dalam mengesan kesukaran pembelajaran pelajar-pelajar (Rohaty 193). Bertolak dari ini. aspek kebolehpercayaan dianggap lebih utama dalam menilai ciri-ciri psikometrik sesuatu ujian atau skala (Salvin & Ysseldyke 1978). soalan pokok kajian ini ialah : Sejauh mana ujian diagnostik yang dibina dapat mengesan kelemahan matematik pelajar khususnya dengan kaedah pendaraban? Sesuatu ujian yang baik dan bermutu tinggi sekiranya ia mengandungi beberapa ciri yang istimewa. Jesteru itu. Diantaranya ialah : kesahan. keobjektifan. Dengan itu. Oleh itu. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran (Chase 1974. aspek-aspek ini merupakan pra-syarat bagi ujian diagnostik yang hendak dibina.2 Kerangka Konsep Kajian. Kerangka konsep kajian ini dapat digambarkan seperti dalam rajah 1.2.yang awal lagi agar kesilapan-kesilapan dalam perkara-perkara asas dalam matematik khususnya bagi kaedah pendaraban tidak berulang di peringkat yang lebih tinggi. Kajian ini akan . kajian ini berhasrat untuk membantu pelajar untuk memahami matematik dengan menggunakan ujian diagnostik yang diharapkan dapat memenuhi kehendak di atas. Malah. Kajian ini berhasrat untuk mengkaji keberkesanan ujian diagnostik membantu pelajar matematik tingkatan satu dalam memahami kaedah pendaraban. maka penghasilan satu bentuk ujian diagnosis matematik yang sah dan boleh dipercayai amatlah diperlukan. 1. kebolehpercayaan.

tindak balas terhadap ujian.2. kumpulan eksperimen dan kumpulan rawatan. penggunaan kaedah. Ini memperlihatkan keberkesanan pengunaan ujian diagnostik berbanding dengan penggunaan kaedah tradisional. sikap serta motivasi pelajar. Hasil kajian ini akan membolehkan pengkaji melihat prestasi pelajar.dijalankan menggunakan kaedah eksperimen. Sampel akan dibahagi kepada dua kumpulan. UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK PELAJAR KELEMAHAN KELEMAHAN MATEMATIK Rajah 1. Kumpulan eksperimen akan diuji dengan ujian diagnostik manakala kumpulan rawatan tidak dibekalkan dengan ujian diagnostik.2 Pra-syarat ujian diagnostik matematik .2.1 Matlamat Kajian KESAHAN KEBOLEHPERCAYAAN UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK KEOBJEKTIFAN KEBOLEHTADBIRAN KEMUDAHTAFSIRAN Rajah 1.

3.3.3 Tujuan Kajian Kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan sejauhmana keberkesanan ujian diagnostik yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban serta membantu pelajar matematik tingkatan satu memahami kaedah pendaraban.1 Untuk mengesan halangan-halangan yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran 1.2.3. 1.1.Ujian Pra Pengajaran dan Pembelajaran Pemerhatian Lulus Ujian Pos temubual gagal Peningkatan Prestasi Meningkat pemulihan Rajah 1.1 Objektif Kajian Kajian ini secara terperincinya ingin mencapai objektif berikut : 1.1.3 : Kerangka Konsep Kajian 1.2 Untuk menentukan bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru dapat .

2 Sejauhmanakah bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru dapat meantu kelemahan pelajar. Kajian ini dapat membantu guru matematik mengesan kelemahan pelajar dari peringkat awal.3.1.3 Sejauhmanakah sikap pelajar terhadap ujian diagnostik dalam bilik darjah 1. Pengetahuan yang menyeluruh tentang pembinaan ujian diagnostik ini tentunya memberi faedah dalam meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dalam matapelajaran matematik. . Pembinaan alat ini dapat memudahkan guru matematik tingkatan 1 menjalankan diagnosis ke atas pelajar.3. 1. 1.4 Untuk mengesan tahap motivasi pelajar terhadap ujian diagnostik.1. 1.4 Kepentingan Kajian Kajian ini boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu seperti berikut:• Guru-guru matematik tingkatan 1.2. 1.3.2.2 Persoalan Kajian Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai persoalan tentang penggunaan ujian diagnostik dalam membantu pelajar matematik tingkatan satu memahami kaedah pendaraban seperti berikut.2.3.membantu kelemahan pelajar.4 Sejauhmanakah tahap motivasi pelajar terhadap ujian diagnostik.3. 1. 1.3.2.1 Sejauhmanakah masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran menjadi penghalang kepada kefahaman pelajar.3 Untuk menentukan sikap pelajar terhadap ujian diagnostik dalam bilik darjah.3. 1.

Dapatan kajian ini dapat memberi maklumat penting tentang keberkesanan matematik KBSR dan perlaksanaan PKBS. • Kementerian Pelajaran Malaysia. pemupukan minat. Kajian ini juga boeh dijadikan bahan . Dapatan kajian ini dapat membantu pihak-pihak tertentu seperti dalam usaha memberi pendedahan kepada guru-guru tentang pelbagai kaedah penilaian terkini selaras dengan perkembangan dan perubahanpesat dalam dunia pendidikan semasa. • Pihak sekolah. Dapatan kajian ini dapat digunakan untuk merancang ratgi-strate yang sesuai dalam rangka meningkatkan prestasi matematik pelajar dan juga sekolah dalam peperiksaan-peperiksaan awam. Dapatan kajian ini diharap dapat memberikan maklumat kepada guru-guru matematik tentang kepentingan pelaksanaan ujian diagnostik bagi memastikan kefahaman pelajar dalam kaedah pendaraban • Ibu bapa pelajar tingkatan 1 Kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti patut dimaklumkan kepada mereka agar usaha-usaha luar seperti kelas tuisyen tertumpu kepada mengatasi kelemahan yang ada itu. • Jabatan Pelajaran Negeri. penyesuaian persekitaran dan membentuk keyakinan diri pelajar. Jesteru itu akan berlaku peningkatan prestasi dan pencapaian pelajar-pelajar dalam peperiksaan di sekolah.Pencapaian tinggi yang diperolehi oleh pelajar-pelajar adalah merupakan dorongan kepada para guru untuk melaksanakan ujian diagnostik di dalam kelas. kefahaman asas dapat pelajar dibina dengan kukuh. Kajian ini diharap dapat menunjukkan beberapa faedah yang diperolehi hasil daripada pelaksanaan ujian diagnostik yang antaranya guru akan memulakan pemulihan pada peringkat awal.

Bilangan sampel yang dipilih secara rawak ialah 62 orang di dalam dua buah kelas tingkatan satu Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana. Port Dickson. 1. .6 Takrifan Istilah Berikut adalah takrifan istilah penting berdasarkan kepada konteks kajian.1 Pendaraban Menurut istilah matematik. Aspek yang dikaji ialah kesesuaian dan keberkesanan pelaksanaan kaedah penilaian ujian diagnostik dalam membantu pelajar memahami kaedah pendaraban. 1. Negeri Sembilan.rujukan untuk mengubal kurikulum yang sesuai dan selaras dengan ledakan teknologi maklumat dan komunkasi agar pendidikan di Malaysia diiktiraf pada peringkat antarabangsa dan mampu bersaing dalam duia globalisasi yang serba mencabar. sederhana dan cemerlang.6. pendaraban merupakan satu kaedah yang berkait dengan kaedah penambahan iaitu penambahan secara berulang. 1.5 Batasan Kajian Kajian ini ditumpukan kepada pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk ”Nombor Bulat – Mendarab sebarang digit dengan dua digit ” dalam mata pelajaran matematik Tingkatan Satu. Terdapat beberapa istilah yang perlu dihuraikan untuk mengelakkan daripada berlaku salah tanggapan. Tempoh pelaksanaan kajian hanya selama 10 jam. Sampel terdiri daripada kumpulan murid lemah.

Jenis-jenis kesahan ini dibahagikan berdasarkan tujuan ujian itu dijalankan. Terdapat beberapa jenis kesahan : kesahan isi.7 Ringkasan Bab ini menghuraikan latar belakang. tujuan.6. kesahan ramalan dan kesahan serentak. Mok Soon Sang 1994).1. 1. Mok Soon Sang 1994) Ini bermakna indeks kebolehpercayaan adalah tinggi jika seseorang calon memperolehi skor yang sama walaupun ujian itu diambil olehnya beberapa kali. Abu Bakar Nordin 1987. Abu Bakar Nordin 1987.4 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan pencapaian calon apabila dia mengambil ujian itu beberapa kali dalam tempoh tertentu (Sax 1980. Bab ini juga merumuskan bahawa dengan melaksanakan ujian diagnostik dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam matematik serta membantu guru membuat pemulihan awal.3 Kesahan Ciri kesahan merujuk kepada sejauhmanakah ujian itu dapat mengukur apa yang ia sepatutnya mengukur (Sax 1980. Dengan kata lain ia merujuk kepada setakat mana sesuatu ujian itu dapat memenuhi objektifnya.2 Diagnostik Diagnostik boleh difahami sebagai satu cara untuk mengenalpasti sesuatu perkara atau pun masalah yang berlaku dan menentukan punca-punca yang menimbulkan masalah itu. kepentingan dan batasan kajian.6. . 1.6. kesahan gagasan. 1.

BAB DUA TINJAUAN LITERATUR 2.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan mengenai konsep diagnosis dalam pendidikan, sifat dan punca asas kesilapan matematik, ujian diagnostik dan meninjau kajian-kajian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan ujian diagnostik dalam matematik. Perbincangan ini akan dibahagikan kepada empat bahagian iaitu: konsep diagnostik dalam pendidikan, ujian diagnostik, kajian-kajian yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan dalam matematik dan kesimpulan. 2.1 Konsep Diagnostik dalam Pendidikan Diagnostik merujuk kepada mengenalpasti sesuatu perkara atau pun masalah yang berlaku dan menentukan punca-punca yang menimbulkan masalah itu (Abu Bakar Nordin 1987). Aktiviti diagnostik dan pemiluhan yang dijalankan oleh para guru mempunyai beberapa persamaan dengan aktiviti diagnosis dan pemulihan yang dijalankan oleh para doktor (Nik Azis Nik Pa 1989) Berbanding dengan istilah perubatan, menurut Nik Azis Nik Pa (1989), dalam konteks pendidikan analogi yang berkaitan dengan diagnosis dan pemulihan dapat dilihat seperti berikut; Pendidikan Etiologi Skim Tindakan Kesilapan yang diperhatikan Keterangan sesuatu yang berkaitan dengan punca masalah dalam pembelajaran berkaitan dengan aktiviti mental dan operasi perlakuan pelajar dalam pelajaran

Berdasarkan analogi ini bermakna semasa guru menjalankan diagnosis dan pemulihan, guru perlu memerhatikan corak-corak kesilapan yang dilakukan oleh pelajar dan mengaitkan dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Seterusnya guru menjalankan

aktiviti pemulihan yang difikirkan secocok bagi mengatasi masalah tersebut. Ini adalah kerana aktiviti mental pelajar yang menyebabkan pelajar bertindak melakukan kesilapankesilapan yang tidak dapat dilihat oleh guru. Oleh itu, guru hanya mengagak sahaja. Terdapat dua jenis diagnosis dalam pendidikan iaitu diagnostik pembelajaran dan diagnostik psikologi (Abu Bakar Nordin 1981). Diagnostik pembelajaran merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum manakala diagnostik psikologi merangkumi perkara-perkara asas seperti kurang penglihatan, kurang pendengaran dan lain-lain. Kedua-duanya saling berkait dan memberi kesan terhadap pembelajaran pelajar. Menurut Freudenthal (1981). Diagnosis sebenar dapat memberi maklumat tentang kenapa kelemahan itu terjadi. Beliau berpendapat bahawa cara untuk mengetahuinya adalah dengan meneliti kepada kegagalan-kegagalan pelajar dan cuba memahaminya. 2.1.1 Sifat dan Punca Asas Kesilapan Matematik.

Kesilapan-kesilapan yang ditunjukkan oleh para pelajar dalam mata pelajaran matematik bukan saja banyak tapi berbagai jenis. Pengalaman mengajar matematik menunjukkan bahawa tidak semua kesilapan matematik menandakan kepayahan matematik kerana ada yang hanya berpunca daripada kecuaian membuat pengiraan atau penyelesaian. Dengan itu adalah penting ditentukan sifat sesuatu kesilapan disamping mengenalpasti faktorfaktor yang menyebabkan kesilapan itu dalam usaha melakukan diagnosis. Terdapat pelbagai model analisis atau pengelasan kesilapan yang telah dikemukakan oleh pengkaji matematik. Misalnya, Radatz (1979), Hollander (1978) dan Newman(1977). Model analisis seperti ini berguna kepada guru sebagai rangka kerja untuk membina alat diagnosis dan membuat analisis terhadap kesilapan yang muncul daripada diagnosis. (Liew Su Tim & Wan Muhamad Saridan 1991). Namun demikian, tidak ada model lengkap atau menyeluruh. Pemilihan model untuk digunakan bergantung kepada isi kandungan item-item. Di dalam mencari punca-punca kepayahan matematik, Nik Azis Nik Pa (1989), membahagikan sebab-sebab asas kepayahan matematik kepada dua aspek iaitu aspek

afektif dan psikomotor, dan aspek kognitif. Menurut beliau, faktor-faktor yang menyebabkan kepayahan matematik adalah; • Faktor kepercayaan : misalnya, pelajar tidak akan memberi perhatian serius kepada pelajaran kecuali mereka percaya bahawa pelajaran itu berfaedah kepada kehidupan mereka. • • • • Faktor pedagogi : faktor yang berkaitan dengan pengajaran guru dan suasana bilik darjah. Misalnya, guru menjemukan dan kelas bising. Faktor fisiologi : misalnya, cacat pendengaran, penglihatan atau pertuturan dan kesihatan yang kurang baik. Faktor keperluan : pelajar tidak berminat mata pelajaran kerana matematik yang abstrak sekiranya keperluan asas seperti kasih sayang belum dipuaskan. Faktor intelek : pelajar mempunyai kemampuan intelek yang berbeza. Oleh itu, pengajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan intelek pelajar boleh menyebabkan kegagalan. PUNCA KEPAYAHAN

Aspek Afektif dan Psikomotor Faktor kepercayaan Faktor pedagogi Faktor keperluan Faktor fisiologi

Aspek Kognitif

Faktor Kognitif

Rajah 2 : Punca-punca Kepayahan Matematik Dengan itu guru hendaklah mengecam pelajar-pelajar yang mengalami kepayahan matematik melalui berbagai cara yang ditunjukkan seperti kegagalan dalam ujian, bersikap negatif terhadap matematik dan kegagalan menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi. Pelajar-pelajar yang berjaya juga mungkin mengalami kepayahan yang harus dikenalpasti oleh guru.

2 Ujian Diagnostik Ujian diagnostik ialah ujian yang digunakan untuk mengenalpasti sesuatu masalah pembelajaran dan punca-puncanya.1. Bejar (1984) telah menyenaraikan dua pendekatan utama yang selalu digunakan iaitu. Dalam hal ini beliau menyatakan bahawa pendekatan analisis ralat adalah lebih dekat dengan model perubatan kerana pendekatan ini bukan sahaja mengenalpasti gejala-gejala tetapi juga cuba mengkelaskan pelajar berdasarkan kesilapan-kesilapan yang dibuat. . a) penempatan pelajar di sekolah-sekolah tertentu (contohnya.2 Pendekatan Dalam Membuat Diagnosis Di dalam aspek pembinaan alat diagnostik dalam pendidikan.2. sains atau sastera) d) Pembahagian kepada kumpulan-kumpulan tertentu di dalam kelas. Terdapat beberapa jenis penempatan dalam pendidikan diantaranya. sekolah berasrama penuh atau vokasional) b) penempatan kelas berdasarka pencapaian pelajar. 2. c) Penempatan aliran (contohnya. analisis ralat (error analysis) yang menumpukan kepada jenis-jenis kesilapan yang ditunjukkan oleh para pelajar. • • ”deficit measurement” yang menumpukan kelemahan-kelemahan pelajar. Cronbach (1949) menyatakan bahawa ujian diagnostik yang ideal menarik perhatian guru kepada setiap aspek pengajaran dan pembelajaran di mana mungkin dikesani oleh pelajar. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran ujian diagnostik digunakan untuk tujuan berikut:a) penempatan pelajar dan b) mengenalpasti punca kelemahan di dalam pembelajaran.

Bentuk ujian diagnostik mempunyai peranan menentukan sebab-sebab timbulnya kesukaran bagi murid.65) berbanding dengan ujian pencapaian di mana 95% daripada item-item sebaik-baiknya mempunyai peringkat kesukaran di antara 0. c) Ujian diagostik boleh dilakukan dengan berbagai bentuk. contohnya. senarai semak dan ujian kertas pensel. Skop ujian meliputi semua aspek perlakuan dalam perkara yang diuji. 2. Ini termasuklah menguji perlakuan di beberapa peringkat sebelum perlakuan akhir. Contohnya jika ujian kertas pensel bentuk aneka pilihan dipilih. 25 + 17 = _____________________ A. temubual.0. guru akan mendapat gambaran tentang kelemahan-kelemahan spasifik pelajar yang mesti dipulihkan sebelum pelajar dapat maju dalam pelajaran seterusnya.Dengan memeriksa satu persatu aspek di mana kemungkinan berlaku kesilapan. B.60 .40 . C. d) 312 8 96 42 32 (tidak menguasai konsep membawa) (belum memahami konsep mencampur) (kekeliruan tentang kedudukan nombor) (menguasai operasi + ) (lalai atau tidak tahu membawa) Peringkat kesukaran item-item lebih rendah (0. peringkat-peringkat sebelum mendapatkan jawapan akhir bagi soalan berbentuk penyelesaian masalah. D. soal selidik. . E. Misalnya.1 Ciri-ciri ujian diagnostik Abu Bakar Nordin (1949) telah menyenaraikan beberapa ciri ujian diagnostik yang dapat diringkaskan seperti berikut:a) b) Markah atau gred keseluruhan kurang penting Yang penting adalah maklumat mengenai apa dan sejauh manakah aspek-aspek yang diuji dikuasai oleh murid.2. tiap-tiap pilihan itu sendirinya berbentuk diagnostik.

Oleh itu.e) Ujian diagnostik selalunya dijalankan sama ada sebelum atau semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Di antara kajian-kajian yang tertumpu kepada aspek ini adalah seperti dbincangkan dalam bahagian-bahagian berikut. 2. Wisconsin. ujian diagnostik tidak boleh terlalu pendek dan kebolehpercayaannya mestilah mengambil kira bukan sahaja item-item secara keseluruhan tetapi juga item-item dalam sub-ujian itu. 2. Sub-skor inilah yang akan menunjukkan kepada aspekaspek kelemahan pelajar.3 Kajian-Kajian Lepas yang Berkaitan. Seramai 39 orang pelajar dari dua buah kelas biasa dipilih. . Hanya 4 orang pelajar mengerti aspek relatif peratusan. Maklum balas mengenai aspek-aspek tertentu perlu bagi guru untuk meletakkan pelajar pada peringkat yang sesuai sebelum memulakan pengajaran atau melangkah ke unit-unit pengajaran yang lebih tinggi. • • • Para pelajar mempunyai tahap kefahaman yang tidak sama tentang peratusan. Terdapat pelajar yang menganggap peratusan sebagai nombor mutlak (18 orang).3. Huevel-Panhuizen (1994) mengkaji kefahaman tentang peratusan di kalangan pelajar gred 7 di Madison. f) Markah ujian diagnostik diterjemahkan dalam bentuk profil individu dengan berasaskan markah tentang aspek-aspek pelajaran.1 Kajian Luar Negeri Terdapat banyak kesilapan dan kesalahfahaman tentang matematik yang dilakukan oleh para pelajar. Froelich (1959) menyatakan bahawa ujian diagnostik bukan sahaja menghasilkan skor pencapaian secara keseluruhan tetapi juga sub-skor bagi setiap jenis pengetahuan atau kemahiran yang diukur. Di antara dapatan yang diperolehi daripada penelitian ke atas jawapan pelajar terhadap soalan subjektif yang diberi adalah.

Pebahagian dengannombor yang lebih besar mengelirukan pelajar dan menyebabkan pelajar sentiasa membahagi dengan nombor yang lebih kecil. Berdasarkan jawapan dan . Hasil kajian menunjukkan. Pembahagian dengan nombor perpuluhan kurang daripada satu terbukti sukar bagi pelajar menyebabkan pelajar memilih operasi darab. diantaranya. Bell. mereka mendapati pelajar dari kedua-dua sampel kurang memahami nombor perpuluhan. tidak dapat menghubungkan nombor perpuluhan dengan pecahan dan melihat a/b sebagai satu pembahagian. iiimenulis pengiraan bagi soalan yang berbentuk masalah dan menuliskan soalan bagi pengiraan yang diberi. Daripada temuduga yang dijalankan.• 23 orang pelajar tidak dapat menjalankan operasi terhadap peratusan. Graeber dn Tirosh (1990) telah menjalankan kajian untuk melihat miskonsepsi di kalangan pelajar di dalam aspek pendaraban dan pembahagian yang melibatkan nombor perpuluhan. Dalam kajian yang lain. 2. Secara keseluruhan kajan ini juga mendapati wujudnya kepercayaan di kalangan pelajar bahawa ”pendaraban sentiasa menghasilkan jawapan yang lebih besar” dan ”pembahagian sentiasa menghasilkan jawapan lebih kecil”.3. • • • Pendaraban melibatkan nombor perpuluhan kurang daripada satu merupakan salah satu punca kesukaran. Sampel terdiri dari pelajar gred 4 – 5 (8 – 9 tahun) di Amerika dan Israel. Aspek kajian ialah kefahaman pelajar mengenai aplikasi pendaraban dan pembahagian ke atas nombor positif.2 Kajian Dalam Negeri Aida Suraya (1991) telah memberi ujian 50 item kepada 168 orang pelajar Tahun 5 di lima buah sekolah di Selangor. Fischbein dan Greer (1984) juga menggunakan pelajar 12 – 13 tahun. 30 orang pelajar dari sebuah kelas melebihi sedikit tahap sederhana telah diminta. Melaka dan Negeri Sembilan.

beberapa masalah pelajar yang dapat dikenalpasti adalah : • • • • • • Kecuaian dalam membuat pengiraan aritmetik. kuasadua. 2. Neo (1989) mengkaji mengenai kefahaman istilah matematik. Kajian-kajian ini juga menunjukkan bahawa kelemahan dalam matematik adalah masalah antarabangsa. Pelajar-pelajar telah diuji tentang 36 istilah matematik yang telah dipelajari. Tidak memahami soalan dan apa yang dikehendaki oleh soalan.langkah-langkah penyelesaian yang ditunjukkan oleh pelajar. Wong (1987) pula telah menjalankan kajian mengenai kelemahan matematik di kalangan pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Datuk Abdul Razak. Kesilapan yang ditunjukkan hanyalah merupakan petanda dan bukan punca sebenarnya. Sampel kajian terdiri daripada 100 orang pelajar tingkatan di sebuah sekolah di Perak. . Tidak tahu cara penyelesaian bagi soalan. Hasil kajian menunjukkan bahawa lebih daripada 50% pelajar itu hanya dapat menjawab dengan betul 14 daripada 36 istilah yang diberi. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar menghadapi masalah dengan sifir antilog. Model-model yang diketengahkan oleh Newman (1977) misalnya boleh dijadikan panduan bagi mencari punca bagi kesilapan yang ditunjukkan. punca kuasadua dan operasi tentang nombor perpuluhan. pecahan dan penghampiran. Negeri Sembilan. Masih kurang faham tentang konsep nombor perpuluhan.4 Rumusan Penjelasan tentang sifat dan punca-punca kepayahan matematik menunjukkan pentingnya usaha untuk mengesan atau mencari punca sebenar kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Tidak tahu menganggar jawapan. Seremban. Tidak menghafal sifir.

ujian pos telah diberikan kepada kedua-dua kumpulan pelajar dan guru dapat melihat keberkesanan ujian diagnostik dijalankan dapat membantu pelajar lebih memahami matematik. instrumen kajian dan tatacara pengumpulan data. Berdasarkan tujuan kajian di atas. Kajian ini merupakan satu tinjauan dan menggunakan penilaian formatif. Penyelidik telah mengenalpasti bahawa pelajar-pelajar di dalam kedua-dua kumpulan tersebut mempunyai kebolehan yang hampir sama iaitu berdasarkan pencapaian UPSR dalam mata pelajaran matematik. 3. Kedua-dua telah kumpulan diberi ujian pra. .1 Bentuk Kajian. Data kuantitatif pula diperolehi melalui ujian pencapaian yang dijalankan iaitu ujian pra dan ujian pos.0 Pendahuluan Kajian ini merupakan satu kajian kes tentang keberkesanan pengunaan ujian diagnostik membantu pelajar-pelajar matematik tingkatan satu di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana memahami kaedah pendaraban. Selepas pengajaran selama 10 jam. Data kualitatif diperolehi melalui pemerhatian ke atas tingkahlaku pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung serta soal selidik. pelajar kumpulan rawatan yang dikenalpasti tidak memahami konsep pendaraban menerima pemulihan berdasarkan konstruk kelemahan terlebih dahulu manakala kumpulan kawalan terus menerima pengajaran secara tradisional.BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3. Kajian melibatkan dua kumpulan pelajar tingkatan 1 iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. bab ini akan membincangkan mengenai sampel-sampel kajian. Setelah jawapan dianalisis. Kumpulan rawatan telah diberi borang soal selidik.

Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana. Setiap soalan . sampel yang digunakan ialah pelajar-pelajar dari tingkatan satu. Pengkaji akan membuat pemerhatian sepanjang proses ini. 3. Pada permulaan tempoh kajian. dianalisa dan dibandingkan. Ujian diagnostik 2 (ujian pos) akan diberikan pada sampel berkenaan selepas berakhir tempoh pengajaran dan pembelajaran. soalan ujian diagnostik 1 (ujian pra) diberikan untuk memastikan kefahaman sampel mengenai tajuk ’Nombor Bulat. Pada minggu terakhir kajian.3. Guru akan menjalankan pemulihan terhadap pelajar yang telah dikenalpasti. pengkaji akan menjalankan temubual secara tidak formal bersama sampel serta akan mengedarkan satu lagi borang kaji selidik untuk dijawab oleh sampel kajian berkenaan. Bentuk pemulihan yang dipilih bergantung kepada jenis konstruk atau halangan yang dihadapi pelajar.Mendarab sebarang digit dengan dua digit’. 3. Keputusan disemak. Ia mengandungi item-item tentang latar belakang pelajar. Bilangan sampel yang dikaji ialah seramai 62 orang yang dipilih secara rawak terdiri daripada tiga kumpulan pelajar iaitu pelajar lemah. sederhana dan cemerlang. penilaian proses yang berkaitan dengan ujian diagnostik dari sudut pandangan pelajar dan item-item penilaian berkaitan dengan sikap pelajar terhadap mata pelajaran matematik.1 Borang soal selidik pelajar.2 Populasi dan Sampel Kajian Dalam menjalankan kajian ini. Soal selidik digunakan menggunakan skala likert 1 hingga 5 untuk mengukur aras persetujuan responden terhadap pernyataan yang dikemukakan. Keputusan sampel disemak dan dianalisa.3.3 Instrumen Kajian Terdapat empat instrumen digunakan dalam kajian ini iaitu.

3 Pemerhatian. iaitu amat setuju.3. 3.4 Temubual. 3. minat terhadap pelajaran atau masalah yang dihadapi semasa atau selepas sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.3. tidak pasti. Instrumen ini dijalankan secara tidak langsung sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Buku Rujukan Matematik dan buku teks Matematik tingkatan 1 dijadikan bahan rujukan untuk membantu pengkaji membuat soalan yang berkaitan.diikuti dengan lima respons. 3. tidak setuju dan amat tidak setuju. setuju.2 Pra-ujian dan pos-ujian. 3.Manakala posujian dibina bagi memastikan pelajar berkenaan telah melepasi tahap kemahiran yang diperlukan oleh guru. penyelidik perlu memohon kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Kerajaan ( Kementerian Pelajaran . Temu bual dijalankan secara rawak terhadap sampel untuk mengetahui tahap pemahaman mereka.3.4 Prosedur Pengumpulan Data 1) Sebelum penyelidikan dijalankan. Temu bual juga merupakan satu instrument yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat di mana guru bertanyakan soalan dan pelajar menjawab. Pra-ujian digunakan untuk mengukur konstruk-konstruk utama yang boleh menggambarkan keadaan sebenar murid untuk tindakan pemulihan.

Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Hasil analisis yang diperolehi ini telah ditunjukkan dalam bentuk graf dan jadual. 3) Ujian Pra diberikan untuk mengukur pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan topik yang dipilih oleh pengkaji. Maklumat yang diperolehi daripada ujian pra dan ujian pos dianalisis menggunakan data kuantitatif manakala maklumat daripada borang soal selidik dan hasil pemerhatian dianalisis menggunakan data kualitatif. 5) Di akhir kajian. Bagi tujuan ini dua bentuk ujian telah diadakan iaitu ujian pra dan ujian pos. Port Dickson. penyelidik membuat penganalisisan berdasarkan kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan yang melibatkan 62 orang pelajar dari dua buah kelas tingkatan satu. Dalam kaedah kuantitatif. dan pengajaran tradisional diteruskan kepada 3. Pemerhatian dilakukan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung untuk melihat sikap dan tingkahlaku pelajar terhadap pembelajaran matematik. Seterusnya. dan Pengetua SMK Bukit Saujana. 2) ) Pengkaji telah memberikan borang soal selidik kepada kumpulan rawatan untuk mengukur minat. sikap dan persepsi pelajar terhadap matematik . pengkaji akan menjalankan temubual bersama dengan sampel. .Malaysia). pemulihan dijalankan oleh guru terhadap kelemahan pelajar kumpulan rawatan kumpulan kawalan. Pengkaji memberikan ujian pos (lampiran 4) kepada kedua-dua kumpulan sampel untuk mengukur penguasaan konsep selepas pengajaran pembelajaran dijalankan. 4.5 Prosedur Analisa Data Penganalisisan data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.

pengkaji mengambarkan proses pelaksanaan kajian yang berkaitan dengan reka bentuk kajian. Kemudian. sampel dan populasi. . instrumen kajian. Hasil analisa dari ujian pra akan digunakan sebagai rujukan oleh guru untuk menjalankan pemulihan. prosedur pengumpulan data dan prosedur pengumpulan data. Pengesanan awal terhadap kelemahan pelajar dapat membantu pelajar memahami konsep pendaraban dan menguasai matematik.3. sampel kajian akan diminta mengambil ujian pos dan menjawab soalan-soalan di dalam borang soal-selidik.6 Rumusan Dalam bab ini.

Kedua-dua kumpulan telah menduduki ujian pra dan ujian pos serta menjawab soalan soal selidik.1 PENDAHULUAN Kajian yang telah dijalankan ini bertujuan untuk melihat keberkesanan ujian diagnostik yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban serta membantu pelajar tingkatan satu memahami konsep pendaraban dengan lebih baik.2 di bawah menunjukkan profil responden dalam kajian ini. SMK Bukit Saujana. 4.BAB 4 HASIL KAJIAN 4. manakala tiada pelajar berbangsa Cina di dalam sampel kajian ini.Hasil kajian ini akan dijelaskan secara terperinci dalam bab ini.1 dan rajah 4. Seramai 62 orang pelajar yang terdiri daripada dua buah kelas tingkatan 1. Jadual 4. Kumpulan rawatan terdiri daripada 14 orang pelajar lelaki dan 16 orang pelajar perempuan. . Port Dickson telah terlibat dalam penyelidikan ini. Terdapat 55 orang Melayu dan 7 orang India. manakala kumpulan kawalan terdiri daripada 15 orang pelajar lelaki dan 17 orang pelajar perempuan.2 PROPIL RESPONDEN Tingkatan 1 Bitara 1 dijadikan sebagai kumpulan kawalan dan Tingkatan 1 Bitara 2 dijadikan sebagai kumpulan eksperimen.Sebuah kelas telah diberikan ujian diagnostik selepas mengikuti pengajaran dan pembelajaran disebut sebagai kumpulan rawatan manakala sebuah kelas lagi telah mengikuti pengajaran secara tradisional yang dikenali sebagai kumpulan kawalan.

1 Kumpulan Jumlah Pelajar Mengikut Jantina dan Etnik Kumpulan Kawalan Pelajar % Pelajar % Perempuan 44 % 0 % 3% 47 % 14 0 2 16 47 % % 6% 53 % Lelaki 13 0 2 15 41 % % 6% 47 % Kumpulan Eksperimen Pelajar % Perempuan 15 0 2 17 47 % % 6% 53 % Pelajar % Etnik Melayu Cina India Jumlah Lelaki 13 0 1 14 Rajah 4.3 Dapatan Kajian rawatan .1 Graf Profil Responden PROFIL RESPONDEN MENGIKUT JANTINA DAN ETNIK BILANGAN 20 15 10 5 perempuan perempuan lelaki lelaki 0 india cina melayu kawalan 4.Jadual 4.

0 Min Skor Ujian Pos 70.4 %.6 %). Namun min skor menunjukkan bahawa pencapaian pelajar kumpulan rawatan lebih banyak berlaku peningkatan berbanding pengajaran secara tradisional.4 5.2% manakala markah ujian pos adalah 2118 ( 70. Berdasarkan analisa. 4. Bagi kumpulan kawalan pula markah ujian pra ialah 1695 markah iaitu 53.4 % .2 : Min Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Kumpulan Bilangan Pelajar (N) Rawatan Kawalan 30 32 Min Skor Ujian Pra 54. Bilangan pelajar dalam kumpulan rawatan adalah 30 orang manakala pelajar kumpulan kawalan adalah seramai 32 orang.4 Perbezaan Min Skor 16.3. Perbandingan . jumlah markah ujian pra bagi kumpulan rawatan adalah 1626 markah iaitu 54. Jadual 4.0% manakala bagi ujian pos adalah sebanyak 1860 (58.05.2 menunjukkan min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. jelas menunjukkan keputusan pelajar meningkat pada kumpulan rawatan yang telah menerima pemulihan terlebih dahulu atau kumpulan tradisional.4%) dan peratus peningkatan adalah sebanyak 5. Ujian T bebas dijalankan dan perbezaan min antara kedua-dua kumpulan adalah signifikan pada aras 0.1 Ujian Pra Ujian pra dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengetahuan asas dan kelemahan pelajar hasil daripada pembelajaran dalam kelas.6 58.2 53.4 Daripada jadual di atas.Jadual 4. Ujian ini juga bertujuan untuk mengesan tahap penguasaan awal pelajar tentang tajuk pendaraban. Pencapaian peratus pula didapati meningkat sebanyak 16.

1%) orang pelajar lulus dengan pencapaian sederhana dengan gred C dan B.3.3%) orang pelajar mendapat markah yang baik dan mendapat gred A. Manakala 18 (60. TABURAN FREKUENSI MARKAH UJIAN PRA BAGI KUMPULAN RAWATAN 12 10 8 6 4 2 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 frekuensi bilangan Rajah 4.2 : Graf taburan frekuensi markah ujian pra bagi kumpulan rawatan.pencapaian pelajar dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan ditunjukkan oleh rajah 4. Daripada keputusan di atas.2. Hanya 4 (13. Seramai 8 (26. Tahap pencapaian pelajar ditunjukkan dalam bentuk graf bar. nilai min yang diperolehi adalah 54. .2 dan rajah 4.6 %) orang pelajar berada dalam tahap pencapaian yang rendah dan mendapat gred D dan E.

3 : Graf taburan frekuensi markah ujian pra bagi kumpulan kawalan. 4.TABURAN FREKUENSI MARKAH UJIAN PRA BAGI KUMPULAN KAWALAN 14 12 10 8 6 4 2 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 frekuensi bilangan Rajah 4. Tahap pencapaian kumpulan kawalan tidak jauh berbeza dengan kumpulan rawatan dengan bilangan pelajar yang gagal ialah seramai 9 (28.3.2 Ujian Pos Ujian pos dijalankan bertujuan untuk mengesan prestasi pelajar hasil daripada pemulihan yang diterima awal oleh relajar yang vtelah dikenal pasti kelemahan sebelum meneruskan pengajaran dan pembelajaran .1%) orang pelajar dan mendapat gred D dan E manakala 18 (59. . Ujian ini juga dijalankan bagi mengenalpasti keberkesanan penggunaan ujian diagnostik bagi mengatasi masalah pencapaian pelajar dalam topik pendaraban. Pelajar yang mendapat gred A pula adalah seramai 4 (12.4%) orang mendapat gred B dan C.5%) orang.

4 di atas menunjukkan taburan frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan rawatan.5: Graf frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan kawalan. .3%) orang. GRAF FREKUENSI SKOR MARKAH UJIAN POS BAGI KUMPULAN KAWALAN bilangan pelajar 20 15 10 5 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 bilangan Rajah 4.GRAF FREKUENSI SKOR MARKAH UJIAN POS BAGI KUMPULAN RAWATAN 14 12 10 8 6 4 2 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 bilangan pelajar bilangan Rajah 4.7%) orang dan pelajar yang mendapat gred A meningkat kepada 13 (43.4 : Graf frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan rawatan. Bilangan pelajar yang lulus dengan gred B dan C adalah seramai 14 (46. Tiada pelajar yang mendapat gred E. Bilangan pelajar yang gagal dan mendapat gred D dalam ujian pos bagi kumpulan rawatan berkurang daripada 4 (13.3%) orang telah berkurang kepada 3 (10%) orang. Jadual 4.

6%.3 : Sikap terhadap Matematik sebelum kajian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pernyataan Item Saya suka mata pelajaran matematik. Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. Bilangan pelajar yang mendapat gred D pula seramai 5 orang iaitu 15. Saya bertanya guru sekiranya tidak faham. Didapati kadar peningkatan pelajar kumpulan kawalan adalah kurang memberangsangkan berbanding kumpulan rawatan. 4.4%. Pelajar yang lulus dengan gred C dan B adalah seramai 20 orang (62. Saya telah menguasai sifir.5 di atas. Ya 10 9 12 8 13 19 12 14 9 5 3 2 2 3 2 Tidak 20 21 18 22 17 11 18 16 21 25 27 28 28 27 28 . Terdapat 20 item diberikan kepada pelajar untuk mengetahui sikap dan minat pelajar terhadap mata pelajaran matematik. Saya mempunyai nota formula sendiri. Saya menghafal semua formula dan fakta penting.Daripada jadual 4. Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru. Saya membuat ulangkaji setiap hari. Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru.3. Saya tidak berbual semasa guru mengajar.5%. di dapati taburan frekuensi menunjukkan masih terdapat pelajar yang mendapat pencapaian gred E iaitu seramai 3 orang dengan peratusannya ialah 9. Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. a) Pra soal selidik Tujuan pra soal selidik ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti sikap pelajar sebelum menerima ujian diagnostik. Jadual 4.3 Perubahan sikap pelajar Perubahan sikap pelajar dapat dikenalpasti melalui borang soal selidik yang diberikan kepada kumpulan rawatan sebelum dan selepas pengajaran dan pembelajaran. Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar. Saya belajar secara berkumpulan / study group.5 %) manakala pelajar yang mendapat A masih tidak berubah iaitu seramai 4 orang dan peratus cemerlang ialah 12. Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru.

Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. didapati bahawa sebelum kajian dijalankan sikap pelajar terhadap matematik adalah kurang memberangsangkan. Saya bertanya guru sekiranya tidak faham. berbual dan tiada inisiatif untuk menguasai matematik.16 17 18 19 20 Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan. Pelajar didapati tidak berminat untuk mempelajari matematik kerana mereka menganggap matematik adalah satu mata pelajaran yang sukar ( item nombor 20). Jumlah frekuensi skor Peratus 1 29 4 26 10 20 18 12 22 8 178 422 29. Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar. Saya membuat ulangkaji setiap hari. Mereka tidak berminat untuk menghafal sifir. Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. Saya belajar secara berkumpulan / study group. Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku. sering mengganggu rakan. Saya mempunyai jadual sifir dan mengamalkannya.4 : Sikap terhadap Matematik selepas kajian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pernyataan Item Saya suka mata pelajaran matematik. formula matematik dan tidak mengulangkaji mata pelajaran matematik. Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku. Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar.3 di atas. Saya mempunyai jadual sifir dan mengamalkannya. Saya telah menguasai sifir. Ini jelas terbukti apabila pelajar tidak menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. Saya menghafal semua formula dan fakta penting.3% Daripada jadual 4. Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru. Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru. b) Pasca soal selidik Jadual 4. Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. Saya tidak berbual semasa guru mengajar. Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan. Saya mempunyai nota formula sendiri. Ya 25 22 23 25 26 24 18 17 12 15 10 10 9 13 9 11 9 10 30 Tidak 5 8 7 5 4 6 12 13 18 15 20 20 21 17 21 19 21 20 0 .7% 70.

Pelajar didapati mulai berminat untuk mempelajari matematik. sikap pelajar terhadap matematik telah menampakkan perubahan. 4.4 Persoalan Kajian Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menjadi penghalang kepada kefahaman mereka? Setelah proses pengajaran pembelajaran berlangsung. Pelajar juga didapati mula bertanyakan soalan-soalan yang tidak sebelumnya kurang difahami. Item nombor 19 menunjukkan bahawa semua pelajar mahu guru memulihkan kelemahan mereka terhadap konsep matematik terutamanya bagi tajuk pendaraban. menghafal sifir dan formula penting. Jumlah frekuensi skor Peratus 5 25 323 277 53.4 di atas. Ini membantu pelajar mengembangkan kemahiran interpersonal masing-masing mbingan guru.20 Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar.2% Soal selidik selepas pengajaran dan pembelajaran ini adalah bertujuan untuk melihat sama ada berlaku perubahan sikap pelajar terhadap matematik atau tidak.8% 46. Pemulihan awal yang dibuat oleh guru dapat membantu pelajar tidak tercicir dan merasa sukar untuk mempelajari tajuk pendaraban.3. Mereka juga mempunyai inisiatif untuk belajar. ia menunjukkan bahawa selepas pengajaran menggunakan komputer dijalankan. Mereka belajar dengan menggunakan tahap kecerdasan masing-masing dan mengulangi pelajaran sekiranya mereka tidak memahami sesuatu konsep tersebut. . didapati beberapa masalah telah dihadapi antaranya : i) ii) para pelajar menghadapi masalah pendaraban kerana tidak menguasai konsep asas pendaraban. Daripada jadual 4.. Para pelajar juga kurang didedahkan dengan penggunaan Jadual Sifir Pelbagai Guna yang dapat membantu pelajar mengingati sifir.

pelajar tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjawab soalan latihan dan membuat ulangkaji bagi topik berkenaan. Hasil soal selidik juga mendapati bahawa minat dan persepsi pelajar terhadap matematik juga telah berubah ke arah yang lebih positif. Pelajar mula menyukai matematik dan menganggap matematik adalah satu mata pelajaran yang mudah dan menyeronokkan. Ujian pos pula dijalankan adalah untuk mengesan peningkatan pencapaian pelajar selepas menerima pemulihan sebelum meneruskan pengajaran dan pembelajaran. adalah tidak sama.4 RUMUSAN Ujian pra yang dijalankan sebelum kajian adalah untuk mengenalpasti tahap pencapaian pelajar. . kelemahan dan kekuatan pelajar dalam tajuk pendaraban. Hasil ujian pra dan ujian pos yang diperolehi mendapati pencapaian pelajar kumpulan rawatan telah meningkat dengan sangan menggalakkan jika dibandingkan dengan kumpulan kawalan. Manakala soal selidik dijalankan untuk mengenalpasti minat dan persepsi pelajar terhadap matematik sebelum dan selepas pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 4.iii) masa pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi iaitu satu masa pengajaran adalah selama 40 minit. ini proses pengajaran dan pembelajaran matematik yang menggunakan bahasa Inggeris menyebabkan pelajar kurang memahami isi pelajaran yang hendak disampaikan. Oleh itu. iv) v) tahap kebolehan pelajar dan pengetahuan pelajar menyebabkan penerimaan ilmu baru tidak sekata.

Ujian pra diberikan sebelum proses pengajaran pembelajaran kepada keduadua kumpulan rawatan dan kawalan untuk mengetahui pengetahuan sedia ada pelajar tentang topik pendaraban. . Perbincangan adalah berdasarkan hasil dapatan analisis data yang telah diperolehi daripada bab 4. sikap dan persepsi pelajar terhadap mata pelajaran matematik.Ia bertujuan untuk mengenalpasti tentang minat.1 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan secara ringkas tentang kajian serta perbincangan . Borang soal selidik hanya diberikan kepada pelajar kumpulan rawatan sahaja. 5.kesimpulan.BAB 5 PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI 5. Instrumen kajian terdiri daripada borang soal selidik. Ia juga bertujuan untuk menilai sama ada penggunaan ujian diagnostik ini dapat membantu pelajar memahami kaedah pendaraban dengan lebih baik. Tingkatan 1 Bitara 1 yang terdiri daripada 30 orang pelajar diberi pemulihan awal berdasarkan ujian diagnostik manakala pelajar di kelas 1 Bitara 2 yang terdiri daripada 32 orang telah menerima pengajaran dan pembelajaran secara tradisional.2 RINGKASAN KAJIAN Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk menentukan sejauhmana keberkesanan penggunaan ujian diagnostik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban. Ia juga merupakan satu kesimpulan secara keseluruhan tentang kajian. Port Dickson yang mempunyai tahap pencapaian hampir sama. ujian pra dan ujian pos. implikasi dan cadangan-cadangan. Kajian ini melibatkan 62 orang pelajar dalam dua buah kelas tingkatan 1 di SMK Bukit Saujana.

Analisis data bagi ujian pos pula mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan bagi min skor pencapaian matematik bagi kedua-dua kumpulan. Hasil dapatan ini menunjukkan pada permulaan kajian dijalankan. ujian pra dan ujian pos dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.1 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Pencapaian Pelajar Hasil daripada analisis data di dalam bab 4.3 5.Data-data daripada borang soal selidik. Data yang diperolehi menunjukkan pencapaian matematik pelajar kumpulan rawatan yang menerima pemulihan hasil daripada ujian diagnostik adalah lebih baik berbanding pencapaian pelajar yang menerima pengajaran secara tradisional tanpa mendapat pengesanan awal dengan ujian diagnostik. Data-data daripada soal selidik juga dianalisa dengan menggunakan peratusan untuk melihat perubahan ketara sikap pelajar selepas menerima pemulihan awal. Pentafsiran data dalam bentuk peratusan dan min skor setiap item dilakukan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran yang dipilih. 5. Hasil analisis bagi ujian pra dan ujian pos dibandingkan untuk melihat keberkesanan penggunaan ujian diagnostik oleh guru matematik dapat membantu mengesan kelemahan pelajar. didapati min skor ujian pra dan ujian pos di dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan adalah bertaburan normal.3. Ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan ke atas min skor pencapaian ujian pra dan ujian pos bagi kedua-dua kumpulan. pelajar-pelajar dalam kumpulan kawalan dan rawatan mempunyai tahap kebolehan dan pencapaian yang agak sama dan ini boleh dibuktikan dengan melihat pencapaian matematik pelajar dalam peperiksaan UPSR. Ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan ujian diagnostik yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban seterusnya dapat meningkatkan pencapaian pelajar kerana konsep matematik yang salah dan kurang difahami telahpun dapat dikuasai dengan jelas .

4 KESIMPULAN DAPATAN KAJIAN sebelum dan selepas pengajaran dan Berdasarkan analisis yang telah dibuat. didapati pelajar menunjukkan sikap yang memberangsangkan untuk mempelajari matematik. Dengan ini. Tahap kefahaman pelajar terhadap topik pendaraban semakin meningkat berbanding sebelum menerima ujian diagnostik. Para pelajar telah menunjukkan sikap positif untuk mempelajari matematik kerana pelajar telah didedahkan dengan kefahaman yang betul malah halangan yang dihadapi oleh pelajar telah dipulihkan menerusi pemulihan awal yang diberikan oleh guru. terdapat perbezaan yang ketara dari segi pencapaian pelajar dalam topik pendaraban pembelajaran berjalan. 5. BAGAIMANA ¿ 5. Minat mereka terhadap matematik semakin bertambah kerana sikap guru yang prihatin terhadap perkembangan pencapaian pelajar.3. kemahiran berkomunikasi dan mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi. Hasil kajian juga didapati tiada perbezaan min skor antara pelajar lelaki dan perempuan. Ini telah memberi kesan ke atas pencapaian mereka. Selain itu. Persepsi pelajar terhadap matematik juga telah berubah daripada satu mata pelajaran yang sukar dan membosankan kepada pelajaran yang menyeronokkan. pelajar juga telah memperolehi beberapa kemahiran seperti kemahiran interpersonal. dapat dibuat kesimpulan bahawa pelajar-pelajar yang melalui ujian diagnostik mempunyai tahap pencapaian dan kebolehan yang sama rata. .oleh pelajar dan maklumat yang diperolehi itu dapat dikekalkan dalam jangkamasa yang lama. Berdasarkan pemerhatian pula.2 Sikap Pelajar Hasil kajian menunjukkan berlaku perubahan sikap pelajar terhadap mata pelajaran matematik. MINAT . Persepsi pelajar terhadap matematik telah berubah dan minat mereka terhadap matematik juga semakin bertambah.

mereka mempunyai tahap kefahaman dan keupayaan memahami pelajaran yang berbeza. guru-guru perlu menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat menghasilkan sikap . Semakin positif sikap pelajar semakin tinggi minat untuk mempelajari Matematik. berbantukan bimbingan guru matematik yang berwawasan dapat merealisasikan harapan pelajar untuk menguasai bidang matematik. apabila memulakan pemulihan awal. pemilihan kaedah yang menarik dan mencabar. pengukuhan konsep matematik. Hasil kajian ini juga dapat membantu guru matematik memperolehi faedah iaitu hasil daripada pelaksanaan ujian diagnostik yang antaranya. Dari hasil ini. Guru-guru memainkan peranan penting untuk melahirkan pelajar yang pintar matematik. bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru seharusnya dapat membantu pelajar mengatasi kelemahan mereka. Maka. Guru juga perlu sentiasa mengawasi pencapaian pelajar dengan mengadakan ujian diagnostik supaya kelemahan pelajar dapat sentiasa diatasi dengan pemulihan segera. Sikap guru yang sentiasa prihatin dapat mengatasi masalah pelajar yang menganggap matematik sebagai matapelajaran yang sukar. kefahaman asas pelajar dapat dibina dengan kukuh.5.5 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN Guru perlu lebih peka dengan pencapaian pelajar di dalam kelas kerana walaupun mereka berada di dalam kelas yang sama. minat semakin bertambah dan dapat membentuk keyakinan diri pelajar. Guru perlu mempunyai banyak kaedah yang boleh digunakan untuk memantapkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik khususnya topik pendaraban. Kaedah yang digunakan oleh guru belum tentu sesuai untuk semua kelompok pelajar di dalam kelas. Sehubungan dengan itu. Oleh itu. Pelaksanaan ujian diagnostik dibantu dengan pengajaran yang bersesuaian dapat meningkatkan prestasi pelajar dan dapat meringankan kerja guru lain untuk menekan konsep pendaraban lagi kepada pelajar. guru perlu memikirkan kaedah pengajaran yang berkesan supaya semua pelajar dapat memahami pelajaran yang disampaikan.

guru hendaklah mengajar istilah matematik dengan jelas dan terang dengan menggunakan suara yang jelas. sukatan yang tidak sempat dihabiskan. 5. (Worde 2003). Oleh itu. menengah ataupun peringkat pengajian tinggi.yang positif pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran serta mewujudkan suasana pembelajaran yang membantu pembelajaran. Terdapat beberapa masalah semasa kajian ini dijalankan seperti kekangan masa.6 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Berdasarkan dapatan dan batasan daripada kajian ini. pengkaji mencadangkan agar kajian dapat dijalankan ke atas sampel yang lebih ramai supaya hasil dapatan kajian lebih menyeluruh. mesra dan kurang tekanan. lantang. beberapa cadangan dikemukakan. antaranya ialah : i) Sampel yang dipilih hanya melibatkan pelajar daripada dua buah kelas tingkatan satu sahaja. Oleh itu. mengulang konsep yang sukar. Oleh itu. Masalah ini sekiranya dapat . Malah berkesan untuk setiap peringkat sama ada sekolah rendah. Dalam meningkatkan sikap yang positif terhadap pengajaran dan pembelajaran matematik. ii) Penggunaan ujian diagnostik bukan sahaja sesuai untuk matapelajaran matematik sahaja tetapi berkesan kepada semua matapelajaran yang diajar di sekolah. pengkaji dan mencadangkan agar kajian-kajian lanjutan dapat dijalankan untuk melihat keberkesanan iii) penggunaan ujian diagnostik dalam pengajaran pembelajaran matematik dapat membantu pelajar lebih memahami matematik. guru akan dapat memudahkan pelajar memahaminya. pemilihan bentuk pemulihan tetapi hasil kajian menunjukkan penggunaan ujian diagnostik dapat meningkatkan kefahaman dan pencapaian pelajar. terdapat berbagai perkara yang perlu diambil kira oleh pelajar dan guru kerana matematik mempunyai istilah-istilah yang unik dan tersendiri. dan menggunakan bahan bantu mengajar.

Kajian ini juga didapati dapat memberi keyakinan kepada pihak guru untuk melaksanakan ujian diagnostik agar konsep matematik dapat dikukuhkan dengan lebih baik kepada pelajar lemah. 5. Port Dickson. maka dapat dibuat kesimpulan bahawa penggunaan ujian diagnostik berkesan membantu pelajar lebih memahami matematik dan dapat membantu meningkatkan pencapaian matematik bagi topik pendaraban ke atas pelajar-pelajar tingkatan 1 di SMK Bukit Saujana. Ini menunjukkan bahawa penggunaan ujian diagnostik dapat menbantu mengesan lebih awal kelemahan pelajar dan memberi pemulihan segera.diatasi mungkin pencapaian pelajar kumpulan rawatan akan jauh lebih baik daripada pelajar kumpulan kawalan. Kefahaman pelajar bertambah malah meningkatkan motivasi serta keyakinan diri pelajar. Ini dapat dijelaskan dengan berlakunya peningkatan min skor pencapaian dalam ujian pos di kalangan pelajar kumpulan rawatan berbanding kumpulan kawalan.7 KESIMPULAN Berdasarkan hasil kajian dan analisis data yang diperolehi. RUJUKAN . Min pencapaian pelajar kawalan juga meningkat namun peningkatannya agak rendah berbanding kumpulan rawatan.

(1990) Konsep. Petaling Jaya : Fajar Bakti Sdn. Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke-IV:401-416 Kementerian Pelajaran Malaysia. Pedagogi Kaedah Am Mengajar. (1991) Beberapa masalah murid tahun Lima dalam menjawab soalan ujian Matematik. 21-25 Mei 1990. (1994). Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Penilaian dan Pelaksanaan KBSR anjuran PKK di Institut Aminuddin Baki. Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan. pemulihan dan pengayaan dalam pendidikan.November . Petaling Jaya:Longman Malaysia Sdn. Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Rashid Johar (2000). (1993). Bhd. Penilaian. Matematik KBSR dan Strategi Pengajaran.Bhd Chase. (1987) Asas Penilaian Pendidikan. Berita Harian 38:17-21. Freudenthal.I (1974). Sharifah Mohd Nor dan Habsah Ismail. Ed.26-27 Mok Soon Sang. Addison-Wesley Publishing Company. . Mok Soon Sang. Educational Studies In Mathematics 12:133-150. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. 1998. Ke-2. (1994). Laporan Prestasi Sijil Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran Matematik KBSR. Proseding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara. Jurnal Pendidik dan Pendidikan 12:15-32. Subang Jaya:Kumpulan Budiman Sdn. Aida Suraya Haji Mohd Yunus. Measurement for educational evaluation. (1992/1993). (1990). Bhd. Selangor Abu Bakar Nordin. Atan Long (1980). Meninjau polaPola-pola kesilapan Matematik pelajar-pelajar tahun pertama. AJM Publishing Enterprise. Perancangan Dan Strategi Pelaksanaan Latihan GuruGuru Sekolah Bestari. (1993). Mohammed Sani Ibrahim. Aida Suraya Haji Mohd Yunus. peranan dan amalan penilaian dalam KBSR. Universiti Kebangsaan Malaysia. Analisis Kesilapan masalah-masalah berkaitan nombor perpuluhan dan pecahan bagi Pelajar tahun Lima Sekolah Rendah. H. Hazimah Abdul Hamid & Wan Muhamad Saridan Wan Hassan. C. (1981) Major problems of Mathematics education.Abd. Bhd Ab Bakar Nordin.

Falsafah Pendidikan Universiti Malaya.S. Masalah Pendidikan 13:91-105. Masalah-masalah dalam pengajaran Matematik menengahbeberapa cadangan. (1981). Universiti Kebangsaan Malaysia. Rohani Abdul Hamid. Proseding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara. (1989). Laporan Praktikum Sarjana Pendidikan.Neo. November 26-27 . K. (1998). Ng See Ngean. 21 Mac:4-10 Nik Azis Nik Pa. (1989). Pemahaman istilah matematik umum di menengah atas.Keperluan pendidikan abad ke-21: Projek Sekolah Bestari. Satu persepsi tentang diagnosis dan pemulihan pendidikan matematik. Berita Matematik.

Semua maklumat adalah rahsia dan akan digunakan sebagai data kajian sahaja. Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pernyataan Item Saya suka mata pelajaran matematik. Saya menghafal semua formula dan fakta penting. Jumlah frekuensi skor Ya Tidak . Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar. Saya mempunyai nota formula sendiri. Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru. Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan. Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. Saya mempunyai jadual ulangkaji dan mengamalkannya. Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru.Kerjasama anda amat dihargai. Saya belajar secara berkumpulan / study group. Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku. Nama Tingkatan Jantina Bangsa : _____________________ : ________________ : Lelaki : Melayu Perempuan Cina India Gred Matematik UPSR :_________ Soal selidik ini adalah untuk mengumpul maklumat mengenai sikap pelajar terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik terutamanya dalam topik pendaraban. Saya tidak berbual semasa guru mengajar. Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar. Saya telah menguasai sifir. Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru.Universiti Terbuka Malaysia (OUM BORANG SOAL SELIDIK SOAL SELIDIK KAJIAN SIKAP PELAJAR TINGKATAN 1 TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK. Saya bertanya guru sekiranya tidak faham. Sila jawab dengan jujur. Sila tandakan ( / ) pada pilihan yang sesuai. Saya membuat ulangkaji setiap hari.

1. atau D pada kertas jawapan objektif. anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan pilihan jawapan A. Pelajar juga perlu mengisi nombor dan jumlah soalan seperti yang dibaca oleh guru dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian. Modul ini mengandungi 20 soalan. Modul ini mengandungi 5 halaman bercetak.Menguasai konstruk kemahiran K10.Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 3. C. .Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3. K1. Bagi soalan objektif.Menguasai konstruk pengetahuan K6.Menguasai konstruk kefahaman K7. Jawab semua soalan. Pelajar hendaklah dikehendaki menulis maklumat diri di dalam kertas jawapan objektif yang disediakan. 2. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji.Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris K5.PRE-TEST Arahan. 5. 4. B.

D. 205 multiplied by 32 can be written in the vertical form as A. D. Seven hundred four thousand two hundred and eight times fourteen can be written in numbers as A. C. B. 2 0 5 × 3 2 C. 704 208 704 280 704 208 704 308 × × ÷ ÷ 14 40 40 14 2.1. RM126 017 RM126 510 RM126 210 RM126 217 4. B. C. Multiply RM30 and RM4 207. × 2 0 5 3 2 D. C. 15 51 15 51 × × × × 100 100 10 10 3. 12 032 + 12 032 − 12032 × 12032 ÷ 32 32 32 32 = = = = 12064 12000 385024 376 5. B. B. D. 3 2 × 2 0 5 B. C. The product of 12032 and 32 can be written as A. A. Which of the following product is the largest? A. D. 2 × 0 5 3 2 .

Which product is between 2200 and 2500? A. C. 1 356 56 910 56 952 2 391 984 Q 7. D. C. C. C. D. 28 × 3032 = 28 + 3032 = 3032 × 28 = 3032 ÷ 28 = 10. The product of two numbers is 56 952. 12 592 = 787 × A. 16 36 11 805 18 150 8. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as A. D. Group 1243 1243 23 23 Product 28589 23 28589 1243 9. B. B. D. B. D. If one of the numbers is 42. C. what is the other number? A. B. B. 1243 × 23 = 28589 This question can be understood as A. 12 × 140 × 180 × 24 × 130 15 13 120 .6.

D. 10 250 exercise books . 497 A B. C. Which of the following is less than the product between 17 and 403? A. 76 706 760 7600 12. 16 832 6 708 15 096 10332 × = = = = 32 × 525 156 × 43 31 × 516 28 × 369 14. D. What is the product of 38 and 20? A. The diagram shows a box of exercise books. D. D. C. Which of the following products has the largest value A. Which of the following is correct? A. D. C. B. B. 12 = 5 068 5 954 5 064 6 964 15. B.11. C. B. C. 386 420 6 651 6851 16. 25 15 14 27 × × × × 13 21 26 12 13.

4 920 B. 280 B. 4 620 C. A. How many exercise books did the school buy altogether? A. D. Pelajar dikehendaki mendengar dengan teliti soalan yang dibaca dan menjawab soalan-soalan tersebut. 2 800 C. B. 28 000 18. 6 500 20. 154 232 164 000 106 020 160 400 Soalan 17 hingga soalan 20 dibaca oleh guru. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand and fifteen . 17. 4 260 19.Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara buys 16 boxes of exercises books as shown above. C. Six hundred and one times five equal to nine hundred B. A. A. 6 000 C. 500 B. A. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen C.

Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3. 4. 2. Guru boleh meminta pelajar mengisi nombor soalan dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian. Modul ini mengandungi 20 soalan.PRE-TEST Arahan.Menguasai konstruk kemahiran K10. K1. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji. 1. `Modul ini mengandungi 9 halaman bercetak. Guru hendaklah memastikan pelajar menulis maklumat diri dalam jawapan objektif yang disediakan.Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 3.Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris K5. .Menguasai konstruk kefahaman K7. Guru hendaklah memastikan pelajar menghitamkan pilihan jawapan (objektif) pada kertas jawapan yang disediakan.Menguasai konstruk pengetahuan K6.

JUMLAH 1.11.18.5 K5 K6 K7 K10 6. 20 3 4 4 4 2 2 2 2 20 10 .14. 17. Menguasai konstruk kemahiran.8.12 13.4.15. Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Memahami istilah matematik dalam Bahasa Inggeris.16.19. Menguasai konstruk pengetahuan. Soalan Jumlah Soalan 2 3 Bil Item gagal dijawab (untuk pemulihan sekurangkurangnya 1 1 Memahami soalan dalam bahasa Inggeris.2 3.7.10. Menguasai konstruk kefahaman.MATHEMATICS YEAR ONE – WHOLE NUMBERS (MULTIPLE) Konstru k K1 K3 Penerangan Konstruk No. 9.

D. 2. pelajar menghadapi masalah berikut. C. Penggunaan carta nilai tempat dan nilai digit. D. D. Penerangan tentang istilah ‘multiply’ menggunakan nombor yang lebih kecil. B. B. A.I untuk memahami soalan. Answer : B Tidak memahami istilah ‘multiply’ Seven hundred four thousand two hundred and eight times fourteen can be written in numbers as A. Penekanan kepada istilah ‘largest’. 126 017 126 510 126 210 126 217 Program Pemulihan 1. Program khas B. 2. 15 51 15 51 × × × × 100 100 10 10 704 208 704 280 704 208 704 308 × × ÷ ÷ 14 40 40 14 3 Multiply 30 and 4 207. C. Tidak memahami soalan dalam bahasa Inggeris dan tidak memahami nilai tempat.No. . 2 Which of the following product is the largest? A. Program khas B. Program Pemulihan 1. Answer : A Tidak memahami soalan dalam bahasa Inggeris. C. Program Pemulihan 1.I untuk memahami soalan. B. 1 Item diagnostic Jika pelajar gagal menjawab soalan ini.

B. Penggunaan carta nilai tempat dan nilai digit. 12 032 + 12 032 − 12032 × 12032 ÷ 32 32 32 32 = = = = 12064 12000 385024 376 Answer : C 205 multiplied by 32 can be written in the vertical form as A × 4 2 2 0 5 B. 56 952 D. The product of 12032 and 32 can be written as A. ii. D. The product of two numbers is 56 952. 56 910 C. Penekanan tentang nilai tempat dan nilai digit. Banyakkan latihan mendarab 2. 1 356 i. 2. what is the other number? A.Answer : C Tidak memahami istilah ‘product’ 4. Program 1 hari 1 istilah 3. If one of the numbers is 42. × 2 0 5 3 2 Tidak memahami kemahiran asas mendarab Program Pemulihan 1. 3 × 0 5 3 2 Answer : C 6. Latih tubi asas mendarab 2. iii. 5. × 2 0 5 3 2 D. C. Penggunaan ‘flash’ C. Program Pemulihan 1. Penerangan guru dan tunjuk cara menjalankan operasi mendarab. B. 2 391 984 Tidak memahami soalan dan menguasai kemahiran asas mendarab Program Pemulihan 1. .

C. Perbanyakkan latih tubi 2. Tidak mempunyai pengetahuan asas pendaraban. 1243 × 23 = 28589 This question can be understood as A. Meletakkan carta dalam kelas. B. Program Pemulihan 1. Penerangan tentang penambahan berulang. B. 16 36 11 805 18 150 Answer : A 8. 2.Answer : A Tidak mempunyai asas darab dan bahagi. D. Penekanan konsep asas darab. 7. C. 12 592 = 787 × A. Q Program Pemulihan 1. D. Group 1243 1243 23 23 Product 28589 23 28589 1243 Answer : A .

9. 28 × 28 + 3032 3032 3032 3032 × 28 ÷ 28 = = = = Answer : A Tidak mempunyai pengetahuan asas pendaraban. D. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as D. 76 706 760 7600 Answer : C Tidak memahami istilah ‘product’ dan melakukan operasi darab Program Pemulihan 1. Latih tubi 11.I 12. C. What is the product of 38 and 20? A. Penerangan tentang istilah ‘product’ menggunakan nombor yang lebih kecil. C. Which product is between 2200 and 2500? A. Penerangan oleh guru 2. Program Pemulihan 1. E. F. Tidak memahami soalan dalam B. D. Penerangan guru 10. B. Which of the following products has the largest value Program Pemulihan . 12 × 130 140 × 15 180 × 13 24 × 120 Answer : C Tidak mempunyai kefahaman tentang perkataan ‘between’ Program Pemulihan 1. B. G.

Program khas B. 2. Penekanan kepada istilah ‘largest value’ Tidak menguasai kemahiran mendarab 13. D. D. Which of the following is correct? A. Memperbanyakkan latihan pengukuhan Answer : D 15. D. 6 851 D. 6 861 Answer : D Tidak memahami soalan dan melakukan operasi pendaraban. Penerangan dan tunjuk ajar guru. 420 C. × 12 = 5 068 5 954 5 064 5 964 . Penerangan guru tentang kemahiran asas mendarab 2. C. Penerangan guru tentang soalan 497 A B. 16 832 6 708 15 096 20332 = = = = 32 × 525 156 × 43 31 × 516 28 × 369 Program Pemulihan 1. 386 B. 14.I untuk memahami soalan. B.A. 2. 25 15 14 27 × × × × 13 21 26 12 Answer : C 1. C. Latih tubi operasi darab 2. Penggunaan conton pendaraban. B. Program Pemulihan 1. Program Pemulihan 1. Which of the following is more than the product between 17 and 403? A. C. Answer : B Tidak menguasai kemahiran menyelesaikan operasi mendarab.

Program Pemulihan 1. 2 800 C. 28 000 Answer : C Tidak memahami istilah ‘product’ dan menjalankan operasi darab. 2. penerangan tentang soalan . How many exercise books did the school buy altogether? E. H. F. Arahan: 1. 280 B. Latih tubi operasi darab 2. 154 232 164 000 106 020 160 400 Answer : B Tidak memahami soalan dan melakukan operasi pendaraban Program Pemulihan 1. Penerangan guru tentang soalan. Pelajar hendaklah diingatkan supaya menjawab dengan teliti setiap soalan.16. Soalan 17 hingga soalan 20 hendaklah dibaca oleh guru semasa ujian. 17 What is the product of 28 and 1 000 A. 4. 3. 2. Guru hendaklah membaca arahan dan soalan-soalan dengan jelas. Guru boleh mengulang membaca soalan-soalan tersebut jika perlu. 10 250 Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara buys 16 boxes of exercises books as shown above. The diagram shows a box of exercise books. Guru mengarahkan pelajar untuk mendengar dengan teliti soalan yang dibacakan dan menjawab soalan-soalan dengan menghitamkan pilihan jawapan pada kertas jawapan objektif. G. Latih tubi operasi darab yang melibatkan gambarajah dan maklumat yang diperolehi daripadanya.

18. How many storybooks would 25 classes receive in a year? A. 500 B. 6 500 Answer : B Tidak memahami soalan dan melakukan operasi yang salah Program Pemulihan 1. 4 260 Answer : A A class receives 20 storybooks each month. If a box contains 15 pens. Six hundred and one times five equal to nine hundred B. Peneguhan kata kunci 2. how many pens are there in 328 such boxes? A. 4 920 B. Penerangan guru 2. perbanyakkan latihan mendarab 2. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand and fifteen Answer : C . 4 620 C. Memperbanyakkan latihan pendaraban dalam penyelesaian masalah. Program Pemulihan 1. 19. Tidak memahami soalan dan melakukan operasi darab Program Pemulihan 1. 20. 6 000 C. Latih tubi menulis nombor dalam perkataan dan sebaliknya. banyakkan latihan mendarab Tidak memahami nombor dalam perkataan dan tidak menulis dalam bentuk perkataan. Write 60 001 × 15 = 900 015 in words A. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen C.

.Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 8. B.POST-TEST Arahan.Menguasai konstruk kefahaman K7. 6. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji. Pelajar juga perlu mengisi nombor dan jumlah soalan seperti yang dibaca oleh guru dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian. 7.Menguasai konstruk pengetahuan K6.Menguasai konstruk kemahiran K10. K1. Pelajar hendaklah dikehendaki menulis maklumat diri di dalam kertas jawapan objektif yang disediakan.Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3.Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris K5. Modul ini mengandungi 20 soalan. Bagi soalan objektif. 10. C. atau D pada kertas jawapan objektif. anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan pilihan jawapan A. Modul ini mengandungi 5 halaman bercetak. 9. Jawab semua soalan.

C. Multiply 23 and 5 723. 4 5 × 6 8 2 B. C. D. C. B. 6 8 2 × 4 5 C. A. × 6 8 2 4 5 . 23 23 32 32 × × × × 110 100 10 100 4. C. The product of 26501 and 19 can be written as A. B. Three hundred fourteen thousand eight hundred and twelve times fifteen can be written in numbers as A. Which of the following product is the largest? A. 121 620 131 629 121 092 131 609 3. 682 multiplied by 45 can be written in the vertical form as A. B.1. D. B. 340 282 314 812 340 812 314 812 × × × × 15 50 15 15 2. 26 501 26 501 26 501 26 501 + × × + 19 19 19 91 = = = = 26 520 502 519 503 519 26 592 5. D. D. × 6 8 2 4 5 D.

80 7. 37 488 C. 89 D. C. 42 × 3 839 = 161 238 This question can be understood as A. B. 6 × 44 × 585 × 223 × 1 349 515 40 67 . C. D. Group 3 839 3 839 42 42 Product 42 161 238 161 238 3 839 22. 37 914 B. D. Which product is between 23 000 and 23 500? A. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as A. 426 × P = 37 914 P ? A. If one of the numbers is 21. 28 × 3032 = 28 + 3032 = 3032 × 28 = 3032 ÷ 28 = 23.6. The product of two numbers is 193 263. B. C. 9 203 9 032 193 242 193 284 21. D. what is the other number? A. B. D. B. C.

C. B. 4 580 exercise books . D. Which of the following is correct? A. D. C. 386 420 6 651 6851 29. D. Which of the following products has the largest value A. The diagram shows a box of exercise books. 16 832 6 708 15 096 10332 × = = = = 32 × 525 156 × 43 31 × 516 28 × 369 27. Which of the following is less than the product between 17 and 403? A. D. 30 730 37 730 33 730 37 700 25. C. 34 = 18 088 18 888 18 000 18 808 28. C. What is the product of 49 and 770? A. 532 A B. C. 23 34 17 22 × × × × 56 46 71 53 26.24. B. B. D. B.

28 000 31. Pelajar dikehendaki mendengar dengan teliti soalan yang dibaca dan menjawab soalan-soalan tersebut. K. A. Six hundred and one times five equal to nine hundred B. 280 B.Sekolah Menengah Kebangsaan Pelangi Pagi buys 24 boxes of exercises books as shown above. 6 500 33. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand and fifteen . 4 920 B. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen C. 4 620 C. 30. L. A. 100 920 109 920 106 160 400 Soalan 17 hingga soalan 20 dibaca oleh guru. 4 260 32. A. A. How many exercise books did the school buy altogether? I. 500 B. 2 800 C. J. 6 000 C.

PENCAPAIAN AKADEMIK KUMPULAN RAWATAN TINGKATAN 1 BITARA 1 Jadual 4.6 .5 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 Jumlah Purata Markah Ujian Pra 70 74 92 52 56 87 40 26 92 16 65 12 60 68 20 54 20 90 54 47 76 10 70 76 78 65 56 12 62 26 1626 54.2 Markah Ujian Pos 94 90 100 76 78 96 78 54 100 32 83 28 82 82 38 70 38 100 68 60 88 22 92 82 90 78 72 25 78 44 2118 70.

4% .6 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 Jumlah Purata Markah Ujian Pra 70 52 62 54 68 80 82 10 22 60 34 18 66 68 43 62 50 45 40 16 32 84 16 78 82 70 8 39 76 70 78 60 1695 53.0% Markah Ujian Pos 72 58 66 52 72 82 82 12 26 62 38 26 72 62 40 62 62 60 56 16 30 90 16 76 80 72 28 40 78 76 78 65 1870 58.PENCAPAIAN AKADEMIK KUMPULAN KAWALAN TINGKATAN 1 BITARA 2 Jadual 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful