PERINTAH AM BAB C CUTI

1

TAFSIRAN
Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti

DASAR CUTI REHAT
Adalah menjadi tujuan kerajaan bahwa cuti rehat diambil pada tiap-tiap tahun oleh pegawai-pegawai untuk kecekapan demi kepentingan pegawai itu sendiri.
2

KUASA MELULUS
• Ketua Jabatan mempunyai kuasa untuk meluluskan atau sebaliknya bergantung kepada keperluan/ Keadaan.

3

JENIS-JENIS CUTI
A. Cuti yang diberi kerana perkhidmatan:
• • • Cuti rehat Cuti separuh gaji Cuti tanpa gaji
4

JENIS-JENIS CUTI
B. Cuti Atas Sebab Perubatan:
• • • • • • • Cuti Cuti Cuti Cuti Cuti Cuti Cuti Sakit Sakit Lanjutan Pemulihan Kerantin Bersalin Kecederaan Tibi, Barah & Kusta
5

A. CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

6

1. CUTI REHAT

• Boleh diambil bila-bila masa pada tahun itu dengan kelulusan Ketua Jabatan. • Cuti rehat tidak genap setahun perkhidmatan adalah bergantung kepada tempoh perkhidmatan yang layak sahaja.

7

MEMBAWA KE HADAPAN CUTI YANG TIDAK DAPAT DIAMBIL
• Seseorang pegawai yang tidak dapat menghabiskan Cuti Rehat disebabkan kepentingan perkhidmatan dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan ke tahun ketiga. Cuti rehat tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada tahun ketiga.

8

GANTIAN WANG TUNAI
1. Pemberian hadiah pada tarikh persaraan atau mati dalam perkhidmatan • Award Wang Tunai • Award perkhidmatan yang berpencen untuk menambah faedah persaraan 5. Seseorang kakitangan boleh mengumpulkan baki Cuti Rehat tahunan yang tidak dapat diambil sebab kepentingan

9

2. CUTI SEPARUH GAJI (CSG) (PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 9/1991) • Kakitangan adalah layak untuk mendapat Cuti Separuh Gaji (CSG) atas kadar 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan dengan mendapat kebenaran Ketua Jabatan. • CSG ini boleh dikumpulkan sehingga maksimum 180 hari sepanjang perkhidmatan. • CSG juga boleh diberikan kepada kakitangan atas sebab kesihatan sanak-saudara rapat sahaja. • Walau bagaimanapun, seseorang Ketua Jabatan boleh meluluskan CSG tidak melebihi 14 hari dalam satu tahun atas sebab di atas. • Surat pengesahan daripada doktor diperlukan

10

(PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 9/91 DAN 1/92)

3. CUTI TANPA GAJI (CTG)

11

i. CUTI TANPA GAJI [CTG – (Biasa)]
Diluluskan oleh Ketua Jabatan atas sebabsebab persendirian yang mustahak termasuklah sebab bersalin: - Urusan sendiri dalam Malaysia - Urusan sendiri di luar Malaysia •30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 360 hari di sepanjang tempoh perkhidmatan. •Tidak melebihi 3 bulan dalam sesuatu masa. •Telah berkhidmat tidak kurang dari 6 bulan. •Kesemua cuti rehat yang seseorang itu
12

Sambung
•Baki CTG yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenarkan berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. •Mengikut suami belajar/berkursus diluluskan oleh Kuasa Tertentu •Disahkan oleh Pegawai Perubatan atau doktor Panel atau Lembaga Perubatan sebagai tidak sihat untuk menjalankan tugasnya.

13

ii. Cuti Tanpa Gaji Menjaga Anak
• 90 hari bagi memberi peluang kepada ibu untuk menyusu dan menjaga bayinya sebaik sahaja habis tempoh 60 hari cuti bersalin. • Jika tidak digunakan kesemuanya, baki yang tidak digunakan akan luput.

14

Pegawai tetap dalam perkhidmatan kerajaan layak mendapat CTG mengikut pasangan apabila pasangannya: • Telah dilantik berkhidmat oleh pihak berkuasa melantik/diluluskan bertukar/ belajar/berkursus oleh Ketua Jabatan. • Jika dalam negeri, jarak dari tempat bertugas hendaklah tidak kurang dari 200 km dan berada di negeri yang lain di Semenanjung Malaysia atau tidak kurang 100 km di Sabah/Sarawak Sambung

iii. Cuti Tanpa Gaji (CTG) Mengikut Pasangan

15

Sambung
• Terdiri daripada pegawai Kerajaan/Perbadanan Awam/ Syarikat Swasta. Jika pasangan bukan pegawai mana-mana agensi tersebut, beliau hendaklah pernah dianugerahkan bantuan kewangan oleh Kerajaan untuk berkursus di dalam/luar Negara. • Tempoh yang diluluskan hendaklah terhad kepada 3 tahun/selama tempoh berkhidmat/berkursus pasangan pegawai.. Boleh diambil sekaligus/berperingkat-peringkat. CTG berikutnya hanya boleh dipohon 3

16

iv. CUTI BELAJAR TANPA GAJI (CTG) DI INSTITUSI TEMPATAN/LUAR
• Telah disahkan dalam jawatan. • Telah berkhidmat terus menerus tidak kurang daripada 3 tahun selepas lantikan tetap. • Mempunyai kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM • Umur tidak melebihi 40 tahun pada tahun membuat permohonan. • Belum pernah diluluskan sebarang cuti
17

• Mendapat pelepasan daripada Ketua Jabatan. • Bukti telah mendapat tawaran tempat belajar (*) • Kursus pengajian sepenuh masa dalam bidang yang diperlukan oleh Kementerian Pendidikan dan diiktiraf oleh Kerajaan.(*) • Menunjukkan bukti yang pemohon mempunyai kewangan yang mencukupi untuk membiayai dirinya dan keluarga.(*) Catatan: (*) Cuti Belajar Tanpa Gaji Di Luar Negara

Sambung

18

CUTI SABATIKAL
(KAKITANGAN AKADEMIK SAHAJA)
• Telah berkhidmat selama 3 tahun (Kelayakan 5 bulan) atau 5 tahun (Kelayakan 9 bulan) • Telah disahkan dalam jawatan. • Perlu menyatakan program-program yang dicadangkan dengan terperinci. • Menandatangani perjanjian dengan ikatan kontrak 1 tahun (bagi CS 5 bulan) dan 2 tahun (bagi CS 9 bulan). • Menghantar laporan penyelidikan/hasil penerbitan dalam tempoh 4 minggu daripada tarikh tamat Cuti Sabatikal.

19

B.

CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN

20

1. Cuti Sakit
Cuti bergaji penuh yang diberikan kerana sebabsebab perubatan perlu mengemukakan Sijil akuan Sakit: • Sijil akuan sakit hendaklah dikeluarkan oleh Pegawai Perubatan/Doktor Kerajaan/Panel. • Ketua Jabatan boleh menerima sijil akuan sakit yang dikeluarkan Doktor Swasta tanpa sokongan daripada Pegawai Perubatan bagi sijil sakit yang tidak melebihi 2 hari sahaja dan tidak melebihi 5 hari dalam sesuatu tahun. • Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti sakit tidak melebihi 90 hari pada satu-satu masa/tahun (Januari-Disember). Sebarang cuti sakit yang diperlukan lebih daripada ini hendaklah diluluskan oleh Kuasa Tertentu yang boleh memberi tidak melebihi 90 hari. • Jika pegawai masih disahkan tidak sihat, setelah

21

• Semua cuti sakit hendaklah dihabiskan di hospital/rumah pegawai, melainkan jika ditetapkan sebaliknya oleh Pegawai Perubatan. • Jika kelayakan cuti sakit 180 hari dan cuti rehat telah habis digunkan, beliau tidak boleh diberi sebarang cuti lagi dan perlu dirujuk kepada Lembaga Perubatan. • Pegawai yang telah mengambil cuti sakit berjumlah 45 hari atau lebih dalam masa 3 tahun berturut-turut juga boleh dirujukkan kesnya kepada Lembaga Perubatan tidak kira sama ada ia telah melaporkan dirinya atau sakit lagi atau sebaliknya. • Pegawai yang jatuh sakit semasa bercuti rehat di Malaysia layak mendapat cuti sakit selama yang disahkan oleh Pegawai
22

Pegawai yang jatuh sakit semasa bercuti rehat di luar Malaysia tidak layak mendapat cuti sakit kecuali dia jatuh sakit pada tarikh dia patut balik atau sakitnya berlanjutan sehingga ke tarikh tersebut dengan syarat: • Pegawai dimasukkan ke hospital. • Sijil sakit dikeluarkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan negeri berkenaan yang menyatakan jenis sakit, tarikh masuk hospital dan tarikh dijangka keluar. • Segera balik ke Malaysia sebaik sahaja sihat. (Dianggap tidak sihat untuk membuat perjalanan jauh dalam masa 7 hari selepas keluar hospital).

23

2. Cuti Sakit Lanjutan
Diperakukan oleh Lembaga Perubatan & Tidak melebihi 90 hari • Pegawai yang telah menggunakan kelayakan cuti sakit (180 hari) dan didapati masih tidak sihat boleh diluluskan Cuti Separuh Gaji sehingga 90 hari dengan perakuan Lembaga Perubatan. Sementara menunggu laporan Lembaga Perubatan, sijil sakit boleh diterima untuk tujuan tersebut dan sekiranya tiada sijil sakit pegawai diberi Cuti Tanpa Gaji. • Pegawai yang diluluskan Cuti Sakit

24

• Jika masih tidah sihat dan Lembaga Perubatan memperakukan ada harapan untuk sembuh, pegawai masih boleh diberi cuti sakit secara CTG tidak melebihi 90 hari dengan diberi Elaun Bantuan bersamaan ½ gaji. • Pegawai yang telah diberi Cuti Sakit Lanjutan selama 3 bulan akan dikehendaki untuk diperiksa oleh Lembaga Perubatan di akhir masa berehat dan Lembaga Perubatan akan membuat keputusan sama ada pegawai boleh diberi masa rehat tambahan atau mengesyorkan untuk dibersarakan. (Diberi dalam 1 tahun kelendar). • Kemudahan ini boleh diulangi pada

25

3. Cuti Pemulihan
• Pegawai yang didapati sihat untuk bertugas, tetapi pada pandangan Lembaga Perubatan perlu berehat adalah lebih bermanfaat. • Tempoh : Satu jangka waktu berehat yang diperlukan. • Kuasa Tertentu boleh meluluskan cuti separuh gaji atau tanpa gaji

26

4. Cuti Kuarantin
• Pegawai yang dalam perjalanan balik ke Malaysia dari luar Negara di tahan di stesen kuarantin oleh Pihak Berkuasa Kesihatan disebabkan perjalanannya melalui lapangan terbang/pelabuhan yang dinaiki berlaku wabak penyakit, maka tempoh penahanannya dianggap cuti kuarantin bergaji penuh. • Sekiranya dalam penahanan itu pegawai tersebut disyaki/didapati sakit, maka tempoh tersebut dianggap sebagai cuti sakit, atau • Pegawai dikurung di rumahnya

27

5. Cuti Bersalin
• Bergaji penoh selama 60 hari mulai hari anak dilahirkan, termasuk cuti hujung minggu dan Hari Kelepasan Am • Sebarang cuti selepas 60 hari boleh diberi cuti sakit.atau lain-lain cuti atas sebab kesihatan • 5 kali disepanjang tempoh perkhidmatan. • 90 hari Cuti Tanpa Gaji Menjaga Anak.
28

Bersalin anak yang keenam dan seterusnya

• Boleh diberi Cuti Rehat yang ia layak pada tahun yang berkenaan. • Jika Cuti Rehat sudah habis/tidak mencukupi, boleh diberi Cuti Tanpa Gaji. • Jumlah Cuti Rehat dan Cuti Tanpa Gaji tidak boleh lebih daripada 60 hari. • Jika masih sakit selepas 60 hari
29

6. Cuti Kecederaan
• Seorang pegawai yang tercedera semasa menjalankan tugasnya boleh diberi cuti sakit yang dilayaki dan jika cuti sakit telah habis digunakan, cuti kecederaan boleh diberi sebagai cuti sakit tambahan sehingga ke satu masa yang ia akan pulih tetapi tidak melebihi 90 hari dan sekiranya tidak pulih, ia boleh disarakan dari perkhidmatan. • Cuti Kecederaan hanya boleh

30

7. Cuti Tibi/Kusta/Barah
• Diberi keistimewaan mendapat rawatan perubatan percuma, termasuk pengecualian bayaran wad hospital Kerajaan. • Cuti sakit bergaji penoh tidak melebihi 24 bulan (kusta/barah) dan 12 bulan (tibi). Begitu juga dengan penyakit yang setaraf dengan penyakit tersebut dan telah diperakukan oleh Lembaga Perubatan. • CSG tidak melebihi 12 bulan boleh diberi setelah tamatnya cuti sakit diatas dan. Semua cuti rehat yang ia berkelayakan. • Setelah menghabiskan CS/CR/CSG, pegawai tidak boleh diberi apa-apa cuti lagi melainkan Kuasa Tertentu menentukan sebaliknya (CS/CSG/dibersarakan atas sebab kesihatan) setelah mendapat nasihat daripada Lembaga Perubatan. • Cuti-cuti tersebut yang diberi oleh yayasan bukan Kerajaan yang telah diluluskan terlebih
31

C. CUTI HAJI
• Diluluskan oleh Ketua Jabatan • Maksimum 40 hari.termasuk cuti hujung minggu dan Hari Kelepasan Am • Jika lebih daripada 40 hari – Mohon Cuti Rehat/Cuti Tanpa Gaji • Sekali dalam tempoh perkhidmatan. • Telah berkhidmat tidak kurang daripada 4 tahun • Telah disahkan dalam jawatan. • Telah berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan
32

D. CUTI KERANA BERKURSUS Telah terpilih atau dibenarkan oleh

Kerajaan untuk mengikuti apa jua jenis kursus latihan atau pengajian sama ada dengan gaji penuh, separuh gaji atau tanpa gaji bagi mengikut kursus Diploma, Ijazah asas, Lepasan Ijazah atau Kursus Lanjutan boleh diberi cuti bagi jangkamasa berikut:
33

• Tempoh menunggu diluar negeri yang tidak dapat dielakkan disebabkan oleh urusan-urusan perjalanan setempat • Apa-apa cuti rehat yang mungkin dikumpulkan oleh seseorang pegawai sebelum memulakan Cuti Berkursus/Latihan/ Pengajian hendaklah disifatkan telah luput mulai tarikh dia memulakan Cuti Berkursus/Latihan/ Pengajian Pegawai yang mengikuti kursus/latihan/pengajian yang melebihi 12 bulan boleh dibenarkan mengambil cuti maksimum 14 hari daripada Cuti Rehat yang terkumpul itu sebaik sahaja
34

E. CUTI TANPA REKOD
• 30 hari setahun bagi kakitangan yang dikehendaki menghadiri latihan/ khemah tahunan sukarela. Cuti Tanpa Rekod 2 hari lagi boleh diberi bagi perjalanan pergi/balik. • 14 hari bagi kakitangan yang menjadi ahli mana-mana pertubuhan/ persatuan yang diisytiharkan oleh KPPA bagi menghadiri kursus/latihan/ khemah tahunan dalam Malaysia. • Menghadiri Mesyuarat Agong Tahunan/Mesyuarat Agong Luar Biasa
35

• Mengambil bahagian dalam sebarang perlawanan olahraga atau sukan di peringkat negeri/antarabangsa bagi masa yang betul-betul diperlukan tetapi tidak melebihi 30 hari. • Menjadi ahli mana-mana Majlis/Jawatankuasa pertandingan Negari/ antarabangsa bagi menghadiri mesyuarat tersebut yang diadakan sebelum/selepas pertandingan. • Menghadiri kursus di Sekolah Latihan Semangat/ Latihan Perhimpunan Belia di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat.

36

• 7 hari bagi pegawai lelaki untuk menjaga isteri bersalin (terhad 5 kali sepanjang perkhidmatan). • 3 hari bagi keluarga terdekat meninggal dunia (isteri/suami/anakanak,/ibu/bapa/adik beradik) • Cuti tugas khas Perubatan kepada pegawai yang menjalankan tugas XRay sepenuh masa dan terdedah kepada pancaran X-Ray/Pegawaipegawai di Pusat Perubatan tertentu yang menjalankan tugas merbahaya yang diluluskan oleh Ketua Pengarah

37

F. CUTI GANTIAN
• Cuti Gantian boleh diberi kepada pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih

38