Kandungan

(Borang-borang pengurusan grafik dan templat tambahan)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Membandingkan dan membezakan Membuat ramalan Menyusul periksa andaian Menerangkan sebab (1) Menerangkan sebab (2) Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan Menjana kemungkinan-kemungkinan Membuat hubungkait Membuat kategori (1) Membuat kategori (2) Membuat kategori (3) Membuat keputusan Carta organisasi Carta aliran Rajah tulang ikan Peta minda (1) Peta minda (2) Peta cerita Peta kognitif Membuat inferens Menyusun ikut urutan Menyatakan sebab dan akibat Menyatakan fakta dan idea Membuat klasifikasi Kebaikan, Kelemahan, dan Keistimewaan (PM) Mencatat maklumat Mencatat maklumat tambahan Mencatat idea-idea utama Mencatat idea utama dan idea sampingan Menyenaraikan idea-idea utama Mencatat isi-isi penting Mencatat isi-isi tersurat Mencatat faktor-faktor/akibat/alasan Membuat parafrasa Skop lingkaran soalan (Soalan dan penyoalan) Menyatakan proses Mencatat maklumat bacaan dengan menggunakan teknik PORPE Mencatat maklumat dengan menggunakan teknik REAP Mencatat maklumat dengan menggunakan teknik KWLH Mencatat maklumat penting Mencatat isi-isi yang menyokong hujah dan menolak hujah 1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mencatat idea utama dan idea sokongan Menyusun atur mengikut keutamaan (FIP) Mencatat rangka karangan Menyusun atur isi karangan mengikut perenggan Mencatat isi cerita Mencatat maklumat mengikut aspek/bidang Membuat rumusan Mencatat makna perkataan/frasa Menjana idea Membina ayat Membina soalan Mencatat antonim Mencatat medan makna/penjodoh bilangan Melengkapkan maklumat Mencatat komen (menjana idea) Membuat inferens dan rumusan Membina perenggan/wacana Menghuraikan maklumat Menyatakan fungsi Menjawab soalan pemakanan Borang profil pelajar Borang kebenaran ibubapa Borang aduan Borang penilaian pembentangan hasil tugas pelajar (1) Borang penilaian pembentangan hasil tugas pelajar (2) Borang penilaian sebutan perkataan Borang penilaian aktiviti lisan Borang penilaian aktiviti bacaan Borang penilaian pengucapan teks perbahasan Borang penilaian pengucapan teks laporan Borang penilaian pengucapan teks aduan Borang penilaian pengucapan teks wawancara Borang penilaian pengucapan skrip drama

2

MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

Persamaan

Perbezaan dari aspek

Corak Persamaan dan Perbezaan yang Penting

Kesimpulan

\

3

Ramalan:

+

Kemungkinan bukti

Bukti sebenar ?

Apakah ramalan yang mungkin berlaku?

Kemungkina n besar ramalan ini akan berlaku

+ ?

Menyokong Tidak menyokong Tidak pasti

4

PG MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN

Topik : _____________________________
Orang yang membuat andaian __________________________________ Tindakan Perkara/bukti/kejadian/peris tiwa yang menyebabkan andaian dibuat 1. :

: __________________________________ Apakah yang harus dilakukan Adakah tindakan ini dilakukan (YA/TIDAK)

2.

3.

Andaian (Tandakan / dalam petak yang sesuai) Munasabah : :

Boleh dipertikaikan Tidak munasabah: Kesan terhadap tindakan:

5

PG MENERANGKAN SEBAB
+ Alasan Kemungkin an Sebab Sebab Sebenar ?

Kemungki nan Sebab

Menjadi Sebab Sebenar/ Tidak/Tid ak Pasti

+ Menyokong Tidak Menyokong

? Tidak Pasti

6

PG MENELITI BAHAGIAN-BAHAGIAN KECIL DAN KESELURUHAN
Objek/Perkara Objek / Perkara

Bahagian-bahagian objek/perkara? PG MENJANAKAN KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN IDEA

Apakah peranan/fungsi bahagian-bahagian tersebut?

Apakah yang akan terjadi seandainya bahagian ini tiada?

Apakah hubungan di antara bahagianbahagian kecil dan keseluruhan itu?

7

TUJUAN: APAKAH TUJUAN MENJANAKAN KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN INI?

MEMBUAT HUBUNGKAIT
DETERMINING PARTS AND WHOLE RELATIONSHIPS
KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN

JENIS-JENIS KEMUNGKINAN

KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN LUAR BIASA

8

Object

Parts PG MEMBUAT KATEGORI (1)

Parts Chosen

What would happen if we have no legs?

What is the importance of the legs to

9

PG MEMBUAT KATEGORI (3)

10

PG MENYELESAIKAN MASALAH

MASALAH

11

KEMUNGKINAN PILIHAN PENYELESAIAN

Bagaimana dapat menyelesaikan masalah ini?

PG MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN-PILIHAN

Kesan Apa akan berlaku jika diambil pilihan itu

Sokong atau tidak

Nilai Penting atau tidak kesan itu? Mengapa?

Penyelesaian Baru
Pilihan itu perlu diperbaiki

1. 2. 3. 4. 12

PILIHAN YANG DIBUAT
--------------------------------------------------Alasan/Kesa n dan akibat

Akibat

Nilai

Kriteria
BENTUK CARTA ---------------------------------------------------------Contoh 1: Carta Organisasi/Carta aliran

Keputusan
---------------------------------------------------------------------------------

13

BENTUK LAKARAN: Contoh 1: Rajah Tulang Ikan

Contoh 2:

carta Edaran/Kitaran

Contoh: KITARAN HIDUP NYAMUK

14

SEBAB 1

SEBAB 2

AKIBAT

SEBAB 3

SEBAB 4

PETA MINDA (2) Aktiviti 3 Lengkapkan peta minda di bawah dengan maklumat tentang kemudahan yang ditawarkan di Pejabat Pos.

15

Kemudahan di Pejabat Pos Kiriman wang Perkhidmata n

Perkhidmatan mel

Kiriman

wang

PETA CERITA Aktiviti 2 Tema Persoalan

. . . .
16

Tiada yang salah Watak dan Perwatakan

Gaya bahasa

Latar

. . . . . .
Sudut pandangan

PETA KOGNITIF Aktiviti 3

17

Tema
Sajak kepada Datuk Bandar Gaya Bahasa

Persoalan

Mesej

Martabat Seorang Guru

MEMBUAT INFERENS Aktiviti 3

Pemerhatian

Alasan

Inferens

18

Rumusan

MENYUSUN IKUT ATURAN MEMBACA

Isi-isi Penting

19

Sebab-sebab:

MENYATAKAN SEBAB DAN AKIBAT

Mengapakah wanita kurang terlibat dengan pekerjaan dalam bidang pertanaian?

Akibat:

20

MENYATAKAN FAKTA DAN IDEA MEMBACA Aktiviti 1

MAHA 2000
Mendapat Sambutan

Fakta

Idea

21

MEMBUAT KLASIFIKASI Aktiviti 3 MAKLUMAT-MAKLUMAT:

Maklumat

Logik

Tidak Logik

22

1.

2.

1.

2.

3.

3.

KEBAIKAN, KELEMAHAN DAN KEISTIMEWAAN (PMI)

Kebaikan (P), Kelemahan (M), dan Keistimewaan (I), Perbahasan yang Disampaikan

Kebaikan (P)

Kelemahan (M)

Keistimewaan (I)

23

MEMBACA Aktiviti 1 Tulis maklumat-maklumat yang terdapat dalam petikan yang bertajuk “Teknologi Kitar Semula”.

Teknologi Kitar Semula

24

Aktiviti 3 Tulis maklumat tambahan tentang kejadian gerhana

Gerhana

• • • • • • • • • • • • •

Kejadian Gerhana

• Faktor-faktor Kejadian Gerhana • • • • • • • • • • • • 25

• Jenis-jenis Gerhana • • • • • • • • • • • •

MEMBACA Aktiviti 1 Tulis idea-idea utama yang terdapat dalam rentetan peristiwa penting Putrajaya

Idea-idea Utama

26

Aktiviti 2 Tulis idea utama dan idea sokongan dengan berdasarkan berita.

Idea Utama

Idea Sokongan

27

MENULIS Aktiviti 1 Tulis idea-idea utama yang terdapat dalam teks yang bertajuk “Teknologi Maklumat sebagai Pemangkin Agro-Industri”.

Idea-idea Utama

1.

2.

3.

4.

5. 28

Aktiviti 2 Rumuskan isi-isi penting dengan melengkapkan peta minda.

Kesan

Faktor

Komputer Mengancam Mata

Cara Mengatasi

29

MENULIS Aktiviti 1 Tulis isi-isi penting tersurat dengan berdasarkan carta pai yang bertajuk “Pengagihan Pendapatan Operasi Perkhidmatan Telekom”.

Isi-isi Tersurat

30

Aktiviti 3 Tulis faktor-faktor yang menyebabkan berlaku gejala vandalisme di kalangan remaja dengan berdasarkan bahan bacaan tambahan.

1.

2.

Faktor Vandalisme

3.

4.

5.

31

Aktiviti 2 Tulis huraian bagi setiap isi penting yang telah anda peroleh. Isi Penting Huraian

1.

2.

3.

4.

5.

32

Aktiviti 2 Bina soalan yang menggunakan skop lingkaran soalan untuk mendapatkan maklumat berdasarkan temu ramah yang telah anda dengar.

I=Individu
P=Perkara Li=Luar Individu

Soalan-soalan: I: P: LI: I + P: I + LI: P+ LI

I + P + LI:

33

Aktiviti 3 Tulis proses pembentukan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Kemudian, sampaikan hasil tugasan anda kepada kelas.

Gempa Bumi

Letusan Gunung Berapi

34

MEMBACA Aras 2 Aktiviti 1 Catat maklumat tersurat daripada teks yang bertajuk “Perniagaan Era Ekonomi Digital” dengan mengikut langkah-langkah di bawah.

Membuat andaian awal maklumat teks yang akan dibaca berdasarkan Mengurus / menyusun atur maklumat mengikut keutamaan

Melafazkan catatan yang dibuat untuk memastikan maklumat betul mengikut turutan yang sesuai

Menulis dengan lengkap idea / maklumat yang dikenalpasti

Menyemak penulisan yang dibuat untuk menilai ketepatan maklumat dan membuat

35

Aktiviti 2 Tulis maklumat yang anda perolehi daripada teks yang bertajuk “Penggunaan Komputer di Malaysia”. Kemudian catat maklumat lain yang anda kehendaki.

Apa yang saya tahu tentang perkara yang dibaca?

Apa yang saya hendak tahu?

Apa yang sudah saya pelajari tentangnya?

Apa lagi yang saya hendak tahu?

36

Aktiviti 2 Tulis maklumat tentang lapisan bumi yang telah anda kumpulkan.

Maklumat Penting

Kerak

Mantel

Teras

Penulisan

37

Aktiviti 1 Tulis isi yang menyokong dan isi yang menolak hujah bagi tajuk yang diberikan

Wanita Mampu Melahirkan Karya Kreatif

Isi-isi
yang menyokong hujah

Isi-isi
yang menolak hujah

38

Aktiviti 2 Tulis idea utama dan idea sokongan di dalam ruangan yang disediaklan di bawah.

Wanita Mampu Melahirkan Karya Kreatif

Idea utama:

Idea sokongan:

Idea utama:

Idea sokongan:

Idea utama:

Idea sokongan:

39

ARAS 2 LISAN Aktiviti 1 Susun isi-isi penting yang telah didengar mengikut keutamaan. Isi-isi Penting Mengikut Keutamaan

1.

2.

3.

4.

5.

Aktiviti 2

40

Tulis perenggan tentang jam randik berdasarkan susunan isi penting yang telah kamu buat. Pendahuluan

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Isi

Perenggan 1:________________________________________________________ ________________________________________________________ Perenggan 2: ________________________________________________________ ________________________________________________________ Perenggan 3: ________________________________________________________ ________________________________________________________ Perenggan 4: ________________________________________________________ ________________________________________________________

Penutup

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARAS 3 LISAN Aktiviti 1

41

Tulis cerita berdasarkan gambar yang diberikan (Rujuk editor tentang struktur ayat)

Kisah di Sebalik Pulau

ARAS 3 BUMI KITA Aktiviti 1

42

Tulis maklumat tentang fenomena alam.

Fenomena Alam
Gempa Bumi

Letusan Gunung Berapi

Kolam Air panas

Aktiviti 3 Tulis maklumat dan rumusan bagi maklumat yang diperoleh dengan berdasarkan teks yang bertajuk “Peneroka ke Pusat Sains Negara”.

43

Maklumat

Rumusan

Aktiviti 3 Tuliskan lawan perkataan-perkataan yang betul. 1. mengeluarkan

44

2.

mengeluarkan

3.

mengeluarkan

4.

mengeluarkan

5.

Nipah mengeluarkan ialah sejenis pokok palma __________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. mengeluarkan __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ mengeluarkan 7. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ mengeluarkan 8. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Aktiviti 3 __________________________________________________________________ Sambung ayat yang diberikan supaya menjadi petikan yang lengpak dengan __________________________________________________________________ berdasarkan aktiviti sebelum ini . Tulis dengan kemas dan jelas. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 45 __________________________________________________________________

ARAS 1 MENDENGAR DAN BERTUTUR Aktiviti 1 Tulis ayat tanya yang terdapat daldam dialog yang telah anda dengar.

Ayat Tanya
46

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Aktiviti 2 Bina soalan dengan pelbagai kata tanya berdasarkan maklumat yang diberikan. 1.

Maklumat 1

Saya membantu ayah membuat kerjakerja di bengkelnya.

Soalan 1

47

2.

Maklumat 2

Ada buluh yang saya beli di Kampung Ulu.

Soalan 2

3.

Maklumat 3

Semuanya bergantung kepada keadaan dan tempahan pelanggan.

Soalan 3

4.

Maklumat 4

Barang-barang ini dihantar ke gerai-gerai di pusat kraftangan.

Soalan 4

MEMBACA Aktiviti 1 Tulis makna perkataan yang diberikan. Perkataan Makna Perkataan

ikatan

48

lipatan

gubahan

peringkat

rumit

hamparan

empuk

Aktiviti 4 Tulis penjodoh-penjodoh bilangan yang sesuai bagi benda yang diberikan.

1.

durian

49

2.

bunga

3.

pisang

Aktiviti 2 Lengkapkan perenggan yang diberikan dengan frasa yang sesuai.
Kajang ialah sejenis atap yang diperbuat daripada gaun nipah.

Daun nipah boleh dibuat atap dan dinding rumah.

Nipah hidup subur di kawasan tanah lumpur yang berpasir.
Nipah menjadi sumber pendapatan bagi kebanyakan penduduk peribumi Sarawak.

50

Nipah ialah sejenis pokok palma yang banyak didapati di sepanjang sungai. _____________________________________________________. Boleh dikatakan _________________ semua bahagian pokok ini berguna.

___________________________________________________________. ______________________________________________________. Daun-daun nipah dikeringkan dan disemat secara bertindan dan teratur. Rumah yang berdinding dan beratapkan nipah tidak panas kerana lapisan daun nipah yang tebal menebat pengaliran haba. ______________________________________________________. Daun nipah bercantumdipotong daripada pelepahnya dan disemat

cantum secara bertindan. Kajang bumbung perahu nelayan.

sesuai dipasang menjadi

Aktiviti 2 Tulis komen yang bersesuaian dengan isi-isi penting yang telah dibuat. Contoh: Isi Penting: Rekod penerjunan lebih 1,200kali.

Komen: Peserta ini mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang penerjunan.

Isi Penting 1:

51

Komen:

Isi Penting 2:

Komen:

Isi Penting 3:

Komen:

Isi Penting 4:

Komen:

Aktiviti 3 Tulis inferens yang telah dibuat dan buat rumusan berdasarkan inferens Mengenal Diri Demi Ekspedisi tersebut. Panjangnya rumusan anda hendaklan tidak melebihi 120 patah perkataan.

1. 2. 3. 4.

52

MEMBACA Aktiviti 1 Bina perenggan dengan berdasarkan isi-isi penting yang diberikan.

Perenggan 1

Perenggan 2

53

Perenggan 3

Perenggan 4

Aktiviti 2 Tulis maklumat-maklumat tentang Teknologi Kitar Semula.

Maklumat 1.

Huraian

2.

3.

54

3.

4.

Aktiviti 2
Nyatakan fungsi setiap peralatan atau kemudahan yang diberikan.

Peti surat

Fungsi

Tempat menulis

Fungsi

Rak menyimpan surat

Fungsi

Kaunter serahan tingkap

Fungsi

55

Penimbang

Fungsi

Rak menyimpan bungkusan

Fungsi

Kadar bayaran ke negara manakah yang paling mahal dan mengapa? PERKHIDMATAN POS Aktiviti 1 Jawab soalan-soalan yang disediakan di bawah ini. 2. Kadar bayaran ke negara manakah yang paling murah dan mengapa?

1.

3.

Mengapakah berat maksimum untuk setiap negara berbeza?

4.

Berapakah berat maksimum bagi negara Asia Tenggara?

5.

Pada pendapat anda, mengapakah kadar bayaran untuk setiap tambahan 250 gm berbeza bagi setiap negara? 56

Profil Pelajar

Aktiviti 2 Nama pelajar:_________________________________________________ Lengkapkan borang peribadi murid di bawah. Kelas:______________________ Tarikh lahir:_________________ Tempat lahir:________________ Alamat:_______________________________________________________ _______________________________________________________ Agama:____________________ Bangsa:____________________ Jantina:____________________ Nama ibu/bapa/penjaga:_________________________________________ Pekerjaan:__________________ Sekiranya berlaku kecemasan, sila hubungi: Nama:_____________________ No. telefon:_________________ Tandatangan peajar: __________________________ ( ) 57

MENULIS Aktiviti 1

Lengkapkan borang kebenaran ibu bapa untuk menyertai lawatan sambil belajar ke Pusat Karyaneka. Nama pelajar:__________________________________________________ Kelas:___________________________ Nama ibu/bapa/penjaga:_________________________________________ Pekerjaan:_______________________ Alamat:_______________________________________________________ ________________________________________________________ No. telefon:______________________ Tempat lawatan:___________________ Tarikh:______________________ Masa:______________________ Guru pengiring:_____________________ Saya_____________________________membenarkan/tidak membenarkan anak saya dari kelas_____________________menyertai lawatan ini. Tandatangan ibu/bapa/penjaga _________________________ ( ) 58

Borang Kebenaran Ibu Bapa

Aktiviti 3 Lengkapkan borang aduan berdasarkan isi penting aduan. Kemudian, BORANG ADUAN laporkan hasil tugasan kamu kepada kelas. Nama: Tahun: Tarikh: Aduan: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tandatangan: ---------------------------------( ) 59

Aktiviti 3 Buat penilaian terhadap pembentangan isi, fakta dan idea yang disampaikan oleh rakan.

BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN HASIL TUGASAN

Nama pelajar:______________________________ Nama penilai:______________________________ Tandakan (/) pada skala yang sesuai. Skala 1 (Sanga t Lemah ) 2 (Lema h) 3 (Sederha na) 4 (Baik) 5 (Sangat Baik) Tarikh:_______________

Aspek

Catata n

Isi Fakta Idea Bahasa Jumlah markah

Penerangan tentang aspek yang dinilai:
Isi: • • Fakta: • Idea: • Bahasa: • • • • Isi yang diberikan mencukupi, iaitu sekurang-kurangnya tiga isi. Isi dihuraikan denagn memberikan conton-contoh yang sesuai. Fakta-fakta yang diulas tepat berdasarkan petikan yang didengar. Idea yang diberikan tepat dan padat. Bahasa yang digunakan baku. Ayat yang digunakan seragam. Penggunaan kosa kata yang luas. 60 Bahasa yang digunakan jelas dan lancar.

Aktiviti 3 Buat penilaian tentang hasil pembentangan rakan anda yang berkaitan dengan faedah malaysia menyertai negara-negara ASEAN dengan menngunakan borang penilaian yang disediakan. BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN

BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN

Nama penyampai:_________________________________________

Perkara

Skor

Panduan
Memberikan Skor 0–3 Lemah Sederhana Baik

Sebutan
• • Jelas Mengikut ejaan

4–7 8 – 10

Turun naik suara semasa menyampaikan maklumat Menyampaikan maklumat dengan lancar dan berhenti di tempat yang sesuai Menyampaikan maklumat denagan nada yang sesuai • Tidak menjeritjerit • Tidak terlalu Nama Penilai:___________________________ 61 Jumlah Skor

PERKHIDMATAN POS Aktiviti 1 Buat penilaian sebutan perkataan yang disampaikan oleh rakan anda.

BORANG PENILAIAN SEBUTAN PERKATAAN
Nama Penyampai:_________________________________________________ Tandakan (/) pada ruangan yang disediakan.

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Perkataan
Betul

Sebutan Salah

JUMLAH
Nama Penilai:_________________________ 62

Aktiviti 3 Lengkapkan borang penilaian lisan yang berikut untuk menilai penyampaian cerita yang dibuat oleh rakan kamu.

BORANG PENILAIAN LISAN
Nama Penyampai:_______________________________ Nama Penilai:___________________________________ Klik skala yang sesuai. Skala Bil 1. 2. 3. 4. Ciri yang dinilai Sebutan Intonasi Nada Gaya Penyampaian
3 - Sederhana 4- Baik

1

2

3

4

5

1- Lemah 2- Kurang Baik 5- Sangat Baik

Penerangan tentang ciri yang dinilai
Sebutan

• • • •

Cara melafazkan atau menyebut perkataan Sebutan mestilah baku
Intonasi

Turun naik atau tinggi rendah suara Penyampaian yang baik akan meninggikan atau merendahkan suaranya pada tempat yang betul
Nada

• Nada yang sesuai mestilah digunakan bergantung kepada perkara yang disampaikan
Gaya

• Penyampoaian mestilah sederhana dan tidak berlebihlebihan, sesuai dengan bahan yang hendak disampaikan 63

Aktiviti 3 Buat penilaian terhadap isi-isi penting yang disampaikan oleh rakan.

BORANG PENILAIAN BACAAN
Nama Penyampai:________________________________
Aspek yang dinilai • Isi • • Bahasa • • • Penyampaia n • • Penerangan tentang aspek yang dinilai Isi penting yang disampaikan mengikut urutan yang betul Isi penting yang dinyatakan itu tepat dan sesuai Struktur ayat yang digunakan sempurna Imbuhan dan perkataan yang dipilih tepat Bahasa yang digunakan mudah untuk difahami Sebutan penyampaian jelas dan baku Intonasi yang digunakan sesuai Nada dan jeda penyampaian menarik dan sesuai Jumlah Marka h penuh 10 10 Markah yang diberika n

5 5 5 5 5 5

Nama Penilai:___________________________________ Tarikh:______________ Pencapaian: Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah 41 – 50 31 – 40 21 – 30 11 – 20 0 – 10

64

Aktiviti 3 Buat penilaian terhadap pengucapan teks perbahasan semula oleh rakan kamu.

BORANG PENILAIAN PERBAHASAN
Perana n Sebutan (30 markah) Intonasi (30 markah) Nada (20 markah) Gaya (20 markah) Jumlah (100 markah)

1 2 3 Panduan Permarkahan
Bil Mutu/Tahap Isi/Bidasa n (30 markah) Gaya(3 0 markah ) Strategi (20 markah) Bahasa (20 markah ) Jumlah (100 markah)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cemerlang
Sangat baik Baik Sederhana Lemah

Sangat lemah

26 – 30 21 – 25 16 – 20 11 – 15 6 – 10 0–5

26 – 30 21 – 25 16 – 20 11 – 15 6 – 10 0–5

18 – 20 15 – 17 12 – 14 9 – 11 4–8 0–3

18 – 20 15 – 17 12 – 14 9 – 11 4–8 0–3

85 – 100 68 – 84 51 – 67 34 – 50 17 – 33 0 - 16

Isi/Bidasan • Ketepatan dan kemampatan isi/bidasan • Kejelasan isi Gaya • Cara berhujah yang meyakinkan dan menarik • Cara pengucapan yang tidak keterlaluan Strategi • Ketetapan memilih isi/isu yang dibahas Bahasa • Penggunaan bahasa baku • Terdapat keragaman ayat • Penggunaan kosa kata yang luas • Kejelasan dan kelancaran sebutan • Kesesuaian intonasi dan nada 65

Aktiviti 3 Minta rakan anda menyatakan maklumat tentang Pembedahan Pemindahan Tangan menggunakan laras bahasa laporan dengan menggunakan borang penilaian.

BORANG PENILAIAN LAPORAN
Nama Penyampai:_________________________________ Nama Penialai:____________________________________ Tandakan (/) pada skala yang sesuai. Bil 1. 2. 3. 4.

Ciri yang dinilai
Maklumat Laras laporan Nada Gaya Penyampaian

Skala 1 2 3 4 5

1- Lemah 2- Kurang baik 5- Sangat Baik

3- Sedehana

4- Baik

Penerangan tentang ciri yang dinilai Maklumat • Maklumat disampaikan dengan tepat dan lancar Laras Laporan • Penyampaian mestilah mengikut format laporan yang betul Nada • Nada yang sesuai mestilah digunakan bergantung kepada perkara yang disampaikan Gaya Penyampaian • Penyampaian mestilah sederhana dan tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan bahan yang hendak disampaikan

66

ARAS 3 LISAN Aktiviti 1 Buat penilaian tentang aduan yang disampaikan oleh rakan kamu berdasarkan situasi pertama. Tandakan ( / ) pada ruangan yang sesuai.

BORANG PENILAIAN ADUAN
Nama Penyampai:________________________________ Nama Penilai:____________________________________ Bi 1. 2. 3. 4. 5. Perkara yang Dinilai Isi Ketepatan fakta Bahasa Kelancaran Gaya penyampaiam Skor 1 2 3 4 5 Catatan

Isi • Isi yang diberikan mencukupi iaitu sekurang-kurangnya tiga isi • Isi dihuraikan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai Ketepatan Fakta • Fakta-fakta yang diulas tepat berdasarkan petikan yang didengar Bahasa • Menggunakan ayat yang lengkap • Menggunakan perkataan dan imbuhan yang tepat Kelancaran • Disampaikan dengan lancar, menarik dan tidak tersekat-sekat Gaya Penyampaian • Disampaikan denagn bersahaja dan tidak berlebih-lebihan

67

Aktiviti 3 Buat satu simulasi wawancara dengan berdasarkan soalan dan jawapan yang telah dibina. Kemudian, minta rakan anda menilai wawancara yang dibuat dengan menggunakan borang penilaian wawancara.

BORANG PENILAIAN WAWANCARA
Nama Penyampai:___________________________________ Nama Penilai:_______________________________________
Skala Bil Ciri yang Dinilai Yang Mewawanca ra Yang Diwawanca ra

1.

Isi

2.

Bahasa

3.

Penyampaian

• •

4.

Tatasusila

Mengemukakan soalan-soalan yang releven dengan kehendak tajuk . Menjawab soalansoalan yang dikemukan dengan tepat dan jelas. Menggunakan bahasa yang gramatis dan sesuai untuk wawancara. Menggunakan sebutan baku. Meninggikan atau merendahkan suara pada tempat yang betul. Menggunakan nada yang sesuai semasa menanya atau menjawab soalan. Menggunakan jeda yang sesuai semasa menanya atau menjawab soalan. Bertatasusila sepanjang wawancara diadakan.

68

Aktiviti 2 Buat penilaian terhadap lakonan watak-watak yang dijalankan oleh kumpulan lain dengan berdasarkan skrip drama yang diber.

BORANG PENIALAIAN DRAMA
Nama Pelajar:____________________________________ Nama Penilai:____________________________________ Tandakan ( / ) di dalam ruangan yang sesuai.
Skala Bil Aspek 1 (Lemah ) 2 (Kuran g Baik) 3 (Sederhan a) 4 (Baik) 5 (Sang at Baik) Catata n

1. 2. 3. 4. 5.

Sebutan Intonasi Nada Gaya Penyampai an Bahasa

Jumlah

Penerangan tentang aspek yang dinailai:
Sebutan • Cara melafaz atau menyebut perkataan • Meninggikan atau merendahkan suaranya pada tempat yang betul Nada • Menggunakan nada yang sesuai dengan dialog yang disampaikan Cara Penyampaian • Mengucapkan dialog sederhana dan tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan dialog yang disampaikan

69

CONTOH 1
PETA MINDA

PETA MINDA

70

PG MEMBUAT KATEGORI (2)

Ayam Burun g Ramarama Bersayap Bersisik

SIFAT FIZIKAL HAIWAN

71