1.0 Pengenalan.

1.1 Definisi Self-efficacy (kecekapan kendiri)

Kecekapan kendiri (Self Efficacy) adalah merujuk secara saintifik kepada sejauhmana individu memilih keyakinan terhadap kemampuan dirinya dalam mencapai satu-satu matlamat. Ianya merupakan penilaian terhadap kebolehan untuk mengorganisasi dan menyempurnakan urutan persembahan tinghkah laku yang diperlukan untuk memperolehi matlamat yang dituju (Bandura 1982; Bandura dalam Lent & Hackett 1987). Teori kongnitif sosial Albert bandura bersetuju dengan pandangan bahawa personaliti adalah jumlah keseluruhan tingkah laku yang dipelajari. Antara idea utama Bandura berkaitan dengan personaliti adalah kecekapan kendiri. Kecekapan kendiri adalah persepsi yang dipunyai oleh manusia mengenai keupayaan untuk melakukan sesuatu dengan cekap dan Berjaya dalam sahaja tingkah laku yang dicubanya (Ma’arof Redzuan & haslinda Abdullah,2004). Tegasnya, ia merujuk sejauh mana seseorang percaya bahawa beliau boleh bertingkahlaku yang diperlukan secara cekap untuk menghasilkan hasil yang diingini.

Kecekapan kendiri menentukan pilihan kita keatas aktiviti, kesungguhan usaha kita, dan kecekalan kita dalam menghadapi rintangan dan pengalaman yang pahit, sebahagiannya dengan mengurangkan kebimbangan yang boleh menganggu apabila terlibat dalam aktiviti. Manusia yang tinggi kecekapan kendirinya akan bertindak dalam situasi yang baru dengan cara yang lebih yakin, meletakkan matlamat yang tinggi, dan

1

berterusan dalam usaha kerana percaya bahawa kejayaan akan diperolehi. Mereka kurang kecekapan kendiri pula akan cenderung mengalami tekanan dan kemurungan kerana mereka percaya mereka boleh menangani ancaman atau situasi yang menyukarkan. Bagi mereka yang kurang atau rendah kecekapan kendiri pula, akan merasakan atau menjangkakan kegagalan dan mengelakkan cabaran, mudah putus asa apabila

menghadapi kesukaran, lambat pulih daripada masalah, dan mudah menjadi mangsa kepada tekanan dan kemurungan.

Ramey-Gassert & Enoch (1990), berpendapat bahawa efikasi kendiri boleh didefinisikan sebagai keyakinan seseorang terhadap kebolehan yang ada pada dirinya. Menurutnya lagi, kepercayaan seseorang individu terhadap kebolehan yang ada pada dirinya boleh menyebabkan seseorang itu bertindak dengan lebih baik dan tepat.

Ahli-ahli psikologi juga menyedari bahawa persepsi individu terhadap kemahiran dan penguasaannya. Penilaian kendiri sedemikian membawa kepada generalisasi jangkaan tentang sama ada manusia meguasai peristiwa-peristiwa, atau sebaliknya peristiwa-peristiwa pula yang ,mengenakan penguasaan pada mereka. Terdapat 2 jenis orientasi kecekapan kendiri iaitu:-

1.1.1 Orientasi penguasaan dalaman.

Manusia dengan orientasi penguasaan dalaman membuat artribusi bahawa hasilhasil yang mereka perolehi adalah kesan-kesan daripada tingkah laku mereka

2

sendiri. Kajian menunjukkan bahawa mereka yang berorientasi penguasaan dalaman lebih berorientasikan pencampaian iaitu membentuk cita-cita yang lebih realistik berdasarkan kepada kejayaan-kejayaan dan kegagalan masa lalu. Selain daripada itu mereka juga dikatakan lebih aktif mencari maklumat untuk menolong mereka menyelesaikan masalah dan lebih berupaya menahan diri daripada memuaskan kehendak untuk tujuan kepentingan masa hadapan berbanding yang berorientasikan penguasaan luaran. Akibatnya mereka yang mempunyai orientasi penguasaan dalaman menunjukkan kejayaan yang lebih besar dalam

mengetepikan kepuasaan jangja pendek demi faedah-faedah jangka masa panjang.

1.1.2 Orientasi penguasaan luaran.

Manusia yang berorientasi penguasaan luaran membuat atrubisi bahawa hasilhasil yang mereka perolehi adalah kesan-kesan daripada sesuatu diluar dripada hasil mereka sendiri. Mereka ini boleh menyatakan bahawa kejayaan atau kegagalannya disebabkan kerana pertolongan orang lain (Ma’arof Redzuan,2001)

1.2 Definisi personaliti

Perkataan personaliti berasal daripada perkataan latin, iaitu “persona” atau personalitas. Persona adalah perkataan bermaksud topeng yang merujuk kepada rupa luaran yang ada pada seseorang. Walaupun begitu maksud ini adalah tidak kekal kerana

3

perkataan persona telah diberikan beberapa maksud antaranya ialah ciri-ciri dan kualiti dalaman seseorang dan juga rupa luaran

Antara definisi awal mengenai personaliti adalah seperti yang telah dikemukakan oleh Menninger (1930). Menurut beliau personaliti ialah “apa yang sebenarnya yang menghuraikan tentang seseorang” definisi ini mengandaikan tentang keadaan biologi dan fisiologi seseorang dan ia juga sebagai terlalu ringkas. Menurut definisi yang telah diberikan oleh Warren dan Carmichael (1930). Definisi ini boleh dikatakan lebih menyeluruh. Menurut mereka, personaliti ialah “organisasi dinamik dalam diri individu yang terdiri daripada sistem psikologikal dan fizikal yang menentukan penyesuainnya kepada persekitarannya” (Habibah Elias dan Noran Fauziah Yaacub dalam buku Psikologi personaliti. 2002).

Definisi menurut Gordon Allport (1961) dalam buku Pengantar psikologi terbitan Fajar Bakti mendefinisikan personaliti sebagai penyusunan sistem-sistem psikofizikal yang dinamik di dalam diri individu yang menentukan ciri-ciri tingkahlaku, pemikiran, dan penyesuaian di alam sekelilingnya. Definisi ini bermaksud personaliti manusia sentiasa berubah dan berkembang.

4

2.0 Teori Efikasi kendiri (self efficacy).

2.1 Teori kognitif sosial (Albert Bandura). Mengikut teori kognitif sosial mencadangkan bahawa efikasi kendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan yang dibuat oleh seseorang, daya usaha dan kesungguhannya apabila menghadapi cabaran (Pajares & Miller 1994). Menurut Bandura (1992), efikasi kendiri dilihat sebagai nilaian kendiri seseorang tentang sebaik mana dirinya akan bertindak dalam menghadapi sesuatu situasi.

Teori sosial kognitif juga mengatakan bahawa pengalaman yang menguasakan, mempengaruhi perubahan dalam personaliti seseorang. mengawal penguasaan ini merupakan sesatu yang sangat kuat dalam mempengaruhi ketegapan perasaan seseorang menempuhi kecekapan dalam diri seseorang.

Walaupun konsep efikasi kendiri ini mula dikemukakan dalam konteks psikologi sosial, tetapi keupayaan ahli psikologi mendefinisikan konsep ini adalah mengikut definisi awal Bandura (1977). Beliau telah mendefinisikan efikasi kendiri dengan merujuk kepada darjah kepayahan sesuatu tugas yang mana individu itu berpendapat bahawa kebolehannya adalah memadai untuk membolehkannya membuat sesuatu perubahan.

Dalam formulasi asal Bandura (1997), efikasi kendiri telah dihipotesiskan sebagai satu pembantu dalam menentukan sama ada suatu tingkah laku akan dilakukan oleh

5

individu. Betapa gigihnya individu akan berusaha untuk mencapai tingkah laku itu dan berapa lama tingkah laku itu akan kekal sekiranya berhadapan dengan cabaran dan pengalaman yang negatif. Beliau telah mengandaikan ekspektasi spesifik seseorang terhadap keupayaannya untuk menjayakan sesuatu tindakan tertentu akan mempengaruhi tingkahlakunya dan kesungguhannya melakukan tindakan atau cabaran tersebut. Bandura percaya bahawa kita boleh mengawal perbuatan dengan menilai labih awal atau membayangkan akibat dan kesannya walaupun kita balum mengalaminya. Sebagai contoh, seorang pelajar terpaksa belajar dengan lebih tekun untuk memperolahi kejayaan dalam peperiksaan. Hal ini kerana, sekiranya pelajar tersebut tidak belajar dia akan memperolehi kegagalan.

Menurut Bandura lagi, keberkesanan personal bukanlah satu trait personaliti yang pasif tetapi merupakan satu aspek dinamik dalam sistem individu yang berinteraksi secara kompleknya dengan persekitaran. Contoh mekanisma kawalan kendiri yang lain seperti jangkaan hasil (outcome expectation) dengan kebolehan serta pencapaian persembahan individu (performance accomplishments) (Bandura, Let & Hackett 1987). Efikasi kendiri adalah berbeza dengan mekanisma kawalan diri yang lain seperti jangkaan hasil (Rajah 1).

6

Individu

Tingkahlaku

Hasil

Efikasi Kendiri

Jangkaan Hasil

Rajah 1 : Pengaruh jangkaan efikasi ke atas tingkah laku dan hasil Sumber : Bandura, A. (1977). Self-efficacy : Toward a Unifying Thoery Of Behavioral Change. Psychological Review.

Jangkaan hasil merujuk kepada jangkaan individu terhadap pembelajarannya. Kedua-dua konstruk ini boleh difahami daripada pernyataan berikut ;

a) Efikasi Kendiri : ‘ Boleh saya lakukan ? ‘ b) Jangkaan Hasil : ‘ Jika saya lakukan, apakah yang akan berlaku? ’

Dengan lain perkataan, efikasi kendiri merujuk kepada keyakinan yang ada pada diri individu untuk memotivasikannya melalui perlakuan tingkah laku (Zimmerman 1992).

Efikasi kendiri merupakan satu penilaian personal keatas kebolehan individu dan seterusnya akan mempengaruhi persembahannya (Pajares 1994). Menurut Mager (1992), “No Self-Efficacy, No Performance” iaitu efikasi kendiri merupakan faktor penentu kepada pencapaian yang cemerlang. Bagi Cheong Lai Kun (1991), efikasi kendiri yang lemah berkemungkinan akan menghalang seseorang dari mencuba sesuatu tugas

7

walaupun individu tersebut mengetahui bahawa pelaksanaan

tugas itu akan

mendatangkan perolehan yang dikehendaki. Dengan itu jangkaan efikasi kendiri dianggap sebagai penentu kognitif kepada percubaan individu untuk melakukan sesuatu tugas.

3.0 Kajian terhadap Self efficacy seseorang

Satu kajian telah dijalankan di Hong Kong yang mana menunjukan bahawa kesan daripada sokongan sosial, kedua-dua “functional dan structural” adalah biasanya disatukan melalui kecekapan kendiri. Ini kerana kecekapan kendiri menjadi antara faktor utama yang mempunyai fungsi penting dalam diri seseorang. Kecekapan kendiri adalah konsep penting dalam teori kognitif sosial. Melalui kajian ini, pengkaji telah mendapati bahawa mereka yang mempunyai kecekapan kendiri yang menurun menunjukkan kemerosotan dalam kesihatan mental. ini kerana ia menyediakan peluang untuk seseorang itu menerima konsep kendirinya. Mereka yang menderita akibat simptom- simptom depresi dan anxiety adalah biasanya antara mereka yang telah kehilangan harapan dan kawalan diri.

Ini menunjukkan bahawa self efficacy mempengaruhi kesihatan mental seseorang. Akan tetapi kajian semasa telah menunjukkan bahawa peningkatan dalam self efficacy telah meningkatkan kesihatan mental seseorang. mereka yang mempunyai self efficacy yang tinggi mempunyi peluang dalam merasai kejayaan, memerhati pengalaman kejayaan

8

orang lain, menerima galakan dan mempunyai kebolehan dalam mengurus keadaan fisiologi dan emosi mereka.

4.0 Faktor-faktor pebentukkan self efficacy

4.1Pengalaman Sosial.

Pengalaman yang menguasakan distruktur dalam diri seseorang dan dibentuk untuk membina kemahiran untuk seseorang menempuhi sesuatu dan mempengaruhi kepercayaan seseorang bahawa dirinya boleh mengawal gerakan yang berpotensi untuk berlaku.ketakutan, seperti cenderung untuk seorang itu mengalami fobia. Disebabkan oleh pengalaman lepas yang positif menyebabkan terhasilnya sifat efikasi dalam diri seseorang itu untuk lebih berdaya tindak yang lebih positif.

Bagi mereka yang mempunyai kecekapan kendiri yang rendah pula menyebabkan sesorang itu gagal dalam mengorganisasikan pengalaman sosial yang ada. Individu ini akan menjadi seorang yang bersifat “menjauhi” dan sentiasa depresi dengan hidupnya, atau tidak mempunyai daya tindak.

4.2 Proses Penyesuaian

Peralihan kepada zaman remaja melibatkan proses penyesuaian diri dengan cabaran dan tekanan baru. Daripada perubahan biologi hinggalah kepada pemilihan kolej dan kerier. Dalam keadaan yang memerlukan penyesuaian, seseorang (remaja) itu perlu 9

mempunyai daya saing dan penilaian baru terhadap kebolehan meraka. Bandura menyatakan bahawa kejayaan proses peralihan antara zaman kanak-kanak dan alam dewasa bergantung kepada tahap kecekapan kendiri yang dibina semasa zaman kanakkanak lagi.

4.3 Gaya, corak atau cara pembesaran.

Cara pembesaran bersifat autoritatif adalah ibu bapa mengenakan peraturan ataupun had-had batasan tingkah laku tertentu tetapi membenarkan komunikasi yang bersifat terbuka. Anak-anak diberi kebebasan membuat keputusan sendiri dalam perkaraperkara tertentu, keputusan dibuat bersama antara ibu bapa dan anak mereka (Azizi Yahaya & Jaafar Sidek Latif,2005). Abu bapa yang Autoritatif cenderung akan melahirkan anak-anak yang berdikari, bantu-kendiri, pandai menyesuaikan diri, kreatif serta mempunyai nilai diri yang tinggi. Ibu bapa yang autoritatif sangat responsif dan membuat tuntutan yang tinggi, mereka menghormati anak-anak mereka serta menggalakkan tanggungjawab. perkembangan tingkah laku berdikari serta menekankan soal

Banyak kajian lepas telah menunjukkan bahawa ibu bapa autoritatif berupaya meninggikan kecekapan sosial, intelektual dan akademik di kalangan kanak-kanak dan remja (Baumrind,1991a,1991b;Maccoby dan martin,1983). Kajian lepas juga

menunjukkan bahawa remaja yang datang dari keluarga autoritatif memperolehi skor tinggi dalam kecekapan kendiri dan penyesuaian. Mereka lebih cekap, lebih boleh 10

diharap dan kurang cenderung untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti delinkuen, kurang cemas dan murung (Lamborn et al,1991;Steinberg et al,1992).

keadaan yang sebaliknya pula berbeza dengan ibu bapa yang bersifat Autoritarian, ibu bapa jenis ini sangat “demanding tetapi tidak responsif terhadap keperluan-keperluan anak dan juga kurang mesra (baumrid,1989). Oleh itu, kanan-kanak yang dibesarkan sedemikian menghadapi masalah perkembangan pada zaman pertengahan khasnya kanak-kanak lelaki. Mereka tidak menunjukkan minat yang tinggi dalam soal pencapaian dan menarik diri daripada perhubungan sosial. Pada masa yang sama, mereka cenderung mempunyai persepsi diri yang negatif tentang kecekapan sosial serta kurangnya efikasi diri dan akademik mereka.

5.0

Cara

meningkatkan

kecekapan

kendiri

(self-efficacy)

oleh

(Albert

Bandura,1977).

Dalam sisitem Bandura,

beliau telah mengenalpasti akan cara dalam

meningkatkan kecekapan kendiri (self efficacy) dalam diri seseorang antaranya ialah dengan cera memberi pendedahan kepada standard yang boleh dicapai (Realistik) dan meningkatkan usaha. Kecekapan kendiri merujuk kepada perasaan sama ada kita mempunyai kecekapan, daya saing dan boleh menyesuaikan diri dalam kehidupan. Ia merupakan persepsi kita terhadap kebolehan diri kita. Jika kita berapa pada tahap standard tadi, ia akan meningkatkan kecekapan kendiri, menakala jika kita gaga, ia kaan

11

menjejaskan kecekapan kendiri tadi. Manakala orang yang meletakkan standard yang terlalu tinggi tetapi tidak realistiuk iaitu (bersifat tidak logik), menyebabkan seseorang itu kan mempunyai sifat yang lemah seperti meraka akan merasakan bahawa apa sahaja yang diusahakan adalah sia-sia sahaja. Keadaan ini akan menyebabkan mereka sering putus asa dan hilang semanagt diri.

Selain daripada itu, teknik yang seterusnya ialah dengan memberi pendedahan kepada model yang sesuai dan berjaya. Kebolehan dalam menganalisis model yang

dilihat mempunyai potensi untuk ditiru iaitu bersesuaian menyebabkan seseorang individu itu terdorong untuk membentuk serta meningkatkan efikasi kendiri yang lebih baik. Keadaan ini sebaliknya jika prosese peniruan (model) yang dilihat sukar untuk dicapai atau tidak padan dengan keupayaan diri sendiri (tak bersifat Realistik) akan menyebabkan berakhirnya dengan tekanan dan kekecewaan.

Albert Bandura juga berpendapat antara cara lain dalam meningkatkan kecekapan kendiri seseorang ialah dengan menyediakan pemujukan verbal yang memberi galakan bahawa mereka mempunyai kebolehan. Galakkan amat penting dalam meningkatkan kebolehan seseorang itu. Sebagai contoh guru, memainkan peranan yang bersar dalam mempengaruhi pertimbangan kecekapan kendiri, kesannya keatas perkembangan kebolehan kongnitif dan kemahiran menyelesaikan masalah. Memberi kata-kata positif dan kata-kata semangat yang boleh meningkatkan kecekapan kendiri seseorang.

12

Selain dari itu, beliau juga menyatakan bahawa, dengan menekankan pada penguatan perasaan dalaman seperti tahap ketakutan, kebimbangan dan tekanan serta program senaman dalam meningkatkan stamina dan kebolehan seseorang, oleh itu, dengan menguatkan perasaan dalaman seseorang dapat meningkatkan kecekapan kendiri atau self efficacy dalam diri seseorang individu (Bandura,1977).

Daripada cara yang dikemukan oleh Albert Bandura, 1977, beliau telah menggunakan teknik ini dalam meningkatkan kecekapan kendiri dalam pelbagai situasi, sebagai contoh beliau telah membantu subjek dlam menguasai computer, belajar alat muzik, berhenti merokok serta mengatasi masalah fobia.

6.0 Kepentingan self efficacy. 6.1 Membentuk dari segi kesihatan

Kepercayaan orang bahawa kebolehannya dalam menempuhi sesuatu, mempengaruhi bertanpa banyak seseorang boleh menghadapi tekanan dan depresi dalam keadaan susah dan mengancam serta tahap motivasi mereka. Cara seseorang itu melihat dirinya dan kecekapan kendirinya memainkan peranan penting dalam membantu seseorang itu mengawal perkara yang boleh menyebabkan tekanan (stressor) yang memainkan peranan yang penting dalam kebangkitan anxiety seseorang. Mereka akan membesarkan sesuatu kemungkinan ancaman dan bimbang terhadap perkara yang jarang berlaku akan sering mengalami anxiety, depresi dan tekanan. Mereka ini akan sentiasa berfikir, yang akan menyebabkan pertambahan tekanan dan melemahkan tahap kefungsian mereka. Mereka 13

juga akan sentiasa berfikir tentang kesusahan mereka dalam menempuhi sesuatu dan melihat kebanyakan perkara dalam persekitaran sebagai berbahaya.

Kebangkitan anxiety adalah disebabkan oleh bukan sahaja kefahaman seseorang bahawa dirinya boleh menempuhi sesuatu tetapi juga kebolehan seseorang dalam mengawal pemikirannya yang terganggu. Apabila seseorang itu melihat bahawa dirinya tidak boleh melakukan sesuatu, ketidakbolehan individu tersebut untuk menghilangkan idea tersebut merupakan sesuatu kesusahan yang besar. Kedua-dua pengertian terhadap menempuhi kecekapan kendiri dan pemikiran yang boleh mengawal kecekapan, yang bersatu dalam mengurangkan anxiety dan membina tingkah laku mengelak.

Teori sosial kognitif mengatakan bahawa pengalaman yang menguasai, mempengaruhi perubahan dalam personaliti seseorang. Mengawal penguasaan ini merupakan sesuatu yang sangat kuat dalam mempengaruhi ketegapan perasaan seseorang menempuhi kecekapan dalam dirinya yang mana kefungsiannya adalah sangat melemahkan oleh reaksi kebimbangan dan fobia perlindungan kendiri.

Pengalaman yang menguasakan distruktur dalam diri seseorang dan dibentuk untuk membina kemahiran untuk seseorang menempuhi sesuatu dan mempengaruhi kepercayaan seseorang bahawa dirinya boleh mengawal gerakan yang berpotensi untuk berlaku.ketakutan, yang akan menyebabkan sseorang itu mengalami fobia dan dengan itu individu tersebut akan takut untuk melakukan sesuatu sendiri. Mereka ini akan menolak sebarang kerja yang berkaitan dengan fobia jika mereka perlu menahan tekanan dalam satu jangka masa yang panjang.

14

Seseorang yang mempunyai kecekapan kendiri yang rendah untuk mempunyai kawalan, akan menyebabkan seseorang itu mengalami depresi dan juga anxiety. Ia dilakukan dalam beberapa cara yang berbeza. Seseorang yang meletakkan suatu darjah penghargaan kendiri dirinya sendiri yang rendah akan menjadikan diri mereka lamakelamaan mengalami depresi. Satu lagi cara seseorang itu boleh mengalami depresi ialah dengan sesuatu perasaan kecekapan sosial yang rendah. Apabila seseorang itu mengalami masalah dalam kehidupan sosialnya mereka akan cenderung mengalami depresi. Mereka yang melihat diri mereka sebagai mempunyai kecekapan sosial yang tinggi akan mencari dan memulakan hubungan sosial yang menyediakan model-model untuk menyatakan bagaimana seseorang itu mengurus situasi yang susah.

Mereka yang mengalami masalah dalam kecekapan sosial, akan mengalami depresi dan seterusnya akan mengasingkan diri. Kecekapan kendiri yang rendah akan menyebabkan seseorang itu sentiasa berfikir mengenai masalah yang di hadapi dan percaya bahawa dia tidak dapat menyelesaikannya, ini akan menyebabkan individu tersebut akan sering mengalami depresi. Stress juga boleh menyebabkan depresi, ia bukan disebabkan oleh stress itu sendiri tetapi adalah disebabkan oleh keyakinan

seseorang itu bahawa dia tidak dapat mengatasi kejadian yang menyebabkan tekanan itu. Apabila seseorang itu mempunyai self efficacy yang rendah dia akan melihat dirinya tidak dapat mengatasi sesuatu yang boleh menyebabkan stress, jika perkara ini berulang beberapa kali, dan inidividu tersebut ditempuhi dengan kejadian yang sama beberapa kali tetapi masih tidak boleh mengatasinya, ia akan melemahkan sistem imun seseorang itu. Ini akan meningkatkan kecenderungan seseorang untuk terjangkit pada penyakit

15

dengan senang yang menyebabkan seseorang itu mengalami kecelaruan fizikal dan mempercepatkan perkembangan penyakit tersebut.

6.2 Proses kognitif Semakin kuat seseorang itu menilai kecekapan kendirinya, semakin tinggi ia mencabar dirinya itu untuk menetapkan matlamat yang tinggi dan mereka lebih komited kepada matlamat yang ditetapkan.

Kebanyakan kelakuan selalunya telahpun tersusun dalam pemikiran seseorang. Mereka yang mempercayai bahawa dirinya mempunyai kecekapan kendiri yang tinggi, akan menbayangkan senario dimana mereka memperolehi kejayaan yang menyediakan panduan dan sokongan positif terhadap tingkahlaku seseorang itu. Mereka yang mempersoalkan kecekapannya, akan membayangkan suatu scenario di mana mereka menghadapi kegagalan dan akan sentiasa memikirkan perkara yang boleh membawa kegagalan. Ia adalah susah untuk seseorang itu berjaya jika dia selalu mempersoalkan keupayaannya. Fungsi utama pemikiran seseorang adalah untuk membantu seseorang itu meramal peristiwa dan untuk mencari cara untuk mengawal perkara yang memberi kesan pada hidup mereka. Kemahiran seperti ini memerlukan proses kognitif infomasi yang efektif yang mengandungi perkara yang tidak jelas dan kurang pasti.

Jika seseorang itu tidak mempunyai kecekapan kendiri, dia mungkin akan sentiasa memikirkan bahawa dirinya akan gagal, dengan itu dia mungkin tidak dapat berjaya dalam mencapai kesihatan mental kerana dia tidak akan mempunyai keyakinan untuk menetapkan matlamat terhadap sesuatu cabaran itu kerana dia fikir bahawa dirinya tidak mungkin dapat mencapai matlamat itu, dengan itu lebih baik dia tidak menetapkannya. 16

Apabila seseorang individu yang mempunyai kecekapan kendiri yang rendah dan gagal dalam sesuatu, dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencubanya sekali lagi kerana fikir dirinya akan gagal sekali lagi. Oleh itu, susah untuk individu ini untuk mencapai kesihatan mental contohnya mungkin tidak dapat menempuhi sesuatu keadaan yang susah kerana fikir dirinya akan gagal atau tidak mahu untuk menetapkan hubungan dengan orang lain kerana fikir perhubungan tersebut akan gagal kerana perhubungan sebelum ini pernah gagal.

6.3 Proses Motivasi

Kepercayaan diri terhadap kecekapan kendiri memainkan peranan penting dalam peraturan kendiri motivasi. Orang ramai membentuk kepercayaan tentang apa yang boleh mereka lakukan, mereka menjangka hasilnya terhadap tindakan mereka. Terdapat 3 teori yang boleh menjadi motivasi kognitif antaranya ialah teori atribusi, teori penghargaan nilai dan teori matlamat. Kecekapan kendiri dipercayai bertindak dalam ketiga teori ini. Orang ramai yang mempunyai kecekapan kendiri yang rendah biasanya akan mempunyai kepercayaan bahawa dirinya akan gagal dan dengan itu tidak akan meletakkan usaha yang banyak.

Oleh itu, apabila seseorang itu mempunyai kecekapan kendiri yang tinggi dia akan mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu kerana percaya bahawa dirinya dapat Berjaya. teori penghargaan nilai memberi motivasi kepada seseorang melalui sesuatu 17

tindakan akan menghasilkan sesuatu hasil dan memberi nilai pada pada hasil tersebut. Tetapi orang ramai bertingkahlaku berdasarkan kepada kepercayaan mereka terhadap apa yang boleh mereka lakukan dan juga apa hasil tindakan mereka. Tahap motivasi dalam diri mereka mempengaruhi pemikiran seseorang sejauh mana mereka boleh mencapai sesuatu. Apabila seseorang itu mempunyai kecekapan kendiri yang tinggi dia akan dapat melakukan perkara-perkara yang mencabar kerana tahu bahawa dirinya mempunyai kebolehan untuk melakukan sesuatu.

7.0 kesimpulan Ada orang pernah mengatakan “ketahuilah diri anda sebelum anda mengatahui diri orang lain”. Ungkapan ini mungkin ada benarnya, dan ada pula peribahasa mengatakan “kuman diseberang nampak, gajah didepan mata tak nampak”. Peribahasa ini menunjukkan bahawa kita harus melihat diri kita sendiri daripada kita sibuk untuk memikirkan orang lain. Pengatahuan kita tentang diri kita adalah penting. Banyak daripada kehidupan kita ditentukan oleh pengetahuan dan persepsi kita terhadap diri kita. Kepentingan efikasi dalam diri kita amatlah penting, dugaan dan cabaran dalam menempuh arus kehidupan memerlukan kita untuk bersiap sedia. Oleh itu dengan adanya kecekapan kendiri yang tinggi, sudah tentu mudah untuk kita laluinya dengan baik. Kita seharusnya mempunyai nilai dalam pegangan, kerana nilai itu dapat memandu diri kita dalam membuat segala keputusan yang terbaik dalam diri kita, agar personaliti yang positif dapat dibina.

18

RUJUKAN

Azizi Yahaya,Jaafar Sidek,latif Shahrin Hashim& Yusor Boon.2006.Psikologi sosial Alam Remaja.Kuala Lumpur.Edisi Kedua:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.

Azlina Abu bakar.2002,Psikologi Personaliti Individu.Kuala Lumpur: Karisma publications Sdn.Bhd.

Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub.2002,Psikologi Personaliti.Kuala Lumpur.Edisi Kedua:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Henry c.Ellis & R.Reed Hunt,1993.Fundamentals of Cognitive Psychology.United States:Wm.C.B Brown & benchmark publishers.

Ma’arof Redzuan.2001.Psikologi sosial.Kuala Lumpur.Edisi pertama:Universiti Putra Malaysia.

19