Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid-murid Tahun 1 Dengan Latih-tubi Menggunakan Suku Kata Dan Gambar

Oleh ROZIAH BINTI ABD HAMID Sekolah Kebangsaan Kuala Tahan, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur.

ABSTRAK
Membaca merupakan satu kemahiran yang sangat penting dalam semua mata pelajaran terutamanya mata pelajaran Bahasa Melayu. Untuk membaca dengan baik, seseorang itu perlu menguasai kemahiran membaca dengan baik kerana kemahiran ini merupakan perkara asas yang perlu dikuasai oleh setiap orang murid bermula dari Tahun 1 lagi. Kegagalan menguasai kemahiran membaca menyebabkan murid tidak dapat membaca dengan betul dan lancar malah mereka tidak akan dapat menjawab soalan yang akan dikemukakan. Sehubungan itu, satu kajian telah diadakan bagi mengetahui kebolehan murid dalam membaca ayat dengan lancar. Berdasarkan sesi bacaan yang telah dijalankan ke atas 27 orang murid Tahun 1 Murni, didapati seramai 10 orang murid begitu lemah dalam sesi bacaan ini. Bagi membendung masalah ini, saya telah mengambil langkah menjalankan pengumpulan data melalui pemerhatian, ujian pra dan ujian pasca. Saya telah menjalankan kajian ini bagi mengenal pasti masalah dan punca yang menyebabkan mereka amat lemah dalam kemahiran mengeja dan membaca. Melalui kajian ini saya begitu mengharapkan masalah kemahiran membaca murid dapat diatasi bagi meningkatkan prestasi murid. Selain itu saya begitu mengharapkan pelajar-pelajar ini dapat bersaing dengan rakan-rakan yang lain serta mengikuti sesi pembelajaran dalam kelas biasa. Dapatan daripada ujian Pra dan Ujian Pasca menunjukkan peningkatan yang agak memberangsangkan.

ISU KAJIAN Mata pelajaran Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran teras yang perlu dipelajari sama ada di Sekolah Kebangsaan mahupun di Sekolah Jenis Kebangsaan. Saranan Kementerian Pelajaran Malaysia yang mewajibkan para pelajar lulus di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat PMR dan SPM adalah amat baik bagi memartabatkan Bahasa Melayu di negara kita. Ini kerana Bahasa Melayu bukan sahaja merupakan bahasa ibunda kita malahan ia merupakan bahasa utama yang sering diguna selain daripada bahasa Inggeris. Sehubungan itu, asas utama dalam memartabatkan Bahasa Melayu ini ialah dengan mewajibkan pengajaran Bahasa Melayu bermula dari sekolah rendah iaitu mendedahkan pelajar dengan perkataanperkataan yang mudah dan senang untuk difahami sesuai dengan umur dan tahap keupayaan mereka. Selaku guru Bahasa Melayu di sekolah saya mengambil kesempatan untuk menjalankan kajian mengenai tahap penguasaan pelajar dalam kemahiran membaca dengan menggunakan suku kata dan gambar. 92

Semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan di dalam kelas saya, Kelas 1 Murni, didapati kebanyakan pelajar tidak pandai membaca, malah ada sesetengahnya tidak pandai mengeja suku kata, terutamanya suku kata KV + KVK, dan KV + KVKK. Keadaan ini menyebabkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran tidak berjalan dengan lancar seperti yang dirancang dan menimbulkan rasa bosan bagi pelajar yang sudah pandai dan tahu membaca ayat mudah. REFLEKSI ISU KAJIAN Berdasarkan isu ini, saya telah membuat beberapa tinjauan awal. Antaranya ialah menjalankan ujian pra bacaan kepada seramai 27 orang murid-murid di dalam kelas saya. Ujian yang dijalankan adalah seperti membaca cerita pendek. Hasil daripada ujian tersebut, didapati 10 orang daripada mereka tidak pandai membaca cerita pendek tersebut. Ini disebabkan mereka tidak pandai menyebut suku kata KV + KVK atau KV + KVKK yang terdapat di dalam cerita tersebut. Keadaan ini menunjukkan tahap penguasaan mereka dalam kemahiran membaca dan mengeja adalah sangat lemah. Ini akan mengakibatkan mereka tidak tahu apa yang terdapat di dalam petikan dan seterusnya tidak dapat menjawab soalan diberikan. Ini mengakibatkan mereka gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Oleh yang demikian, fokus kajian saya ialah meningkatkan Kemahiran Membaca murid-murid Tahun 1 dengan latih tubi menggunakan suku kata KV + KVK dan KV + KVKK serta kad gambar. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah seperti berikut: 1. 2. 3. Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid-murid Tahun 1 menggunakan kad suku kata dan gambar. Merancang tindakan untuk mengatasi masalah membaca. Menilai keberkesanan penggunaan kad suku kata dan gambar dalam meningkatkan penguasaan kemahiran membaca dengan lancar. KUMPULAN SASARAN Responden kajian saya terdiri daripada 10 orang murid iaitu 2 orang murid perempuan dan 8 orang murid lelaki Tahun 1 Murni dalam lingkungan umur 7 tahun, di mana tahap pencapaian mereka adalah sederhana dan amat lemah. Kumpulan ini dipilih melalui ujian membaca dengan lancar yang telah diadakan pada 9- 10 April 2005. Semasa ujian tersebut diadakan terdapat seorang murid yang langsung tidak boleh membaca. Ini kerana murid tersebut agak buta huruf dan mudah lupa apa yang telah dipelajari atau perkataaan yang telah disebut. Keadaan ini betul-betul menuntut kesabaran dan komitmen yang tinggi dari pihak saya. INSTRUMEN KAJIAN Instrumen yang saya gunakan dalam kajian ini ialah Ujian pra dan ujian pasca bacaan. Instrumen ini dipilih berdasarkan perbincangan dengan rakan sejawat yang lain dan dilakukan pada 9 – 10 April 2005. Bagi menilai instrumen ini, satu markah akan diberikan kepada setiap murid yang boleh membaca setiap satu perkataan (sila rujuk Lampiran A ) 93

LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN Setiap kali masuk kelas selama tiga minggu berturut-turut, saya telah menjalankan aktiviti berikut: Minggu pertama (11 - 13 April 2005) 1. 2. 3. • • Minggu kedua 1. 2. 3. 4. Minggu ketiga 1. 2. 3. 4. • Ujian mengeja suku kata KV Ujian mengeja 2 suku kata KV + KV Ujian mengeja 3 suku kata KV + KVK + KV, KV K + KV + KV Guru menunjukkan gambar dan minta murid menamakan gambar. Guru mengedarkan kad huruf dan meminta murid munyusun huruf supaya menjadi perkataan yang bermakna. Minta murid membaca perkataan yang telah disusun (sila lihat Lampiran B) (16 - 17 April 2005) Pelajar diminta meneliti semula gambar yang diberi kemudian diminta mengeja perkataan berpandukan gambar. Latih-tubi mengeja perkataan berpandukan gambar. Mengenalkan perkataan-perkataan baru. Murid diminta mengeja perkataan sambil menutup mata (sila rujuk lampiran C) (23 -25 April 2005) Mengenalkan kepada murid beberapa ayat mudah daripada perkataan yang telah di pelajari. Bimbing murid membaca ayat mudah. Latih-tubi murid membaca ayat mudah yang di beri. Ujian membaca ayat mudah. Aktiviti ini diteruskan kepada pelajar yang masih belum menguasai kemahiran mengeja, membatang suku kata dan membaca dengan lancar. Manakala pelajar yang telah menguasai kemahiran membaca akan diberika ayat pendek yang lain (sila rujuk lampiran D) PENGUMPULAN DATA Kajian ini menggunakan instrumen-instrumen berikut: Ujian Pra Tarikh : 9 – 10 Mac 2005 Masa diberi : 10 minit setiap orang Jumlah suku kata : 10 suku kata Ujian Pasca Tarikh : 02 – 04 Mei 2005 Masa diberi : 10 minit seorang Jumlah suku kata : 10 suku kata Soalan Pra dan Pasca adalah berbeza tetapi masih menggunakan kaedah mengeja suku kata yang sama. Ini bertujuan untuk mengetahui sama ada murid dapat atau belum menguasai kemahiran 94

mengeja, membatang suku kata dan seterusnya membaca ayat pendek. KEPUTUSAN (ANALISIS DATA) Jadual 1 menunjukkan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca yang telah dibuat pada 09 – 10 Mac2005 dan 02 – 04 April 2005 yang lalu. Berdasarkan ujian pra dan ujian pasca yang telah dibuat, jelas menunjukkan perbezaan keputusan yang diperolehi. Dalam ujian pra yang telah dibuat, markah yang diperolehi bagi 1 suku kata ialah 26, 2 suku kata ialah 17 dan 3 suku kata ialah 9. Ini menjadikan jumlah keseluruhannya ialah 52. Ujian pasca dilakukan selepas ujian pra. Berikut adalah hasil pencapaian yang telah didapati yang mana bagi ujian 1 suku kata, markahnya ialah 36, 2 suku kata 31 dan 3 suku kata, markahnya 17. Jumlah keseluruhan markah yang didapati ialah 84. Dari keputusan di atas, didapati ada keberkesanan dan peningkatan dalam mengeja perkataan yang mengandungi suku kata dan perkataan yang telah diberikan. Ini dapat dilihat pada peratusan markah pada Jadual 2. Dalam ujian pra, peratusan yang diperolehi bagi 1 suku kata ialah 50%, dua suku kata 20% dan tiga suku kata 0%. Manakala dalam ujian pasca pula, peratusan bagi ujian satu suku kata telah meningkat kepada 90%, dua suku kata 60% dan tiga suku kata 20%. Ini menunjukkan peningkatan yang agak memberangsangkan. Jadual 1 : Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca

Bilangan

Nama Murid

Sebelum Tindakan 1 suku kata 2 suku 3 suku kata kata Jumlah 1 suku kata

Selepas Tindakan 2 suku 3 suku Jumlah kata kata

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mohd Huzaifah Aina Mardiha Muhd Amirul Wan Nur Aisyah Mohd Mustafa Shahrul Izwan Afiq Ubaidillah Mohd Muazim Mohd Firdous Muhd Asraf Jumlah

2 4 3 2 3 3 4 2 2 1 26

1 3 2 2 2 1 3 1 1 1 17

1 2 2 0 1 1 2 0 0 0 9

4 8 7 4 6 5 8 3 3 2 52

3 5 4 3 4 4 5 3 3 2 36

2 4 4 3 4 4 5 2 2 1 31

2 3 3 1 2 2 2 1 1 0 17

7 12 11 7 10 10 12 6 6 3 84

95

Jadual 2 : Analisis Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca

GRED 1 suku kata

Ujian Pra 2 suku kata 3 suku kata 1 suku kata

Ujian Pasca 2 suku kata 3 suku kata

Bil
Cemerlang 5 Baik 4 Sederhana 3 Lemah 1&2 Jumlah 0 2 3 5 10

%
0% 20% 30% 50%

Bil
0 0 2 8

%
0% 0% 20% 80% 20%

Bil %
0 0 0 0 10 0% 0% 0% 100% 0%

Bil
2 3 4 1 10

%
20% 30% 40% 10% 90%

Bil
1 4 1 4 10

% Bil
10% 40% 10% 40% 60% 0 0 2 8 10

%
0% 0% 20% 80% 20%

50% 10

REFLEKSI TINDAKAN Melalui kajian tindakan yang telah dijalankan saya dapati ada menampakkan hasil yang agak membanggakan. Pencapaian dan penguasaan pelajar terhadap kemahiran membaca dengan menggunakan kad suku kata dan gambar telah dapat ditingkatkan. Ketika saya menjalankan kajian ini terdapat pelbagai rintangan yang terpaksa dihadapi. Antara masalah yang saya hadapi ialah kekangan masa. Seperti mana yang diketahui, masa sangatlah penting dan ianya merupakan satu perkara yang amat terbatas dalam menjayakan program kajian ini. Saya terpaksa membahagikan masa untuk pengajaran dan pembelajaran di kelas biasa, kursus-kursus dan kajian tindakan ini. Pada peringkat awal juga, tiada kerjasama daripada rakan sejawat dan murid-murid yang terlibat bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan. Terdapat pelajar yang buta huruf, tidak boleh membatang perkataan, mudah lupa apa yang telah dibaca dan tidak memberi tumpuan terhadap aktiviti yang dijalankan. Namun segala rintangan itu dapat diatasi dan saya amat gembira dan berbangga kerana kajian tindakan yang dijalankan telah menampakkan hasil yang agak memberangsangkan.

96

PENUTUP Dalam melaksanakan kajian tindakan ini, banyak pengalaman yang dapat dikutip. Antaranya ialah kesabaran dan komitmen guru yang tinggi yang bertindak sebagai pengkaji sangatlah diharapkan. Selain itu, kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan terutamanya daripada pihak sekolah, rakan sejawat dan yang paling penting dari murid-murid itu sendiri.Perkara yang paling penting sekali ialah dapat membantu murid meningkatkan kemahiran membaca dengan lancar.

RUJUKAN Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Profesionalisme Perguruan. (2004) Jurnal kajian tindakan guru.

LAMPIRAN A

Bola. Ini bola. Ini bola Abu.

Ayam. Ini ayam. Ini ayam jantan. Ini ayam jantan saya.

Nuri. Burung Nuri. Burung Nuri ini cantik.

97

LAMPIRAN B LANGKAH TINDAKAN 1. Ujian mengeja suku kata KV Contoh: 1 suku kata 1. ba 6. sa 2. ta 7. ku 3. ma 8. ti 4. da 9. pe 5. lo 10. ro

2. Ujian mengeja 2 suku kata KV + KV Contoh: 1. bola 6. buku 2. kaki 7. lori 3. mata 8. roda 4. satu 9. raga 5. beca 10. koma

3. Ujian mengeja 3 suku kata KV + KVK + KVK, KVK + KV + KV Contoh: 1. menyanyi 6. membeli 1. 2. menari 3. melompat 4. membaca 5. menulis 7. basikal 8. selamat 9. pembaris 10. pemadam

Tunjukkan gambar dan minta murid menamakan gambar. Mengedarkan kad huruf dan meminta murid munyusun huruf supaya menjadi perkataan yang bermakna. obla atam kubu

2.

Minta murid membaca perkataan yang telah disusun. Contoh: bola mata

buku

98

LAMPIRAN C Minggu kedua Contoh :

1. mama 4. memasak 6. pensel 9. jejantas

2. kereta 5. kasut 7. berenang 10. padang

3. menyapu 8. cahaya

LAMPIRAN D Contoh ayat:

Kereta. Ini kereta. Ini kereta papa. Kereta ini berwarna merah dan cantik.

Pensel. Ini pensel Abu. Pensel ini baru. Abu beli pensel ini di kedai.

99

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.