KAEDAH PENDARABAN DENGAN MENGGUNAKAN UJIAN DIAGNOSTIK MEMBANTU PELAJAR MEMAHAMI MATEMATIK TINGKATAN SATU

Penyeliaan; Hj Abu Hassan bin Abd Rahman

Oleh; KHAIRIL ANUAR BIN MOHAMMAD RAZI 801018035149001

LAPORAN KAJIAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI SAINS DAN PENDIDIKAN ASAS OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2007

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengkaji keberkesanan ujian diagnostik membantu pelajar matematik tingkatan satu dalam memahami kaedah pendaraban. Kajian telah dijalankan untuk pengesanan awal punca-punca kelemahan pelajar dan adakah pengambilan ujian diagnostik ini dapat meningkatkan pencapaian prestasi pelajar dalam matematik berbanding dengan cara tradisional. Kajian ini juga akan cuba mengenalpasti sama ada penilaian ini dapat mengubah sikap pelajar ke arah yang lebih positif dalam pengajaran pembelajaran matematik. Sampel kajian yang digunakan melibatkan dua kumpulan pelajar tingkatan 1 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana, Si Rusa, Port Dickson. Satu kumpulan pelajar itu dianggap sebagai kumpulan kawalan dan telah menerima pengajaran secara tradisional manakala satu kumpulan pelajar lagi dikenali sebagai kumpulan rawatan telah diuji dengan ujian diagnostik pada peringkat awal pengajaran dan pembelajaran. Instrumen kajian yang digunakan adalah terdiri daripada Borang Soal Selidik, Ujian Pra, Ujian Pos, temubual dan pemerhatian. Maklumatmaklumat yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan dua jenis kaedah iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif.

iii

KANDUNGAN Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH i ii iii iv vii viii

BAB 1 1.0 1.1 1.2 1.3

MASALAH KAJIAN Pendahuluan Pernyataan masalah Kerangka Konsep Kajian Tujuan Kajian 1.3.1 1.3.2 Objektif Kajian Persoalan Kajian 1 2 4 5 5 5 6 6 6 8

1.4 1.5 1.6 1.7

Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah Ringkasan

iv

6 3.0 2.3 3.2 Sifat dan Punca Asas Kesilapan Matematik Pendekatan dalam Membuat Diagnosis 10 12 Ciri-ciri Ujian Diagnostik Kajian Luar Negeri Kajian Dalam Negeri 14 9 9 2.4 BAB 3 3.4 Rumusan METODOLOGI KAJIAN Pendahuluan Rekabentuk Kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen Kajian 3.4 Borang Soal Selidik Relajar Pra Ujian dan Pos Ujian Pemerhatian Temubual 15 15 16 16 3.3.1.2 2.3.2 3.1 2.3.1 3.1 2.1 4.1 3.3 3.BAB 2 2.3.2 Kajian-kajian Yang Lepas 2.3 Ujian Diagnostik 2.1.3.2 3.2 4.3.1 2.1 TINJAUAN LITERATUR Pendahuluan Konsep Diagnostik dalam Pendidikan 2.7 BAB 4 4.3 Tatacara Pengumpulan Data Tatacara Penganalisisan Data Rumusan HASIL KAJIAN Pendahuluan Profil Responden Dapatan Kajian 16 17 17 18 19 20 .3.5 3.

5 5.4 5.3.1 5.3.7 PENUTUP Pendahuluan Ringkasan Kajian Perbincangan Dapatan Kajian Kesimpulan Dapatan Kajian Implikasi Dapatan Kajian Cadangan Kajian Lanjutan Kesimpulan 30 30 31 32 32 34 34 RUJUKAN LAMPIRAN Borang Soal Selidik Ujian Pra Ujian Pos Surat Kebenaran Kementerian Pelajaran Malaysia Surat Kebenaran Jabatan Pelajaran Negeri vi .2 5.v 4.6 5.1 4.4 4.3.3 5.2 4.3.4 Rumusan Ujian Pra Ujian Pos Perubahan Sikap Pelajar Persoalan Kajian 21 23 25 28 29 BAB 5 5.3 4.

4 Profil Responden Min Ujian Pra dan Ujian Pos Sikap Pelajar Terhadap Matematik Sebelum Kajian Sikap Pelajar Terhadap Matematik Selepas Kajian Halaman 19 20 26 27 vii .Jadual 4.SENARAI JADUAL No.3 4.1 4.2 4.

1 2.4 4.2 4. Rajah 1.1 4.1 3.1 4.5 Kerangka Konsep Kajian Jenis-jenis P&P Berbantu Komputer Reka Bentuk Kajian Graf Profil Responden Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pra Kumpulan Rawatan Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pra Kumpulan Kawalan Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pos Kumpulan Rawatan Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pos Kumpulan Kawalan Halaman 4 11 16 20 22 23 24 25 viii .SENARAI RAJAH No.3 4.

negara berada pada peringkat pertengahan dan memasuki fasa 15 tahun yang kedua dalam pencapaian Wawasan 2020.BAB SATU MASALAH KAJIAN 1. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. adalah membolehkan murid mengakses maklumat berkaitan melalui pelbagai media supaya mereka mampu menguasai ilmu Sains dan Matematik dan lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. sosial. Sejajar dengan itu juga. Faktor ini boleh menjadi faktor kritikal sekiranya pencapaian pelajar generasi baru berada di tahap yang rendah. Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut acuannya sendiri iaitu mencapai keseimbangan dalam aspek ekonomi. Negara maju yang bercirikan negara industri yang bukan sahaja sebagai pengguna teknologi tetapi turut menyumbang kepada pembentukan peradaban Sains dan Teknologi. Namun demikian.0 Pendahuluan Menjelang tahun 2020. kerohanian dan kebudayaan. laporan prestasi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 1994. melaporkan bahawa pelajar masih belum dapat menguasai kemahiran asas matematik yang dipelajari . Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan dasar baru iaitu pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) mulai tahun 2003. Malaysia mencapai banyak kemajuan dari pelbagai bidang namun perubahan pesat dunia hari ini memerlukan Malaysia berubah untuk mencapai tahap yang lebih maju. Oleh itu. Sepanjang fasa 15 tahun pertama. Matlamat akhir dasar ini. Dasar ini digubal berasaskan hakikat bahawa Sains dan Matematik adalah bidang ilmu yang sangat dinamik dengan pelbagai penemuan baru dan sebahagian besar maklumat yang berkaitan dengannya terdapat dalam bahasa Inggeris. Kini.11/2002). warga Malaysia yang menjadi tenaga kerja mestilah benar-benar “Celik Matematik” kerana Matematik berperanan sebagai mata pelajaran asas untuk merealisasikan Wawasan 2020. politik.

Ini bermakna pihak kementerian bertanggungjawab menyediakan alat piawaian yang pasti akan . Perancangan pelajar dan penempatan pelajar perlu diputuskan berdasarkan hasil ujian diagnostik (Hay & Gregg 1993). Pembinaan ujian yang baik merlukan kemahiran yang tinggi. guru haruslah diberi latihan dalam bidang psikometrik. Oleh itu. Apabila sesuatu sebab dapat dikenal pasti maka tindakan selanjutnya dalam merancang dan memulihkan keadaan yang berlaku dapat dilaksanakan.di dalam bahasa Melayu dari peringkat sekolah menengah rendah lagi. di peringkat pengajaran dan pembelajaran pelajar. ( Raven 1988). kesukaran matematik boleh membuat pelajar benci matematik. Malah akan menjadi bertambah kritikal bagi pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa Inggerisnya kerana matematik telah mula diajar di dalam bahasa Inggeris bagi tingkatan satu mulai 2003. Dengan kata lain. Untuk membaiki keadaan ini. Cara lain bagi mengatasi masalah ini ialah dengan mempertanggungjawabkan penyediaan alat-alat penilaian ini kepada pihak berpusat. Analisa dari Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) tidak mencukupi bagi membolehkan guru merancang program pemulihan yang berkesan seperti mana dalam Penilaian Kemajuan Sekolah Menengah (PKSM). Bahkan. Maklumat awal akan membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran bagi mengatasi kelemahan pelajar. Ini mengambil masa anglma dan pebelanjaan yang tinggi. Dengan itu. Keadaan ini menuntut tindakan bagi mengatasi kelemahan tersebut. ia sukar bagi guru membinanya. Salah satu cara ialah mengesan kelemahan pelajar di peringkat lebih awal. (Abu Bakar Nordin 1990). diagnostik pelajar perlu dibuat untuk menentukan kedudukan murid dalam pelajarannya dan mengenal pasti sebab-sebab berlakunya kelemahan murid dalam pembelajarannya. amat wajar guru matematik menjalankan ujian dagnostik bagi mengenalpasti kelemahan pelajar. Kesilapan-kesilapan yang terbawa di peringkat awal ini akan menambahkan kesukaran matematik di kalangan pelajar lemah khususnya. Pemulihan diperingkat awal penting agar ia tidak berlanjutan ke peringkat seterusnya. (Mathews 1981). (Ng See Ngean 1981).

1. kemahiran menggunakan konsep. Maka pendidikan Matematik KBSR menganjurkan pengajaran memberi penekanan kepada penguasaan bahasa Matematik. satu bentuk ujian diagnostik yang sesuai dengan tahap pelajar perlu dibentuk bagi membolehkan guru-guru matematik mengesan kelemahan-kelemahan pelajar di peringkat 1994). pelajar lemah tidak dapat menterjemahkan soalan yang berbentuk ayat kepada bentuk persamaan matematik untuk membuat pengiraan. lebih bertumpukan kepada mengembangkan kemahiran mengira dengan menggunakan proses pemikiran serta mengikut langkah-langkah yang logis. Menurut ulasan ringkas daripada Laporan Prestasi Matematik SPM (1994). kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran mengira dan penggunaan Matematik dalam penyelesaian masalah (Noraini Idris matematik disamping jujur dan bertanggungjawab dalam urusan seharian. Ini bermakna daripada langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah.kesahannya. Cara ini dapat meringankan beban guru dan memudahkan guru membuat diagnosis mengenai masalah pembelajaran dan seterusnya mengambil langkah susulan. Kerja pengiraan pun keliru dan panjang. Untuk menyelesaikan masalah matematik. makluman mengenai kelemahan pelajar dalam matematik dapat diperolehi. Penyampaian dan susunan jawapan juga didapati tidak kemas. kemahiran menjalankan operasi dan kemahiran menyemak secara logik. sebahagian besar pelajar belum dapat menguasai konsep dan kemahiran asas matematik. tidak tersusun dan tidak sempurna. Juga didapati. diantaranya ialah kemahiran memahami masalah. Sayangnya maklumat ini terlambat bagi membolehkan pelajar lemah dibetulkan.(Kementerian Pendidikan Malaysia 1983). Oleh itu. Kemuncak kejayaan matematik KBSR ialah kemampuan pelajar menyelesaikan masalah . Terdapat juga pelajar yang tidak memahami kehendak soalan. pelajar perlu menguasai kemahiran berfikir dalam matematik.1 Pernyataan Masalah Tujuan pembelajaran Matematik KBSR tahun 1 hingga 6. kemahiran menyusun data.

2 Kerangka Konsep Kajian.2.3 yang berikut. Jesteru itu.yang awal lagi agar kesilapan-kesilapan dalam perkara-perkara asas dalam matematik khususnya bagi kaedah pendaraban tidak berulang di peringkat yang lebih tinggi. dengan mengambil kira ketidakupayaan guru menyediakan ujian yang bermutu. aspek kebolehpercayaan dianggap lebih utama dalam menilai ciri-ciri psikometrik sesuatu ujian atau skala (Salvin & Ysseldyke 1978). Diantaranya ialah : kesahan. Dalam pada itu. guru KBSR didapati mempunyai masalah dalam mengesan kesukaran pembelajaran pelajar-pelajar (Rohaty 193). Bertolak dari ini. Malah. soalan pokok kajian ini ialah : Sejauh mana ujian diagnostik yang dibina dapat mengesan kelemahan matematik pelajar khususnya dengan kaedah pendaraban? Sesuatu ujian yang baik dan bermutu tinggi sekiranya ia mengandungi beberapa ciri yang istimewa. 1.1 – 1. kebolehpercayaan. keobjektifan. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran (Chase 1974. Ini adalah kerana kedua-dua aspek ini adalah perkara yang selalu dibincangkan dalam pengukuran dan penilaian. Dengan itu. Kajian ini akan . aspek-aspek ini merupakan pra-syarat bagi ujian diagnostik yang hendak dibina. Kajian ini berhasrat untuk mengkaji keberkesanan ujian diagnostik membantu pelajar matematik tingkatan satu dalam memahami kaedah pendaraban. Mok Soon Sang 1993).2. maka penghasilan satu bentuk ujian diagnosis matematik yang sah dan boleh dipercayai amatlah diperlukan. kajian ini berhasrat untuk membantu pelajar untuk memahami matematik dengan menggunakan ujian diagnostik yang diharapkan dapat memenuhi kehendak di atas. Kerangka konsep kajian ini dapat digambarkan seperti dalam rajah 1. Oleh itu. Walaubagaimanapun di dalam kajian ini pengkaji hanya akanmenumpukan kepada aspek kesahan dan kelehpercayaan ujian sahaja.

dijalankan menggunakan kaedah eksperimen. Ini memperlihatkan keberkesanan pengunaan ujian diagnostik berbanding dengan penggunaan kaedah tradisional. tindak balas terhadap ujian.1 Matlamat Kajian KESAHAN KEBOLEHPERCAYAAN UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK KEOBJEKTIFAN KEBOLEHTADBIRAN KEMUDAHTAFSIRAN Rajah 1. kumpulan eksperimen dan kumpulan rawatan. Hasil kajian ini akan membolehkan pengkaji melihat prestasi pelajar. sikap serta motivasi pelajar.2. penggunaan kaedah. UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK PELAJAR KELEMAHAN KELEMAHAN MATEMATIK Rajah 1.2. Kumpulan eksperimen akan diuji dengan ujian diagnostik manakala kumpulan rawatan tidak dibekalkan dengan ujian diagnostik.2 Pra-syarat ujian diagnostik matematik . Sampel akan dibahagi kepada dua kumpulan.

Ujian Pra Pengajaran dan Pembelajaran Pemerhatian Lulus Ujian Pos temubual gagal Peningkatan Prestasi Meningkat pemulihan Rajah 1.3.2.1 Untuk mengesan halangan-halangan yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran 1.3.3.3 : Kerangka Konsep Kajian 1. 1.2 Untuk menentukan bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru dapat .1.1 Objektif Kajian Kajian ini secara terperincinya ingin mencapai objektif berikut : 1.3 Tujuan Kajian Kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan sejauhmana keberkesanan ujian diagnostik yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban serta membantu pelajar matematik tingkatan satu memahami kaedah pendaraban.1.

2. Pembinaan alat ini dapat memudahkan guru matematik tingkatan 1 menjalankan diagnosis ke atas pelajar. Pengetahuan yang menyeluruh tentang pembinaan ujian diagnostik ini tentunya memberi faedah dalam meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dalam matapelajaran matematik.3. .3.1.3.3 Sejauhmanakah sikap pelajar terhadap ujian diagnostik dalam bilik darjah 1. Kajian ini dapat membantu guru matematik mengesan kelemahan pelajar dari peringkat awal.2.4 Untuk mengesan tahap motivasi pelajar terhadap ujian diagnostik.4 Kepentingan Kajian Kajian ini boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu seperti berikut:• Guru-guru matematik tingkatan 1. 1. 1.membantu kelemahan pelajar.2.2. 1. 1.3. 1. 1.3.2 Sejauhmanakah bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru dapat meantu kelemahan pelajar.1.4 Sejauhmanakah tahap motivasi pelajar terhadap ujian diagnostik. 1.3.2 Persoalan Kajian Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai persoalan tentang penggunaan ujian diagnostik dalam membantu pelajar matematik tingkatan satu memahami kaedah pendaraban seperti berikut.1 Sejauhmanakah masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran menjadi penghalang kepada kefahaman pelajar.3.3 Untuk menentukan sikap pelajar terhadap ujian diagnostik dalam bilik darjah.

penyesuaian persekitaran dan membentuk keyakinan diri pelajar. Jesteru itu akan berlaku peningkatan prestasi dan pencapaian pelajar-pelajar dalam peperiksaan di sekolah. Dapatan kajian ini dapat memberi maklumat penting tentang keberkesanan matematik KBSR dan perlaksanaan PKBS. Dapatan kajian ini diharap dapat memberikan maklumat kepada guru-guru matematik tentang kepentingan pelaksanaan ujian diagnostik bagi memastikan kefahaman pelajar dalam kaedah pendaraban • Ibu bapa pelajar tingkatan 1 Kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti patut dimaklumkan kepada mereka agar usaha-usaha luar seperti kelas tuisyen tertumpu kepada mengatasi kelemahan yang ada itu. Kajian ini diharap dapat menunjukkan beberapa faedah yang diperolehi hasil daripada pelaksanaan ujian diagnostik yang antaranya guru akan memulakan pemulihan pada peringkat awal. Kajian ini juga boeh dijadikan bahan . • Pihak sekolah. pemupukan minat. • Jabatan Pelajaran Negeri. kefahaman asas dapat pelajar dibina dengan kukuh. Dapatan kajian ini dapat membantu pihak-pihak tertentu seperti dalam usaha memberi pendedahan kepada guru-guru tentang pelbagai kaedah penilaian terkini selaras dengan perkembangan dan perubahanpesat dalam dunia pendidikan semasa. • Kementerian Pelajaran Malaysia.Pencapaian tinggi yang diperolehi oleh pelajar-pelajar adalah merupakan dorongan kepada para guru untuk melaksanakan ujian diagnostik di dalam kelas. Dapatan kajian ini dapat digunakan untuk merancang ratgi-strate yang sesuai dalam rangka meningkatkan prestasi matematik pelajar dan juga sekolah dalam peperiksaan-peperiksaan awam.

rujukan untuk mengubal kurikulum yang sesuai dan selaras dengan ledakan teknologi maklumat dan komunkasi agar pendidikan di Malaysia diiktiraf pada peringkat antarabangsa dan mampu bersaing dalam duia globalisasi yang serba mencabar. Tempoh pelaksanaan kajian hanya selama 10 jam. 1.6 Takrifan Istilah Berikut adalah takrifan istilah penting berdasarkan kepada konteks kajian. Sampel terdiri daripada kumpulan murid lemah. sederhana dan cemerlang. 1. Port Dickson.1 Pendaraban Menurut istilah matematik. pendaraban merupakan satu kaedah yang berkait dengan kaedah penambahan iaitu penambahan secara berulang. 1.5 Batasan Kajian Kajian ini ditumpukan kepada pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk ”Nombor Bulat – Mendarab sebarang digit dengan dua digit ” dalam mata pelajaran matematik Tingkatan Satu. . Terdapat beberapa istilah yang perlu dihuraikan untuk mengelakkan daripada berlaku salah tanggapan.6. Bilangan sampel yang dipilih secara rawak ialah 62 orang di dalam dua buah kelas tingkatan satu Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana. Aspek yang dikaji ialah kesesuaian dan keberkesanan pelaksanaan kaedah penilaian ujian diagnostik dalam membantu pelajar memahami kaedah pendaraban. Negeri Sembilan.

6. Mok Soon Sang 1994) Ini bermakna indeks kebolehpercayaan adalah tinggi jika seseorang calon memperolehi skor yang sama walaupun ujian itu diambil olehnya beberapa kali.6. Terdapat beberapa jenis kesahan : kesahan isi.3 Kesahan Ciri kesahan merujuk kepada sejauhmanakah ujian itu dapat mengukur apa yang ia sepatutnya mengukur (Sax 1980.6. 1. Abu Bakar Nordin 1987. Abu Bakar Nordin 1987. Bab ini juga merumuskan bahawa dengan melaksanakan ujian diagnostik dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam matematik serta membantu guru membuat pemulihan awal.7 Ringkasan Bab ini menghuraikan latar belakang.1. . 1. kepentingan dan batasan kajian.2 Diagnostik Diagnostik boleh difahami sebagai satu cara untuk mengenalpasti sesuatu perkara atau pun masalah yang berlaku dan menentukan punca-punca yang menimbulkan masalah itu. kesahan gagasan. Mok Soon Sang 1994). kesahan ramalan dan kesahan serentak. 1. Dengan kata lain ia merujuk kepada setakat mana sesuatu ujian itu dapat memenuhi objektifnya.4 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan pencapaian calon apabila dia mengambil ujian itu beberapa kali dalam tempoh tertentu (Sax 1980. Jenis-jenis kesahan ini dibahagikan berdasarkan tujuan ujian itu dijalankan. tujuan.

BAB DUA TINJAUAN LITERATUR 2.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan mengenai konsep diagnosis dalam pendidikan, sifat dan punca asas kesilapan matematik, ujian diagnostik dan meninjau kajian-kajian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan ujian diagnostik dalam matematik. Perbincangan ini akan dibahagikan kepada empat bahagian iaitu: konsep diagnostik dalam pendidikan, ujian diagnostik, kajian-kajian yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan dalam matematik dan kesimpulan. 2.1 Konsep Diagnostik dalam Pendidikan Diagnostik merujuk kepada mengenalpasti sesuatu perkara atau pun masalah yang berlaku dan menentukan punca-punca yang menimbulkan masalah itu (Abu Bakar Nordin 1987). Aktiviti diagnostik dan pemiluhan yang dijalankan oleh para guru mempunyai beberapa persamaan dengan aktiviti diagnosis dan pemulihan yang dijalankan oleh para doktor (Nik Azis Nik Pa 1989) Berbanding dengan istilah perubatan, menurut Nik Azis Nik Pa (1989), dalam konteks pendidikan analogi yang berkaitan dengan diagnosis dan pemulihan dapat dilihat seperti berikut; Pendidikan Etiologi Skim Tindakan Kesilapan yang diperhatikan Keterangan sesuatu yang berkaitan dengan punca masalah dalam pembelajaran berkaitan dengan aktiviti mental dan operasi perlakuan pelajar dalam pelajaran

Berdasarkan analogi ini bermakna semasa guru menjalankan diagnosis dan pemulihan, guru perlu memerhatikan corak-corak kesilapan yang dilakukan oleh pelajar dan mengaitkan dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Seterusnya guru menjalankan

aktiviti pemulihan yang difikirkan secocok bagi mengatasi masalah tersebut. Ini adalah kerana aktiviti mental pelajar yang menyebabkan pelajar bertindak melakukan kesilapankesilapan yang tidak dapat dilihat oleh guru. Oleh itu, guru hanya mengagak sahaja. Terdapat dua jenis diagnosis dalam pendidikan iaitu diagnostik pembelajaran dan diagnostik psikologi (Abu Bakar Nordin 1981). Diagnostik pembelajaran merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum manakala diagnostik psikologi merangkumi perkara-perkara asas seperti kurang penglihatan, kurang pendengaran dan lain-lain. Kedua-duanya saling berkait dan memberi kesan terhadap pembelajaran pelajar. Menurut Freudenthal (1981). Diagnosis sebenar dapat memberi maklumat tentang kenapa kelemahan itu terjadi. Beliau berpendapat bahawa cara untuk mengetahuinya adalah dengan meneliti kepada kegagalan-kegagalan pelajar dan cuba memahaminya. 2.1.1 Sifat dan Punca Asas Kesilapan Matematik.

Kesilapan-kesilapan yang ditunjukkan oleh para pelajar dalam mata pelajaran matematik bukan saja banyak tapi berbagai jenis. Pengalaman mengajar matematik menunjukkan bahawa tidak semua kesilapan matematik menandakan kepayahan matematik kerana ada yang hanya berpunca daripada kecuaian membuat pengiraan atau penyelesaian. Dengan itu adalah penting ditentukan sifat sesuatu kesilapan disamping mengenalpasti faktorfaktor yang menyebabkan kesilapan itu dalam usaha melakukan diagnosis. Terdapat pelbagai model analisis atau pengelasan kesilapan yang telah dikemukakan oleh pengkaji matematik. Misalnya, Radatz (1979), Hollander (1978) dan Newman(1977). Model analisis seperti ini berguna kepada guru sebagai rangka kerja untuk membina alat diagnosis dan membuat analisis terhadap kesilapan yang muncul daripada diagnosis. (Liew Su Tim & Wan Muhamad Saridan 1991). Namun demikian, tidak ada model lengkap atau menyeluruh. Pemilihan model untuk digunakan bergantung kepada isi kandungan item-item. Di dalam mencari punca-punca kepayahan matematik, Nik Azis Nik Pa (1989), membahagikan sebab-sebab asas kepayahan matematik kepada dua aspek iaitu aspek

afektif dan psikomotor, dan aspek kognitif. Menurut beliau, faktor-faktor yang menyebabkan kepayahan matematik adalah; • Faktor kepercayaan : misalnya, pelajar tidak akan memberi perhatian serius kepada pelajaran kecuali mereka percaya bahawa pelajaran itu berfaedah kepada kehidupan mereka. • • • • Faktor pedagogi : faktor yang berkaitan dengan pengajaran guru dan suasana bilik darjah. Misalnya, guru menjemukan dan kelas bising. Faktor fisiologi : misalnya, cacat pendengaran, penglihatan atau pertuturan dan kesihatan yang kurang baik. Faktor keperluan : pelajar tidak berminat mata pelajaran kerana matematik yang abstrak sekiranya keperluan asas seperti kasih sayang belum dipuaskan. Faktor intelek : pelajar mempunyai kemampuan intelek yang berbeza. Oleh itu, pengajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan intelek pelajar boleh menyebabkan kegagalan. PUNCA KEPAYAHAN

Aspek Afektif dan Psikomotor Faktor kepercayaan Faktor pedagogi Faktor keperluan Faktor fisiologi

Aspek Kognitif

Faktor Kognitif

Rajah 2 : Punca-punca Kepayahan Matematik Dengan itu guru hendaklah mengecam pelajar-pelajar yang mengalami kepayahan matematik melalui berbagai cara yang ditunjukkan seperti kegagalan dalam ujian, bersikap negatif terhadap matematik dan kegagalan menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi. Pelajar-pelajar yang berjaya juga mungkin mengalami kepayahan yang harus dikenalpasti oleh guru.

2 Ujian Diagnostik Ujian diagnostik ialah ujian yang digunakan untuk mengenalpasti sesuatu masalah pembelajaran dan punca-puncanya. Dalam hal ini beliau menyatakan bahawa pendekatan analisis ralat adalah lebih dekat dengan model perubatan kerana pendekatan ini bukan sahaja mengenalpasti gejala-gejala tetapi juga cuba mengkelaskan pelajar berdasarkan kesilapan-kesilapan yang dibuat. sains atau sastera) d) Pembahagian kepada kumpulan-kumpulan tertentu di dalam kelas. c) Penempatan aliran (contohnya. sekolah berasrama penuh atau vokasional) b) penempatan kelas berdasarka pencapaian pelajar. • • ”deficit measurement” yang menumpukan kelemahan-kelemahan pelajar. . Terdapat beberapa jenis penempatan dalam pendidikan diantaranya.2 Pendekatan Dalam Membuat Diagnosis Di dalam aspek pembinaan alat diagnostik dalam pendidikan. analisis ralat (error analysis) yang menumpukan kepada jenis-jenis kesilapan yang ditunjukkan oleh para pelajar.1. Cronbach (1949) menyatakan bahawa ujian diagnostik yang ideal menarik perhatian guru kepada setiap aspek pengajaran dan pembelajaran di mana mungkin dikesani oleh pelajar. Bejar (1984) telah menyenaraikan dua pendekatan utama yang selalu digunakan iaitu. a) penempatan pelajar di sekolah-sekolah tertentu (contohnya. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran ujian diagnostik digunakan untuk tujuan berikut:a) penempatan pelajar dan b) mengenalpasti punca kelemahan di dalam pembelajaran.2. 2.

C.40 . guru akan mendapat gambaran tentang kelemahan-kelemahan spasifik pelajar yang mesti dipulihkan sebelum pelajar dapat maju dalam pelajaran seterusnya. Skop ujian meliputi semua aspek perlakuan dalam perkara yang diuji.Dengan memeriksa satu persatu aspek di mana kemungkinan berlaku kesilapan.1 Ciri-ciri ujian diagnostik Abu Bakar Nordin (1949) telah menyenaraikan beberapa ciri ujian diagnostik yang dapat diringkaskan seperti berikut:a) b) Markah atau gred keseluruhan kurang penting Yang penting adalah maklumat mengenai apa dan sejauh manakah aspek-aspek yang diuji dikuasai oleh murid. tiap-tiap pilihan itu sendirinya berbentuk diagnostik. Contohnya jika ujian kertas pensel bentuk aneka pilihan dipilih. temubual.0. c) Ujian diagostik boleh dilakukan dengan berbagai bentuk. 25 + 17 = _____________________ A. contohnya. D.60 . d) 312 8 96 42 32 (tidak menguasai konsep membawa) (belum memahami konsep mencampur) (kekeliruan tentang kedudukan nombor) (menguasai operasi + ) (lalai atau tidak tahu membawa) Peringkat kesukaran item-item lebih rendah (0. Ini termasuklah menguji perlakuan di beberapa peringkat sebelum perlakuan akhir. soal selidik. Misalnya.65) berbanding dengan ujian pencapaian di mana 95% daripada item-item sebaik-baiknya mempunyai peringkat kesukaran di antara 0. B. senarai semak dan ujian kertas pensel.2. E. peringkat-peringkat sebelum mendapatkan jawapan akhir bagi soalan berbentuk penyelesaian masalah. . Bentuk ujian diagnostik mempunyai peranan menentukan sebab-sebab timbulnya kesukaran bagi murid. 2.

Di antara dapatan yang diperolehi daripada penelitian ke atas jawapan pelajar terhadap soalan subjektif yang diberi adalah.3. . Sub-skor inilah yang akan menunjukkan kepada aspekaspek kelemahan pelajar.e) Ujian diagnostik selalunya dijalankan sama ada sebelum atau semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Wisconsin.3 Kajian-Kajian Lepas yang Berkaitan.1 Kajian Luar Negeri Terdapat banyak kesilapan dan kesalahfahaman tentang matematik yang dilakukan oleh para pelajar. Di antara kajian-kajian yang tertumpu kepada aspek ini adalah seperti dbincangkan dalam bahagian-bahagian berikut. Maklum balas mengenai aspek-aspek tertentu perlu bagi guru untuk meletakkan pelajar pada peringkat yang sesuai sebelum memulakan pengajaran atau melangkah ke unit-unit pengajaran yang lebih tinggi. Seramai 39 orang pelajar dari dua buah kelas biasa dipilih. ujian diagnostik tidak boleh terlalu pendek dan kebolehpercayaannya mestilah mengambil kira bukan sahaja item-item secara keseluruhan tetapi juga item-item dalam sub-ujian itu. • • • Para pelajar mempunyai tahap kefahaman yang tidak sama tentang peratusan. Froelich (1959) menyatakan bahawa ujian diagnostik bukan sahaja menghasilkan skor pencapaian secara keseluruhan tetapi juga sub-skor bagi setiap jenis pengetahuan atau kemahiran yang diukur. 2. 2. Oleh itu. f) Markah ujian diagnostik diterjemahkan dalam bentuk profil individu dengan berasaskan markah tentang aspek-aspek pelajaran. Huevel-Panhuizen (1994) mengkaji kefahaman tentang peratusan di kalangan pelajar gred 7 di Madison. Hanya 4 orang pelajar mengerti aspek relatif peratusan. Terdapat pelajar yang menganggap peratusan sebagai nombor mutlak (18 orang).

Pebahagian dengannombor yang lebih besar mengelirukan pelajar dan menyebabkan pelajar sentiasa membahagi dengan nombor yang lebih kecil. diantaranya. Daripada temuduga yang dijalankan.• 23 orang pelajar tidak dapat menjalankan operasi terhadap peratusan. Hasil kajian menunjukkan. tidak dapat menghubungkan nombor perpuluhan dengan pecahan dan melihat a/b sebagai satu pembahagian. iiimenulis pengiraan bagi soalan yang berbentuk masalah dan menuliskan soalan bagi pengiraan yang diberi.2 Kajian Dalam Negeri Aida Suraya (1991) telah memberi ujian 50 item kepada 168 orang pelajar Tahun 5 di lima buah sekolah di Selangor. Fischbein dan Greer (1984) juga menggunakan pelajar 12 – 13 tahun. Secara keseluruhan kajan ini juga mendapati wujudnya kepercayaan di kalangan pelajar bahawa ”pendaraban sentiasa menghasilkan jawapan yang lebih besar” dan ”pembahagian sentiasa menghasilkan jawapan lebih kecil”. mereka mendapati pelajar dari kedua-dua sampel kurang memahami nombor perpuluhan.3. • • • Pendaraban melibatkan nombor perpuluhan kurang daripada satu merupakan salah satu punca kesukaran. Aspek kajian ialah kefahaman pelajar mengenai aplikasi pendaraban dan pembahagian ke atas nombor positif. Berdasarkan jawapan dan . Melaka dan Negeri Sembilan. Graeber dn Tirosh (1990) telah menjalankan kajian untuk melihat miskonsepsi di kalangan pelajar di dalam aspek pendaraban dan pembahagian yang melibatkan nombor perpuluhan. Bell. 2. Pembahagian dengan nombor perpuluhan kurang daripada satu terbukti sukar bagi pelajar menyebabkan pelajar memilih operasi darab. Sampel terdiri dari pelajar gred 4 – 5 (8 – 9 tahun) di Amerika dan Israel. 30 orang pelajar dari sebuah kelas melebihi sedikit tahap sederhana telah diminta. Dalam kajian yang lain.

Sampel kajian terdiri daripada 100 orang pelajar tingkatan di sebuah sekolah di Perak. beberapa masalah pelajar yang dapat dikenalpasti adalah : • • • • • • Kecuaian dalam membuat pengiraan aritmetik. Masih kurang faham tentang konsep nombor perpuluhan. Model-model yang diketengahkan oleh Newman (1977) misalnya boleh dijadikan panduan bagi mencari punca bagi kesilapan yang ditunjukkan. kuasadua. Neo (1989) mengkaji mengenai kefahaman istilah matematik. Kajian-kajian ini juga menunjukkan bahawa kelemahan dalam matematik adalah masalah antarabangsa. pecahan dan penghampiran. Wong (1987) pula telah menjalankan kajian mengenai kelemahan matematik di kalangan pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Datuk Abdul Razak.4 Rumusan Penjelasan tentang sifat dan punca-punca kepayahan matematik menunjukkan pentingnya usaha untuk mengesan atau mencari punca sebenar kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Tidak menghafal sifir. Pelajar-pelajar telah diuji tentang 36 istilah matematik yang telah dipelajari. punca kuasadua dan operasi tentang nombor perpuluhan. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar menghadapi masalah dengan sifir antilog. Seremban.langkah-langkah penyelesaian yang ditunjukkan oleh pelajar. Tidak tahu cara penyelesaian bagi soalan. Tidak memahami soalan dan apa yang dikehendaki oleh soalan. Tidak tahu menganggar jawapan. Negeri Sembilan. Kesilapan yang ditunjukkan hanyalah merupakan petanda dan bukan punca sebenarnya. Hasil kajian menunjukkan bahawa lebih daripada 50% pelajar itu hanya dapat menjawab dengan betul 14 daripada 36 istilah yang diberi. 2. .

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3. 3. Data kuantitatif pula diperolehi melalui ujian pencapaian yang dijalankan iaitu ujian pra dan ujian pos. ujian pos telah diberikan kepada kedua-dua kumpulan pelajar dan guru dapat melihat keberkesanan ujian diagnostik dijalankan dapat membantu pelajar lebih memahami matematik. Kajian melibatkan dua kumpulan pelajar tingkatan 1 iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. . Kumpulan rawatan telah diberi borang soal selidik.1 Bentuk Kajian. Selepas pengajaran selama 10 jam. Penyelidik telah mengenalpasti bahawa pelajar-pelajar di dalam kedua-dua kumpulan tersebut mempunyai kebolehan yang hampir sama iaitu berdasarkan pencapaian UPSR dalam mata pelajaran matematik. bab ini akan membincangkan mengenai sampel-sampel kajian. Kedua-dua telah kumpulan diberi ujian pra. Setelah jawapan dianalisis. instrumen kajian dan tatacara pengumpulan data. Kajian ini merupakan satu tinjauan dan menggunakan penilaian formatif. pelajar kumpulan rawatan yang dikenalpasti tidak memahami konsep pendaraban menerima pemulihan berdasarkan konstruk kelemahan terlebih dahulu manakala kumpulan kawalan terus menerima pengajaran secara tradisional.0 Pendahuluan Kajian ini merupakan satu kajian kes tentang keberkesanan pengunaan ujian diagnostik membantu pelajar-pelajar matematik tingkatan satu di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana memahami kaedah pendaraban. Data kualitatif diperolehi melalui pemerhatian ke atas tingkahlaku pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung serta soal selidik. Berdasarkan tujuan kajian di atas.

3. sampel yang digunakan ialah pelajar-pelajar dari tingkatan satu. sederhana dan cemerlang. Soal selidik digunakan menggunakan skala likert 1 hingga 5 untuk mengukur aras persetujuan responden terhadap pernyataan yang dikemukakan. Pada permulaan tempoh kajian. Pengkaji akan membuat pemerhatian sepanjang proses ini. 3. Pada minggu terakhir kajian. Ia mengandungi item-item tentang latar belakang pelajar. soalan ujian diagnostik 1 (ujian pra) diberikan untuk memastikan kefahaman sampel mengenai tajuk ’Nombor Bulat. Bilangan sampel yang dikaji ialah seramai 62 orang yang dipilih secara rawak terdiri daripada tiga kumpulan pelajar iaitu pelajar lemah. Setiap soalan .1 Borang soal selidik pelajar.3 Instrumen Kajian Terdapat empat instrumen digunakan dalam kajian ini iaitu. Guru akan menjalankan pemulihan terhadap pelajar yang telah dikenalpasti. dianalisa dan dibandingkan.2 Populasi dan Sampel Kajian Dalam menjalankan kajian ini. penilaian proses yang berkaitan dengan ujian diagnostik dari sudut pandangan pelajar dan item-item penilaian berkaitan dengan sikap pelajar terhadap mata pelajaran matematik. Keputusan sampel disemak dan dianalisa. Bentuk pemulihan yang dipilih bergantung kepada jenis konstruk atau halangan yang dihadapi pelajar. 3. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana. Ujian diagnostik 2 (ujian pos) akan diberikan pada sampel berkenaan selepas berakhir tempoh pengajaran dan pembelajaran.3. Keputusan disemak.Mendarab sebarang digit dengan dua digit’. pengkaji akan menjalankan temubual secara tidak formal bersama sampel serta akan mengedarkan satu lagi borang kaji selidik untuk dijawab oleh sampel kajian berkenaan.

penyelidik perlu memohon kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Kerajaan ( Kementerian Pelajaran .diikuti dengan lima respons.4 Temubual. Temu bual dijalankan secara rawak terhadap sampel untuk mengetahui tahap pemahaman mereka. 3. tidak setuju dan amat tidak setuju.4 Prosedur Pengumpulan Data 1) Sebelum penyelidikan dijalankan. iaitu amat setuju.3. Pra-ujian digunakan untuk mengukur konstruk-konstruk utama yang boleh menggambarkan keadaan sebenar murid untuk tindakan pemulihan. Temu bual juga merupakan satu instrument yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat di mana guru bertanyakan soalan dan pelajar menjawab. 3. setuju. Buku Rujukan Matematik dan buku teks Matematik tingkatan 1 dijadikan bahan rujukan untuk membantu pengkaji membuat soalan yang berkaitan. 3.3. Instrumen ini dijalankan secara tidak langsung sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berjalan.2 Pra-ujian dan pos-ujian. minat terhadap pelajaran atau masalah yang dihadapi semasa atau selepas sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.3 Pemerhatian.3.Manakala posujian dibina bagi memastikan pelajar berkenaan telah melepasi tahap kemahiran yang diperlukan oleh guru. tidak pasti. 3.

Port Dickson. pemulihan dijalankan oleh guru terhadap kelemahan pelajar kumpulan rawatan kumpulan kawalan. Pengkaji memberikan ujian pos (lampiran 4) kepada kedua-dua kumpulan sampel untuk mengukur penguasaan konsep selepas pengajaran pembelajaran dijalankan. penyelidik membuat penganalisisan berdasarkan kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan yang melibatkan 62 orang pelajar dari dua buah kelas tingkatan satu. dan pengajaran tradisional diteruskan kepada 3. Hasil analisis yang diperolehi ini telah ditunjukkan dalam bentuk graf dan jadual. Maklumat yang diperolehi daripada ujian pra dan ujian pos dianalisis menggunakan data kuantitatif manakala maklumat daripada borang soal selidik dan hasil pemerhatian dianalisis menggunakan data kualitatif. Seterusnya. . Bagi tujuan ini dua bentuk ujian telah diadakan iaitu ujian pra dan ujian pos. Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Pemerhatian dilakukan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung untuk melihat sikap dan tingkahlaku pelajar terhadap pembelajaran matematik. pengkaji akan menjalankan temubual bersama dengan sampel. 5) Di akhir kajian. sikap dan persepsi pelajar terhadap matematik . 3) Ujian Pra diberikan untuk mengukur pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan topik yang dipilih oleh pengkaji.5 Prosedur Analisa Data Penganalisisan data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. dan Pengetua SMK Bukit Saujana.Malaysia). Dalam kaedah kuantitatif. 2) ) Pengkaji telah memberikan borang soal selidik kepada kumpulan rawatan untuk mengukur minat. 4.

prosedur pengumpulan data dan prosedur pengumpulan data. instrumen kajian. Kemudian.6 Rumusan Dalam bab ini. pengkaji mengambarkan proses pelaksanaan kajian yang berkaitan dengan reka bentuk kajian. . sampel dan populasi. sampel kajian akan diminta mengambil ujian pos dan menjawab soalan-soalan di dalam borang soal-selidik. Pengesanan awal terhadap kelemahan pelajar dapat membantu pelajar memahami konsep pendaraban dan menguasai matematik. Hasil analisa dari ujian pra akan digunakan sebagai rujukan oleh guru untuk menjalankan pemulihan.3.

4.Sebuah kelas telah diberikan ujian diagnostik selepas mengikuti pengajaran dan pembelajaran disebut sebagai kumpulan rawatan manakala sebuah kelas lagi telah mengikuti pengajaran secara tradisional yang dikenali sebagai kumpulan kawalan. Port Dickson telah terlibat dalam penyelidikan ini.2 PROPIL RESPONDEN Tingkatan 1 Bitara 1 dijadikan sebagai kumpulan kawalan dan Tingkatan 1 Bitara 2 dijadikan sebagai kumpulan eksperimen. Seramai 62 orang pelajar yang terdiri daripada dua buah kelas tingkatan 1. Jadual 4. .Hasil kajian ini akan dijelaskan secara terperinci dalam bab ini. Kumpulan rawatan terdiri daripada 14 orang pelajar lelaki dan 16 orang pelajar perempuan.Kedua-dua kumpulan telah menduduki ujian pra dan ujian pos serta menjawab soalan soal selidik.BAB 4 HASIL KAJIAN 4. manakala tiada pelajar berbangsa Cina di dalam sampel kajian ini.1 dan rajah 4. Terdapat 55 orang Melayu dan 7 orang India. SMK Bukit Saujana.1 PENDAHULUAN Kajian yang telah dijalankan ini bertujuan untuk melihat keberkesanan ujian diagnostik yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban serta membantu pelajar tingkatan satu memahami konsep pendaraban dengan lebih baik.2 di bawah menunjukkan profil responden dalam kajian ini. manakala kumpulan kawalan terdiri daripada 15 orang pelajar lelaki dan 17 orang pelajar perempuan.

1 Graf Profil Responden PROFIL RESPONDEN MENGIKUT JANTINA DAN ETNIK BILANGAN 20 15 10 5 perempuan perempuan lelaki lelaki 0 india cina melayu kawalan 4.Jadual 4.3 Dapatan Kajian rawatan .1 Kumpulan Jumlah Pelajar Mengikut Jantina dan Etnik Kumpulan Kawalan Pelajar % Pelajar % Perempuan 44 % 0 % 3% 47 % 14 0 2 16 47 % % 6% 53 % Lelaki 13 0 2 15 41 % % 6% 47 % Kumpulan Eksperimen Pelajar % Perempuan 15 0 2 17 47 % % 6% 53 % Pelajar % Etnik Melayu Cina India Jumlah Lelaki 13 0 1 14 Rajah 4.

05. Jadual 4.4 5.4 %. Bagi kumpulan kawalan pula markah ujian pra ialah 1695 markah iaitu 53. Bilangan pelajar dalam kumpulan rawatan adalah 30 orang manakala pelajar kumpulan kawalan adalah seramai 32 orang.2 53.6 58.4 % . Berdasarkan analisa.4%) dan peratus peningkatan adalah sebanyak 5.4 Daripada jadual di atas. Perbandingan .1 Ujian Pra Ujian pra dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengetahuan asas dan kelemahan pelajar hasil daripada pembelajaran dalam kelas.4 Perbezaan Min Skor 16.2 : Min Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Kumpulan Bilangan Pelajar (N) Rawatan Kawalan 30 32 Min Skor Ujian Pra 54. 4.Jadual 4.0% manakala bagi ujian pos adalah sebanyak 1860 (58.2% manakala markah ujian pos adalah 2118 ( 70.6 %). jumlah markah ujian pra bagi kumpulan rawatan adalah 1626 markah iaitu 54. Namun min skor menunjukkan bahawa pencapaian pelajar kumpulan rawatan lebih banyak berlaku peningkatan berbanding pengajaran secara tradisional. Pencapaian peratus pula didapati meningkat sebanyak 16.2 menunjukkan min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. jelas menunjukkan keputusan pelajar meningkat pada kumpulan rawatan yang telah menerima pemulihan terlebih dahulu atau kumpulan tradisional. Ujian ini juga bertujuan untuk mengesan tahap penguasaan awal pelajar tentang tajuk pendaraban.3. Ujian T bebas dijalankan dan perbezaan min antara kedua-dua kumpulan adalah signifikan pada aras 0.0 Min Skor Ujian Pos 70.

Hanya 4 (13.2.1%) orang pelajar lulus dengan pencapaian sederhana dengan gred C dan B.2 dan rajah 4.3%) orang pelajar mendapat markah yang baik dan mendapat gred A. .6 %) orang pelajar berada dalam tahap pencapaian yang rendah dan mendapat gred D dan E. Seramai 8 (26.3. TABURAN FREKUENSI MARKAH UJIAN PRA BAGI KUMPULAN RAWATAN 12 10 8 6 4 2 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 frekuensi bilangan Rajah 4.2 : Graf taburan frekuensi markah ujian pra bagi kumpulan rawatan. Tahap pencapaian pelajar ditunjukkan dalam bentuk graf bar. nilai min yang diperolehi adalah 54.pencapaian pelajar dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan ditunjukkan oleh rajah 4. Manakala 18 (60. Daripada keputusan di atas.

.2 Ujian Pos Ujian pos dijalankan bertujuan untuk mengesan prestasi pelajar hasil daripada pemulihan yang diterima awal oleh relajar yang vtelah dikenal pasti kelemahan sebelum meneruskan pengajaran dan pembelajaran . Tahap pencapaian kumpulan kawalan tidak jauh berbeza dengan kumpulan rawatan dengan bilangan pelajar yang gagal ialah seramai 9 (28.5%) orang. Ujian ini juga dijalankan bagi mengenalpasti keberkesanan penggunaan ujian diagnostik bagi mengatasi masalah pencapaian pelajar dalam topik pendaraban.1%) orang pelajar dan mendapat gred D dan E manakala 18 (59.TABURAN FREKUENSI MARKAH UJIAN PRA BAGI KUMPULAN KAWALAN 14 12 10 8 6 4 2 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 frekuensi bilangan Rajah 4.3 : Graf taburan frekuensi markah ujian pra bagi kumpulan kawalan.4%) orang mendapat gred B dan C. Pelajar yang mendapat gred A pula adalah seramai 4 (12. 4.3.

. Bilangan pelajar yang lulus dengan gred B dan C adalah seramai 14 (46. GRAF FREKUENSI SKOR MARKAH UJIAN POS BAGI KUMPULAN KAWALAN bilangan pelajar 20 15 10 5 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 bilangan Rajah 4.GRAF FREKUENSI SKOR MARKAH UJIAN POS BAGI KUMPULAN RAWATAN 14 12 10 8 6 4 2 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 bilangan pelajar bilangan Rajah 4. Jadual 4.3%) orang telah berkurang kepada 3 (10%) orang. Tiada pelajar yang mendapat gred E.3%) orang.4 di atas menunjukkan taburan frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan rawatan.7%) orang dan pelajar yang mendapat gred A meningkat kepada 13 (43.5: Graf frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan kawalan.4 : Graf frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan rawatan. Bilangan pelajar yang gagal dan mendapat gred D dalam ujian pos bagi kumpulan rawatan berkurang daripada 4 (13.

Jadual 4. Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru. di dapati taburan frekuensi menunjukkan masih terdapat pelajar yang mendapat pencapaian gred E iaitu seramai 3 orang dengan peratusannya ialah 9.3 Perubahan sikap pelajar Perubahan sikap pelajar dapat dikenalpasti melalui borang soal selidik yang diberikan kepada kumpulan rawatan sebelum dan selepas pengajaran dan pembelajaran.5 di atas. Didapati kadar peningkatan pelajar kumpulan kawalan adalah kurang memberangsangkan berbanding kumpulan rawatan. a) Pra soal selidik Tujuan pra soal selidik ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti sikap pelajar sebelum menerima ujian diagnostik. Ya 10 9 12 8 13 19 12 14 9 5 3 2 2 3 2 Tidak 20 21 18 22 17 11 18 16 21 25 27 28 28 27 28 . Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru. Saya bertanya guru sekiranya tidak faham. Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru.6%.3. Terdapat 20 item diberikan kepada pelajar untuk mengetahui sikap dan minat pelajar terhadap mata pelajaran matematik. Pelajar yang lulus dengan gred C dan B adalah seramai 20 orang (62. 4. Saya tidak berbual semasa guru mengajar.3 : Sikap terhadap Matematik sebelum kajian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pernyataan Item Saya suka mata pelajaran matematik.4%.5%. Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru.5 %) manakala pelajar yang mendapat A masih tidak berubah iaitu seramai 4 orang dan peratus cemerlang ialah 12.Daripada jadual 4. Saya membuat ulangkaji setiap hari. Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. Saya telah menguasai sifir. Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar. Saya belajar secara berkumpulan / study group. Saya menghafal semua formula dan fakta penting. Bilangan pelajar yang mendapat gred D pula seramai 5 orang iaitu 15. Saya mempunyai nota formula sendiri.

Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru. Saya membuat ulangkaji setiap hari. Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. Saya mempunyai jadual sifir dan mengamalkannya. formula matematik dan tidak mengulangkaji mata pelajaran matematik.3 di atas. Saya mempunyai nota formula sendiri. Ya 25 22 23 25 26 24 18 17 12 15 10 10 9 13 9 11 9 10 30 Tidak 5 8 7 5 4 6 12 13 18 15 20 20 21 17 21 19 21 20 0 . Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru.16 17 18 19 20 Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan. Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan.4 : Sikap terhadap Matematik selepas kajian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pernyataan Item Saya suka mata pelajaran matematik. Saya mempunyai jadual sifir dan mengamalkannya. Mereka tidak berminat untuk menghafal sifir. Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. sering mengganggu rakan. Jumlah frekuensi skor Peratus 1 29 4 26 10 20 18 12 22 8 178 422 29. Saya menghafal semua formula dan fakta penting.3% Daripada jadual 4. Saya tidak berbual semasa guru mengajar. Saya belajar secara berkumpulan / study group.7% 70. Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar. Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku. berbual dan tiada inisiatif untuk menguasai matematik. Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku. Pelajar didapati tidak berminat untuk mempelajari matematik kerana mereka menganggap matematik adalah satu mata pelajaran yang sukar ( item nombor 20). Saya telah menguasai sifir. Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar. b) Pasca soal selidik Jadual 4. Saya bertanya guru sekiranya tidak faham. Ini jelas terbukti apabila pelajar tidak menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. didapati bahawa sebelum kajian dijalankan sikap pelajar terhadap matematik adalah kurang memberangsangkan. Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru.

Pelajar juga didapati mula bertanyakan soalan-soalan yang tidak sebelumnya kurang difahami. ia menunjukkan bahawa selepas pengajaran menggunakan komputer dijalankan. sikap pelajar terhadap matematik telah menampakkan perubahan.2% Soal selidik selepas pengajaran dan pembelajaran ini adalah bertujuan untuk melihat sama ada berlaku perubahan sikap pelajar terhadap matematik atau tidak.8% 46. Mereka juga mempunyai inisiatif untuk belajar. menghafal sifir dan formula penting. Ini membantu pelajar mengembangkan kemahiran interpersonal masing-masing mbingan guru. Jumlah frekuensi skor Peratus 5 25 323 277 53. Daripada jadual 4. Para pelajar juga kurang didedahkan dengan penggunaan Jadual Sifir Pelbagai Guna yang dapat membantu pelajar mengingati sifir.4 di atas. 4. didapati beberapa masalah telah dihadapi antaranya : i) ii) para pelajar menghadapi masalah pendaraban kerana tidak menguasai konsep asas pendaraban.3. Item nombor 19 menunjukkan bahawa semua pelajar mahu guru memulihkan kelemahan mereka terhadap konsep matematik terutamanya bagi tajuk pendaraban. Mereka belajar dengan menggunakan tahap kecerdasan masing-masing dan mengulangi pelajaran sekiranya mereka tidak memahami sesuatu konsep tersebut.. . Pemulihan awal yang dibuat oleh guru dapat membantu pelajar tidak tercicir dan merasa sukar untuk mempelajari tajuk pendaraban.20 Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar.4 Persoalan Kajian Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menjadi penghalang kepada kefahaman mereka? Setelah proses pengajaran pembelajaran berlangsung. Pelajar didapati mulai berminat untuk mempelajari matematik.

. Pelajar mula menyukai matematik dan menganggap matematik adalah satu mata pelajaran yang mudah dan menyeronokkan. Oleh itu. adalah tidak sama. ini proses pengajaran dan pembelajaran matematik yang menggunakan bahasa Inggeris menyebabkan pelajar kurang memahami isi pelajaran yang hendak disampaikan. Ujian pos pula dijalankan adalah untuk mengesan peningkatan pencapaian pelajar selepas menerima pemulihan sebelum meneruskan pengajaran dan pembelajaran.iii) masa pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi iaitu satu masa pengajaran adalah selama 40 minit. 4. Manakala soal selidik dijalankan untuk mengenalpasti minat dan persepsi pelajar terhadap matematik sebelum dan selepas pengajaran dan pembelajaran berlangsung. iv) v) tahap kebolehan pelajar dan pengetahuan pelajar menyebabkan penerimaan ilmu baru tidak sekata. pelajar tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjawab soalan latihan dan membuat ulangkaji bagi topik berkenaan. Hasil ujian pra dan ujian pos yang diperolehi mendapati pencapaian pelajar kumpulan rawatan telah meningkat dengan sangan menggalakkan jika dibandingkan dengan kumpulan kawalan. kelemahan dan kekuatan pelajar dalam tajuk pendaraban. Hasil soal selidik juga mendapati bahawa minat dan persepsi pelajar terhadap matematik juga telah berubah ke arah yang lebih positif.4 RUMUSAN Ujian pra yang dijalankan sebelum kajian adalah untuk mengenalpasti tahap pencapaian pelajar.

. Ia juga bertujuan untuk menilai sama ada penggunaan ujian diagnostik ini dapat membantu pelajar memahami kaedah pendaraban dengan lebih baik. Ia juga merupakan satu kesimpulan secara keseluruhan tentang kajian. Kajian ini melibatkan 62 orang pelajar dalam dua buah kelas tingkatan 1 di SMK Bukit Saujana.2 RINGKASAN KAJIAN Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk menentukan sejauhmana keberkesanan penggunaan ujian diagnostik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban.Ia bertujuan untuk mengenalpasti tentang minat. Tingkatan 1 Bitara 1 yang terdiri daripada 30 orang pelajar diberi pemulihan awal berdasarkan ujian diagnostik manakala pelajar di kelas 1 Bitara 2 yang terdiri daripada 32 orang telah menerima pengajaran dan pembelajaran secara tradisional. 5.kesimpulan. Ujian pra diberikan sebelum proses pengajaran pembelajaran kepada keduadua kumpulan rawatan dan kawalan untuk mengetahui pengetahuan sedia ada pelajar tentang topik pendaraban.BAB 5 PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI 5. Perbincangan adalah berdasarkan hasil dapatan analisis data yang telah diperolehi daripada bab 4. Port Dickson yang mempunyai tahap pencapaian hampir sama. sikap dan persepsi pelajar terhadap mata pelajaran matematik. ujian pra dan ujian pos.1 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan secara ringkas tentang kajian serta perbincangan . Borang soal selidik hanya diberikan kepada pelajar kumpulan rawatan sahaja. implikasi dan cadangan-cadangan. Instrumen kajian terdiri daripada borang soal selidik.

Ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan ujian diagnostik yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban seterusnya dapat meningkatkan pencapaian pelajar kerana konsep matematik yang salah dan kurang difahami telahpun dapat dikuasai dengan jelas . Hasil dapatan ini menunjukkan pada permulaan kajian dijalankan. pelajar-pelajar dalam kumpulan kawalan dan rawatan mempunyai tahap kebolehan dan pencapaian yang agak sama dan ini boleh dibuktikan dengan melihat pencapaian matematik pelajar dalam peperiksaan UPSR.3 5. didapati min skor ujian pra dan ujian pos di dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan adalah bertaburan normal.3.Data-data daripada borang soal selidik.1 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Pencapaian Pelajar Hasil daripada analisis data di dalam bab 4. Data yang diperolehi menunjukkan pencapaian matematik pelajar kumpulan rawatan yang menerima pemulihan hasil daripada ujian diagnostik adalah lebih baik berbanding pencapaian pelajar yang menerima pengajaran secara tradisional tanpa mendapat pengesanan awal dengan ujian diagnostik. Pentafsiran data dalam bentuk peratusan dan min skor setiap item dilakukan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran yang dipilih. Hasil analisis bagi ujian pra dan ujian pos dibandingkan untuk melihat keberkesanan penggunaan ujian diagnostik oleh guru matematik dapat membantu mengesan kelemahan pelajar. ujian pra dan ujian pos dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data-data daripada soal selidik juga dianalisa dengan menggunakan peratusan untuk melihat perubahan ketara sikap pelajar selepas menerima pemulihan awal. Analisis data bagi ujian pos pula mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan bagi min skor pencapaian matematik bagi kedua-dua kumpulan. Ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan ke atas min skor pencapaian ujian pra dan ujian pos bagi kedua-dua kumpulan. 5.

Dengan ini. pelajar juga telah memperolehi beberapa kemahiran seperti kemahiran interpersonal. Minat mereka terhadap matematik semakin bertambah kerana sikap guru yang prihatin terhadap perkembangan pencapaian pelajar. kemahiran berkomunikasi dan mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi. Para pelajar telah menunjukkan sikap positif untuk mempelajari matematik kerana pelajar telah didedahkan dengan kefahaman yang betul malah halangan yang dihadapi oleh pelajar telah dipulihkan menerusi pemulihan awal yang diberikan oleh guru. Persepsi pelajar terhadap matematik telah berubah dan minat mereka terhadap matematik juga semakin bertambah. didapati pelajar menunjukkan sikap yang memberangsangkan untuk mempelajari matematik. Ini telah memberi kesan ke atas pencapaian mereka. Selain itu. terdapat perbezaan yang ketara dari segi pencapaian pelajar dalam topik pendaraban pembelajaran berjalan. Hasil kajian juga didapati tiada perbezaan min skor antara pelajar lelaki dan perempuan. Tahap kefahaman pelajar terhadap topik pendaraban semakin meningkat berbanding sebelum menerima ujian diagnostik. Persepsi pelajar terhadap matematik juga telah berubah daripada satu mata pelajaran yang sukar dan membosankan kepada pelajaran yang menyeronokkan. dapat dibuat kesimpulan bahawa pelajar-pelajar yang melalui ujian diagnostik mempunyai tahap pencapaian dan kebolehan yang sama rata. Berdasarkan pemerhatian pula.oleh pelajar dan maklumat yang diperolehi itu dapat dikekalkan dalam jangkamasa yang lama.2 Sikap Pelajar Hasil kajian menunjukkan berlaku perubahan sikap pelajar terhadap mata pelajaran matematik.3.4 KESIMPULAN DAPATAN KAJIAN sebelum dan selepas pengajaran dan Berdasarkan analisis yang telah dibuat. BAGAIMANA ¿ 5. . MINAT . 5.

Guru-guru memainkan peranan penting untuk melahirkan pelajar yang pintar matematik. minat semakin bertambah dan dapat membentuk keyakinan diri pelajar.5. berbantukan bimbingan guru matematik yang berwawasan dapat merealisasikan harapan pelajar untuk menguasai bidang matematik. Hasil kajian ini juga dapat membantu guru matematik memperolehi faedah iaitu hasil daripada pelaksanaan ujian diagnostik yang antaranya. Sikap guru yang sentiasa prihatin dapat mengatasi masalah pelajar yang menganggap matematik sebagai matapelajaran yang sukar. Pelaksanaan ujian diagnostik dibantu dengan pengajaran yang bersesuaian dapat meningkatkan prestasi pelajar dan dapat meringankan kerja guru lain untuk menekan konsep pendaraban lagi kepada pelajar. kefahaman asas pelajar dapat dibina dengan kukuh. guru perlu memikirkan kaedah pengajaran yang berkesan supaya semua pelajar dapat memahami pelajaran yang disampaikan. Guru juga perlu sentiasa mengawasi pencapaian pelajar dengan mengadakan ujian diagnostik supaya kelemahan pelajar dapat sentiasa diatasi dengan pemulihan segera. apabila memulakan pemulihan awal.5 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN Guru perlu lebih peka dengan pencapaian pelajar di dalam kelas kerana walaupun mereka berada di dalam kelas yang sama. Oleh itu. Semakin positif sikap pelajar semakin tinggi minat untuk mempelajari Matematik. Maka. Guru perlu mempunyai banyak kaedah yang boleh digunakan untuk memantapkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik khususnya topik pendaraban. guru-guru perlu menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat menghasilkan sikap . pemilihan kaedah yang menarik dan mencabar. bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru seharusnya dapat membantu pelajar mengatasi kelemahan mereka. pengukuhan konsep matematik. mereka mempunyai tahap kefahaman dan keupayaan memahami pelajaran yang berbeza. Sehubungan dengan itu. Dari hasil ini. Kaedah yang digunakan oleh guru belum tentu sesuai untuk semua kelompok pelajar di dalam kelas.

sukatan yang tidak sempat dihabiskan.yang positif pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran serta mewujudkan suasana pembelajaran yang membantu pembelajaran. guru hendaklah mengajar istilah matematik dengan jelas dan terang dengan menggunakan suara yang jelas. Masalah ini sekiranya dapat . lantang. pengkaji mencadangkan agar kajian dapat dijalankan ke atas sampel yang lebih ramai supaya hasil dapatan kajian lebih menyeluruh. terdapat berbagai perkara yang perlu diambil kira oleh pelajar dan guru kerana matematik mempunyai istilah-istilah yang unik dan tersendiri. beberapa cadangan dikemukakan. dan menggunakan bahan bantu mengajar.6 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Berdasarkan dapatan dan batasan daripada kajian ini. antaranya ialah : i) Sampel yang dipilih hanya melibatkan pelajar daripada dua buah kelas tingkatan satu sahaja. pengkaji dan mencadangkan agar kajian-kajian lanjutan dapat dijalankan untuk melihat keberkesanan iii) penggunaan ujian diagnostik dalam pengajaran pembelajaran matematik dapat membantu pelajar lebih memahami matematik. ii) Penggunaan ujian diagnostik bukan sahaja sesuai untuk matapelajaran matematik sahaja tetapi berkesan kepada semua matapelajaran yang diajar di sekolah. Oleh itu. 5. Terdapat beberapa masalah semasa kajian ini dijalankan seperti kekangan masa. menengah ataupun peringkat pengajian tinggi. mengulang konsep yang sukar. Dalam meningkatkan sikap yang positif terhadap pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu. Malah berkesan untuk setiap peringkat sama ada sekolah rendah. pemilihan bentuk pemulihan tetapi hasil kajian menunjukkan penggunaan ujian diagnostik dapat meningkatkan kefahaman dan pencapaian pelajar. (Worde 2003). Oleh itu. mesra dan kurang tekanan. guru akan dapat memudahkan pelajar memahaminya.

maka dapat dibuat kesimpulan bahawa penggunaan ujian diagnostik berkesan membantu pelajar lebih memahami matematik dan dapat membantu meningkatkan pencapaian matematik bagi topik pendaraban ke atas pelajar-pelajar tingkatan 1 di SMK Bukit Saujana. Kajian ini juga didapati dapat memberi keyakinan kepada pihak guru untuk melaksanakan ujian diagnostik agar konsep matematik dapat dikukuhkan dengan lebih baik kepada pelajar lemah. Ini dapat dijelaskan dengan berlakunya peningkatan min skor pencapaian dalam ujian pos di kalangan pelajar kumpulan rawatan berbanding kumpulan kawalan. RUJUKAN . 5.diatasi mungkin pencapaian pelajar kumpulan rawatan akan jauh lebih baik daripada pelajar kumpulan kawalan. Min pencapaian pelajar kawalan juga meningkat namun peningkatannya agak rendah berbanding kumpulan rawatan.7 KESIMPULAN Berdasarkan hasil kajian dan analisis data yang diperolehi. Ini menunjukkan bahawa penggunaan ujian diagnostik dapat menbantu mengesan lebih awal kelemahan pelajar dan memberi pemulihan segera. Kefahaman pelajar bertambah malah meningkatkan motivasi serta keyakinan diri pelajar. Port Dickson.

I (1974). (1993). Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Penilaian dan Pelaksanaan KBSR anjuran PKK di Institut Aminuddin Baki.Abd. 1998. pemulihan dan pengayaan dalam pendidikan. (1981) Major problems of Mathematics education. (1987) Asas Penilaian Pendidikan. (1993). Hazimah Abdul Hamid & Wan Muhamad Saridan Wan Hassan. Atan Long (1980). Ke-2. Selangor Abu Bakar Nordin. Berita Harian 38:17-21. (1992/1993). Meninjau polaPola-pola kesilapan Matematik pelajar-pelajar tahun pertama.November . Pedagogi Kaedah Am Mengajar. Mok Soon Sang. (1990).Bhd Chase. Bhd. Educational Studies In Mathematics 12:133-150. (1990) Konsep. . Analisis Kesilapan masalah-masalah berkaitan nombor perpuluhan dan pecahan bagi Pelajar tahun Lima Sekolah Rendah. Ed. Aida Suraya Haji Mohd Yunus. AJM Publishing Enterprise. Jurnal Pendidik dan Pendidikan 12:15-32. Petaling Jaya:Longman Malaysia Sdn. Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan. Rashid Johar (2000). peranan dan amalan penilaian dalam KBSR. Sharifah Mohd Nor dan Habsah Ismail. 21-25 Mei 1990. Bhd Ab Bakar Nordin. Bhd. Sukatan Pelajaran Matematik KBSR. C. Petaling Jaya : Fajar Bakti Sdn. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Perancangan Dan Strategi Pelaksanaan Latihan GuruGuru Sekolah Bestari. (1994). Freudenthal. Proseding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara. Matematik KBSR dan Strategi Pengajaran. Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke-IV:401-416 Kementerian Pelajaran Malaysia. (1991) Beberapa masalah murid tahun Lima dalam menjawab soalan ujian Matematik. Measurement for educational evaluation. Laporan Prestasi Sijil Pelajaran Malaysia. Aida Suraya Haji Mohd Yunus. Universiti Kebangsaan Malaysia. Penilaian. Mohammed Sani Ibrahim. Addison-Wesley Publishing Company. H. (1994).26-27 Mok Soon Sang. Subang Jaya:Kumpulan Budiman Sdn.

Proseding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara.S.Keperluan pendidikan abad ke-21: Projek Sekolah Bestari. November 26-27 . (1989). (1989). (1998). Laporan Praktikum Sarjana Pendidikan. (1981). Berita Matematik. Masalah Pendidikan 13:91-105. K. Falsafah Pendidikan Universiti Malaya. Universiti Kebangsaan Malaysia. Satu persepsi tentang diagnosis dan pemulihan pendidikan matematik.Neo. Rohani Abdul Hamid. Ng See Ngean. 21 Mac:4-10 Nik Azis Nik Pa. Masalah-masalah dalam pengajaran Matematik menengahbeberapa cadangan. Pemahaman istilah matematik umum di menengah atas.

Saya menghafal semua formula dan fakta penting. Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. Saya membuat ulangkaji setiap hari. Saya mempunyai nota formula sendiri. Nama Tingkatan Jantina Bangsa : _____________________ : ________________ : Lelaki : Melayu Perempuan Cina India Gred Matematik UPSR :_________ Soal selidik ini adalah untuk mengumpul maklumat mengenai sikap pelajar terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik terutamanya dalam topik pendaraban. Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru. Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar. Sila tandakan ( / ) pada pilihan yang sesuai. Sila jawab dengan jujur. Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. Saya belajar secara berkumpulan / study group. Saya telah menguasai sifir. Saya bertanya guru sekiranya tidak faham. Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku.Semua maklumat adalah rahsia dan akan digunakan sebagai data kajian sahaja. Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru.Kerjasama anda amat dihargai. Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan.Universiti Terbuka Malaysia (OUM BORANG SOAL SELIDIK SOAL SELIDIK KAJIAN SIKAP PELAJAR TINGKATAN 1 TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK. Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru. Saya tidak berbual semasa guru mengajar. Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. Saya mempunyai jadual ulangkaji dan mengamalkannya. Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pernyataan Item Saya suka mata pelajaran matematik. Jumlah frekuensi skor Ya Tidak .

C. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji. . B. 4. Modul ini mengandungi 20 soalan.Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris K5. K1.PRE-TEST Arahan. 5. Pelajar hendaklah dikehendaki menulis maklumat diri di dalam kertas jawapan objektif yang disediakan. Bagi soalan objektif. Modul ini mengandungi 5 halaman bercetak. Jawab semua soalan.Menguasai konstruk pengetahuan K6. 1.Menguasai konstruk kefahaman K7. atau D pada kertas jawapan objektif.Menguasai konstruk kemahiran K10. 2.Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3. anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan pilihan jawapan A.Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 3. Pelajar juga perlu mengisi nombor dan jumlah soalan seperti yang dibaca oleh guru dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian.

704 208 704 280 704 208 704 308 × × ÷ ÷ 14 40 40 14 2. 12 032 + 12 032 − 12032 × 12032 ÷ 32 32 32 32 = = = = 12064 12000 385024 376 5. 2 × 0 5 3 2 . C. RM126 017 RM126 510 RM126 210 RM126 217 4. 3 2 × 2 0 5 B. A. 2 0 5 × 3 2 C. C. Which of the following product is the largest? A. C. Multiply RM30 and RM4 207. D. 15 51 15 51 × × × × 100 100 10 10 3. B. C.1. D. B. D. × 2 0 5 3 2 D. 205 multiplied by 32 can be written in the vertical form as A. Seven hundred four thousand two hundred and eight times fourteen can be written in numbers as A. B. B. D. The product of 12032 and 32 can be written as A.

D. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as A. D. 1243 × 23 = 28589 This question can be understood as A. D. C. B. 28 × 3032 = 28 + 3032 = 3032 × 28 = 3032 ÷ 28 = 10. C.6. 12 × 140 × 180 × 24 × 130 15 13 120 . B. B. D. C. C. If one of the numbers is 42. Group 1243 1243 23 23 Product 28589 23 28589 1243 9. B. D. 12 592 = 787 × A. what is the other number? A. 1 356 56 910 56 952 2 391 984 Q 7. 16 36 11 805 18 150 8. The product of two numbers is 56 952. B. Which product is between 2200 and 2500? A. C.

D. 12 = 5 068 5 954 5 064 6 964 15. C. Which of the following is less than the product between 17 and 403? A. Which of the following products has the largest value A. B. C. What is the product of 38 and 20? A. B. Which of the following is correct? A. 76 706 760 7600 12. D. D. D. The diagram shows a box of exercise books.11. 497 A B. B. 10 250 exercise books . C. D. C. 25 15 14 27 × × × × 13 21 26 12 13. B. C. 386 420 6 651 6851 16. 16 832 6 708 15 096 10332 × = = = = 32 × 525 156 × 43 31 × 516 28 × 369 14.

A. 4 260 19. B. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen C. 28 000 18. 154 232 164 000 106 020 160 400 Soalan 17 hingga soalan 20 dibaca oleh guru. 17. D. C. 6 500 20. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand and fifteen .Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara buys 16 boxes of exercises books as shown above. A. 500 B. Six hundred and one times five equal to nine hundred B. A. A. 6 000 C. How many exercise books did the school buy altogether? A. 2 800 C. Pelajar dikehendaki mendengar dengan teliti soalan yang dibaca dan menjawab soalan-soalan tersebut. 4 620 C. 280 B. 4 920 B.

`Modul ini mengandungi 9 halaman bercetak.Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 3. Guru hendaklah memastikan pelajar menulis maklumat diri dalam jawapan objektif yang disediakan. 2.Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3.PRE-TEST Arahan. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji. 4. K1.Menguasai konstruk kemahiran K10. .Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris K5. 1.Menguasai konstruk kefahaman K7. Guru hendaklah memastikan pelajar menghitamkan pilihan jawapan (objektif) pada kertas jawapan yang disediakan. Modul ini mengandungi 20 soalan. Guru boleh meminta pelajar mengisi nombor soalan dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian.Menguasai konstruk pengetahuan K6.

20 3 4 4 4 2 2 2 2 20 10 .8.2 3. 17.16.11. JUMLAH 1.5 K5 K6 K7 K10 6.MATHEMATICS YEAR ONE – WHOLE NUMBERS (MULTIPLE) Konstru k K1 K3 Penerangan Konstruk No.19.7.4.18.12 13. Menguasai konstruk pengetahuan. Menguasai konstruk kefahaman. Soalan Jumlah Soalan 2 3 Bil Item gagal dijawab (untuk pemulihan sekurangkurangnya 1 1 Memahami soalan dalam bahasa Inggeris. 9.14. Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris.10. Memahami istilah matematik dalam Bahasa Inggeris.15. Menguasai konstruk kemahiran.

Penggunaan carta nilai tempat dan nilai digit. C. C. Penekanan kepada istilah ‘largest’. D.I untuk memahami soalan. Program Pemulihan 1. B. 1 Item diagnostic Jika pelajar gagal menjawab soalan ini. Tidak memahami soalan dalam bahasa Inggeris dan tidak memahami nilai tempat. Answer : A Tidak memahami soalan dalam bahasa Inggeris. A. 126 017 126 510 126 210 126 217 Program Pemulihan 1. pelajar menghadapi masalah berikut. C. B. 2 Which of the following product is the largest? A. 2. 2. Program Pemulihan 1. D. Answer : B Tidak memahami istilah ‘multiply’ Seven hundred four thousand two hundred and eight times fourteen can be written in numbers as A. . D. Penerangan tentang istilah ‘multiply’ menggunakan nombor yang lebih kecil. 15 51 15 51 × × × × 100 100 10 10 704 208 704 280 704 208 704 308 × × ÷ ÷ 14 40 40 14 3 Multiply 30 and 4 207.No.I untuk memahami soalan. Program khas B. Program khas B. B.

. iii.Answer : C Tidak memahami istilah ‘product’ 4. Latih tubi asas mendarab 2. 3 × 0 5 3 2 Answer : C 6. Program 1 hari 1 istilah 3. 1 356 i. what is the other number? A. × 2 0 5 3 2 D. 56 952 D. 5. The product of two numbers is 56 952. B. C. 2 391 984 Tidak memahami soalan dan menguasai kemahiran asas mendarab Program Pemulihan 1. Program Pemulihan 1. Penerangan guru dan tunjuk cara menjalankan operasi mendarab. The product of 12032 and 32 can be written as A. 2. 12 032 + 12 032 − 12032 × 12032 ÷ 32 32 32 32 = = = = 12064 12000 385024 376 Answer : C 205 multiplied by 32 can be written in the vertical form as A × 4 2 2 0 5 B. Penekanan tentang nilai tempat dan nilai digit. × 2 0 5 3 2 Tidak memahami kemahiran asas mendarab Program Pemulihan 1. Penggunaan ‘flash’ C. ii. 56 910 C. If one of the numbers is 42. D. B. Banyakkan latihan mendarab 2. Penggunaan carta nilai tempat dan nilai digit.

Penekanan konsep asas darab. Perbanyakkan latih tubi 2. 16 36 11 805 18 150 Answer : A 8.Answer : A Tidak mempunyai asas darab dan bahagi. Penerangan tentang penambahan berulang. D. C. 12 592 = 787 × A. C. 2. Tidak mempunyai pengetahuan asas pendaraban. Program Pemulihan 1. B. 1243 × 23 = 28589 This question can be understood as A. 7. Meletakkan carta dalam kelas. B. Group 1243 1243 23 23 Product 28589 23 28589 1243 Answer : A . Q Program Pemulihan 1. D.

76 706 760 7600 Answer : C Tidak memahami istilah ‘product’ dan melakukan operasi darab Program Pemulihan 1. C. 12 × 130 140 × 15 180 × 13 24 × 120 Answer : C Tidak mempunyai kefahaman tentang perkataan ‘between’ Program Pemulihan 1.I 12. Latih tubi 11. Which of the following products has the largest value Program Pemulihan . Penerangan guru 10. Tidak memahami soalan dalam B. Penerangan tentang istilah ‘product’ menggunakan nombor yang lebih kecil. F. Program Pemulihan 1. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as D. D. B. C. Which product is between 2200 and 2500? A. D. What is the product of 38 and 20? A. Penerangan oleh guru 2. E.9. G. B. 28 × 28 + 3032 3032 3032 3032 × 28 ÷ 28 = = = = Answer : A Tidak mempunyai pengetahuan asas pendaraban.

Latih tubi operasi darab 2. D. C. D. C. Answer : B Tidak menguasai kemahiran menyelesaikan operasi mendarab. 16 832 6 708 15 096 20332 = = = = 32 × 525 156 × 43 31 × 516 28 × 369 Program Pemulihan 1. Penggunaan conton pendaraban. 2. Penekanan kepada istilah ‘largest value’ Tidak menguasai kemahiran mendarab 13. Which of the following is more than the product between 17 and 403? A. Penerangan guru tentang kemahiran asas mendarab 2. 386 B. 420 C. B. 2. Program Pemulihan 1.I untuk memahami soalan. C. Program Pemulihan 1. × 12 = 5 068 5 954 5 064 5 964 . Program khas B. B. 14. 25 15 14 27 × × × × 13 21 26 12 Answer : C 1. 6 851 D. Memperbanyakkan latihan pengukuhan Answer : D 15. 6 861 Answer : D Tidak memahami soalan dan melakukan operasi pendaraban. Which of the following is correct? A.A. Penerangan dan tunjuk ajar guru. D. Penerangan guru tentang soalan 497 A B.

3. The diagram shows a box of exercise books. 28 000 Answer : C Tidak memahami istilah ‘product’ dan menjalankan operasi darab. 2. How many exercise books did the school buy altogether? E. Program Pemulihan 1. Soalan 17 hingga soalan 20 hendaklah dibaca oleh guru semasa ujian. F. 4.16. Guru hendaklah membaca arahan dan soalan-soalan dengan jelas. 10 250 Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara buys 16 boxes of exercises books as shown above. Latih tubi operasi darab yang melibatkan gambarajah dan maklumat yang diperolehi daripadanya. H. Arahan: 1. 2 800 C. Guru mengarahkan pelajar untuk mendengar dengan teliti soalan yang dibacakan dan menjawab soalan-soalan dengan menghitamkan pilihan jawapan pada kertas jawapan objektif. Guru boleh mengulang membaca soalan-soalan tersebut jika perlu. penerangan tentang soalan . Penerangan guru tentang soalan. 2. Pelajar hendaklah diingatkan supaya menjawab dengan teliti setiap soalan. 17 What is the product of 28 and 1 000 A. Latih tubi operasi darab 2. 280 B. 154 232 164 000 106 020 160 400 Answer : B Tidak memahami soalan dan melakukan operasi pendaraban Program Pemulihan 1. G.

20. 500 B. Six hundred and one times five equal to nine hundred B. Program Pemulihan 1. 4 920 B. perbanyakkan latihan mendarab 2. If a box contains 15 pens. 4 620 C. Write 60 001 × 15 = 900 015 in words A. How many storybooks would 25 classes receive in a year? A. banyakkan latihan mendarab Tidak memahami nombor dalam perkataan dan tidak menulis dalam bentuk perkataan. 6 000 C. Memperbanyakkan latihan pendaraban dalam penyelesaian masalah. how many pens are there in 328 such boxes? A. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand and fifteen Answer : C . Latih tubi menulis nombor dalam perkataan dan sebaliknya. 19. Tidak memahami soalan dan melakukan operasi darab Program Pemulihan 1. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen C. 4 260 Answer : A A class receives 20 storybooks each month. 6 500 Answer : B Tidak memahami soalan dan melakukan operasi yang salah Program Pemulihan 1.18. Peneguhan kata kunci 2. Penerangan guru 2.

Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji.Menguasai konstruk kemahiran K10.Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 8. Bagi soalan objektif. anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan pilihan jawapan A. Pelajar hendaklah dikehendaki menulis maklumat diri di dalam kertas jawapan objektif yang disediakan. K1. 10. C. 9.Menguasai konstruk kefahaman K7.POST-TEST Arahan.Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3.Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris K5. Modul ini mengandungi 5 halaman bercetak. . B. Jawab semua soalan. Pelajar juga perlu mengisi nombor dan jumlah soalan seperti yang dibaca oleh guru dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian. atau D pada kertas jawapan objektif. Modul ini mengandungi 20 soalan. 7. 6.Menguasai konstruk pengetahuan K6.

A. 682 multiplied by 45 can be written in the vertical form as A. 340 282 314 812 340 812 314 812 × × × × 15 50 15 15 2. B. D. 26 501 26 501 26 501 26 501 + × × + 19 19 19 91 = = = = 26 520 502 519 503 519 26 592 5. B. × 6 8 2 4 5 D. C. D. 121 620 131 629 121 092 131 609 3. × 6 8 2 4 5 . C. The product of 26501 and 19 can be written as A. Three hundred fourteen thousand eight hundred and twelve times fifteen can be written in numbers as A. 4 5 × 6 8 2 B. 6 8 2 × 4 5 C. Which of the following product is the largest? A. D. B. B. Multiply 23 and 5 723.1. D. C. C. 23 23 32 32 × × × × 110 100 10 100 4.

what is the other number? A. 426 × P = 37 914 P ? A. 37 488 C. B. D. C. Group 3 839 3 839 42 42 Product 42 161 238 161 238 3 839 22. Which product is between 23 000 and 23 500? A. D. 89 D. C. B. 9 203 9 032 193 242 193 284 21. D. B. 28 × 3032 = 28 + 3032 = 3032 × 28 = 3032 ÷ 28 = 23. D. If one of the numbers is 21. C. C. The product of two numbers is 193 263. B.6. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as A. 80 7. 6 × 44 × 585 × 223 × 1 349 515 40 67 . 42 × 3 839 = 161 238 This question can be understood as A. 37 914 B.

C. 34 = 18 088 18 888 18 000 18 808 28. D. B. B. What is the product of 49 and 770? A. The diagram shows a box of exercise books. 16 832 6 708 15 096 10332 × = = = = 32 × 525 156 × 43 31 × 516 28 × 369 27. C.24. D. 532 A B. C. D. Which of the following products has the largest value A. C. B. D. 4 580 exercise books . 386 420 6 651 6851 29. 30 730 37 730 33 730 37 700 25. Which of the following is less than the product between 17 and 403? A. C. B. Which of the following is correct? A. 23 34 17 22 × × × × 56 46 71 53 26. D.

How many exercise books did the school buy altogether? I. 28 000 31. Six hundred and one times five equal to nine hundred B. A. 30. A. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen C. A. 4 260 32. 4 920 B. 280 B. A. 6 500 33. 100 920 109 920 106 160 400 Soalan 17 hingga soalan 20 dibaca oleh guru. K. L. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand and fifteen . 6 000 C. J. 500 B. Pelajar dikehendaki mendengar dengan teliti soalan yang dibaca dan menjawab soalan-soalan tersebut. 4 620 C. 2 800 C.Sekolah Menengah Kebangsaan Pelangi Pagi buys 24 boxes of exercises books as shown above.

PENCAPAIAN AKADEMIK KUMPULAN RAWATAN TINGKATAN 1 BITARA 1 Jadual 4.6 .5 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 Jumlah Purata Markah Ujian Pra 70 74 92 52 56 87 40 26 92 16 65 12 60 68 20 54 20 90 54 47 76 10 70 76 78 65 56 12 62 26 1626 54.2 Markah Ujian Pos 94 90 100 76 78 96 78 54 100 32 83 28 82 82 38 70 38 100 68 60 88 22 92 82 90 78 72 25 78 44 2118 70.

4% .0% Markah Ujian Pos 72 58 66 52 72 82 82 12 26 62 38 26 72 62 40 62 62 60 56 16 30 90 16 76 80 72 28 40 78 76 78 65 1870 58.6 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 Jumlah Purata Markah Ujian Pra 70 52 62 54 68 80 82 10 22 60 34 18 66 68 43 62 50 45 40 16 32 84 16 78 82 70 8 39 76 70 78 60 1695 53.PENCAPAIAN AKADEMIK KUMPULAN KAWALAN TINGKATAN 1 BITARA 2 Jadual 4.