BAB 8 ISLAM & HUBUNGAN ETNIK

©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM

CTU553 HUBUNGAN ETNIK

emkay@salam.uitm.edu.my

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

PENGENALAN
2

8.1

Hasil Pembelajaran
• Mengenalpasti perspektif Islam tentang hubungan etnik • Mengaitkan asas-asas dan prinsip-prinsip hubungan etnik dari perspektif Islam dalam proses perpaduan di Malaysia • Mengetahui dan mengaplikasi nilai-nilai kemanusiaan dalam merapatkan hubungan antara kaum

8.2

8.3

KANDUNGAN BAB 8

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

8.4

8.5

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK
3

Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun sesama umat Islam. Ini bersandarkan kepada firman Allah SWT:

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralisme masyarakat bersandarkan firman Allah SWT:

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK
4

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Dalam Islam, soal perbezaan bukan menjadi halangan untuk manusia berbaik-baik, bekerjasama dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Penghormatan kepada penganut agama lain telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hayat baginda dan pendekatan tersebut merupakan ajaran penting dalam agama Islam. Islam melihat kepelbagaian etnik dengan pandangan yang positif untuk berkenal-kenalan dan bantu-mabantu dalam perkara kebaikan. Ini bersandarkan perisitiwa bila Nabi Muhammad SAW menegur Abu Zarr yang menggelar Bilal dengan menjelaskan tiada keistimewaan seseorang yang berkulit putih dengan seorang yang berkulit hitam kecuali ketakwaannya.

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM
5

Berkenalkenalan Fahammemahami Bekerjasama Asas Hubungan Etnik Persaudaraan Berkasih sayang Jamin menjamin

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK
Al-Ta’aruf : berkenalan secara mendalam yang boleh menimbulkan kasih sayang.

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

BERKENAL-KENALAN/ AL-TA’ARUF
6

Manusia dijadikan paras rupa dan warna kulit yang berlainan supaya mereka berbaik antara satu dengan lain agar mereka dapat hidup bersama dalam keadaan aman dan sejahtera, bukan untuk bermusuh-musuhan.

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL
Bermusuhan antara satu dengan lain tidak akan mendatangkan keuntungan kepada mana-mana pihak. Ta’aruf merealisasikan pengabdian kepada Allah supaya mengenali keturunan masing-masing.

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

FAHAM MEMAHAMI/ AL-TAFAHUM
7

Al-Tafahum : suatu tindakan hasil daripada sama-sama faham, samasama beramal iaitu sama-sama menjalankan perintah Allah, tunduk kepada kebenaran, muhasabah diri, muhasabah sama-sama jama’ah dan disusuli dengan nasihat menasihati di antara saudara.

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Masyarakat pelbagai etnik amat perlu mengamalkan asas ini supaya tidak wujud prasangka perkauman yang boleh membawa kepada perasaan tidak puas hati dan permusuhan.

Memahami dan menghormati konsep agama masing-masing.

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

SALING BEKERJASAMA/ AL-TA’AWUN
8

Al-Ta’awun ertinya ialah tolongmenolong atau saling membantu.

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesama agama tetapi melampau batas sempadan agama dalam bentuk sumbangan tenaga, harta dan masa.

Perkongsian ilmu dan kerjasama dalam penukaran segala bidang ilmu pengetahuan antara manusia yang berbeza keturunan dan bangsa dapat mewujudkan kemajuan masyarakat sejagat

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH
Manusia seharusnya hidup dalam masyarakat yang saling mencaintai dan saling menolong, sehingga timbulnya kekuatan persaudaraan. Antara mereka saling memperkuat, sehingga benar-benar terasa bahawa kekuatan saudaranya adalah kekuatan nya dan kelemahan saudaranya adalah kelemahannya.
Harta, kedudukan, nasab atau status sosial atau apa pun tidak boleh dijadikan sebagai satu kayu ukur sombongnya manusia atas sebahagian yang lain. Ini disebabkan hubungan berasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkan kebendaan, pertalian darah, kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan.

©eMKAy

PERSAUDARAAN/ UKHUWAH
9

Menurut Kamus Dewan, persaudaraan bermaksud perhubungan seperti bersaudara atau pertalian yang rapat.

Pendekatan Islam menganjurkan persaudaraan atas dasar beriman dan bertaqwa. Ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat.

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

BERKASIH SAYANG/ AL-MAHABBAH
10

Berkasih sayang merupakan salah satu sifat kemanusiaan yang sewajarnya disemai dan dipupuk dalam sanubari setiap anggota masyarakat.

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan kemesraan di kalangan masyarakat pelbagai etnik. Apabila hati dengan hati bertaut erat, hilanglah sifat bermusuhan, benci membenci dan dengki mendengki antara satu sama lain.

Tahap mahabbah yang paling rendah adalah bersihnya hati dari perasaan yang negatif seperti perasaan hasad, membenci, dengki, dan apa-apa yang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran.

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

JAMIN MENJAMIN/ AL-TADHAMUN
11

Al-Tadhamun

Saling jamin menjamin sesama Islam dari segi akhlak dan akidah iaitu maruah sesama agama Islam bagi mewujudkan tamadun yang kuat untuk menjadi contoh kepada agama lain

Jamin-menjamin melalui 3 peringkat: individu, keluarga dan masyarakat.
Individu: Menjadi warganegara yang baik Keluarga: Menjaga hubungan baik dengan ibu, bapa dan keluarga Masyarakat: Menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat pelbagai etnik

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Dilaksanakan melalui pemberian nafkah keluarga, zakat, sedekah, wakaf dan kerjasama yang erat dalam mayarakat
©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

MAQASID SYARIAH
12

MEMELIHARA AGAMA MEMELIHARA AKAL

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

MAQASID SYARIAH

MEMELIHARA NYAWA MEMELIHARA HARTA MEMELIHARA KETURUNAN

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

MAQASID SYARIAH
13

Syariah Islam didatangkan oleh Allah s.w.t. untuk menjamin kebaikan serta menghindarkan kemudharatan kepada semua manusia tanpa mengira etnik.
• Islam datang untuk membebaskan minda manusia daripada belenggu kemunafikan dan kesyirikan. Islam mengajak manusia beriman kepada Tuhan yang Esa iaitu Allah s.w.t. dan perkara-perkara yang berkaitan serta menjauhi anasir-anasir syirik dengan menjelaskan pelbagai panduan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah s.w.t.

Memelihara Agama

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Menjamin Keselamatan Nyawa

• Syariah Islam juga datang untuk menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia. Dalam konteks hubungan etnik, Islam mewajibkan individu menjaga keselamatan diri dan pada masa yang sama melarang keras perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa diri sendiri atau orang lain

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

MAQASID SYARIAH
14

Memelihara Kemurnian Fikiran Menjamin Kehormatan Dan Maruah Diri
Menjamin Pemilikan Dan Penguasaan Harta

• Keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. kepada manusia ialah akal. Melalui keistimewaan inilah manusia diberikan status sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Bersesuaian dengan tujuan ini, syariah Islam telah menegaskan mengenai kepentingan untuk menuntut dan menguasai ilmu pengetahuan.

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

• Kemuliaan dan keperibadian seseorang amat penting dalam kehidupan setiap individu. la berkait rapat dengan kehormatan dan maruah diri. Malah Islam sendiri dibina di atas akhlak yang mulia.

• Syariah Islam telah menggariskan peraturan, hukum dan undangundangnya yang tersendiri dalam soal kehartaan. Syariah Islam menegaskan mengenai kepentingan untuk mencari kekayaan daripada nikmat dan anugerah Allah s.w.t.

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

PRINSIP ISLAM BERKAITAN DENGAN NILAI KEMANUSIAAN
15

Al-’Ilm

Al-Syura

Al-’Adalah

Nilai Kemanusiaan Islam
Al-Hurriyyah

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Al-Musawah

Al-Mas’uliyyah
©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

BERILMU / AL-’ILM
16

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Mencari ilmu itu adalah wajib setiap orang Islam.

Sesungguhnya Islam adalah Ilmu, dan AlQuran adalah kitab Ilmu.

Dengan adanya ilmu sesebuah masyarakat itu tegak, dan bersatupadu antara ilmu pengetahuan dan keimanan.

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

PERMESYUARATAN/ AL-SYURA
17

Syura membawa maksud bahawa sesorang itu tidak menyendiri pendapatnya dalam persoalan atau permasalahan yang memerlukan pendapat orang lain.

Musyawarah dapat membuka segala pintu kesulitan dan memberi kesempatan untuk melihat penyelesaian dalam pelbagai sudut.

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Kebaikan bermusyawarah adalah manusia akan mendapat lebih ilmu pengetahuan dari pebincangan selain idea sendiri.

Islam mengalakkan aktiviti bermusyawarah dalam kehidupan indidividu, bekeluarga dan bernegara.

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

PERMESYUARATAN/ AL-SYURA
18

SYURA DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU • Istikharah kepada Allah • Musyawarah dengan orang yang dapat dipercayai pendapatnya, pengalaman, nasihat dan keikhlasannya.

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

SYURA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA
• Al Qur'an dijadikan asas sebagai penyelesaian dan musyawarah.

SYURA DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA

• Wajib bagi suami isteri untuk saling memahami dan saling bermusyawarah dalam hal yang membawa kepentingan bersama • Saling meredhai.

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

NILAI KEMANUSIAAN

©eMKAy

KEADILAN/ AL-ADALAH
19

SOSIAL 1. Semua etnik bebas untuk menganut agamadan kepercayaan masing-masing 2. Bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi Al-Adalah bermaksud keadilan

NILAI KEMANUSIAAN

PEMERINTAHAN
1. Orang bukan Islam yang bermastautin di Negara Islam wajib dipelihara darah dan hartanya 2. Harta kekayaan Negara juga wajib dibahagikan kepada semua rakyat tidak kira muslim atau tidak . UNDANG-UNDANG Membela nasib mereka yang kurang upaya spt yatim piatu, ibu tunggal dan golongan miskin.

APLIKASI SOSIAL

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

NILAI KEMANUSIAAN

©eMKAy

KEBEBASAN/ AL-HURRIYYAH
20

NILAI KEMANUSIAAN

• Kebebasan secara amnya menekankan kebolehan seseorang individu untuk bertindak mengikut kehendaknya sendiri. • Kebebasan adalah nilai kemanusiaan yang diberi perhatian dalam Islam. • Ia merangkumi kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan politik, kebebasan sivil dan semua kebebasan hakiki. • Kebebasan beragama bermaksud kebebasan beriktikad dan kebebasan melakukan ibadat. Islam tidak menerima tindakan memaksa seseorang menganut agama tanpa kerelean individu tersebut.

APLIKASI SOSIAL

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK Islam mengajar semua manusia adalah sama dan setaraf dari sudut pandangan Allah dan faktor yang membezakan mereka adalah ketakwaan di sisi Allah

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

KESAMARATAAN/ AL-MUSAWAH
21

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Kesamarataan manusia adalah berlandaskan konsep kesejagatan Islam.

Kepelbagaian bangsa, bahasa dan warna kulit tidak menjejaskan taraf kemanusiaan seseorang dari perspektif Islam

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

BERTANGGUNGJAWAB/ AL-MAS’ULIYYAH
22

Allah s.w.t. menganugerahkan kepada manusia dengan akal dan ilmu yang membolehkan mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengimarahan bumi.

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Tanggung jawab itu akan dipersoalkan di hadapan Allah s.w.t. pada hari kiamat kelak.

Rasulullah s.a.w. menjelaskan kepada kita di dalam hadisnya unsurunsur penting bagi tanggung jawab manusia di dunia, iaitu: Masa, kerja, harta dan ilmu.

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA
23

Kemesraan Komunikasi
Penggunaan bahasa yang baik dan bersopan santun menjadi asas dalam menghasilkan komunikasi yang baik dan berkesan serta mengelakkan sikap sombong dan memandang rendah

Budaya Ziarah Menziarah
Amalan ziarah-menziarahi memberi banyak kebaikan terutamanya dalam menghubungkan dan merapatkan hubungan silaturrahim sesama mereka.Islam sangat menggalakkan umatnya untuk memperbaiki hubungan silaturrahim dan persaudaraan.

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Mengambil berat
Bersifat prihatin dan mengambil berat terhadap keadaan yang berlaku di sekeliling hidup kita. Setiap etnik yang bersikap mengambil berat boleh menangani masalah jenayah yang berlaku

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA
24

Hormat- menghormati
Hormat menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan pegangan agama, budaya dan pandangan

Menghormati jiran
Menghormati serta berinteraksi dengan baik kepada jiran tetangga serta masyarakat di sekeliling

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Bersama dalam membuat keputusan
Bermesyuarat dan mengambil kira pandangan semua pihak sebelum membuat sesuatu keputusan berkaitan kehidupan masyarakat

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

KEJIRANAN DAN HUBUNGAN ETNIK
25

KONSEP JIRAN :
Mengikut Kamus Dewan:

Orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri yang dikenali sebagai “orang sebelah” atau tetangga.

NILAI KEMANUSIAAN Menurut Islam:
APLIKASI SOSIAL

Orang yang ada hubungan dengan anda dalam sesuatu kawasan, tinggal berdekatan, iaitu bilangan rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur, barat, utara dan selatan di sekeliling rumah anda”.

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN
26

Mengikut Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, semangat kejiranan boleh dipupuk disebabkan unsur-unsur seperti berikut:
• Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada kawasan atau tempat tinggal. • Kenal-mengenal, kerap bertemu dan saling tolong-menolong antara jiran tetangga. • Penduduk menganggap mereka sebagai satu masyarakat. • Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan dalam kawasan sejiran mereka. • Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah bersama.

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

HUBUNGAN SOSIAL
27

Hubungan sosial dalam kehidupan kini banyak terjalin melalui berikut:
Hubungan menerusi tempat kerja

Hubungan menerusi institusi
Hubungan menerusi adat istiadat Hubungan menerusi aktiviti politik Hubungan menerusi aktiviti kebajikan Hubungan menerusi aktiviti sosial

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

Hubungan menerusi aktiviti rekreasi
©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

PENGUKUHAN
28

Bincangkan ENAM (6) daripada prinsip kemanusiaan Islam yang menjadi lambang ke arah kesatuan warga negara. Huraikan TIGA (3) asas hubungan sosial dalam masyarakat pelbagai etnik menurut perspektif Islam

Bincangkan TIGA (3) kepentingan perlunya hubungan kerjasama yang baik antara pelbagai etnik menurut perspektif Islam. Nyatakan EMPAT (4) prinsip Islam berhubung dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai penghubung kepelbagaian etnik Bincangkan TIGA (3) asas hubungan sosial yang direalisasikan di Malaysia menurut perspektif Islam Huraikan TIGA (3) matlamat hubungan etnik menurut Islam

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

©eMKAy

ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ASAS HUBUNGAN ETNIK

MAQASID SYARIAH

©eMKAy

PENGUKUHAN
29

Huraikan EMPAT (4) prinsip Islam yang menekankan toleransi hubungan etnik di Malaysia Bincangkan TIGA (3) aplikasi hubungan sosial Islam dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.

Huraikan EMPAT (4) tujuan Syariah (maqasid al-syariah) dalam kerangka perundangan Islam yang mampu memberi perlindungan kepada hak-hak asasi sebagai rakyat dalam konteks masyarakat majmuk. Jelaskan TIGA (3) nilai universal yang perlu difahami dan dihayati oleh semua rakyat Malaysia bagi memperkukuhkan perpaduan. Huraikan EMPAT (4) bentuk aplikasi hubungan sosial menurut Islam dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.

NILAI KEMANUSIAAN
APLIKASI SOSIAL

©eMKAy