P. 1
Kajian Tentang Soalan Yang Sesuai Untuk Pelajar

Kajian Tentang Soalan Yang Sesuai Untuk Pelajar

|Views: 2,610|Likes:
Published by zekzakaria

More info:

Published by: zekzakaria on Aug 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

KAEDAH PENDARABAN DENGAN MENGGUNAKAN UJIAN DIAGNOSTIK MEMBANTU PELAJAR MEMAHAMI MATEMATIK TINGKATAN SATU

Penyeliaan; Hj Abu Hassan bin Abd Rahman

Oleh; KHAIRIL ANUAR BIN MOHAMMAD RAZI 801018035149001

LAPORAN KAJIAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI SAINS DAN PENDIDIKAN ASAS OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2007

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengkaji keberkesanan ujian diagnostik membantu pelajar matematik tingkatan satu dalam memahami kaedah pendaraban. Kajian telah dijalankan untuk pengesanan awal punca-punca kelemahan pelajar dan adakah pengambilan ujian diagnostik ini dapat meningkatkan pencapaian prestasi pelajar dalam matematik berbanding dengan cara tradisional. Kajian ini juga akan cuba mengenalpasti sama ada penilaian ini dapat mengubah sikap pelajar ke arah yang lebih positif dalam pengajaran pembelajaran matematik. Sampel kajian yang digunakan melibatkan dua kumpulan pelajar tingkatan 1 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana, Si Rusa, Port Dickson. Satu kumpulan pelajar itu dianggap sebagai kumpulan kawalan dan telah menerima pengajaran secara tradisional manakala satu kumpulan pelajar lagi dikenali sebagai kumpulan rawatan telah diuji dengan ujian diagnostik pada peringkat awal pengajaran dan pembelajaran. Instrumen kajian yang digunakan adalah terdiri daripada Borang Soal Selidik, Ujian Pra, Ujian Pos, temubual dan pemerhatian. Maklumatmaklumat yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan dua jenis kaedah iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif.

iii

KANDUNGAN Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH i ii iii iv vii viii

BAB 1 1.0 1.1 1.2 1.3

MASALAH KAJIAN Pendahuluan Pernyataan masalah Kerangka Konsep Kajian Tujuan Kajian 1.3.1 1.3.2 Objektif Kajian Persoalan Kajian 1 2 4 5 5 5 6 6 6 8

1.4 1.5 1.6 1.7

Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah Ringkasan

iv

1 2.5 3.7 BAB 4 4.3.2 4.2 3.4 Rumusan METODOLOGI KAJIAN Pendahuluan Rekabentuk Kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen Kajian 3.3.1 4.3.1.2 3.4 BAB 3 3.2 2.1 TINJAUAN LITERATUR Pendahuluan Konsep Diagnostik dalam Pendidikan 2.0 2.3 3.BAB 2 2.2 Sifat dan Punca Asas Kesilapan Matematik Pendekatan dalam Membuat Diagnosis 10 12 Ciri-ciri Ujian Diagnostik Kajian Luar Negeri Kajian Dalam Negeri 14 9 9 2.3.4 Borang Soal Selidik Relajar Pra Ujian dan Pos Ujian Pemerhatian Temubual 15 15 16 16 3.3.3 Tatacara Pengumpulan Data Tatacara Penganalisisan Data Rumusan HASIL KAJIAN Pendahuluan Profil Responden Dapatan Kajian 16 17 17 18 19 20 .2 Kajian-kajian Yang Lepas 2.3.1 3.1 2.1 2.3 Ujian Diagnostik 2.3 3.6 3.1 3.1.3.

1 5.6 5.1 4.4 Rumusan Ujian Pra Ujian Pos Perubahan Sikap Pelajar Persoalan Kajian 21 23 25 28 29 BAB 5 5.3.3 4.3.7 PENUTUP Pendahuluan Ringkasan Kajian Perbincangan Dapatan Kajian Kesimpulan Dapatan Kajian Implikasi Dapatan Kajian Cadangan Kajian Lanjutan Kesimpulan 30 30 31 32 32 34 34 RUJUKAN LAMPIRAN Borang Soal Selidik Ujian Pra Ujian Pos Surat Kebenaran Kementerian Pelajaran Malaysia Surat Kebenaran Jabatan Pelajaran Negeri vi .5 5.3.v 4.4 5.3 5.4 4.2 5.2 4.3.

4 Profil Responden Min Ujian Pra dan Ujian Pos Sikap Pelajar Terhadap Matematik Sebelum Kajian Sikap Pelajar Terhadap Matematik Selepas Kajian Halaman 19 20 26 27 vii .3 4.SENARAI JADUAL No.Jadual 4.1 4.2 4.

5 Kerangka Konsep Kajian Jenis-jenis P&P Berbantu Komputer Reka Bentuk Kajian Graf Profil Responden Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pra Kumpulan Rawatan Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pra Kumpulan Kawalan Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pos Kumpulan Rawatan Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pos Kumpulan Kawalan Halaman 4 11 16 20 22 23 24 25 viii .4 4. Rajah 1.1 2.2 4.1 3.3 4.SENARAI RAJAH No.1 4.1 4.

Sejajar dengan itu juga. Dasar ini digubal berasaskan hakikat bahawa Sains dan Matematik adalah bidang ilmu yang sangat dinamik dengan pelbagai penemuan baru dan sebahagian besar maklumat yang berkaitan dengannya terdapat dalam bahasa Inggeris. warga Malaysia yang menjadi tenaga kerja mestilah benar-benar “Celik Matematik” kerana Matematik berperanan sebagai mata pelajaran asas untuk merealisasikan Wawasan 2020.BAB SATU MASALAH KAJIAN 1.0 Pendahuluan Menjelang tahun 2020. adalah membolehkan murid mengakses maklumat berkaitan melalui pelbagai media supaya mereka mampu menguasai ilmu Sains dan Matematik dan lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. kerohanian dan kebudayaan. Matlamat akhir dasar ini. laporan prestasi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 1994. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan dasar baru iaitu pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) mulai tahun 2003. Kini.11/2002). (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Negara maju yang bercirikan negara industri yang bukan sahaja sebagai pengguna teknologi tetapi turut menyumbang kepada pembentukan peradaban Sains dan Teknologi. Malaysia mencapai banyak kemajuan dari pelbagai bidang namun perubahan pesat dunia hari ini memerlukan Malaysia berubah untuk mencapai tahap yang lebih maju. negara berada pada peringkat pertengahan dan memasuki fasa 15 tahun yang kedua dalam pencapaian Wawasan 2020. sosial. politik. Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut acuannya sendiri iaitu mencapai keseimbangan dalam aspek ekonomi. Faktor ini boleh menjadi faktor kritikal sekiranya pencapaian pelajar generasi baru berada di tahap yang rendah. Oleh itu. melaporkan bahawa pelajar masih belum dapat menguasai kemahiran asas matematik yang dipelajari . Sepanjang fasa 15 tahun pertama. Namun demikian.

di dalam bahasa Melayu dari peringkat sekolah menengah rendah lagi. Perancangan pelajar dan penempatan pelajar perlu diputuskan berdasarkan hasil ujian diagnostik (Hay & Gregg 1993). guru haruslah diberi latihan dalam bidang psikometrik. Malah akan menjadi bertambah kritikal bagi pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa Inggerisnya kerana matematik telah mula diajar di dalam bahasa Inggeris bagi tingkatan satu mulai 2003. Cara lain bagi mengatasi masalah ini ialah dengan mempertanggungjawabkan penyediaan alat-alat penilaian ini kepada pihak berpusat. Dengan kata lain. Apabila sesuatu sebab dapat dikenal pasti maka tindakan selanjutnya dalam merancang dan memulihkan keadaan yang berlaku dapat dilaksanakan. ( Raven 1988). Ini bermakna pihak kementerian bertanggungjawab menyediakan alat piawaian yang pasti akan . di peringkat pengajaran dan pembelajaran pelajar. Untuk membaiki keadaan ini. Analisa dari Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) tidak mencukupi bagi membolehkan guru merancang program pemulihan yang berkesan seperti mana dalam Penilaian Kemajuan Sekolah Menengah (PKSM). Pemulihan diperingkat awal penting agar ia tidak berlanjutan ke peringkat seterusnya. (Abu Bakar Nordin 1990). ia sukar bagi guru membinanya. (Ng See Ngean 1981). Salah satu cara ialah mengesan kelemahan pelajar di peringkat lebih awal. Kesilapan-kesilapan yang terbawa di peringkat awal ini akan menambahkan kesukaran matematik di kalangan pelajar lemah khususnya. Oleh itu. kesukaran matematik boleh membuat pelajar benci matematik. Ini mengambil masa anglma dan pebelanjaan yang tinggi. amat wajar guru matematik menjalankan ujian dagnostik bagi mengenalpasti kelemahan pelajar. Pembinaan ujian yang baik merlukan kemahiran yang tinggi. Dengan itu. Keadaan ini menuntut tindakan bagi mengatasi kelemahan tersebut. Maklumat awal akan membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran bagi mengatasi kelemahan pelajar. Bahkan. (Mathews 1981). diagnostik pelajar perlu dibuat untuk menentukan kedudukan murid dalam pelajarannya dan mengenal pasti sebab-sebab berlakunya kelemahan murid dalam pembelajarannya.

1 Pernyataan Masalah Tujuan pembelajaran Matematik KBSR tahun 1 hingga 6. Cara ini dapat meringankan beban guru dan memudahkan guru membuat diagnosis mengenai masalah pembelajaran dan seterusnya mengambil langkah susulan.(Kementerian Pendidikan Malaysia 1983). kemahiran menggunakan konsep. pelajar perlu menguasai kemahiran berfikir dalam matematik. Terdapat juga pelajar yang tidak memahami kehendak soalan. Maka pendidikan Matematik KBSR menganjurkan pengajaran memberi penekanan kepada penguasaan bahasa Matematik. Kemuncak kejayaan matematik KBSR ialah kemampuan pelajar menyelesaikan masalah . Penyampaian dan susunan jawapan juga didapati tidak kemas. Ini bermakna daripada langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah. diantaranya ialah kemahiran memahami masalah. 1. kemahiran menjalankan operasi dan kemahiran menyemak secara logik. Juga didapati. Untuk menyelesaikan masalah matematik. Menurut ulasan ringkas daripada Laporan Prestasi Matematik SPM (1994). makluman mengenai kelemahan pelajar dalam matematik dapat diperolehi. satu bentuk ujian diagnostik yang sesuai dengan tahap pelajar perlu dibentuk bagi membolehkan guru-guru matematik mengesan kelemahan-kelemahan pelajar di peringkat 1994). kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran mengira dan penggunaan Matematik dalam penyelesaian masalah (Noraini Idris matematik disamping jujur dan bertanggungjawab dalam urusan seharian. pelajar lemah tidak dapat menterjemahkan soalan yang berbentuk ayat kepada bentuk persamaan matematik untuk membuat pengiraan. Oleh itu. Kerja pengiraan pun keliru dan panjang.kesahannya. Sayangnya maklumat ini terlambat bagi membolehkan pelajar lemah dibetulkan. sebahagian besar pelajar belum dapat menguasai konsep dan kemahiran asas matematik. lebih bertumpukan kepada mengembangkan kemahiran mengira dengan menggunakan proses pemikiran serta mengikut langkah-langkah yang logis. tidak tersusun dan tidak sempurna. kemahiran menyusun data.

Kajian ini akan . guru KBSR didapati mempunyai masalah dalam mengesan kesukaran pembelajaran pelajar-pelajar (Rohaty 193). Dalam pada itu. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran (Chase 1974. Jesteru itu. Ini adalah kerana kedua-dua aspek ini adalah perkara yang selalu dibincangkan dalam pengukuran dan penilaian.2 Kerangka Konsep Kajian. Kajian ini berhasrat untuk mengkaji keberkesanan ujian diagnostik membantu pelajar matematik tingkatan satu dalam memahami kaedah pendaraban. Oleh itu. Diantaranya ialah : kesahan. kajian ini berhasrat untuk membantu pelajar untuk memahami matematik dengan menggunakan ujian diagnostik yang diharapkan dapat memenuhi kehendak di atas. kebolehpercayaan. Bertolak dari ini. dengan mengambil kira ketidakupayaan guru menyediakan ujian yang bermutu. Dengan itu. aspek-aspek ini merupakan pra-syarat bagi ujian diagnostik yang hendak dibina. keobjektifan.1 – 1.2.2.3 yang berikut. Malah. aspek kebolehpercayaan dianggap lebih utama dalam menilai ciri-ciri psikometrik sesuatu ujian atau skala (Salvin & Ysseldyke 1978). Kerangka konsep kajian ini dapat digambarkan seperti dalam rajah 1. Mok Soon Sang 1993). soalan pokok kajian ini ialah : Sejauh mana ujian diagnostik yang dibina dapat mengesan kelemahan matematik pelajar khususnya dengan kaedah pendaraban? Sesuatu ujian yang baik dan bermutu tinggi sekiranya ia mengandungi beberapa ciri yang istimewa.yang awal lagi agar kesilapan-kesilapan dalam perkara-perkara asas dalam matematik khususnya bagi kaedah pendaraban tidak berulang di peringkat yang lebih tinggi. 1. maka penghasilan satu bentuk ujian diagnosis matematik yang sah dan boleh dipercayai amatlah diperlukan. Walaubagaimanapun di dalam kajian ini pengkaji hanya akanmenumpukan kepada aspek kesahan dan kelehpercayaan ujian sahaja.

kumpulan eksperimen dan kumpulan rawatan. sikap serta motivasi pelajar. tindak balas terhadap ujian.2. Ini memperlihatkan keberkesanan pengunaan ujian diagnostik berbanding dengan penggunaan kaedah tradisional. Kumpulan eksperimen akan diuji dengan ujian diagnostik manakala kumpulan rawatan tidak dibekalkan dengan ujian diagnostik.1 Matlamat Kajian KESAHAN KEBOLEHPERCAYAAN UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK KEOBJEKTIFAN KEBOLEHTADBIRAN KEMUDAHTAFSIRAN Rajah 1.2. Hasil kajian ini akan membolehkan pengkaji melihat prestasi pelajar. penggunaan kaedah.2 Pra-syarat ujian diagnostik matematik . Sampel akan dibahagi kepada dua kumpulan. UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK PELAJAR KELEMAHAN KELEMAHAN MATEMATIK Rajah 1.dijalankan menggunakan kaedah eksperimen.

Ujian Pra Pengajaran dan Pembelajaran Pemerhatian Lulus Ujian Pos temubual gagal Peningkatan Prestasi Meningkat pemulihan Rajah 1.1 Objektif Kajian Kajian ini secara terperincinya ingin mencapai objektif berikut : 1.3 : Kerangka Konsep Kajian 1.1.1.3.2 Untuk menentukan bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru dapat .3.3 Tujuan Kajian Kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan sejauhmana keberkesanan ujian diagnostik yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban serta membantu pelajar matematik tingkatan satu memahami kaedah pendaraban.1 Untuk mengesan halangan-halangan yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran 1.2. 1.3.

1. Pengetahuan yang menyeluruh tentang pembinaan ujian diagnostik ini tentunya memberi faedah dalam meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dalam matapelajaran matematik.2 Sejauhmanakah bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru dapat meantu kelemahan pelajar. 1. 1.3.3.2.3.1 Sejauhmanakah masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran menjadi penghalang kepada kefahaman pelajar.1. Kajian ini dapat membantu guru matematik mengesan kelemahan pelajar dari peringkat awal.3.1.membantu kelemahan pelajar. 1.3 Untuk menentukan sikap pelajar terhadap ujian diagnostik dalam bilik darjah.3 Sejauhmanakah sikap pelajar terhadap ujian diagnostik dalam bilik darjah 1.2. 1.2. 1.3. Pembinaan alat ini dapat memudahkan guru matematik tingkatan 1 menjalankan diagnosis ke atas pelajar. .2.2 Persoalan Kajian Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai persoalan tentang penggunaan ujian diagnostik dalam membantu pelajar matematik tingkatan satu memahami kaedah pendaraban seperti berikut.4 Sejauhmanakah tahap motivasi pelajar terhadap ujian diagnostik.3.3.4 Kepentingan Kajian Kajian ini boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu seperti berikut:• Guru-guru matematik tingkatan 1.4 Untuk mengesan tahap motivasi pelajar terhadap ujian diagnostik. 1.

• Pihak sekolah. kefahaman asas dapat pelajar dibina dengan kukuh. Dapatan kajian ini dapat digunakan untuk merancang ratgi-strate yang sesuai dalam rangka meningkatkan prestasi matematik pelajar dan juga sekolah dalam peperiksaan-peperiksaan awam. pemupukan minat. • Jabatan Pelajaran Negeri. penyesuaian persekitaran dan membentuk keyakinan diri pelajar. Jesteru itu akan berlaku peningkatan prestasi dan pencapaian pelajar-pelajar dalam peperiksaan di sekolah. • Kementerian Pelajaran Malaysia. Kajian ini juga boeh dijadikan bahan .Pencapaian tinggi yang diperolehi oleh pelajar-pelajar adalah merupakan dorongan kepada para guru untuk melaksanakan ujian diagnostik di dalam kelas. Dapatan kajian ini dapat membantu pihak-pihak tertentu seperti dalam usaha memberi pendedahan kepada guru-guru tentang pelbagai kaedah penilaian terkini selaras dengan perkembangan dan perubahanpesat dalam dunia pendidikan semasa. Dapatan kajian ini diharap dapat memberikan maklumat kepada guru-guru matematik tentang kepentingan pelaksanaan ujian diagnostik bagi memastikan kefahaman pelajar dalam kaedah pendaraban • Ibu bapa pelajar tingkatan 1 Kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti patut dimaklumkan kepada mereka agar usaha-usaha luar seperti kelas tuisyen tertumpu kepada mengatasi kelemahan yang ada itu. Kajian ini diharap dapat menunjukkan beberapa faedah yang diperolehi hasil daripada pelaksanaan ujian diagnostik yang antaranya guru akan memulakan pemulihan pada peringkat awal. Dapatan kajian ini dapat memberi maklumat penting tentang keberkesanan matematik KBSR dan perlaksanaan PKBS.

Tempoh pelaksanaan kajian hanya selama 10 jam. Negeri Sembilan. 1.rujukan untuk mengubal kurikulum yang sesuai dan selaras dengan ledakan teknologi maklumat dan komunkasi agar pendidikan di Malaysia diiktiraf pada peringkat antarabangsa dan mampu bersaing dalam duia globalisasi yang serba mencabar. 1. Terdapat beberapa istilah yang perlu dihuraikan untuk mengelakkan daripada berlaku salah tanggapan.5 Batasan Kajian Kajian ini ditumpukan kepada pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk ”Nombor Bulat – Mendarab sebarang digit dengan dua digit ” dalam mata pelajaran matematik Tingkatan Satu. Aspek yang dikaji ialah kesesuaian dan keberkesanan pelaksanaan kaedah penilaian ujian diagnostik dalam membantu pelajar memahami kaedah pendaraban. Bilangan sampel yang dipilih secara rawak ialah 62 orang di dalam dua buah kelas tingkatan satu Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana. Sampel terdiri daripada kumpulan murid lemah. Port Dickson.6 Takrifan Istilah Berikut adalah takrifan istilah penting berdasarkan kepada konteks kajian. pendaraban merupakan satu kaedah yang berkait dengan kaedah penambahan iaitu penambahan secara berulang. sederhana dan cemerlang.1 Pendaraban Menurut istilah matematik. .6. 1.

1.2 Diagnostik Diagnostik boleh difahami sebagai satu cara untuk mengenalpasti sesuatu perkara atau pun masalah yang berlaku dan menentukan punca-punca yang menimbulkan masalah itu.6. tujuan. 1. Dengan kata lain ia merujuk kepada setakat mana sesuatu ujian itu dapat memenuhi objektifnya. Jenis-jenis kesahan ini dibahagikan berdasarkan tujuan ujian itu dijalankan.6.7 Ringkasan Bab ini menghuraikan latar belakang.3 Kesahan Ciri kesahan merujuk kepada sejauhmanakah ujian itu dapat mengukur apa yang ia sepatutnya mengukur (Sax 1980. Bab ini juga merumuskan bahawa dengan melaksanakan ujian diagnostik dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam matematik serta membantu guru membuat pemulihan awal. kesahan ramalan dan kesahan serentak. Mok Soon Sang 1994). kepentingan dan batasan kajian. 1. Terdapat beberapa jenis kesahan : kesahan isi.4 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan pencapaian calon apabila dia mengambil ujian itu beberapa kali dalam tempoh tertentu (Sax 1980. Abu Bakar Nordin 1987. Abu Bakar Nordin 1987. Mok Soon Sang 1994) Ini bermakna indeks kebolehpercayaan adalah tinggi jika seseorang calon memperolehi skor yang sama walaupun ujian itu diambil olehnya beberapa kali. .1. kesahan gagasan.6.

BAB DUA TINJAUAN LITERATUR 2.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan mengenai konsep diagnosis dalam pendidikan, sifat dan punca asas kesilapan matematik, ujian diagnostik dan meninjau kajian-kajian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan ujian diagnostik dalam matematik. Perbincangan ini akan dibahagikan kepada empat bahagian iaitu: konsep diagnostik dalam pendidikan, ujian diagnostik, kajian-kajian yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan dalam matematik dan kesimpulan. 2.1 Konsep Diagnostik dalam Pendidikan Diagnostik merujuk kepada mengenalpasti sesuatu perkara atau pun masalah yang berlaku dan menentukan punca-punca yang menimbulkan masalah itu (Abu Bakar Nordin 1987). Aktiviti diagnostik dan pemiluhan yang dijalankan oleh para guru mempunyai beberapa persamaan dengan aktiviti diagnosis dan pemulihan yang dijalankan oleh para doktor (Nik Azis Nik Pa 1989) Berbanding dengan istilah perubatan, menurut Nik Azis Nik Pa (1989), dalam konteks pendidikan analogi yang berkaitan dengan diagnosis dan pemulihan dapat dilihat seperti berikut; Pendidikan Etiologi Skim Tindakan Kesilapan yang diperhatikan Keterangan sesuatu yang berkaitan dengan punca masalah dalam pembelajaran berkaitan dengan aktiviti mental dan operasi perlakuan pelajar dalam pelajaran

Berdasarkan analogi ini bermakna semasa guru menjalankan diagnosis dan pemulihan, guru perlu memerhatikan corak-corak kesilapan yang dilakukan oleh pelajar dan mengaitkan dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Seterusnya guru menjalankan

aktiviti pemulihan yang difikirkan secocok bagi mengatasi masalah tersebut. Ini adalah kerana aktiviti mental pelajar yang menyebabkan pelajar bertindak melakukan kesilapankesilapan yang tidak dapat dilihat oleh guru. Oleh itu, guru hanya mengagak sahaja. Terdapat dua jenis diagnosis dalam pendidikan iaitu diagnostik pembelajaran dan diagnostik psikologi (Abu Bakar Nordin 1981). Diagnostik pembelajaran merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum manakala diagnostik psikologi merangkumi perkara-perkara asas seperti kurang penglihatan, kurang pendengaran dan lain-lain. Kedua-duanya saling berkait dan memberi kesan terhadap pembelajaran pelajar. Menurut Freudenthal (1981). Diagnosis sebenar dapat memberi maklumat tentang kenapa kelemahan itu terjadi. Beliau berpendapat bahawa cara untuk mengetahuinya adalah dengan meneliti kepada kegagalan-kegagalan pelajar dan cuba memahaminya. 2.1.1 Sifat dan Punca Asas Kesilapan Matematik.

Kesilapan-kesilapan yang ditunjukkan oleh para pelajar dalam mata pelajaran matematik bukan saja banyak tapi berbagai jenis. Pengalaman mengajar matematik menunjukkan bahawa tidak semua kesilapan matematik menandakan kepayahan matematik kerana ada yang hanya berpunca daripada kecuaian membuat pengiraan atau penyelesaian. Dengan itu adalah penting ditentukan sifat sesuatu kesilapan disamping mengenalpasti faktorfaktor yang menyebabkan kesilapan itu dalam usaha melakukan diagnosis. Terdapat pelbagai model analisis atau pengelasan kesilapan yang telah dikemukakan oleh pengkaji matematik. Misalnya, Radatz (1979), Hollander (1978) dan Newman(1977). Model analisis seperti ini berguna kepada guru sebagai rangka kerja untuk membina alat diagnosis dan membuat analisis terhadap kesilapan yang muncul daripada diagnosis. (Liew Su Tim & Wan Muhamad Saridan 1991). Namun demikian, tidak ada model lengkap atau menyeluruh. Pemilihan model untuk digunakan bergantung kepada isi kandungan item-item. Di dalam mencari punca-punca kepayahan matematik, Nik Azis Nik Pa (1989), membahagikan sebab-sebab asas kepayahan matematik kepada dua aspek iaitu aspek

afektif dan psikomotor, dan aspek kognitif. Menurut beliau, faktor-faktor yang menyebabkan kepayahan matematik adalah; • Faktor kepercayaan : misalnya, pelajar tidak akan memberi perhatian serius kepada pelajaran kecuali mereka percaya bahawa pelajaran itu berfaedah kepada kehidupan mereka. • • • • Faktor pedagogi : faktor yang berkaitan dengan pengajaran guru dan suasana bilik darjah. Misalnya, guru menjemukan dan kelas bising. Faktor fisiologi : misalnya, cacat pendengaran, penglihatan atau pertuturan dan kesihatan yang kurang baik. Faktor keperluan : pelajar tidak berminat mata pelajaran kerana matematik yang abstrak sekiranya keperluan asas seperti kasih sayang belum dipuaskan. Faktor intelek : pelajar mempunyai kemampuan intelek yang berbeza. Oleh itu, pengajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan intelek pelajar boleh menyebabkan kegagalan. PUNCA KEPAYAHAN

Aspek Afektif dan Psikomotor Faktor kepercayaan Faktor pedagogi Faktor keperluan Faktor fisiologi

Aspek Kognitif

Faktor Kognitif

Rajah 2 : Punca-punca Kepayahan Matematik Dengan itu guru hendaklah mengecam pelajar-pelajar yang mengalami kepayahan matematik melalui berbagai cara yang ditunjukkan seperti kegagalan dalam ujian, bersikap negatif terhadap matematik dan kegagalan menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi. Pelajar-pelajar yang berjaya juga mungkin mengalami kepayahan yang harus dikenalpasti oleh guru.

Bejar (1984) telah menyenaraikan dua pendekatan utama yang selalu digunakan iaitu. • • ”deficit measurement” yang menumpukan kelemahan-kelemahan pelajar. . 2. sekolah berasrama penuh atau vokasional) b) penempatan kelas berdasarka pencapaian pelajar. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran ujian diagnostik digunakan untuk tujuan berikut:a) penempatan pelajar dan b) mengenalpasti punca kelemahan di dalam pembelajaran.2 Pendekatan Dalam Membuat Diagnosis Di dalam aspek pembinaan alat diagnostik dalam pendidikan. Dalam hal ini beliau menyatakan bahawa pendekatan analisis ralat adalah lebih dekat dengan model perubatan kerana pendekatan ini bukan sahaja mengenalpasti gejala-gejala tetapi juga cuba mengkelaskan pelajar berdasarkan kesilapan-kesilapan yang dibuat. a) penempatan pelajar di sekolah-sekolah tertentu (contohnya. Terdapat beberapa jenis penempatan dalam pendidikan diantaranya.1. sains atau sastera) d) Pembahagian kepada kumpulan-kumpulan tertentu di dalam kelas.2 Ujian Diagnostik Ujian diagnostik ialah ujian yang digunakan untuk mengenalpasti sesuatu masalah pembelajaran dan punca-puncanya. analisis ralat (error analysis) yang menumpukan kepada jenis-jenis kesilapan yang ditunjukkan oleh para pelajar. Cronbach (1949) menyatakan bahawa ujian diagnostik yang ideal menarik perhatian guru kepada setiap aspek pengajaran dan pembelajaran di mana mungkin dikesani oleh pelajar. c) Penempatan aliran (contohnya.2.

C. E. Ini termasuklah menguji perlakuan di beberapa peringkat sebelum perlakuan akhir. temubual. c) Ujian diagostik boleh dilakukan dengan berbagai bentuk. Bentuk ujian diagnostik mempunyai peranan menentukan sebab-sebab timbulnya kesukaran bagi murid.0.2. d) 312 8 96 42 32 (tidak menguasai konsep membawa) (belum memahami konsep mencampur) (kekeliruan tentang kedudukan nombor) (menguasai operasi + ) (lalai atau tidak tahu membawa) Peringkat kesukaran item-item lebih rendah (0. D. 2. Contohnya jika ujian kertas pensel bentuk aneka pilihan dipilih.Dengan memeriksa satu persatu aspek di mana kemungkinan berlaku kesilapan. Misalnya. Skop ujian meliputi semua aspek perlakuan dalam perkara yang diuji. peringkat-peringkat sebelum mendapatkan jawapan akhir bagi soalan berbentuk penyelesaian masalah. . senarai semak dan ujian kertas pensel. 25 + 17 = _____________________ A.65) berbanding dengan ujian pencapaian di mana 95% daripada item-item sebaik-baiknya mempunyai peringkat kesukaran di antara 0. soal selidik. B.1 Ciri-ciri ujian diagnostik Abu Bakar Nordin (1949) telah menyenaraikan beberapa ciri ujian diagnostik yang dapat diringkaskan seperti berikut:a) b) Markah atau gred keseluruhan kurang penting Yang penting adalah maklumat mengenai apa dan sejauh manakah aspek-aspek yang diuji dikuasai oleh murid.60 . guru akan mendapat gambaran tentang kelemahan-kelemahan spasifik pelajar yang mesti dipulihkan sebelum pelajar dapat maju dalam pelajaran seterusnya. contohnya.40 . tiap-tiap pilihan itu sendirinya berbentuk diagnostik.

Sub-skor inilah yang akan menunjukkan kepada aspekaspek kelemahan pelajar. Oleh itu. ujian diagnostik tidak boleh terlalu pendek dan kebolehpercayaannya mestilah mengambil kira bukan sahaja item-item secara keseluruhan tetapi juga item-item dalam sub-ujian itu. Hanya 4 orang pelajar mengerti aspek relatif peratusan. Maklum balas mengenai aspek-aspek tertentu perlu bagi guru untuk meletakkan pelajar pada peringkat yang sesuai sebelum memulakan pengajaran atau melangkah ke unit-unit pengajaran yang lebih tinggi. f) Markah ujian diagnostik diterjemahkan dalam bentuk profil individu dengan berasaskan markah tentang aspek-aspek pelajaran.3 Kajian-Kajian Lepas yang Berkaitan. Wisconsin. Di antara kajian-kajian yang tertumpu kepada aspek ini adalah seperti dbincangkan dalam bahagian-bahagian berikut. Huevel-Panhuizen (1994) mengkaji kefahaman tentang peratusan di kalangan pelajar gred 7 di Madison. • • • Para pelajar mempunyai tahap kefahaman yang tidak sama tentang peratusan.e) Ujian diagnostik selalunya dijalankan sama ada sebelum atau semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Di antara dapatan yang diperolehi daripada penelitian ke atas jawapan pelajar terhadap soalan subjektif yang diberi adalah.3.1 Kajian Luar Negeri Terdapat banyak kesilapan dan kesalahfahaman tentang matematik yang dilakukan oleh para pelajar. Froelich (1959) menyatakan bahawa ujian diagnostik bukan sahaja menghasilkan skor pencapaian secara keseluruhan tetapi juga sub-skor bagi setiap jenis pengetahuan atau kemahiran yang diukur. Seramai 39 orang pelajar dari dua buah kelas biasa dipilih. Terdapat pelajar yang menganggap peratusan sebagai nombor mutlak (18 orang). 2. .

Bell. • • • Pendaraban melibatkan nombor perpuluhan kurang daripada satu merupakan salah satu punca kesukaran. mereka mendapati pelajar dari kedua-dua sampel kurang memahami nombor perpuluhan. Melaka dan Negeri Sembilan. Aspek kajian ialah kefahaman pelajar mengenai aplikasi pendaraban dan pembahagian ke atas nombor positif. Daripada temuduga yang dijalankan. Secara keseluruhan kajan ini juga mendapati wujudnya kepercayaan di kalangan pelajar bahawa ”pendaraban sentiasa menghasilkan jawapan yang lebih besar” dan ”pembahagian sentiasa menghasilkan jawapan lebih kecil”. 2.2 Kajian Dalam Negeri Aida Suraya (1991) telah memberi ujian 50 item kepada 168 orang pelajar Tahun 5 di lima buah sekolah di Selangor. Dalam kajian yang lain. Pembahagian dengan nombor perpuluhan kurang daripada satu terbukti sukar bagi pelajar menyebabkan pelajar memilih operasi darab. Sampel terdiri dari pelajar gred 4 – 5 (8 – 9 tahun) di Amerika dan Israel.3. Berdasarkan jawapan dan . Hasil kajian menunjukkan. diantaranya. iiimenulis pengiraan bagi soalan yang berbentuk masalah dan menuliskan soalan bagi pengiraan yang diberi. Fischbein dan Greer (1984) juga menggunakan pelajar 12 – 13 tahun. 30 orang pelajar dari sebuah kelas melebihi sedikit tahap sederhana telah diminta. Pebahagian dengannombor yang lebih besar mengelirukan pelajar dan menyebabkan pelajar sentiasa membahagi dengan nombor yang lebih kecil. tidak dapat menghubungkan nombor perpuluhan dengan pecahan dan melihat a/b sebagai satu pembahagian.• 23 orang pelajar tidak dapat menjalankan operasi terhadap peratusan. Graeber dn Tirosh (1990) telah menjalankan kajian untuk melihat miskonsepsi di kalangan pelajar di dalam aspek pendaraban dan pembahagian yang melibatkan nombor perpuluhan.

Sampel kajian terdiri daripada 100 orang pelajar tingkatan di sebuah sekolah di Perak. Seremban.4 Rumusan Penjelasan tentang sifat dan punca-punca kepayahan matematik menunjukkan pentingnya usaha untuk mengesan atau mencari punca sebenar kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. 2. pecahan dan penghampiran. Wong (1987) pula telah menjalankan kajian mengenai kelemahan matematik di kalangan pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Datuk Abdul Razak. Kesilapan yang ditunjukkan hanyalah merupakan petanda dan bukan punca sebenarnya. Tidak memahami soalan dan apa yang dikehendaki oleh soalan. Kajian-kajian ini juga menunjukkan bahawa kelemahan dalam matematik adalah masalah antarabangsa. punca kuasadua dan operasi tentang nombor perpuluhan. Neo (1989) mengkaji mengenai kefahaman istilah matematik. Tidak tahu menganggar jawapan. Negeri Sembilan. . Hasil kajian menunjukkan bahawa lebih daripada 50% pelajar itu hanya dapat menjawab dengan betul 14 daripada 36 istilah yang diberi. Tidak menghafal sifir. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar menghadapi masalah dengan sifir antilog.langkah-langkah penyelesaian yang ditunjukkan oleh pelajar. Tidak tahu cara penyelesaian bagi soalan. kuasadua. Masih kurang faham tentang konsep nombor perpuluhan. Model-model yang diketengahkan oleh Newman (1977) misalnya boleh dijadikan panduan bagi mencari punca bagi kesilapan yang ditunjukkan. Pelajar-pelajar telah diuji tentang 36 istilah matematik yang telah dipelajari. beberapa masalah pelajar yang dapat dikenalpasti adalah : • • • • • • Kecuaian dalam membuat pengiraan aritmetik.

Data kuantitatif pula diperolehi melalui ujian pencapaian yang dijalankan iaitu ujian pra dan ujian pos. Penyelidik telah mengenalpasti bahawa pelajar-pelajar di dalam kedua-dua kumpulan tersebut mempunyai kebolehan yang hampir sama iaitu berdasarkan pencapaian UPSR dalam mata pelajaran matematik. Selepas pengajaran selama 10 jam. Kajian melibatkan dua kumpulan pelajar tingkatan 1 iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3. Setelah jawapan dianalisis. bab ini akan membincangkan mengenai sampel-sampel kajian. Berdasarkan tujuan kajian di atas.0 Pendahuluan Kajian ini merupakan satu kajian kes tentang keberkesanan pengunaan ujian diagnostik membantu pelajar-pelajar matematik tingkatan satu di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana memahami kaedah pendaraban. Data kualitatif diperolehi melalui pemerhatian ke atas tingkahlaku pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung serta soal selidik.1 Bentuk Kajian. instrumen kajian dan tatacara pengumpulan data. . 3. pelajar kumpulan rawatan yang dikenalpasti tidak memahami konsep pendaraban menerima pemulihan berdasarkan konstruk kelemahan terlebih dahulu manakala kumpulan kawalan terus menerima pengajaran secara tradisional. Kedua-dua telah kumpulan diberi ujian pra. Kajian ini merupakan satu tinjauan dan menggunakan penilaian formatif. ujian pos telah diberikan kepada kedua-dua kumpulan pelajar dan guru dapat melihat keberkesanan ujian diagnostik dijalankan dapat membantu pelajar lebih memahami matematik. Kumpulan rawatan telah diberi borang soal selidik.

Bilangan sampel yang dikaji ialah seramai 62 orang yang dipilih secara rawak terdiri daripada tiga kumpulan pelajar iaitu pelajar lemah. Setiap soalan . sampel yang digunakan ialah pelajar-pelajar dari tingkatan satu.3 Instrumen Kajian Terdapat empat instrumen digunakan dalam kajian ini iaitu. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana. Keputusan sampel disemak dan dianalisa.2 Populasi dan Sampel Kajian Dalam menjalankan kajian ini.Mendarab sebarang digit dengan dua digit’. Bentuk pemulihan yang dipilih bergantung kepada jenis konstruk atau halangan yang dihadapi pelajar. Ujian diagnostik 2 (ujian pos) akan diberikan pada sampel berkenaan selepas berakhir tempoh pengajaran dan pembelajaran. Ia mengandungi item-item tentang latar belakang pelajar. Pada permulaan tempoh kajian. Pengkaji akan membuat pemerhatian sepanjang proses ini. Soal selidik digunakan menggunakan skala likert 1 hingga 5 untuk mengukur aras persetujuan responden terhadap pernyataan yang dikemukakan.3. soalan ujian diagnostik 1 (ujian pra) diberikan untuk memastikan kefahaman sampel mengenai tajuk ’Nombor Bulat. sederhana dan cemerlang. dianalisa dan dibandingkan. pengkaji akan menjalankan temubual secara tidak formal bersama sampel serta akan mengedarkan satu lagi borang kaji selidik untuk dijawab oleh sampel kajian berkenaan. 3.1 Borang soal selidik pelajar. Keputusan disemak. Guru akan menjalankan pemulihan terhadap pelajar yang telah dikenalpasti. Pada minggu terakhir kajian. penilaian proses yang berkaitan dengan ujian diagnostik dari sudut pandangan pelajar dan item-item penilaian berkaitan dengan sikap pelajar terhadap mata pelajaran matematik.3. 3.

iaitu amat setuju. Temu bual dijalankan secara rawak terhadap sampel untuk mengetahui tahap pemahaman mereka.Manakala posujian dibina bagi memastikan pelajar berkenaan telah melepasi tahap kemahiran yang diperlukan oleh guru. Pra-ujian digunakan untuk mengukur konstruk-konstruk utama yang boleh menggambarkan keadaan sebenar murid untuk tindakan pemulihan.2 Pra-ujian dan pos-ujian. Instrumen ini dijalankan secara tidak langsung sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Buku Rujukan Matematik dan buku teks Matematik tingkatan 1 dijadikan bahan rujukan untuk membantu pengkaji membuat soalan yang berkaitan. 3. 3.4 Prosedur Pengumpulan Data 1) Sebelum penyelidikan dijalankan. penyelidik perlu memohon kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Kerajaan ( Kementerian Pelajaran .3.3 Pemerhatian.3.4 Temubual.diikuti dengan lima respons. 3. 3. Temu bual juga merupakan satu instrument yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat di mana guru bertanyakan soalan dan pelajar menjawab. tidak pasti. setuju. minat terhadap pelajaran atau masalah yang dihadapi semasa atau selepas sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.3. tidak setuju dan amat tidak setuju.

Pengkaji memberikan ujian pos (lampiran 4) kepada kedua-dua kumpulan sampel untuk mengukur penguasaan konsep selepas pengajaran pembelajaran dijalankan. sikap dan persepsi pelajar terhadap matematik . 5) Di akhir kajian. Maklumat yang diperolehi daripada ujian pra dan ujian pos dianalisis menggunakan data kuantitatif manakala maklumat daripada borang soal selidik dan hasil pemerhatian dianalisis menggunakan data kualitatif. 3) Ujian Pra diberikan untuk mengukur pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan topik yang dipilih oleh pengkaji. Pemerhatian dilakukan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung untuk melihat sikap dan tingkahlaku pelajar terhadap pembelajaran matematik.Malaysia). Hasil analisis yang diperolehi ini telah ditunjukkan dalam bentuk graf dan jadual. dan Pengetua SMK Bukit Saujana. Seterusnya.5 Prosedur Analisa Data Penganalisisan data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. . Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. dan pengajaran tradisional diteruskan kepada 3. pemulihan dijalankan oleh guru terhadap kelemahan pelajar kumpulan rawatan kumpulan kawalan. pengkaji akan menjalankan temubual bersama dengan sampel. 2) ) Pengkaji telah memberikan borang soal selidik kepada kumpulan rawatan untuk mengukur minat. penyelidik membuat penganalisisan berdasarkan kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan yang melibatkan 62 orang pelajar dari dua buah kelas tingkatan satu. Dalam kaedah kuantitatif. Bagi tujuan ini dua bentuk ujian telah diadakan iaitu ujian pra dan ujian pos. Port Dickson. 4.

Pengesanan awal terhadap kelemahan pelajar dapat membantu pelajar memahami konsep pendaraban dan menguasai matematik. Kemudian.3. sampel dan populasi. instrumen kajian. prosedur pengumpulan data dan prosedur pengumpulan data.6 Rumusan Dalam bab ini. sampel kajian akan diminta mengambil ujian pos dan menjawab soalan-soalan di dalam borang soal-selidik. pengkaji mengambarkan proses pelaksanaan kajian yang berkaitan dengan reka bentuk kajian. Hasil analisa dari ujian pra akan digunakan sebagai rujukan oleh guru untuk menjalankan pemulihan. .

4.1 dan rajah 4. manakala tiada pelajar berbangsa Cina di dalam sampel kajian ini. Port Dickson telah terlibat dalam penyelidikan ini.Hasil kajian ini akan dijelaskan secara terperinci dalam bab ini.2 PROPIL RESPONDEN Tingkatan 1 Bitara 1 dijadikan sebagai kumpulan kawalan dan Tingkatan 1 Bitara 2 dijadikan sebagai kumpulan eksperimen. SMK Bukit Saujana. .2 di bawah menunjukkan profil responden dalam kajian ini. Jadual 4.BAB 4 HASIL KAJIAN 4. Kumpulan rawatan terdiri daripada 14 orang pelajar lelaki dan 16 orang pelajar perempuan. Terdapat 55 orang Melayu dan 7 orang India.Kedua-dua kumpulan telah menduduki ujian pra dan ujian pos serta menjawab soalan soal selidik. manakala kumpulan kawalan terdiri daripada 15 orang pelajar lelaki dan 17 orang pelajar perempuan.Sebuah kelas telah diberikan ujian diagnostik selepas mengikuti pengajaran dan pembelajaran disebut sebagai kumpulan rawatan manakala sebuah kelas lagi telah mengikuti pengajaran secara tradisional yang dikenali sebagai kumpulan kawalan. Seramai 62 orang pelajar yang terdiri daripada dua buah kelas tingkatan 1.1 PENDAHULUAN Kajian yang telah dijalankan ini bertujuan untuk melihat keberkesanan ujian diagnostik yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban serta membantu pelajar tingkatan satu memahami konsep pendaraban dengan lebih baik.

1 Graf Profil Responden PROFIL RESPONDEN MENGIKUT JANTINA DAN ETNIK BILANGAN 20 15 10 5 perempuan perempuan lelaki lelaki 0 india cina melayu kawalan 4.1 Kumpulan Jumlah Pelajar Mengikut Jantina dan Etnik Kumpulan Kawalan Pelajar % Pelajar % Perempuan 44 % 0 % 3% 47 % 14 0 2 16 47 % % 6% 53 % Lelaki 13 0 2 15 41 % % 6% 47 % Kumpulan Eksperimen Pelajar % Perempuan 15 0 2 17 47 % % 6% 53 % Pelajar % Etnik Melayu Cina India Jumlah Lelaki 13 0 1 14 Rajah 4.3 Dapatan Kajian rawatan .Jadual 4.

6 %).4 % .0% manakala bagi ujian pos adalah sebanyak 1860 (58. Bagi kumpulan kawalan pula markah ujian pra ialah 1695 markah iaitu 53.0 Min Skor Ujian Pos 70. Perbandingan . Jadual 4. jumlah markah ujian pra bagi kumpulan rawatan adalah 1626 markah iaitu 54.3.4%) dan peratus peningkatan adalah sebanyak 5.2 : Min Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Kumpulan Bilangan Pelajar (N) Rawatan Kawalan 30 32 Min Skor Ujian Pra 54.4 Perbezaan Min Skor 16. Berdasarkan analisa.4 %. 4.4 Daripada jadual di atas. Bilangan pelajar dalam kumpulan rawatan adalah 30 orang manakala pelajar kumpulan kawalan adalah seramai 32 orang. Ujian T bebas dijalankan dan perbezaan min antara kedua-dua kumpulan adalah signifikan pada aras 0.1 Ujian Pra Ujian pra dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengetahuan asas dan kelemahan pelajar hasil daripada pembelajaran dalam kelas.05.4 5.Jadual 4. Pencapaian peratus pula didapati meningkat sebanyak 16.2 menunjukkan min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.6 58.2% manakala markah ujian pos adalah 2118 ( 70. jelas menunjukkan keputusan pelajar meningkat pada kumpulan rawatan yang telah menerima pemulihan terlebih dahulu atau kumpulan tradisional. Namun min skor menunjukkan bahawa pencapaian pelajar kumpulan rawatan lebih banyak berlaku peningkatan berbanding pengajaran secara tradisional.2 53. Ujian ini juga bertujuan untuk mengesan tahap penguasaan awal pelajar tentang tajuk pendaraban.

.3.2. Seramai 8 (26.2 : Graf taburan frekuensi markah ujian pra bagi kumpulan rawatan. Hanya 4 (13. Manakala 18 (60. Tahap pencapaian pelajar ditunjukkan dalam bentuk graf bar. nilai min yang diperolehi adalah 54.pencapaian pelajar dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan ditunjukkan oleh rajah 4.6 %) orang pelajar berada dalam tahap pencapaian yang rendah dan mendapat gred D dan E.1%) orang pelajar lulus dengan pencapaian sederhana dengan gred C dan B. Daripada keputusan di atas.2 dan rajah 4. TABURAN FREKUENSI MARKAH UJIAN PRA BAGI KUMPULAN RAWATAN 12 10 8 6 4 2 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 frekuensi bilangan Rajah 4.3%) orang pelajar mendapat markah yang baik dan mendapat gred A.

5%) orang. 4.TABURAN FREKUENSI MARKAH UJIAN PRA BAGI KUMPULAN KAWALAN 14 12 10 8 6 4 2 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 frekuensi bilangan Rajah 4. Ujian ini juga dijalankan bagi mengenalpasti keberkesanan penggunaan ujian diagnostik bagi mengatasi masalah pencapaian pelajar dalam topik pendaraban.4%) orang mendapat gred B dan C.1%) orang pelajar dan mendapat gred D dan E manakala 18 (59.3 : Graf taburan frekuensi markah ujian pra bagi kumpulan kawalan. Pelajar yang mendapat gred A pula adalah seramai 4 (12.2 Ujian Pos Ujian pos dijalankan bertujuan untuk mengesan prestasi pelajar hasil daripada pemulihan yang diterima awal oleh relajar yang vtelah dikenal pasti kelemahan sebelum meneruskan pengajaran dan pembelajaran . Tahap pencapaian kumpulan kawalan tidak jauh berbeza dengan kumpulan rawatan dengan bilangan pelajar yang gagal ialah seramai 9 (28.3. .

. Jadual 4.7%) orang dan pelajar yang mendapat gred A meningkat kepada 13 (43. GRAF FREKUENSI SKOR MARKAH UJIAN POS BAGI KUMPULAN KAWALAN bilangan pelajar 20 15 10 5 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 bilangan Rajah 4.4 : Graf frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan rawatan.5: Graf frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan kawalan.3%) orang telah berkurang kepada 3 (10%) orang.GRAF FREKUENSI SKOR MARKAH UJIAN POS BAGI KUMPULAN RAWATAN 14 12 10 8 6 4 2 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 bilangan pelajar bilangan Rajah 4.3%) orang. Tiada pelajar yang mendapat gred E.4 di atas menunjukkan taburan frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan rawatan. Bilangan pelajar yang lulus dengan gred B dan C adalah seramai 14 (46. Bilangan pelajar yang gagal dan mendapat gred D dalam ujian pos bagi kumpulan rawatan berkurang daripada 4 (13.

Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. Saya belajar secara berkumpulan / study group. Terdapat 20 item diberikan kepada pelajar untuk mengetahui sikap dan minat pelajar terhadap mata pelajaran matematik. Ya 10 9 12 8 13 19 12 14 9 5 3 2 2 3 2 Tidak 20 21 18 22 17 11 18 16 21 25 27 28 28 27 28 .5 di atas. Saya telah menguasai sifir.3 Perubahan sikap pelajar Perubahan sikap pelajar dapat dikenalpasti melalui borang soal selidik yang diberikan kepada kumpulan rawatan sebelum dan selepas pengajaran dan pembelajaran.3. Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. di dapati taburan frekuensi menunjukkan masih terdapat pelajar yang mendapat pencapaian gred E iaitu seramai 3 orang dengan peratusannya ialah 9.4%. Saya tidak berbual semasa guru mengajar. Saya mempunyai nota formula sendiri.3 : Sikap terhadap Matematik sebelum kajian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pernyataan Item Saya suka mata pelajaran matematik.Daripada jadual 4. Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru. Saya membuat ulangkaji setiap hari.5%. Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. Saya menghafal semua formula dan fakta penting. Bilangan pelajar yang mendapat gred D pula seramai 5 orang iaitu 15. Didapati kadar peningkatan pelajar kumpulan kawalan adalah kurang memberangsangkan berbanding kumpulan rawatan.5 %) manakala pelajar yang mendapat A masih tidak berubah iaitu seramai 4 orang dan peratus cemerlang ialah 12. Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar. Saya bertanya guru sekiranya tidak faham.6%. a) Pra soal selidik Tujuan pra soal selidik ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti sikap pelajar sebelum menerima ujian diagnostik. Pelajar yang lulus dengan gred C dan B adalah seramai 20 orang (62. Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. Jadual 4. 4. Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru.

Ya 25 22 23 25 26 24 18 17 12 15 10 10 9 13 9 11 9 10 30 Tidak 5 8 7 5 4 6 12 13 18 15 20 20 21 17 21 19 21 20 0 . didapati bahawa sebelum kajian dijalankan sikap pelajar terhadap matematik adalah kurang memberangsangkan. Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. berbual dan tiada inisiatif untuk menguasai matematik. Saya mempunyai nota formula sendiri. Saya belajar secara berkumpulan / study group. Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. Saya bertanya guru sekiranya tidak faham.4 : Sikap terhadap Matematik selepas kajian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pernyataan Item Saya suka mata pelajaran matematik. Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku. Saya telah menguasai sifir. Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas.3% Daripada jadual 4. sering mengganggu rakan. Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. Saya mempunyai jadual sifir dan mengamalkannya. Mereka tidak berminat untuk menghafal sifir. Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. b) Pasca soal selidik Jadual 4. Saya membuat ulangkaji setiap hari. Saya menghafal semua formula dan fakta penting. Saya mempunyai jadual sifir dan mengamalkannya. Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru. formula matematik dan tidak mengulangkaji mata pelajaran matematik. Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru. Jumlah frekuensi skor Peratus 1 29 4 26 10 20 18 12 22 8 178 422 29.3 di atas. Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan.7% 70. Ini jelas terbukti apabila pelajar tidak menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. Saya tidak berbual semasa guru mengajar. Pelajar didapati tidak berminat untuk mempelajari matematik kerana mereka menganggap matematik adalah satu mata pelajaran yang sukar ( item nombor 20). Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar. Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar.16 17 18 19 20 Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan. Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku.

20 Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar. menghafal sifir dan formula penting. sikap pelajar terhadap matematik telah menampakkan perubahan. Pelajar juga didapati mula bertanyakan soalan-soalan yang tidak sebelumnya kurang difahami.. didapati beberapa masalah telah dihadapi antaranya : i) ii) para pelajar menghadapi masalah pendaraban kerana tidak menguasai konsep asas pendaraban. Para pelajar juga kurang didedahkan dengan penggunaan Jadual Sifir Pelbagai Guna yang dapat membantu pelajar mengingati sifir.8% 46. . Item nombor 19 menunjukkan bahawa semua pelajar mahu guru memulihkan kelemahan mereka terhadap konsep matematik terutamanya bagi tajuk pendaraban. 4. Jumlah frekuensi skor Peratus 5 25 323 277 53. Ini membantu pelajar mengembangkan kemahiran interpersonal masing-masing mbingan guru.3. Mereka belajar dengan menggunakan tahap kecerdasan masing-masing dan mengulangi pelajaran sekiranya mereka tidak memahami sesuatu konsep tersebut. Pelajar didapati mulai berminat untuk mempelajari matematik.2% Soal selidik selepas pengajaran dan pembelajaran ini adalah bertujuan untuk melihat sama ada berlaku perubahan sikap pelajar terhadap matematik atau tidak. Daripada jadual 4. Mereka juga mempunyai inisiatif untuk belajar.4 di atas. Pemulihan awal yang dibuat oleh guru dapat membantu pelajar tidak tercicir dan merasa sukar untuk mempelajari tajuk pendaraban. ia menunjukkan bahawa selepas pengajaran menggunakan komputer dijalankan.4 Persoalan Kajian Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menjadi penghalang kepada kefahaman mereka? Setelah proses pengajaran pembelajaran berlangsung.

Oleh itu. kelemahan dan kekuatan pelajar dalam tajuk pendaraban. pelajar tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjawab soalan latihan dan membuat ulangkaji bagi topik berkenaan. adalah tidak sama. Hasil ujian pra dan ujian pos yang diperolehi mendapati pencapaian pelajar kumpulan rawatan telah meningkat dengan sangan menggalakkan jika dibandingkan dengan kumpulan kawalan. Ujian pos pula dijalankan adalah untuk mengesan peningkatan pencapaian pelajar selepas menerima pemulihan sebelum meneruskan pengajaran dan pembelajaran.4 RUMUSAN Ujian pra yang dijalankan sebelum kajian adalah untuk mengenalpasti tahap pencapaian pelajar.iii) masa pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi iaitu satu masa pengajaran adalah selama 40 minit. Hasil soal selidik juga mendapati bahawa minat dan persepsi pelajar terhadap matematik juga telah berubah ke arah yang lebih positif. ini proses pengajaran dan pembelajaran matematik yang menggunakan bahasa Inggeris menyebabkan pelajar kurang memahami isi pelajaran yang hendak disampaikan. iv) v) tahap kebolehan pelajar dan pengetahuan pelajar menyebabkan penerimaan ilmu baru tidak sekata. 4. Pelajar mula menyukai matematik dan menganggap matematik adalah satu mata pelajaran yang mudah dan menyeronokkan. Manakala soal selidik dijalankan untuk mengenalpasti minat dan persepsi pelajar terhadap matematik sebelum dan selepas pengajaran dan pembelajaran berlangsung. .

Borang soal selidik hanya diberikan kepada pelajar kumpulan rawatan sahaja. . sikap dan persepsi pelajar terhadap mata pelajaran matematik. implikasi dan cadangan-cadangan. 5. Ia juga merupakan satu kesimpulan secara keseluruhan tentang kajian.1 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan secara ringkas tentang kajian serta perbincangan .2 RINGKASAN KAJIAN Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk menentukan sejauhmana keberkesanan penggunaan ujian diagnostik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban.Ia bertujuan untuk mengenalpasti tentang minat. Perbincangan adalah berdasarkan hasil dapatan analisis data yang telah diperolehi daripada bab 4. Instrumen kajian terdiri daripada borang soal selidik. Ia juga bertujuan untuk menilai sama ada penggunaan ujian diagnostik ini dapat membantu pelajar memahami kaedah pendaraban dengan lebih baik.BAB 5 PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI 5. Ujian pra diberikan sebelum proses pengajaran pembelajaran kepada keduadua kumpulan rawatan dan kawalan untuk mengetahui pengetahuan sedia ada pelajar tentang topik pendaraban. Port Dickson yang mempunyai tahap pencapaian hampir sama. ujian pra dan ujian pos. Kajian ini melibatkan 62 orang pelajar dalam dua buah kelas tingkatan 1 di SMK Bukit Saujana.kesimpulan. Tingkatan 1 Bitara 1 yang terdiri daripada 30 orang pelajar diberi pemulihan awal berdasarkan ujian diagnostik manakala pelajar di kelas 1 Bitara 2 yang terdiri daripada 32 orang telah menerima pengajaran dan pembelajaran secara tradisional.

1 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Pencapaian Pelajar Hasil daripada analisis data di dalam bab 4.3. didapati min skor ujian pra dan ujian pos di dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan adalah bertaburan normal. ujian pra dan ujian pos dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan ke atas min skor pencapaian ujian pra dan ujian pos bagi kedua-dua kumpulan. Hasil dapatan ini menunjukkan pada permulaan kajian dijalankan. Ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan ujian diagnostik yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban seterusnya dapat meningkatkan pencapaian pelajar kerana konsep matematik yang salah dan kurang difahami telahpun dapat dikuasai dengan jelas .3 5. Data yang diperolehi menunjukkan pencapaian matematik pelajar kumpulan rawatan yang menerima pemulihan hasil daripada ujian diagnostik adalah lebih baik berbanding pencapaian pelajar yang menerima pengajaran secara tradisional tanpa mendapat pengesanan awal dengan ujian diagnostik. Hasil analisis bagi ujian pra dan ujian pos dibandingkan untuk melihat keberkesanan penggunaan ujian diagnostik oleh guru matematik dapat membantu mengesan kelemahan pelajar. Pentafsiran data dalam bentuk peratusan dan min skor setiap item dilakukan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran yang dipilih. Analisis data bagi ujian pos pula mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan bagi min skor pencapaian matematik bagi kedua-dua kumpulan. 5. pelajar-pelajar dalam kumpulan kawalan dan rawatan mempunyai tahap kebolehan dan pencapaian yang agak sama dan ini boleh dibuktikan dengan melihat pencapaian matematik pelajar dalam peperiksaan UPSR.Data-data daripada borang soal selidik. Data-data daripada soal selidik juga dianalisa dengan menggunakan peratusan untuk melihat perubahan ketara sikap pelajar selepas menerima pemulihan awal.

Ini telah memberi kesan ke atas pencapaian mereka. 5. . Persepsi pelajar terhadap matematik juga telah berubah daripada satu mata pelajaran yang sukar dan membosankan kepada pelajaran yang menyeronokkan.oleh pelajar dan maklumat yang diperolehi itu dapat dikekalkan dalam jangkamasa yang lama.2 Sikap Pelajar Hasil kajian menunjukkan berlaku perubahan sikap pelajar terhadap mata pelajaran matematik. Persepsi pelajar terhadap matematik telah berubah dan minat mereka terhadap matematik juga semakin bertambah. Para pelajar telah menunjukkan sikap positif untuk mempelajari matematik kerana pelajar telah didedahkan dengan kefahaman yang betul malah halangan yang dihadapi oleh pelajar telah dipulihkan menerusi pemulihan awal yang diberikan oleh guru. BAGAIMANA ¿ 5. didapati pelajar menunjukkan sikap yang memberangsangkan untuk mempelajari matematik. pelajar juga telah memperolehi beberapa kemahiran seperti kemahiran interpersonal. kemahiran berkomunikasi dan mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi. Minat mereka terhadap matematik semakin bertambah kerana sikap guru yang prihatin terhadap perkembangan pencapaian pelajar. terdapat perbezaan yang ketara dari segi pencapaian pelajar dalam topik pendaraban pembelajaran berjalan. Tahap kefahaman pelajar terhadap topik pendaraban semakin meningkat berbanding sebelum menerima ujian diagnostik. Hasil kajian juga didapati tiada perbezaan min skor antara pelajar lelaki dan perempuan. dapat dibuat kesimpulan bahawa pelajar-pelajar yang melalui ujian diagnostik mempunyai tahap pencapaian dan kebolehan yang sama rata.3. Dengan ini.4 KESIMPULAN DAPATAN KAJIAN sebelum dan selepas pengajaran dan Berdasarkan analisis yang telah dibuat. Selain itu. Berdasarkan pemerhatian pula. MINAT .

5. guru-guru perlu menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat menghasilkan sikap . Pelaksanaan ujian diagnostik dibantu dengan pengajaran yang bersesuaian dapat meningkatkan prestasi pelajar dan dapat meringankan kerja guru lain untuk menekan konsep pendaraban lagi kepada pelajar. bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru seharusnya dapat membantu pelajar mengatasi kelemahan mereka. Guru-guru memainkan peranan penting untuk melahirkan pelajar yang pintar matematik.5 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN Guru perlu lebih peka dengan pencapaian pelajar di dalam kelas kerana walaupun mereka berada di dalam kelas yang sama. Semakin positif sikap pelajar semakin tinggi minat untuk mempelajari Matematik. Oleh itu. apabila memulakan pemulihan awal. minat semakin bertambah dan dapat membentuk keyakinan diri pelajar. Sehubungan dengan itu. Dari hasil ini. Sikap guru yang sentiasa prihatin dapat mengatasi masalah pelajar yang menganggap matematik sebagai matapelajaran yang sukar. mereka mempunyai tahap kefahaman dan keupayaan memahami pelajaran yang berbeza. Kaedah yang digunakan oleh guru belum tentu sesuai untuk semua kelompok pelajar di dalam kelas. pemilihan kaedah yang menarik dan mencabar. pengukuhan konsep matematik. Guru juga perlu sentiasa mengawasi pencapaian pelajar dengan mengadakan ujian diagnostik supaya kelemahan pelajar dapat sentiasa diatasi dengan pemulihan segera. Maka. berbantukan bimbingan guru matematik yang berwawasan dapat merealisasikan harapan pelajar untuk menguasai bidang matematik. guru perlu memikirkan kaedah pengajaran yang berkesan supaya semua pelajar dapat memahami pelajaran yang disampaikan. Hasil kajian ini juga dapat membantu guru matematik memperolehi faedah iaitu hasil daripada pelaksanaan ujian diagnostik yang antaranya. Guru perlu mempunyai banyak kaedah yang boleh digunakan untuk memantapkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik khususnya topik pendaraban. kefahaman asas pelajar dapat dibina dengan kukuh.

mesra dan kurang tekanan. Masalah ini sekiranya dapat . Dalam meningkatkan sikap yang positif terhadap pengajaran dan pembelajaran matematik. lantang. Oleh itu. ii) Penggunaan ujian diagnostik bukan sahaja sesuai untuk matapelajaran matematik sahaja tetapi berkesan kepada semua matapelajaran yang diajar di sekolah. pemilihan bentuk pemulihan tetapi hasil kajian menunjukkan penggunaan ujian diagnostik dapat meningkatkan kefahaman dan pencapaian pelajar.yang positif pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran serta mewujudkan suasana pembelajaran yang membantu pembelajaran. mengulang konsep yang sukar. sukatan yang tidak sempat dihabiskan. beberapa cadangan dikemukakan. antaranya ialah : i) Sampel yang dipilih hanya melibatkan pelajar daripada dua buah kelas tingkatan satu sahaja. 5. pengkaji dan mencadangkan agar kajian-kajian lanjutan dapat dijalankan untuk melihat keberkesanan iii) penggunaan ujian diagnostik dalam pengajaran pembelajaran matematik dapat membantu pelajar lebih memahami matematik. Oleh itu. Oleh itu. Terdapat beberapa masalah semasa kajian ini dijalankan seperti kekangan masa. guru hendaklah mengajar istilah matematik dengan jelas dan terang dengan menggunakan suara yang jelas. menengah ataupun peringkat pengajian tinggi. pengkaji mencadangkan agar kajian dapat dijalankan ke atas sampel yang lebih ramai supaya hasil dapatan kajian lebih menyeluruh. Malah berkesan untuk setiap peringkat sama ada sekolah rendah. guru akan dapat memudahkan pelajar memahaminya. terdapat berbagai perkara yang perlu diambil kira oleh pelajar dan guru kerana matematik mempunyai istilah-istilah yang unik dan tersendiri.6 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Berdasarkan dapatan dan batasan daripada kajian ini. (Worde 2003). dan menggunakan bahan bantu mengajar.

7 KESIMPULAN Berdasarkan hasil kajian dan analisis data yang diperolehi. Port Dickson. Kajian ini juga didapati dapat memberi keyakinan kepada pihak guru untuk melaksanakan ujian diagnostik agar konsep matematik dapat dikukuhkan dengan lebih baik kepada pelajar lemah. Kefahaman pelajar bertambah malah meningkatkan motivasi serta keyakinan diri pelajar.diatasi mungkin pencapaian pelajar kumpulan rawatan akan jauh lebih baik daripada pelajar kumpulan kawalan. Ini dapat dijelaskan dengan berlakunya peningkatan min skor pencapaian dalam ujian pos di kalangan pelajar kumpulan rawatan berbanding kumpulan kawalan. maka dapat dibuat kesimpulan bahawa penggunaan ujian diagnostik berkesan membantu pelajar lebih memahami matematik dan dapat membantu meningkatkan pencapaian matematik bagi topik pendaraban ke atas pelajar-pelajar tingkatan 1 di SMK Bukit Saujana. 5. Ini menunjukkan bahawa penggunaan ujian diagnostik dapat menbantu mengesan lebih awal kelemahan pelajar dan memberi pemulihan segera. Min pencapaian pelajar kawalan juga meningkat namun peningkatannya agak rendah berbanding kumpulan rawatan. RUJUKAN .

I (1974). Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Rashid Johar (2000). Addison-Wesley Publishing Company. Subang Jaya:Kumpulan Budiman Sdn. AJM Publishing Enterprise. Bhd. Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan. Hazimah Abdul Hamid & Wan Muhamad Saridan Wan Hassan. Proseding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara. H. Petaling Jaya:Longman Malaysia Sdn. Bhd Ab Bakar Nordin. (1994). Penilaian. (1990). Measurement for educational evaluation. Freudenthal. pemulihan dan pengayaan dalam pendidikan. Berita Harian 38:17-21. 1998.November . Pedagogi Kaedah Am Mengajar. (1993). (1981) Major problems of Mathematics education. Analisis Kesilapan masalah-masalah berkaitan nombor perpuluhan dan pecahan bagi Pelajar tahun Lima Sekolah Rendah. Selangor Abu Bakar Nordin. Educational Studies In Mathematics 12:133-150. Jurnal Pendidik dan Pendidikan 12:15-32. Bhd. C. Ed.Bhd Chase. Mohammed Sani Ibrahim. (1993).Abd.26-27 Mok Soon Sang. (1990) Konsep. Aida Suraya Haji Mohd Yunus. Matematik KBSR dan Strategi Pengajaran. Perancangan Dan Strategi Pelaksanaan Latihan GuruGuru Sekolah Bestari. Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke-IV:401-416 Kementerian Pelajaran Malaysia. Mok Soon Sang. Meninjau polaPola-pola kesilapan Matematik pelajar-pelajar tahun pertama. 21-25 Mei 1990. Atan Long (1980). Ke-2. Universiti Kebangsaan Malaysia. Petaling Jaya : Fajar Bakti Sdn. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. (1992/1993). Sukatan Pelajaran Matematik KBSR. Sharifah Mohd Nor dan Habsah Ismail. (1994). Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Penilaian dan Pelaksanaan KBSR anjuran PKK di Institut Aminuddin Baki. (1987) Asas Penilaian Pendidikan. Aida Suraya Haji Mohd Yunus. peranan dan amalan penilaian dalam KBSR. (1991) Beberapa masalah murid tahun Lima dalam menjawab soalan ujian Matematik. . Laporan Prestasi Sijil Pelajaran Malaysia.

Pemahaman istilah matematik umum di menengah atas. Proseding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara. (1998). Berita Matematik. Falsafah Pendidikan Universiti Malaya.Keperluan pendidikan abad ke-21: Projek Sekolah Bestari. (1981). Ng See Ngean. (1989). (1989). Universiti Kebangsaan Malaysia.S. 21 Mac:4-10 Nik Azis Nik Pa. Masalah Pendidikan 13:91-105. Satu persepsi tentang diagnosis dan pemulihan pendidikan matematik. Rohani Abdul Hamid. November 26-27 .Neo. Laporan Praktikum Sarjana Pendidikan. Masalah-masalah dalam pengajaran Matematik menengahbeberapa cadangan. K.

Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. Saya menghafal semua formula dan fakta penting.Semua maklumat adalah rahsia dan akan digunakan sebagai data kajian sahaja. Saya mempunyai jadual ulangkaji dan mengamalkannya. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pernyataan Item Saya suka mata pelajaran matematik. Nama Tingkatan Jantina Bangsa : _____________________ : ________________ : Lelaki : Melayu Perempuan Cina India Gred Matematik UPSR :_________ Soal selidik ini adalah untuk mengumpul maklumat mengenai sikap pelajar terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik terutamanya dalam topik pendaraban. Saya mempunyai nota formula sendiri. Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan. Saya bertanya guru sekiranya tidak faham. Saya tidak berbual semasa guru mengajar. Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar. Sila jawab dengan jujur. Sila tandakan ( / ) pada pilihan yang sesuai. Saya telah menguasai sifir. Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. Saya membuat ulangkaji setiap hari. Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar. Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru. Jumlah frekuensi skor Ya Tidak . Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku.Kerjasama anda amat dihargai. Saya belajar secara berkumpulan / study group. Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru. Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami.Universiti Terbuka Malaysia (OUM BORANG SOAL SELIDIK SOAL SELIDIK KAJIAN SIKAP PELAJAR TINGKATAN 1 TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK.

Jawab semua soalan.Menguasai konstruk kefahaman K7. Pelajar hendaklah dikehendaki menulis maklumat diri di dalam kertas jawapan objektif yang disediakan. K1. 1. 2.Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3. . atau D pada kertas jawapan objektif. Pelajar juga perlu mengisi nombor dan jumlah soalan seperti yang dibaca oleh guru dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian. Bagi soalan objektif.Menguasai konstruk kemahiran K10. B.Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 3. C.Menguasai konstruk pengetahuan K6.PRE-TEST Arahan. 4. Modul ini mengandungi 5 halaman bercetak. anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan pilihan jawapan A. 5.Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris K5. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji. Modul ini mengandungi 20 soalan.

D. D. Seven hundred four thousand two hundred and eight times fourteen can be written in numbers as A. C. B. 205 multiplied by 32 can be written in the vertical form as A. C. Multiply RM30 and RM4 207. 12 032 + 12 032 − 12032 × 12032 ÷ 32 32 32 32 = = = = 12064 12000 385024 376 5. C. B.1. D. C. Which of the following product is the largest? A. 15 51 15 51 × × × × 100 100 10 10 3. B. 3 2 × 2 0 5 B. A. B. The product of 12032 and 32 can be written as A. × 2 0 5 3 2 D. D. 704 208 704 280 704 208 704 308 × × ÷ ÷ 14 40 40 14 2. RM126 017 RM126 510 RM126 210 RM126 217 4. 2 × 0 5 3 2 . 2 0 5 × 3 2 C.

D. B. 1 356 56 910 56 952 2 391 984 Q 7. D. D. B. B. 12 592 = 787 × A. C. B. Group 1243 1243 23 23 Product 28589 23 28589 1243 9. D. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as A. The product of two numbers is 56 952. 1243 × 23 = 28589 This question can be understood as A. D. 16 36 11 805 18 150 8. 28 × 3032 = 28 + 3032 = 3032 × 28 = 3032 ÷ 28 = 10. Which product is between 2200 and 2500? A. If one of the numbers is 42. 12 × 140 × 180 × 24 × 130 15 13 120 . C. what is the other number? A. C. C. B.6. C.

B. B. C. Which of the following is less than the product between 17 and 403? A. 76 706 760 7600 12. 16 832 6 708 15 096 10332 × = = = = 32 × 525 156 × 43 31 × 516 28 × 369 14. 497 A B. Which of the following products has the largest value A. B. 386 420 6 651 6851 16. C. B. C. 10 250 exercise books . C. What is the product of 38 and 20? A. Which of the following is correct? A. The diagram shows a box of exercise books. D. D. 12 = 5 068 5 954 5 064 6 964 15. D. D. 25 15 14 27 × × × × 13 21 26 12 13. D. C.11.

6 000 C. A. D. A. Pelajar dikehendaki mendengar dengan teliti soalan yang dibaca dan menjawab soalan-soalan tersebut. A. A. 280 B. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen C. 4 620 C. 500 B. 2 800 C. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand and fifteen . 4 920 B. 4 260 19.Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara buys 16 boxes of exercises books as shown above. C. 28 000 18. 17. How many exercise books did the school buy altogether? A. 6 500 20. B. 154 232 164 000 106 020 160 400 Soalan 17 hingga soalan 20 dibaca oleh guru. Six hundred and one times five equal to nine hundred B.

Guru boleh meminta pelajar mengisi nombor soalan dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian.Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris K5. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji. Guru hendaklah memastikan pelajar menghitamkan pilihan jawapan (objektif) pada kertas jawapan yang disediakan.Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3. Modul ini mengandungi 20 soalan. 1.Menguasai konstruk kefahaman K7.Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 3.Menguasai konstruk pengetahuan K6. `Modul ini mengandungi 9 halaman bercetak. . Guru hendaklah memastikan pelajar menulis maklumat diri dalam jawapan objektif yang disediakan. 4. K1.PRE-TEST Arahan. 2.Menguasai konstruk kemahiran K10.

MATHEMATICS YEAR ONE – WHOLE NUMBERS (MULTIPLE) Konstru k K1 K3 Penerangan Konstruk No. Soalan Jumlah Soalan 2 3 Bil Item gagal dijawab (untuk pemulihan sekurangkurangnya 1 1 Memahami soalan dalam bahasa Inggeris. JUMLAH 1. 17.14.4.18. 9. Memahami istilah matematik dalam Bahasa Inggeris.19.10.8. Menguasai konstruk kemahiran.2 3. 20 3 4 4 4 2 2 2 2 20 10 .11.16.15. Menguasai konstruk pengetahuan.5 K5 K6 K7 K10 6. Menguasai konstruk kefahaman.12 13.7. Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris.

C. B. A. Penggunaan carta nilai tempat dan nilai digit. Answer : B Tidak memahami istilah ‘multiply’ Seven hundred four thousand two hundred and eight times fourteen can be written in numbers as A. B.I untuk memahami soalan. Answer : A Tidak memahami soalan dalam bahasa Inggeris. Penekanan kepada istilah ‘largest’.I untuk memahami soalan. Program khas B. 126 017 126 510 126 210 126 217 Program Pemulihan 1. Program Pemulihan 1. . pelajar menghadapi masalah berikut. Program Pemulihan 1. Penerangan tentang istilah ‘multiply’ menggunakan nombor yang lebih kecil. C. B. Program khas B. C. D. 1 Item diagnostic Jika pelajar gagal menjawab soalan ini. 15 51 15 51 × × × × 100 100 10 10 704 208 704 280 704 208 704 308 × × ÷ ÷ 14 40 40 14 3 Multiply 30 and 4 207. 2 Which of the following product is the largest? A. 2. D. 2.No. Tidak memahami soalan dalam bahasa Inggeris dan tidak memahami nilai tempat. D.

B. 5. Program 1 hari 1 istilah 3. what is the other number? A. Program Pemulihan 1. . Penggunaan carta nilai tempat dan nilai digit. The product of two numbers is 56 952. 56 910 C. 12 032 + 12 032 − 12032 × 12032 ÷ 32 32 32 32 = = = = 12064 12000 385024 376 Answer : C 205 multiplied by 32 can be written in the vertical form as A × 4 2 2 0 5 B.Answer : C Tidak memahami istilah ‘product’ 4. If one of the numbers is 42. Latih tubi asas mendarab 2. iii. Penerangan guru dan tunjuk cara menjalankan operasi mendarab. B. × 2 0 5 3 2 Tidak memahami kemahiran asas mendarab Program Pemulihan 1. D. Penekanan tentang nilai tempat dan nilai digit. 2. Banyakkan latihan mendarab 2. C. 2 391 984 Tidak memahami soalan dan menguasai kemahiran asas mendarab Program Pemulihan 1. × 2 0 5 3 2 D. The product of 12032 and 32 can be written as A. 56 952 D. ii. 3 × 0 5 3 2 Answer : C 6. 1 356 i. Penggunaan ‘flash’ C.

16 36 11 805 18 150 Answer : A 8. Penekanan konsep asas darab. C.Answer : A Tidak mempunyai asas darab dan bahagi. Q Program Pemulihan 1. Penerangan tentang penambahan berulang. D. Tidak mempunyai pengetahuan asas pendaraban. Program Pemulihan 1. 2. 7. B. 1243 × 23 = 28589 This question can be understood as A. Group 1243 1243 23 23 Product 28589 23 28589 1243 Answer : A . 12 592 = 787 × A. Perbanyakkan latih tubi 2. Meletakkan carta dalam kelas. D. B. C.

Penerangan guru 10. Which product is between 2200 and 2500? A.9. Latih tubi 11. What is the product of 38 and 20? A. B. E. Penerangan tentang istilah ‘product’ menggunakan nombor yang lebih kecil. 12 × 130 140 × 15 180 × 13 24 × 120 Answer : C Tidak mempunyai kefahaman tentang perkataan ‘between’ Program Pemulihan 1.I 12. C. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as D. Program Pemulihan 1. D. Tidak memahami soalan dalam B. Which of the following products has the largest value Program Pemulihan . D. G. B. 76 706 760 7600 Answer : C Tidak memahami istilah ‘product’ dan melakukan operasi darab Program Pemulihan 1. Penerangan oleh guru 2. 28 × 28 + 3032 3032 3032 3032 × 28 ÷ 28 = = = = Answer : A Tidak mempunyai pengetahuan asas pendaraban. F. C.

2. 386 B. C. B. Program Pemulihan 1. D. C. 25 15 14 27 × × × × 13 21 26 12 Answer : C 1. D. × 12 = 5 068 5 954 5 064 5 964 . Program khas B. 2. Penggunaan conton pendaraban. Penerangan guru tentang soalan 497 A B. 6 861 Answer : D Tidak memahami soalan dan melakukan operasi pendaraban. Penerangan guru tentang kemahiran asas mendarab 2.I untuk memahami soalan. 420 C. D. Penerangan dan tunjuk ajar guru. 6 851 D. Latih tubi operasi darab 2. C. B. Penekanan kepada istilah ‘largest value’ Tidak menguasai kemahiran mendarab 13. Program Pemulihan 1. 16 832 6 708 15 096 20332 = = = = 32 × 525 156 × 43 31 × 516 28 × 369 Program Pemulihan 1. Which of the following is more than the product between 17 and 403? A. Memperbanyakkan latihan pengukuhan Answer : D 15.A. Answer : B Tidak menguasai kemahiran menyelesaikan operasi mendarab. Which of the following is correct? A. 14.

Pelajar hendaklah diingatkan supaya menjawab dengan teliti setiap soalan. Latih tubi operasi darab 2. F. 280 B. 10 250 Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara buys 16 boxes of exercises books as shown above. 2 800 C. penerangan tentang soalan . Program Pemulihan 1. Latih tubi operasi darab yang melibatkan gambarajah dan maklumat yang diperolehi daripadanya. 3.16. Penerangan guru tentang soalan. 4. Guru boleh mengulang membaca soalan-soalan tersebut jika perlu. The diagram shows a box of exercise books. Guru hendaklah membaca arahan dan soalan-soalan dengan jelas. H. Guru mengarahkan pelajar untuk mendengar dengan teliti soalan yang dibacakan dan menjawab soalan-soalan dengan menghitamkan pilihan jawapan pada kertas jawapan objektif. 28 000 Answer : C Tidak memahami istilah ‘product’ dan menjalankan operasi darab. 154 232 164 000 106 020 160 400 Answer : B Tidak memahami soalan dan melakukan operasi pendaraban Program Pemulihan 1. G. 17 What is the product of 28 and 1 000 A. Arahan: 1. 2. Soalan 17 hingga soalan 20 hendaklah dibaca oleh guru semasa ujian. 2. How many exercise books did the school buy altogether? E.

Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand and fifteen Answer : C . Write 60 001 × 15 = 900 015 in words A. how many pens are there in 328 such boxes? A. 19. Penerangan guru 2. Memperbanyakkan latihan pendaraban dalam penyelesaian masalah. Tidak memahami soalan dan melakukan operasi darab Program Pemulihan 1. If a box contains 15 pens. perbanyakkan latihan mendarab 2. Peneguhan kata kunci 2. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen C. Program Pemulihan 1. 4 260 Answer : A A class receives 20 storybooks each month. 4 620 C. 6 500 Answer : B Tidak memahami soalan dan melakukan operasi yang salah Program Pemulihan 1. 4 920 B. 20. banyakkan latihan mendarab Tidak memahami nombor dalam perkataan dan tidak menulis dalam bentuk perkataan. 500 B. Six hundred and one times five equal to nine hundred B. Latih tubi menulis nombor dalam perkataan dan sebaliknya. 6 000 C. How many storybooks would 25 classes receive in a year? A.18.

Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3. Pelajar hendaklah dikehendaki menulis maklumat diri di dalam kertas jawapan objektif yang disediakan. Modul ini mengandungi 20 soalan.Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 8. K1. . 10. B.Menguasai konstruk pengetahuan K6.Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris K5. 7.Menguasai konstruk kefahaman K7.Menguasai konstruk kemahiran K10. 6. 9. Modul ini mengandungi 5 halaman bercetak. Jawab semua soalan. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji. atau D pada kertas jawapan objektif. Bagi soalan objektif. anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan pilihan jawapan A.POST-TEST Arahan. C. Pelajar juga perlu mengisi nombor dan jumlah soalan seperti yang dibaca oleh guru dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian.

B. C. × 6 8 2 4 5 D. D. B. D. B. Which of the following product is the largest? A.1. C. 4 5 × 6 8 2 B. 682 multiplied by 45 can be written in the vertical form as A. C. D. 6 8 2 × 4 5 C. 340 282 314 812 340 812 314 812 × × × × 15 50 15 15 2. 121 620 131 629 121 092 131 609 3. Multiply 23 and 5 723. 23 23 32 32 × × × × 110 100 10 100 4. B. Three hundred fourteen thousand eight hundred and twelve times fifteen can be written in numbers as A. A. D. C. × 6 8 2 4 5 . The product of 26501 and 19 can be written as A. 26 501 26 501 26 501 26 501 + × × + 19 19 19 91 = = = = 26 520 502 519 503 519 26 592 5.

28 × 3032 = 28 + 3032 = 3032 × 28 = 3032 ÷ 28 = 23.6. C. If one of the numbers is 21. 37 488 C. D. 42 × 3 839 = 161 238 This question can be understood as A. C. D. D. 426 × P = 37 914 P ? A. C. D. B. 9 203 9 032 193 242 193 284 21. 89 D. The product of two numbers is 193 263. what is the other number? A. B. B. 6 × 44 × 585 × 223 × 1 349 515 40 67 . 28 groups of 3032 can be written in number sentence as A. 37 914 B. B. Which product is between 23 000 and 23 500? A. C. Group 3 839 3 839 42 42 Product 42 161 238 161 238 3 839 22. 80 7.

Which of the following is less than the product between 17 and 403? A. 532 A B. D. 16 832 6 708 15 096 10332 × = = = = 32 × 525 156 × 43 31 × 516 28 × 369 27. What is the product of 49 and 770? A. 34 = 18 088 18 888 18 000 18 808 28. C. The diagram shows a box of exercise books. D. C. 386 420 6 651 6851 29. Which of the following is correct? A. 30 730 37 730 33 730 37 700 25. D. B. C. C.24. B. D. 23 34 17 22 × × × × 56 46 71 53 26. D. C. 4 580 exercise books . B. B. Which of the following products has the largest value A.

6 000 C. 28 000 31. 6 500 33. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand and fifteen . 4 620 C. 2 800 C. A. 500 B. J. A. L. 30. 4 260 32. 100 920 109 920 106 160 400 Soalan 17 hingga soalan 20 dibaca oleh guru. Six hundred and one times five equal to nine hundred B.Sekolah Menengah Kebangsaan Pelangi Pagi buys 24 boxes of exercises books as shown above. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen C. How many exercise books did the school buy altogether? I. A. A. 4 920 B. K. 280 B. Pelajar dikehendaki mendengar dengan teliti soalan yang dibaca dan menjawab soalan-soalan tersebut.

PENCAPAIAN AKADEMIK KUMPULAN RAWATAN TINGKATAN 1 BITARA 1 Jadual 4.6 .5 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 Jumlah Purata Markah Ujian Pra 70 74 92 52 56 87 40 26 92 16 65 12 60 68 20 54 20 90 54 47 76 10 70 76 78 65 56 12 62 26 1626 54.2 Markah Ujian Pos 94 90 100 76 78 96 78 54 100 32 83 28 82 82 38 70 38 100 68 60 88 22 92 82 90 78 72 25 78 44 2118 70.

PENCAPAIAN AKADEMIK KUMPULAN KAWALAN TINGKATAN 1 BITARA 2 Jadual 4.4% .6 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 Jumlah Purata Markah Ujian Pra 70 52 62 54 68 80 82 10 22 60 34 18 66 68 43 62 50 45 40 16 32 84 16 78 82 70 8 39 76 70 78 60 1695 53.0% Markah Ujian Pos 72 58 66 52 72 82 82 12 26 62 38 26 72 62 40 62 62 60 56 16 30 90 16 76 80 72 28 40 78 76 78 65 1870 58.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->