P. 1
objektif_pengajaran

objektif_pengajaran

|Views: 650|Likes:
Published by xplode_scyline

More info:

Published by: xplode_scyline on Aug 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2

TAJUK 2

OBJEKTIF PENGAJARAN

PENGENALAN
Peranan utama sekolah adalah memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran pula membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil yang ingin dicapai itu termasuklah dari aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani. Bagi memastikan hasil pembelajaran tercapai, seseorang guru haruslah melaksanakan penilaian seperti yang dijelaskan dalam Tajuk 1. Penilaian adalah amat penting untuk membantu pengajaran dan pembelajaran, malah ia dapat memberi manfaat dari segi penyediaan objektif pengajaran. Perubahan tingkah laku pelajar yang ingin dicapai, disebut sebagai “objektif pengajaran”. Perubahan ini boleh dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara tersusun dan rapi. Seterusnya, kemajuan/perubahan pelajar perlu dinilai dari masa ke masa. Penilaian berterusan ini akan menentukan tahap keberkesanan pengajaran guru dan juga pembelajaran pelajar. Ini jelas menunjukkan wujudnya hubungan antara objektif pengajaran, pengajaran, pengukuran dan penilaian.

OBJEKTIF
Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan maksud objektif pengajaran; 2. Membezakan empat domain-domain kognitif, afektif, psikomotor dan sosial; 3. Membicarakan objektif-objektif domain kognitif, afektif, psikomotor dan sosial; dan; 4. Merumuskan objektif pengajaran dengan pengukuran dan penilaian.

PETA MINDA

OBJEKTIF PENGAJARAN

Objektif Kognitif

Objektif Afektif

Objektif Psikomotor

20

OUM

TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN

2.1

OBJEKTIF PENGAJARAN

Setiap jurulatih pasukan badminton negara mempunyai rangka latihan dan carta perkembangan pelatih di bawah kendalian masing-masing. Setiap latihan mempunyai objektif pengajaran yang ingin dicapai dan sasaran yang telah ditetapkan oleh persatuan terbabit. Pada pandangan anda, adakah objektif pengajaran ini merupakan suatu kemestian dikalangan pendidik? Tugas para pendidik ialah menggubal kurikulum supaya matlamat sesuatu program pendidikan itu sesuai dengan keperluan sesebuah negara, masyarakat dan ahlinya. Guru pula, sebagai pelaksana, perlu menentukan objektif pengajaran dan berusaha supaya objektif ini mampu dicapai oleh pelajar-pelajarnya. Contoh objektif pengajaran ialah seperti berikut: • • • • • Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Pertama. Pelajar dapat menjelaskan cara merumuskan karangan. Pelajar dapat menyebut bunyi vokal dan konsonan. Pelajar dapat melukis peta Malaysia. Pelajar dapat menyenaraikan lima haiwan berdarah panas.

Rajah 2.1 menunjukkan hubungan antara sukatan pelajaran dengan objektif pengajaran, pengalaman pendidikan dan prosedur penilaian. Hubungan ini jelas menunjukkan sukatan pelajaran mengawal semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang meliputi penentuan objektif pengajaran, pengalaman pendidikan di dalam dan di luar bilik darjah serta penilaian hasil pengajaran dan pembelajaran. Guru, yang berhadapan dengan dan memahami pelajar-pelajarnya, berupaya menentukan objektif pengajaran yang sesuai untuk mereka berasaskan sukatan pelajaran yang ditetapkan. Seterusnya, selepas objektif pengajaran ditentukan, guru perlu menentukan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk pelajar-pelajarnya mencapai objektif tersebut. Akhirnya, berasaskan objektif pengajaran dan pengalaman pendidikan, guru perlu merancang dan melaksanakan prosedur penilaian terhadap hasil pengajaran dan pembelajaran. Hasil daripada penilaian yang dijalankan akan memberi maklum balas kepada guru tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (pengalaman pendidikan), tahap kebolehcapaian objektif pengajaran bagi setiap pelajar dan juga kewajaran sukatan pelajaran. Ini dapat dilihat dalam Rajah 2.1 di bawah:

OUM

21

1: Perkaitan antara sukatan pelajaran dengan pengajaran Para pendidik kini lebih berminat menggunakan “objektif pembelajaran” daripada “objektif pengajaran”. Misalnya. terdapat dua pemikiran berkait dengan persoalan sama ada objektif pengajaran perlu dinyatakan dalam bentuk tujuan pengajaran atau dalam bentuk tingkah laku pelajar. kita boleh terima objektif pengajaran sebagai hasil pembelajaran maksimum bagi sesuatu kelas. Objektif pengajaran dan objektif pembelajaran pada asasnya adalah sama. Mereka percaya objektif pengajaran hanya perlu dinyatakan dalam betuk tujuan pengajaran. memperbaiki atau menghapuskan tingkah laku semasa dan melatih tingkah laku ini sehingga ke peringkat pelajar itu dapat mempamerkan tingkah laku yang diingini pada satu tahap yang memuaskan dalam keadaan tertentu. Sebahagian pendidik mendapati objektif pengajaran dalam bentuk tujuan pengajaran adalah kurang jelas. maka objektif pengajaran adalah sama dengan objektif pembelajaran. Mengikut Krathwohl (1971). sementara objektif pembelajaran adalah hasil pembelajaran bagi seseorang pelajar atau kumpulan pelajar dalam kelas yang sama keupayaan. adakah membaca peta bermaksud pelajar dapat menyenarai dan menjelaskan semua simbol atau dapat menjelaskan maksud yang terkandung dalam peta. Dengan itu. Selain itu. Sekiranya terdapat kelemahan dalam sesebuah objektif pengajaran tersebut. Justeru.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 Rajah 2. Dari tujuan tersebut. pengalaman pendidikan bermaksud mengadakan satu siri persekitaran yang membolehkan pelajar mempelajari tingkah laku baru. penyataan objektif pengajaran amatlah penting kepada guru dan pelajar agar pengajaran dan pembelajaran sentiasa mengarah kepada pencapaian objektif ini. tujuan pengajaran “Pelajar dapat membaca peta” didapati tidak jelas. sekiranya semua pelajar dalam kelas mempunyai keupayaan yang sama. guru dan pelajar dapat mendalami pengetahuan. menguasai kemahiran dan mengubah sikap berkaitan dengan perkara yang dipelajari. apakah langkah-langkah yang mampu anda jangkakan boleh berlaku dan bagaimanakah anda mengatasinya? 22 OUM . Sekiranya kita ingin membezakan antara dua objektif ini. Penyataan objektif pengajaran merupakan pemerihalan tentang tingkah laku pelajar yang diingini. terutama semasa mengukur hasil pembelajaran. Sebahagian pendidik pula berpendapat objektif pengajaran tidak seharusnya dinyatakan dalam bentuk tingkah laku pelajar.

2.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Antara manfaat objektif pengajaran ialah menyedarkan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan bahawa segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan itu tidak dilakukan secara sambil lewa atau sewenang-wenangnya. iaitu Domain Kognitif. anda sudah pasti melalui tahap-tahap tertentu untuk menguasai sesuatu ilmu baru yang sedang dipelajari. iaitu Domain Sosial seperti dalam Rajah 2. segala aktiviti ini mempunyai tujuan yang jelas untuk mencapai objektif. Bagaimanapun. Lazimnya.2 OBJEKTIF DOMAIN KOGNITIF Sebagai seorang pelajar. sebagai pelengkap. Sebaliknya. Rajah 2.2 berikut. Pada pandangan anda. tujuan dan matlamat tertentu. pembentukan objektif pengajaran bergantung kepada tiga (3) domain domain objektif pengajaran. adakah proses ini berlaku kepada semua pelajar? OUM 23 . Proses penguasaan ini melibatkan perkembangan pengusaaan dan kemahiran. modul ini menambahkan lagi satu domain. Domain Sosial melibatkan perkembangan perhubungan sosial pelajar. domain-domain ini melibatkan perkara-perkara berikut: • • • • Domain Kognitif melibatkan perkembangan pemikiran pelajar. Domain Afektif dan Domain Psikomotor. Domain Afektif melibatkan perkembangan sikap dan nilai pelajar.2: Domain objektif pengajaran Secara ringkas. Objektif pengajaran menggariskan dengan jelas arah pengajaran dan memberi panduan kepada penggubal soalan peperiksaan dari segi bentuk dan kandungannya. Domain Psikomotor melibatkan perkembangan kemahiran fizikal pelajar.

membolehkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dirancang dan dijalankan dengan lebih sistematik dan berkesan. merasa dan bertindak. Adakah sesuatu pengetahuan tersebut secara semulajadi diketahui oleh manusia atau ia merupakan sesuatu yang perlu dipelajari? Objektif pertama Domain Kognitif ialah Pengetahuan (Knowledge).. Keupayaan pada semua aras yang lebih tinggi memerlukan keupayaan mengingat. 1986). pendapat. prinsip. maka penyusunan objektif mengikut keupayaan dari mudah kepada yang lebih susah. Taksonomi Objektif Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif ini kepada enam (6) peringkat. Berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkan pelajar. 1989). Pengetahuan Cuba anda fikirkan bagaimanakah manusia memperoleh pengetahuan. 1. iaitu cara berfikir. Aspek kognitif menjadi fokus utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. idea. prosedur dan peristiwa yang berlaku (Abu Bakar Nordin. iaitu mengingat adalah pra syarat untuk menguasai pemikiran yang lebih tinggi. Pemeringkatan pengetahuan ini pula boleh dibahagikan kepada beberapa tahap seperti berikut: 24 OUM . Peringkat yang lebih rendah akan dicapai terlebih dahulu.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 Perkembangan pemikiran adalah suatu proses yang mengambil masa yang lama. diikuti peringkat selanjutnya yang lebih susah. Rajah 2. yang bermaksud keupayaan mengingat fakta. Perkembangan pemikiran pelajar berlaku dengan pesat sewaktu mereka bersekolah sejajar dengan pertumbuhan dan perkembangan fizikal mereka.3 berikut. yang bermula dengan tahap yang mudah dicapai kepada tahap yang sukar dicapai seperti Rajah 2.3: Taksonomi objektif Domain kognitif Bloom Idea pengelasan mengikut kategori tersebut dicadangkan dalam mesyuarat jawatankuasa pemeriksa kolej semasa menghadiri Konvensyen Persatuan Psikologi Amerika di Boston pada tahun 1948 (Bloom et al. Aspek tingkah laku yang diutamakan pada peringkat ini ialah dari segi daya ingatan.

Pengetahuan tentang cara mengendalikan sesuatu. berkait dengan istilah yang berbentuk perkataan atau simbol. pemeringkatan. soalan jenis ini penting kepada pelajar untuk membuat pertalian. Pengetahuan yang diminta hendaklah sama dengan dengan pengajaran guru. bila. ii. C. Perkataan yang biasa digunakan ialah seperti siapa. A. simbol tertentu dalam matematik. beri definisi. Contohnya. jika guru hanya mengajar pada peringkat pengetahuan sahaja. Soalan memerlukan pelajar menggunakan proses mental untuk mengingat pengetahuan yang diminta. seperti “>”. v. atau istilah tertentu dalam mata pelajaran sains. iii. yang tidak disentuh dalam pengajaran. seperti mengetahui prinsip dan generalisasi dan mengetahui teori dan struktur. B.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN (a) Pengetahuan tentang sesuatu perkara yang khusus. Ciri-ciri soalan berasaskan pengetahuan ialah: i. Jawapan dapat ditentukan dengan mudah sama ada betul atau salah. (b) (c) Dalam konteks pembinaan soalan ujian. yang meliputi pengetahuan tentang proses. seperti “fotosistesis”. Guru juga tidak wajar membina soalan berasaskan pengetahuan yang baru. Selain istilah. D. penjenisan. di mana. Keadaan ini sebenarnya tidak menggalakkan pelajar berfikir dengan mendalam. Misalnya. Justeru. peristiwa atau punca maklumat. maka soalan juga harus berkait dengan pengetahuan yang disentuh sahaja. Pengetahuan tentang perkara yang bersifat sejagat dan abstrak dalam sesuatu bidang. adalah pada peringkat ini. pengetahuan tentang perkaitan antara fakta tertentu seperti tokoh. Prinsip umum bagi sesuatu soalan ialah soalan itu dibina berasaskan apa yang diajar kepada pelajar. guru seringkali membina soalan pada peringkat pengetahuan sahaja. Seterusnya. Soalan tidak memerlukan pelajar mengubah pengetahuan dalam bentuk baru. teknik atau prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah. misalnya. aliran. apa. peristiwa penting pada tahun 1511 dalam sejarah Melaka dan tahun 1957 di Negara kita. iv. Contoh soalan peringkat Pengetahuan ialah: Pelancong Barat lebih suka………………………di bawah matahari. lazimnya. soalan pada peringkat pengetahuan perlu mempunyai aras ketepatan yang sama seperti yang diberikan semasa pengajaran. Walaupun begitu. dijemur berjemur terjemur menjemur OUM 25 . Amalan ini memberi gambaran kepada pelajar bahawa fungsi pendidikan ialah semata-mata tertumpu kepada aspek pengingatan fakta sahaja.

misalnya terjemahan. v. kita sering menghadapi keadaan apabila kenyataan-kenyataan yang kita kemukakan telah disalahtafsirkan oleh orang lain. ii. lisan atau simbol tertentu.1: Aspek Kefahaman (a) Menterjemah Menterjemah bentuk komunikasi asal kepada bentuk baru dengan tidak mengubah makna asal. nyatakan. Kefahaman Dalam kehidupan seharian. (b) Menafsir (c) Mengekstrapolasi Ciri-ciri soalan berasaskan kefahaman adalah seperti berikut: i. Mengekstrapolasi maklumat iaitu pelajar dapat membuat telahan/ inferens tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan maklumat yang diberi/diterima. Pelajar menyatakan kefahaman mereka dalam ayat atau perkataan mereka sendiri. bandingkan. ditafsir atau diektrapolasikan.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 2. Pelajar boleh menjelaskan kefahaman mereka dalam bentuk tulisan. nyatakan dalam perkataan anda sendiri 26 OUM . Pengetahuan/maklumat asas telah diajar/diberi kepada pelajar. Misalnya. Apakah yang anda lakukan ketika itu? Adakah terdapat beberapa cara terbaik yang anda rasakan boleh membantu untuk memahami keadaan tersebut? Objektif kedua Domain Kognitif ialah Kefahaman (Comprehension). Menafsir idea/mesej yang disampaikan dalam bentuk tersurat atau tersirat. Soalan memerlukan penggunaan proses mental berkait dengan kefahaman. iv. bezakan. yang bermaksud keupayaan pelajar menjelaskan pengetahuan secara yang bermakna. Misalnya. Setelah sesuatu idea/mesej itu difahami. Perkataan yang kerap digunakan dalam soalan ialah seperti huraikan. Memerlukan bahan atau alat komunikasi untuk diterjemah. mengubah bentuk komunikasi yang panjang kepada bentuk komunikasi yang lebih pendek/ringkas dengan makna yang sama. iii. Pemahaman juga boleh dibahagikan kepada aspek-aspek berikut: Jadual 2. maksudnya disampaikan semula dalam perkataan pelajar itu sendiri. tafsiran dan ekstrapolasi. murid dapat menafsir data dalam bentuk carta kepada bentuk tulisan/ huraian.

Pengabstrakan ini mungkin dalam bentuk idea. Pengajaran dan penilaian peringkat aplikasi juga sepatutnya menekankan aplikasi pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. B. Menurut Bloom (1971). D. yang bermaksud keupayaan menggunakan konsep. bagaimanakah semua ini menjadi kenyataan? Cuba anda aplikasikan pula dalam sistem pendidikan negara. pelajar perlu benar-benar memahami konsep. selain dapat menyelesaikan masalah yang diberikan guru dalam bilik darjah.” A. 27 OUM . ii. teori. prosedur dan kaedah am dalam situasi khusus dan situasi am (Abu Bakar Nordin. soalan pada aras ini bertujuan menentukan sama ada pelajar dapat memilih pengetahuan yang bersesuaian dan menggunakannya dengan betul dalam menyelesaikan masalah yang baru. hukum. Menyebut semula satu masalah lama untuk menentukan prinsip yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah baru. murid dapat mengaitkan ciri-ciri fotosintesis dengan kehidupan manusia. Aplikasi dalam konteks ini bermaksud menggunakan sesuatu yang abstrak dalam situasi tertentu. C. Pada peringkat ini. teori. malah juga mampu mengaplikasikan peralatan ketenteraan tersebut secara professional dan terlatih. Misalnya. kaedah. Keupayaan menggunakan ilmu dalam menyelesaikan masalah baru yang berkaitan dengannya menjadi petunjuk sama ada pelajar telah menguasai ilmu dalam mata pelajaran berkenaan.1986). memerlukan bukan sahaja tenaga pakar yang mahir dari segi teori. sekiranya mereka dapat: i. hukum.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Contoh soalan pada peringkat Kefahaman: Pilih ayat yang paling sesuai sebagai soalan kepada penyataan di bawah: “Fahrin pergi ke hospital kerana melawat datuknya yang sedang sakit. Menentukan kesesuaian sesuatu prinsip untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah baru dengan memberikan alasan. prinsip atau teori yang perlu diingati. Objektif ketiga Domain Kognitif ialah Aplikasi (Application). iii. Ke manakah Fahrin pergi? Apakah tujuan Fahrin pergi ke hospital? Siapakah yang pergi ke hospital? Fahrin berada di hospital? Aplikasi Keputusan kerajaan untuk menaiktarafkan sistem pertahanan negara melalui pembelian peralatan tentera yang moden dan terkini. prinsip. Pada pandangan anda. difaham dan digunakan. Menentukan had setakat mana prinsip itu boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah baru. prinsip. 3. iv. Dalam konteks pembinaan item ujian. prosedur dan kaedah am untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. pelajar dikatakan menguasai peringkat Aplikasi. hukum. Menentukan prinsip yang sesuai dalam menyelesaikan masalah yang baru.

iii. vi. kira. Mendung IV. Perkataan yang sering digunakan ialah gunakan. Soalan hendaklah berkaitan dengan masalah dalam situasi baru yang tidak sama dengan masalah yang dibincang dalam bilik darjah. Kefahaman dan Aplikasi. ii.” Manakah antara yang berikut membantu mempercepatkan pengeringan pakaian itu? I. Menelah apa yang akan berlaku dalam situasi baru dengan menggunakan prinsip yang dipelajari. I dan II sahaja I dan III sahaja C. buat. 28 OUM . Soalan menggunakan proses mental aplikasi. yang bermaksud keupayaan memecahkan sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur tersebut. II. B. III dan IV sahaja Latihan 2. Panas A. Menjelaskan fenomena baru dengan menggunakan prinsip yang dipelajari. II dan IV sahaja D. Memberi justifikasi/alasan tentang keputusan/tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah baru dengan menggunakan prinsip yang dipelajari. iv. dalam situasi baru. 4. Sejuk Berangin III. Contoh soalan peringkat Aplikasi ialah: “Azah menyidai pakaian yang telah dibasuh di ampaian. selesaikan.1 Sediakan satu jadual yang menunjukkan kata kerja perlakuan yang sesuai untuk objektif Domain Kognitif peringkat Pengetahuan. peringkat Analisis menekankan kepada keupayaan pelajar mengenal pasti unsur-unsur dan struktur yang mengaitkan unsur-unsur tersebut bagi sesuatu dokumen/kes yang diberikan. pilih. Analisis Objektif keempat Domain Kognitif ialah Analisis (Analysis). iaitu menggunakan prinsip. menyelesaikan masalah. Justeru. Ciri-ciri soalan berasaskan aplikasi ialah: i. Soalan melibatkan tiga (3) frasa. vii.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 v.

iv. OUM 29 . menyusun unsur mengikut sebab. Pelajar dapat mengenal pasti prinsip organisasi dan mencorakkan rangka keseluruhan dokumen. sikap dan konsepsualisasinya. bukti dengan hipotesis. pelajar dikehendaki menentukan perkaitan antara bukti-bukti. analisis terbahagi kepada tiga (3) jenis. pelajar dikehendaki mencari bukti-bukti dalam sesuatu dokumen untuk menyokong kesimpulan yang diberikan. Misalnya. iii. (b) Analisis hubungan (c) Analisis prinsip Menurut Bloom (1971). hubungan atau prinsip organisasi. Analisis hubungan ialah keupayaan pelajar menentukan hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi. Pelajar dapat mengelaskan perkataan. Soalan menggunakan proses mental analisis.2: Jenis-jenis Analisis (a) Analisis unsur Analisis unsur ialah keupayaan pelajar menentukan unsurunsur yang terdapat dalam sesuatu dokumen. iv. Ciri-ciri soalan berasaskan analisis ialah: i. pelajar dapat mengenal pasti pendekatan yang digunakan oleh penyanyi tertentu bagi menarik minat penonton. apakah faktor. pada peringkat Analisis juga penghakiman turut berlaku. Pelajar dapat menelah apa yang akan berlaku atau sifat yang tidak dinyatakan dengan jelas. Situasi masalah mestilah baru.kenapa. Perkataan yang kerap digunakan ialah seperti mengapa. tetapi pada peringkat yang lebih rendah daripada peringkat penilaian. pendirian. buatkan rumusan. ii. Soalan memerlukan fikiran kritik. buktikan. pandangan. iii. Misalnya. bukan mengulang pengetahuan yang dipelajari. Analisis prinsip ialah keupayaan pelajar mengenal pasti prinsip organisasi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan menganalisis tujuan. tidak biasa atau berbeza dengan situasi semasa pengajaran. ii. iaitu: Jadual 2. dokumen atau bahan yang hendak dianalisis perlu ada pada pelajar. frasa dan kenyataan dalam satu set dokumen. Pelajar dapat menggunakan kriteria yang relevan. akibat dan urutan untuk menentukan corak dan susunan bahan dalam sesuatu dokumen. sama ada analisis unsur. Misalnya. v. Secara ringkas. ciri-ciri analisis adalah seperti berikut: i.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Selain itu. atau hipotesis dengan kesimpulan. Situasi.

(b) Sintesis himpunan (c) Sintesis cadangan 30 OUM . pelajar dapat menyusun kandungan pelajaran untuk persediaan peperiksasan. Setiap novel akan memperlihatkan perkembangan watak dan perwatakan yang cuba diperhalusi serta disintesiskan dalam keseluruhan novel. analisis dan hubungan yang abstrak. pelajar dapat menyampaikan perbahasan dengan hujah yang menarik. Pilih andaian berikut yang mungkin dibuat oleh penulis: A. Calon meneka secara membuta tuli. novel Kuntum Tulip Biru oleh Aena Wati atau novel Merpati Putih Terbang Lagi oleh Khadijah Hashim dan sebagainya. Tekaan calon dibantu oleh penentu khusus. Misalnya. menarik minat atau menunjukkan perasaan marah. Samad Said. iaitu sintesis yang menghasilkan cadangan melalui andaian. Calon meneka dengan bijak. Tekaan calon dibantu pengetahuan separa dan penentu khusus. Pelajar perlu menggabungkan sesuatu struktur daripada yang tidak jelas kepada satu struktur atau perkara yang lebih jelas. iaitu sintesis yang menghasilkan satu himpunan perlakuan. Sintesis Pernahkah anda membaca beberapa novel-novel yang berada di pasaran seperti novel Salina oleh A.3 : Jenis-jenis Sintesis (a) Sintesis penyampaian Sintesis penyampaian. Sintesis himpunan. C. iaitu sintesis yang menghasilkan bentuk penyampaian dengan tujuan tertentu seperti menghibur. bagaimanakah penulis mampu menggarap sesuatu karya tersebut sehingga berjaya mengangkatnya ketahap yang lebih tinggi? Objektif kelima Domain Kognitif ialah Sintesis (Synthesis). pelajar dapat mengemukakan teori yang dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sintesis cadangan. iaitu: Jadual 2. D. tersusun menyeluruh. 5. B. Sintesis terbahagi kepada tiga jenis. Misalnya. Misalnya. menghuraikan.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 Contoh soalan peringkat Analisis: Penulis sebuah buku tentang penilaian dalam pendidikan menyatakan calon akan memperoleh jawapan yang betul sebanyak 50 peratus dalam ujian benar-palsu dengan cara meneka. yang bermaksud keupayaan menggabungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya sesuatu dokumen itu menjadi lebih berstruktur. Pada pandangan anda.

Pertimbangan dibuat berdasarkan 31 OUM . cadangkan apa akan berlaku. hasil kerja. hasilkan. Bentuk soalan objektif atau esei memerlukan masalah yang kreatif. yang tidak lengkap. iii. ii. Raju mempunyai RM 345. yang bermaksud keupayaan menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui pelajar. Hasilnya dinilai oleh “pengguna” seperti pembaca atau pemerhati. Menghasilkan sebuah perancangan atau set operasi. bahan dan sebagainya. iv.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Menurut Bloom (1971). baki wangnya ialah sebanyak RM 180.50 RM 152. D. Masalah. ii. tugas atau situasi hendaklah baru kepada pelajar atau berbeza dengan daripada semasa pengajaran. Pelajar membuat pertimbangan tentang nilai sesuatun idea. vii. puisi. C. Menghasilkan penerbitan satu set hubungan abstrak seperti membentuk hipotesis. penyelesaian.50 Jadual di atas. Perkataan yang kerap digunakan ialah seperti ramalkan. iii.00 Berapakah harga sehelai baju yang dibelinya itu? A. Ciri-ciri soalan berasaskan sintesis ialah: i. vi. Memberikan kebebasan kepada calon menjawab sama ada dari segi isi atau masa. Soalan sesuai dengan proses mental sintesis. Soalan tidak perlu terperinci kerana ia akan membataskan kreativiti.00 RM 76. Penilaian Objektif keenam dan terakhir Domain Kognitif ialah Penilaian (Evaluation).25 RM 82. RM 55. B.00 dan selepas membeli barangan di atas. v. tuliskan. atau lukisan.50 6. bentuk penghasilan sintesis adalah seperti berikut: i. Contoh soalan pada peringkat Sintesis ialah: Barang Topi Baju Kuantiti 1 2 Harga RM12. Menghasilkan komunikasi unik dalam bentuk penulisan esei. menunjukkan barang yang dibeli oleh Raju.

2 Sediakan satu jadual yang menunjukkan kata kerja perlakuan yang sesuai untuk objektif Domain Kognitif peringkat Analisis. Ciri-ciri soalan berasaskan penilaian ialah: i. II dan IV I. D. ii. taksirkan. Islam menjadi agama rasmi. I. sama ada bermutu atau sebaliknya. II dan III I.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 piawaian tertentu seperti tepat. buruk dan lain-lain. iv. A. Tulisan Arab dijadikan tulisan jawi. Soalan penilaian dibentuk berdasarkan tiga (3) bahagian. arahan tindak balas dan kriteria yang digunakan. iii. v. 32 OUM . Misalnya. Istana menjadi tumpuan para intelektual. Perkataan yang biasa digunakan ialah seperti pertimbangkan. B. iii. Amalan tradisi dihapuskan. apakah kesannya kepada kerajaan Melaka pada kurun ke-15? i. ii. tentukan. memuaskan. pertahankan. dengan membandingkannya dengan hasil kerja lain. III dan IV II. berkesan. Mutu penilaian boleh dibandingkan dengan penilaian pakar. iaitu apa yang hendak dinilai. Contoh soalan pada peringkat penilaian ialah: “Kedatangan Islam ke Melaka telah disambut dengan baik oleh pemimpin dan rakyat Melaka” Berdasarkan penyataan di atas. iv. baik. Situasi perkara yang hendak dinilai mestilah baru dan tidak pernah disentuh semasa pengajaran. Sintesis dan Penilaian. pelajar dapat menilai satu hasil kerja. III dan IV Latihan 2. C. Soalan menguji proses mental peringkat penilaian.

sedih. emosi. Begitu juga sebaliknya. (2) Gerak Balas. dia akan mempunyai pandangan atau sikapnya tersendiri terhadap sesuatu perkara yang dialami. objektif Domain Afektif boleh dikelaskan mengikut peringkat penghayatan daripada yang paling rendah kepada yang paling tinggi. sikap.3 OBJEKTIF DOMAIN AFEKTIF Bagaimana anda membentuk objektif Domain Afektif? Sebagai insan kita semua mempunyai perasaan.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN 2. Objektif Domain Afektif mempunyai hubungan dengan perasaan. maka persekitaran ini sedikit sebanyak akan membentuk perasaan. sikap dan nilai yang positif. Perasaan. Dari segi praktiknya. guru jarang menulis objektif ini dalam buku rekod pengajaran berbanding objektif kognitif. sikap dan nilai adalah perkara yang dipelajari dan berkembang dari masa ke masa.4: Objektif domain afektif OUM 33 . seperti yang diutarakan oleh Bloom et al. Seperti juga objektif Domain Kognitif. penghargaan dan nilai. Rajah 2. kecewa dan sebagainya. (1988). iaitu: (1) Penerimaan. terharu. (3) Penilaian. Ada ketikanya kita merasa gembira. Selepas seseorang itu melalui pelbagai pengalaman dalam hidupnya. yang ditulis dalam bentuk perlakuan pelajar. Ini berlaku kerana ketidakwujudan prosedur dan alat yang benar-benar sesuai untuk mengukur pencapaian objektif afektif. Jika kita berada dalam persekitaran yang sihat. minat. (4) Organisasi dan (5) Perwatakan. serentak dengan perkembangan insan itu sendiri dalam pelbagai perkara.

seperti membersihkan kawasan sekolah. Misalnya. Bagaimanapun. Objektif kedua Domain Afektif ialah Gerak Balas (Responding). kita sedikit sebanyak akan cenderung untuk memberi gerak balas terhadap alunan muzik yang terhasil melalui di saluransaluran radio. Contoh objektif peringkat ini ialah pelajar dapat membezakan aktiviti luar bilik darjah daripada aktiviti formal dalam bilik darjah. gerak balas ini mungkin juga berlaku disebabkan oleh arahan orang lain. Gerak Balas Kadangkala di bawah sedar. individu berkenaan akan menunjukkan kesediaan untuk menerima. misalnya. Motif ingin tahu tentang sesuatu boleh menyebabkan seseorang itu bertindak balas terhadap rangsangan yang diterima. iaitu cuba membezakan setiap rangsangan yang diterima. Gerak balas yang terhasil ini berbeza di antara individu dengan individu yang lain berdasarkan kesesuaiannya. Terdapat tiga (3) jenis nilai ini. Pada peringkat awalnya. Nilai/motif ini. yang bermaksud seseorang akan bertindak balas terhadap rangsangan yang diterima disebabkan dia mempunyai motif tersendiri untuk berbuat demikian. individu berkenaan akan mula bertindak secara terhad. keadaan kehidupan. iaitu: 34 OUM . Tindak balas ini akhirnya akan melahirkan rasa kepuasan dalam diri individu berkenaan. menunjuk minat terhadap aktiviti di luar bilik darjah yang menyebabkan individu berkenaan bertindak balas bagi menghasilkan kepuasan padanya. Peringkat ini bermula dengan kesedaran penerima. Seterusnya. yang bermaksud kesediaan seseorang/penerima untuk menerima sesuatu yang ingin disampaikan. dia akan bertindak balas sendiri. lirik lagu. Penerimaan Objektif pertama Domain Afektif ialah Penerimaan (Receiving). selepas individu berkenaan mempunyai motif tersendiri. yang boleh dianggap sebagai motivasi luaran. iaitu individu berkenaan tidak “menjauhkan” diri daripada rangsangan yang diterima. Selepas kesedaran. 3. yang bermaksud seseorang itu memahami nilai sesuatu perbuatan yang dilakukannya kepada masyarakat. akan menjadi landasan kepada setiap perlakuan yang ditunjukkan oleh individu berkenaan. sejauhmanakah muzik mampu digunakan dalam sistem pendidikan untuk mewujudkan gerak balas di kalangan para pelajar? 2.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 1. Pada pandangan anda. penerima sedar akan irama. Penilaian Objektif ketiga Domain Afektif ialah Penilaian (Valuing).

Pemilihan nilai tertentu.3 Sediakan satu jadual yang menunjukkan kata kerja perlakuan yang sesuai untuk objektif Domain Afektif peringkat Penerimaan. iaitu memegang teguh kepada sesuatu kepercayaan (satu set nilai) yang menjadi landasan kepada perlakuannya dan sanggup mempertahan kepercayaan ini daripada sebarang cabaran. mengkonsepsualisasikan nilai-nilai dan membentuk pertalian antaranya. Komitmen.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Jadual 2. Penyusunan nilai-nilai ini terbahagi kepada dua peringkat. iaitu menerima semua nilai yang terdedah kepada individu tersebut yang menjadi landasan kepada perlakuannya.5: Domain afektif organisasi OUM 35 . iaitu memilih nilai tertentu dari nilai-nilai yang didedahkan kepada individu tersebut yang menjadi landasan kepada perlakuannya. Organisasi Objektif keempat Domain Afektif ialah Organisasi (Organization). pelajar dapat menerima peraturan sekolah dan seterusnya dapat mengawal diri mengikut peraturan tersebut. iaitu pertama. (b) Pemilihan nilai tertentu (c) Komitmen Latihan 2.5 di bawah: Rajah 2. dan keduanya menyusun nilai-nilai ini hingga menjadi satu sistem nilai/kepercayaan. yang bermaksud seseorang itu boleh menyusun semua nilai yang diterimanya kepada satu sistem yang lebih praktikal.4 : Jenis-jenis Penilaian (a) Penerimaan semua nilai Penerimaan semua nilai. Contohnya. Gerak Balas dan Penilaian 4. Ini dapat dilihat melalui analogi Rajah 2.

6: Domain afektif perwatakan Latihan 2. yang bermaksud seseorang itu mematuhi sesuatu sistem nilai dan sanggup mengamalkannya sebagai satu cara hidup. seseorang itu akan memperlihatkan: (a) perwatakan berlandaskan kepada nilai tertentu.4 Sediakan satu jadual yang menunjukkan kata kerja perlakuan yang sesuai untuk objektif Domain Afektif peringkat Organisasi dan Perwatakan.4 OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR Pernahkah anda terfikir bagaimanakah anda menguasai satu-satu kemahiran yang melibatkan pergerakkan fizikal yang juga dikenali sebagai psikomotor anda seperti bersukan.6 berikut: Rajah 2. dan (b) sistem nilai tersendiri. 2. tanpa berasaskan perasaan atau sogokan. iaitu mempunyai falsafah atau prinsip hidup tersendiri. Perwatakan Objektif kelima dan terakhir Domain Afektif ialah Perwatakan (Characterization). menari atau menunggang motosikal? Bagaimana anda membentuk objektifobjektif Psikomotor ini? 36 OUM .OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 5. misalnya dapat membuat keputusan mengikut keadaan. individu berkenaan akan kekal memegang sistem nilai berkenaan. Pada peringkat ini. Ini boleh dilihat melalui analogi dalam Rajah 2. Pada kebiasaannya.

Persediaan Objektif kedua Domain Psikomotor ialah Persediaan (Set). kanakkanak diasuh untuk menguasai pergerakan yang biasa dilakukan dalam kehidupan harian dan juga pergerakan baru dalam senaman. domain psikomotor turut mempunyai hierarki tersendiri. Guru-guru pendidikan jasmani memberi sentiasa memberi tumpuan kepada pengawalan pergerakan anggota dalam pengajaran dan latihan. (3) Pergerakan Terkawal. pelajar dapat mengingat pergerakan tersebut (persediaan mental) dan dengan itu bersedia untuk melakukannya. Di samping itu. emosi dan fizikal untuk melakukan sesuatu pergerakan. Sebagai mana dalam domain kognitif dan afektif. (6) Pergerakan Suaian dan (7) Pergerakan Ciptaan. Pada peringkat prasekolah dan sekolah rendah. Simpson (1972) mengemukakan tujuh peringkat objektif domain psikomotor. kemahiran menggelecek dalam permainan bola sepak. apabila pelajar melihat pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar. yang bermaksud seseorang itu bersedia secara mental. melalui pemerhatian terhadap sesuatu pergerakan. Misalnya. Persepsi Objektif pertama Domain Psikomotor ialah Persepsi (Perception). OUM . (4) Pergerakan Mekanistik. Contoh 37 2. seperti memerhati pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar. (2) Persediaan.5: Objektif domain psikomotor 1. seseorang itu akan dapat mengingat pergerakan motor (motor movement) berkaitan dengan pergerakan yang dilihat. (5) Pergerakan Kompleks. Rajah 2. dia akan ingat cara bagaimana pemain melakukan “rejaman” tersebut. misalnya.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Psikomotor adalah kemahiran berkaitan pergerakan anggota fizikal seseorang. Contoh objektif pengajaran peringkat Persepsi ialah “Pelajar dapat menjelaskan cara pemain melakukan “rejaman” dalam permainan bola tampar”. mereka dilatih untuk menguasai kemahiran khusus yang jarang dilakukan dalam kehidupan harian. daripada mudah kepada susah. iaitu: (1) Persepsi. yang bermaksud seseorang itu mempersepsikan satu pergerakan tertentu. Misalnya. Melalui pemerhatian ini. seperti memerhati pergerakan “rejaman” dalam permaian bola tampar.

pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” baru dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin semasa bola rendah”. yang bermaksud seseorang itu dapat melakukan pergerakan awal berkaitan kemahiran yang ingin dipelajari. Misalnya. yang bermaksud seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan secara cekap dan licin dalam sesuatu keadaan tertentu. Pergerakan Terkawal dan Pergerakan Mekanistik. pelajar meniru bagaimana pemain melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar. Pergerakan Kompleks Objektif kelima Domain Psikomotor ialah Pergerakan Kompleks (Complex Response). Persediaan. Contoh objektif pengajaran peringkat Pergerakan Terkawal ialah “Pelajar dapat melakukan pergerakan awal cara melakukan “rejaman” dalam permainan bola tampar”. iaitu berjaya melakukan pergerakan ini sendiri. iaitu berjaya meniru pergerakan pemain. Pergerakan Ciptaan Objektif ketujuh dan terakhir Domain Psikomotor ialah Pergerakan Ciptaan (Originative Response). Pergerakan Suaian Objektif keenam Domain Psikomotor ialah Pergerakan Suaian (Adaptive Response). pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar seperti yang perhatikan. pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin. Misalnya. 5. tanpa meniru pemain. Misalnya. Misalnya. 3. yang bermaksud seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan yang ingin dipelajari secara mahir dan yakin. Latihan 2. Contoh objektif pengajaran peringkat Pergerakan Mekanistik ialah “Pelajar dapat melakukan “rejaman” dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin”. Pergerakan Mekanistik Objektif keempat Domain Psikomotor ialah Pergerakan Mekanistik (Mechanistic Response). Contoh objektif pengajaran peringkat Pergerakan Sesuaian ialah “Pelajar dapat melakukan “rejaman” dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin semasa bola rendah”. Contoh objektif pengajaran peringkat Pergerakan Mekanistik ialah “Pelajar dapat meniru cara melakukan “rejaman” dalam permainan bola tampar”. Pergerakan Terkawal Objektif ketiga Domain Psikomotor ialah Pergerakan Terkawal (Guided Response). Pergerakan ini biasanya dilakukan secara peniruan dan cuba jaya. 7. 4.5 Sediakan satu jadual yang menunjukkan kata kerja perlakuan yang sesuai untuk objektif Domain Psikomotor peringkat Persepsi.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 objektif pengajaran peringkat Persediaan ialah “Pelajar dapat menjelaskan cara melakukan “rejaman” dalam permainan bola tampar”. yang bermaksud seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan yang kompleks secara cekap dan licin. Misalnya. pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin semasa bola rendah”. 38 OUM . yang bermaksud seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan baru secara cekap dan licin dalam sesuatu keadaan tertentu. Contoh objektif pengajaran peringkat Pergerakan 6.

TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Sesuaian ialah “Pelajar dapat melakukan “rejaman” baru dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin semasa bola rendah”. Rajah 2. hubungan murid dengan murid. (7) Memulakan dan (8) Menukar. murid dengan guru atau murid dengan orang tua. (5) Bekerjasama.6 Sediakan satu jadual yang menunjukkan kata kerja perlakuan yang sesuai untuk objektif Domain Psikomotor peringkat Pergerakan Kompleks.5 OBJEKTIF DOMAIN SOSIAL Adakah objektif-objektif pengajaran yang telah dibincangkan itu mencukupi? Selain proses/aktiviti yang berlaku dalam tiga domain utama ini. Domain ini terdiri daripada lapan peringkat objektif. Dettmer (1997) mencadangkan satu domain khusus untuk hubungan/tingkah laku sosial. (4) Berunding. (3) Melibatkan Diri. Latihan 2. 2. Pergerakan Suaian dan Pergerakan Ciptaan. iaitu: (1) Berhubung.6: Objektif domain sosial OUM 39 . (6) Menghakim. (2) Berkomunikasi. Contohnya. kita dapati proses/ aktiviti dalam bidang hubungan sosial tidak diberi perhatian sewajarnya. Sehubungan itu. iaitu Domain Sosial.

tingkah laku berbincang menunjukkan seseorang itu ingin membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kumpulannya. 2. kontak mata merupakan permulaan kepada “perkenalan” yang berakhir dengan berlakunya sesuatu komunikasi. Rajah 2. Di sini. Berkomunikasi Objektif kedua Domain Sosial ialah Berkomunikasi (Communicating). Contoh objektif pengajaran peringkat Berunding ialah “Pelajar cuba menjelaskan sesuatu isu/masalah supaya penyelesaian yang baik dapat dicapai dengan segera”. Berunding Objektif keempat Domain Sosial ialah Berunding (Negotiating). yang bermaksud seseorang itu cuba berkomunikasi dengan seseorang lain.7: Melibatkan diri 4. 3. yang bermaksud seseorang itu secara sukarela mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti berkumpulan. Di sini. Berhubung Objektif pertama Domain Sosial ialah Berhubung (Relating). seperti berbual-bual dengan beberapa orang lain. Melibatkan Diri Objektif ketiga Domain Sosial ialah Melibatkan Diri (Participating). Di sini. iaitu cuba memberi atau menerima mesej. tingkah laku ingin bertanya itu menyebabkan orang kedua turut bertindak untuk berkomunikasi. Di sini. yang bermaksud seseorang itu cuba menunjukkan tingkah laku membuat kontak (contact) terhadap seseorang lain. seperti berbincang untuk membuat sesuatu keputusan. Contoh objektif pengajaran peringkat Berhubung ialah “Pelajar menyedari kehadiran seseorang lain”. yang bermaksud seseorang itu boleh membuat perbincangan dengan ahli-ahli kumpulan tentang sesuatu isu/masalah yang timbul. tingkah laku berbual akan menggalakkan ahli kumpulan turut mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut. seperti ingin bertanya tentang sesuatu. Contoh objektif pengajaran peringkat Berkomunikasi ialah “Pelajar cuba berkomunikasi dengan seseorang lain melalui bahasa isyarat”. seperti membuat kontak mata (eye contact). Contoh objektif pengajaran peringkat Melibatkan Diri ialah “Pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti berkumpulan”. 40 OUM .OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 1.

Menukar Objektif kelapan dan terakhir Domain Sosial ialah Menukar (Converting). Di sini. Di sini. Menghakim Objektif keenam Domain Sosial ialah Menghakim (Adjudicating). tingkah laku berkerjasama menunjukkan seseorang itu ingin semua ahli sama-sama menyelesaikan projek/masalah yang dihadapi. seperti berkhemah di tepi sungai.8: Menghakim 7. Rajah 2. walaupun terpaksa menghadapi risiko tertentu. seperti mencintai alam sekitar. 6. yang bermaksud seseorang itu dapat memulakan sesuatu aktiviti berkumpulan yang baru. Di sini. 41 8. Contoh objektif pengajaran peringkat Memulakan ialah “Pelajar berjaya mencadang dan melaksanakan projek baru bersama ahli-ahli kumpulannya”. yang bermaksud seseorang itu boleh berkerjasama dengan ahli-ahli kumpulan untuk menjayakan sesuatu projek. seperti meleraikan satu pertengkaran. Contoh objektif pengajaran peringkat Berkerjasama ialah “Pelajar dapat menguruskan ahli-ahli kumpulan untuk menjayakan projek”. seperti berkerjasama untuk membersihkan kawasan sekolah.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN 5. Contoh objektif pengajaran peringkat Menukar ialah “Pelajar berjaya mendorong ahli-ahli kumpulannya membersihkan kawasan sekolah setiap minggu “. tingkah laku meleraikan pertengkaran menunjukkan seseorang itu ingin mengekalkan keharmonian di kalangan ahli-ahli kumpulannya. Bekerjasama Objektif kelima Domain Sosial ialah Berkerjasama (Collaborating). yang bermaksud seseorang itu dapat bertidak untuk mendamaikan sesuatu keadaan apabila terdapat perbezaan pendapat. OUM . yang bermaksud seseorang itu berupaya menukarkan gaya hidup ahli-ahli kumpulan kepada gaya hidup baru. Di sini. tingkah laku mendorong ahli-ahli kumpulan mencintai alam sekitar menunjukkan seseorang itu ingin melihat ahli-ahli kumpulannya hidup dalam persekitaran yang lebih harmoni. tingkah laku mengadakan perkhemahan menunjukkan seseorang itu ingin melihat ahli-ahli kumpulannya mendapat pengalaman baru. Memulakan Objektif ketujuh Domain Sosial ialah Memulakan (Initiating). Contoh objektif pengajaran peringkat Menghakim ialah “Pelajar dapat menyelesaikan perbalahan di kalangan ahli-ahli kumpulan”.

Tajuk seterusnya akan membincangkan tentang penyediaan Jadual Penentu Ujian (JPU) yang diharapkan dapat memberi panduan kepada penggubal soalan ujian. agar keputusan yang diperoleh benar-benar tepat dan sebarang tindakan susulan akan tepat dan selaras. bagi memastikan soalan ujian yang digubal itu memiliki kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. 3. Berikan tiga (3) peringkat objektif Domain Afektif. 2. Penetapan dan penentuan objektif pengajaran yang jelas akan dapat membantu guru dalam menyediakan alat pengukuran yang berkesan dan sesuai bertepatan dengan objektif penilaian yang ditetapkan. 3. Melibatkan perkembangan hubungan/tingkah laku sosial pelajar. Domain Kognitif Domain Afektif Domain Psikomotor Domain Sosial UJIAN 1 1. Domain Psikomotor dan Domain Sosial. 42 OUM .OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 RUMUSAN Penggubalan alat pengukuran memerlukan perancangan yang rapi. afektif. Senarai dan jelaskan tiga (3) peringkat objektif Domain Sosial. teliti dan sistematik. Melibatkan perkembangan intelek pelajar. Jelaskan apakah Domain Sosial. Terbahagi kepada empat domain iaitu kognitif. Melibatkan perkembangan kemahiran dan kebolehan fizikal. 2. Domain Afektif. Berikan contoh perlakuan yang sesuai bagi tiga (3) peringkat objektif Domain Sosial di atas. Tajuk ini telah menjelaskan tentang peringkat-peringkat objektif pengajaran bagi Domain Kognitif. UJIAN 2 1. Melibatkan perkembangan sikap dan nilai. Jelaskan maksud objektif “Analisis” dalam Domain Kognitif. Jelaskan pertalian antara objektif pelajaran dengan penilaian. psikomotor dan social. GLOSARI Objektif Pengajaran Dinyatakan dalam bentuk penyataan yang jelas bagi sebagai panduan kepada guru dalam memilih kaedah dan pendekatan dalam pengajaran di bilik darjah.

Talented. Boston: Pearson. & Detmer. Madaus. (1972). Classroom testing: Construction. and Creative. 3. D. K.R. Mokhtar Ismail. E.S.S. Hutchinson. Krathwohl. Penilaian kendalian sekolah.). B. B. G. P. The Psychomotor Domain.. Handbook on formative and summative evaluation of student learning. Pusat Perkembangan Kurikulum. Bloom. Raminah Haji Sabran (1991).A. Kementerian Pendidikan Malaysia. Presented at annual conference of the Kansas Association for Gifted.S. Illinois: F. Hanna.E Peacock Publisher Inc. Occasional papers no.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN RUJUKAN Abu Bakar Nordin. Assessment for Affective Teaching: Using ContextAdaptive Planning. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.S. (2004).A. OUM 43 . Dettmer. Penilaian di bilik darjah. New blooms for established fields. Simpson. Bloom. Developing scale in affective domain. P. (1995). (1989). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1987).. B. Masia.B. buku pedoman 1: Domain kognitif (ed.F.S. Washington. B. (1997). Taksonomi objektif pendidikan. G. DC: Gryphon House. Hasting. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka... J. (1971).j.T. (1965). vol. Bloom. New York: Harper and Row Publisher. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->