P. 1
Pengenalan Kepada Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Pengenalan Kepada Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

|Views: 773|Likes:
Published by tajul68

More info:

Published by: tajul68 on Aug 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

PENGENALAN KEPADA PENGENALAN KEPADA

KURIKULUM KURIKULUM
KEMAHIRAN HIDUP KEMAHIRAN HIDUP
SEKOLAH RENDAH SEKOLAH RENDAH
Definisi kurikulum
Konsep dan jenis kurikulum
Kurikulumdan pendidikan
Latar belakang falsafah dan
liputan kurikulum
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
DEFINISI KURIKULUM
Istilah Kurikulum
‡ Berasal dari bahasa ´Latinµ kata akar ´currereµ yang
bermaksud ´Laluanµ atau ´jejakµ dan membawa maksudnya
¶jurusan· seperti dalam rangkaian kata ¶jurusan peperangan·
‡ Perkataan ¶Kurikulum· dalam bahasa Inggeris pula
mengandungi pengertian ¶jelmaan· atau ¶metamorfosis·
Menurut ( kliebard, 1982 ) kurikulum bermaksud
‡ Paduan makna kedua-dua bahasa ini menghasilkan makan
perkataan ´kurikulumµ ialah laluan dari satu peringkat ke satu
peringkat
‡ Perluasan makna ini memberikan pengertian ¶kurikulum·
dalam perbendaharaan kata pendidikan bahasa inggeris
sebagai jurusan pengajian yang diikuti di sekolah.
( Kliebard, 1982 )
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
‡ ´Kurikulumµ dalam bahasa melayu dipengaruhi oleh maksud
perkataan tersebut melalui Bahasa Inggeris
‡ Ramai penulis Inggeris yang mengemukakan definisi
¶kurikulum· sebagai istilah pendidikan. Di antaranya ialah :
- Kurikulum sebagai pengalaman
semua pengalaman yang rancang dan
dikemukakan di oleh pihak sekolah
- Kurikulum sebagai usaha
usaha yang dirancang oleh pihak sekolah
untuk membimbing murid memperolehi hasil
pembelajaran
- Kurikulum sebagai rancangan
rancangan yang menyediakan kesempatan
pembelajaran bagi memperolehi pelbagai
tujuan yang berkaitan
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
‡ Kurikulum sebagai objektif
- Kurikulum tidak berkaitan dengan apa
yang dilakukan oleh murid dalam situasi
pembelajaran.
- Ia menitikberatkan perkara yang akan dipelajari
/ dapat dilakukan (lebih menitikberatkan kepada
keputusan perlakuan tetapi bukan perkara yang
dilakukan. (Johnson, 1967 )
‡ Kurikulum sebagai isi mata pelajaran ( Beauchamp,1968 )
- Dokumen bertulis yang melakarkan isi mata
pelajaran yang akan diajarkan
- Pada hakikatnya apa-apa sahaja yang di ajar di
sekolah merupakan kandungan matapelajaran yang
diajarkan menerusi berbagai matapelajaran,
berbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
‡ Kurikulum sebagai unsur kebudayaan
- Pilihan daripada berbagai unsur budaya
yang terdiri daripada ciri segajat, nilai
am dan aspek khusus sesuatu budaya
(Burtonwood, 1961 )
‡ Kurikulum sebagai pembinaan insan
- Pengetahuan dan pengalaman yang
dibina semula oleh pelajar dibentuk
dengan bersistem di bawah naungan
sekolah untuk mempertingkatkan
kemajuan pelajar mengawal
pengetahuan dan pengalaman sendiri.
- Realitinya kurikulum mengaitkan proses
pembinaan pengetahuan dan
pengalaman pelajar dengan
kebolehannya memperbaiki kawalan
terhadap pengetahuan dan pengalaman
sendiri ( Tanner & Tanner 1980 )
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
‡ Menurut Posner (1995 ) kurikulum bermaksud
- Satu dokumentasi mengenai hasil
pembelajaran
- Silibus
- Kerangka kursus
- Buku teks
- Keseluruhan kursus atau program
- Pengalaman terancang
Definisi / Konsep Kurikulum
Gagne (1974)
Sebagai satu siri unit atau isi kandungan yang disusun sedemikian
rupa supaya pembelajaran setiap satu unit dapat dicapai satu
perakuan, sekiranya kebolehan ditentukan dalam unit sebelumnya
telah dikuasai.
Hirst ( 1975 )
Sebagai satu program yang mengandungi aktiviti pembelajaran
yang disusun oleh guru membolehkan murid mencapai objektif
yang dirancangkan.
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
Egan ( 1978 )
Kurikulum sebagai kandungan untuk dipelajari dan diperluaskan
untuk memasuki kaedah atau metodologi pengajaran
Kliebard ( 1982 )
Sebagai laluan dari satu peringkat ke satu peringkat atau jurusan
pengajian yang diikuti di sekolah
Abdullah Mohd. Nor dan Ahmad Jaffni Hassan
( 1992 )
Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk
pelajar-pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan
Saylor dan Alexender ( 1974 )
- Merupakan rancangan yang menyediakan kesempatan
pembelajaran bagi memperolehi pelbagai tujuan menyeluruh
dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya.
- Rancangan ini dibina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu
populasi murid sekolah.
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
Johnson ( 1967 )
‡ Kurikulum tidak berkaitan dengan apa - apa yang dilakukan
oleh murid dalam situasi pembelajaran
‡ Ia menitikberatkan keputusan perlakuan, bukan perkara
yang dilakukan.
‡ Perkaitan antara kurikulum dengan proses pembelajaran
berlaku secara hubungan ramalan, bukan hubungan akibat
‡ Ia menjelaskan ramalan atau hasrat yang hendak dicapai
menerusi proses pembelajaran dengan lebih spesifik
‡ Ia menghuraikan keputusan proses pembelajaran yang
dijangka akan tercapai melalui pembelajaran
Jawatan Kuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran
( 1979 )
Kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang
dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan
untuk mencapai matlamat pendidikan
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
Definisi Kurikulum Kebangsaan
‡ «.. Suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang
merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma,
nilai unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk
membantu perkembangan seorang murid dengan
sepenuhnya dari segi rohani, jasmani, mental dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan
untuk menyampaikan pengetahuan.
Akta Pendidikan 1996
[Peraturan-peraturan (Kurikulum
Kebangsaan) Pendidikan 1997 ]
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
JENIS KURIKULUM
‡ Kurikulum Rasmi
Kurikulum yang terdapat dalam dokumen rasmi.
‡ Kurikulum Operasi
Kurikulum yang digunakan dalam bilik darjah.
‡ Kurikulum Tersembunyi
Perkara ² perkara yang diajar dalam bilik darjah tetapi
tidak terdapat dalam kurikulm rasmi.
‡ Kurikulum Nol
Subjek yang tidak diajar.
‡ Ko-kurikulum
Pengalaman terancang di luar bilik darjah.
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
Peranan Kurikulum
- Perkembangan individu secara menyeluruh
( intelek, rohani, emosi dan jasmani )
- Penerapan dan perkembangan nilai-nilai
murni
- Penyebaran ilmu pengetahuan
- Pembentukkan masyarakat Malaysia yang
bersatu padu
- Melahirkan tenaga kerja mahir
( Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979 )
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
LATAR BELAKANG FALSAFAH
DAN LIPUTAN KURIKULUM
‡ Berasal daripada perkataan Yunani, Phileosopic Phileosopic
‡ Hikmah ² mempunyai unsur ² unsur nilai,
pengetahun, kematangan dan pandangan jauh.
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
Ontologi ² teori kewujudan
yang meliputi aspek kewujudan
tuhan, manusia dan alam
Epistemologi
teori ilmu yang meliputi
aspek apakah ilmu, sumber
ilmu, pembahagian ilmu dan
peranan ilmu
Aksiologi
teori nilai yang meliputi
aspek nilai, sumber nilai,
pembahagian nilai dan
peranan nilai
3 bidang
falsafah
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
LIMA ALIRAN FALSAFAH DAR SEGI
KEPERCAYAAN TENTANG ILMU DAN NILAI
- Mempercayai bahawa ilmu dan nilai adalah bersifat
kekal
- Ilmu ² keupayaan memikirkan semula idea-idea yang sedia
ada dan mantap
- Nilai ² dianggap sebagai mutlak, tidak berubah dan
sejagat
- Mempercayai bahawa ilmu dan nilai adalah sentiasa
berubah.
-Tujuan pendidikan ialah untuk menyediakan pelajar supaya
dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang
sentiasa berubah.
- Ilmu ² merupakan hasil daripada pengelaman pelajar yang
diperoleh melalui kaedah saintifik.
- Nilai ² adalah relatif dan boleh berubah mengikut masa
dan situasi
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
- Mempercayai bahawa ilmu dan nilai sentiasa berubah,tetapi ia
perlu dipilih untuk menhindar bahaya dan menjamin keamanan
masyarakat.
- Tujuan pendidikan ini adalah untuk membentuk semula
masyarakat supaya menjadi cemerlang dalam persekitaran yang
sentiasa berubah.
- Ilmu ² hasil daripada pengalaman pelajar yang terkawal
dengan bantuan kaedah saintifik.
- Nilai ² adalah relatif dan berubah mengikut masa dan
situasi.
- Mempercayai bahawa ilmu sentiasa berubah,tetapi ia perlu dipilih
untuk memenuhi keperluan orang ramai.
- Tujuan pendidikan ini ialah untuk memupuk warganegara supaya
bertanggungjawab serta menguasai kemahiran belajar dan
pekerjaan.
- Ilmu ² hasil daripada cerapan dan penakulan serta konsep yang
diabstrakkan pelajar.
- Nilai ² adalah mutlak dan sentiasa wujud yangdiperoleh
daripada peraturan semula jadi
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM
- Mempercayai bahawa ilmu dan nilai
berubah, tetapi ia perlu dipilih untuk
membantu kewujudan ( memenuhi
keperluan ) individu.
- Tujuan pendidikan ini ialah untuk
memberi ilmu dan nilai kepada individu
mengikut potensi masing-masing untuk
menjadi manusia yang unik.
- Ilmu ² apa yang difikirkan sesuai
untuk pembangunan diri seseorang
individu.
- Nilai ² adalah pilihan bebas seseorang
individu mengikut persepsi masing-masing.
TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->