Soalan 1 Belanjawan jualan ini disediakan sehingga 30 Novenber 2004 adalah seperti berikut :Unit Mei 400 Jun

600 Julai 800 Ogos 1,000 September 900 Oktober 980 Novenber 1,020 Maklumat-maklumat lain yang diperolehi adalah seperti berikut :(a) Semua unit dijual pada harga RM60 seunit. Pelanggan diberi sebulan kredit. (b) Polisi pengeluaran setiap bulan adalah mengeluar secukupnya untuk menampung jumlah jualan bulan berikutnya dan ditambah 10% dari jumlah jualan untuk disimpan sebagai stok. (c) Kos pengeluaran seunit adalah seperti berikut :Bahan 3 kg pada RM4 sekg Buruh 2 jam pada RM8 sejam Overhed berubah RM14 sejam Overhed tetap RM 3.50 seunit (d) Bahan diperlukan untuk pengeluaran akan dibeli sebulan sebelum ianya diperlukan dan dibayar selepas dua bulan ianya dibeli. (e) Upah dan overhed berubah adalah dibayar pada bulan ianya ditanggung. (f) Overhed tetap dibayar pada bulan berikutnya. (g) Baki Buku Tunai pada 30 Jun 2004 berjumlah RM16,000. Dikehendaki :a) Sediakan belanjawan berikut untuk bulan Ogos, September dan Oktober 2004 sahaja (i) belanjawan pengeluaran (ii) belanjawan belian bahan (iii) belanjawan tunai [20] b) Terangkan dua kelebihan penggunaan belanjawan [3] c) Berikan 2 sebab menerangkan kenapa untung sesuatu tempoh tidak akan sama dengan aliran tunai bersih yang diterima pada tempoh yang sama. [2]

Soalan 2
Syarikat Mekar Berhad mengeluarkan satu barang pengguna yang diberi nama LUMI. Proses pengeluaran LUMI melibatkan 2 jjeni bahan mentah dan melalui 3 proses pengeluaran.Pengurus operasi syarikat itu berasa rungsing kerana tiada penyelarasan antara Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan Belian. Beliau percaya bahawa penyediaan belanjawan akan dapat memperbaiki keadaan dan mengambil keputusan untuk menyediakan belanjawan bulanan bagi suku tahun ketiga. Untuk menyediakan belanjawan tersebut data berikut telah diperoleh: (a) Jualan bagi 6 bulan hingga 30 Jun 1997 ialah 48 000 unit.Jualan sebenar bagi bulan Mei dan Jun dan ramalan jualan untuk 5 bulan yang berikutnya adalah seperti yang berikut : Unit Mei (sebenar) 8 000 Jun (Sebenar) 8 000 Julai (Anggaran) 10 000 Ogos (Anggaran) 12 000 Sept (Anggaran) 14 000 Oktober (Anggaran) 15 000 November (Anggaran) 16 000 Jumlah 83 000 Syarikat menjangka akan menjual sejumlah 125 000 unit dalam tahun

1997

(b) Syarikat mengamalkan polisi menyimpan bahan mentah bagi 50% keperluan pengeluaran bulan berikutnya.Kadar penggunaan bahan mentah ,kos yang dijangka, dan kedudukakn inventori pada 30 Jun 1997 adalah seperti yang berikut : Bahan mentah Luna Mina Keperluan bahan mentah per unit keluaran 6g 4g Kos pergram bahan mentah (RM) 2.00 5.00 Tahap inventori pada 30 Jun 1997 35 000 g 30 000 g

(c) Untuk mengeluarkan LUMI, tiap-tiap unit keluaran akan melalui 3 proses.Data yang
berkaitan dengan penggunaan buruh langsung adalah seperti yang berikut: Proses Pembentukan Pemasangan Pembungkusan Jam buruh langsung per unit keluaran 0.5 1.6 0.4 Kos per jam buruh langsung (RM) 1.80 1.60 1.20

(d) Tahap inventori akhir yang dikehendaki untuk barang siap ialah 80% daripada anggaran jualan bagi bulan berikutnya. Terdapat 4 000 unit barang siap pada 30 jun 1997

Dikehendaki :(a) Sediakan satu belanjawan pengeluaran bagi suku tahun ketiga 1997, dengan menunjukkan penghituungan mengikut bulan dan jumlah keluaran bagi suku tahun ketiga itu

(b) Sediakan satu belanjawan bahan mentah dalam unit dan RM bagi pengeluaran untuk
suku tahun ketiga 1997, dengan menunjukkan penghituungan mengikut bulan dan jumlah belian bahan mentah bagi suku tahun ketiga itu (c) Sediakan satu belanjawan buruh langsung dana jam dan RM pengeluaran bagi suku tahun ketiga 1997, dengan menunjukkan penghituungan bagi suku tahun ketiga itu (d) Pengurus operasi menggunakan belanjawan boleh ubah i) Apakah faktor yang perlu diambil kira untuk membolehkan penyediaan belanjawan boleh ubah dibuat ii) Adakah belanjawan boleh ubah sesuai untuk Syarikat Mekar Berhad. Berikan alasan bagi jawapan anda

Soalan 5. Menyediakan belanjawan adalah penting bagi sesebuah perniagaan, samada ianya besar atau kecil. (a) Huraikan fungsi-fungsi belanjawan bagi sesebuah syarikat (b) Jelaskan 3 kebaikan dan 3 kelemahan menyediakan belanjawan. [6] (a) Berikut adalah jadual yang menunjukkan belanjawan boleh lentur bagi kos-kos langsung sebuah syarikat perkilangan bagi tempoh 5 minggu. Tingkat keluaran 6,000 6,500 7,000 Kos dianggarkan RM RM RM Buruh 4,800 5,300 5,800 Bahan 9,600 10,600 11,600 Maklumat tambahan:(i) Overhed tetap dianggarkan RM600 seminggu (ii) Overhed berubah dianggarkan pada kadar 30% daripada kos prima (iii) Kos buruh meningkat sebanyak 20% bagi tingkat keluaran yang melebihi 1,250 unit seminggu. Berikut adalah maklumat mengenai pengeluaran sebenar yang telah diperolehi bagi akhir tempoh tersebut. Pengeluaran (unit) 6,750 Kos-kos pengeluaran seunit: Bahan RM1.80 Buruh RM0.90 Overhed berubah RM0.80 Overhed tetap RM0.50 Anda dikehendaki: (a) Sediakan satu laporan untuk pengurus membandingkan kos-kos sebenar yang terlibat dengan belanjawan boleh lentur serta varians-varians yang wujud. [12] (b) Appakah perbezaan belanjawan boleh lentur dengan belanjawan induk. [3] [4]

Soalan 3 Syarikat Kusyen Empuk Berhad meminta bantuan anda untuk menyediakan belanjawan. Bagi perniagaanya. Maklumat yang bcrkaitan adalah scperti yang bcrikut. (a) Baki tunai awal bagi bulan Mac ialah RM 13,500. (b) Jualan sebcnar bagi bulan Januari, Februari, dan Mac adalah seperti yang bcrikut. J a n u ar i Jualan tunai (RM) 9,750 Jualan kredit (RM) 30,000 Jumlah jualan (RM) 39,750 Februari 7,875 45,000 52,875 Mac 11,100 60,000 71,100

Bayaran bagi jualan kredit dikutip dalam tempohtliga bulan mengikut nisbah yang berikut: 10% dikutip pada bulan yang sama dengan ' jualan, 70% dikutip pada bulan yang berikutnya, dan 17% dikutip pada bulan kedua selepas jualan. Baki 3% lagi tidak dapat dikutip. (c) Belian inventori bagi bulan Mac beijumlah RM37,500, dan 20% daripada belian inventors itu dibayar pada bulan belian dibuat. Jumlah belum bayar bagi belian inventors bulan Februari ialah RM24,000 yang sernuanya akan dibayar pada bulan Mac. (d) Belanja jualan dan pentadbiran yang dibelanjawankan bagi bulan Mac ialah RM 19,500. Daripada jumlah ini, RM6,000 adalah untuk bclanja susut nilai. (e) Sebuah mesin akan dibeli den-an kos RM27,000 pada bulan Mac, dan dividen yang berjumlah RM4,500 akan dibayar pada bulan Mac. (f) Syarikat mesti mengekalkan baki tunai minimum sebanyak RM7,500. Pinjaman tunai boleh diperoleh dari sebuah bank tempatan jika diperlukan. Dikehendaki: Sediakan yang berikut bagi bulan Mac 2002 bagi Syarikat Kusyen Empuk Berhad. (i) (ii) (iii) Jadual kutipan tunai yang dijangka Jadual pembayaran tunai kepada pembekal untuk belian inventori Belanjawan tunai