KAEDAH PENDARABAN DENGAN MENGGUNAKAN UJIAN DIAGNOSTIK MEMBANTU PELAJAR MEMAHAMI MATEMATIK TINGKATAN SATU

Penyeliaan; Hj Abu Hassan bin Abd Rahman

Oleh; KHAIRIL ANUAR BIN MOHAMMAD RAZI 801018035149001

LAPORAN KAJIAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI SAINS DAN PENDIDIKAN ASAS OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2007

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengkaji keberkesanan ujian diagnostik membantu pelajar matematik tingkatan satu dalam memahami kaedah pendaraban. Kajian telah dijalankan untuk pengesanan awal punca-punca kelemahan pelajar dan adakah pengambilan ujian diagnostik ini dapat meningkatkan pencapaian prestasi pelajar dalam matematik berbanding dengan cara tradisional. Kajian ini juga akan cuba mengenalpasti sama ada penilaian ini dapat mengubah sikap pelajar ke arah yang lebih positif dalam pengajaran pembelajaran matematik. Sampel kajian yang digunakan melibatkan dua kumpulan pelajar tingkatan 1 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana, Si Rusa, Port Dickson. Satu kumpulan pelajar itu dianggap sebagai kumpulan kawalan dan telah menerima pengajaran secara tradisional manakala satu kumpulan pelajar lagi dikenali sebagai kumpulan rawatan telah diuji dengan ujian diagnostik pada peringkat awal pengajaran dan pembelajaran. Instrumen kajian yang digunakan adalah terdiri daripada Borang Soal Selidik, Ujian Pra, Ujian Pos, temubual dan pemerhatian. Maklumatmaklumat yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan dua jenis kaedah iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif.

iii

KANDUNGAN Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH i ii iii iv vii viii

BAB 1 1.0 1.1 1.2 1.3

MASALAH KAJIAN Pendahuluan Pernyataan masalah Kerangka Konsep Kajian Tujuan Kajian 1.3.1 1.3.2 Objektif Kajian Persoalan Kajian 1 2 4 5 5 5 6 6 6 8

1.4 1.5 1.6 1.7

Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah Ringkasan

iv

3 3.2 4.1 2.1 3.7 BAB 4 4.3.2 Kajian-kajian Yang Lepas 2.4 Borang Soal Selidik Relajar Pra Ujian dan Pos Ujian Pemerhatian Temubual 15 15 16 16 3.5 3.4 Rumusan METODOLOGI KAJIAN Pendahuluan Rekabentuk Kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen Kajian 3.1 3.3 3.1 4.2 3.2 2.1.3.3.0 2.1 2.3.2 3.3.4 BAB 3 3.1.3.1 TINJAUAN LITERATUR Pendahuluan Konsep Diagnostik dalam Pendidikan 2.BAB 2 2.6 3.3.3 Ujian Diagnostik 2.1 2.2 Sifat dan Punca Asas Kesilapan Matematik Pendekatan dalam Membuat Diagnosis 10 12 Ciri-ciri Ujian Diagnostik Kajian Luar Negeri Kajian Dalam Negeri 14 9 9 2.3 Tatacara Pengumpulan Data Tatacara Penganalisisan Data Rumusan HASIL KAJIAN Pendahuluan Profil Responden Dapatan Kajian 16 17 17 18 19 20 .

6 5.1 4.3.4 5.v 4.4 4.3 5.2 5.7 PENUTUP Pendahuluan Ringkasan Kajian Perbincangan Dapatan Kajian Kesimpulan Dapatan Kajian Implikasi Dapatan Kajian Cadangan Kajian Lanjutan Kesimpulan 30 30 31 32 32 34 34 RUJUKAN LAMPIRAN Borang Soal Selidik Ujian Pra Ujian Pos Surat Kebenaran Kementerian Pelajaran Malaysia Surat Kebenaran Jabatan Pelajaran Negeri vi .5 5.3.3.4 Rumusan Ujian Pra Ujian Pos Perubahan Sikap Pelajar Persoalan Kajian 21 23 25 28 29 BAB 5 5.3 4.2 4.3.1 5.

3 4.2 4.1 4.4 Profil Responden Min Ujian Pra dan Ujian Pos Sikap Pelajar Terhadap Matematik Sebelum Kajian Sikap Pelajar Terhadap Matematik Selepas Kajian Halaman 19 20 26 27 vii .Jadual 4.SENARAI JADUAL No.

SENARAI RAJAH No.1 2.1 4.4 4. Rajah 1.3 4.1 4.2 4.1 3.5 Kerangka Konsep Kajian Jenis-jenis P&P Berbantu Komputer Reka Bentuk Kajian Graf Profil Responden Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pra Kumpulan Rawatan Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pra Kumpulan Kawalan Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pos Kumpulan Rawatan Graf Taburan Frekuensi Markah Ujian Pos Kumpulan Kawalan Halaman 4 11 16 20 22 23 24 25 viii .

(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. melaporkan bahawa pelajar masih belum dapat menguasai kemahiran asas matematik yang dipelajari . Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan dasar baru iaitu pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) mulai tahun 2003. sosial. politik. warga Malaysia yang menjadi tenaga kerja mestilah benar-benar “Celik Matematik” kerana Matematik berperanan sebagai mata pelajaran asas untuk merealisasikan Wawasan 2020. Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut acuannya sendiri iaitu mencapai keseimbangan dalam aspek ekonomi. Kini.11/2002). adalah membolehkan murid mengakses maklumat berkaitan melalui pelbagai media supaya mereka mampu menguasai ilmu Sains dan Matematik dan lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. Matlamat akhir dasar ini.0 Pendahuluan Menjelang tahun 2020. kerohanian dan kebudayaan. Sepanjang fasa 15 tahun pertama. Sejajar dengan itu juga. Namun demikian. Dasar ini digubal berasaskan hakikat bahawa Sains dan Matematik adalah bidang ilmu yang sangat dinamik dengan pelbagai penemuan baru dan sebahagian besar maklumat yang berkaitan dengannya terdapat dalam bahasa Inggeris. laporan prestasi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 1994. negara berada pada peringkat pertengahan dan memasuki fasa 15 tahun yang kedua dalam pencapaian Wawasan 2020. Malaysia mencapai banyak kemajuan dari pelbagai bidang namun perubahan pesat dunia hari ini memerlukan Malaysia berubah untuk mencapai tahap yang lebih maju.BAB SATU MASALAH KAJIAN 1. Faktor ini boleh menjadi faktor kritikal sekiranya pencapaian pelajar generasi baru berada di tahap yang rendah. Oleh itu. Negara maju yang bercirikan negara industri yang bukan sahaja sebagai pengguna teknologi tetapi turut menyumbang kepada pembentukan peradaban Sains dan Teknologi.

Maklumat awal akan membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran bagi mengatasi kelemahan pelajar. Bahkan. amat wajar guru matematik menjalankan ujian dagnostik bagi mengenalpasti kelemahan pelajar. Keadaan ini menuntut tindakan bagi mengatasi kelemahan tersebut. (Abu Bakar Nordin 1990). Pemulihan diperingkat awal penting agar ia tidak berlanjutan ke peringkat seterusnya. (Mathews 1981). (Ng See Ngean 1981).di dalam bahasa Melayu dari peringkat sekolah menengah rendah lagi. Pembinaan ujian yang baik merlukan kemahiran yang tinggi. Kesilapan-kesilapan yang terbawa di peringkat awal ini akan menambahkan kesukaran matematik di kalangan pelajar lemah khususnya. Malah akan menjadi bertambah kritikal bagi pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa Inggerisnya kerana matematik telah mula diajar di dalam bahasa Inggeris bagi tingkatan satu mulai 2003. Dengan kata lain. ia sukar bagi guru membinanya. guru haruslah diberi latihan dalam bidang psikometrik. ( Raven 1988). Analisa dari Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) tidak mencukupi bagi membolehkan guru merancang program pemulihan yang berkesan seperti mana dalam Penilaian Kemajuan Sekolah Menengah (PKSM). Untuk membaiki keadaan ini. di peringkat pengajaran dan pembelajaran pelajar. kesukaran matematik boleh membuat pelajar benci matematik. Ini bermakna pihak kementerian bertanggungjawab menyediakan alat piawaian yang pasti akan . Cara lain bagi mengatasi masalah ini ialah dengan mempertanggungjawabkan penyediaan alat-alat penilaian ini kepada pihak berpusat. Salah satu cara ialah mengesan kelemahan pelajar di peringkat lebih awal. Dengan itu. Ini mengambil masa anglma dan pebelanjaan yang tinggi. Perancangan pelajar dan penempatan pelajar perlu diputuskan berdasarkan hasil ujian diagnostik (Hay & Gregg 1993). Apabila sesuatu sebab dapat dikenal pasti maka tindakan selanjutnya dalam merancang dan memulihkan keadaan yang berlaku dapat dilaksanakan. Oleh itu. diagnostik pelajar perlu dibuat untuk menentukan kedudukan murid dalam pelajarannya dan mengenal pasti sebab-sebab berlakunya kelemahan murid dalam pembelajarannya.

Menurut ulasan ringkas daripada Laporan Prestasi Matematik SPM (1994).1 Pernyataan Masalah Tujuan pembelajaran Matematik KBSR tahun 1 hingga 6. tidak tersusun dan tidak sempurna. Ini bermakna daripada langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah.kesahannya. kemahiran menjalankan operasi dan kemahiran menyemak secara logik. Maka pendidikan Matematik KBSR menganjurkan pengajaran memberi penekanan kepada penguasaan bahasa Matematik. kemahiran menggunakan konsep. Untuk menyelesaikan masalah matematik. lebih bertumpukan kepada mengembangkan kemahiran mengira dengan menggunakan proses pemikiran serta mengikut langkah-langkah yang logis. Juga didapati. satu bentuk ujian diagnostik yang sesuai dengan tahap pelajar perlu dibentuk bagi membolehkan guru-guru matematik mengesan kelemahan-kelemahan pelajar di peringkat 1994). diantaranya ialah kemahiran memahami masalah. Terdapat juga pelajar yang tidak memahami kehendak soalan. Sayangnya maklumat ini terlambat bagi membolehkan pelajar lemah dibetulkan. makluman mengenai kelemahan pelajar dalam matematik dapat diperolehi. Penyampaian dan susunan jawapan juga didapati tidak kemas. pelajar perlu menguasai kemahiran berfikir dalam matematik. Oleh itu. pelajar lemah tidak dapat menterjemahkan soalan yang berbentuk ayat kepada bentuk persamaan matematik untuk membuat pengiraan. 1. Kemuncak kejayaan matematik KBSR ialah kemampuan pelajar menyelesaikan masalah . kemahiran menyusun data. Cara ini dapat meringankan beban guru dan memudahkan guru membuat diagnosis mengenai masalah pembelajaran dan seterusnya mengambil langkah susulan. kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran mengira dan penggunaan Matematik dalam penyelesaian masalah (Noraini Idris matematik disamping jujur dan bertanggungjawab dalam urusan seharian. sebahagian besar pelajar belum dapat menguasai konsep dan kemahiran asas matematik. Kerja pengiraan pun keliru dan panjang.(Kementerian Pendidikan Malaysia 1983).

Dengan itu. kajian ini berhasrat untuk membantu pelajar untuk memahami matematik dengan menggunakan ujian diagnostik yang diharapkan dapat memenuhi kehendak di atas.yang awal lagi agar kesilapan-kesilapan dalam perkara-perkara asas dalam matematik khususnya bagi kaedah pendaraban tidak berulang di peringkat yang lebih tinggi. 1. soalan pokok kajian ini ialah : Sejauh mana ujian diagnostik yang dibina dapat mengesan kelemahan matematik pelajar khususnya dengan kaedah pendaraban? Sesuatu ujian yang baik dan bermutu tinggi sekiranya ia mengandungi beberapa ciri yang istimewa. guru KBSR didapati mempunyai masalah dalam mengesan kesukaran pembelajaran pelajar-pelajar (Rohaty 193). Oleh itu.1 – 1. Kerangka konsep kajian ini dapat digambarkan seperti dalam rajah 1.2 Kerangka Konsep Kajian. Walaubagaimanapun di dalam kajian ini pengkaji hanya akanmenumpukan kepada aspek kesahan dan kelehpercayaan ujian sahaja. Dalam pada itu. Diantaranya ialah : kesahan. dengan mengambil kira ketidakupayaan guru menyediakan ujian yang bermutu. Kajian ini berhasrat untuk mengkaji keberkesanan ujian diagnostik membantu pelajar matematik tingkatan satu dalam memahami kaedah pendaraban. Malah. Kajian ini akan . Bertolak dari ini. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran (Chase 1974. kebolehpercayaan.2. maka penghasilan satu bentuk ujian diagnosis matematik yang sah dan boleh dipercayai amatlah diperlukan. Mok Soon Sang 1993). aspek-aspek ini merupakan pra-syarat bagi ujian diagnostik yang hendak dibina. aspek kebolehpercayaan dianggap lebih utama dalam menilai ciri-ciri psikometrik sesuatu ujian atau skala (Salvin & Ysseldyke 1978). Jesteru itu.2. keobjektifan.3 yang berikut. Ini adalah kerana kedua-dua aspek ini adalah perkara yang selalu dibincangkan dalam pengukuran dan penilaian.

Kumpulan eksperimen akan diuji dengan ujian diagnostik manakala kumpulan rawatan tidak dibekalkan dengan ujian diagnostik. Sampel akan dibahagi kepada dua kumpulan.2 Pra-syarat ujian diagnostik matematik . tindak balas terhadap ujian. kumpulan eksperimen dan kumpulan rawatan. sikap serta motivasi pelajar.2. penggunaan kaedah.dijalankan menggunakan kaedah eksperimen.1 Matlamat Kajian KESAHAN KEBOLEHPERCAYAAN UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK KEOBJEKTIFAN KEBOLEHTADBIRAN KEMUDAHTAFSIRAN Rajah 1. UJIAN DIAGNOSTIK MATEMATIK PELAJAR KELEMAHAN KELEMAHAN MATEMATIK Rajah 1. Hasil kajian ini akan membolehkan pengkaji melihat prestasi pelajar.2. Ini memperlihatkan keberkesanan pengunaan ujian diagnostik berbanding dengan penggunaan kaedah tradisional.

1 Untuk mengesan halangan-halangan yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran 1.2 Untuk menentukan bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru dapat .3.3. 1.1.1 Objektif Kajian Kajian ini secara terperincinya ingin mencapai objektif berikut : 1.3.3 Tujuan Kajian Kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan sejauhmana keberkesanan ujian diagnostik yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban serta membantu pelajar matematik tingkatan satu memahami kaedah pendaraban.3 : Kerangka Konsep Kajian 1.2.Ujian Pra Pengajaran dan Pembelajaran Pemerhatian Lulus Ujian Pos temubual gagal Peningkatan Prestasi Meningkat pemulihan Rajah 1.1.

1. 1. 1.3.2 Persoalan Kajian Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai persoalan tentang penggunaan ujian diagnostik dalam membantu pelajar matematik tingkatan satu memahami kaedah pendaraban seperti berikut.1. Pembinaan alat ini dapat memudahkan guru matematik tingkatan 1 menjalankan diagnosis ke atas pelajar.3.2.3. 1.3 Untuk menentukan sikap pelajar terhadap ujian diagnostik dalam bilik darjah.1.1 Sejauhmanakah masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran menjadi penghalang kepada kefahaman pelajar.3.2 Sejauhmanakah bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru dapat meantu kelemahan pelajar.3.4 Untuk mengesan tahap motivasi pelajar terhadap ujian diagnostik.3 Sejauhmanakah sikap pelajar terhadap ujian diagnostik dalam bilik darjah 1.membantu kelemahan pelajar. 1. 1.2.2.4 Kepentingan Kajian Kajian ini boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu seperti berikut:• Guru-guru matematik tingkatan 1.3.2.4 Sejauhmanakah tahap motivasi pelajar terhadap ujian diagnostik. Pengetahuan yang menyeluruh tentang pembinaan ujian diagnostik ini tentunya memberi faedah dalam meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dalam matapelajaran matematik. . 1.3. Kajian ini dapat membantu guru matematik mengesan kelemahan pelajar dari peringkat awal.

• Jabatan Pelajaran Negeri. Dapatan kajian ini dapat memberi maklumat penting tentang keberkesanan matematik KBSR dan perlaksanaan PKBS. • Kementerian Pelajaran Malaysia. kefahaman asas dapat pelajar dibina dengan kukuh. pemupukan minat. Dapatan kajian ini dapat digunakan untuk merancang ratgi-strate yang sesuai dalam rangka meningkatkan prestasi matematik pelajar dan juga sekolah dalam peperiksaan-peperiksaan awam. Jesteru itu akan berlaku peningkatan prestasi dan pencapaian pelajar-pelajar dalam peperiksaan di sekolah.Pencapaian tinggi yang diperolehi oleh pelajar-pelajar adalah merupakan dorongan kepada para guru untuk melaksanakan ujian diagnostik di dalam kelas. Dapatan kajian ini dapat membantu pihak-pihak tertentu seperti dalam usaha memberi pendedahan kepada guru-guru tentang pelbagai kaedah penilaian terkini selaras dengan perkembangan dan perubahanpesat dalam dunia pendidikan semasa. Kajian ini juga boeh dijadikan bahan . penyesuaian persekitaran dan membentuk keyakinan diri pelajar. Dapatan kajian ini diharap dapat memberikan maklumat kepada guru-guru matematik tentang kepentingan pelaksanaan ujian diagnostik bagi memastikan kefahaman pelajar dalam kaedah pendaraban • Ibu bapa pelajar tingkatan 1 Kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti patut dimaklumkan kepada mereka agar usaha-usaha luar seperti kelas tuisyen tertumpu kepada mengatasi kelemahan yang ada itu. • Pihak sekolah. Kajian ini diharap dapat menunjukkan beberapa faedah yang diperolehi hasil daripada pelaksanaan ujian diagnostik yang antaranya guru akan memulakan pemulihan pada peringkat awal.

.rujukan untuk mengubal kurikulum yang sesuai dan selaras dengan ledakan teknologi maklumat dan komunkasi agar pendidikan di Malaysia diiktiraf pada peringkat antarabangsa dan mampu bersaing dalam duia globalisasi yang serba mencabar. 1.6. Tempoh pelaksanaan kajian hanya selama 10 jam. 1. sederhana dan cemerlang. Aspek yang dikaji ialah kesesuaian dan keberkesanan pelaksanaan kaedah penilaian ujian diagnostik dalam membantu pelajar memahami kaedah pendaraban.1 Pendaraban Menurut istilah matematik. Port Dickson. 1.6 Takrifan Istilah Berikut adalah takrifan istilah penting berdasarkan kepada konteks kajian.5 Batasan Kajian Kajian ini ditumpukan kepada pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk ”Nombor Bulat – Mendarab sebarang digit dengan dua digit ” dalam mata pelajaran matematik Tingkatan Satu. Bilangan sampel yang dipilih secara rawak ialah 62 orang di dalam dua buah kelas tingkatan satu Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana. Sampel terdiri daripada kumpulan murid lemah. Negeri Sembilan. pendaraban merupakan satu kaedah yang berkait dengan kaedah penambahan iaitu penambahan secara berulang. Terdapat beberapa istilah yang perlu dihuraikan untuk mengelakkan daripada berlaku salah tanggapan.

Bab ini juga merumuskan bahawa dengan melaksanakan ujian diagnostik dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam matematik serta membantu guru membuat pemulihan awal.6.3 Kesahan Ciri kesahan merujuk kepada sejauhmanakah ujian itu dapat mengukur apa yang ia sepatutnya mengukur (Sax 1980. tujuan. Mok Soon Sang 1994). 1. Terdapat beberapa jenis kesahan : kesahan isi.4 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan pencapaian calon apabila dia mengambil ujian itu beberapa kali dalam tempoh tertentu (Sax 1980. 1.2 Diagnostik Diagnostik boleh difahami sebagai satu cara untuk mengenalpasti sesuatu perkara atau pun masalah yang berlaku dan menentukan punca-punca yang menimbulkan masalah itu. Abu Bakar Nordin 1987.7 Ringkasan Bab ini menghuraikan latar belakang.6. 1.6. Jenis-jenis kesahan ini dibahagikan berdasarkan tujuan ujian itu dijalankan. kepentingan dan batasan kajian. Abu Bakar Nordin 1987. Mok Soon Sang 1994) Ini bermakna indeks kebolehpercayaan adalah tinggi jika seseorang calon memperolehi skor yang sama walaupun ujian itu diambil olehnya beberapa kali. kesahan gagasan. Dengan kata lain ia merujuk kepada setakat mana sesuatu ujian itu dapat memenuhi objektifnya. . kesahan ramalan dan kesahan serentak.1.

BAB DUA TINJAUAN LITERATUR 2.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan mengenai konsep diagnosis dalam pendidikan, sifat dan punca asas kesilapan matematik, ujian diagnostik dan meninjau kajian-kajian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan ujian diagnostik dalam matematik. Perbincangan ini akan dibahagikan kepada empat bahagian iaitu: konsep diagnostik dalam pendidikan, ujian diagnostik, kajian-kajian yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan dalam matematik dan kesimpulan. 2.1 Konsep Diagnostik dalam Pendidikan Diagnostik merujuk kepada mengenalpasti sesuatu perkara atau pun masalah yang berlaku dan menentukan punca-punca yang menimbulkan masalah itu (Abu Bakar Nordin 1987). Aktiviti diagnostik dan pemiluhan yang dijalankan oleh para guru mempunyai beberapa persamaan dengan aktiviti diagnosis dan pemulihan yang dijalankan oleh para doktor (Nik Azis Nik Pa 1989) Berbanding dengan istilah perubatan, menurut Nik Azis Nik Pa (1989), dalam konteks pendidikan analogi yang berkaitan dengan diagnosis dan pemulihan dapat dilihat seperti berikut; Pendidikan Etiologi Skim Tindakan Kesilapan yang diperhatikan Keterangan sesuatu yang berkaitan dengan punca masalah dalam pembelajaran berkaitan dengan aktiviti mental dan operasi perlakuan pelajar dalam pelajaran

Berdasarkan analogi ini bermakna semasa guru menjalankan diagnosis dan pemulihan, guru perlu memerhatikan corak-corak kesilapan yang dilakukan oleh pelajar dan mengaitkan dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Seterusnya guru menjalankan

aktiviti pemulihan yang difikirkan secocok bagi mengatasi masalah tersebut. Ini adalah kerana aktiviti mental pelajar yang menyebabkan pelajar bertindak melakukan kesilapankesilapan yang tidak dapat dilihat oleh guru. Oleh itu, guru hanya mengagak sahaja. Terdapat dua jenis diagnosis dalam pendidikan iaitu diagnostik pembelajaran dan diagnostik psikologi (Abu Bakar Nordin 1981). Diagnostik pembelajaran merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum manakala diagnostik psikologi merangkumi perkara-perkara asas seperti kurang penglihatan, kurang pendengaran dan lain-lain. Kedua-duanya saling berkait dan memberi kesan terhadap pembelajaran pelajar. Menurut Freudenthal (1981). Diagnosis sebenar dapat memberi maklumat tentang kenapa kelemahan itu terjadi. Beliau berpendapat bahawa cara untuk mengetahuinya adalah dengan meneliti kepada kegagalan-kegagalan pelajar dan cuba memahaminya. 2.1.1 Sifat dan Punca Asas Kesilapan Matematik.

Kesilapan-kesilapan yang ditunjukkan oleh para pelajar dalam mata pelajaran matematik bukan saja banyak tapi berbagai jenis. Pengalaman mengajar matematik menunjukkan bahawa tidak semua kesilapan matematik menandakan kepayahan matematik kerana ada yang hanya berpunca daripada kecuaian membuat pengiraan atau penyelesaian. Dengan itu adalah penting ditentukan sifat sesuatu kesilapan disamping mengenalpasti faktorfaktor yang menyebabkan kesilapan itu dalam usaha melakukan diagnosis. Terdapat pelbagai model analisis atau pengelasan kesilapan yang telah dikemukakan oleh pengkaji matematik. Misalnya, Radatz (1979), Hollander (1978) dan Newman(1977). Model analisis seperti ini berguna kepada guru sebagai rangka kerja untuk membina alat diagnosis dan membuat analisis terhadap kesilapan yang muncul daripada diagnosis. (Liew Su Tim & Wan Muhamad Saridan 1991). Namun demikian, tidak ada model lengkap atau menyeluruh. Pemilihan model untuk digunakan bergantung kepada isi kandungan item-item. Di dalam mencari punca-punca kepayahan matematik, Nik Azis Nik Pa (1989), membahagikan sebab-sebab asas kepayahan matematik kepada dua aspek iaitu aspek

afektif dan psikomotor, dan aspek kognitif. Menurut beliau, faktor-faktor yang menyebabkan kepayahan matematik adalah; • Faktor kepercayaan : misalnya, pelajar tidak akan memberi perhatian serius kepada pelajaran kecuali mereka percaya bahawa pelajaran itu berfaedah kepada kehidupan mereka. • • • • Faktor pedagogi : faktor yang berkaitan dengan pengajaran guru dan suasana bilik darjah. Misalnya, guru menjemukan dan kelas bising. Faktor fisiologi : misalnya, cacat pendengaran, penglihatan atau pertuturan dan kesihatan yang kurang baik. Faktor keperluan : pelajar tidak berminat mata pelajaran kerana matematik yang abstrak sekiranya keperluan asas seperti kasih sayang belum dipuaskan. Faktor intelek : pelajar mempunyai kemampuan intelek yang berbeza. Oleh itu, pengajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan intelek pelajar boleh menyebabkan kegagalan. PUNCA KEPAYAHAN

Aspek Afektif dan Psikomotor Faktor kepercayaan Faktor pedagogi Faktor keperluan Faktor fisiologi

Aspek Kognitif

Faktor Kognitif

Rajah 2 : Punca-punca Kepayahan Matematik Dengan itu guru hendaklah mengecam pelajar-pelajar yang mengalami kepayahan matematik melalui berbagai cara yang ditunjukkan seperti kegagalan dalam ujian, bersikap negatif terhadap matematik dan kegagalan menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi. Pelajar-pelajar yang berjaya juga mungkin mengalami kepayahan yang harus dikenalpasti oleh guru.

2 Pendekatan Dalam Membuat Diagnosis Di dalam aspek pembinaan alat diagnostik dalam pendidikan. Cronbach (1949) menyatakan bahawa ujian diagnostik yang ideal menarik perhatian guru kepada setiap aspek pengajaran dan pembelajaran di mana mungkin dikesani oleh pelajar. sekolah berasrama penuh atau vokasional) b) penempatan kelas berdasarka pencapaian pelajar. a) penempatan pelajar di sekolah-sekolah tertentu (contohnya. analisis ralat (error analysis) yang menumpukan kepada jenis-jenis kesilapan yang ditunjukkan oleh para pelajar. Dalam hal ini beliau menyatakan bahawa pendekatan analisis ralat adalah lebih dekat dengan model perubatan kerana pendekatan ini bukan sahaja mengenalpasti gejala-gejala tetapi juga cuba mengkelaskan pelajar berdasarkan kesilapan-kesilapan yang dibuat.2 Ujian Diagnostik Ujian diagnostik ialah ujian yang digunakan untuk mengenalpasti sesuatu masalah pembelajaran dan punca-puncanya. .2.1. 2. • • ”deficit measurement” yang menumpukan kelemahan-kelemahan pelajar. sains atau sastera) d) Pembahagian kepada kumpulan-kumpulan tertentu di dalam kelas. Bejar (1984) telah menyenaraikan dua pendekatan utama yang selalu digunakan iaitu. Terdapat beberapa jenis penempatan dalam pendidikan diantaranya. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran ujian diagnostik digunakan untuk tujuan berikut:a) penempatan pelajar dan b) mengenalpasti punca kelemahan di dalam pembelajaran. c) Penempatan aliran (contohnya.

temubual.1 Ciri-ciri ujian diagnostik Abu Bakar Nordin (1949) telah menyenaraikan beberapa ciri ujian diagnostik yang dapat diringkaskan seperti berikut:a) b) Markah atau gred keseluruhan kurang penting Yang penting adalah maklumat mengenai apa dan sejauh manakah aspek-aspek yang diuji dikuasai oleh murid. soal selidik.0. C. c) Ujian diagostik boleh dilakukan dengan berbagai bentuk. Skop ujian meliputi semua aspek perlakuan dalam perkara yang diuji.60 . 2. tiap-tiap pilihan itu sendirinya berbentuk diagnostik. contohnya.65) berbanding dengan ujian pencapaian di mana 95% daripada item-item sebaik-baiknya mempunyai peringkat kesukaran di antara 0. D. guru akan mendapat gambaran tentang kelemahan-kelemahan spasifik pelajar yang mesti dipulihkan sebelum pelajar dapat maju dalam pelajaran seterusnya. B. 25 + 17 = _____________________ A. Misalnya.40 . Bentuk ujian diagnostik mempunyai peranan menentukan sebab-sebab timbulnya kesukaran bagi murid. Contohnya jika ujian kertas pensel bentuk aneka pilihan dipilih. E.Dengan memeriksa satu persatu aspek di mana kemungkinan berlaku kesilapan. Ini termasuklah menguji perlakuan di beberapa peringkat sebelum perlakuan akhir. peringkat-peringkat sebelum mendapatkan jawapan akhir bagi soalan berbentuk penyelesaian masalah. . d) 312 8 96 42 32 (tidak menguasai konsep membawa) (belum memahami konsep mencampur) (kekeliruan tentang kedudukan nombor) (menguasai operasi + ) (lalai atau tidak tahu membawa) Peringkat kesukaran item-item lebih rendah (0. senarai semak dan ujian kertas pensel.2.

Seramai 39 orang pelajar dari dua buah kelas biasa dipilih. Terdapat pelajar yang menganggap peratusan sebagai nombor mutlak (18 orang). 2. Sub-skor inilah yang akan menunjukkan kepada aspekaspek kelemahan pelajar. Wisconsin.e) Ujian diagnostik selalunya dijalankan sama ada sebelum atau semasa proses pengajaran dan pembelajaran.1 Kajian Luar Negeri Terdapat banyak kesilapan dan kesalahfahaman tentang matematik yang dilakukan oleh para pelajar. Oleh itu. Huevel-Panhuizen (1994) mengkaji kefahaman tentang peratusan di kalangan pelajar gred 7 di Madison. 2. • • • Para pelajar mempunyai tahap kefahaman yang tidak sama tentang peratusan. f) Markah ujian diagnostik diterjemahkan dalam bentuk profil individu dengan berasaskan markah tentang aspek-aspek pelajaran.3 Kajian-Kajian Lepas yang Berkaitan. Froelich (1959) menyatakan bahawa ujian diagnostik bukan sahaja menghasilkan skor pencapaian secara keseluruhan tetapi juga sub-skor bagi setiap jenis pengetahuan atau kemahiran yang diukur. Maklum balas mengenai aspek-aspek tertentu perlu bagi guru untuk meletakkan pelajar pada peringkat yang sesuai sebelum memulakan pengajaran atau melangkah ke unit-unit pengajaran yang lebih tinggi. Di antara dapatan yang diperolehi daripada penelitian ke atas jawapan pelajar terhadap soalan subjektif yang diberi adalah. . ujian diagnostik tidak boleh terlalu pendek dan kebolehpercayaannya mestilah mengambil kira bukan sahaja item-item secara keseluruhan tetapi juga item-item dalam sub-ujian itu. Di antara kajian-kajian yang tertumpu kepada aspek ini adalah seperti dbincangkan dalam bahagian-bahagian berikut.3. Hanya 4 orang pelajar mengerti aspek relatif peratusan.

Melaka dan Negeri Sembilan. iiimenulis pengiraan bagi soalan yang berbentuk masalah dan menuliskan soalan bagi pengiraan yang diberi. Fischbein dan Greer (1984) juga menggunakan pelajar 12 – 13 tahun. Pebahagian dengannombor yang lebih besar mengelirukan pelajar dan menyebabkan pelajar sentiasa membahagi dengan nombor yang lebih kecil. Bell. Pembahagian dengan nombor perpuluhan kurang daripada satu terbukti sukar bagi pelajar menyebabkan pelajar memilih operasi darab. 30 orang pelajar dari sebuah kelas melebihi sedikit tahap sederhana telah diminta. Berdasarkan jawapan dan . Aspek kajian ialah kefahaman pelajar mengenai aplikasi pendaraban dan pembahagian ke atas nombor positif. Secara keseluruhan kajan ini juga mendapati wujudnya kepercayaan di kalangan pelajar bahawa ”pendaraban sentiasa menghasilkan jawapan yang lebih besar” dan ”pembahagian sentiasa menghasilkan jawapan lebih kecil”.• 23 orang pelajar tidak dapat menjalankan operasi terhadap peratusan. Hasil kajian menunjukkan. Dalam kajian yang lain. 2.2 Kajian Dalam Negeri Aida Suraya (1991) telah memberi ujian 50 item kepada 168 orang pelajar Tahun 5 di lima buah sekolah di Selangor.3. mereka mendapati pelajar dari kedua-dua sampel kurang memahami nombor perpuluhan. Graeber dn Tirosh (1990) telah menjalankan kajian untuk melihat miskonsepsi di kalangan pelajar di dalam aspek pendaraban dan pembahagian yang melibatkan nombor perpuluhan. Daripada temuduga yang dijalankan. • • • Pendaraban melibatkan nombor perpuluhan kurang daripada satu merupakan salah satu punca kesukaran. diantaranya. Sampel terdiri dari pelajar gred 4 – 5 (8 – 9 tahun) di Amerika dan Israel. tidak dapat menghubungkan nombor perpuluhan dengan pecahan dan melihat a/b sebagai satu pembahagian.

Kajian-kajian ini juga menunjukkan bahawa kelemahan dalam matematik adalah masalah antarabangsa. pecahan dan penghampiran. Wong (1987) pula telah menjalankan kajian mengenai kelemahan matematik di kalangan pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Datuk Abdul Razak. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar menghadapi masalah dengan sifir antilog. Tidak tahu cara penyelesaian bagi soalan. kuasadua. 2.4 Rumusan Penjelasan tentang sifat dan punca-punca kepayahan matematik menunjukkan pentingnya usaha untuk mengesan atau mencari punca sebenar kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. beberapa masalah pelajar yang dapat dikenalpasti adalah : • • • • • • Kecuaian dalam membuat pengiraan aritmetik. Masih kurang faham tentang konsep nombor perpuluhan. Neo (1989) mengkaji mengenai kefahaman istilah matematik.langkah-langkah penyelesaian yang ditunjukkan oleh pelajar. Hasil kajian menunjukkan bahawa lebih daripada 50% pelajar itu hanya dapat menjawab dengan betul 14 daripada 36 istilah yang diberi. Tidak tahu menganggar jawapan. Tidak memahami soalan dan apa yang dikehendaki oleh soalan. Seremban. punca kuasadua dan operasi tentang nombor perpuluhan. Sampel kajian terdiri daripada 100 orang pelajar tingkatan di sebuah sekolah di Perak. Model-model yang diketengahkan oleh Newman (1977) misalnya boleh dijadikan panduan bagi mencari punca bagi kesilapan yang ditunjukkan. Kesilapan yang ditunjukkan hanyalah merupakan petanda dan bukan punca sebenarnya. Pelajar-pelajar telah diuji tentang 36 istilah matematik yang telah dipelajari. . Tidak menghafal sifir. Negeri Sembilan.

bab ini akan membincangkan mengenai sampel-sampel kajian. ujian pos telah diberikan kepada kedua-dua kumpulan pelajar dan guru dapat melihat keberkesanan ujian diagnostik dijalankan dapat membantu pelajar lebih memahami matematik.1 Bentuk Kajian. Setelah jawapan dianalisis. Kajian melibatkan dua kumpulan pelajar tingkatan 1 iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. 3. Data kuantitatif pula diperolehi melalui ujian pencapaian yang dijalankan iaitu ujian pra dan ujian pos. Selepas pengajaran selama 10 jam. . Berdasarkan tujuan kajian di atas. instrumen kajian dan tatacara pengumpulan data. Kajian ini merupakan satu tinjauan dan menggunakan penilaian formatif.BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3. Kedua-dua telah kumpulan diberi ujian pra. pelajar kumpulan rawatan yang dikenalpasti tidak memahami konsep pendaraban menerima pemulihan berdasarkan konstruk kelemahan terlebih dahulu manakala kumpulan kawalan terus menerima pengajaran secara tradisional. Penyelidik telah mengenalpasti bahawa pelajar-pelajar di dalam kedua-dua kumpulan tersebut mempunyai kebolehan yang hampir sama iaitu berdasarkan pencapaian UPSR dalam mata pelajaran matematik. Kumpulan rawatan telah diberi borang soal selidik. Data kualitatif diperolehi melalui pemerhatian ke atas tingkahlaku pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung serta soal selidik.0 Pendahuluan Kajian ini merupakan satu kajian kes tentang keberkesanan pengunaan ujian diagnostik membantu pelajar-pelajar matematik tingkatan satu di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana memahami kaedah pendaraban.

1 Borang soal selidik pelajar. Soal selidik digunakan menggunakan skala likert 1 hingga 5 untuk mengukur aras persetujuan responden terhadap pernyataan yang dikemukakan.3.Mendarab sebarang digit dengan dua digit’. dianalisa dan dibandingkan. 3. penilaian proses yang berkaitan dengan ujian diagnostik dari sudut pandangan pelajar dan item-item penilaian berkaitan dengan sikap pelajar terhadap mata pelajaran matematik.3 Instrumen Kajian Terdapat empat instrumen digunakan dalam kajian ini iaitu. 3. Ia mengandungi item-item tentang latar belakang pelajar. Bentuk pemulihan yang dipilih bergantung kepada jenis konstruk atau halangan yang dihadapi pelajar. sampel yang digunakan ialah pelajar-pelajar dari tingkatan satu. soalan ujian diagnostik 1 (ujian pra) diberikan untuk memastikan kefahaman sampel mengenai tajuk ’Nombor Bulat. Pada minggu terakhir kajian. Ujian diagnostik 2 (ujian pos) akan diberikan pada sampel berkenaan selepas berakhir tempoh pengajaran dan pembelajaran.2 Populasi dan Sampel Kajian Dalam menjalankan kajian ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana. Keputusan disemak. Guru akan menjalankan pemulihan terhadap pelajar yang telah dikenalpasti. Setiap soalan . Pada permulaan tempoh kajian.3. Pengkaji akan membuat pemerhatian sepanjang proses ini. pengkaji akan menjalankan temubual secara tidak formal bersama sampel serta akan mengedarkan satu lagi borang kaji selidik untuk dijawab oleh sampel kajian berkenaan. sederhana dan cemerlang. Keputusan sampel disemak dan dianalisa. Bilangan sampel yang dikaji ialah seramai 62 orang yang dipilih secara rawak terdiri daripada tiga kumpulan pelajar iaitu pelajar lemah.

tidak pasti.4 Prosedur Pengumpulan Data 1) Sebelum penyelidikan dijalankan. 3. tidak setuju dan amat tidak setuju.2 Pra-ujian dan pos-ujian.4 Temubual.3 Pemerhatian. Buku Rujukan Matematik dan buku teks Matematik tingkatan 1 dijadikan bahan rujukan untuk membantu pengkaji membuat soalan yang berkaitan. setuju. minat terhadap pelajaran atau masalah yang dihadapi semasa atau selepas sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.3. 3. 3.diikuti dengan lima respons. penyelidik perlu memohon kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Kerajaan ( Kementerian Pelajaran . Temu bual juga merupakan satu instrument yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat di mana guru bertanyakan soalan dan pelajar menjawab. Pra-ujian digunakan untuk mengukur konstruk-konstruk utama yang boleh menggambarkan keadaan sebenar murid untuk tindakan pemulihan.Manakala posujian dibina bagi memastikan pelajar berkenaan telah melepasi tahap kemahiran yang diperlukan oleh guru. 3. Temu bual dijalankan secara rawak terhadap sampel untuk mengetahui tahap pemahaman mereka. iaitu amat setuju. Instrumen ini dijalankan secara tidak langsung sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berjalan.3.3.

Bagi tujuan ini dua bentuk ujian telah diadakan iaitu ujian pra dan ujian pos. dan Pengetua SMK Bukit Saujana. Hasil analisis yang diperolehi ini telah ditunjukkan dalam bentuk graf dan jadual. . 3) Ujian Pra diberikan untuk mengukur pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan topik yang dipilih oleh pengkaji. dan pengajaran tradisional diteruskan kepada 3. 2) ) Pengkaji telah memberikan borang soal selidik kepada kumpulan rawatan untuk mengukur minat. Maklumat yang diperolehi daripada ujian pra dan ujian pos dianalisis menggunakan data kuantitatif manakala maklumat daripada borang soal selidik dan hasil pemerhatian dianalisis menggunakan data kualitatif.5 Prosedur Analisa Data Penganalisisan data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. 5) Di akhir kajian. Seterusnya. Pemerhatian dilakukan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung untuk melihat sikap dan tingkahlaku pelajar terhadap pembelajaran matematik. Dalam kaedah kuantitatif.Malaysia). Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. pemulihan dijalankan oleh guru terhadap kelemahan pelajar kumpulan rawatan kumpulan kawalan. sikap dan persepsi pelajar terhadap matematik . 4. Port Dickson. pengkaji akan menjalankan temubual bersama dengan sampel. penyelidik membuat penganalisisan berdasarkan kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan yang melibatkan 62 orang pelajar dari dua buah kelas tingkatan satu. Pengkaji memberikan ujian pos (lampiran 4) kepada kedua-dua kumpulan sampel untuk mengukur penguasaan konsep selepas pengajaran pembelajaran dijalankan.

instrumen kajian.6 Rumusan Dalam bab ini. . pengkaji mengambarkan proses pelaksanaan kajian yang berkaitan dengan reka bentuk kajian. Kemudian. Hasil analisa dari ujian pra akan digunakan sebagai rujukan oleh guru untuk menjalankan pemulihan. sampel kajian akan diminta mengambil ujian pos dan menjawab soalan-soalan di dalam borang soal-selidik. prosedur pengumpulan data dan prosedur pengumpulan data. Pengesanan awal terhadap kelemahan pelajar dapat membantu pelajar memahami konsep pendaraban dan menguasai matematik. sampel dan populasi.3.

manakala tiada pelajar berbangsa Cina di dalam sampel kajian ini. SMK Bukit Saujana.2 di bawah menunjukkan profil responden dalam kajian ini. . Kumpulan rawatan terdiri daripada 14 orang pelajar lelaki dan 16 orang pelajar perempuan. Terdapat 55 orang Melayu dan 7 orang India. Port Dickson telah terlibat dalam penyelidikan ini.BAB 4 HASIL KAJIAN 4. Jadual 4. manakala kumpulan kawalan terdiri daripada 15 orang pelajar lelaki dan 17 orang pelajar perempuan. Seramai 62 orang pelajar yang terdiri daripada dua buah kelas tingkatan 1.Sebuah kelas telah diberikan ujian diagnostik selepas mengikuti pengajaran dan pembelajaran disebut sebagai kumpulan rawatan manakala sebuah kelas lagi telah mengikuti pengajaran secara tradisional yang dikenali sebagai kumpulan kawalan. 4.2 PROPIL RESPONDEN Tingkatan 1 Bitara 1 dijadikan sebagai kumpulan kawalan dan Tingkatan 1 Bitara 2 dijadikan sebagai kumpulan eksperimen.1 dan rajah 4.Hasil kajian ini akan dijelaskan secara terperinci dalam bab ini.1 PENDAHULUAN Kajian yang telah dijalankan ini bertujuan untuk melihat keberkesanan ujian diagnostik yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban serta membantu pelajar tingkatan satu memahami konsep pendaraban dengan lebih baik.Kedua-dua kumpulan telah menduduki ujian pra dan ujian pos serta menjawab soalan soal selidik.

1 Kumpulan Jumlah Pelajar Mengikut Jantina dan Etnik Kumpulan Kawalan Pelajar % Pelajar % Perempuan 44 % 0 % 3% 47 % 14 0 2 16 47 % % 6% 53 % Lelaki 13 0 2 15 41 % % 6% 47 % Kumpulan Eksperimen Pelajar % Perempuan 15 0 2 17 47 % % 6% 53 % Pelajar % Etnik Melayu Cina India Jumlah Lelaki 13 0 1 14 Rajah 4.3 Dapatan Kajian rawatan .Jadual 4.1 Graf Profil Responden PROFIL RESPONDEN MENGIKUT JANTINA DAN ETNIK BILANGAN 20 15 10 5 perempuan perempuan lelaki lelaki 0 india cina melayu kawalan 4.

05. Ujian T bebas dijalankan dan perbezaan min antara kedua-dua kumpulan adalah signifikan pada aras 0.Jadual 4. Bilangan pelajar dalam kumpulan rawatan adalah 30 orang manakala pelajar kumpulan kawalan adalah seramai 32 orang.2% manakala markah ujian pos adalah 2118 ( 70.6 58.2 : Min Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Kumpulan Bilangan Pelajar (N) Rawatan Kawalan 30 32 Min Skor Ujian Pra 54.2 menunjukkan min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. jelas menunjukkan keputusan pelajar meningkat pada kumpulan rawatan yang telah menerima pemulihan terlebih dahulu atau kumpulan tradisional.4 Daripada jadual di atas.4 %. Namun min skor menunjukkan bahawa pencapaian pelajar kumpulan rawatan lebih banyak berlaku peningkatan berbanding pengajaran secara tradisional.4 Perbezaan Min Skor 16.0 Min Skor Ujian Pos 70.4%) dan peratus peningkatan adalah sebanyak 5.3.6 %). Ujian ini juga bertujuan untuk mengesan tahap penguasaan awal pelajar tentang tajuk pendaraban. Berdasarkan analisa.4 5. Bagi kumpulan kawalan pula markah ujian pra ialah 1695 markah iaitu 53.0% manakala bagi ujian pos adalah sebanyak 1860 (58.2 53.1 Ujian Pra Ujian pra dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengetahuan asas dan kelemahan pelajar hasil daripada pembelajaran dalam kelas.4 % . Pencapaian peratus pula didapati meningkat sebanyak 16. Perbandingan . jumlah markah ujian pra bagi kumpulan rawatan adalah 1626 markah iaitu 54. Jadual 4. 4.

Seramai 8 (26. nilai min yang diperolehi adalah 54. Hanya 4 (13.1%) orang pelajar lulus dengan pencapaian sederhana dengan gred C dan B.2 : Graf taburan frekuensi markah ujian pra bagi kumpulan rawatan. .3%) orang pelajar mendapat markah yang baik dan mendapat gred A. Manakala 18 (60.2.3. Daripada keputusan di atas. Tahap pencapaian pelajar ditunjukkan dalam bentuk graf bar.pencapaian pelajar dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan ditunjukkan oleh rajah 4.2 dan rajah 4. TABURAN FREKUENSI MARKAH UJIAN PRA BAGI KUMPULAN RAWATAN 12 10 8 6 4 2 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 frekuensi bilangan Rajah 4.6 %) orang pelajar berada dalam tahap pencapaian yang rendah dan mendapat gred D dan E.

Pelajar yang mendapat gred A pula adalah seramai 4 (12.2 Ujian Pos Ujian pos dijalankan bertujuan untuk mengesan prestasi pelajar hasil daripada pemulihan yang diterima awal oleh relajar yang vtelah dikenal pasti kelemahan sebelum meneruskan pengajaran dan pembelajaran . . Tahap pencapaian kumpulan kawalan tidak jauh berbeza dengan kumpulan rawatan dengan bilangan pelajar yang gagal ialah seramai 9 (28.TABURAN FREKUENSI MARKAH UJIAN PRA BAGI KUMPULAN KAWALAN 14 12 10 8 6 4 2 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 frekuensi bilangan Rajah 4.5%) orang. Ujian ini juga dijalankan bagi mengenalpasti keberkesanan penggunaan ujian diagnostik bagi mengatasi masalah pencapaian pelajar dalam topik pendaraban.4%) orang mendapat gred B dan C.1%) orang pelajar dan mendapat gred D dan E manakala 18 (59.3 : Graf taburan frekuensi markah ujian pra bagi kumpulan kawalan.3. 4.

Jadual 4.3%) orang telah berkurang kepada 3 (10%) orang.5: Graf frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan kawalan. Bilangan pelajar yang gagal dan mendapat gred D dalam ujian pos bagi kumpulan rawatan berkurang daripada 4 (13. GRAF FREKUENSI SKOR MARKAH UJIAN POS BAGI KUMPULAN KAWALAN bilangan pelajar 20 15 10 5 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 bilangan Rajah 4. Tiada pelajar yang mendapat gred E.4 : Graf frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan rawatan.7%) orang dan pelajar yang mendapat gred A meningkat kepada 13 (43.GRAF FREKUENSI SKOR MARKAH UJIAN POS BAGI KUMPULAN RAWATAN 14 12 10 8 6 4 2 0 0-19 20-39 40-59 markah 60-79 80-100 bilangan pelajar bilangan Rajah 4.3%) orang.4 di atas menunjukkan taburan frekuensi skor markah ujian pos bagi kumpulan rawatan. . Bilangan pelajar yang lulus dengan gred B dan C adalah seramai 14 (46.

di dapati taburan frekuensi menunjukkan masih terdapat pelajar yang mendapat pencapaian gred E iaitu seramai 3 orang dengan peratusannya ialah 9. Didapati kadar peningkatan pelajar kumpulan kawalan adalah kurang memberangsangkan berbanding kumpulan rawatan.5 %) manakala pelajar yang mendapat A masih tidak berubah iaitu seramai 4 orang dan peratus cemerlang ialah 12. Ya 10 9 12 8 13 19 12 14 9 5 3 2 2 3 2 Tidak 20 21 18 22 17 11 18 16 21 25 27 28 28 27 28 .Daripada jadual 4.5%. a) Pra soal selidik Tujuan pra soal selidik ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti sikap pelajar sebelum menerima ujian diagnostik.6%. Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. Saya mempunyai nota formula sendiri. Bilangan pelajar yang mendapat gred D pula seramai 5 orang iaitu 15.4%. Saya membuat ulangkaji setiap hari. Saya telah menguasai sifir. Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. Saya tidak berbual semasa guru mengajar.3 Perubahan sikap pelajar Perubahan sikap pelajar dapat dikenalpasti melalui borang soal selidik yang diberikan kepada kumpulan rawatan sebelum dan selepas pengajaran dan pembelajaran. Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru. Saya menghafal semua formula dan fakta penting.3 : Sikap terhadap Matematik sebelum kajian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pernyataan Item Saya suka mata pelajaran matematik. Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar. Saya belajar secara berkumpulan / study group. Pelajar yang lulus dengan gred C dan B adalah seramai 20 orang (62. Terdapat 20 item diberikan kepada pelajar untuk mengetahui sikap dan minat pelajar terhadap mata pelajaran matematik. Jadual 4. Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru. Saya bertanya guru sekiranya tidak faham. Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru.5 di atas.3. 4.

Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar.3 di atas. Jumlah frekuensi skor Peratus 1 29 4 26 10 20 18 12 22 8 178 422 29. Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik.4 : Sikap terhadap Matematik selepas kajian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pernyataan Item Saya suka mata pelajaran matematik. Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku.7% 70. Ya 25 22 23 25 26 24 18 17 12 15 10 10 9 13 9 11 9 10 30 Tidak 5 8 7 5 4 6 12 13 18 15 20 20 21 17 21 19 21 20 0 .3% Daripada jadual 4. Saya bertanya guru sekiranya tidak faham. Saya membuat ulangkaji setiap hari. Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. Saya belajar secara berkumpulan / study group. Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. formula matematik dan tidak mengulangkaji mata pelajaran matematik.16 17 18 19 20 Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan. Saya mempunyai jadual sifir dan mengamalkannya. Saya telah menguasai sifir. Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan. Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru. Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. b) Pasca soal selidik Jadual 4. Saya menghafal semua formula dan fakta penting. didapati bahawa sebelum kajian dijalankan sikap pelajar terhadap matematik adalah kurang memberangsangkan. Mereka tidak berminat untuk menghafal sifir. Saya mempunyai jadual sifir dan mengamalkannya. berbual dan tiada inisiatif untuk menguasai matematik. sering mengganggu rakan. Pelajar didapati tidak berminat untuk mempelajari matematik kerana mereka menganggap matematik adalah satu mata pelajaran yang sukar ( item nombor 20). Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku. Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar. Ini jelas terbukti apabila pelajar tidak menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. Saya mempunyai nota formula sendiri. Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru. Saya tidak berbual semasa guru mengajar. Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru.

. Pelajar didapati mulai berminat untuk mempelajari matematik. sikap pelajar terhadap matematik telah menampakkan perubahan. Ini membantu pelajar mengembangkan kemahiran interpersonal masing-masing mbingan guru. menghafal sifir dan formula penting. 4.20 Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar. Item nombor 19 menunjukkan bahawa semua pelajar mahu guru memulihkan kelemahan mereka terhadap konsep matematik terutamanya bagi tajuk pendaraban.8% 46.3.. didapati beberapa masalah telah dihadapi antaranya : i) ii) para pelajar menghadapi masalah pendaraban kerana tidak menguasai konsep asas pendaraban. Pemulihan awal yang dibuat oleh guru dapat membantu pelajar tidak tercicir dan merasa sukar untuk mempelajari tajuk pendaraban. Jumlah frekuensi skor Peratus 5 25 323 277 53. Mereka belajar dengan menggunakan tahap kecerdasan masing-masing dan mengulangi pelajaran sekiranya mereka tidak memahami sesuatu konsep tersebut. Para pelajar juga kurang didedahkan dengan penggunaan Jadual Sifir Pelbagai Guna yang dapat membantu pelajar mengingati sifir. Pelajar juga didapati mula bertanyakan soalan-soalan yang tidak sebelumnya kurang difahami.4 di atas.2% Soal selidik selepas pengajaran dan pembelajaran ini adalah bertujuan untuk melihat sama ada berlaku perubahan sikap pelajar terhadap matematik atau tidak. Mereka juga mempunyai inisiatif untuk belajar. ia menunjukkan bahawa selepas pengajaran menggunakan komputer dijalankan. Daripada jadual 4.4 Persoalan Kajian Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menjadi penghalang kepada kefahaman mereka? Setelah proses pengajaran pembelajaran berlangsung.

. Pelajar mula menyukai matematik dan menganggap matematik adalah satu mata pelajaran yang mudah dan menyeronokkan. adalah tidak sama. Ujian pos pula dijalankan adalah untuk mengesan peningkatan pencapaian pelajar selepas menerima pemulihan sebelum meneruskan pengajaran dan pembelajaran. 4.iii) masa pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi iaitu satu masa pengajaran adalah selama 40 minit. Oleh itu. iv) v) tahap kebolehan pelajar dan pengetahuan pelajar menyebabkan penerimaan ilmu baru tidak sekata. Manakala soal selidik dijalankan untuk mengenalpasti minat dan persepsi pelajar terhadap matematik sebelum dan selepas pengajaran dan pembelajaran berlangsung.4 RUMUSAN Ujian pra yang dijalankan sebelum kajian adalah untuk mengenalpasti tahap pencapaian pelajar. kelemahan dan kekuatan pelajar dalam tajuk pendaraban. pelajar tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjawab soalan latihan dan membuat ulangkaji bagi topik berkenaan. Hasil soal selidik juga mendapati bahawa minat dan persepsi pelajar terhadap matematik juga telah berubah ke arah yang lebih positif. ini proses pengajaran dan pembelajaran matematik yang menggunakan bahasa Inggeris menyebabkan pelajar kurang memahami isi pelajaran yang hendak disampaikan. Hasil ujian pra dan ujian pos yang diperolehi mendapati pencapaian pelajar kumpulan rawatan telah meningkat dengan sangan menggalakkan jika dibandingkan dengan kumpulan kawalan.

sikap dan persepsi pelajar terhadap mata pelajaran matematik. Instrumen kajian terdiri daripada borang soal selidik.2 RINGKASAN KAJIAN Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk menentukan sejauhmana keberkesanan penggunaan ujian diagnostik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban.BAB 5 PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI 5.Ia bertujuan untuk mengenalpasti tentang minat.1 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan secara ringkas tentang kajian serta perbincangan . Borang soal selidik hanya diberikan kepada pelajar kumpulan rawatan sahaja. implikasi dan cadangan-cadangan. 5. Ujian pra diberikan sebelum proses pengajaran pembelajaran kepada keduadua kumpulan rawatan dan kawalan untuk mengetahui pengetahuan sedia ada pelajar tentang topik pendaraban.kesimpulan. Port Dickson yang mempunyai tahap pencapaian hampir sama. ujian pra dan ujian pos. . Perbincangan adalah berdasarkan hasil dapatan analisis data yang telah diperolehi daripada bab 4. Tingkatan 1 Bitara 1 yang terdiri daripada 30 orang pelajar diberi pemulihan awal berdasarkan ujian diagnostik manakala pelajar di kelas 1 Bitara 2 yang terdiri daripada 32 orang telah menerima pengajaran dan pembelajaran secara tradisional. Ia juga bertujuan untuk menilai sama ada penggunaan ujian diagnostik ini dapat membantu pelajar memahami kaedah pendaraban dengan lebih baik. Ia juga merupakan satu kesimpulan secara keseluruhan tentang kajian. Kajian ini melibatkan 62 orang pelajar dalam dua buah kelas tingkatan 1 di SMK Bukit Saujana.

1 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Pencapaian Pelajar Hasil daripada analisis data di dalam bab 4.3 5. pelajar-pelajar dalam kumpulan kawalan dan rawatan mempunyai tahap kebolehan dan pencapaian yang agak sama dan ini boleh dibuktikan dengan melihat pencapaian matematik pelajar dalam peperiksaan UPSR.3. Hasil dapatan ini menunjukkan pada permulaan kajian dijalankan. Hasil analisis bagi ujian pra dan ujian pos dibandingkan untuk melihat keberkesanan penggunaan ujian diagnostik oleh guru matematik dapat membantu mengesan kelemahan pelajar. didapati min skor ujian pra dan ujian pos di dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan adalah bertaburan normal. ujian pra dan ujian pos dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperolehi menunjukkan pencapaian matematik pelajar kumpulan rawatan yang menerima pemulihan hasil daripada ujian diagnostik adalah lebih baik berbanding pencapaian pelajar yang menerima pengajaran secara tradisional tanpa mendapat pengesanan awal dengan ujian diagnostik. Pentafsiran data dalam bentuk peratusan dan min skor setiap item dilakukan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran yang dipilih. Analisis data bagi ujian pos pula mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan bagi min skor pencapaian matematik bagi kedua-dua kumpulan. Ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan ke atas min skor pencapaian ujian pra dan ujian pos bagi kedua-dua kumpulan. Ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan ujian diagnostik yang digunakan oleh guru matematik dapat mengesan kelemahan pelajar menguasai kemahiran asas pendaraban seterusnya dapat meningkatkan pencapaian pelajar kerana konsep matematik yang salah dan kurang difahami telahpun dapat dikuasai dengan jelas . Data-data daripada soal selidik juga dianalisa dengan menggunakan peratusan untuk melihat perubahan ketara sikap pelajar selepas menerima pemulihan awal. 5.Data-data daripada borang soal selidik.

5. pelajar juga telah memperolehi beberapa kemahiran seperti kemahiran interpersonal.oleh pelajar dan maklumat yang diperolehi itu dapat dikekalkan dalam jangkamasa yang lama. .4 KESIMPULAN DAPATAN KAJIAN sebelum dan selepas pengajaran dan Berdasarkan analisis yang telah dibuat. Para pelajar telah menunjukkan sikap positif untuk mempelajari matematik kerana pelajar telah didedahkan dengan kefahaman yang betul malah halangan yang dihadapi oleh pelajar telah dipulihkan menerusi pemulihan awal yang diberikan oleh guru. Tahap kefahaman pelajar terhadap topik pendaraban semakin meningkat berbanding sebelum menerima ujian diagnostik. Minat mereka terhadap matematik semakin bertambah kerana sikap guru yang prihatin terhadap perkembangan pencapaian pelajar. Berdasarkan pemerhatian pula. MINAT . Selain itu. Dengan ini. terdapat perbezaan yang ketara dari segi pencapaian pelajar dalam topik pendaraban pembelajaran berjalan. Hasil kajian juga didapati tiada perbezaan min skor antara pelajar lelaki dan perempuan. BAGAIMANA ¿ 5. dapat dibuat kesimpulan bahawa pelajar-pelajar yang melalui ujian diagnostik mempunyai tahap pencapaian dan kebolehan yang sama rata. Ini telah memberi kesan ke atas pencapaian mereka. Persepsi pelajar terhadap matematik telah berubah dan minat mereka terhadap matematik juga semakin bertambah.2 Sikap Pelajar Hasil kajian menunjukkan berlaku perubahan sikap pelajar terhadap mata pelajaran matematik.3. didapati pelajar menunjukkan sikap yang memberangsangkan untuk mempelajari matematik. kemahiran berkomunikasi dan mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi. Persepsi pelajar terhadap matematik juga telah berubah daripada satu mata pelajaran yang sukar dan membosankan kepada pelajaran yang menyeronokkan.

Semakin positif sikap pelajar semakin tinggi minat untuk mempelajari Matematik. Guru-guru memainkan peranan penting untuk melahirkan pelajar yang pintar matematik. Guru juga perlu sentiasa mengawasi pencapaian pelajar dengan mengadakan ujian diagnostik supaya kelemahan pelajar dapat sentiasa diatasi dengan pemulihan segera. guru perlu memikirkan kaedah pengajaran yang berkesan supaya semua pelajar dapat memahami pelajaran yang disampaikan. Sikap guru yang sentiasa prihatin dapat mengatasi masalah pelajar yang menganggap matematik sebagai matapelajaran yang sukar. Hasil kajian ini juga dapat membantu guru matematik memperolehi faedah iaitu hasil daripada pelaksanaan ujian diagnostik yang antaranya. minat semakin bertambah dan dapat membentuk keyakinan diri pelajar.5 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN Guru perlu lebih peka dengan pencapaian pelajar di dalam kelas kerana walaupun mereka berada di dalam kelas yang sama.5. Sehubungan dengan itu. bentuk pemulihan yang digunakan oleh guru seharusnya dapat membantu pelajar mengatasi kelemahan mereka. pengukuhan konsep matematik. apabila memulakan pemulihan awal. berbantukan bimbingan guru matematik yang berwawasan dapat merealisasikan harapan pelajar untuk menguasai bidang matematik. Oleh itu. Pelaksanaan ujian diagnostik dibantu dengan pengajaran yang bersesuaian dapat meningkatkan prestasi pelajar dan dapat meringankan kerja guru lain untuk menekan konsep pendaraban lagi kepada pelajar. mereka mempunyai tahap kefahaman dan keupayaan memahami pelajaran yang berbeza. guru-guru perlu menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat menghasilkan sikap . Guru perlu mempunyai banyak kaedah yang boleh digunakan untuk memantapkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik khususnya topik pendaraban. Maka. Dari hasil ini. kefahaman asas pelajar dapat dibina dengan kukuh. pemilihan kaedah yang menarik dan mencabar. Kaedah yang digunakan oleh guru belum tentu sesuai untuk semua kelompok pelajar di dalam kelas.

pemilihan bentuk pemulihan tetapi hasil kajian menunjukkan penggunaan ujian diagnostik dapat meningkatkan kefahaman dan pencapaian pelajar. ii) Penggunaan ujian diagnostik bukan sahaja sesuai untuk matapelajaran matematik sahaja tetapi berkesan kepada semua matapelajaran yang diajar di sekolah. mesra dan kurang tekanan. Terdapat beberapa masalah semasa kajian ini dijalankan seperti kekangan masa. dan menggunakan bahan bantu mengajar. beberapa cadangan dikemukakan. menengah ataupun peringkat pengajian tinggi. Oleh itu.6 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Berdasarkan dapatan dan batasan daripada kajian ini. antaranya ialah : i) Sampel yang dipilih hanya melibatkan pelajar daripada dua buah kelas tingkatan satu sahaja. guru akan dapat memudahkan pelajar memahaminya. (Worde 2003). lantang. pengkaji mencadangkan agar kajian dapat dijalankan ke atas sampel yang lebih ramai supaya hasil dapatan kajian lebih menyeluruh. terdapat berbagai perkara yang perlu diambil kira oleh pelajar dan guru kerana matematik mempunyai istilah-istilah yang unik dan tersendiri. pengkaji dan mencadangkan agar kajian-kajian lanjutan dapat dijalankan untuk melihat keberkesanan iii) penggunaan ujian diagnostik dalam pengajaran pembelajaran matematik dapat membantu pelajar lebih memahami matematik. mengulang konsep yang sukar. Masalah ini sekiranya dapat .yang positif pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran serta mewujudkan suasana pembelajaran yang membantu pembelajaran. Oleh itu. Dalam meningkatkan sikap yang positif terhadap pengajaran dan pembelajaran matematik. sukatan yang tidak sempat dihabiskan. 5. guru hendaklah mengajar istilah matematik dengan jelas dan terang dengan menggunakan suara yang jelas. Oleh itu. Malah berkesan untuk setiap peringkat sama ada sekolah rendah.

diatasi mungkin pencapaian pelajar kumpulan rawatan akan jauh lebih baik daripada pelajar kumpulan kawalan. Ini menunjukkan bahawa penggunaan ujian diagnostik dapat menbantu mengesan lebih awal kelemahan pelajar dan memberi pemulihan segera. Kefahaman pelajar bertambah malah meningkatkan motivasi serta keyakinan diri pelajar. Ini dapat dijelaskan dengan berlakunya peningkatan min skor pencapaian dalam ujian pos di kalangan pelajar kumpulan rawatan berbanding kumpulan kawalan. maka dapat dibuat kesimpulan bahawa penggunaan ujian diagnostik berkesan membantu pelajar lebih memahami matematik dan dapat membantu meningkatkan pencapaian matematik bagi topik pendaraban ke atas pelajar-pelajar tingkatan 1 di SMK Bukit Saujana.7 KESIMPULAN Berdasarkan hasil kajian dan analisis data yang diperolehi. RUJUKAN . 5. Kajian ini juga didapati dapat memberi keyakinan kepada pihak guru untuk melaksanakan ujian diagnostik agar konsep matematik dapat dikukuhkan dengan lebih baik kepada pelajar lemah. Min pencapaian pelajar kawalan juga meningkat namun peningkatannya agak rendah berbanding kumpulan rawatan. Port Dickson.

Bhd Ab Bakar Nordin. Hazimah Abdul Hamid & Wan Muhamad Saridan Wan Hassan.Abd. (1993). Measurement for educational evaluation. pemulihan dan pengayaan dalam pendidikan. Addison-Wesley Publishing Company. Berita Harian 38:17-21. Petaling Jaya:Longman Malaysia Sdn. Sukatan Pelajaran Matematik KBSR. Aida Suraya Haji Mohd Yunus. Petaling Jaya : Fajar Bakti Sdn. Sharifah Mohd Nor dan Habsah Ismail.I (1974). Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan. Bhd. Aida Suraya Haji Mohd Yunus. Rashid Johar (2000). 21-25 Mei 1990. Analisis Kesilapan masalah-masalah berkaitan nombor perpuluhan dan pecahan bagi Pelajar tahun Lima Sekolah Rendah. Freudenthal. (1990) Konsep. Meninjau polaPola-pola kesilapan Matematik pelajar-pelajar tahun pertama. AJM Publishing Enterprise. . Ke-2.26-27 Mok Soon Sang. (1991) Beberapa masalah murid tahun Lima dalam menjawab soalan ujian Matematik. Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia.Bhd Chase. (1994).November . Subang Jaya:Kumpulan Budiman Sdn. Laporan Prestasi Sijil Pelajaran Malaysia. Mohammed Sani Ibrahim. (1987) Asas Penilaian Pendidikan. Mok Soon Sang. Matematik KBSR dan Strategi Pengajaran. Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke-IV:401-416 Kementerian Pelajaran Malaysia. (1981) Major problems of Mathematics education. Atan Long (1980). Pedagogi Kaedah Am Mengajar. Selangor Abu Bakar Nordin. (1993). Perancangan Dan Strategi Pelaksanaan Latihan GuruGuru Sekolah Bestari. (1992/1993). Ed. (1990). (1994). Universiti Kebangsaan Malaysia. Penilaian. peranan dan amalan penilaian dalam KBSR. Educational Studies In Mathematics 12:133-150. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. C. Bhd. 1998. Proseding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara. Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Penilaian dan Pelaksanaan KBSR anjuran PKK di Institut Aminuddin Baki. Jurnal Pendidik dan Pendidikan 12:15-32. H.

Laporan Praktikum Sarjana Pendidikan. Masalah Pendidikan 13:91-105. K. Falsafah Pendidikan Universiti Malaya. (1989). (1998). Ng See Ngean. Satu persepsi tentang diagnosis dan pemulihan pendidikan matematik. Berita Matematik. Universiti Kebangsaan Malaysia. Pemahaman istilah matematik umum di menengah atas. 21 Mac:4-10 Nik Azis Nik Pa. (1989). Masalah-masalah dalam pengajaran Matematik menengahbeberapa cadangan. (1981).Keperluan pendidikan abad ke-21: Projek Sekolah Bestari.S.Neo. November 26-27 . Rohani Abdul Hamid. Proseding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara.

Saya bertanya rakan topik yang tidak difahami. Saya mendengar dengar teliti semasa pengajaran guru. Saya mencatat nota dan fakta yang dinyatakan oleh guru. Saya telah menguasai sifir. Saya tidak mengganggu kawan semasa guru mengajar. Saya mempunyai jadual ulangkaji dan mengamalkannya. Saya membaca dahulu topik baru sebelum diajar oleh guru. Sila jawab dengan jujur. Saya menghafal semua formula dan fakta penting. Saya membuat ulangkaji setiap hari. Nama Tingkatan Jantina Bangsa : _____________________ : ________________ : Lelaki : Melayu Perempuan Cina India Gred Matematik UPSR :_________ Soal selidik ini adalah untuk mengumpul maklumat mengenai sikap pelajar terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik terutamanya dalam topik pendaraban. Saya menganggap matematik adalah mata pelajaran yang sukar.Semua maklumat adalah rahsia dan akan digunakan sebagai data kajian sahaja. Saya suka guru membetulkan kelemahan saya dalam matematik. Saya membuat jadual sifir untuk meningkatkan daya ingatan. Saya membeli buku kerja tambahan dari kedai buku. Sila tandakan ( / ) pada pilihan yang sesuai. Saya sentiasa menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. Saya belajar secara berkumpulan / study group. Saya tidak berbual semasa guru mengajar. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pernyataan Item Saya suka mata pelajaran matematik. Saya mempunyai nota formula sendiri. Saya bertanya guru sekiranya tidak faham.Universiti Terbuka Malaysia (OUM BORANG SOAL SELIDIK SOAL SELIDIK KAJIAN SIKAP PELAJAR TINGKATAN 1 TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK. Saya telah mencuba menjawab soalan-soalan lepas. Jumlah frekuensi skor Ya Tidak .Kerjasama anda amat dihargai.

Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 3.Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3. C. 1.Menguasai konstruk kefahaman K7. Modul ini mengandungi 20 soalan.Menguasai konstruk kemahiran K10.Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris K5. . 5. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji.Menguasai konstruk pengetahuan K6. Pelajar juga perlu mengisi nombor dan jumlah soalan seperti yang dibaca oleh guru dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian. Bagi soalan objektif. Jawab semua soalan. anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan pilihan jawapan A. Pelajar hendaklah dikehendaki menulis maklumat diri di dalam kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. atau D pada kertas jawapan objektif.PRE-TEST Arahan. B. Modul ini mengandungi 5 halaman bercetak. K1. 2.

D. 2 0 5 × 3 2 C. B. 2 × 0 5 3 2 . C. C. Multiply RM30 and RM4 207. C. 205 multiplied by 32 can be written in the vertical form as A. Which of the following product is the largest? A. B. D. A. 3 2 × 2 0 5 B. Seven hundred four thousand two hundred and eight times fourteen can be written in numbers as A. B. RM126 017 RM126 510 RM126 210 RM126 217 4. 704 208 704 280 704 208 704 308 × × ÷ ÷ 14 40 40 14 2. 12 032 + 12 032 − 12032 × 12032 ÷ 32 32 32 32 = = = = 12064 12000 385024 376 5. D. × 2 0 5 3 2 D. The product of 12032 and 32 can be written as A. C. 15 51 15 51 × × × × 100 100 10 10 3. D. B.1.

B. 28 × 3032 = 28 + 3032 = 3032 × 28 = 3032 ÷ 28 = 10. 16 36 11 805 18 150 8. B. Group 1243 1243 23 23 Product 28589 23 28589 1243 9. D. C. D. 12 592 = 787 × A. B. D. B.6. D. 1 356 56 910 56 952 2 391 984 Q 7. The product of two numbers is 56 952. 1243 × 23 = 28589 This question can be understood as A. C. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as A. If one of the numbers is 42. C. what is the other number? A. C. D. 12 × 140 × 180 × 24 × 130 15 13 120 . Which product is between 2200 and 2500? A. C. B.

B.11. B. D. D. D. C. C. Which of the following is correct? A. 10 250 exercise books . Which of the following is less than the product between 17 and 403? A. C. C. 497 A B. 386 420 6 651 6851 16. 16 832 6 708 15 096 10332 × = = = = 32 × 525 156 × 43 31 × 516 28 × 369 14. Which of the following products has the largest value A. C. B. 76 706 760 7600 12. D. The diagram shows a box of exercise books. What is the product of 38 and 20? A. 25 15 14 27 × × × × 13 21 26 12 13. 12 = 5 068 5 954 5 064 6 964 15. D. B.

A. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen C. Pelajar dikehendaki mendengar dengan teliti soalan yang dibaca dan menjawab soalan-soalan tersebut. A. 154 232 164 000 106 020 160 400 Soalan 17 hingga soalan 20 dibaca oleh guru. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand and fifteen . D. 28 000 18.Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara buys 16 boxes of exercises books as shown above. 2 800 C. How many exercise books did the school buy altogether? A. B. C. 4 920 B. A. 4 260 19. 500 B. 280 B. 17. 6 000 C. Six hundred and one times five equal to nine hundred B. A. 6 500 20. 4 620 C.

Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris K5.PRE-TEST Arahan.Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3. . `Modul ini mengandungi 9 halaman bercetak.Menguasai konstruk kemahiran K10.Menguasai konstruk pengetahuan K6. Guru hendaklah memastikan pelajar menulis maklumat diri dalam jawapan objektif yang disediakan. K1.Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 3. Guru boleh meminta pelajar mengisi nombor soalan dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian. Guru hendaklah memastikan pelajar menghitamkan pilihan jawapan (objektif) pada kertas jawapan yang disediakan. 4. Modul ini mengandungi 20 soalan. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji. 2. 1.Menguasai konstruk kefahaman K7.

16.18. Menguasai konstruk kefahaman.2 3. Soalan Jumlah Soalan 2 3 Bil Item gagal dijawab (untuk pemulihan sekurangkurangnya 1 1 Memahami soalan dalam bahasa Inggeris.12 13.15. 20 3 4 4 4 2 2 2 2 20 10 . 17.4. JUMLAH 1. Menguasai konstruk pengetahuan.19.10.MATHEMATICS YEAR ONE – WHOLE NUMBERS (MULTIPLE) Konstru k K1 K3 Penerangan Konstruk No.5 K5 K6 K7 K10 6.8.14. Memahami istilah matematik dalam Bahasa Inggeris. Menguasai konstruk kemahiran.11. Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris. 9.7.

I untuk memahami soalan. 15 51 15 51 × × × × 100 100 10 10 704 208 704 280 704 208 704 308 × × ÷ ÷ 14 40 40 14 3 Multiply 30 and 4 207.I untuk memahami soalan. D.No. 126 017 126 510 126 210 126 217 Program Pemulihan 1. Program Pemulihan 1. C. pelajar menghadapi masalah berikut. . B. D. 1 Item diagnostic Jika pelajar gagal menjawab soalan ini. B. 2. C. 2 Which of the following product is the largest? A. A. Penerangan tentang istilah ‘multiply’ menggunakan nombor yang lebih kecil. Answer : A Tidak memahami soalan dalam bahasa Inggeris. D. Penggunaan carta nilai tempat dan nilai digit. Program khas B. B. Program Pemulihan 1. C. Answer : B Tidak memahami istilah ‘multiply’ Seven hundred four thousand two hundred and eight times fourteen can be written in numbers as A. Tidak memahami soalan dalam bahasa Inggeris dan tidak memahami nilai tempat. 2. Penekanan kepada istilah ‘largest’. Program khas B.

5. Penggunaan ‘flash’ C. 2 391 984 Tidak memahami soalan dan menguasai kemahiran asas mendarab Program Pemulihan 1. × 2 0 5 3 2 D. The product of two numbers is 56 952. D. If one of the numbers is 42. what is the other number? A. C. B. 56 910 C. The product of 12032 and 32 can be written as A. Penggunaan carta nilai tempat dan nilai digit. 2. 1 356 i. ii. . Program Pemulihan 1. Penekanan tentang nilai tempat dan nilai digit. 12 032 + 12 032 − 12032 × 12032 ÷ 32 32 32 32 = = = = 12064 12000 385024 376 Answer : C 205 multiplied by 32 can be written in the vertical form as A × 4 2 2 0 5 B. Penerangan guru dan tunjuk cara menjalankan operasi mendarab. Banyakkan latihan mendarab 2. Latih tubi asas mendarab 2. B. 3 × 0 5 3 2 Answer : C 6.Answer : C Tidak memahami istilah ‘product’ 4. 56 952 D. × 2 0 5 3 2 Tidak memahami kemahiran asas mendarab Program Pemulihan 1. Program 1 hari 1 istilah 3. iii.

C. Perbanyakkan latih tubi 2. B. 12 592 = 787 × A. 16 36 11 805 18 150 Answer : A 8. 1243 × 23 = 28589 This question can be understood as A. Tidak mempunyai pengetahuan asas pendaraban. D. Program Pemulihan 1. Meletakkan carta dalam kelas. D. 7. C. Penerangan tentang penambahan berulang.Answer : A Tidak mempunyai asas darab dan bahagi. B. Penekanan konsep asas darab. 2. Group 1243 1243 23 23 Product 28589 23 28589 1243 Answer : A . Q Program Pemulihan 1.

28 groups of 3032 can be written in number sentence as D.I 12. D. Penerangan tentang istilah ‘product’ menggunakan nombor yang lebih kecil. What is the product of 38 and 20? A. C. Penerangan guru 10. Which of the following products has the largest value Program Pemulihan . Which product is between 2200 and 2500? A. Latih tubi 11. Penerangan oleh guru 2. C. B. 12 × 130 140 × 15 180 × 13 24 × 120 Answer : C Tidak mempunyai kefahaman tentang perkataan ‘between’ Program Pemulihan 1.9. E. B. 28 × 28 + 3032 3032 3032 3032 × 28 ÷ 28 = = = = Answer : A Tidak mempunyai pengetahuan asas pendaraban. F. Tidak memahami soalan dalam B. G. Program Pemulihan 1. D. 76 706 760 7600 Answer : C Tidak memahami istilah ‘product’ dan melakukan operasi darab Program Pemulihan 1.

Penerangan dan tunjuk ajar guru. Program khas B. Which of the following is more than the product between 17 and 403? A. C. D. × 12 = 5 068 5 954 5 064 5 964 . C. 16 832 6 708 15 096 20332 = = = = 32 × 525 156 × 43 31 × 516 28 × 369 Program Pemulihan 1. Program Pemulihan 1. 6 851 D. Program Pemulihan 1. Penerangan guru tentang kemahiran asas mendarab 2. 6 861 Answer : D Tidak memahami soalan dan melakukan operasi pendaraban.A. C. Penekanan kepada istilah ‘largest value’ Tidak menguasai kemahiran mendarab 13. D. 420 C. Which of the following is correct? A. D. 2. Answer : B Tidak menguasai kemahiran menyelesaikan operasi mendarab. Penerangan guru tentang soalan 497 A B. 2. Latih tubi operasi darab 2. 386 B. Memperbanyakkan latihan pengukuhan Answer : D 15. Penggunaan conton pendaraban. B.I untuk memahami soalan. 25 15 14 27 × × × × 13 21 26 12 Answer : C 1. 14. B.

Arahan: 1. The diagram shows a box of exercise books. Soalan 17 hingga soalan 20 hendaklah dibaca oleh guru semasa ujian. Guru boleh mengulang membaca soalan-soalan tersebut jika perlu. 2. 3. F. penerangan tentang soalan . Program Pemulihan 1. How many exercise books did the school buy altogether? E. Latih tubi operasi darab yang melibatkan gambarajah dan maklumat yang diperolehi daripadanya. 10 250 Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara buys 16 boxes of exercises books as shown above. G. Latih tubi operasi darab 2.16. 2 800 C. 154 232 164 000 106 020 160 400 Answer : B Tidak memahami soalan dan melakukan operasi pendaraban Program Pemulihan 1. Penerangan guru tentang soalan. 17 What is the product of 28 and 1 000 A. 28 000 Answer : C Tidak memahami istilah ‘product’ dan menjalankan operasi darab. Guru hendaklah membaca arahan dan soalan-soalan dengan jelas. H. 280 B. Pelajar hendaklah diingatkan supaya menjawab dengan teliti setiap soalan. Guru mengarahkan pelajar untuk mendengar dengan teliti soalan yang dibacakan dan menjawab soalan-soalan dengan menghitamkan pilihan jawapan pada kertas jawapan objektif. 4. 2.

18. Memperbanyakkan latihan pendaraban dalam penyelesaian masalah. 4 920 B. 6 500 Answer : B Tidak memahami soalan dan melakukan operasi yang salah Program Pemulihan 1. Penerangan guru 2. Tidak memahami soalan dan melakukan operasi darab Program Pemulihan 1. banyakkan latihan mendarab Tidak memahami nombor dalam perkataan dan tidak menulis dalam bentuk perkataan. perbanyakkan latihan mendarab 2. Latih tubi menulis nombor dalam perkataan dan sebaliknya. Peneguhan kata kunci 2. 20. 500 B. Write 60 001 × 15 = 900 015 in words A. Program Pemulihan 1. 4 260 Answer : A A class receives 20 storybooks each month. How many storybooks would 25 classes receive in a year? A. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand and fifteen Answer : C . Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen C. 19. Six hundred and one times five equal to nine hundred B. 6 000 C. 4 620 C. how many pens are there in 328 such boxes? A. If a box contains 15 pens.

POST-TEST Arahan. 6. Pelajar juga perlu mengisi nombor dan jumlah soalan seperti yang dibaca oleh guru dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian. C. 10. atau D pada kertas jawapan objektif. Bagi soalan objektif.Memahami istilah sains dalam bahasa Inggeris K5. Modul ini mengandungi 5 halaman bercetak. Pelajar hendaklah dikehendaki menulis maklumat diri di dalam kertas jawapan objektif yang disediakan.Menguasai konstruk kefahaman K7. K1. Modul ini merangkumi enam konstruk yang diuji. 7.Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 8. B. Modul ini mengandungi 20 soalan.Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3. .Menguasai konstruk pengetahuan K6. 9. anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan pilihan jawapan A.Menguasai konstruk kemahiran K10. Jawab semua soalan.

26 501 26 501 26 501 26 501 + × × + 19 19 19 91 = = = = 26 520 502 519 503 519 26 592 5. D. × 6 8 2 4 5 D. D. C. D. D. B. × 6 8 2 4 5 . B. C. 340 282 314 812 340 812 314 812 × × × × 15 50 15 15 2. 23 23 32 32 × × × × 110 100 10 100 4. Which of the following product is the largest? A.1. 4 5 × 6 8 2 B. C. B. B. 682 multiplied by 45 can be written in the vertical form as A. C. Three hundred fourteen thousand eight hundred and twelve times fifteen can be written in numbers as A. 121 620 131 629 121 092 131 609 3. A. 6 8 2 × 4 5 C. Multiply 23 and 5 723. The product of 26501 and 19 can be written as A.

D.6. B. B. C. Which product is between 23 000 and 23 500? A. 37 488 C. D. 9 203 9 032 193 242 193 284 21. 37 914 B. 89 D. C. 28 × 3032 = 28 + 3032 = 3032 × 28 = 3032 ÷ 28 = 23. The product of two numbers is 193 263. Group 3 839 3 839 42 42 Product 42 161 238 161 238 3 839 22. what is the other number? A. 42 × 3 839 = 161 238 This question can be understood as A. 80 7. D. B. 6 × 44 × 585 × 223 × 1 349 515 40 67 . If one of the numbers is 21. D. C. 426 × P = 37 914 P ? A. 28 groups of 3032 can be written in number sentence as A. B. C.

C. D.24. D. 23 34 17 22 × × × × 56 46 71 53 26. D. B. C. C. 532 A B. The diagram shows a box of exercise books. 386 420 6 651 6851 29. B. 34 = 18 088 18 888 18 000 18 808 28. Which of the following products has the largest value A. D. 30 730 37 730 33 730 37 700 25. C. B. 16 832 6 708 15 096 10332 × = = = = 32 × 525 156 × 43 31 × 516 28 × 369 27. What is the product of 49 and 770? A. B. C. 4 580 exercise books . D. Which of the following is less than the product between 17 and 403? A. Which of the following is correct? A.

28 000 31. A. 30. J.Sekolah Menengah Kebangsaan Pelangi Pagi buys 24 boxes of exercises books as shown above. 500 B. K. 4 260 32. 4 920 B. A. 6 500 33. Pelajar dikehendaki mendengar dengan teliti soalan yang dibaca dan menjawab soalan-soalan tersebut. L. Six hundred and one times five equal to nine hundred B. 280 B. A. 6 000 C. Six thousand and one times fifty equal to nine thousand and fifteen C. A. 100 920 109 920 106 160 400 Soalan 17 hingga soalan 20 dibaca oleh guru. 4 620 C. 2 800 C. Sixty thousand and one times fifteen equal to nine hundred thousand and fifteen . How many exercise books did the school buy altogether? I.

PENCAPAIAN AKADEMIK KUMPULAN RAWATAN TINGKATAN 1 BITARA 1 Jadual 4.6 .5 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 Jumlah Purata Markah Ujian Pra 70 74 92 52 56 87 40 26 92 16 65 12 60 68 20 54 20 90 54 47 76 10 70 76 78 65 56 12 62 26 1626 54.2 Markah Ujian Pos 94 90 100 76 78 96 78 54 100 32 83 28 82 82 38 70 38 100 68 60 88 22 92 82 90 78 72 25 78 44 2118 70.

PENCAPAIAN AKADEMIK KUMPULAN KAWALAN TINGKATAN 1 BITARA 2 Jadual 4.0% Markah Ujian Pos 72 58 66 52 72 82 82 12 26 62 38 26 72 62 40 62 62 60 56 16 30 90 16 76 80 72 28 40 78 76 78 65 1870 58.4% .6 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 Jumlah Purata Markah Ujian Pra 70 52 62 54 68 80 82 10 22 60 34 18 66 68 43 62 50 45 40 16 32 84 16 78 82 70 8 39 76 70 78 60 1695 53.