KANDUNGAN

Prakata Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia 1.1 Kementerian 1.1.1 Bahagian Pengurusan Pendidikan 1.1.2 Bahagian Pentadbiran 1.2 Negeri 1.2.1 Peringkat Bahagian (Sabah & Sarawak) 1.2.2 Peringkat Daerah 1.2.3 Peringkat Sekolah 1.3 PSPN dan BTPN 1.3.1 Penubuhan PSPN dan BTPN 1.3.2 PSPN Berbangunan Sendiri 1.3.3 PSPN Berbangunan Sementara 1.3.4 Penubuhan BTPN 1.3.4.1 BTPN Sabah 1.3.4.2 BTPN Sarawak 1.3.5 Jaringan PSPN dan BTPN dengan BTP Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) 2.1 Konsep 2.1.1 PSPN Sebagai Pusat Kegiatam Guru 2.1.2 PSPN Sebagai Pusat Rujukan 2.2 Rasional 2.3 Justifikasi 2.4 Prinsip 2.5 Pencapaian PSPN dan BTPN 2.5.1 Peringkat Penyesuaian 1982-1983 2.5.2 Peringkat Pemulihan 1984 – 1986 2.5.3 Peringkat Kematangan 1987 2.5.4 PSPN Kedah 2.5.5 BTPN Sabah dan Sarawak Pusat Kegiatan Guru (PKG) 3.1 Konsep 3.1.1 Jonsep Institusi Pendidikan 3.1.2 Konsep Budaya Perkongsian 3.1.3 Konsep Perkongsian Pendidikan 3.1.4 Konsep Dalam Rangkaian Pusat Sumber Pendidikan

Bab 1

9 9 9 10 11 12 12 13 14 16 18 18 20 24 25 28 31 33 34 36 37 41 45 46 48 49 50 52 61 76 76 77 78 78 78

Bab 2

Bab 3

1

3.2 3.3 3.4 3.5

Bab 4

Matlamat Objektif Fungsi Peranan 3.5.1 Pusat Kegiatan Ikhtisas Kurikulum 3.5.2 Pusat Sumber 3.5.3 Pusat Sosial 3.5.4 Agen Perubahan 3.5.5 Agen Penyelesian Masalah 3.6 Pengoperasian 3.7 Pentadbiran 3.8 Pengurusan 3.9 Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti 3.10 Aktiviti PKG 3.11 Perkhidmatan PKG 3.12 PKG Dalam Era Digital Pusat Sumber Sekolah (PSS) 4.1 Perkembangan PSS 4.2 PSS Tahun 2000 4.3 Definisi 4.4 Konsep 4.5 Objektif 4.6 Matlamat 4.7 Peranan dan Fungsi Pusat Sumber Sekolah 4.8 Organisasi Pusat Sumber Sekolah 4.9 Peraturan dan Panduan PSS 4.10 Kewangan 4.11 Sistem Pinjaman 4.12 Rekod 4.13 Bahan-bahan 4.13.1 Jenis Bahan PSS 4.13.2 Perolehan dan Pengumpulan Bahan 4.13.3 Alat Pemilihan Bahan 4.13.4 Cara Pembelian Bahan 4.13.5 Pilihbuang/Pilihsimpan 4.13.5 Langkah-langkah Kawalan

79 79 81 82 82 83 84 84 84 85 86 86 89 91 93 95 101 105 108 109 110 111 112 115 117 124 125 129 129 130 130 132 134 135 137 138

2

Bab 5

Bab 6

Proses Teknik, Pengelasan dan Pengkatalogan 5.1 Proses Teknik 5.1.1 Penerimaan Bahan 5.1.2 Merekod Bahan/Alat 5.1.3 Memproses Bahan 5.1.4 Memproses Bahan-bahan Bukan Buku 5.1.5 Memproses Alat 5.2 Pengelasan dan Pengkatalogan 5.2.1 Pengelasan 5.2.2 Pengkatalogan Pusat Sumber Sekolah Digital (PSSD) 6.1 Konsep 6.2 Matlamat 6.3 Tujuan 6.4 Rasional 6.5 Fungsi 6.6 Koleksi 6.7 Kemudahan Fizikal 6.8 Jawatankuasa PSSD 6.9 Kewangan 6.10 Rangkaian Pusat Sumber Digital Lampiran A Arahan-arahan Perbendaharaan Lampiran B Sistem Pengelasan Perpuluhan Dewey (SPPD) Bibliografi

139 140 140 142 143 144 146 148 149 167 183 184 184 185 186 188 190 191 194 194 200 203 209 440

3

PRAKATA

Apabila kita merujuk kepada sistem pengajaran dan pembelajaran yang wujud di negara ini, kita tidak dapat elak dari sebarang perbincangan berhubung dengan Koridor Raya Multimedia atau MSC, komputer, teknologi maklumat, multimedia dan internet. Kalau dahulu internet merupakan satu fenomena yang membentuk sejarah baru dalam penggunaan komputer dalam pendidikan. Dahulu komputer digunakan semata-mata untuk pemprosesan data tetapi sekarang dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti ICT, multimedia dan internet, komputer telah dianggap sebagai satu alat serbaguna bagi kegunaan komunikasi, hiburan, storan, penyelidikan, multimedia dan alat untuk pengajaran dan pembelajaran. Dalam keghairan menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran, timbul pula beberapa isu yang perlu diberi perhatian serius, antaranya ramai yang menjadi agak keliru bagaimana pula untuk mengendalikan maklumat yang begitu banyak di samping memikirkan bagaimana untuk menguruskan maklumat-maklumat tersebut bagi penggunaan dengan lebih sistematik dan berkesan. Sungguhpun begitu itu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bukan bergantung sematamata kepada jumlah maklumat yang banyak, tetapi bagaimana kita mengurus dan menggunakan maklumat yang diperolehi secara bijak, teratur dan berkesan serta menjadikan pengetahuan yang bermakna dan berguna untuk diaplikasikan ke dalam satu bentuk aksi bagi sesuatu tujuan atau keperluan. Keperluan dalam penggunaan maklumat secara berkesan ini menjadi lebih ketara dengan wujudnya Sekolah Bestari yang berteraskan ICT. Sekolah Bestari ini telah disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sejak tahun 1998 lagi, anjakan paradigma pendidikan amat perlu dilaksanakan segera. Tidak ada makna dan gunanya jika Sekolah Bestari itu hanya dilebalkan

4

sebagai nama dan jenama khas untuk sekumpulan sekolah elit sahaja, sedangkan cara pembelajaran, pendekatan pengajaran, kurikulum persekolahan dan system pendidikan secara keseluruhannya di sekolahsekolah di negara ini masih berada ditahap lama. Apabila Sekolah Bestari mula diperkenalkan, Wan Zahid (1996), ia diharapkan akan dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang pintar, kreatif, inovatif dan kaya dengan idea. Di sekolah tersebut, komputer dan internet merupakan media terpenting dalam penyampaikan maklumat dan ilmu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Wan Zahid juga menyarankan supaya perubahan segera diambil. Di samping itu beliau turut menegaskan konsep Sekolah Bestari ini akan berupaya memandu dan menggalakkan pelajar mengeluarkan pendapat serta menjana idea-idea baru. Pelajar-pelajar juga tidak akan dihalang untuk menimba pengetahuan, tidak seperti sekarang kebanyakkan pelajar dan guru sentiasa dibelenggu oleh kurikulum yang mesti dihabiskan sebelum peperiksaan. Persoalannya di sini, tanpa kemudahan prasara dan pengurusan maklumat yang baik serta pengurusan secara sistematik dan berkesan, bolehkah hasrat ini dicapai? Berbagai cadangan telah dibuat tentang bagaimana pelajar itu perlu belajar dengan terlaksananya Sekolah Bestari ini. Proses pengajaran kini telah berubah daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan pelajar. Rowntree(1974) turut menegaskan: “ There is nothing to prevent the exchange of role between student and teacher…one of the teacher’s prime aims should be to render himself superfluous by enabling the

5

students themselves to take on the job of arranging further learning to take place.” Apter (1968) turut berpendapat: “ The educational process is changing from static to dynamic-knowledge quickly becomes obsolete.” Justru itu guru kini bukan lagi sebagai penyampai maklumat semata-mata, tetapi perlu memainkan peranan sebagai fasilitator, penasihat, perunding dan penggerak aktiviti pembelajaran. Persoalan ini juga turut ditimbulkan, bagaimana dengan sekolahsekolah lain yang bukan Sekolah Benstari? Bagaimana semua ini dapat dilakukan dengan bertambahnya bilangan pelajar yang memasuki sekolah setiap tahun dan bilangan guru terlatih tidak pernah mencukupi dalam ertikata sebenarnya. Kemudahan prasara yang tidak setimpal dengan pertambahan pelajar setiap tahun dan pengaliran maklumat yang begitu pesat, proses pengajaran dan pembelajaran menjadi semakin rumit. Jumlah masa untuk guru menumpukan kepada setiap pelajar juga semangkin menguncup. Justru itu banyak sekolah menyedari bahawa pembangunan sumber pengajaran dan pembelajaran adalah satu perkara yang penting bagi menyokong kepada perubahan kurikulum dan kehendak pendidikan yang sering berlaku dan juga perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Banyak sekolah telah memberi penekanan kepada kepentingan pembangunan dan pengurusan Pusat Sumber masing-masing yang diharap dapat mengatasi atau sekurang-kurangnya membantu meringankan beban perubahan yang begitu mendadak dan pantas sekali. Ini ditegaskan lagi oleh Iliyas (1985):

6

“In our rapidly developing society, absolescence of information is making the standard textbook ineffective and expensive as the only medium in the learning process. The swing towards a broader curriculum and mixed ability teaching is also making independent learning more and more an integral part of the school day. This approach is no longer the forte’ of the innovator – even the die-hard ‘chalk and talk’ teachers are finding they are being overtaken by events. The changing social scene is making authoritarian discipline more difficult to impose. Teachers are realizing that they need resources to help create more of a learning situation than the traditional pedagogic style”. ‘Resources’ yang dimaksudkan di sini bukan sahaja media seperti yang lazim difahami umum. Tetapi ia lebih luas dari segi pengertiannya, mengikut Beswick (1972): “A resource is anything which may be an object of study or stimulus for the pupils. It will be realized that this definition covers almost everything that can be used to promote teaching and learning. It includes all forms of media, kits, modules, specimens, objects in the community,

7

events and instructional strategies; any resources that can be organized and rearranged to create new situations for new strategies in teaching and learning”. Dalam konteks ini, satu pengertian yang agak terhad akan digunakan untuk memudahkan dari segi pengertiannya, walaupun Beswick menegaskan factor-faktor seperti individuals, situations dan environment tidak boleh diketepikan, tetapi bagi memudahkan pengurusan dalam konteks pendidikan, resources dihadkan skop pengertiannya kepada beberapa bentuk media sahaja seperti bahanbahan bercetak dan bukan cetak, program dan bahan bantu mengajar, termasuk berbagai jenis hardware dan software yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Justru itu melalui buku ini penulis cuba memaparkan dari aspek kepentingan pengurusan sumber pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan membincangkan kemudahan prasarana yang sedia ada seperti yang dirancangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, sama ada diperingkat kementerian sendiri, peringkat negeri, daerah dan seterusnya sehingga ke peringkat sekolah. Sungguhpun begitu penekanan diberi lebih kepada pengurusan di peringkat sekolah. Ini memandangkan ramai guru dan juga pelajar yang masih belum mahir dalam pengurusan dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS). Atas dasar itu penulis berharap dengan buku ini para guru dapat memahami dari segi kepentingan pengurusan PSS dan juga sekurang-kurangnya dapat melibatkan diri secara lebih berkesan dalam pengurusan PSS di peringkat sekolah masing-masing dan di samping melibatkan diri dengan pelaksanaan di peringkat daerah dan juga negeri.

8

BAB 1 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1.1 Kementerian

Sistem pentadbiran pendidikan di Malaysia lebih kepada sistem pentadbiran berpusat, di mana pentadbirannya disusun mengikut hairaki, iaitu peringkat negara (KPM), negeri (JPN), daerah (PPD) dan sekolah, bentuk ini diamalkan oleh semua negeri di Semenanjung Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak ia memepunyai Pejabat Pendidikan Bahagian (PPB) yang menghubungkan di antara negeri (JPN) dengan daerah (PPD). Walau bagimanapun pihak kementerian sedang berusaha untuk menyelaraskan pentadbirannya mengikut sistem yang diamalkan di Semenanjung Malaysia. 1.1.1 Bahagian Pengurusan Pendidikan

Di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia struktur pengurusan dan pentadbiran telah mengalami beberapa perubahan. Ketika ini di bawah Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia terletak lima jabatan yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah bagi setiap jabatan, iaitu Jabatan Pendidikan Swasta, Jabatan Pra Sekolah, Rendah dan Menengah, Jabatan Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Islam & Moral dan Jabatan Pendidikan Teknikal. Di bawah Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia diletakkan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Bahagian Teknologi Pendidikan, Institut Aminuddin Baki dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) kesemuanya 14 jabatan. Di bawah Jabatan Pendidikan Swasta terdapat tiga bahagian lagi iaitu Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Swasta, Bahagian

9

Pendaftaran dan Piawai, Bahagian Penguatkuasaan, dimana setiap bahagian ini diketuai oleh seorang pengarah. Jabatan Pra Sekolah, Rendah dan Menengah di bawahnya terdapat lima bahagian iaitu Bahagian Sekolah, Bahagian Pendidikan Guru, Pusat Perkembangan Kurikulum, Bahagian Buku Teks dan Bahagian Sukan. Setiap bahagian ini juga diketuai oleh seorang pengarah. Di bawah Jabatan Pendidikan Khas hanya terdapat tiga bahagian. Antaranya Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Khas, Bahagian Perkhidmatan Pendidikan Khas dan Bahagian Latihan dan Khidmat Bantu, juga setiap bahagian ini diketuai oleh seorang Pengarah. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, di bawahnya terdapat tiga bahagian sahaja iaitu Bahagian Pendidikan Pengurusan Islam dan Moral, Bahagian Dakwah & Kepimpinan dan Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. Setiap bahagian juga diketuai oleh seorang pengarah. Jabatan Pendidikan Teknikal mempunyai lima bahagian dan setiap bahagian juga diketuai oleh seorang pengarah iaitu Bahagian Pengurusan Teknikal dan Vokasional, Bahagian Kurikulum Teknik dan Vokasional, Bahagian Pengurusan Politeknik, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Teknik dan Vokasional serta Bahagian Latihan dan Kemajuan Staf. 1.1.2. Bahagian Pentadbiran Bahagian ini diletak terus di bawah bidang kuasa Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan dan di bawahnya terdapat Timbalan Ketua

10

Setiausaha Kewangan dan Pembangunan yang mengetuai empat lagi bahagian, iaitu Bahagian Kewangan, Bahagian Pembangunan Penswastaan dan Bekalan, Bahagian Sistem Maklumat dan Bahagian Hubungan Antarabangsa. Di bawah Timbalan Ketuasetiausaha Pengurusan, Personel dan Organisasi terdapat tiga bahagian, iaitu Bahagian Pembangunan & Perkhidmatan dan Bahagian Khidmat Pengurusan. Bahagian pentadbiran ini juga terdapat di bawahnya Jabatan Pendidikan Tinggi yang mengetuai empat bahagian lagi iaitu Bahagian Pengurusan Dasar dan Governan IPT, Bahagian Pembangunan Kewangan IPT, Bahagian Kemasukan Pelajar IPT dan Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negeri. Setiap bahagian ini diketuai oleh seorang Timbalan Pengarah. Terdapat beberapa bahagian lagi yang diletak terus di bawah Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan ini juga terdapat beberapa bahagian lagi termasuk Bahagian Dasar dan Pengurusan Korporat, Bahagian Audit Sekolah & Audit Dalam, Penasihat Undang-undang, Bahagian Matrikulasi, Perpustakaan Negara Malaysia, Dewan Bahasa & Pustaka, dulu Institut Teknologi Mara sekarang UITM, Universiti-universiti, Kolej Tunku Abdul Rahman, Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dan Lembaga Akreditasi Negara. 1.2. Negeri Struktur pentadbiran di peringkat negeri ini diketuai oleh seorang Pengarah dan dibantu oleh seorang Timbalan Pengarah yang menjadi tulang belakang pentadbiran dan pengurusan di Jabatan Pendidikan Negeri ialah beberapa Ketua Penolong Pengarah dan dibantu oleh

11

beberapa orang Penolong Pengarah. Pengarah Pendidikan Negeri bertanggungjawab terus kepada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan dalam hal-hal bersabit pengurusan dan professional. Walau bagimanapun bagi negeri Sabah dan Sarawak, Pengarah Pendidikan juga bertanggungjawab kepada Ketua Menteri dalam perkara-perkara bersabit pembangunan pentadbiran pendidikan di negeri-negeri berkenaan. 1.2.1 Peringkat Bahagian (Sabah & Sarawak) Pentadbiran mengikut bahagian hanya terdapat di negeri Sabah dan Sarawak sahaja, kerana memudahkan dari segi pengurusan disebabkan kedua-dua negeri ini agak besar dari segi geografinya. Sabah mempunyai empat bahagian dan Sarawak dibahagikan kepada lima bahagian. Setiap bahagian ini diketuai oleh seorang Pegawai Pendidikan Bahagian dan dibawahnya terdapat beberapa orang Pegawai Pendidikan Daerah dan dibantu oleh beberapa orang pegawai lain. Bidang tugas mereka antara lain pengawasan sekolah-sekolah dalam bahagian, pengagihan buku teks, pemantauan pelaksanaan kurikulum di sekolah, mengkoordinasi aktiviti peperiksaan dan penilaian dan lain tugas yang berkaitan. 1.2.2 Peringkat Daerah Di setengah-setengah negeri di Semenanjung Malaysia terdapat unit pentadbiran di peringkat daerah dan ini terdapat juga di negeri Sabah dan Sarawak. Pentadbiran di peringkat ini diketuai oleh Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) dan disokong oleh beberapa orang penyelia dan dibantu oleh staf sokongan. Di Semenanjung Malaysia PPD bertanggungjawab terus kepada Pengarah Pendidikan Negeri. Bidang

12

tugasnya merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan aktiviti pendidikan di peringkat daerah. 1.2.3 Peringkat Sekolah

Di peringkat ini sekolah diketuai oleh seorang Pengetua atau Guru Besar bagi sekolah rendah dan dibantu oleh beberapa orang Penolong Kanan serta disokong oleh staf sokongan, bilangannya bergantung kepada saiz sekolah. Bidang tugas seorang Pengetua atau Guru Besar (BPPP, 1981) antara lain ialah: a. Mengurus dan mentadbir sekolah. b. Mengawas pelaksanaan kurikulum yang ditetapkan oleh KPM. c. Mengurus dan melaksanakan program pendidikan di sekolah seperti Kaunseling, aktiviti Kokurikulum, Pusat Sumber Sekolah, rancangan TV Pendidikan dan lain-lain program yang diperkenalkan oleh KPM. d. Mengurus dan mempromosi aktiviti seperti aktiviti sukan dan permainan, pertubuhan dan kelab dan lain-lain lagi yang dirancang oleh KPM. e. Memimpin dan menjalin perhubungan baik dengan Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG). Walaupun pada hakikatnya struktur pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia ini adalah lebih berpusat, pada setengah-setengah perkara ia tidak begitu menghalang dari pelaksanaan peringkat negeri sahaja, asalkan pelaksanaan itu tidak bercanggah dengan hal-hal polisi

13

kerajaan dan kementerian. Ini jelas dilihat dalam pelaksanaan Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) di mana pihak kementerian telah mengamalkan sikap desentralisasi dalam memberi bantuan professionalisme kepada guru-guru. 1.3 PSPN dan BTPN Walaupun secara kronologi dan lokasinya, kedua-dua agensi pendidikan ini iaitu Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) di Semenanjung dan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) di Sabah dan Sarawak beroperasi dalam jangka waktu dan latar belakang geografi yang berbeza, tetapi objektif serta peranan yang dilaksanakan oleh kedua-duanya adalah sama iaitu berusaha ke arah mencari penyelesaian kepada masalah pengajaran dan pembelajaran di sekolahsekolah. Iaitu tepat pada masa dan tempat yang sesuai serta melibatkan guru-guru secara langsung dengan bantuan kakitangan sumber. Dalam konteks merapatkan akses sumber pendidikan kepada guruguru dan pelajar di sekolah-sekolah, PSPN dan BTPN telah merangka pelan tindakan masing-masing. Pelan perancangan tindakan ini merupakan satu perancangan asas bagi membolehkan PSPN dan BTPN melaksanakan fungsi dan peranannya di atas landasan yang menuju ke arah pencapaian matlamat penubuhan serta pengwujudannya. Dengan wujudnya Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan Sub-PKG (Sabah sahaja) di peringkat daerah, PSPN dan BTPN telah memainkan peranannya untuk melaksanakan dan menyelaras program-program inovasi pendidikan dan projek khas di peringkat negeri. Pendekatan ini juga dapat dilihat melalui peranan yang dimainkan oleh BTPN Sabah dan Sarawak. BTPN Sabah dan Sarawak hanya

14

berperanan di peringkat negeri, manakala Pusat Sumber Pendidikan Bahagian (PSPB) di Sabah dan Bahagian Teknologi Pendidikan Bahagian (BTPB) di Sarawak pula melaksanakan aktiviti teknologi pendidikan di peringkat bahagian, ini berasaskan kepada keperluan setempat. Sebagai contoh, dalam Blueprints PSPN Kelantan ada dinyatakan, untuk menjadikan PSPN sebagai tempat tumpuan guru-guru bagi mendapatkan khidmat bantu, nasihat dan kepakaran bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran dengan cara berikut: a. Menyediakan perpustakaan yang lengkap sebagai tempat rujukan sumber pengajaran. b. Menyediakan model-model dan bahan-bahan yang sesuai dan berkesan. c. Menyediakan bank soalan. d. Menyediakan buku-buku pengajaran yang sesuai dan berkesan. e. Mengembangkan kepakaran para pegawai melalui pengalaman, kursus, perbincangan, seminar dan bengkel. Matlamat tersebut juga dapat dilihat melalui pernyataan objektif Bahagian Teknologi Pendidikan Sabah (BTPN Sabah), yang menegaskan matlamat penubuhannya adalah sebagai satu tempat yang boleh memberi perkhidmatan bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui pinjaman Peralatan atau Alat Bantu Mengajar (ABM) oleh guru dan Alat Bantu Belajar (ABB) oleh

15

pelajar serta mewujudkan peningkatan ikhtisas para guru melalui kaedah tunjukcara, bimbingan dan kursus dalaman perkhidmatan yang diberikan oleh tenaga pakar dan kakitangan sumber di BTPN.” (BTPN Sabah, 2001) 1.3.1 Penubuhan PSPN dan BTPN Perbincangan tentang usaha dan perancangan awal ke arah penubuhan PSPN dan BTPN dalam bab ini bertujuan untuk memberikan satu perspektif sejarah terhadap usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah serta Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk merealisasikan kewujudan PSPN dan BTPN. Cadangan awal untuk menubuhkan PSPN bermula dalam bulan November 1974 hasil daripada lawatan kerja UNESCO Identification Mission ke Malaysia (BPPP,1980). Lanjutan daripada lawatan kerja tersebut, beberapa orang pegawai kanan Kementerian Pendidikan Malaysia telah dihantar ke Amerika Syarikat dan beberapa buah negara Eropah untuk membuat tinjauan serta pemerhatian ke beberapa Pusat Sumber Pendidikan dan Pusat-pusat Kegiatan Guru di negeri tersebut. Selaras dengan keyakinan serta insight daripada lawatan kerja, perbincangan serta pemerhatian yang dijalankan, kertas dasar telah dibuat dan dikemukakan serta diperakukan supaya PSPN dijadikan sebagai salah satu program pendidikan untuk dimasukkan dalam Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980). Satu peruntukan khas telah diluluskan untuk mendirikan empat buah PSPN, iaitu di negeri Kedah, Kelantan, Pahang dan Trengganu. Tujuan penubuhananya adalah untuk memenuhi matlamat bagi meningkatkan mutu pendidikan di negeri-

16

negeri tersebut khususnya dan negara amnya. Bagi merealisasikan penubuhannya, pada tahun 1979, satu pasukan khas yang diketuai oleh Timbahan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dan empat orang ahli telah membuat lawatan sambil belajar ke beberapa pusat profesional keguruan di negara-negara Barat. Tujuan lawatan sambil belajar tersebut adalah untuk mengumpul maklumat serta mengenalpasti tatacara pengoperasian Pusat-pusat Sumber Pendidikan dan Pusatpusat Kegiatan Guru di negara-negara berkenaan. Maklumat tersebut akan digunakan untuk dijadikan asas bagi membentuk konsep serta merangka peranan pengoperasian PSPN di negara ini sebagaimana yang telah dinyatakan. Hasil dari itu satu keputusan telah dibuat oleh kementerian dengan menghantar rombongan pegawai-pegawai kementerian sebagai tindakan lanjutan seterusnya. Dalam tahun 1981, enam puluh lawatan susulan telah dibuat ke negera-negara seperti Belanda, Great Britain, India dan Sri Langka. (Nadi Pendidikan, EPRD,1981). Hasil daripada lawatan, pemerhatian serta perbincangan dengan pengurus serta pengendali Pusat-pusat Sumber dan Pusat-pusat Kegiatan Guru di negara-negara tersebut, konsep serta pengoperasian Pusat-pusat Kegiatan Guru dan Pusat Sumber Media di Great Britain telah menjadi pilihan. Pemilihan ini dibuat berdasarkan dapatan daripada tinjauan peringkat pegawai yang menunjukkan bahawa Great Britain mempunyai pengalaman dalam aspek pengurusan sumber pendidikan yang berkesan. Berdasarkan maklumat tersebut, konsep PSPN yang berteraskan kepada peranannya sebagai sebuah pusat professional guru dan PKG telah digubal. PSPN dikonsepsikan sedemikian rupa dengan tujuan

17

untuk membolehkannya berperanan secara aktif dan dinamik, dalam usaha memajukan kualiti pendidikan negara. 1.3.2 PSPN Berbangunan Sendiri Penubuhan PSPN sebenarnya telah bermula sejak tahun 1980 lagi. Di peringkat awalnya, terdapat empat buah PSPN yang ditubuhkan, iaitu PSPN Kedah, di Alor Malai, 4km dari bandar Alor Setar. Ianya siap dibangunkan dalam tahun 1982. PSPN Kelantan, bertempat di Pengkalan Chepa, terletak 10km dari Bandar Kota Bharu, yang siap dibina dalam tahun 1982. PSPN Pahang yang bertempat di Beserah, 10km dari bandar Kuantan, telah siap dibina pada tahun 1983 dan PSPN Trengganu di Marang, 18km dari bandar Kuala Terengganu, telah selesai dibina dalam tahun 1984. Keempat-empat PSPN ini (yang sekarang dikenali sebagai PSPN Berbangunan Sendiri) merupakan Projek Perintis yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Ketiga dan dibiayai oleh Bank Dunia di bawah Skim Pinjaman Bank Dunia Keempat bagi negara ini (BPPP,1986). Keempat-empat negeri tersebut terlibat dalam projek rintis, kerana sekolah-sekolah di negeri-negeri ini kebanyakannya berada di kawasan luar bandar serta mempunyai kemudahan perkhidmatan sokongan pendidikan yang agak terhad. 1.3.3 PSPN Berbangunan Sementara Adalah dirancangkan bahawa PSPN ini akan diwujudkan jika perlu, di tiap-tiap buah negeri, tetapi ini bergantung rapat kepada pengalaman dan viability empat PSPN yang sedia ada, Omar bin Mohd. Hashim (1984).

18

Berdasarkan kajian yang dijalankan ke atas keempat-empat PSPN Berbangunan Sendiri yang telah diwujudkan, ia telah menunjukkan bahawa PSPN berkenaan telah memberi sumbangan yang positif ke arah peningkatan proses pangajaran dan pembelajaran. Tow,D.M & Rohana. Z (1987). Kajian ini memperakukan: “In general, in spite of short period of their existence, there is evidence that the SERC’s are fulfilling their purpose and functions to a greater degree … They have also demonstrated great potential for significant achievements in the future, provided they receive appropriate support.” (p.12) Berdasarkan dapatan tersebut serta usaha-usaha di peringkat pengurusan dasar di Kementerian Pendidikan Malaysia, maka diperakukan supaya PSPN didirikan juga di negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan Kali Ke100 pada 25.01.1988, keputusan telah dicapai untuk menubuhkan 10 buah lagi PSPN di negara ini (dikenali sekarang sebagai PSPN Berbangunan Sementara). Di samping empat buah PSPN Berbangunan Sendiri, 10 buah PSPN tersebut diunjurkan untuk didirikan dalam Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995). Dalam konteks PSPN Berbangunan Sendiri pula, hasil daripada keputusan tersebut juga telah membolehkan PSPN Berbangunan Sendiri berkembang dengan lebih pesat, terutama di tahun-tahun 1990-an.

19

Perkembangan yang menggalakkan berlaku pada 07.06.1995 di mana pihak Jawatankuasa Pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia telah meluluskan pengwujudan PSPN Berbangunan Sementara di negeri-negeri yang belum menpunyai PSPN. Pada tanggal 26.06.1995, wujudlah PSPN Berbanguanan Sementara di sepuluh buah negeri di Semenanjung Malaysia secara rasminya.Jika dilihat daripada keputusan-keputusan dasar tersebut, ternyatalah bahawa perluasan ini dilaksanakan ke negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia kerana diyakini bahawa PSPN akan dapat bertindak sebagai pemangkin, khususnya dalam aspek pembinaan dan pengedaran bahan serta alat bantuan mengajar ke sekolah-sekolah. Guru-guru juga diharapkan akan dapat meningkatkan penerapan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran mereka (New Straits Times, 30 Ogos 1991) Sebagai rumusan dapatlah dikatakan bahawa pemikiran ke arah penubuhan PSPN dikonsepsi, dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk merapatkan perkhidmatan sokongan pendidikan dengan proses pengajaran dan pembelajaran, berdasarkan pengalaman seharian persekitaran pendidikan yang kondusif di peringkat sekolah. Pemikiran tersebut diharapkan menjadi satu kenyataan melalui penyesuaian struktur organisasi dan kegiatan serta pertimbangan yang sewajarnya oleh PSPN berkenaan. 1.3.4 Penubuhan BTPN Jika dilihat dalam konteks perwujudan BTPN Sabah dan Sarawak pula, usaha ke arah penubuhan BTPN di Sabah dan Sarawak adalah berbeza dengan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menubuhkan PSPN

20

di Semenanjung, kerana penubuhan BTPN Sabah dan Sarawak merupakan satu perkembangan yang bersifat incremental. Kewujudan BTPN Sabah dan BTPN Sarawak agak berbeza dengan kewujudan PSPN di Semenanjung kerana beberapa agensi pendidikan yang terdapat di kedua-dua buah negeri tersebut telah memainkan peranan masing-masing untuk memberi perkhidmatan sokongan pendidikan kepada sekolah-sekolah yang berada di kawasan luar bandar di negeri-negeri tersebut. Pada tahun 1958, Jabatan Pendidikan Sarawak mendapati bahawa sekolah-sekolah di negeri tersebut, terutama yang terletak di kawasankawasan luar bandar dan pendalaman sering menghadapi masalah kekurangan guru-guru terlatih serta kekurangan bahan pengajaran dan pembelajaran, khasnya untuk mata pelajaran bahasa. Kedua-dua masalah tersebut merupakan satu hambatan untuk proses perolehan dan penguasaan ilmu di kalangan para pelajar di negeri-negeri berkenaan jika usaha untuk menyedia dan memberi khidmat sokongan pengajaran dan pembelaja ran tidak dilaksanakan. Di atas kesedaran dan keyakinan tersebut, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah mempelopori satu bentuk penyampaian baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui perwujudan Siaran Radio Ke Sekolah-sekolah atau School Broadcasting Service (SB) yang diletakkan sebagai satu unit di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Unit ini bertanggungjawab untuk menerbit dan menyiarkan melalui radio, bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran pada waktu itu.

21

Bermula dengan mata pelajaran Bahasa Inggeris, program yang dilaksanakan oleh Siaran Radio Ke Sekolah-sekolah telah mendapat sambutan yang menggalakkan dan dalam masa dua tahun ia telah mengembangkan rancangan untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Iban, Kesihatan, Geografi, Cerita Bahasa Inggeris dan Nyanyian Bahasa Inggeris. Bahan-bahan yang disiarkan oleh Radio Ke Sekolah-sekolah tersebut adalah berasaskan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia dan disiarkan setiap hari, bermula dari hari Isnin hingga Jumaat, sepanjang musim persekolahan. Pihak sekolah digalakkan untuk menyelaras Jadual Waktu Persekolahan mereka dengan Jadual Waktu Siaran Radio Ke Sekolah-sekolah. Selain menerbit dan menyiarkan rancangan-rancangan tersebut, pegawai yang terlibat juga akan membuat lawatan kerja ke sekolahsekolah untuk memantau, membimbing dan membuat penilaian terhadap penggunaan rancangan-rancangan berkenaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala di Sabah pula, kekangan ke arah akses kepada sumber pengajaran dan pembelajaran ini menyebabkan Pusat Peralatan Mengajar telah ditubuhkan pada tahun 1966. Pusat Peralatan Mengajar ini berperanan sebagai satu pusat untuk menyediakan Bahan Bantu Mengajar kepada guru-guru di negeri tersebut, terutama untuk membantu mereka yang mengajar di sekolah-sekolah di sekitar Kota Kinabalu. Usaha yang dijalankan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak itu adalah sejaja r dengan hasrat

22

dan tujuan penubuhan PSPN di Semenanjung Malaysia sepertimana yang telah dibincangkan dalam konsep penubuhan PSPN. Walaupun Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) direalisasikan sebagai sebuah agensi, dengan nama rasminya sebagai BTPN Sabah dan Sarawak, dalam jangka waktu yang agak lewat daripada PSPN di Semenanjung, prinsip asas pengwujudan dan kegiatan kedua-dua agensi tersebut BTPN Sabah dan Sarawak, adalah lebih awal berbanding dengan penubuhan PSPN di Semenanjung. Kedua-dua agensi ini juga menekankan tentang usaha untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pangajaran dan pembelajaran yang bersifat setempat serta bersesuaian dengan masanya, sebagaimana yang diharapkan daripada PSPN. Usaha ini dapat dilihat melalui penubuhan Unit Siaran Radio Ke Sekolahsekolah. Unit inilah yang menjadi asas kepada kewujudan BTPN Sabah dan BTPN Sarawak. Fungsi Radio Pendidikan kedua-dua negeri berkenaan adalah sebagai wahana pengajaran di Sabah dan Sarawak. Ianya masih berperanan sehingga sekarang. Di samping tugas tersebut, usaha juga telah dibuat oleh Unit Radio Ke Sekolah-sekolah ini untuk menyediakan garis panduan yang mudah bagi membolehkan guru-guru tidak terlatih melaksanakan tugas pengajaran mereka. Unit ini juga berperanan untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran bagi membantu guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah luar bandar dan kawasan pendalaman yang menghadapi kekurangan Alat Bantu Mengajar (ABM).

23

1.3.4.1 BTPN Sabah Dalam konteks negeri Sabah, Pusat Peralatan Mengajar yang digerakkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri pada tahun 1966 telah diperkembangkan lagi peranannya. Ketika mula ditubuhkan dalam tahun 1966, Pusat Peralatan Mengajar ini terdiri daripada: i. ii. iii. Pusat Alat Mengajar. Perpustakaan. Setor Buku.

Perkembangan tersebut berlaku pada tahun 1973 apabila Unit Perpustakaan telah diwujudkan. Dalam tahun 1974, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama pegawai-pegawai dari Bank Dunia telah membuat feasibility study di Sabah, dan hasil daripada kajian tersebut, Radio Pendidikan pula telah diperakui dan akhirnya diperkenalkan di Sabah. Pada tahun yang sama satu percubaan dilaksanakan di dua puluh buah sekolah di seluruh Sabah untuk menerapkan penggunaan rancangan Radio Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Makluman daripada percubaan tersebut menunjukkan sambutan yang menggalakkan daripada pihak guru-guru di sekolah yang terlibat. Pada tahun 1975, Radio Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah telah dilancarkan oleh YAB Tun Datu Mustapha bin Datu Harun. Ketua Menteri Sabah pada masa itu. Perkembangan menjadi semakin rancak apabila TV Pendidikan pula dilancarkan di Sabah dan

24

Sarawak pada tahun 1976 ( BTPN Sarawak, 1992). Pelancaran TV Pendidikan di Sabah dirasmikan oleh YAB Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Menteri Pendidikan Malaysia pada masa itu. Pada tahun yang sama, semua unit tersebut, iaitu Pusat Alat Pandang Dengar (dahulunya dikenali sebagai Pusat Peralatan Mengajar), Radio Pendidikan dan TV Pendidikan telah digabungkan menjadi Perkhidmatan Sebaran Pendidikan. Pada tahun 1983, Unit Perpustakaan di Jabatan Pendidikan Negeri telah digabungkan pula ke dalam Perkhidmatan Sebaran Pendidikan dan akhirmya, Bahagian Teknologi Pendidikan Sabah menjadi kenyataan apabila nama Perkhidmatan Sebaran Pendidikan Sabah ditukarkan menjadi Bahagian Teknologi Pendidikan Sabah pada tahun 1989. 1.3.4.2 BTPN Sarawak Siaran Radio Ke Sekolah-sekolah atau School Broadcasting Service menjadi asas kepada pembentukan Bahagian Teknologi Pendidikan, Negeri Sarawak (BTPN Sarawak). Pada dasarnya School Broadcasting Service diwujudkan untuk: a. Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai bagi mata pelajaran bahasa. b. Menyediakan garis panduan yang mudah untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada guru-guru tidak terlatih. c. Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran untuk guru-guru di sekolah-sekolah luar bandar dan pendalaman yang menghadapi kekurangan ABM.

25

Usaha ke arah perwujudan BTPN Sarawak pula merupakan langkah pemantapan dan pengembangan beberapa program serta aktiviti yang dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Antaranya ialah, selepas menjalankan Projek Rintis pada tahun 1958, Siaran Radio Ke Sekolah-sekolah Sarawak terus diperluaskan dengan memperkenalkan Siaran Radio Ke Sekolah-sekolah untuk mata-mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Iban. Perkembangan tersebut menjadi semakin mantap dan berdaya maju apabila terdapatnya bantuan kewangan, peralatan dan kepakaran dari New Zealand, Australia dan Jepun pada tahun 1960. Melalui bantuan kewangan tersebut, Siaran Radio Ke Sekolah-sekolah atau Sarawak’s School Broadcasting telah memperluaskan lagi penyiarannya dengan menyiarkan beberapa rancangan untuk mata pelajaran seperti: i. Kesihatan.

ii. Geografi. iii. Cerita-cerita Bahasa Inggeris. iv. Nyanyian Bahasa Inggeris. Sebanyak 778 buah sekolah telah terlibat dalam program ini (Arkib Negari Sarawak, Kuching). Pada tahun 1964, Siaran Radio Ke Sekolah-sekolah telah memperluaskan programnya ke sekolah-sekolah menengah dengan menyiarkan rancangan-rancangan untuk mata pelajaran:

26

i.

Bahasa Inggeris.

ii. Sejarah. iii. Muzik bagi para pelajar Kelas Peralihan, Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. Pada tahun 1975, Perkhidmatan Sebaran Pendidikan di Kementerian Pelajaran Malaysia (sekarang Kementerian Pendidikan Malaysia) telah memperluaskan perkhidmatannya ke Sarawak dan mewujudkan Perkhidmatan Sebaran Pendidikan Sarawak (PSP Sarawak). Melalui perkembangan terbaru ini, Siaran Radio Ke Sekolah-sekolah yang beroperasi dengan berkesan itu telah diserapkan sebagai salah satu unit dalam PSP Sarawak dan ia dikenali sebagai Educational Radio atau Radio Pendidikan. Unit-unit lain di bawah PSP Sarawak pada masa itu ialah Unit Sumber Pendidikan dan Unit Teknikal. Pada tahun 1975 juga, Unit Teknologi Pendidikan Bahagian (UTPB) Sarawak telah ditubuhkan untuk melaksanakan aktiviti teknologi pendidikan di peringkat bahagian di seluruh negeri Sarawak. Aktiviti tersebut termasuklah memberi perkhidmatan penyelenggaraan dan membaik pulih peralatan teknologi pendidikan yang banyak dibekalkan ke sekolah-sekolah di negeri itu. Pada tahun 1976, TV Pendidikan dilancarkan di Sarawak dan dengan itu Unit TV Pendidikan juga dimasukkan ke dalam PSP Sarawak. Pada tahun 1983, berasaskan kepada prestasi dari segi peranan dan fungsinya yang amat cemerlang yang dilaksanakannya, PSP Sarawak telah diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk

27

memberi khidmat nasihat dan bantuan ke sekolah-sekolah. Peranan tersebut termasuklah memberikan perkhidmatan merakam salin rancangan-rancangan TV Pendidikan serta mempromosikan penggunaannya secara on-air dan off-air dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini sebagai tambahan kepada peranan sedia ada sebelum itu iaitu aktiviti penerbitan, penyiaran dan promosi bahan-bahan rancangan untuk Radio Pendidikan oleh Unit Penyiaran, serta fungsi lain yang melibatkan pemerolehan, penghasilan dan penggunaan pelbagai media yang dijalankan oleh Unit Sumber Pendidikan. Pada tahun 1989, nama PSP Sarawak ditukar dengan rasminya menjadi Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) Sarawak. Perkembangan ini juga telah memberi impak di peringkat Pejabat Pendidikan Bahagian di negeri Sarawak, di mana Unit Teknologi Pendidikan Bahagian (UTPB) telah ditukar namanya menjadi Bahagian Teknologi Pendidikan Bahagian (BTPB). 1.3.5 Jaringan PSPN dan BTPN dengan BTP

Perkembangan dan jaringan hubungan antara PSPN dan BTPN dengan Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pendidikan Malaysia telah lama wujud. Secara rasminya hanya pada tahun 1996, PSPN, BTPN dan PKG berada sebagai jaringan BTP di peringkat negeri dan daerah. Perkembangan tersebut wujud melalui hubungan antara PSPN dan BTPN serta PKG dengan Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan (BPSP), nama Bahagian Teknologi Pendidikan pada ketika itu. Pada ketika itu BPSP terdiri dari tiga unit utama iaitu:

28

i. Unit Alat Pandang Dengar. ii. Unit Radio Pendidikan. iii. Unit TV Pendidikan. Di peringkat negeri, terdapat satu Unit Kecil Perkhidmatan Sebaran Pendidikan (PSP) yang dikelolakan oleh seorang Pegawai Perkhidmatan Media Pendidikan untuk memantau penggunaan media di sekolah-sekolah. Hubungan tersebut wujud kerana objektif utama Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan (BPSP) dengan objektif PSPN dan BTPN adalah berada dalam keadaan saling lengkap melengkapi (supplement and complement) antara satu dengan yang lain. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri ketika itu (YAB Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad) memperakukan beberapa perkara lagi yang perlu dipertimbangkan sebagai langkah tegas dan wajar diambil oleh BPSP dalam menjalankan kegiatannya secara yang lebih berkesan. Di antara langkah yang tersebut ialah: i. Mewujudkan penglibatan dan sokongan yang lebih tegas terhadap kegiatan dan rancangan bahagian ini oleh semua pihak yang berkenaan di peringkat kementerian, negeri dan sekolah. ii. Mengadakan kemudahan di setiap sekolah untuk kegiatan teknologi pendidikan.

29

Lanjutan daripada perakuan tersebut, akhirnya pada tahun 1982, Unit Teknologi Pendidikan (UTP) telah ditubuhkan di semua JPN dengan menggabungkan Unit Kecil Perkhidmatan Sebaran Pendidikan (PSP) dan Unit Perpustakaan Sekolah, yang sebelum ini di bawah pengawasan Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia.

30

BAB 2

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI

Latar Belakang Dalam jangka masa dua dekad setelah negara mencapai kemerdekaan, dasar dan program pendidikan negara ini ditekankan ke arah perpaduan negara ‘national integration,’ khususnya untuk menanam dan menerapkan nilai tersebut di kalangan generasi muda supaya mereka dapat memainkan peranan yang berkesan bagi memenuhi kehendak dan tuntutan masyarakat dan negara Malaysia yang berkembang dengan pesatnya. Dasar tersebut memberi kesan yang besar terhadap system pendidikan negara, bukan sahaja dari segi kuantiti tetapi juga dari segi kualiti pendidikan itu sendiri kerana: “…rapid quantitative expansion of educational opportunities is to be followed by a concerted effort to improve the quality of education in order to reduce wastage and increase its effectiveness of nation building.”
(ETD, Ministry of Education.)

Berdasarkan matlumat tersebut, perbincangan tentang pendidikan berkualiti, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penggunaan sumber pendidikan di sekolah-sekolah di negara ini, ke arah mencapai kualiti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan merupakan isu pokok yang sering diperkatakan oleh para perancang,

31

pelaksana dan pengurus pendidikan, baik untuk alaf baru ini, mahupun di tahun-tahun 80an yang lampau. Dalam kertas cadangan untuk Third Sector Loan (1991-1995) di bawah pembiayaan Projek Bank Dunia dinyatakan bahawa: “… in order to attain this objective, the Government has decided to give high priority to the systematic in-service training of all teachers of the country at the primary, as well as secondary level of education. In view of the magnitude of the problem, that is, to design, set up and operate a programme from one central point, it has been decided to decentralize these functions at the state level through the establishment of State Educational Resource Centre in each state of the Federation”.
(ETD, Ministry of Education.)

Pendekatan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara ini juga telah diusahakan dalam berbagai bentuk pembaharuan. Salah satu daripada usaha yang konkrit ialah penubuhan Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) kerana diyakini penubuhannya merupakan satu usaha untuk memberi pendidikan bermutu kepada para pelajar di negara ini. (BPPP,1986) Hakikat inilah juga telah dijadikan rasional utama apabila Kementerian Pendidikan bercadang untuk memperluaskan pembinaan PSPN ke 10 buah negeri yang belum mempunyai PSPN seperti yang

32

telah dibincangkan dalam bab 1, melalui Third Sector Loan di bawah pembiayaan Projek Bank Dunia. Kesimpulannya, PSPN diwujudkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980). “… tiap-tiap PSPN adalah bertanggungjawab untuk mengadakan Kursus-kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru dan pentadbirpentadbir sekolah serta mengumpul dan menyebarkan maklumat dan bahan-bahan tentang berbagai aspek kemajuan pelajaran”.
(Rancangan Malaysia Ketiga. 1976-1980 )

2.1

Konsep

Pada peringkat awal penubuhan PSPN ianya berkonsepkan sebagai sebuah pusat pendidikan yang menitikberatkan kepada sumber-sumber pelajaran dengan meminimumkan penyertaan dan sumbangan daripada guru-guru (Kertas Projek MAL/76/018/01/13). Setelah mengambil kira pengalaman daripada negara asing untuk dijadikan ‘benchmarking’ tentang pengoperasian Pusat-pusat Kegiatan Guru (Teacher’s Centers) yang berkesan. Konsep asal disemak semula dengan memperluaskannya dari pusat sumber kepada Pusat Kegiatan Guru. Ini kerana terdapat beberapa buah Pusat Kegiatan Guru atau Pusat Sumber Pendidikan di negara-negara lain yang telah mengalami

33

kegagalan. Setengah daripadanya gagal, kerana kurang sambutan dan sokongan daripada guru-guru setempat. Laporan dan hasil-hasil penulisan juga menunjukkan bahawa wujudnya satu trend di Amerika Syarikat bahawa syarat utama bagi menjayakan sesebuah Pusat Kegiatan Guru dan Pusat Sumber Pendidikan ialah melalui peningkatan kedudukan serta taraf mereka (guru-guru) ke satu tingkat yang boleh mereka banggakan, terutama dalam proses membuat keputusan dalam aspek pengoperasian Pusat Kegiatan Guru atau pun Pusat-pusat Sumber Pendidikan tersebut. Dengan kata lain, para guru yang terlibat hendaklah turut diberi peluang untuk menyertai segala program dan aktiviti yang berkaitan dengan kegiatan PKG atau pun Pusat-pusat Sumber Pendidikan berkenaan. 2.1.1 PSPN sebagai Pusat Kegiatan Guru Semenjak di peringkat awal perancangan penubuhannya, PSPN berkonsepkan sebagai sebuah, organisasi guru – daripada guru – oleh guru - untuk guru. Bagi merealisasikan konsep tersebut, guru-guru hendaklah digalakkan dan dimotivasikan untuk berusaha ke arah menjadikan PSPN sebagai sebuah organisasi guru. Dengan berteraskan konsep dan pemikiran baru sebagai sebuah organisasi guru, PSPN di negara ini dirancang dan diusahakan untuk menjadi sebuah institusi yang bersifat mesra pengguna dan bukannya sebagai sebuah institusi yang boleh mengancam guru-guru, bersifat autoritatif dan mempunyai kerenah birokrasi yang tinggi.

34

Sebaliknya, kewujudan PSPN di negara ini adalah bertujuan untuk membolehkan guru-guru menyatakan keperluan professional mereka secara terbuka. Oleh itu, sesuatu penyelesaian masalah, khususnya yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah berupa hasil yang diperolehi melalui perundingan, perbincangan dan persetujuan antara guru-guru dengan kakitangan PSPN dalam suasana penuh kemesraan serta kerelaan. Di atas landasan tersebut, PSPN diperakukan supaya dapat memberi khidmat nasihat, rujukan, sokongan dan kepercayaan kepada guru-guru. Ini kerana matlamat kewujudan PSPN adala h berasaskan idea inovatif yang direkabentuk untuk memberi perkhidmatan dan kegiatan sokongan pendidikan supaya menjadi lebih dekat dengan keperluan para guru dan keadaan sebenar di sekolah-sekolah. Pendekatan melalui kaedah tarikan ‘pull factor’ dan bukan bersifat menolak ‘push factor’ ini bertujuan untuk membolehkan para guru lebih mengenali dan mendampingi PSPN. Penghayatan kepada konsep tersebut, PSPN sebagai organisasi guru, juga akan menimbulkan rasa kasihnya di kalangan guru-guru terhadap PSPN. Persepsi ini akan menjadikan mereka lebih gemar berkunjung, bertanya, mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan perkakasan daripada PSPN atas kesedaran professional mereka sendiri. Di samping kesedaran dalaman tersebut konsep teras PSPN sebagai organisasi guru juga dapat dikembangkan melalui program dan aktiviti yang dilaksanakan oleh PSPN. Program dan aktiviti PSPN yang melibatkan para guru secara aktif dan bersifat dua hala merupakan prasyarat bagi memastikan kejayaan PSPN. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila PSPN menjalankan dua fungsinya secara

35

serentak, iaitu sebagai Pusat Sumber Pendidikan dan sebagai Pusat Kegiatan Guru. 2.1.2 PSPN sebagai Pusat Rujukan

Bagi tujuan meningkatkan inovasi dan kreativiti dalam proses pengajaran dan pembelajaran, peluang dan kesempatan untuk guru merancang serta melaksanakan aktiviti ikhtisas mereka adalah sangat perlu. Melalui peluang seperti ini akan membolehkan mereka berdikari dalam menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran setempat. Bagi membolehkan konsep yang kedua ini bergerak dengan kecepatan atau velocity yang lehih pantas, PSPN juga perlu berperanan sebagai sebuah institusi dan tempat di mana guru-guru dengan bimbingan pegawai-pegawai PSPN atau pun pakar-pakar luar yang mempunyai kepakaran dalam bidang teknologi pendidikan serta kakitangan sumber lain, sama-sama merencana, membina dan menghasilkan bahan-bahan kurikulum yang berasaskan dapatan penyelidikan bagi keperluan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru juga hendaklah diberi kesempatan untuk mencadang, membina dan mengetuai sesuatu aktiviti ikhtisas di PSPN pada setiap masa, sama ada untuk menjalankan Kursus Dalam Perkhidmatan atau aktiviti sosial.. Kesimpulannya, jika sekiranya PSPN beroperasi berteraskan kedua-dua konsep asal penubuhannya, adalah diyakini bahawa kewujudannya dalam jaringan system pendidikan di Malaysia adalah menepati kehendak dan keperluan guru. Bagi meningkatkan lagi kualiti

36

proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ahkirnya, tidak diragukan lagi bahawa PSPN akan menjadi wadah serta wahana agen perubahan ‘change agent’ pendidikan untuk proses pembangunan dan pengembangan pendidikan di Malaysia. 2.2 Rasional Pelajaran,

Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementeria n Pendidikan Malaysia (1984) menyatakan: “… PSPN merupakan satu usaha dalam memperjuangkan pendidikan berkualiti melalui inovasi-inovasi, teknik -teknik dan cara-cara baru untuk meningkatkan pembelajaran. Ia juga mencerminkan kesedaran Kementerian Pelajaran untuk mencari strategi-strategi bagi satu sistem pendidikan yang begitu berpusat sebagaimana yang ada sekarang supaya dapat didesentralisasikan secara yang lebih bermanfaat demi kepentingan pendidikan kebangsaan”.

Desentralisasi dalam konteks pengurusan pendidikan ini merupakan usaha untuk membantu serta memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik-bilik darjah supaya tidak terlalu terikat dengan satu pendekatan piawan ataupun arahan-arahan daripada pihak pusat semata-mata. Walau bagaimanapun, desentralisasi itu masih selaras dengan dasar dan matlamat Dasar Pelajaran Kebangsaan.

37

Dalam membincangkan rasional penubuhan PSPN ini, perbincangan akan menjurus kepada sudut psikologi pendidikan dan juga sosiologi pendidikan kerana sebagaimana yang diketahui umum dan diakui oleh pakar-pakar pendidikan, keadaan di sesebuah bilik darjah adalah berbeza dengan keadaan di sesebuah bilik darjah yang lain, walaupun dalam sekolah yang sama. Keadaan tersebut menjadi lebih ketara di antara sesebuah sekolah dengan sesebuah sekolah yang lain, serta perbezaan suasana dan persekitaran sosial di antara sebuah daerah dengan daerah yang lain adalah lebih ketara lagi. Oleh itu, adalah di luar daripada kemampuan pihak pusat iaitu Kementerian Pendidikan atau Jabatan-jabatan Pendidikan Negeri untuk memenuhi semua kehendak yang terlalu bersifat heterogenous. Penomena pengajaran dan pembelajaran yang kurang kondusif itu bukan sahaja dihadapi oleh sekolah-sekolah di Semenanjung, tetapi juga oleh sekolah-sekolah di Sabah dan Sarawak. Guru-guru di kawasan luar bandar di kedua-dua buah negeri tersebut juga sukar untuk mendapat input perubahan dalam pendidikan, disebabkan oleh berbagai halangan fizikal dan juga factor perhubungan. Pakar-pakar pendidikan juga berpendapat bahawa ketrampilan dan pengajaran seseorang guru adalah satu kemahiran ikhtisas yang istimewa dan kaedah pengajaran serta pembelajaran itu merupakan satu fenomena yang bukan bersifat statis. Ini bermakna, guru seharusnya bersikap bijaksana dan bestari dalam menyesuaikan kaedah pengajaran mereka di dalam bilik darjah.

38

Oleh itu, rasional penubuhan PSPN itu mempunyai hubungan yang amat signifikan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran yang berkesan ‘effective teaching and effective learning,’ kerana sifat dan proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri merupakan fenomena dan ‘emergent’ dan bukannya bersifat ‘constant’. Persekitaran pelbagai kebolehan ‘multiple intelligence’ di kalangan pelajar juga memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berbeza. Perbezaaan para pelajar yang berbagai tahap kebolehan itu memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta sumber pendidikan yang berbeza kerana ia melibatkan aspek-aspek Kebolehan, Nilai, Keupayaan, Minat, Gaya Pembelajaran dan Kecerdasan yang berbeza. Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah dirumuskan bahawa rasional penubuhan PSPN ini amat jelas dan selaras dengan prinsip-prinsip psikologi dan sosiologi pendidikan kerana penubuhannya telah mengambil kira: a. Keunikkan latar belakang sosio-budaya para pelajar yang terdapat di negara ini (walaupun dipertimbangkan juga pengalaman dari negara-negara lain yang telah mewujudkan serta melaksanakan Pusat Sumber dan Pusat Kegiatan Guru). b. Usaha ke arah pendemokrasian ‘democratization of education.’ pendidikan

c. Factor kepelbagaian kebolehan yang wujud di kalangan para pelajar itu sendiri.

39

Secara umumnya, PSPN diwujudkan dengan mengambil kira rasional-rasional seperti berikut: i. Dalam konteks perancangan peningkatan kualiti pendidikan, institusi ini diwujudkan dengan tujuan untuk memberi khidmat sokongan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kewujudannya mempunyai hubungan yang rapat dengan usaha untuk menangani masalah-masalah pendidikan di Malaysia yang rumit dan kompleks.

ii. Penubuhan PSPN diyakini akan dapat: a. b. c. Mengimbangi jurang perbezaan komuniti dan wilayah. pendidikan antara

Mempertingkan cara dan kaedah baru yang menjurus ke arah meningkatkan mutu pendidikan negara. Melalui peranan yang akan dilaksanakan oleh PSPN akan lahirlah idea serta dinamisme untuk membawa arus perubahan kepada proses pengajaran dan pembelajaran, khususnya bagi sekolah-sekolah yang terletak di kawasan luar bandar dan kawasankawasan yang agak ketinggalan dalam bidang pendidikan di negara ini.

Berdasarkan rasional yang dinyatakan, adalah diyakini bahawa penubuhan PSPN merupakan satu idea inovatif yang akan dapat

40

memenuhi hasrat ke arah mencapai pendidikan bermutu, kerana melalui PSPN ia membolehkan perkhidmatan dan aktiviti sokongan pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah menjadi lebih dekat dengan keperluan dan keadaan setempat yang sebenar-benarnya. Kesimpulannya, rasional penubuhan PSPN ini mempunyai hubungan yang rapat dengan keadaan heterogenous proses pengajaran dan pembelajaran yang wujud di kalangan pelajar di sekolah-sekolah di negara ini. Keadaan tersebut tidak memungkinkan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) memenuhi semua kehendak yang pelbagai itu. Prinsip kehomoginan atau homogenity dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan. Oleh itu adalah wajar sekiranya pihak kementerian bertindak cuba untuk tidak menyeragamkan semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta khidmat sokongan yang sama untuk semua sekolah. 2.3 Justifikasi

Berdasarkan rasional yang dinyatakan di atas, kertas dasar yang mencadangkan penubuhan PSPN telah memberikan tiga justifikasi utama, kenapa PSPN perlu ditubuhkan iaitu: a. Cara dan kaedah penyebaran perubahan dalam kurikulum adalah tidak teratur dan tidak terancang. “In the past, the primary means of communication change in the curriculum was irregular and unplanned. Ad hoc

41

teacher in-service courses involved only specific categories of teachers and the State Education Officers were not equipped with appropriate facilities and staff to conduct inservice courses programmes. Basically their functions involved day to day administration of staffing position in schools, finance,examination admission and placing of pupils and movement and transfers of teachers.”
(ETD, Ministry of Education Malaysia P.2)

Pada masa lalu, penyebaran perubahan dalam kurikulum dibuat secara tidak terancang dan tidak teratur. Kursus dalam perkhidmatan yang di buat secara ad hoc melibatkan hanya kumpulan guru yang tertentu sahaja dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) juga tidak mempunyai cukup kemudahan dan staf untuk menjalankan program dan khusus latihan dalaman. Pada dasarnya, fungsi JPN hanyalah melibatkan tugas-tugas pentadbiran harian seperti penempatan guru, kewangan, pentadbiran peperiksaan dan penempatan pelajar serta pertukaran guru.

42

b. Kursus dalam perkhidmatan dibuat secara berpusat. “In most instances the teachers’ in-service programmes were conducted in Kuala Lumpur. In the state level, it was difficult to find suitable location or venue to conduct these course programmes.”
(ETD, Ministry of Education Malaysia)

Kebanyakan kursus dalam perkhidmatan dibuat di Kuala Lumpur. Ini kerana di peringkat negeri sukar untuk mendapatkan tempat yang sesuai bagi melaksanakan kursus tersebut. c. Kos pelaksanaan kursus yang sangat tinggi jika dibuat secara berpusat. “It was found to be very expensive if the programmes had to be spread over the big number of teachers in a state. Recognizing this and also the fact that the traditional inservice training programmes were inadequate to meet the present concept of educational practices such as the use of educational television to supplement and augment classroom teaching, mobile resources and demonstrating units to reach teachers in school experimenting with new

43

curricular approaches and the use of new teaching modules in various disciplines of education, the need for establishing State Educational Resource Centre in various states was accepted as a viable mechanism for strengthening the process of qualitative educational change but also for the development and exchange of teacher initiated changes.”
(ETD, Ministry of Education Malaysia)

Kursus yang dibuat akan melibatkan kos yang tinggi jika ingin diperluaskan kepada ramai guru di peringkat negeri. Program latihan dalaman tradisi tidak mampu memenuhi konsep amalan pendidikan sekarang seperti penggunaan TV pendidikan untuk melengkapkan dan memperkayakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, sumber bergerak dan unit demonstrasi untuk disampaikan kepada guru-guru di sekolah yang sedang mencuba pendekatan kurikulum dan modul baru dalam pelbagai disiplin pendidikan. Dengan itu keperluan untuk mewujudkan PSPN telah diterima sebagai suatu mekanisme yang berdaya maju untuk memantapkan proses perubahan kualiti pendidikan dan juga perkembangan serta pertukaran idea-idea inivatif tentang

44

perubahan yang dicetuskan oleh guru-guru sendiri. 2.4 Prinsip yang

Berdasarkan rasional yang dibincangkan dan justifikasi dinyatakan tadi, prinsip penubuhan PSPN adalah seperti berikut: i

Menjadi institusi serta tempat penyelesaian masalah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan bersesuaian dengan masa dan tempatnya. Melaksanakan penyelesaian kepada masalah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan hasil daripada perundingan, perbincangan, persetujuan serta kesepakatan antara guru dan kakitangan PSPN dalam suasana penuh mesra dan rela. Menjadikan PSPN bersifat berdikari dan berkembang dengan daya usahanya sendiri. Organisasi PSPN hendaklah bersifat mudah lentur atau fleksibel dalam merancang dan mengendalikan aktivitinya tanpa banyak kerenah birokrasi. PSPN pada asasnya mestilah merupakan satu tempat di mana kekuasaan tidak ketara supaya guru-guru tidak berasa takut dan curiga serta boleh mengemukakan keperluan ikhtisas mereka secara terbuka.

ii.

iii. iv.

v.

45

vi.

PSPN bukanlah satu daripada unit pentadbiran tetapi merupakan satu badan yang tujuannya, atas daya usahanya sendiri, menjalankan aktiviti inovatif bagi memperbaiki dan memperkayakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah

2.5

Pencapaian PSPN dan BTPN

Bahagian ini memfokus secara khusus terhadap aspek pencapaian program dan aktiviti PSPN serta BTPN. Bidang pencapaian itu dijuruskan pula kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan aspek perkhidmatan profesional serta aspek pengoperasian yang dilaksanakan oleh PSPN dan BTPN kepada para pelanggan utamanya iaitu guruguru. Dalam memperkatakan tentang pencapaian PSPN dan BTPN, penulisan ini adalah berasaskan kepada dokumen-dokumen dan hasil penulisan yang diterbitkan oleh PSPN dan BTPN serta agensi-agensi di peringkat Kementerian Pendidikan seperti Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pelajaran (BPPP) dan Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), iaitu bahagian-bahagian yang mempunyai kaitan secara langsung dengan pengoperasian PSPN dan BTPN Dokumen-dokumen tersebut berupa rancangan lima tahun, laporan tahunan, kertas-kertas dasar, buku panduan pelaksanaan program atau aktiviti, bahan-bahan taklimat, surat-surat pekeliling institusi serta hasil tulisan para pegawai institusi berkenaan yang diyakini mempunyai pemberatan tertentu terhadap dasar, fungsi serta peranan PSPN dan BTPN.

46

Sebagai satu sintesis serta refleksi kepada pencapaian tersebut, di akhir bab ini, perbincangan khusus tentang sumbangan PSPN dan BTPN ke arah peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran akan dibuat. Perbincangan tersebut dikemukakan di dalam bab ini dengan tujuan memperlihatkan aspek-aspek dominan yang telah dilaksana dan disumbang oleh PSPN dan BTPN dalam jangka masa tersebut. Gambaran ini diharap akan dapat memberikan satu perspektif yang sewajarnya terhadap beberapa program dan aktiviti yang melibatkan secara langsung tentang fungsi dan peranan PSPN serta BTPN terhadap peningkatan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebelum membincangkan aspek-aspek yang dinyatakan di atas, adalah wajar juga jika kita melihat secara sepintas lalu tentang tahaptahap pengoperasian PSPN ini semenjak ia ditubuhkan sehinggalah ia diletakkan di bawah pengawasan BTP. Kefahaman tentang tahap-tahap tersebut amat membantu kerana akan membolehkan kita menghubungkaitkan antara program atau aktiviti yang dijalankan oleh PSPN dan BTPN mengikut kerangka jangkamasa dan pengoperasian semasa PSPN dan BTPN berada di bawah pengawasan agensi-agensi tertentu seperti BPPP, JPN dan juga BTP. Berdasarkan dokumen yang ditulis oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan , BTP (1995) ada dinyatakan bahawa: “…SERC (State Educational Resource Centre) will grow progressively through three stages, namely, adjustment stage, transition stage and mature stage.”

47

5.1

Peringkat Penyesuaian 1982 – 1983

Dalam jangka masa ini, PSPN memainkan peranannya untuk mengenal pasti serta membuat tinjauan keperluan berdasarkan kehendak pelanggannya. Indikator yang berkaitan dengan kehendak dan keperluan pelanggan tersebut disepadukan ke dalam garis panduan yang akan dijadikan teras kepada pelaksanaan sesuatu program dan aktiviti yang akan dilaksanakan. Berdasarkan keperluan tersebutlah PSPN melaksanakan peranan yang sewajarnya dilaksanakan sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberi khidmat sokongan pengajaran dan pembelajaran kepada guru-guru. Di peringkat ini, PSPN berhadapan dengan beberapa kekangan untuk melaksanakan aktivitinya kerana berhadapan dengan masalah kewangan yang terhad, kemudahan prasarana serta jumlah pegawai yang terbatas. Oleh hal yang demikian, di peringkat ini, aktiviti utama PSPN lebih menjurus ke arah mempromosikan PSPN serta menyediakan perkhidmatan yang berada di tahap keutamaan berasaskan kemampuan yang terdapat di PSPN itu sendiri. Semenjak tahun 1979, BPPP diberi tanggungjawab terhadap halhal yang berkaitan dengan pengurusan dan perancangan PSPN. Daripada keputusan dasar terhadap aspek pengoperasian PSPN, telah meletakkan BPPP sebagai:

48

“ … EPRD (Educational planning and Research Division, Ministry of Education) as Secretariat to the SERC Advisory Committee functions to ensure that the SERCs are able to fulfill the purpose of their establishment without problems arising from the Ministry Divisions or the Education Departments in the states. An SERC Management Committee was also formed in 1982 in each of the four states with the Director of Education as Chairman, the head of SERC as Secretary and heads of all professional units. Apart from managing SERC operation at the state level to ensure achievement of the objectives, the Committee plans SERC activities and coordinates professional activities in the Education Department”
(BTP,1995)

2.5.2

Peringkat Peralihan 1984-1986

Di peringkat yang kedua ini, PSPN terus berkembang dengan struktur organisasinya yang lebih mantap, perancangan aktiviti yang lebih kemas serta bidang program yang lebih meluas. Perancangan aktiviti serta pelaksanaan programnya mencakupi perkhidmatan profesional kepada sekolah rendah dan menengah di kawasan luar bandar dan bandar.

49

2.5.3

Peringkat Kematangan 1987

Bermula dari tahun 1987, kesemua PSPN telah diletakkan di bawah bidang kuasa Jabatan Pendidikan Negeri dengan alasan memudahkan pentadbiran: ”… for the administrative purposes, but are granted the status of sub-cost centers.”
(BTP.1995)

Dengan kedudukan yang baru ini, PSPN diberi tanggungjawab untuk mengurus dan mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan belanjawan serta kewangannya sendiri. Mulai bulan November 1989: “.. the role of Secretariat to the SERC Advisory Committee was handed over to Educational Technology Division (ETD) in compliance to the letter KP (BPPP)S/015/JldxII(75) dated 30 September 1989. The roles of ETD are as follows: i. To be a member of every SERC Management Committee.

ii. To be Secretariat for SERC In-Service Courses. iii. To act as a Secretariat for the establishment of SERCs’ trust accounts.

50

iv. To write working paper on SERC. v. To act as Secretariat for ;the set up of other SERCs in the other ten states. Secara keseluruhannya, program dan aktiviti yang dijalankan oleh PSPN Berbangunan Sendiri, PSPN Berbangunan Sementara dan BTPN telah menunjukkan prestasi dan perkembangan yang membanggakan dari semasa ke semasa. Pada masa kini, rangka program dan aktivitinya juga semakin luas kerana melibatkan sekolah rendah dan menengah. Para pegawai PSPN dan BTPN dengan kerjasama para pegawai dari BTP di peringkat Kementerian Pendidikan serta Penyelaras PKG diperingkat daerah telah menunjukkan kemampuan serta komitmen yang tinggi, berwibawa, berketrampilan dan berkeyakinan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dirancang secara teliti kepada mereka. Secara keseluruhannya, semua program dan aktiviti yang dilaksanakan di keempat-empat PSPN B erbangunan Sendiri, PSPN Berbangunan Sementara serta BTPN bukan sahaja meningkat dari tahun ke tahun bahkan aktiviti tersebut dilaksanakan berdasarkan tuntutan dan perkembangan pendidikan semasa seperti penggunaan ICT serta berasaskan kehendak pendidikan setempat. Untuk menggambarkan pencapaian PSPN dan BTPN, khususnya dalam aspek sumbangannya ke arah peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, difokuskan kepada program dan

51

aktiviti utama yang dilaksanakan oleh PSPN dan BTPN Berbangunan Sendiri dalam jangka masa tersebut (tahun 1980-an). Penumpuan dari segi jangka masa ini dibuat kerana PSPN Berbangunan Sementara belum lagi diwujudkan dalam jangka masa berkenaan. Sebagai mengukuhkan gambaran ke atas pencapaian PSPN dan BTPN beberapa program telah dijalankan oleh PSPN dan BTPN Sabah dan Sarawak dalam jangka masa berkenaan, antaranya ialah seperti Rancangan Latihan Kemahiran Asas (RLKA) oleh PSPN Kedah, Program Pusat Sumber Pelajaran Daerah oleh PSPN Terengganu dan Program Peningkatan Prestasi Pelajar Luar Bandar oleh PSPN Kelantan. 2.5.4 PSPN Kedah

Rancangan Latihan Kemahiran Asas (RLKA) adalah satu usaha yang dilaksanakan oleh PSPN Kedah untuk memberi input tambahan kepada keperluan pendidikan di kalangan guru-guru. RLKA dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi penekanan kepada empat perkara utama, iaitu sistem latihan yang berasaskan kepada minat, keperluan dan masalah pengajaran dan pembelajaran dengan guru sebagai fokusnya, memberi perhatian khas terhadap peranan guru untuk merancang dan merencanakan aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran, menggunakan sumber daya tempatan dan melaksanakan peranan PSPN sebagai pusat penyelarasan dan institusi sokongan terhadap usahausaha yang ingin dilaksanakan oleh guru-guru. RLKA yang dirasmikan dalam tahun 1984 merupakan satu projek rintis PSPN Kedah dalam usaha untuk merancang dan melaksanakan latihan dalam perkhidmatan secara yang lebih efektif dan inovatif.

52

Berdasarkan tujuan tersebut, tiga aspek utama diberikan penekanan dalam program RLKA tersebut: i. Mewujudkan program latihan yang menepati keperluan sebenar guru-guru berasaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka di bilik darjah. Melibatkan guru-guru berkenaan sendiri dalam proses mengenal pasti masalah pengajaran dan pembelajaran dan merancang serta mengelolakan kurikulum dan corak latihan yang akan dilaksanakan. Menggembeling sumber dan kepakaran tempatan dalam bidang latihan dan mempercepatkan bekalan khidmat bantu yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan kos yang rendah.

ii.

iii.

RLKA mengutamakan kegiatan guru yang berteruskan, Latihan Dalam Perkhidmatan. Oleh itu, perkara-perkara seperti keperluan, minat dan masalah di kalangan guru di bilik darjah akan diberi perhatian yang intensif. RLKA bukanlah satu usaha untuk memberi analisis kekurangan (deficiency analysis) dan kemudian cuba untuk membetulkan amalan-amalan tersebut. Sebaliknya, melalui RLKA, guru-guru berkenaan sendiri diberi peluang untuk membetulkan keadaan atau amalan mereka melalui usaha-usaha dan analisis kendiri (self-analysis) serta membuat penilaian kendiri (self evaluation). Langkah-langkah tersebut dilaksanakan ke arah memberi sumbangan yang positif kepada perkembangan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

53

Rancangan ini, dari sudut pandangan peranan PSPN Kedah adalah sebagai satu usaha untuk mewujudkan hubungan yang kukuh antara PSPN Kedah dengan pelanggan utamanya iaitu guru-guru, dalam khidmat bantuan aktiviti pendidikan dan latihan dalam perkhidmatan. Sudut pandangan ini diambil oleh PSPN Kedah kerana matlamat utama penubuhan PSPN adalah untuk merapatkan perkhidmatan dan bantuan pendidikan yang akan diberikan supaya sejajar dengan keperluan seharian para guru dalam suasana yang berteraskan persekitaran di bilik darjah. Dalam konteks keperluan semasa tahun 80an, RLKA pada keseluruhannya digubal dan dilaksanakan serta disesuaikan untuk membantu guru-guru dalam menghadapi cabaran baru bersesuaian dengan keperluan profesionalisme keguruan di dalam bidang pedagogi, teknologi pendidikan dan kurikulum disebabkan oleh pelaksanaan KBSR dan KBSM pada masa itu. Oleh itu, RLKA tidaklah bertujuan ataupun berkemampuan untuk menyelesaikan segala masalah kemahiran yang dihadapi dan diperlukan oleh guru-guru tetapi ia lebih berfungsi sebagai satu pendekatan alternatif yang bertujuan untuk memberi nilai tambah (added value) serta usaha yang bersifat untuk memberi tokok-tambah dalam bidang-bidang latihan yang sedia ada, terutama latihan-latihan yang dilaksanakan oleh Unit KBSR di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Antara komponen yang diberikan penekanan dalam RLKA ialah input tambahan, peranan guru, peranan PSPN dan sistem latihan.

54

Dalam rancangan pembagunan pendidikan, berbagai rupa bentuk input telah disediakan, sama ada diperingkat pusat atau pun negeri. Input tersebut bertujuan untu mempertingkatkan kualiti pendidikan negara. Input berkenaan pada amnya dapat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu input fizikal dan input khidmat bantu. Input fizikal, seperti bangunan, prabot dan sebagainya. Secara perbandingan, input fizikal adalah bahan sumber yang melibatkan satu peruntukan serta perancangan yang besar dalam program pembangunan pendidikan. Sementara input khidmat bantu pula boleh dibahagikan secara kasar kepada dua kategori. Pertamanya ialah khidmat bantu yang berupa kebendaan seperti TV, keduanya ialah khidmat bantu yang berupa Latihan Dalam Perkhidmatan. Khidmat bantu dalam kategori pertama itu dilaksanakan secara teratur, dalam erti kata lain, mempunyai penyusunan dan perancangan tertentu secara piawai dan berpusat. Sebaliknya, khidmat bantu dalam kategori kedua, iaitu latihan dalam perkhidmatan masih merupakan aktiviti yang memerlukan perancangan yang lebih teratur kerana ia juga merupakan input tambahan yang penting untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Input tambahan berbentuk latihan dalam perkhidmatan perlu dilaksanakan dengan cermat dan berkesan kerana terdapat juga beberapa agensi lain yang turut mengelolakan aktiviti yang sama. Ole h itu, RLKA memberikan perhatian yang teliti terhadap input tambahan yang bercorak latihan dalam perkhidmatan ini. Dalam RLKA, fokus utamanya ialah guru, kerana guru adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan

55

pembelajaran di bilik-bilik darjah. Melalui RLKA, para guru digalakkan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti latihan secara bersama dengan PSPN. PSPN pula mengambil pendekatan serta strategi yang mengutamakan pelanggan. Oleh itu pihak yang terlibat dalam melaksanakan RLKA di PSPN akan membuka peluang kepada guru-guru bagi membolehkan mereka mendalami kemahiran yang diperlukan supaya dengan kemahiran tersebut akan menjadikan guruguru berkemampuan dan dapat mengambil daya usaha sendiri untuk menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah masing-masing. Pendekatan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengelakkan mereka daripada terlalu bergantung kepada bahan-bahan ataupun pendekatan yang telah distrukturkan. Untuk mencapai matlamat tersebut, para guru diberi peluang dengan seluas-luasnya untuk menstrukturkan kemahiran-kemahiran dalam latihan bagi tujuan menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi. Selaras dengan perkembangan ke arah pendidikan yang diindividukan, RLKA berusaha untuk membolehkan para guru berkenaan dapat memilih dan mengenalpasti strategi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka di dalam masa yang singkat. Pendekatan tersebut adalah bersesuaian dengan dasar desentralisasi yang menjadi prinsip utama penubuhan PSPN, di mana perubahan dan inovasi dalam pengurusan pendidikan serta proses pengajaran dan pembelajaran adalah menjadi tanggungjawab semua pihak dalam sistem pendidikan untuk melaksanakannya. Semangat dan hasrat ini hendaklah dikekalkan bagi membantu usaha peningkatan mutu pendidikan negara.

56

Dengan tertubuhnya PSPN yang mempunyai kemudahan dari segi peralatan serta pegawai yang terlatih, pendidikan dan latihan dalam perkhidmatan untuk guru-guru dapat diletakkan pada perspektif yang lebih jelas. Hala tujunya menjadi lebih nyata kerana pendidikan dalam perkhidmatan memerlukan beberapa komponen asas untuk memastikan kejayaannya. Antara komponen tersebut adalah, kepimpinan yang berwibawa, kemudahan yang mencukupi dan sesuai, kepakaran yang diperlukan, dan juga organisasi yang berperanan sebagai satu badan atau pusat penyelarasan. Dalam konteks tersebut kewujudan PSPN dengan peranan dan fungsinya adalah tepat dan bersesuaian sekali. Dalam konteks pelaksanaannya di Kedah, RLKA telah dilaksanakan sebagai satu sistem latihan inovasi dengan mengambil kira segala faedah daripada kemudahan yang terdapat di PSPN. Kemudahan yang boleh diberikan oleh PSPN Kedah dapat dilihat dalam tiga kategori, iaitu kemudahan dan perkhidmatan, termasuk bilik syarahan, seminar, perbincangan, tempat perbengkelan serta ruang pameran. Khidmat kepakaran yang melibatkan khidmat rundingan, antara lain terdiri daripada Jawatankuasa-jawatankuasa Khas yang ditubuhkan di PSPN, dan Rancangan Latihan yang melibatkan proses perancangan, persediaan, pelaksanaan dan penilaian yang disediakan. Diyakini bahawa aktiviti pendidikan dan latihan dalam perkhidmatan yang berjaya amat memerlukan sokongan institusi yang berkesan. Sokongan tersebut lebih diperlukan lagi sekiranya ia hendak diperkukuhkan. Sokongan institusi yang berkesan pula hendaklah memenuhi beberapa kriteria seperti:

57

a. Tekal (consistent) untuk permintaan pelanggan (guru).

menyahut

dan

memenuhi

b. Mendampingi, memahami serta menghayati suasana yang wujud (pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah). c. Mempunyai kewajipan untuk profesionalisme di kalangan guru-guru. mempertingatkan

d. Mewujudkan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan seperti maktab-maktab perguruan, institusi latihan profesional serta Jemaah Nazir Persekutuan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sistem latihan RLKA menumpukan kepada bidang kemahiran asas sebagai teras projek. Dari segi penyertaannya, para peserta boleh memohon latihan ini dengan berpandukan risalah RLKA yang telah disediakan. Pada peringkat awal pelaksanaannya, RLKA telah dikenal pasti untuk mengadakan latihan dalam perkhidmatan bagi memenuhi keperluan semasa guru-guru yang berhadapan dengan pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Melalui rancangan ini, guru-guru diberikan berbagai alternatif yang dirumuskan dalam risalah-risalah tertentu yang diedarkan kepada mereka. Senarai unit-unit kemahiran yang disenaraikan di dalam risalah tersebut hanya sebagai satu cadangan sahaja dan guru-guru boleh berunding dengan pihak PSPN untuk menyesuaikan senarai

58

tersebut selaras dengan keperluan mereka, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran yang timbul. Corak latihan pada keseluruhannya adalah bersifat latihan sepanjang masa, latihan untuk keperluan individu dan kumpulan, latihan yang berkatian dengan masalah yang berbangkit, latihan secara yang secepat mungkin dan kurikulum latihan yang boleh dirundingkan. Dari segi pelaksanaan dan pengurusan latihan, RLKA melibatkan kos latihan yang dibiayai bersama, satu set tajuk latihan disediakan untuk panduan dan sumber tenaga tempatan digunakan. Kurikulum RLKA dibahagikan kepada unit-unit tertentu dan setiap satu unit dikenal pasti objektif tingkahlaku ‘behavioral objectives’ yang ingin dicapai. Tiap-tiap satu unit disusun berpandukan kepada aspek-aspek seperti masalah induk, masalah kemahiran, peralatan ‘hardware’, kepakaran, jangkamasa latihan, contoh yang sedia ada dan pendedahan maklumat. Dengan cara membahagikan unit-unit kemahiran mengikut objektif tingkhlaku tersebut secara spesifik, RLKA dapat membantu para guru untuk mengenal pasti kemahiran khusus yang diperlukan oleh mereka bagi menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Sistem RLKA ini juga mengadakan rancangan tindak ikut secara sistematik. Setiap peserta disediakan satu kad pelanggan atau ‘clientele card’. Di dalam kad ini akan dimasukkan segala maklumat yang boleh membantu pihak pengurusan di PSPN untuk mengenalpasti guru-guru berkenaan selepas latihan. Kad pelanggan ini merupakan satu alat pentadbiran dan pengurusan profesional kepada pengurus

59

projek RLKA di PSPN Kedah dan ia menjadi faktor menarik ‘ pull factor’ kepada guru-guru yang terlibat dalam RLKA. Tindak ikut yang dilaksanakan oleh Pengurus Projek berdasarkan maklumat di dalam kad pelanggan tersebut, juga telah mewujudkan hubungan yang berterusan antara para guru yang terlibat dalam RLKA dengan pihak PSPN sebagai institusi sokongan. Guru-guru berkenaan juga menjadi lebih yakin dengan komitmen pihak PSPN dan selesa untuk berdamping dengan pegawai-pegawai dan kakitangan di PSPN. Kad ini juga akan membantu guru-guru berkenaan dan pihak PSPN sendiri untuk merancang sesuatu latihan lanjutan yang bersesuaian dengan peringkat keperluan dalam jangka masa perkhidmatan seseorang guru. RLKA menggunakan sumber daya tempatan untuk menggerakkan aktivitinya. Sumber-sumber tempatan yang telah dikenalpasti akan dimasukkan ke d alam peta pengesanan projek bersama-sama dengan data tertentu yang lain untuk membantu aktivti guru. Pendekatan ini dibuat berasaskan rasional bahawa sesuatu rancangan yang selaras dengan dasar desentralisasi sewajarnya menimba, pengalaman, kepakaran dan sumber-sumber tempatan daripada persekitaran yang wujud. Penggunaan dan kaedah ini bukan sahaja telah dapat mempercepatkan bantuan kepada guru-guru yang terlibat, bahkan dapat pula memperkukuhkan usaha bagi merapatkan lagi pengalaman latihan yang telah diterima dengan sumber-sumber yang sedia ada di persekitaran masing-masing yang dikenalpasti oleh guru-guru berkenaan sendiri. Melalui pendekatan ini juga, kos pelaksanaan

60

rancangan dapat dikurangkan berasaskan kerjasama dan perasaan muhibah. Pihak PSPN telah mengadakan penilaian terhadap program ini. Aspek-aspek yang dititikberatkan dalam penilaian tersebut ialah, kepuasan pelanggan iaitu guru, hasil pelanggan dan keberkesanan hasil pelanggan. Bagi peringkat pertama, mengikut evolusi perkembangan, kemampuan dan peranan PSPN, penilaian dibuat berlandaskan persoalan-persoalan seperti: i. Sejauh manakah RLKA telah dapat memenuhi permintaan pelanggan?

ii. Sebanyak manakah RLKA telah dapat menyediakan pelanggan dengan berbagai-bagai alternatif untuk bertindak? iii. Mengenal pasti bahagian-bahagian masalah yang telah dihadapi oleh pelanggan dan di manakah kemahiran RLKA telah digunakan? 2.5.5 BTPN Sabah dan Sarawak

BTPN Sabah diwujudkan dalam tahun 70an, lebih awal berbanding dengan PSPN Berbangunan Sendiri dan PSPN Berbangunan Sementara di Semenanjung. Perkhidmatan Sebaran Pendidikan (PSP) ialah agensi yang mewujudkan BTPN Sabah. Kewujudan PSP menyebabkan bermulanya Perkhidmatan Siaran Radio Ke Sekolah-sekolah dan TV

61

Pendidikan di Sabah. Pada masa tersebut, Radio Pendidikan mula diperkenalkan ke sekolah-sekolah dengan menggunakan kemudahan yang terhad melalui RTM Sabah. Penubuhan PSP Sarawak telah mencantumkan beberapa unit kecil iaitu Unit Radio Pendidikan, Unit TV Pendidikan, Unit Sumber Pendidikan, Unit Teknikal dan Unit Pentadbiran. Bagi tujuan menghasilkan bahan sokongan pendidikan yang bermutu melalui media berkenaan, para pegawai Perkhidmatan Sebaran Pendidikan Sabah telah dihantar untuk mengikuti kursus di dalam dan luar negeri, dalam bidang penerbitan dan bidang penyiaran radio dan televisyen, khususnya yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Pelaksanaan program dan aktiviti ini menjadi lebih lancar kerana hubungan antara Perkhidmatan Sebaran Pendidikan Sabah dan Sarawak dengan BPSP nama awal Bahagian Teknologi Pendidikan di peringkat Kementerian Pendidikan, sudah terjalin seawal tahun 70an lagi. Bahan-bahan penyiaran TV Pendidikan disiarkan terus dari BPSP di Kuala Lumpur ke sekolah-sekolah di Sabah dan Sarawak. Melalui Perkhidmatan Siaran Radio dan TV Pendidikan, PSP Sabah dan Sarawak telah berjaya membantu para guru di kawasan luar bandar yang berhadapan dengan berbagai masalah dan kekurangan bahan pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru berkenaan juga sangat sukar untuk mengakses kepada bahan-bahan baru yang berkaitan dengan pendidikan, ini disebabkan oleh sistem perhubungan yang tidak baik.

62

Ini menyebabkan kebanyakan guru yang bertugas di sekolah luar bandar di Sabah dan Sarawak pada masa itu terdiri daripada guru-guru yang tidak terlatih, maka siaran Radio Pendidikan dan TV Pendidikan ini telah memberi manfaat yang besar kepada mereka untuk dijadikan panduan dan bimbingan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah. Dalam jangkamasa ini, Radio Pendidikan dan TV Pendidikan menjadi satu keperluan kepada semua sekolah di negeri Sabah dan Sarawak. Pengenalan Perkhidmatan Radio Pendidikan dan TV Pendidikan merupakan satu inovasi dalam bidang pendidikan di keduadua buah negeri ini pada waktu itu. Perkhidmatan TV Pendidikan pula memainkan peranan yang lebih besar kerana selain daripada berperanan sebagai media pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahsekolah, TV Pendidikan juga berperanan untuk mempercepatkan lagi proses integrasi nasional. (Dr. Mahathir bin Mohamad. 20 Tahun BTP. Kementerian Pendidikan Malaysia). Di atas keperluan tersebut, pada akhir tahun 70an, melalui bantuan dan bekalan daripada pihak Bank Dunia, PSP Sabah dan Sarawak telah berjaya membekalkan kepada semua sekolah di dua buah negeri tersebut dengan satu set radio, TV dan generator (bagi sekolah-sekolah yang tidak mempunyai kemudahan elektrik). Dalam tahun 80an, BTPN Sabah dan Sarawak masih terus melaksanakan fungsinya dalam penyiaran Rancangan Radio Pendidikan dan TV Pendidikan. Walau bagaimanapun, beberapa usaha penambahbaikan terus dilaksanakan, antaranya ialah, memantapkan

63

rancangan yang disiarkan dan memeperbanyakkan rancangan untuk mata-mata pelajaran tertentu seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Alam dan Manusia, Pendidikan Agama Islam, cerita-cerita Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Dalam tahun 80an, PSP Sabah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih meluas kerana pada tahun 1983, Unit Perpustakaan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah diletakkan di bawah PSP Sabah. Dalam usaha untuk memastikan semua sekolah di Sabah mewujudkan Pusat Sumber Sekolah (PSS) masing-masing, PSS Sabah telah merangka satu blueprint yang berperanan sebagai pelan tindakan strategik penubuhan PSS di Sabah yang dilaksanakan antara tahun 1987-1990. Melalui blueprint ini, satu modus operandi yang teliti telah digubal untuk memastikan perancangannya dapat dilaksanakan dengan licin. Melalui modus operandi itu, para pegawai PSP Sabah telah dibahagikan kepada enam kumpulan dan setiap kumpulan diketuai oleh seorang Penolong Pengarah. Peranan setiap kumpulan ini adalah untuk memantau dan menubuhkan Pusat-pusat Sumber Sekolah di bahagian masing-masing. Lawatan kesetiap buah sekolah dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat. Pendekatan penubuhan PSS dilaksanakan secara action oriented, iaitu melalui kerjasama di antara pihak masyarakat dan sekolah melalui semangat gotong royong. Pendekatan tersebut dilaksanakan mulai daripada membersih kawasan, menyusun perabot, mengurus bahan, keceriaan dan penubuhan Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.

64

Selain daripada pendekatan di atas, kursus-kursus pengurusan Pusat Sumber Sekolah juga telah dilaksanakan pada hujung minggu. Kursus-kursus tersebut diberikan kepada guru-guru, di mana sekolahsekolah mereka telah menubuhkan PSS. Hasil daripada pendekatan tersebut, jumlah sekolah-sekolah di Sabah yang mempunyai PSS sudah meningkat pada tahun 1990. Peningkatan tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2.1 seperti diberikut:
Jadual 2.1 : Jumlah Pusat Sumber Sekolah Di Sabah Pada Akhir 1990

Sekolah Rendah Pantai Barat Selatan 179 Keningau 150 Beaufort 126 Sandakan 142 Tawau 136 Pantai Barat Utara 208 JUMLAH941

Bahagian

Sekolah Menengah 29 15 18 15 18 18 103

Jumlah 208 165 144 157 154 266 1,044

(Sumber: BTP. Sabah. 2001)

Hasil daripada tindakan yang dilaksanakan berdasarkan Blueprint PSS Sabah, sebahagian besar daripada sekolah di negeri itu sudah mempunyai PSS sendiri. Terdapat tiga ciri PSS di negeri Sabah, iaitu PSS dengan bilik khas, PSS dengan bilik yang diubahsuai ( 1 bilik atau setengah bilik darjah atau pondok khas) dan PSS tanpa bilik. Dalam kategori yang ketiga ini, terdapat satu lokasi berpusat

65

untuk menyimpan rekod buku-buku dan bahan bukan buku, tetapi bahan tersebut diletakkan di lokasi yang berlainan. Sebagai satu kesinambungan kepada pelaksanaan dan penubuhan PSS itu, satu lagi program diperkenalkan oleh BTPN Sabah di sekolahsekolah. Program yang dilaksanakan pada tahun 1988 ini bersifat program pengisian kepada PSS iaitu Program Pengintegrasian PSS dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Dari segi pelaksanaannya, setiap sekolah yang telah menubuhkan PSS akan dikenal pasti untuk memperakukan guru-guru tertentu supaya menghadiri kursus atau bengkel penggunaan bahan-bahan yang terdapat dalam PSS (akhbar, radio, TV, buku rujukan, kit pembelajaran, gambar dan carta) untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata pelajaran. Hasil daripada penilaian program dan tinjauan yang dibuat pada akhir tahun 1990, didapati bahawa penggunaan bahan-bahan sumber pendidikan di PSS oleh guru-guru yang telah mengikuti kursus ini adalah memberangsangkan. Di negeri Sarawak dalam tahun-tahun 80an telah memperlihatkan peranan Radio Pendidikan (RP) dan TV Pendidikan (TVP) dalam meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran terutama di sekolah-sekolah rendah adalah begitu menggalakkan. Satu kaji selidik tentang penggunaan RP dan TVP di sekolah-sekolah telah dijalankan oleh BTPN Sarawak pada tahun 1985. Kajian tersebut mendapati bahawa sejumlah 86.7% daripada sekolah rendah yang respon kepada soalselidik berkenaan telah mengikuti rancangan RP. Dalam konteks TVP pula, didapati sejumlah 78.4% daripada sekolah

66

rendah yang respon kepada soalselidik tersebut telah mengikuti rancangan TVP bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Peranan RP sebagai wadah pengajaran dan pembelajaran amat ketara sekali di Sarawak, ini telah memberi peluang kepada para penerbit rancangan RP untuk mengikuti pelbagai kursus yang diadakan di peringkat nasional dan juga internasional. Sebagai contoh, seorang penerbit RP Sarawak telah mengikuti kursus penerbitan rancangan radio dan penyiaran di BBC London selama dua bulan pada tahun 1985. (Laporan Tahunan BTPN Sarawak, 1985) Tahun-tahun 80an juga menyaksikan aktiviti BTPN Sarawak banyak digemblingkan ke arah pewujudan PSS di seluruh negeri. Dengan kerjasama pihak British Council di Kuching, kursus-kursus pendedahan dalam aspek penubuhan PSS telah diberikan kepada para pegawai di BTPN Sarawak. Berikutan itu, taklimat tentang konsep, peranan dan pengoperasian P juga diberi kepada Pengetua, Guru SS Besar dan Pegawai-pegawai di PPB dan PPD dengan kerjasama Jemaah Nazir Sarawak. Menjelang akhir tahun 1985, hampir semua Pengetua dan Guru Besar telah diberi taklimat berkenaan PSS dan sejajar dengan itu, PSS beroperasi hampir di semua sekolah di Sarawak. Walaupun era 80an lebih menampakkan keutamaan diberi kepada dua aktiviti tersebut, aktiviti lain terutama penerbitan bahan pengajaran dalam bentuk pelbagai media khususnya dalam usaha pemantapan KBSR telah diteruskan. Begitu juga aktiviti-aktiviti pemantapan ke sekolah dan penyenggaraan peralatan teknologi pendidikan telah berjalan dengan baik. Diakhir tahun 80-an , latihan dan kursus kelolaan BTPN Sarawak telah mula menjurus ke arah penggunaan komputer dalam pendidikan.

67

BAB 3

PUSAT KEGIATAN GURU

Latar Belakang Gerakan ke arah penubuhan PKG bermula dengan penubuhan Pusat Sumber Tempatan dalam tahun 1978 dan digantikan namanya dengan Pusat Media Daerah dalam tahun 1981. Selaras dengan konsep dan rasional penubuhan Pusat Sumber Pendidikan Negeri di empat buah negeri iaitu PSPN Kedah (1982), PSPN Kelantan (1982), PSPN Pahang (1983) dan PSPN Terangganu (1984). Pusat Media Daerah ini telah ditukar namanya kepada Pusat Sumber Pendidikan Daerah (PSPD) dalam tahun 1986. Sebanyak 302 buah sekolah di seluruh negara telah dikenalpasti untuk menempatkan PSPD. Ini telah dilakukan dengan pengertian bahawa setiap PSPD akan memberi khidmat kepada sekolah-sekolah di sekitar kawasannya. Mengikut perancangan awal, setiap PSPD akan berkhidmat untuk 15 hingga 20 buah sekolah di kawasan berkenaan, ini termasuk sekolah menengah dan sekolah rendah. PSPD ini diwujudkan bagi mengatasi serta memperbaiki ketidakseimbangan pencapaian pendidikan di antara sekolah-sekolah di bandar dan luar bandar. Antara aktiviti PSPD pada ketika itu hanya untuk memberi perkhidmatan pinjaman alatan serta menyediakan kemudahan untuk menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran kos rendah. Melalui kegiatan-kegiatan PSPD, pihak Kementerian Pendidikan berhasrat meluaskan penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk mempertingkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini PSPD dianggap sebagai agen untuk

68

membiasakan guru-guru, khasnya guru-guru luar bandar dengan teknologi pendidikan. PSPD bertindak sebagai pusat pembekalan alat dan bahan pendidikan yang diterima melalui Pinjaman Bank Dunia ke Lapan dan sebagai pusat penghasilan bahan serta alat teknologi pendidikan yang bersesuaian bagi proses pengajaran dan pembelajaran serta sebagai tempat rujukan untuk guru-guru dalam sesuatu kelompok daerah pendidikan. Pada tahun-tahun seterusnya, adalah disedari bahawa istilah PSPD menimbulkan kekeliruan disebabkan istilah ‘Daerah’ yang digunakan pada nama PSPD sebenarnya tidak mengambarkan satu daerah pentadbiran. Lazimnya terdapat lebih daripada sebuah PSPD dalam sesebuah daerah. Akhirnya pada pertengahan tahun 1990, PSPD telah diubah nama kepada Pusat Kegiatan Guru (PKG) serta diberikan peranan yang lebih luas. Alasan-alasan pertukaran nama adalah seperti yang telah dikemukakan dalam surat pekeliling Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, KP (BTP) 8804/23/Jld.1(54), bertarikh 14 Ogos 1990, antara lain: a. Nama PKG memberi satu gambaran yang sebenar tentang aktiviti yang dijalankan di pusat tersebut. Nama Pusat Sumber Pendidikan Daerah (PSPD) adalah terlalu umum dan kegiatannya terlalu luas. b. PKG mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pusat Sumber Sekolah (PSS) pada peringkat awal.

69

c. PKG ini adalah merupakan pusat logistik bagi hal-hal pengajaran dan pembelajaran. PKG juga berfungsi sebagai satu pusat di mana perbincangan di kalangan guru-guru setempat tentang isu-isu dan masalah-masalah professional dapat diadakan. d. Nama PKG mencerminkan sesuatu yang neutral. Ini akan membolehkan unit lain di Pejabat Pendidikan Daerah untuk menggunakan kemudahan-kemudahan PKG itu. Ini bermakna bahawa penggunaannya tidak terhad kepada sebuah unit sahaja. e. PKG adalah sebenarnya satu lanjutan daripada konsep Pusat Sumber Sekolah, iaitu mana-mana kemudahan yang tidak terdapat di Pusat Sumber Sekolah dapat disediakan oleh PKG. Dengan cara ini alat-alat dan bahan-bahan boleh diperolehi dengan cara yang lebih ekonomis, dan penggunaannya lebih meluas. f. Istilah ‘daerah’ yang digunakan pada Pusat Sumber Pendidikan Daerah sebenarnya tidak mencerminkan satu daerah pentadbiran kerana di dalam sesuatu daerah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) lazimnya terdapat lebih daripada sebuah PSPD. Oleh yang demikian nama PKG adalah lebih sesuai dan boleh mengelakkan sebarang kekeliruan.

Projek ini telah diberi perhatian yang serius oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Peruntukan sebanyak RM 50 ribu disediakan

70

bagi setiap PKG untuk bekalan bahan. Ianya dibekalkan secara berperingkat-peringkat kepada kesemua 350 buah PKG di seluruh negara. Selain dari itu, peruntukan untuk mendirikan bangunan khas bagi 200 buah PKG daripada 350 buah di seluruh negara telah diluluskan pada tahun 1989. Manakala baki 150 buah lagi bangunan khas akan dibina dalam Rancangan Malaysia Keenam. Setiap sebuah bangunan dianggarkan berharga antara RM 150 ribu hingga RM 200 ribu.

Gambar Bangunan PKG

PKG Berbagunan Sendiri

PKG adalah sebuah pusat dalam sesuatu kawasan yang dianggotai oleh beberapa buah sekolah. Sekolah yang dipilih sebagai PKG adalah sebuah sekolah dalam kawasan berkenaan yang dikenalpasti dan berpotensi untuk berfungsi sebagai PKG setelah diambil kira faktorfaktor lokasi, kepimpinan dan kemudahan fizikal.

71

Dari segi struktur pentadbiran pendidikan, PKG dahulunya diletakkan di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah dan Pejabat Pendidikan Bahagian (Sabah) di mana segala urusan berkaitan seperti perlantikan pegawai-pegawai dan kakitangan, pengurusan kewangan, bangunan, peralatan adalah terletak di bawah bidang kuasa Pejabat Pendidikan Daerah. Walau bagaimanapun, bermula pada tahun 1996, PKG telah diletakkan terus di bawah pentadbiran Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN). Sila lihat Rajah 3.1. Rajah ini menunjukkan perhubungan yang saling lengkap-melengkapi, di antara PKG dengan PKG, PKG dengan Sub-PKG, Sub-PKG dengan SubPKG, PKG dengan PSS, Sub-PKG dengan PSS dan PSS dengan PSS. Walau bagimanapun Sub-PKG hanya wujud di negeri Sabah sahaja. Sub-PKG hanya wujud di negeri Sabah, pembahagian sub-PKG berasaskan kepada factor-faktor seperti keluasan daerah pendidikan berkenaan, jarak ke PKG, bilangan guru dalam kawasan dan juga kedudukan sekolah. Contoh Sub-PKG daerah Telupid adalah seperti dalam Rajah 3.2. Fungsinya sebagai institusi sokongan kepada PKG. Aktivitinya ditentukan oleh kelompok Sub-PKG sendiri, kecuali bagi aktiviti yang dirancang secara top down. Pemantauan secara terhad akan dibuat oleh Penyelaras PKG setempat. Dari segi kewangan ia tidak mendapat mana-mana peruntukan khas, hanya bergantung kepada persetujuan dan kerjasama antara Guru Besar sekolah-sekolah yang terbabit dengan menggunakan dari peruntukan sekolah ataupun diperolehi daripada sumbangan secara individu termasuk guru-guru, ini bergantung kepada komitment guru-guru dari kelompok berkenaan.

72

Rajah 3.1 Rangkaian Pusat Sumber Pendidikan

Bhg.Tek. Pendidikan (BTP)
PKG PKG

PSPN/BTPN PKG PKG

Sub-PKG PKG

Sub-PKG

Sub-PKG

Sub-PKG

PSS

Sub-PKG

PSS

PSS

73

B I L 1

KELOMPOK PUSAT SUB-PKG Kelompok 1 SK. Wonod

2 3

Kelompok 2 SK.Ulu Sapi Kelompok 3 SK.Tangkungon

4

Kelompok 4 SK.Linayukan

5

Kelompok 5 SK.Soguon

6

Kelompok 6 SK.Penangah

7

Kelompok 7 SK.Kiandongo

8

Kelompok 8 SK.Keramuak

Rajah 3.2 Sub-PKG Daerah Telupid Sabah SEKOLAH JARAK DARI PKG SK.Wonod 14 km SK.Gabungan 18 km SK.Pekan Telupid 1 km SK.Telupid BT.4 8 km SK.Kopuron 50km SK.Ulu Sapi 43 km SK.Bintang Mas 48 km SK.Tangkungon 12 km SK.Buis 30 km SK.Kiabau 40 km SK.Ansuan 35 km SK.Ulu Ansuan 52 km SK.Linayukan 31 km SK.Entilibon 25 km SK.Langkabong 42 km SK.Mananam 51 km SK.Sogo-sogo 45 km SK.Soguon 73 km SK.Minusuh 65 km SK.Maliau 56 km SK.Tampasak 83 km SK.Penangah 82 km SK.Masaum 92 km SK.Mengkawago 83 km SK.Inarad 140 km SK.Kiandongo 43 km SK.Kironggu 50 km SK.Pekan Tongod 105 km SK.Imbak 85 km SK.Keramuak 80 km SK.Kenangan100 km Kenangan

BIL GURU 13 11 36 14 3 17 9 12 9 5 8 1 10 22 10 9 7 7 10 6 6 12 3 10 3 5 2 15 5 12 2

BIL. MURID 196 177 652 155 151 292 128 172 123 76 157 153 172 360 152 170 111 92 152 72 80 303 61 110 64 74 152 268 155 189 35

(Punca: Laporan PKG Telupid, 2000).

74

Pegawai Pendidikan Daerah adalah Pengerusi kepada Jawatankuasa Penyelarasan PKG yang mana Ahli Jawatankuasanya terdiri daripada semua Pengerusi PKG dalam sesuatu daerah. Pengetua atau Guru Besar sekolah yang terpilih sebagai pusat PKG, secara automatik menjadi Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan PKG. Ahli Jawatankuasanya terdiri daripada semua Pengetua/Guru Besar sekolahsekolah yang menjadi anggota PKG berkenaan. PKG yang ditadbir oleh guru untuk kegunaan guru ini dibentuk berdasarkan konsep sebuah institusi pendidikan yang bertindak sebagai agen perubahan ke arah memenuhi keperluan profesional keguruan dan mempertingkatkan mutu pendidikan. Oleh itu bagi mencapai perubahan tersebut, budaya perkongsian di kalangan guru melalui proses pendemokrasian pendidikan adalah diutamakan oleh PKG. 3.1. Konsep Pusat Kegiatan Guru (PKG) merupakan jalinan rancangan prasarana pendidikan yang memberi perkhidmatan kepada guru-guru setempat bagi hal-hal profesional yang mengutamakan pelaksanaan kurikulum berlandaskan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. PKG dapat dibezakan daripada segala bentuk sokongan yang lain bagi guru-guru yang sedang berkhidmat dalam aspek-aspek berikut: a. Segala aktivitinya bersifat setempat dan memungkinkan proses desentralisasi dalam melaksanakan aktiviti pendidikan.

75

b. Ia memberi wadah bagi pemusatan khidmat-khidmat setempat untuk guru-guru. c. Tumpuan utamanya adalah terhadap amalan-amalan di dalam bilik darjah. memperbaiki

d. Ia menyediakan kemudahan dan suasana yang sesuai bagi guru-guru untuk bekerja secara perseorangan atau dalam kumpulan. e. Ia membantu membina penglibatan peribadi. martabat profesional melalui

Semua aspek-aspek tersebut boleh diletakkan dalam empat konsep PKG yang jelas, iaitu: 3.1.1 Konsep Institusi Pendidikan

Pendidikan profesional dalam perkhidmatan adalah suatu proses berterusan yang boleh dirintis dan dikenalpasti oleh guru-guru sendiri atau ditentukan oleh pentadbir daerah, negeri atau kementerian. PKG bertujuan menggalakkan guru-guru setempat berinteraksi bagi memenuhi keperluan profesional keguruan. Pelbagai aktiviti pendidikan yang diadakan bertujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan semasa serta melaksana program yang dirancang oleh pihak pentadbir pendidikan setempat. PKG juga bertindak sebagai saluran untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat setempat.

76

3.1.2

Konsep Budaya Perkongsian

Konsep Budaya Perkongsian memberi keutamaan kepada permuafakatan pendidikan. Budaya permuafakatan di kalangan guru setempat dapat dipupuk melalui semangat kesetiakawanan, sedia memberi bantuan sama ada berbentuk pengetahuan, idea, kemahiran, kepakaran atau alatan sekolah dan PKG yang berhampiran. 3.1.3 Konsep Pendemokrasian Pendidikan

Pendemokrasian dalam konteks PKG dapat dicapai apabila sekolahsekolah menikmati peluang untuk meningkatkan mutu pengajaran dalam bilik darjah melalui PKG. Guru-guru berinteraksi antara satu sama lain di PKG untuk m engenalpasti kelemahan-kelemahan dalam pengajaran sambil belajar daripada guru-guru yang lain untuk mengatasinya. Pendemokrasian ini membolehkan setiap ahli masyarakat mendapatkan pendidikan yang sama rata. 3.1.4 Konsep Dalam Rangkaian Pusat Sumber Pe ndidikan

Konsep sebuah institusi pendidikan dalam Rangkaian Pusat Sumber Pendidikan Kementerian Pendidikan memperlihatkan jalinan perhubungan di antara PKG dengan Pusat Sumber Sekolah (PSS), Unit Teknologi Pendidikan (UTP), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN), Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pendidikan dan agensi pendidikan lain secara berterusan, Kementerian Pendidikan Malaysia, (1992).

77

3.2 Matlamat Matlamat p enubuhannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Ia diharapkan akan dapat dicapai melalui peningkatan taraf profesionalisme guru-guru berdasarkan kepada penghayatan Falsafah Pendidikan Negara. Selain itu matlamatnya adalah untuk merealisasikan potensi positif dan individu guru sehingga dapat melaksanakan amanah dengan baik dalam setiap peringkat dan kemahiran mereka, Kementerian Pendidikan Malaysia, (1991a). 3.3 Objektif Sebagai sebuah institusi, PKG mempunyai objektifnya tersendiri. Berikut adalah beberapa objektif am PKG sepertimana yang telah dinyatakan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan: Kementerian Pendidikan Malaysia, (1991a). a. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah khasnya di sekolah-sekolah luar bandar menerusi peningkatan mutu profesionalisme guru-guru. b. Mengadakan kemudahan serta peluang kepada guru untuk berkumpul serta bekerjasama dalam kegiatan profesional dan sosial guru. c. Sebagai pusat kegiatan program perkhidmatan bagi guru-guru. pendidikan dalam

78

Selain daripada itu, ia juga turut mempunyai objektif khusus yang menjadi tunjang PKG iaitu: a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan kegiatan yang berpusat kepada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

b. Menyebar maklumat, pengetahuan dan inovasi proses pengajaran dan pembelajaran.
c. Merapatkan hubungan antara sekolah dalam aspek keperluan perkhidmatan dan bantuan pendidikan. d. Menjadi pusat rujukan, penghasilan dan perkhidmatan sumber kepada guru dari semasa ke semasa. e. Mempertingkatkan ketrampilan guru-guru melalui program latihan dalam perkhidmatan selaras dengan perkembangan kaedah mengajar. f. Menyelesaikan masalah proses pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh guru secara usahasama antara guru-guru melalui khidmat sokongan.

g. Menjalankan aktiviti penyelidikan untuk mengesan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran serta keperluan guru. h. Memupuk ikhtiar dan minat di kalangan guru ke arah mempertingkatkan taraf keprofesionalisme mereka.

79

i. j.

Menyediakan kemudahan untuk guru-guru berinteraksi dan bekerjasama menjalankan kegiatan sosial yang konstruktif. Membina perhubungan yang rapat dengan masyarakat dan industri sekeliling supaya murid-murid didedahkan kepada aspek kemajuan dan perkaitan industri dengan masyarakat.

k. Membina dan mengukuhkan daya juang, daya tahan, daya saing dan daya saring di kalangan guru. 3.4. Fungsi Secara umumnya, fungsi PKG ialah untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang dapat menyokong dan membantu pelaksanaan ke arah meningkatkan mutu pendidikan menerusi kerjasama yang padu daripada guru-guru setempat, antaranya ialah: a. Pusat kegiatan ikhtisas/kurikulum guru. c. Perancangan penghasilan bahan pengajaran. d. Pusat Sumber– pengumpulan, penyusunan, penghasilan dan penyebaran maklumat bahan dan alatan. e. Latihan dalam perkhidmatan, bengkel, seminar, perbincangan ikhtisas. f. Penerbitan dan penghasilan bahan pengajaran.

80

g.

Pusat inovasi dan kreativiti pendidikan.

h. Pusat kegiatan sosial guru. i. j. Peningkatan motivasi, minat dan taraf perguruan. Penilaian dan penyelidikan kurikulum.

3.5

Peranan

Untuk mencapai matlamat dan objektif PKG, peranan dan aktiviti yang dijalankan atas prinsip mengikut keperluan guru, yang dikenal pasti dari semasa ke semasa oleh guru dan/atau pihak lain selaras dengan kehendak kurikulum. Peranan PKG dapat dibahagikan kepada lima bahagian: i. ii. iii. iv. v. Pusat Kegiatan Ikhtisas Kurikulum Pusat Sumber Pusat Sosial Agen Perubahan Agen Penyelesaian Masalah

3.5.1 Pusat Kegiatan Ikhtisas Kurikulum Setiap PKG mengadakan kegiatan ikhtisas mengikut keperluan untuk mempertingkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran serta kualiti pendidikan di sekolah. PKG juga menjadi tempat guru berunding untuk mendapatkan nasihat berhubungan dengan hal-hal profesional mereka.

81

Di PKG guru boleh merancang dan membina bahan pengajaran dan pembelajaran. Mereka juga boleh menyertai diskusi, seminar, kursus dan bengkel yang dirancang mengikut keperluan guru setempat. PKG adalah tempat guru-guru berbincang dan berkongsi idea, maklumat dan bahan-bahan dengan guru-guru lain. Melalui aktiviti-aktiviti seperti ini, guru-guru dapat meluaskan pengetahuan ikhtisas mereka khasnya tentang kaedah pengajaran dan maklumat mata pelajaran baru dalam kurikulum sekolah. 3.5.2 Pusat Sumber Sebagai jalinan dalam rangkaian pusat sumber, PKG haruslah memainkan peranan sebagai pusat yang dilengkapi dengan pelbagai bahan rujukan untuk pinjaman. PKG dapat dibezakan dengan PSS dari segi pelanggan dan pengurusannya. PKG juga bertindak sebagai agensi penyebaran maklumat tentang perkembangan pendidikan setempat, negeri dan luar negeri. PKG juga menyelidik tentang bahan-bahan pengajaran pembelajaran serta menyediakan kemudahan dan menghasilkan pelbagai bahan yang sesuai dengan keperluan setempat. Pelbagai maklumat tentang buku-buku baru, modul-modul pengajaran pembelajaran baru dan tentang guru-guru pakar dalam satu-satu bidang boleh disebarkan. PKG sebagai pusat sumber, menyediakan satu lokasi bagi pemusatan buku-buku profesional dan umum, perkakasan, khidmat pandang dengar, reprografi dan komputer. Dengan adanya alatan dan perkakasan yang lengkap di PKG maka dapatlah ia

82

menggalakkan dan meluaskan penggunaan sumber dalam amalan pengendalian bilik darjah. 3.5.3 Pusat Sosial

PKG menyediakan kemudahan guru-guru berinteraksi untuk melaksanakan kegiatan sosial, kebudayaan, sukan, rekreasi, kesenian dan majlis berkaitan kegiatan yang melibatkan kebajikan ahli masyarakat sekeliling. Melalui aktiviti-aktiviti sosial ini, PKG dapat membantu dalam membina semangat berpasukan, kesefahaman dan kekitaan dalam masyarakat guru setempat. 3.5.4 Agen Perubahan PKG sebagai agen perubahan berfungsi dalam pengemaskinian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menekankan aspek penggunaan teknologi pendidikan secara bersepadu merentasi kurikulum. Dengan cara ini PKG dapat berfungsi dalam mencetuskan usaha ke arah perubahan kendiri, pengumpulan dan pengembangan idea, inovasi dan kreativiti serta menggalakkan unsur-unsur terkini atau menggunakan unsur-unsur luar dengan tempatan mengikut keperluan setempat. Di samping itu PKG juga dapat berfungsi dalam hal pembaharuan kaedah pengajaran, maklumat dan pengesanan serta penilaian. 3.5.5 Agen Penyelesaian Masalah Bagi menyelesaikan masalah dari segi kemahiran, PKG dapat berfungsi dengan cara mempraktikkan kaedah pengajaran-

83

pembelajaran berlandaskan sumber, merancang dan menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih cekap dan berkesan. Dari segi kemudahan fizikal, PKG menyediakan kemudahan tempat untuk kursus, ceramah, bengkel dan interaksi profesional untuk guruguru menghasilkan bahan pengajaran sama ada secara bersendirian atau berkelompok dan mendapatkan sumber maklumat terkini.

Pengoperasian PKG harus dikelola kan dengan baik untuk membolehkan ia memainkan peranan dengan berkesan. Pengoperasian PKG sebaik mungkin bebas, tanpa dikawal ketat oleh pihak atasan. Guru diberi kuasa untuk mengurus PKG mengikut kehendak dan keperluan setempat. Melalui cara ini PKG dapat berkembang dan melahirkan satu identiti institusi pendidikan setempat yang benar-benar memahami tentang kelemahan dan kekurangan sekolah-sekolah kelompoknya. PKG seharusnya teguh dan kuat dalam segala aspek termasuk tenaga, kewangan serta kemudahan, supaya berdikari dan dapat menarik minat guru kepadanya serta sambutan masyarakat setempat dan pihak-pihak lain yang berminat tentang hal pendidikan. Keadaan seperti ini memberi kesempatan kepada PKG merancang secara bersama program-program yang dapat meningkatkan kualiti pendidikan kanakkanak dalam kawasan masing-masing. Tambahan kepada itu PKG dapat memudahkan pihak kementerian berhubung dengan guru-guru dan apabila perlu masyarakat setempat dan sebaliknya.

84

3.6

Pentadbiran

PKG diletakkan di bawah amanah dan tanggung jawab Pejabat Pendidikan Daerah atau Pejabat Pendidikan Bahagian (Sabah dan Sarawak) dan Jabatan Pendidikan Negeri. Pengurusan PKG pula dikendalikan oleh Penyelaras PKG dengan dibantu oleh staf sokongan. Perbelanjaan mengendalikan PKG sebahagian besarnya adalah dari peruntukan tahunan yang disalurkan melalui Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daerah. 3.7 Pengurusan

Pengurusan PKG sedapat mungkin berupaya memudahkan perancangan pembentukan dan pelaksanaan aktiviti pendidikan mengikut keperluan setempat. Penyelaras PKG dan staf sokongan serta penglibatan ahli jawatankuasa yang terdiri daripada pegawai dan pelbagai bahagian / institusi pendidikan dapat melicinkan pengurusan dan memberi hasil yang lebih berkesan. Pengurusan aktiviti PKG membuka ruang dan mendorong ke arah usaha bersama guru-guru menyelesaikan masalah dan keperluan ikhtisas mereka secara lebih terbuka. Struktur penyelarasan dan pengurusan PKG di peringkat negeri, daerah dan kawasan adalah seperti berikut: 3.7.1 Jawatankuasa Penyelarasan Peringkat Negeri Jawatankuasa ini bertanggungjawab mempastikan matlamat dan objektif PKG terlaksana berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara melalui tugas-tugas seperti menyediakan garis panduan dan

85

menyelaraskan serta menyediakan perancangan jangka pendek dan panjang aktiviti PKG, menyediakan rang belanjawan tahunan PKG dan menilai keberkesanan pelaksanaan program, rancangan dan aktiviti PKG. 3.7.2 Jawatankuasa Penyelarasan Peringkat Daerah

Jawatankuasa ini berperanan untuk mengendalikan penyelarasan di peringkat daerah melalui tugas-tugas seperti menyelaraskan perancangan jangka panjang dan jangka pendek aktiviti PKG dan mengemukakan saranan secara bersama untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan iaitu untuk murid, guru dan masyarakat. 3.7.3 Jawatankuasa Pengurusan PKG

Jawatankuasa ini bertanggungjawab merancang aktiviti untuk mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan dan kesesuaian setempat. Antara tugas-tugas yang dijalankannya ialah menerima cadangan yang dikemukakan di peringkat negeri dengan pengubahsuaian mengikut keperluan setempat, menjadikan PKG sebagai pusat rujukan yang lengkap dan berfungsi dan merancang program perkembangan staf dan pembangunan PKG. 3.7.4 Pasukan Kerja

Berdasarkan konsep oleh guru untuk guru, pasukan kerja menjadi tenaga penggerak utama bagi melaksanakan aktiviti PKG. Tugas mereka meliputi merancang dan menyediakan strategi untuk melaksanakan aktiviti yang dipersetujui bersama dengan bantuan

86

kepakaran setempat, melaksanakan aktiviti yang dirancang sehingga selesai, membuat pengesanan dan laporan terhadap setiap rancangan, program dan aktiviti yang dijalankan dan sebagainya. 3.7.5 Penyelaras PKG Penyelaras PKG harus mahir dalam berbagai bidang untuk menjayakan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan di PKG. Selain itu Penyelaras PKG berperanan untuk menguruskan PKG dengan cekap dan berkesan bagi melicinkan pelaksanaan aktiviti dan perkhidmatan PKG, mengambil daya utama dalam merancang perkembangan dan kemajuan PKG, menjadi pemudahcara dalam kursus, bengkel dan seminar yang dijalankan apabila perlu dan sebagainya. Seringkali ada pihak yang mengatakan bahawa pengurusan sesuatu institusi awam seperti PKG menghadapi masalah untuk menarik minat pelanggan atau penggunanya. Dalam konteks ini penggunanya adalah para guru. Krisis yang dianggap tidak begitu serius ini jika tiada usaha pembendongan, akan mendatangkan masalah yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh pengurusan PKG. Mengikut, Alwi Jantan (1988) “ Produktiviti Crisis’ dalam perkhidmatan awam yang sering diperkatakan orang itu, sungguhpun tidak sebegitu meluas, memang ada benarnya. Hakikatnya, bukan perkhidmatan awam tidak produktif tetapi kita produktif mengikut cara dan tahap lama. Kita kurang sedar dan lambat mengambil peluang-peluang perubahan dalam bidang-bidang teknologi baru…”

87

Ada terdapat pengurusan PKG yang cuba berusaha untuk mencari langkah penyelesaian bagi mengatasi permasalahan yang melibatkan guru-guru ini, tetapi setakat ini belum ada suatu program yang betulbetul berupaya dan berkesan untuk diaplikasikan. Alwi Jantan (1988) menegaskan lagi: “Dalam pengurusan, tiada “ready made” formula yang boleh diikuti untuk mencari kecemerlangan kerana manusia dan alam sekelilingnya tidak boleh disusun atur mengikut kehendak kita.”

10.

Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti

Keberkesanan pengoperasian sesebuah PKG juga tertakluk kepada kerja pengurusan yang teliti dengan menumpukan perhatian kepada perancangan aktiviti, proses pelaksanaan aktiviti, jadual pelaksanaan aktiviti, proses mengatasi masalah dan proses pelaksanaan aktiviti di kawasan pedalaman. Jawatankuasa Pengurusan PKG haruslah memastikan pengurusan PKG berjalan mengikut perancangan. Jawatankuasa ini menyediakan Rancangan Tahunan jangka pendek dan jangka panjang sambil menetapkan pasukan kerja yang dipengerusikan oleh seorang ahli Jawatankuasa Pengurusan atau seorang guru yang berwibawa dari salah sebuah sekolah kelompok. Setiap pasukan kerja hendaklah mengemukakan kertas cadangan dan melaksanakan semua aktiviti mengikut keutamaan. Pengesanan dibuat oleh sebuah badan bebas yang ditentukan oleh pihak Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan

88

seterusnya Penyelaras PKG menyediakan laporan untuk tindakan selanjutnya. Semua aktiviti yang dilaksanakan adalah hasil dari keperluan guru yang diselaraskan dengan aktiviti yang dijalankan oleh pihak Jabatan Pendidikan negeri (JPN), Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dan Bahagian-bahagian lain Kementerian Pendidikan. Pada peringkat permulaan guru-guru mengadakan sesi sumbangsaran bagi mengemukakan cadangan aktiviti mengikut keperluan. Khidmat pakar-pakar perlu diambil kira supaya setiap pelaksanaan program memenuhi matlamatnya. Cadangan aktiviti yang dipersetujui bersama itu diikuti dengan pengagihan peranan dan penetapan kerja yang akan dilaksanakan untuk membantu guru dan juga seterusnya akan memberikan kepentingan kepada murid. Maklumbalas setiap pelaksanaan aktiviti itu diteliti dan dikaji melalui proses pengesanan untuk pengubahsuaian bagi menentukan keberkesanan atau kejayaan aktiviti seterusnya. Dari sudut proses mengatasi masalah, para guru akan berusaha secara kolektif dalam mengatasi apa jua masalah pengajaran pembelajaran di peringkat sekolah. Sebarang masalah yang sukar diatasi di peringkat sekolah akan dikemukakan untuk tindakan selanjutnya kepada Jawatankuasa Pengurusan PKG. Sekiranya masalah di peringkat PKG masih belum dapat diatasi maka d imajukan pula ke peringkat Jawatankuasa Penyelarasan Daerah dan begitulah seterusnya ke peringkat Kementerian Pendidikan. Di peringkat ini usaha-usaha penyediaan program dirangka untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dapat melahirkan motivasi baru di kalangan guru-guru serta peka kepada perubahan.

89

Bagi kawasan-kawasan yang sekolah-sekolahnya terletak jauh di pedalaman dan sukar bagi guru datang ke PKG, sekolah-sekolah berkenaan diberi kebebasan menentukan keperluan bagi merancang, melaksana, menilai setiap aktiviti yang dijalankan. Pemilihan keperluan profesional serta pelaksanaan aktiviti boleh didapati dengan kerjasama Penyelaras PKG. Penilaiannya juga dibuat oleh Penyelaras PKG itu sendiri. Penyelaras PKG akan terus melawat ke setiap sekolah untuk mewujudkan hubungan terus serta memberi khidmat nasihat profesional yang diperlukan. Pihak sekolah pula akan menghantar laporan kepada Penyelaras PKG serta mengadakan perbincangan bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 3.9 Aktiviti PKG Aktiviti PKG boleh dirancang mengikut keperluan Ikhtisas Kurikulum, Pusat Sumber dan Kegiatan Sosial atau Komuniti. Setiap PKG adalah bebas menentukan bilangan dan jenis aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun. Setiap keputusan mengadakan aktiviti harusla h berdasarkan keperluan sekolah-sekolah dalam kelompok dan kemampuan PKG itu sendiri. PKG akan mempastikan aktiviti yang dirancangkan dapat meningkatkan profesionalisme guru. Kemahiran seseorang dalam sesuatu bidang yang diperlukan untuk setiap aktiviti haruslah terlebih dahulu diambil dari kalangan ahli kelompok sendiri. Walau bagaimanapun kepakaran dari luar kawasan PKG boleh dilantik mengikut keperluan. Untuk meningkatkan taraf profesionalisme keguruan dan seterusnya kualiti pengajaran pembelajaran, PKG boleh mengelolakan beberapa aktiviti ikhtisas seperti kaedah dan bahan bantu mengajar dengan cara mengenalpasti dan mengumpulkan bahan bantu mengajar,

90

mempelbagaikan kegunaannya, merancang dan mengesan kegunaannya, mencari alternatif yang lebih sesuai baginya dan menyebarkan maklumat tentang kekuatan sesebuah sekolah dalam akademik atau kokurikulum. Selain itu dari segi mendapatkan maklumat dan pengetahuan, PKG juga boleh menjalankan aktiviti seperti menyebarkan maklumat di kalangan sekolah-sekolah yang menjadi ahli kelompok PKG dan menjadi agen perubahan yang aktif supaya matlamat pelaksanaan perubahan kurikulum tercapai. Dari sudut mengesan pencapaian matlamat meningkatkan prestasi / kualiti khidmat PKG, ia boleh melakuan aktiviti seperti membantu membina alat-alat penilaian untuk mengukur kemajuan pencapaian pelajar dalam KBSR dan KBSM dan mendokumentasikan pencapaian pelajar dan guru, kaedah dan bahan pengajaran dan pembelajaran untuk disebarkan. Untuk membolehkan guru-guru mendapatkan bahan-bahan rujukan dan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran dengan mudah, PKG harus mempunyai pusat sumber yang berkesan. Caranya ialah dengan membina koleksi bahan yang lengkap seperti mengandungi segala bentuk bahan cetak, bahan bukan buku, lutsinar OHP, gambar, perisian komputer dan lain-lain. Selain itu ialah menyediakan bahan-bahan untuk pinjaman atau rujukan dan juga memberikan khidmat nasihat dan panduan dalam hal memilih dan membeli bahan-bahan perpustakaan yang sesuai untuk kegunaan sekolah. PKG juga boleh membantu guru menghasilkan bahan dengan cara menyediakan alat perkakas yang diperlukan untuk membina bahan-bahan seperti mesin cetak, fotostat dan laminator. PKG juga boleh menerbitkan bahan-bahan tersebut dengan kerjasama

91

guru dan mengadakan bengkel kerja menghasilkan atau merekabentuk bahan pendidikan dengan menggunakan bahan tempatan. PKG juga boleh mengadakan latihan membaikpulih alatan seperti projektor slaid, perakam pita dan komputer. Ia juga boleh memberikan bimbingan nasihat dan rundingcara dalam penggunaan bahan-bahan, mengadakan pameran berkaitan bahan-bahan pendidikan seperti buku dan hasil kreativiti murid dan guru dan mengendalikan program latihan tentang perkara berkaitan penggunaan sumber pendidikan. Di dalam aktiviti untuk memenuhi keperluan kegiatan sosial atau komuniti, sesama guru boleh membina semangat kesepasukan, kesefahaman dan tanggungjawab dalam pendidikan. Selain itu ia juga memberi peluang kepada guru untuk berkumpul secara informal dan formal untuk berbincang, menggunakan kemudahan rekreasi, membuat kerja secara bergotong royong dan membina kemahiran sosialisasi di antara pembuat dasar, perancang dan pelaksana kurikulum. Bersama masyarakat pula mereka boleh mewujudkan hubungan yang rapat dengan agensi-agensi keraja an seperti KEMAS, RISDA dan pihak swasta dengan sekolah. Masyarakat pula boleh menggunakan kepakaran dan komuniti sekolah dan luar sekolah untuk mencapai matlamat PKG. 3.10 Perkhidmatan PKG PKG turut juga memberi perkhidmatan yang direkabentuk dengan tujuan bagi melicinkan penggunaan semua bahan-bahan sumber yang

92

terdapat dalam koleksinya. Ia seperti:

juga meliputi perkara-perkara lain

a. Pengorganisasian bahan-bahan supaya dapat digunakan dengan penuh keselesaan. b. Meminjamkan bahan-bahan agar d apat digunakan di tempattempat dan lokasi serta masa yang paling sesuai dengan keperluan pengguna. c. Menyediakan perkhidmatan permaklumatan supaya memudahkan pengguna mengenali dan mendapat maklumat bila diperlukan. d. Membimbing individu-individu dalam penggunaan bahanbahan pelajaran dan pembelajaran serta bahan riadah. e. Membantu organisasi-organisasi sivik, kebudayaan dan pendidikan supaya mengetahui lokasi dan penggunaan bahanbahan untuk perancangan program-program, projek-projek dan pendidikan ahlinya. f. Menggalakkan penggunaan bahan-bahan dan memberi pengertian kepada bahan-bahan berkenaan melalui pelbagai aktiviti-aktiviti yang sewajarnya.

93

3.11 PKG Dalam Era Digital Pusat Kegiatan Guru yang menjadi pemangkin kepada pembangunan teknologi pendidikan dan PSS menuntut supaya usaha ke arah pembangunan sumber dan manusia secara berkesan melalui sekarang. Jika langkah ini tidak diambil segera, PKG akan ketinggalan dalam arus perdana pembangunan teknologi maklumat dan ICT dan juga dalam usahanya membantu guru dan sekolah mempertingkatkan kualiti pendidikan berasaskan teknologi terkini. Menyedari akan hakikat ini, BTP dan PSPN perlu sentiasa bekerja keras dan peka kepada pembaharuan bagi memastikan PKG di seluruh negara dapat memainkan fungsi dan peranan serta sumbangan dalam usaha membantu PSS dalam era digital ini. Usaha murni ini memerlukan perubahan drastic dalam pengurusan dan pentadbiran PKG serta melibatkan perbelanjaan yang agak besar dalam memenuhi keperluan pembekalan sumber yang berkualiti berasaskan teknologi terkini. Di awal tahun 90an, PKG diakui berjaya bertindak sebagai pemangkin kepada pembangunan PSS serta melatih guru sumber dengan berasaskan teknologi pendidikan. Di mana pihak kerajaan sendiri mengakui PKG sebagai sebuah institusi pendidikan yang penting apabila PKG dianugerahkan dengan “Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam 1995’ kerana sumbangan kepada warga pendidik setempat di seluruh negara. Sebanyak 350 PKG diwujudkan diseluruh negara dan diletakkan di bawah pengawasan PSPN. Bahagaian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan menyalurkan bantuan kewangan untuk menggerakkan aktiviti berasaskan teknologi kepada sekolah melalui

94

kegiatan dan pengoperasian PKG. Sungguhpun begitu, dalam usaha meningkatkan khidmat PKG kepada sekolah pada ketika ini, menampakkan kekurangan ketara kepada PKG yang menyukarkan untuk menyaingi teknologi terkini. Ini menambahkan lagi kerumitan ini dengan cara perlantikan Peneyalaras PKG yang sering dijadikan sebagai tempat perhentian sementara sebelum seseorang pegawai itu dinaikan pangkat. Ini telah menyulitkan lagi pergerakkan PKG kerana kadang-kala orang yang dilantik sebagai penyelaras itu tidak berwibawa dan berkelayakan. Sebahagian besar daripada peralatan yang ada di PKG sekarang sudah ketinggalan zaman dan tidak berfungsi sedangkan pada peringkat awal antara lain peranan utama PKG ialah meminjamkan bahan media kepada guru atau sekolah setempat. Kini kebanyakan peralatan yang dibekalkan pada tahun 1988 sudah rusak dan sukar untuk dibaiki. Peralatan seperti VCD, kamera digital, mixer, character generator, kamera video, OHP Heavy Duty, LCD, komputer dan Astro yang mana dapat mempertingkatkan keberkesanan peranan PKG bagi membantu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang semakin mencabar. Kegagalan kementerian dan PSPN membekalkan peralatan media dan kuminikasi terkini akan menyebabkan semakin sukar untuk PKG memberikan perkhidmatan cemerlang dari segi kepenggunaan dan latihan IT kepada sekolah-sekolah di bawah pengoperasian PKG. Masalah peruntukan terhad menyebabkan PKG tidak dapat dibekalkan dengan peralatan teknologi terkini, malah ada sekolah yang memiliki peralatan media dan komunikasi yang lebih canggih. Ini menyukarkan PKG untuk menjalankan latihan berkaitan teknologi

95

terkini, terutama membangunkan ICT di peringkat bawah iaitu sekolah. Seharusnya PKG sudah dilengkapi dengan kemudahan makmal komputer yang terkini dengan kemudahan internet. Barulah dapat dibanggakan PKG sebagai pusat kegiatan guru yang sebenar seperti yang dilabelkan. Usaha membangunkan PKG belum begitu menyeluruh kerana masih ada 108 PKG yang belum berbangunan sendiri (CikguNet, 2000). PKG ini hanya menumpang bilik dan bagunan dengan ihsan pihak sekolah dan PPD. PKG ini kurang mendapat bekalan peralatan dan tidak mempunyai kelengkapan untuk melaksanakan aktiviti. Menyedari hakikat inilah BTP menganjurkan beberapa konvensyen teknologi dan bekerja keras mengemukakan beberapa resolusi kepada pihak kerajaan untuk melengkapkan PKG supaya dapat bergerak mengikut arus perkembangan ICT demi menyumbang kepada pembangunan sekolah menuju ke arah pendidikan berkualiti. Projek ICT di peringkat PKG belum dibangunkan lagi dan tidak dapat menyaingi pembangunan ICT di sekolah yang telah dibekalkan dengan proje k Astro, makmal bestari dan rangkaian WEB bersepadu. Dari aspek pentadiran, PKG masih diuruskan oleh seorang penyelaras dan sewajarnya telah sampai masanya PKG dinaiktaraf dan ditadbir lebih daripada seorang pentadbir. Mereka bukan sahaja celik IT tetapi berkemampuan menjadi pengurus dan jurulatih dalam teknologi pendidikan, sesuai dengan kehendak teknologi terkini. PKG harus bergerak pantas dengan suntikan baru agar dapat memberi sumbangan secara berkesan kepada guru-guru setempat dan pembangunan PSS. Supaya PKG dapat dimertabatkan kembali mengikut objektif penubuhannya yang asal.

96

“ PKG adalah unit dalam rangkaian institusi pendidikan yang menggalakkan kegunaan teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran’
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991c:4)

97

BAB 4

PUSAT SUMBER SEKOLAH

Latar Belakang Berbagai usaha dan perancangan telah dilaksanakankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mempertingkatkan mutu pendidikan di negara ini. Kemajuan dan reformasi pendidikan pula telah menghasilkan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran baru dalam memurnikan lagi mutu pendidikan. Penggunaan sumber pendidikan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran ditekankan dalam melaksanakan konsep pendidikan sepanjang hayat bagi mencapai salah satu matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Ini dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pendidikan dan teknologi maklumat untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran dan berteknologi tinggi. Reformasi pendidikan telah menekankan kemahiran berfikir yang perlu dipupuk di kalangan pelajar dan mementingkan budaya ilmu, sebagai permulaan menuju ke arah pencarian ilmu hingga ke akhir hayat. Pelajar perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan IT yang membolehkan mereka mencari, mengenalpasti dan menggunakan maklumat untuk kepentingan mereka di samping itu pelajar juga perlu mempunyai kemahiran menilai, melakukan interpretasi, membaca, mempersembah dan menyampaikan hasil kerja dalam bentuk yang senang difahami dan digunakan. Para pelajar perlu diterapkan dengan budaya ilmu untuk menghadapi dunia ledakan maklumat yang lebih mencabar dan berteknologi tinggi bagi memenuhi wawasan 2020, Mahathir (1991). Pusat Sumber Sekolah (PSS) dianggap sebagai satu unit di mana pemilihan bahan dan alat pendidikan yang berkesan dan berkualiti,

98

diproses dan diurus secara sistematik untuk kegunaan guru dan pelajar. Di samping itu PSS juga boleh diperjelaskan sebagai sebuah pusat yang berfungsi untuk mengumpul, menyimpan, mengeluar dan menyebar maklumat. Bahan-bahan ini perlu digunakan oleh para pelajar supaya mereka boleh menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan serta memperolehi ilmu pengetahuan demi mempertingkatkan mutu pendidikan, membentuk dan melahirkan pelajar yang b erilmu, dinamis, kreatif, berdikari dan berdisiplin untuk membentuk sahsiah sebagai insan yang harmonis. Justru itu dapat dilihat bahawa maklumat merupakan sesuatu keperluan atau ‘resource’ dan pelajar perlu dibekalkan dengan kemahiran mengesan, memperolehi dan menggunakannya, supaya setiap individu tidak akan tercicir dari menggunakannya sebagai satu sumber yang diperlukan untuk kemajuan undividu. Perkembangan teknologi yang menghasilkan bahan dan peralatan elektronik dalam pelbagai bentuk dapat menyebarkan maklumat dengan cepat dan berkesan. Manakala perkembangan telekomunikasi telah memberi kemudahan untuk pengguna mengakses maklumat dengan menggunakan pengkalan data yang terdapat di negara sendiri maupun di peingkat antarabangsa. Perkembangan dan kemajuan ini perlu didedahkan kepada pelajar dan guru melalui PSS, Zohra (1995). Perkembangan dalam bidang teknologi pendidikan pula telah melahirkan guru yang berinovasi dan berteknologi tinggi yang dapat menyampaikan pengetahuan mereka melalui pengajaran dan penggunaan pelbagai media yang terancang dan berkesan. Ini dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan di dalam penyampaian guru dan pembelajaran murid.

99

Untuk memastikan aspek-aspek ini dapat dilaksanakan dengan cemerlang, Pusat Sumber Sekolah mestilah diurus dan dilengkapi dengan sebaik mungkin serta keseragaman dalam pentadbiran dan pengurusan, Australia Library Association (1975); Hashim (1986) dan Hopkins (1990). PSS perlu diurus dengan sistematik berlandaskan garis panduan atau piawaian tertentu seperti yang telah diamalkan oleh beberapa negara, antaranya Australia (Australia, Department of Education and Science, 1972), Canada (Standards of Library Service for Canadian Schools, 1967), United Kingdom (Library Association of United Kingdom, 1972), Amerika Syarikat (AASL & AECT, Information Power, 1989) dan Singapura (Standard Committee for Libraries, 1975). Garis panduan atau piawaian akan memastikan perkhidmatan dan koleksi yang disediakan berkualiti, menggalakkan penggunaan atau akses kepada sumber-sumber pendidikan untuk perkembangan intelek guru dan pelajar. Piawaian juga diperlukan sebagai kriteria untuk membolehkan penilian dilakukan bagi menentukan kualiti, prestasi, nilai dan pencapaian PSS berdasarkan objektif serta fungsi yang tela h ditentukan semasa perancangan. Ini diperlukan supaya PSS dapat memenuhi keperluan maklumat guru dan pelajar. Selain dari itu, piawaian juga diperlukan sebagai panduan untuk merancang penubuhan PSS baru dan untuk menilai akan keberkesanan PSS yang sedia ada kepada masyarakat sekolah. Piawaian juga berperanan sebagai senarai semak untuk mengenalpasti kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada PSS serta mengenalpasti keperluan-keperluan selanjutnya, (Zohra, 1995). Justru itu pembangunan PSS di negara ini juga adalah berasaskan kepada piawaian yang telah ditetapkan oleh kementerian pendidikan seperti dalam Rajah 4.1, berikut:

100

Rajah 4.1:

Tahap Piawai Pusat Sumber Sekolah

TAHAP 1 Awal/Kemudahan Sekolah Baru Perpustakaan & Bilik Media

TAHAP 2 Pertengahan

TAHAP 3 Bestari

Perpustakaan & Bilik Sumber

Perpustakaan & Bilik Sumber yang Selesa

Kelengkapan perabot/peralatan asas

Kelengkapan perabot/peralatan asas serta kemudahan asas peralatan media elektronik

Kelengkapan perabot, peralatan serta media elektronik yang mencapai piawai Pusat Sumber Cemerlang

Kadar murid: Buku bahan bacaan 1 : 5 Sekolah Rendah 1 : 10 Sekolah Menengah

Kadar murid: Buku bahan bacaan 1 : 8 Sekolah Rendah 1 : 14 Sekolah Menengah

Kadar murid: Buku bahan bacaan 1 : 15 Sekolah Rendah 1 : 20 Sekolah Menengah

(Punca: Risalah PSS.-BTP, 2000)

Untuk membangunkan PSS dalam tahun 2000 pihak kementerian pendidikan juga telah mensasarkan berbagai aktiviti antaranya seperti:

101

a. Program Membaca (NILAM) b. Program Bina Minda c. Program Galakan Penggunaan PSS d. Program Membina Bahan Pengajaran dan Pembelajaran e. Kurus/Bengkel/Seminar Tentang Teknologi Maklumat dan Literasi Maklumat f. Minggu/Bulan PSS g. Pertandingan h. Pengiktirafan i. Pameran j. Program Pengumpulan Dana 4.1 Perkembangan PSS Perkembangan PSS di negara ini mempunyai sejarah yang tersendiri dan boleh dipisahkan seperti berikut: 4.1.1 Selepas Kemerdekaan hingga tahun 1960-an.

Perpustakaan Sekolah telah mula wujud sejak sebelum kemerdekaan lagi iaitu pada awal tahun 1950-an, namun ianya tidak secara menyeluruh dan perkembangan penubuhan perpustakaan tidak begitu diutamakan. Beberapa sekolah dipilih sebagai pusat bagi menempatkan beberapa jenis alat pandangan dengar. Projek ini menemui kegagalan kerana tidak diuruskan dengan berkesan di samping kekurangan kakitangan terlatih. Pada tahun 1962, Persatuan Perpustakaan Persekutuan Tanah Melayu (PPPTM) menggariskan Piawai minimum bagi perpustakaan di Malaya, antaranya:

102

i. ii. iii. iv.

Semua koleksi ditempatkan disebuah bilik khas. Guru Perpustakaan/Pustakawan diberi kursus perpustakaan selama setahun. Koleksi buku mengikut nisbah, 1 pelajar : 10 judul. 2 - 3 naskah akhbar bagi sebuah perpustakaan.

Pada tahun 1962, Kementerian Pelajaran kini Pendidikan memperkenalkan kursus sepenuh masa bagi guru-guru Perpustakaan ini. Pengambilan pertama melibatkan seramai 13 orang sahaja. Pada tahun 1964 Kementerian Pelajaran menerbitkan Manual Perpustakaan Sekolah ‘School Library Manual’ yang disediakan oleh Margaret Walker untuk panduan perpustakaan sekolah. Pada tahun 1967, pengurusan Perpustakaan Sekolah diletakkan di bawah pengurusan Biro Buku Teks di Kementerian Pelajaran. Tahun 1970-an Mulai dari tahun 1972 di mana semua sekolah-sekolah baru yang dibina telah diperuntukkan ruang atau bilik khas untuk perpustakaan yang dulunya dikenali sebagai khutub khanah. Sekolah-sekolah yang lama diberi peruntukan khas untuk mewujudkan ruang atau bilik perpustakaan. Mulai tahun 1974 geran perkapita perpustakaan diberi kepada semua sekolah (risalah BPG 2000). Di samping itu kursus dalam perkhidmatan untuk guru-guru perpustakaan dilaksanakan ini termasuk dengan wujudnya program Sijil Khas Sains Perpustakaan di Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). Sekolah-sekolah pula mula mewujudkan bilik alat pandang dengar (APD), yang menempatkan bahan bukan buku seperti carta, gambar, gelob, peta, OHP, projector slaid, radio kaset, perakam video dan TV. Kini sudah nampak kepentingan perkhidmatan perpustakaan dan APD dalam pelaksanaan

103

sistem pendidikan. Pada tahun 1974, pengurusan Perpustakaan Sekolah diserahkan pula kepada Perkhidmatan Perpustakaan Sekolah, Pengurusan Sekolah Kementeria n Pelajaran. 4.1.3 Tahun 1980-an

Dalam tahun-tahun 80-an konsep dan pengurusan Pusat Sumber Sekolah (PSS) mula dilaksanakan, iaitu dengan gabungan perkhidmatan perpustakaan traditional (buku) dengan perkhidmatan APD, di bawah satu sistem pengurusan. Ini telah disentuh di awal buku ini. Atas dasar itu pada 1 Mac 1983, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengarahkan semua sekolah menggunakan istilah Pusat Sumber Sekolah (PSS) bagi menggantikan istilah Perpustakaan Sekolah. Pusat Sumber Sekolah dapat memberi gambaran yang lebih tepat kerana PSS mempunyai koleksi bukan sahaja bahan cetak dan juga bahan bukan cetak. Perkhidmatan PSS dalam proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih penting dengan pelaksanaan KBSR. Koleksi bahan cetak dan bahan elektronik makin bertambah dengan bertambahnya peruntukan di PSS. Di samping itu kursus dalam perkhidmatan tentang pengurusan PSS dan penggunaan APD ditingkatkan. Peranan PSS dalam aktiviti-aktiviti berasaskan kurikulum dan ko-kurikulum semakin penting di kebanyakan sekolah. Tahun 1990-an Tahun 90-an telah menampakkan pengwujudan satu era baru dalam proses pengarajaran dan pembelajaran iaitu era teknologi maklumat dan komunikasi. Penggunaan komputer dan sistem telekomunikasi yang meluas dalam pengurusan dan penggunaan di PSS. PSS kini dilihat sebagai satu pusat pengajaran dan pembelajaran yang penting

104

dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, menyediakan pelajar untuk menghadapai zaman maklumat, membina budaya ilmu, menanam asas pendidikan sepanjang hayat d memperkembangkan an lagi potensi pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. 4.2 PSS Tahun 2000 Di alaf baru ini telah menampakkan beberapa arah yang harus dilalui oleh PSS selaras dengan perkembangan dan pembangunan PSS di negara-negara lain. Literasi maklumat (information literacy) diberi penekanan, di mana pelajar diberi kemahiran menentukan bila maklumat tertentu diperlukan, kebolehan mencari maklumat dalam apa jua format, dan kebolehan menggunakan maklumat tersebut secara aktif. PSS adalah sebahagian daripada rangkaian maklumat sedunia (global information network), yang merangkumi perpustakaan, pusat sumber dan pusat maklumat. Rangkaian yang menggunakan rangkaian canggih elektronik telah memperluaskan maklumat yang boleh diakses oleh pelajar dan mendedahkan mereka kepada dunia maklumat yang lebih luas. Pengkomputeran PSS diberi penekanan di mana komputer digunakan secara meluas sebagai alat mengekses maklumat, alat pengajaran dan pembelajaran, alat komunikasi dan juga alat untuk mempercepatkan tugas-tugas rutin di Pusat Sumber. Profesionalisme sumber manusia di PSS dipertingkat. Guru sumber harus mempunyai dua kelayakan iktisas, iaitu pendidikan dan

105

kepustakawanan. Staf sokongan pula harus mempunyai latihan kepustakawan dan teknologi, termasuk literasi komputer. Kemajuan dalam kaedah pembelajaran berkelompok dipertingkatkan dengan penggunaan rangkaian elektronik tanpa meninggalkan peranan lama pengwujudan PSS, seperti galakan membaca dan tempat belajar kendiri, BTP (2000) 4.3 Definisi

PSS dimengertikan sebagai satu tempat pengumpulan dan penyebaran pelbagai maklumat. Ia dianggap sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran yang diurus secara sistematik dan terancang oleh kakitangan media yang terlatih untuk memberi berbagai-bagai perkhidmatan bagi mempertingkatkan mutu pendidikan, Siti Hajar & Kamarudin (1995). Manakala menurut Kassim Abas (1990) pula, pusat sumber adalah pusat yang mengumpul/menyebarkan berbagai-bagai maklumat dalam beberapa bilik/bangunan khas yang diuruskan secara sistematik oleh kakitangan media yang terlatih untuk memberi berbagai-bagai perkhidmatan bagi mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Sebagai rumusannya pusat sumber adalah merupakan tempat penghimpunan atau pengumpulan dan penyebaran segala maklumat, kemudahan sumber dan perkhidmatan untuk pengajaran dan pembelajaran yang diurus dan dikendalikan secara teratur, sistematik dan berkesan oleh sekumpulan kakitangan terlatih bagi mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Di dalamnya terdapat pelbagai kemudahan fizikal yang disediakan untuk mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.

106

4.4 Konsep Menurut Naim dan Wan Zah (2000) konsep sesebuah PSS itu merangkumi perkara-perkara berikut: a. Matlamat dan objektif b. Tempat dan ruang dalam bentuk fizikalnya beserta segala kemudahan yang ada c. Pengumpulan, penyimpanan dan penyebaran sumber dan maklumat, ini meliputi perkakasan- perisian, bercetak atau bukan bercetak. d. Kemudahan sumber untuk pengajaran dan pembelajaran. e. Kemudahan perkhidmatan untuk pengajaran dan pembelajaran yang sistematik dan teratur. f. Jawatankuasa Pengurusan dan Jawatankuasa Kerja serta kakitangan terlatih.

g. Pengurusan dan pengendalian yang sistematik. PSS juga merupakan satu tempat di mana suasana pembelaja ran yang selesa dapat diwujudkan, bukan sekadar tambahan kepada bilik darjah. Tetapi ia seharusnya mengandungi:

107

i.

Koleksi Bahan: Pusat perolehan sumber dan maklumat yang diperlukan untuk pembelajaran.

ii. Perkhidmatan: Memberi kemudahan mendapat dan mengamalkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk memupuk proses pembelajaran. 4.5 Objektif Pusat Sumber Sekolah adalah bertujuan: i. ii. meningkatkan mutu pengajaran pembelajaran dan potensi individu serta sahsiah pelajar; menggalakkan pelajar dan guru menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran;

iii. memupuk tabiat belajar sendiri, membaca dan menyelidik melalui pencarian maklumat; iv. membantu pelajar dan guru menghasil, menilai dan menggunakan pelbagai media; v. mengadakan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pembelajaran yang berbeza antara satu sama lain; dan

108

4.6

vi. melatih para pelajar menggunakan perkhidmatan mengesan maklumat, membuat kerja rujukan serta menggunakan alat-alat. . Matlamat

Pusat sumber sekolah secara umumnya bermatlamat untuk memberi kemudahan yang menyeluruh dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta mewujudkan system sokongan dalaman ke arah membudayakan teknologi pendidikan bagi meninggikan mutu pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Bagaimanapun menurut, Siti Hajar dan Kamarudin (1995) dan Kassim Abas (1990) terdapat empat matlamat utama Pusat Sumber Sekolah iaitu: a. Untuk mempertingkatkan mutu pendidikan di sekolahsekolah. Mutu pendidikan di sini adalah bermaksud pendidikan ‘par excellence’ iaitu pencapaian yang cemerlang dari segi keilmuan, tingkah laku, sikap dan peranan positif dalam masyarakat. Pusat sumber sekolah adalah merupakan tempat untuk memperoleh, mengumpul dan membina maklumat baru untuk dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pusat sumber sekolah dengan segala kemudahan, kepakaran dan perkhidmatan yang ada padanya mampu memperkembangkan aspek kognitif, afektif dan

109

psikomotor penggunanya secara positif, terutamanya pelajarpelajar. b. Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah guru-guru supaya mereka dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama. Guru-guru merupakan ajen-ajen perubahan ‘agents of change’ dan juga pemimpin-pemimpin berpengaruh ‘opinion leaders’. Dengan itu guru-guru semestinya berusaha untuk menambah dan memperkembangkan ilmu pengetahuannya mengikut peredaran dan perkembangan semasa sesuai dengan kehendak pendidikan dan masyarakat. Mereka seharusnya bersifat dinamis, kreatif dan inovatif seiring dengan keperluan pelajar-pelajarnya. Guru mesti berusaha dalam menyampaikan pengajaran yang lebih berkesan serta sanggup berkorban masa jika mereka diperlukan untuk berada di sekolah di luar dari waktu mengajar. Guru berdisiplin mampu menjalankan tugasnya dengan jujur, cekap dan berkesan, dihormati oleh pelajarnya, rakan sejawat, pentadbir dan masyarakat. Sikap yang baik begini boleh diperolehi dengan mendampingkan diri mereka dengan pusat sumber sekolah.

110

c. Mewujudkan golongan yang berpengetahuan, dinamis, kreatif dan berdisiplin. Pelajar masa kini adalah pemimpin di masa hadapan. Oleh itu pelajar semestinya berusaha melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan. Pusat sumber adalah tempat paling sesuai bagi mereka untuk mencapai matlamat tersebut jika ia digunakan secara berkesan. Pusat sumber adalah sumber pengetahuan, pelajar mestilah berdisiplin, dinamik, kreatif dan sistematik agar dapat memperkukuhkan ketahanan diri bagi membolehkan mereka dalam menghadapi sebarang masalah serta cabaran masa depan dalam bentuk yang lebih terkawal. d. Merapatkan jurang perbezaan kemudahan pendidikan antara sekolah luar bandar dan sekolah di bandar. Dari segi kemudahan, terdapat perbezaan antara sekolah di bandar dengan sekolah di luar bandar. Kemudahan ini adalah merangkumi bangunan, peralatan, kewangan dan sebagainya. Pelajar luar bandar terpaksa belajar dengan keadaan yang serba kekurangan. Peralatan seperti APD adalah sesuatu yang asing kerana kurang kemampuan atau kedudukan sekolah itu sendiri yang jauh di pendalaman. Atas kesedaran itu, kini kerajaan telah menyediakan berbagai kemudahan bagi mengatasi masalah tersebut seperti pertambahan peruntukan kewangan, peruntukan perpustakaan, pemberian biasiswa dan sebagainya.

111

Sekolah luar bandar juga digalakkan merapatkan jurang di antaranya dengan sekolah di bandar dengan mengadakan pelbagai usaha dan rancangan untuk menambah dan melengkapi pusat sumber di sekolah mereka dengan sebaikbaiknya. Ini adalah kerana pusat sumber merupakan gedung ilmu yang menyediakan segala maklumat, kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan oleh guru-guru dan pelajarpelajar. Bagi mewujudkan pusat sumber sekolah yang berkesan bukanlah sesuatu yang mudah. Sokongan yang jitu bukan sahaja dari guru-guru dan pelajar-pelajar, malahan dari kerajaan dan masyarakat setempat. Dapatlah kita rumuskan di sini bahawa PSS adalah bermatlamat untuk mempertingkatkan profesion pengurusan dan seterusnya mempertingkatkan mutu pendidikan, untuk menyediakan segala kemudahan, perkhidmatan dan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk para pendidik dan pelajar, untuk membantu para pendidik mempelbagaikan kaedah pengajaran selaras dengan pendekatan teknologi pendidikan serta membantu para pendidik membentuk golongan pelajar yang sempurna dari segi rohani dan jasmani dengan sifat-sifat dedikasi, berdikari, berdisiplin, berilmu, dinamis dan kreatif. 4.7 Peranan dan Fungsi Pusat Sumber Sekolah

Pusat sumber sekolah mempunyai pelbagai peranan dan fungsi selaras dengan matlamat penubuhannya. Di sini bolehlah dilihat peranan dan fungsi PSS, iaitu pusat ilmu, pusat penemuan, pusat pembelajaran,

112

pusat pengajaran dan pusat professional. Sebagai pusat ilmu pusat sumber adalah tempat koleksi pelbagai bahan dan peralatan mengajar di mana dapat membantu guru dan pelajar mendapatkan maklumat dan pengetahuan. Ia berkhidmat sebagai pusat untuk memperolehi, menghasilkan, mengkatalog dan mengedarkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang diperlukan oleh pelajar-pelajar dan guru-guru. Ia mengandungi himpunan dari pelbagai disiplin ilmu serta menjadikannya sebagai pusat rujukan yang berharga. Dalam konteks pengendalian aktiviti pengajaran dan pembelajaran pusat sumber cenderung kepada aktiviti atau tugasan mencari dan mengolah maklumat. Pengembangan minda serta kreativiti dalam menyelesaikan tugasan menjadikan pusat sumber sebagai pusat penemuan utama dalam konteks pembelajaran di sekolah. Aktiviti meneroka pengetahuan seperti ini menyediakan peluang yang luas kepada pelajar dengan memanfaatkan ruang, bahan-bahan rujukan serta persekitaran pusat sumber untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran sama ada secara individu atau berkumpulan, Mancall, Jacqueline C., Aaron, Shirley L. & Walker, Sue A. (1986). Selain ruang, bahan rujukan dan persekitaran, adanya kemudahan peralatan bantuan mengajar membolehkan proses pengajaran dapat dikendalikan dengan lebih berkesan. Hal i i sekaligus akan mempertingkatkan lagi n kemahiran mempergunakan teknologi moden bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Peningkatan kemahiran serta pengetahuan tentang teknologi dalam pendidikan juga bermakna berkembangnya tahap profesionalisme guru.

113

4.8 Organisasi Pusat Sumber Sekolah Keberkesanan atau tidaknya sesebuah PSS sebagai pusat maklumat banyak bergantung kepada pengurusan serta sama ada dimanfaatkan oleh pelajar dan juga guru. Dalam aspek pengurusan, perkara penting yang perlu diambil perhatian adalah penubuhan jawatankuasa. Untuk mencapai PSS yang berkualiti, ia mestilah mempunyai guru-guru yang berwibawa, aktif dan berminat dengan jawatan yang mereka sandang serta saling bekerjasama. Pusat sumber sewajarnya ditadbir mengikut organisasi yang sistematik untuk menjamin kelancaran operasinya dengan dipandukan oleh dua jawatankuasa, Jawatankuasa Pengurusan, lihat Rajah 4.2, dan Jawatankuasa Kerja, lihat Rajah 4.3. 4.8.1 Jawatankuasa Pengurusan i. Pengerusi Dalam organisasi PSS pengerusinya secara otomatik ialah Pengetua sekolah menengah atau Guru Besar bagi sekolah rendah. ii. Naib Pengerusi Jawatan Naib Pengerusi dipegang oleh Naib Pengetua atau Penolong Kanan Akademik, dalam keadaaan yang tidak mengizinkan bolehlah mana-mana Penolong Kanan yang memegang jawatan tersebut.

114

Rajah 4.2 Jawatankuasa Pengurusan PSS

Pengerusi Pengetua/Guru Besar

Naib Pengerusi Naib Pengetua/Penolong Kanan

Setiausaha Penyelaras PSS

AJK

Guru Panitia Mata Pelajaran

Guru Panitia Mata Pelajaran

Guru Panitia Mata Pelajaran

Guru Kanan Kelab/Persatuan

Wakil PIBG

115

iii. Setiausaha Penyelaras PSS adalah sewajarnya dilantik sebagai Setiausaha kerana ia lebih maklum tentang perkembangan PSS tersebut. iv. Ahli Jawatankuasa Terdiri dari semua guru panitia mata pelajaran, juga guru kanan persatuan/kelab. Bilangannya bergantung kepada sekolah masing-masing. Wakil dari PIBG/PIBAGU juga turut diundang dalam jawatankuasa tersebut untuk mendekatkan perhubungan di antara PSS dengan masyarakat sekitar khususnya ibubapa. v. Fungsi Jawatankuasa Pengurusan Menentukan dasar umum mengenai kewangan, pembelian termasuk bahan dan peralatan, rancangan dan perhubungan luar. 4.8.2 Jawatankuasa Kerja i. Pengerusi Guru penyelaras Pusat Sumber Sekolah juga sebagai Setiausaha dalam Jawatankuasa Pengurusan. Ia antara lain bertangungjawab dalam urusan pengurusan PSS, merancang aktiviti bersama Jawatankuasa Kerja,

116

Rajah 4.3 Jawatankuasa Kerja PSS

Pengerusi Penyelaras

Setiausaha Penolong Penyelaras Staf Sokongan AJK

Wakil Panitia Mata Pelajaran

Wakil Panitia Mata Pelajaran

Wakil Panitia Mata Pelajaran

Pembantu PSS

117

menyediakan budget tahunan, menyediakan laporan tahunan PSS, bertanggungjawab ke atas semua harta kerajaan di PSS, menjadual cadangan pembelian bahan dan peralatan PSS juga bertanggungjawab ke atas staf sokongan di bawah jagaannya. ii. Setiausaha Penolong Penyelaras PSS yang dilantik dari kalangan guru yang mempunyai kemahiran dalam bidang Sains Perpustakaan atau Teknologi Pendidikan. Sebaiknya, sekiranya Penyelaras adalah guru berkelayakan dalam bidang Teknologi Pendidikan penolongnya hendaklah dari kalangan guru yang berkelayakan dalam bidang Sains Perpustakaan, atau sebaliknya. iii. Wakil Panitia Mata Pelajaran Mereka terdiri dari guru-guru yang berkemahiran dalam bidang masing-masing, sebaik mungkin hendaklah juga mahir dalam grafik atau teknologi pendidikan. Wakilwakil ini hendaklah dikenalpasti oleh Panitia Mata Pelajaran masing-masing. iv. Pembantu PSS Pembantu ini hendaklah dilantik dari kalangan pelajar yang berminat, amanah dan cekap serta rajin. Sebaik mungkin pelajar pagi bertugas di sebelah petang atau sebaliknya. Mereka ini hendaklah diberi sedikit

118

keistemewaan berbanding dengan pelajar biasa. Setengah sekolah menggunakan istilah Pengawas PSS. Tanggungjawab harian untuk pengawasan PSS bolehlah diletakkan dibawah Pembantu PSS. v. Fungsi Jawatankuasa Kerja Selain dari membantu dalam hal-hal pengurusan PSS, jawatankuasa ini juga bertanggungjawab dalam perancangan, pemasaran dan pelaksanaan aktiviti di PSS serta menjadi konsultant dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan ABM. 4.8.3 Kakitangan PSS

Pihak pengurusan harus mengenalpasti jenis kemahiran yang diperlukan untuk kakitangan yang akan membantu dalam pelaksanaan PSS.Pada umumnya boleh dikatakan t rdapat enam kemahiran yang e diperlukan untuk pentadbiran dan pengurusan PSS. Bagaimanapun kemahiran-kemahiran itu tidak semestinya terdapat pada seorang kakitangan saja. a. Kemahiran asas sebagai pentadbir atau pengurus Ini adalah berkaitan dengan faktor-faktor kemanusiaan dalam pengurusan. Kebolehan mendapatkan bantuan, sokongan dan kerjasama daripada pihak sekolah khususnya Pengetua/Guru Besar, guru-guru, PIBG dan sebagainya adalah penting. Dengan itu perkara-perkara

119

dasar mengenai rancangan PSS seperti kewangan, aktivitiaktiviti, peraturan-peraturan dan sebaginya mudah diusahakan.

b. Kemahiran sebagai guru Ini adalah berkaitan dengan kemahiran memperolehi dan memilih bahan-bahan, bekerjasama merancang dan menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran dan pengajaran, serta memberi nasihat dan bantuan dalam penggunaan bahanbahan kepada pelajar-pelajar dan guru-gruru lain. c. Kemahiran sebagai penghasil Ini adalah berkaitan dengan penciptaan dan penghasilan bahanbahan untuk pengajaran dan pembelajaran. Kemahirankemahiran dalam grafik, rakaman, fotografi, komputer dan sebagainya adalah sangat diperlukan. d. Kemahiran sebagai pustakawan Ini adalah berkaitan dengan kemahiran Sains Perpustakaan untuk mengelolakan bahan-bahan supaya mudah dikesan dan digunakan. Kemahiran-kemahiran itu termasuk pengkelasan, pengkatalogan, indexing, penyediaan bibliografi dan sebagainya.

120

e. Kemahiran sebagai juruteknik Ini adalah berkaitan dengan penggunaan, pembaikan dan pemeliharaan alat-alat dalam PSS. Dengan adanya kemahiran itu, guru-guru dan para pelajar mudah mendapat bantuan untuk menggunakannya dengan baik dan berkesan. f. Kemahiran sebagai kerani Ini adalah berkaitan dengan kerja -kerja perkeranian seperti menaip, duplikasi, penyusunan, (filing), stamping, labeling, sorting dan menyemak.

4.9 Peraturan dan Panduan PSS Peraturan ini adalah berkaitan dengan penggunaan PSS secara keseluruhannya. Sekurang-kurangnya ada dua jenis peraturan dan panduan yang perlu disediakan di PSS: i. Untuk Pelajar Antara lain hendaklah ditegaskan perkara-perkara seperti berikut: b. Masa PSS dibuka. c. Pinjaman – bilangan bahan dan tempoh dipinjam.

121

d. Keselamatan bahan-bahan PSS. e. Kebersihan PSS. f. ii Disiplin dan lain-lain.

Untuk Guru/Kakitangan Antara perkara yang perlu ditegaskan adalah seperti berikut: a. Bahan-bahan yang boleh digunakan dan dipinjam. b. Jadual dan masa mengguna dan meminjam bahan-bahan dan peralatan. c. Cara peminjaman dilakukan. d. Keselamatan dan tanggungjawab meminjam dan sebagainya. semasa

4.10 i.

Kewangan Sumber Kewangan Setiap PSS mestilah mempunyai sumber kewangan untuk menjalankan rancangan dan aktiviti. Buat masa ini sumber kewangan PSS ialah daripada:

122

a. Peruntukan khas dari Kementerian Pendidikan. Walaupun perpustakaan dan pusat sumber kini telah disatukan sebagai satu entity, dengan menggunakan satu nama sahaja, iaitu Pusat Sumber Sekolah, bagaimanapun dalam pemberian peruntukan per kapita, perpustakaan dan pusat sumber dikira sebagai dua entity dan masing-masing diberi bantuan per kapita yang berlainan. Mengikut Pekeliling Kewangan 3/1995, bantuan per kapita (BPK) perpustakaan dan pusat sumber pendidikan adalah seperti berikut: Bantuan perpustakaan ialah untuk membeli buku, jurnal Kementerian Pendidikan, Buletin Pendidikan, akhbar, majalah, bahan-bahan rujukan, kad katalog, poket buku, slip tarikh, serta alat membaiki buku dan menjilid buku; dan Bantuan pusat sumber pendidikan ialah untuk menyelenggara dan membeli alat pandang dengar (APD) serta lain-lain alat yang dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

-

Jumlah BPK yang layak diterima oleh sesebuah sekolah adalah berdasarkan enrolmen sekolah berkenaan. Ini diberikan dalam Rajah 4.4 dan Rajah 4.5 di bawah, BTP.(1996)

123

Rajah 4.4 Kadar Lama BPK Perpustakaan

Bil

Jenis Sekolah

<100 murid 101250 murid RM 1,000 + RM 2.20 s.m.m. 100 orang RM 1,500 + RM 5.00 s.mm 100 orang 251500 murid RM 1,330 + RM 2.00 s.m.m. 250 orang RM 2,250 + RM 4.80 s.m.m. 250 orang

Enrolmen 501750 murid RM 1,830 + RM 1.80 s.m.m 500 orang RM 3,450 + RM 4.60 s.m.m 500 orang >750 murid RM 2,280 + RM 1.60 s.m.m. 750 orang RM 4,600 + RM 4.40 s.m.m. 750 orang RM 5,700 + RM 4.00 s.m.m. 1000 orang >1,000 murid

1.

Sekolah Rendah

RM 1,000

2.

Sekolah Menengah

RM 1,500

b.

Wang Suwa: Wang yang dikumpul oleh pihak sekolah daripada kutipan dan sumbangan seperti Yuran sekolah, Derma sama ada dari orang perseorangan atau Persatuan, Badan-badan tertentu seperti PIBG, Yayasan, Institusi-institusi lain dan juga melalui aktiviti-aktiviti.

124

Rajah 4.5 Kadar Lama BPK Pusat Sumber Pendidikan

Bil

Jenis Sekolah

<100 murid Enrolmen 101251250 500 murid murid RM RM 300.00 450.00 + + RM RM 1.00 0.80 s.m.m. s.m.m. 100 250 orang orang RM 500.00 + RM 1.00 s.mm 100 orang RM 650.00 + RM 0.80 s.m.m. 250 orang 501750 murid RM 650.00 + RM 0.60 s.m.m 500 orang RM 850.00 + RM 0.60 s.m.m 500 orang >750 murid RM 800.00 + RM 0.40 s.m.m. 750 orang RM 1,000 + RM 0.40 s.m.m. 750 orang RM 1,200 + RM 0.20 s.m.m. 1000 orang >1,000 murid

1.

Sekolah Rendah

RM 300.00

2.

Sekolah Menengah

RM 500.00

ii. Belanjawan Berdasarkan sumber kewangan yang ada, anggaran belanjawan tahunan mestilah disediakan. Ada beberapa cara bagi menyediakan anggaran belanjawan tersebut: a. Anggaran perbelanjaan mengikut satu-satu tahun – biasanya disediakan pada tiap-tiap hujung tahun untuk tahun berikutnya.

125

b. Anggaran perbelanjaan mengikut peringkat pelaksanaan ini biasanya merupakan rancangan jangka panjang untuk tempoh masa berkenaan. 4.11 Sistem Pinjaman i. Bahan Buku Biasanya digunakan sistem Brown, iaitu menggunakan kad biasa. Dalam pada itu, harus ditentukan peraturan-peraturan: a. Pinjaman biasa. b. Pinjaman buku-buku bertanda merah ‘red-spot.’ c. Pinjaman berkelompok ‘bulk -loan’. ii. Bahan Bukan Buku Perlu ada satu sistem pinjaman yang mudah tetapi sistematik untuk pinjaman peralatan ‘hardware’. Di samping itu perlu juga disediakan satu sistem pinjaman yang mudah untuk bahan-bahan bukan buku ‘software’. 4.12 Rekod Setiap PSS dimestikan menyimpan dan mengemaskinikan beberapa jenis rekod, antaranya: a. b. c. d. Rekod perolehan bahan. Rekod pinjaman bahan. Rekod penggunaan bahan. Rekod koleksi bahan.

126

e. Simpanan kira-kira perbelanjaan. f. Rekod baikpulih peralatan. g. Rekod pinjaman peralatan. 4.13. Bahan-Bahan PSS merupakan la njutan kepada perpustakaan tradisional; oleh itu bahan-bahannya sepatutnya buku-buku dan juga bahan-bahan bukan buku. Dalam pengurusan PSS, pengurusan bahan akan merangkumi kedua-dua aspek bahan tersebut iaitu buku dan bukan buku, tidak seperti keadaan perpustakaan tradisional di mana guru perpustakaan hanya mengendalikan bahan buku sahaja dan guru lain akan mengendalikan bahan APD. 4.13.1 Jenis Bahan PSS Secara ringkas bahan-bahan dalam PSS dapat dibahagikan kepada dua, iaitu: i. Bahan-bahan cetak Buku-buku fiksyen – cerita rakyat (legenda, epik, methos dan sebagainya), cerita rekaan yang berkaitan dengan sejarah, sains, agama, keberanian, kesopanan, peradaban, pengembaraan, biografi tokoh-tokoh. Buku-buku berkaitan alam sekitar (bunga, burung, binatang, pokok, ikan dan lain-lain).

-

127

-

Buku-buku pelajaran (teks). Kamus – lengkap, bergambar, dua bahasa. Atlas berbagai maklumat – politik, negara, topografi, pengankutan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ensiklopedia – bergambar, lengkap, ikut subjek tertentu (contoh: sains, geografi, sejarah). Buku-buku seni, sukan, permainan, hobi, rekreasi, kerjatangan. Kraftangan, pengembaraan dan lain-lain.

ii. Bahan-bahan bukan cetak Radio/radio Kaset. T.V./Video/CD/DVD Player. Carta (bentuk berlukis, gambar bercetak, gambarajah, geraf, data-data, gambar foto, poster, carta sekeping, carta flip dan carta pusing). Projektor OHP dan Transparensi. Bahan-bahan tiga dimensi ( contoh: glob, model-model, realia, permainan pelajaran, specimen, replica). Projektor filem, Filem Strip/Filem Slaid. Komputer.

-

128

4.13.2 Perolehan dan pengumpulan bahan-bahan Tugas-tugas ini merangkumi kerja -kerja memilih, membeli dan memilih buang atau simpan. Pemilihan Bahan - Dalam pemilihan bahan dasar berikut hendaklah diguna pakai untuk dipertimbangkan: a. Konsep – selaras dengan dasar negara, dasar pendidikan. Sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat dan keadaan semasa. Dapat memupuk keharmonian antara kaum dan memahami agama, adat resam sesuatu kaum lain sekitarnya. b. Keaslian/Ketulenan – fakta-fakta tepat dikemukakan, persembahan fakta teratur dan tersusun dan maklumatnya kemaskini. c. Kesesuaian – perbendaharaan kata sesuai dengan perigkat pelajar, konsep bersesuaian dengan peringkat pelajar, data yang diberikan itu adalah berkaitan dan sesuai, ada hubungan dengan subjek dan juga media yang digunakan, tajuk, ilustrasi dan gambarajah sesuai dengan subjek, serikata, dialog, suara latar berkaitan dengan subjek dan untuk kegunaan kumpulan atau individu. d. Olahan – mencakupi keseluruhan yang ingin dikemukakan, contohnya, sesuatu ulasan hasil sastera meliputi seluruh aspek yang diperlukan untuk fahaman pelajar, dari segi konsep, persembahannya lebih berkesan dan menggalakkan - sesuai

129

dengan keperluan semasa dan isinya dapat memenuhi kehendak pelajar berkaitan dengan subjek. e. Memupuk minat – berkaitan dengan pengalaman pelajar, merupakan cabaran kepada perkembangan intelek, menepati dan memuaskan keperluan rasa ‘ingin tahu’, menepati minat imaginasi, kesesuaian fakta-fakta yang dibentangkan selaras dengan keperluan kemanusiaan dan sedap dilihat dan didengar. f. Organisasi pengolahan – perkembangan olahan (cerita/fakta) bersambungan dan munasabah, tersusun dan tepat, dapat memperseimbangankan penggunaan latar suara, katabual, latar muzik dan lain-lain iringan.

g. Aspek teknikal – kejernihan bunyi, jelas didengar dan dilihat, kesesuaiannya dengan pelajar dan sekolah, saiz dan bentuk, pengolahan odio dan video seimbang, warna yang digunakan adalah sesuai dan menarik dan ada penyesuaian di antara suara dan gambar. h. Aspek khas – bahasa yang digunakan (terutamanya Bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain) tidak terlalu susah untuk difahamkan, senang untuk diurus, digunakan dan disimpan, arahannya senang diikuti untuk menggunakannya, rupa bentuk fizikal (kulit, bungkusan, kotanya) dapat menarik minat murid, tahan lasak untuk digunakan oleh pelajar sekolah dan mudah dibaikpulih sekiranya berlaku kerosakan.

130

i.

Faedahnya – berkaitan dengan aktiviti PSS dan mudah disesuaikan/diubahsuai untuk penggunaan yang lebih berkesan. Harga – bersesuaian dengan kemampuan kewangan sekolah, bahan ganti boleh didapati dengan mudah/murah, harga sederhana dan berpatutan berbandingkan dengan perkakas yang sedia ada, lebih ekonomi jika dihasilkan sendiri atau sebaliknya dan belanja menjaganya seperti pengurusan, barang ganti, baik-pulih, memproses dan menyimpan adalah berpatutan.

j.

Untuk pemilihan yang berkesan janganlah mudah terpengaruh dengan janji-janji jurujual. Hendaklah dipertimbangkan dari segi: i. Keutamaan dan keperluan pengguna.

ii. Kekerapan penggunaannya. iii. Mudah mendapatkannya termasuk alat ganti. iv. Dalam lingkungan kemampuan kewangan sekolah dan kemahiran menggunakan. 4.13.3 Alat Pemilihan Bahan-bahan Alat bantuan untuk memilih bahan antara lain termasuk:

131

a. Dasar Pendidikan Kebangsaan – akta pendidikan. b. Laporan Jawatankuasa Kabinet mengenai Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara. c. Risalah, katalog dan edaran dari penerbit, pembekal swasta dan agensi pendidikan. Senarai Buku Bahasa Malaysia untuk Perpustakaan Sekolah Menengah dan Rendah, terbitan Unit Perpustakaan Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia. Buletin terbitan Bahagian Kementerian Pendidikan. Teknologi Pendidikan, terbitan

-

Senarai buku dalam Bahasa Perpustakaan Negara Malaysia.

Malaysia,

Berita Buku Baru DBP dan lain-lain agensi.

d. Cadangan oleh panitia mata pelajaran di sekolah. e. Sukatan Pelajaran. f. Buku-buku panduan KBSR/KBSM.

4.13.4 Cara Pembelian Bahan a. Untuk pembelian bahan-bahan dan perkakasan PSS seperti juga dengan barang-barang lain yang dibeli dengan menggunakan wang kerajaan, perlulah berpandukan kepada peraturanperaturan yang terdapat dalam buku Arahan Perbendaharaan

132

Kerajaan Malaysia, tumpuan khas kepada para 169. Sila lihat Lampiran A: Untuk pembelian buku-buku luar negeri, perlulah melalui agensi-agensi yang telah dilantik khas oleh Pihak Perbendaharaan dari semasa ke semasa. Alat-alatan lain dan bahan-bahan boleh dibeli melalui Kontrak Pusat atau secara sebutharga dengan berpandukan Arahan Perbendaharaan bil. 170, 172. Begitu juga arahanarahan bil. 173, 174(a), (b), 175(a), (b), (c), 175 A (i) – dengan disesuaikan kepada pindaan terbaru (contoh: untuk bil. 174A (i), rujuk surat Pekeliligan Perb. Bil.7/1987).

-

b. Untuk pembelian barang-barang yang boleh didapati dalam senarai Kontrak Pusat, Arahan Perbendaharaan bil. 178(a), 178(b), perlulah dirujuk, senarai Kontrak Kerajaan ini dikeluarkan dari semasa ke semasa. c. Selain daripada itu bahan-bahan boleh juga dihasilkan oleh guru atau pelajar, peralatan dan bahan mentahnya perlulah disediakan oleh PSS. Dengan cara ini dapatlah dihasilkan bahan-bahan berharga murah. d. Untuk bahan/alat yang didapatkan secara percuma atau derma, hendaklah dipastikan bahawa bahan/alat itu sesuai digunakan, dan ditempatkan di PSS. Sebarang masalah yang dihadapi dalam hal ini hendaklah dirujukkan kepada bahagian Kewangan, Jabatan Pendidikan Negeri untuk penjelasan selanjutnya.

133

4.13.5 Pilih Buang/Pilih Simpan Bahan-bahan di PSS hendaklah disemak dari semasa ke semasa supaya sentiasa kemaskini dari segi pembekalan maklumat. Manamana bahan yang kurang sesuai haruslah dipilih buang. Tujuannya adalah untuk menjimatkan tempat, memudahkan penggunaan, menjimatkan wang untuk membaikpulih dan mengelakkan bahan-bahan yang tidak sesuai sampai ke tangan pelajar. Pilih buang/Pilih simpan – pilih buang bahan yang tidak berguna lagi, pilih simpin bahan yang patut dikeluarkan dari PSS kerana mungkin lebih sesuai digunakan di tempat lain. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan untuk pilih buang antaranya ialah seperti, bentuk fizikal, kulitnya koyak, muka surat hilang, jilidannya tanggal, hurufnya luntur (untuk carta, transparensi dan sebagainya), tidak lengkap seperti set ensiklopedia dan permainan; isi dan maklumat, tidak sesuai dari segi ejaan dan perbendaharaan kata, fakta dan maklumat tidak sesuai lagi dengan keadaan semasa dan keperluan pendidikan dan maklumat itu mungkin membingungkan atau menimbulkan kesan negatif; perkakasan yang rosak tidak ekonomik untuk diperbaiki, membahayakan penggunanya dan tidak lagi sesuai kerana ada yang lebih berkesan; bahan-bahan tiruan, sekiranya digunakan akan menimbulkan masalah pada pengguna atau pengurus PSS.; aspek teknikal, suara latar, muzik dan dialog ilustrasi tidak berkesan lagi, teknik persembahan tidak sesuai lagi dan maklumat terlalu berkecamuk, terlalu kecil atau kabur.

134

4.13.6 Langkah-langkah Kawalan Beberapa langkah kawalan seperti harus diambil perhatian semasa mengurus bahan-bahan di PSS: i. Dapatkan kelulusan dari Setiausaha Bahagian Kewangan dan Akaun Kementerian Pendidikan Malaysia melalu Jabatan Pendidikan Negeri. Rujukan kepada : Pekeliling Bahagian Kewangan & Akaun, Kementerian Pendidikan Malaysia, bil. KP/1589/7/(14) bertarikh 10 Jun 1980 atau yang lebih terkini jika ada yang berkaitan. semasa membuat

ii. Gunakan borang-borang tertentu permohonan kelulusan untuk hapuskira.

iii. Untuk cara-cara menguruskan pembelian, sila rujuk Arahan Perbendaharaan 169, 170, 172, 173, 174, 175, 175(A), 178, 326(a) dan (b). Sila rujuk Lampiran A Sekiranya menghadapi sebarang masalah pihak pengurusan sekolah bolehlah menghubungi Bahagian Kewangan di Jabatan Pendidikan Negeri.

135

BAB 5 PROSES TEKNIK, PENGELASAN DAN PENGKATALOGAN Latar Belakang Semua bahan yang diterima oleh PSS perlulah diproses terlebih dahulu supaya ianya dapat diedarkan untuk penggunaan dengan mudah dan cepat. Kerja memproses telah pun menjadi tugas lazim yang perlu dirancangkan supaya penyediaan bahan itu dapat dijalankan dengan cara yang berkesan tanpa membazir masa dan tenaga. Semua kerja memproses harus dijalankan dengan penuh teliti, agar tidak menyusahkan pengguna kelak dan juga pihak pengurusan PSS. Kerja ini melibatkan kerjasama antara penyelaras PSS dengan pembantunya. Penyelaras yang menetap dan membahagikan tugas kepada jenis ikhtisas yang dilakukan sendiri dan kerja jenis bukan ikhtisas yang boleh dibantu oleh staf sokongan atau pembantu PSS. Dalam melaksanakan tugas untuk memproses bahan yang beranika bentuk di PSS, penyelaras perlu memahami keperluan dan masalahmasalah mengenai: i. ii. iii. iv. Tempat letak bahan. Pengedaran. Penggunaan. Penyelenggaraan bahan.

Penyelaras perlu sentiasa dapat mengatasi masalah dan mengubahsuaikan keadaan serta mengemaskini perkhidmatan supaya satu sistem yang sempurna dapat dicapai. Dalam peringkat perancangan jadual memproses, penyelaras PSS mesti mencapai tujuan-tujuan memproses, iaitu:

136

i. ii. iii. iv.

Menentukan hak milik bahan. Menyediakan kemudahan untuk pengedaran. Menentukan tempat khas bahan itu di pusat sumber. Menjaga bahan-bahan tersebut supaya tidak mudah rosak.

Oleh kerana cara memproses buku, bahan bukan buku dan alat-alat adalah berbeza-beza maka jadual kerjanya perlu diasingkan mengikut jenis bahan yang diproses. 5.1 Proses Teknik

5.1.1 Penerimaan Bahan Menurut, Mat Jizat (1993) sewaktu menerima pesanan dari pembekal, perkara-perkara berikut bolehlah dijadikan panduan. Lihat Rajah 5.1. a. Buka bungkusan bahan yang telah dipesan dari pembekal. b. Tentukan bekalan bahan yang diterima berada dalam keadaan fizikal yang baik. Bagi bahan yang rosak, pulangkan segera kepada pembekal. c. Semak bahan yang baru diterima dan tentukan supaya ianya sama dengan butiran di dalam fail pesanan dan invois.

137

Rajah 5.1 : Proses Teknik Untuk Bahan-bahan PSS

PROSES TEKNIK

Menentukan Hak Milik

Menyediakan Kemudahan Pengguna Menyediakan Kad Katalog

Menentukan Tempat Letak Bahan Tulis Nombor Panggilan

Memulih Bahan

Cop Hak Milik

Membalut & Menyediakan Kotak Sembur Ubat Serangga

Merekodkan Nombor

Menyedia dan Menampal Kocek Menyediakan Kad Pinjaman Menampal Slip Tarikh Pulang

PENGEDARAN

(Punca : Sukatan Pengurusan PSS-KPM,1990)

138

d. Bandingkan harga invois dengan slip pesanan adakah sama. Jika terdapat perbezaan harga, sila berhubung dengan pembekal segera dan perbetulkan harga yang sebenar. 5.1.2 Merekod Bahan/Alat

a. Isikan butir-butir bahan/alat itu dalam buku stok/perolehan. b. Butir-butir yang perlu diisikan ialah: Nombor Perolehan Pengarang Judul Nombor Panggilan Penerbit. Tempat terbitan. Tarikh terbitan. Harga bahan. Pembekal.

c. Mengkelas, mengkatalog serta menyediakan kad kerja ‘workslip’. d. Menyediakan kad-kad katalog.

139

5.1.3

Memproses Bahan

a. Proses Fizikal Memproses buku melibatkan kerja -kerja seperti berikut. Lihat Rajah 5.2. i. ii. iii. iv. v. Cop hakmilik atas muka surut judul dan muka surat sulit. Catatkan nombor perolehan dan nombor panggilan dimuka surat judul. Catatkan nombor panggilan di kuras buku. Sediakan Kocek dan Kad Buku. Tampal kocek dan slip tarikh pulang.

b. Pemulihan Buku. Menjilid buku itu jika penjilidan asalnya kurang memuaskan. Kulit dan kuras buku boleh dikukuhkan jika perlu. Jaket buku boleh di balut dengan plastik. Ubat serangga boleh disemborkan di kedua-dua kulit dalam buku.

140

Rajah 5.2 : Carta Aliran Untuk Memproses Buku Menerima Buku Dari Pembekal Semak borang pesanan dan invois buku yang diterima

TIDAK

Adakah buku yang diterima seperti yang tercatat dalam borang pesanan YA

Pulangkan buku itu kepada pembekal Periksa keadaan fizikal buku itu. Adakah ia dalam keadaan yang memuaskan

TIDAK

YA Rekod butir-butir buku dalam buku stok/perolehan

Kelas, Katalog dan sediakan Workslip

Sediakan Kad Katolog

Jalankan proses fizikal Sediakan kemudahan pulih bahan
(Punca : Sukatan Pengurusan PSS-KPM,1990)

141

5.1.4

Memproses Bahan-Bahan Bukan Buku. Lihat Rajah 5.3.

a. Proses Fizikal i. ii. iii. iv. v. vi. Cop hakmilik. Catatkan nombor pengkelasan dan nombor perolehan. Sediakan Kocek dan Kad Pinjaman. Tampalkan kocek dan slip tarikh pulang. Catatkan tajuk kandungan bahan itu. Sediakan kotak, sampul atau tempat simpan yang sesuai.

b. Pemulihan Bahan Untuk menentukan bahan itu boleh digunakan dengan sempurna dan boleh tahan lama, ciri-ciri khas bahan-bahan tersebut perlu dikaji. Cara penggunaan yang betul perlu diajar dan keadaan untuk simpanan perlu diikuti. Panduan pengguna perlu disediakan.

142

Rajah 5.3 : Carta Aliran Untuk Memproses Bahan Bukan Buku Menerima Bahan Dari Pembekal Semak borang pesanan dan invois buku yang diterima

TIDAK

Adakah bahan yang diterima seperti yang tercatat dalam borang pesanan YA

Pulangkan bahan itu kepada pembekal Periksa keadaan fizikal bahan itu. Adakah ia boleh diguna dengan. sempurna

TIDAK

YA Rekod butir-butir bahan dalam buku stok/perolehan

Kelas, Katalog dan sediakan Workslip

Sediakan Kad Katolog Jalankan proses fizikal Sediakan kemudahan pulih bahan Sediakan panduan pengguna
(Punca : Sukatan Pengurusan PSS-KPM,1990

143

5.1.5

Memproses Alat

Untuk memproses alat sila rujuk kepada Rajah 5.4. a. Proses Fizikal i. ii. iii. iv. Cop hakmilik Catatkan nombor perolehan. Sediakan buku pinjaman. Sediakan panduan ringkas dan amaran serta tampalkan pada alat (tentukan tempat yang ditampalkan itu tidak mengganggu pengguna alat tersebut, tetapi mudah dilihat). Sediakan kabinet/rak khas untuk menyimpan alat-alat tersebut. Perhatikan ciri-ciri khas seperti alat yang memerlukan penyelenggaraan dari semasa ke semasa. Sediakan kad penyelenggaraan untuk setiap alat.

vi.

v.

144

Rajah 5.4 : Carta Aliran Untuk Memproses Alat PSS Menerima Bahan Dari Pembekal Semak borang pesanan dan invois buku yang diterima

TIDAK

Adakah alat yang diterima seperti yang tercatat dalam borang pesanan YA

Pulangkan alat itu kepada pembekal Periksa keadaan fizikal alat itu. Adakah ia boleh diguna dengan. sempurna

TIDAK

YA

Kelas, Katalog dan sediakan Workslip Sediakan Kad Katolog

Jalankan proses fizikal

Sediakan buku pinjaman Sediakan penduan pengguna

Sediakan kemudahan simpanan dengan pulih alat
(Punca : Sukatan Pengurusan PSS-KPM,1990

145

5.2

Pengelasan dan Pengkatalogan

Mengkelaskan buku bermaksud meletakkan buku-buku itu secara berkelompok supaya tiap-tiap kelompok mengandungi, seberapa boleh, semua buku mengenai satu perkara tertentu, misalnya, kesusasteraan; atau semua buku, tidak kira perkaranya, yang ditulis dalam sesuatu bentuk tertentu, misalnya, puisi; atau semua buku yang ada kenamengena dengan sesuatu masa tertentu, misalnya, Zaman Batu dan lain-lain. Tujuan utama mengkelas buku atau bahan PSS ialah untuk membolehkan pengguna-pengguna mencari buku atau bahan yang diperlukan dengan mudah dan cepat. Proses pengkelasan juga membolehkan para pengguna mengetahui apa jenis bahan yang ada di PSS mengenai topik-topik tertentu. Bahan-bahan lain seperti bahan pandang dengar, carta, gambar slaid, transparensi dan sebagainya, dapat dikelaskan juga seperti buku. Manakala mengkatalog membolehkan pengguna-pengguna mencari dan menggunakan bahan-bahan di PSS secara berkesan, bahan-bahan itu perlu diorganisasikan melalui proses pengelasan dan pengkatalogan. Kedua-dua proses ini adalah saling berkaitan dan tidak boleh diasingkan. Dalam proses pengelasan, sesebuah buku atau bahan itu akan diberi satu nombor pengelasan yang menentukan kedudukan atau tempat letaknya di atas rak. Proses ini belum memadai lagi kerana pengguna tidak tahu macam mana mencari bahan atau buku itu mengikut nombor pengelasannya. Oleh yang demikian proses pengkatalogan adalah perlu untuk menyelesaikan kekurangan sistem pengelasan tersebut.

146

5.2.1

Pengelasan

Sistem pengelasan yang digunakan di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia secara umumnya ialah Sistem Pengelasan Perpuluhan Dewey (SPPD) atau sistem ‘Dewey Decimal Classification (DDC)’. Walau bagaimanapun telah wujud berbagai sistem pengelasan utama yang boleh digunakan diseluruh dunia, malahan di universiti-universiti tempatan sendiri telah menggunakan sistem ‘Library of Congress Classification’ . Antara sistem-sistem yang wujud hari ini ialah seperti: i. ii. iii. iv. v. ‘Universal Decimal Classification’ ‘Library of Congress Classification’ ‘Colon Classification System’ ‘Bibliographic Classification System,’ selain dari ‘Dewey Decimal Classification’

a. Sistem Pengelasan Perpuluhan Dewey (SPPD) Mat Jizad (1995), SPPD atau ‘DDC’ merupakan system pengelasan yang diasaskan oleh Melville Louis Kossuth Dewey. Beliau dilahirkan di Adam Centre, berhampiran Water Town di New York, Amerika Syarikat pada tanggal 10 Disember 1851. Semasa beliau berusia 15 tahun, di samping belajar di sekolah, beliau juga bekerja di stor kasut ayahnya ‘Boot & Shoe Store’. Setelah tamat persekolahannya pada

147

tahun 1867 Dewey mengajar di sebuah sekolah di Toad Hollow. Minat beliau kepada buku sudah ditonjolkan awalawal lagi, semasa beliau pernah menyumbang tenaganya pada kerja-kerja kebajikan di gereja. Sambil menyanyi koir di gereja beliau juga menjual buku-buku dan menguruskan edaran bukubuku perpustakaan di gereja berkenaan kepada masyarakat setempat. Pada tahun 1868 Dewey mengikuti keluarganya berpindah ke Oneida. Semasa di sinilah beliau berpeluang melawat beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Awam Oneida, Perpustakaan Universiti Cornell dan juga perpustakaan di Universiti Rochester. Lawatan ke perpustakaan tersebut memberi peluang kepada Dewey memperluaskan pengetahuannya dalam bidang tersebut. Selepas tamat pengajian beliau, di Universiti Alfred, di New York selama satu semester, beliau seterusnya berpindah pula ke Kolej Amherst hinggalah tamat pengajian di peringkat ijazah. Pada tahun 1873 Dewey mula bekerja sebagai penolong perpustakaan di kolej tersebut. Pengelolaan bahan-bahan yang terdapat di Perpustakaan Kolej Amherst yang mengamalkan sistem penempatan kekal ‘fixed location’ telah mendorong Dewey memikirkan sesuatu sistem pengelasan yang baru untuk mengatasi kerumitan yang sering dialami melalui sistem pengelasan tersebut, kepada satu sistem yang lebih liberal dan fleksibel.

148

Usaha Dewey mengelaskan buku-buku di perpustakaan dengan sistem pengelasan yang direkabentuknya itu mendorong dan menambah kuat lagi semangat Dewey untuk mencebur diri dalam bidang ini. Akhirnya selepas banyak pengalaman yang diterima, akhirnya Dewey pada tanggal 8 Mei 1873 mengusulkan ‘Dewey Decimal Classificatin (DDC)’ kepada Jawatankuasa Perpustakaan Kolej Amherst untuk dipertimbangkan untuk diguna pakai. Usaha Dewey ini diterima akhirnya, kemudian sistem DDC ini dibukukan pada 2 April 1876. Sistem DDC atau SPPD yang diusahakan oleh Dewey ini digunakan secara meluas di seluruh dunia, termasuk di Malaysia yang dipakai oleh semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan khususnya, termasuk di maktab-maktab perguruan dan juga di sekolah-sekolah telah menggunakan system SPPD ini, (Poh Swee Eng, et al, 1995). Edisi Pertama sistem SPPD ini diterbitkan pada tahun 1976 dan diperluaskan hingga ke edisi ke-19. Terdapat dua versi, iaitu edisi terbitan yang tidak diringkaskan ‘unbridged’, edisi ke-19 dan terbitan yang diringkaskan ‘abridged’ edisi ke-11. Keseluruhan versi edisi ke-19 mengandungi tiga jilid iaitu: i. Jilid 1: Pengenalan dan Judul ii. Jilid 2: Senarai nombor-nombor SPPD iii. Jilid 3: Indeks relatif

149

Walau bagimanapun terbitan yang diringkaskan ‘abridged’ adalah lengkap dan memadai digunakan oleh PSS dan ianya juga mudah untuk kegunakan. b. Perkembangan Awal Mengikut Mat Jizad (1995), struktur SPPD yang digunakan hari ini, terdapat beberapa persamaan dengan system yang diusahakan oleh Francis Bacon. Persamaan yang terdapat ialah dari segi cara pembahagian tentang ilmu pengetahuan dunia. Mengikut Becon, ilmu pengetahuan dunia boleh dibahagikan kepada empat kumpulan besar,manakala Dewey membahagikan ilmu pengetahuan dunia tersebut kepada sepuluh. Empat kumpulan yang dimaksudkan oleh Becon ialah: Sains (Science) Falsafah ‘Philosophy’, Agama ‘Religion’, Sains Kemasyarakatan dan Sains Politik ‘Social and Political Science’ dan Sains Am dan Seni Kegunaan ‘Natural Science and Useful Arts’. Seni (Arts) Seni Halus ‘Fine Art’, Puisi ‘Poetry’, Fiksyen ‘Pure Fiction’dan Kesusasteraan ‘Literary Miscellany’.

150

Sejarah (History) Geografi dan Pengembaraan ‘Geography and Travel’, Sejarah Awam ‘Civil History’ dan Biografi ‘Biography’. Lampiran (Appendix) Perkara- perkara lain yang bercampur-campur ‘Miscellany’. Mengikut SPPD, keseluruhan ilmu dunia tersebut dibahagikan kepada sepuluh kumpula n. Untuk kesemua sepuluh kumpulan berkenaan dirangkumkan pula kepada tiga ringkasan yang dikenali sebagai Ringkasan Pertama, Ringkasan Kedua dan Ringkasan Ketiga (Sila rujuk pada bahagian Lampiran) .

RINGKASAN PERTAMA First Summary 000 100 200 300 Karya Am General Works Falsafah & Psikologi Philosophy Agama Religion Sains Kemasyarakatan Social Sciences

151

400 500 600 700 800 900

Bahasa Languages Sains Tulen Pure Sciences Teknologi Technology Kesenian Fine and Decorative Arts Kesusasteraan Literature Geografi dan Sejarah Am General Geography and History

RINGKASAN KEDUA Second Summary 000 010 020 030 [040] Karya Am General Works Bibliografi Bibliography Sains Perpustakaan & maklumat Library & information science Ensiklopedia General encyclopedias (Belum ditrntukan perkaranya) (Unassigned)

152

050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

Terbitan berkala am General serial peblications Pertubuhan am General organizations Kewartawanan, akhbar Journalism. Newspaper Koleksi am General collections Manuskrip dan buku nadir Manuscripts & rare books Falsafah Philosophy Metafisika Metaphysics Epistemologi, sebab akibat Eprstemology, causation Psikologi biasa dan ghaib Popular & para psychology Pendapat falsafah tertentu Specific philosophic view-points Psikologi Psychology Ilmu Mantik Logic Etika (Falsafah moral) Ethics (Moral philosophy) Falsafah Timur Oriental philosophy Falsafah Barat Western philosophy

153

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340

Agama Religion Agama Semulajadi Natural theology Kitab Injil (agama Kristian) Bible (Christianity) Asas ajaran agama Kristian Christian doctrinal theology Moral dan ibadat agama Kristian Devotional & practical theology Gereja tempatan & padrinya Local church & religions orders Aspek sosial dan hal ehwal Kristian Social & eccles Sejarah dan geografi gereja History & geography of church Mazhab dan puak Kristian Christian denominations & sects Agama-agama lain Other & comparative religions Sains Kemasyarakatan Social Sciences Perangkaan Statistics Sains Politik Political science Ekonomi Economics Undang-undang Law

154

350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490

Pentadbiran awam Public administration Masalah dan perkhidmatan sosial Social problems & services Pendidikan Education Perniagaan dan perhubungan Commerce & communications Adat resam dan budaya rakyat Customs & folklore Bahasa Language Linguistik Linguistics Bahasa Inggeris English Bahasa Jerman Germanic languages Perancis French Bahasa Itali, Romania Italian, Romanian Sepanyol dan Portugis Spanish & Portuguese Bahasa Latin dan Italic Latin & Italic languages Bahasa Yunani Greek Bahasa-bahasa lain Other languages

155

500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640

Sains Tulen Pure Sciences Ilmu Hisab Mathematics Astronomi Astronomy Fizik Physics Kimia Chemistry Sains bumi Earth sciences Kajifosil, paleontologi Paleontology Sains hayat Life sciences Sains tumbuhan, botani Botanical sciences Sains Haiwan Zoological sciences Teknologi Technology Sains perubatan Medical sciences Kejuruteraan Engineering Pertanian Agriculture Ekonomi rumahtangga Home economics

156

650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790

Perkhidmatan pengurusan Managerial services Teknologi kimia Chemical technology Hasil perusahan kimia Manufactures Hasil perusahaan untuk kegunaan khusus Manufacture for specific uses Bangunan Buildings Kesenian The Arts Seni taman dan budaya Civic & landscape art Seni Bina Architecture Arca Sculpture Lukisan dan seni hiasan Drawing & decorative arts Mengecat dan catan Painting & paintings Seni Grafik Graphic arts Seni Foto Photography Muzik Music Seni hiburan dan lakonan Recreational & performing arts

157

800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940

Kesusasteraan Literature Sastera Amerika American literature Sastera Inggeris English literature Sastera Jerman Germanic literatures Sastera Prancis French literature Sastera Itali,Romania Italian, Romanian literatures Sastera Sepanyol, Portugis Spanish & Portuguese literatures Sastera Latin, Italic Latin & Italic literatures Sastera Helenik,Yunani Hellenic literatures, Greek Sastera bahasa-bahasa lain Literature of other languages Geografi dan Sejarah Am General Geography and History Geografi dan lawatan Geography, travels Biografi Biography Sejarah am dunia purba Ancient history Eropah Europe

158

950 960 970 980 990

Asia Asia Afrika Africa Amerika Utara North America Amerika Selatan South America Bahagian dunia lain Other parts of the world

c. Cara Mengkelas Merujuk kepada Sukatan Pelajaran Pengurusan Pusat Sumber Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia (1990), ada tiga cara untuk mengkelas: i. Untuk mengkelas buku dan bahan bukan buku, beberapa perkara harus diberi perhatian antaranya adalah seperti berikut: Karya itu sendiri – jadual kandungan, pendahuluan, ciri-ciri istimewa, teks, judul/tajuk (Jangan berdasarkan kepada tajuk sahaja kadang-kadang ia tidak mengambar perkara sebenarnya dan mengelirukan).

159

-

Maklumat dari punca lain, termasuk buku/risalah rujukan, institusi lain seperti Perpustakaan Negara dan lain-lain perpustakaan atau pusat sumber serta orangorang yang pakar dalam perkara tersebut.

ii. Pilih nombor pengkelasan SPPD mengikut langkah demi langkah: Tentukan secara umum bidang atau kelas ilmu berkenaan. yang

Cari bahagian yang sesuai dalam kelas atau bidang tersebut. Pilih nombor yang paling tetap dengan perkara bahan tersebut.

iii. Jika terdapat lebih dari satu perkara atau aspek yang disentuh dalam buku tersebut, pilih salah satu cara seperti berikut: Pilih satu nombor pengkelasan yang dapat merangkumi semua aspak yang disentuh dalam buku berkenaan. Pilih perkara yang ditekankan dalam buku tersebut seperti yang ternyata dari jumlah muka surat yang dibincangkan mengenai perkara itu, atau pun perkara yang paling sesuai dan yang mencerminkankan tujuan penulisan.

-

160

-

Kalau dua perkara yang diberi tekanan yang sama, pilih perkara yang disebut terdahulu dalam jadual pengkelasan. (Bagi penerbitan baru, kini kebanyakkan bahan telah diberi dengan nombor penggalan).

d. Mengkelas Bahan-bahan khas Untuk Buku-buku Fiksyen, Buku-buku Mudah dan Ceritacerita Pendek, tiada nombor digunakan bagi buku-buku termasuk cerita-cerita pendek dan buku-buku bergambar mudah untuk pelajar-pelajar di sekolah rendah. Perpustakaan awam dan pusat sumber mendapati adalah lebih praktikal melabelkan buku-buku tersebut dengan huruf-huruf sahaja, bagi menggantikan nombor. Buku-buku fiksyen diberi tanda ‘F’ ditambah dengan huruf awalan nama pengarang. Bukubuku mudah boleh diberi tanda ‘BP’ iaitu buku permulaan dan ditambah dengan tiga huruf awalan nama pengarang, sama juga dengan buku fiksyen. Adalah digalakkan untuk mengasingkan buku-buku jenis ‘BP’ dari buku-buku jenis ‘F’, supaya pelajar-pelajar di darjah rendah mudah mencari bukubuku bacaan mudah sesuai dengan peringkat bacaan mereka.

Contoh:

F ABD

@

BP NOR

161

i. Buku-buku Rujukan Biasanya buku-buku rujukan diletakkan di atas rak-rak tertentu di bilik rujukan. Buku-buku ini memerlukan satu symbol bagi menunjukkan tempat letak yang tertentu. Huruf ‘R’ ditandakan di atas nombor pengelasan bagi menunjukkan buku itu adalah buku rujukan seperti ensiklopedia, kamus, buku-buku yang dikaskan untuk krgunaan rujukan sahaja dan lain-lain lagi. Contoh: R 371.8 MAN

ii. Buku-buku Bersiri Buku-buku bersiri patut diasingkan dan diletakkan di bawah nombor pengkelas masing-masing mengikut isinya. Risalah Bahan-bahan risalh boleh dikumpul dan diletakkan dalam kotak risalah mengikut tajuk perkara masing-masing. Ensiklopedia Am Ensiklopedia am yang terdiri dari beberapa jilid dan tiaptiap jilid itu mempunyai judul yang tertentu, boleh dikelaskan di bawah satu nombor pengkelasan umum, iaitu ‘030’ supaya semua jilid itu tidak diasingkan.

162

Contoh:

Oxford junior Encyclopedia Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Volume 5 Volume 6 Mankind Natural History The Universe Communication Great lives Farming and Fisheries

(Tiap jilid akan diberi nombor pengkelasan yang sama, iaitu, ‘030’ – nombor untuk ensiklomedia am). Peraturan yang ditentukan oleh Pusat Sumber sendiri. Anda boleh menentukan dasar sendiri untuk mengkelaskan bahan-bahan khas, asalkan dasar itu lojik dan memudahkan penggunaan selaras dengan keperluan PSS anda. e. Pemilihan Tajuk Perkara Tajuk perkara yang dipilih itu hendaklah: i. Merupakan istilah yang biasa digunakan atau yang mungkin akan dicari oleh ramai pengguna.

ii. Kerapkali digunakan untuk katalog pusat sumber. iii. Tepat, mudah difahami dan tidak mempunyai pengertian yang berlapis-lapis.

163

f.

Bentuk Tajuk-tajuk perkara boleh terdapat dalam beberapa bentuk; ada yang berbentuk tunggal, ada yang berbentuk kait-mengait dan sebagainya. i. Nama Tunggal Contoh: ‘Mari mengenali jenis-jenis tumbuhan. Isi buku ini boleh dirumuskan dengan tajuk perkara: ‘TUMBUHAN’.

ii. Kait-mengait Contoh: ‘Doktor dan tatacara perawatan’ Isi buku ini boleh dirumuskan dengan tajuk perkara: ‘DOKTOR DAN RAWATAN’ iii. Kalimat Contoh: ‘ORANG INGGERIS DI BORNEO’ ‘REMAJA DAN MASYARAKAT’ iv. Nama Diri Contoh: ‘ABDULLAH AHMAD BADAWI’ ‘LOKMAN MUSA’ v. Nama Am Contoh: ‘CERAMIC’ ‘KAPAL TERBANG’

164

vi. Mengikut Bentuk Fizikal Buku Contoh: ‘ENSIKLOPEDIA’ ‘BIBLIOGRAFI’ ‘SOALAN PENILIAN’ vii. Pembahagian Secara Halus Contoh: ‘PERTANIAN – SARAWAK’ ‘PERTANIAN – MUSUH’ ‘BAHASA MALAYSIA – LINGUISTIK’ ‘BAHASA TAMIL – SEJARAH’ ‘KEJURUTERAAN – AWAM ‘KEJURUTERAAN – LETRIK’ ‘PUISI – MELAYU’ ‘KESUSASTERAAN INGGERIS – SEJARAH’ viii. Catatan dan Rujukan Catatkan semua tajuk perkara yang sudah anda pilih dalam fail tetap ‘authority file.’ Buat kad rujukan silang untuk tajuk-tajuk perkara yang tidak dipilih oleh anda tetapi mungkin akan dicari oleh pengguna-pengguna. 5.2.2 Pengkatalogan

Katalog-mengkatalog ialah satu proses untuk merekodkan butir-butir maklumat mengenai buku-buku atau bahan-bahan atas kad atau rekod tertentu. Rekod yang mengandungi butiran maklumat itulah yang dipanggil katalog. Ianya berfungsi sebagai satu direktori atau rekod mengenai semua bahan yang di simpan di Perpustakaan atau PSS.

165

Dengan adanya rekod ini akan memudahkan pengguna mengesan sesuatu bahan yang diperlukan dengan merujuk kepada: i. Nama Pengarang. ii. Judul. iii. Perkara. a. Jenis Katalog Katalog boleh disediakan dalam bentuk yang berbeza seperti: i. ii. iii. iv. v. b. Jenis Kad Kad Katalog, biasanya terdapat lima jenis kad yang disediakan, iaitu Kad Senarai Rak, Kad Pengarang, Kad Judul, Kad Perkara dan Kad Rujukan. i. Kad Senarai Rak, merupakan kad yang menyenaraikan maklumat terperinci tentang buku atau bahan. Maklumat yang tercatat dalam kad senarai rak, lihat Rajah 5.5., termasuk butir-butir berikut: Kad Buku Helaian Kertas Cekera Liut Komputer Mikroform

166

-

Nombor Panggilan: terdiri daripada huruf F di atas tiga huruf pertama nama pengarang untuk fiksyen, atau nombor pengelasan di atas tiga huruf pertama nama pangarang untuk bukan fiksyen. Butir Utama: nama pengarang atau editor, judul buku dan edisi. Imprint: tempat penerbitan, nama penerbit dan tahun penerbitan. Kolasi dan siri: jumlah muka surat dan sama ada terdapat ilustrasi dan kenyataan siri kalau berkenaan. Kenyataan Perolehan: nombor perolehan, harga, punca serta tarikh penerimaan.

-

ii. Kad Pengarang, nama pengarang tercatat pada baris teratas kad dan kad ini akan disusun dalam laci kabinet katalog mengikut nama pengarang. Lihat rajah 5.6. iii. Kad Judul, nama judul buku atau b ahan tercatat pada baris teratas kad, dan kad ini akan disusun mengikut judul dalam laci kabinet katalog. Lihat Rajah 5.7. iv. Kad Perkara, tajuk perkara itu dicatat pada baris teratas, dan kad ini akan disimpan dan disusun mengikut tajuk berkenaan. Contoh kad perkara, lihat Rajah 5.8.

167

Rajah 5.5 : Format Kad Senarai Rak 123456789111 012 1 2 3 4 5 6 7 8

No. PAN

Nama Pengarang Kenyataan judul. Kenyataan edisi. Tempat, nama penerbit dan tahun penerbitan. Bilangan m.s. Ilustrasi. (Kenyataan siri). No. Perolehan Harga Punca Tarikh penerbitan. 1. Kesanan Perkara I. Kesanan entri tambah

Rajah 5.6 : Format Kad Pengarang

No PAN Nama Pengarang Kenyataan judul. Kenyataan edisi

168

Rajah 5.7 : Format Kad Judul

Judul No PAN Nama Pengarang Kenyataan judul. Kenyataan edisi

Rajah 5.8 : Format Kad Perkara

Perkara No. PAN Nama Pengarang Kenyataan judul. Kenyataan edisi

169

iv. Kad Rujukan, boleh disediakan dalam dua bentuk, iaitu kad rujukan lihat dan kad rujukan lihat juga. Lihat Rajah 5.9.
Rajah 5.9 : Format Kad Rujukan Lihat

KAJIHAYAT lihat BIOLOGI

vi. Kad rujukan lihat juga, merujukkan pengguna kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang yang dikajinya. Lihat Rajah 5.10. (Nota: Istilah Judul bermaksud nama buku ‘title’, sedangkan tajuk ialah perkara buku itu ‘subject heading’ atau kepala perkara).

170

Rajah 5.10 : Format Kad Rujukan Lihat Juga

HAIWAN VERTEBRATA lihat IKAN AMFIBIA REPTILIA BURUNG MAMALIA

c. Kad Utama (Entri Utama) dan Kad Tambahan (Entri Tambahan). Di antara ketiga-tiga kad iaitu kad, iaitu Kad Pengarang, Kad Judul dan Kad Perkara, salah satu daripada dikenali sebagai Kad Utama (Entri Utama). Pada lazimnya Kad Pengarang dijadikan Kad Utama. Sekiranya nama pengarang tidak disebut dalam buku atau bahan, Kad Judul dijadilan Kad Utama dan kad-kad lain dipanggil Kad Tambahan (Entri Tambahan). Kad Utama mengandungi keterangan lengkap mengenai buku atau bahan yang dikatalogkan; sementara Kad Tambahan (Entri Tambahan) keterangannya boleh diringkaskan. Kad utama juga biasanya digunakan sebagai panduan dan rujukan untuk menyediakan kad-kad tambahan. Dalam kad utama, ada juga diterangkan berkenaan kad-kad tambahan lain yang telah disediakan bagi buku atau bahan berkenaan. Lihat Rajah 5.11.

171

Rajah 5.11: Contoh Kad Utama Lengkap

No. PAN Nama Pengarang Kenyataan judul. Kenyataan edisi. Tempat, nama penerbit dan tahun penerbitan. Bilangan m.s. Ilustrasi. (Kenyataan siri).

Nota (jika perlu) Terasing

Peraturan untuk menentukan Tajuk Entri Utama: i. Karya oleh seorang pengarang Sediakan entri utama di bawah nama pengarang.

ii. Karya oleh dua orang pengarang Sediakan entri utama di bawah nama pengarang pertama. iii. Karya oleh tiga orang pengarang dan lebih Sediakan entri utama di bawah judul buku. iv. Karya tanpa nama pengarang Sediakan entri utama di bawah judul.

172

v. Karya Suntingan Sediakan entri utama di bawah nama pengarang. Sediakan entri utama di bawah judul karya sekiaranya pengarangnya tidak dapat dipastikan. iv. Karya Semakan Iaitu karya yang disemak semula ‘revised’, diringkas ‘abridged’, ditokoktambah ‘enlarged’, dipadat ‘condensed’, dikemaskinikan ‘up-dated’. Sediakan entri utama di bawah nama pengarang asal. Sekiranya pengarang asal tidak dapat dipastikan, sediakan entri utama di bawah nama penyemak. v. Karya Yang Dipadankan Iaitu karya yang ditulis semula dalam bentuk sastra lain, ditulis semula atau disesuaikan untuk kanak-kanak dan sebagainya. Sediakan entri utama di bawah nama pihak yang memadankannya. vi. Karya Terjemahan Sediakan entri utama di bawah nama pengaran asal. Sekiranya pangarang asal tidak dapat dipastikan, sediakan entri utama di bawah judul karya. vii. Karya Suci Sediakan entri utama di bawah judul. viii.Karya Hasil Kerjasama antara Pengarang dan Pelukis Sediakan entri utama di bawah nama pihak pertama yang disebutkan.

173

d. Mengkatalog Buku Fiksyen Untuk buku fiksyen oleh seorang pengarang, tiga kad perlu disediakan dan kad perkara tidak diperlukan. Lihat Rajah 5.12. e. Cara Mengkatalog Bahan Bukan Buku Untuk mengkatalog bahan bukan buku caranya adalah lebih kurang sama dengan yang dilakukan untuk bahan buku, kecuali sedikit perbezaan pada jenis maklumat, iaitu huraian bentuk fizikal bahan tersebut. Untuk bahan bukan buku, entri utama ialah kad judul dan nota atau keterangan mengenai isi kandungan bahan adalah penting dan perlu dicatat pada kad. Gunakan kad-kad warna untuk bahan bukan buku dan disusun bersama-sama dengan kad-kad pengarang dan judul untuk buku-buku. Lihat Rajah 5.13.. Jenis maklumat untuk kad utama iaitu kad judul adalah seperti berikut: Contoh lihat Rajah 5.14. • • • • • • • Nombor panggilan ‘call number’ Tanda letak Judul Nama penerbit, tarikh terbitan (jika diketahui) Hurai fizikal mengenai bahan Nota – termasuk isi dan kesesuaiannya serta bahan yang disertakan Terasing.

174

F IFA

Ifa Zareen Badai Senja Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 2000. 208 m.s. 0501 I. Judul RM 6.50 Harfa 06.07.2001

Rajah 5.12 : Pengkatalogan Buku Fiksyen (Seorang Pengarang)

F IFA

Ifa Zareen Badai Senja

Badai Senja F IFA Ifa Zareen Badai Senja

(Nota: Untuk fiksyen yang dikarang oleh lebih daripada seorang pengarang satu kad pengarang disediakan untuk setiap pengarang).

175

Rajah 5.13 : Pengkatalogan Bahan Bukan Buku

VCD 599.8 NAN

Nana Zareen Lagu Kanak-Kanak [VCD]. I. Judul II. LAGU-LAGU PUISI III. PENDIDIKAN

Lagu Kanak-kanak VCD 599.8 NAN

Nana Zareen Lagu Kanak-Kanak [VCD].

LAGU-LAGU PUISI VCD 599.8 NAN

Nana Zareen Lagu Kanak-Kanak [VCD].

PENDIDIKAN VCD 599.8 NAN

Nana Zareen Lagu Kanak-Kanak [VCD].

176

123456789111 012 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis No. PAN

Nama Pengarang Kenyataan judul. [Petunjuk media]. Tempat, nama penerbit dan tahun penerbitan. Huraian fizikal + bahan lain. (Kenyataan Siri) No. Perolehan Harga Punca Tarikh penerbitan.

Rajah 5.14 : Format Kad Senarai Rak Untuk Bahan Bukan Buku

VCD 599.8 NAN

Nana Zareen Lagu Kanak-Kanak [VCD]. Kuala Lumpur, Mas Tempawan. 2001. 2 Keping : berwarna + buku panduan. Sesuai untuk pelajar-pelajar Tahap 1 dan 2 Sekolah Rendah. 0023 RM 90.00 Panarajah 30. 08. 2000

177

f.

Maklumat yang diperlukan untuk menghuraikan bentuk fizikal bahan-bahan yang berlainan. Lihat Rajah 5.15 dan Rajah 5.16. Contoh: Peta Jumlah; skil; h.p (hitam putih). atau bwn (berwarna); saiz. Carta Jumlah; h.p. atau bwn.; saiz. Transparensi Jumlah; bil. Fr. (Frame); h.p. atau bwn. Kaset Jumlah; masa mainan; mono atau stereo. Video/VCD/DVD Jumlah; h.p. atau bwn.; masa tayangan. Permainan Jumlah; jenis bahan simpanan. Kit Tidak perlu memberi kolasi bagi bahan ini, tetapi catatkan semua bahan yang terdapat di dalam kit, pada bahagian nota.

178

Rajah 5.15 : Pengkatalogan Bahan Bukan Buku (Transparensi)

Transparensi OHP 200 KAJ Kajian Tempatan [Transparensi] Pulan Pinang, Cima. 2000 12 Keping : berwarna + buku panduan. Sesuai untuk pelajar-pelajar Tingkatan 1 Sekolah Menengah.

Rajah 5.16 : Pengkatalogan Bahan Bukan Buku (Video)

Video 899.2 PUI Puisi : mengenal pantun (Video) Kota Kinabalu, AD Visual. 2002 1 Kaset : berwarna

Sesuai untuk pelajaran bahasa, menengah rendah.

179

g. Susunan Kad Katalog Untuk semua PSS, dua cara yang biasa digunakan untuk menyusun kad-kad katalog iaitu: i. Katalog Kamus Dalam katalog cara ini, semua jenis kad, termasuk kad pengarang, kad judul atau kad perkara, disusun bersamasama mengikut abjad seperti susunan dalam kamus.

ii. Katalog Terpisah Dalam katalog jenis ini pula, kad-kad pengarang dan kadkad judul disusun bersama mengikut abjad dalam bahagian yang sama, dan kad-kad perkara diasingkan pula serta disusun mengikut abjad dalam bahagian yang berlainan. Kebanyakkan PSS di Malaysia mengamalkan penyusunan cara katalog terpisah, kerana ini lebih mudah dari segi penyusunan kad-kad.

180

BAB 6 PUSAT SUMBER SEKOLAH DIGITAL

Latar belakang Malaysia sudah mengorak langkah masuki alaf baru. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) begitu pesat yang menggabungkan sistem komputer, teknologi komunikasi dan penyiaran telah mengasilkan pelbagai corak perkhidmatan multimedia. Dengan pengenalan ‘Internet’ telah merangkaikan dunia ini sebagai sebuah perkampungan global tanpa sempadan yang membolehkan seseorang itu berinteraksi dari mana-mana lokasi sama ada dibumi atau diangkasa lepas dengan mudah dan cepat. Internet kini menjadi saluran utama untuk menyebarkan maklumat dan ilmu pengetahuan. Perpustakaanperpustakaan besar di seluruh dunia kini bergiat secara aktif untuk mendigitalkan sumber ilmu keluaran negara masing-masing, ilmu negara mereka mudah disebarkan secara elektronik. Oleh itu sekolahsekolah di Malaysia perlulah menukar PSS sekarang kepada Pusat Sumber Sekolah Digital (PSSD). Langkah positif juga telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia amat ketara sekali dengan wujudnya Sekolah Bestari, Pusat Sumber Elektronik (PSE), dalam tahun ini juga buku elektronik ‘ebook’ diperkenalkan untuk sekolah-sekolah dan baru-baru ini Timbalan Menteri Pendidikan juga mengumumkan mata pelajaran Teknologi Maklumat akan diperkenalkan di sekolah-sekolah sebagai satu mata pelajaran tambahan mulai tahun hadapan, di samping itu infrastruktur di sekolah-sekolah akan turut dinaiktaraf, (NST, 11 April 2002). Malah saban hari terdengar berhubung pembangunan ICT di negara ini.

181

6.1 Konsep PSS Era Digital merupakan satu tempat yang menyediakan perkhidmatan dan kemudahan serta koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran secara sistematik dalam pelbagai sumber, sama ada bercetak atau elektronik, memberi khidmat pemerolehan maklumat dan komunikasi dengan cepat dan tepat serta mempertingkatkan mutu pendidikan ke arah pembentukan masyarakat celik maklumat dan berdaya maju menerusi pendidikan sepanjang hayat, Rafie (1999). Mengikut beliau lagi PSS dalam Era Digital bukan sahaja merupakan satu tempat memperolehi, mengumpul, mengelola dan menyimpan sumber pendidikan, tetapi juga merupakan satu punca pergerakan dan aktiviti k arah melaksanakan kaedah P & P yang e berkesan. Kaedah pembelajaran juga semakin canggih dengan adanya Interaktif Multimedia, CD-ROM, Internet dan sebagainya, juga boleh menjadi satu unsur kritikal dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, menyediakan pela jar untuk menghadapi zaman ledakan maklumat, membina budaya ilmu, menanam asas pendidikan seumur hidup serta mengembangkan lagi potensi pelajar selaras dengan kehendak negara.

6.2 Matlamat Melalui pengwujudan PSSD ini diharapkan akan dapat memupuk budaya pendidikan yang berilmu dan berteknologi tinggi serta budaya kerja ke arah mempertingkatkan lagi akhlak, taqwa, punyai daya kreatif dan inovatif serta kemahiran, di kalangan para guru dalam

182

memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai matlamat, dasar, wawasan serta falsafah pendidikan negara. 6.3 Tujuan i. Mengubah sistem perpustakaan konvensional kepada sistem pengurusan bersepadu ‘on-line’ dengan menggunakan perisian sistem pusat sumber berkomputer yang bersesuaian untuk sekolah menengah dan rendah.

ii. Mewujudkan satu rangkaian maklumat di institusi pendidikan supaya pengguna-pengguna dapat berhubung secara elektronik melalui mel-elektronik ‘e-mail’ dan internet. iii. Menghasilkan bahan sumber P7P berasaskan komputer. iv. Meningkatkan pengetahuan dan maklumat dengan kajian dan pembelajaran melalui internet, LAN dan WAN. v. Menyediakan alternatif P&P dalam pusat sumber. vi. Mewujudkan networking antara Pusat Sumber. vii. Mengalakkan penggunaan teknologi komputer yang merangkumi aplikasi seperti pemerosesan perkataan, hamparan data, pembentangan maklumat secara grafik dan keupayaan multimedia. viii.Memperolehi maklumat dari seluruh dunia melalui internet untuk tujuan penyelidikan dan pembelajaran.

183

ix. Mengalakkan otomasi dan intergarasi Teknologi Maklumat dalam pengurusan pusat sumber supaya menjadi lebih sistematik. x. Mengalakkan pengintergrasi ICT dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran. xi. PSS menekankan akses pelbagai maklumat secara berangkaian supaya maklumat boleh digunakan untuk mempertingkatkan mutu pendidikan ke arah pembentukan masyarakat berfikiran, berilmu, gemar membaca, celik maklumat dan berdaya maju. 6.4 Rasional Wawasan dan konsep Pusat Sumber Sekolah Era Digital Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 1966 menerusi kertas kerja ‘Konsep Pusat Sumber Era Digital’ telah menjelaskan: Pusat Sumber Sekolah Era Digital adalah merupakan Pusat Sumber Elektronik yang mempunyai suatu koleksi teras yang diuruskan dengan bantuan sistem automasi pusat sumber dan menekankan akses kepada pelbagai maklumat secara berangkaian, (BTP. 1996) Pusat sumber ini akan terlibat secara proaktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan tradisional dan baru bagi memenuhi keperluan pengguna. Konsep Pusat Sumber Era Digital yang dikemukakan oleh

184

pihak BTP ini adalah satu konsep PSS yang perlu direalisasikan bagi menangani keperluan perubahan era teknologi maklumat. Matlamat pembangunan sistem pendidikan negara menjelang Era Digital adalah untuk: i. Menzahirkan sistem pendidikan berkualiti dunia.

ii. Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. Justru itu, fokus utama pengurusan pendidikan adalah ke arah usahausaha strategik yang boleh meningkatkan keupayaan dan kemampuan sistem tersebut ke tahap kualiti yang tinggi dan cemerlang supaya sistem itu dapat bertapak teguh menghadapai segala bentuk cabaran abad ke-21 Dalam Era Digital kurikulum baru akan melibatkan unsur-unsur mencari dan menggunakan sistem maklumat terkini dalam pembelajaran, sesuai dengan pendidikan dalam zaman ledakan maklumat ini. Pelajar digalakkan untuk mendapat maklumat dengan usaha sendiri, sama ada dari dalam atau dari luar PSS, dengan menggunakan pelbagai cara, termasuklah rangkaian elektronik. Maklumat ini akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Para guru juga digalakkan semasa pengajaran menggunakan pelbagai media. Perkembangan teknologi dan kaedah baru dalam pengarana dan pembelajaran memerlukan tindakan positif untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Perkara yang harus difokuskan ialah

185

antara lain peningkatan penggunaan komputer di sekolah-sekolah, memperluaskan pembinaan bahan-bahan pengajaran seperti buku teks dan bahan multimedia serta meningkatkan penggunaan PSS sebagai nadi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu usaha-usaha ke arah peningkatan taraf PSS ke taraf PSE/PSSD harus digerakkan dengan lebih cergas. PSS yang dilengkapi dengan segala kemudahan teknologi terkini dalam pengurusan dan penggunaannya boleh menyokong dan memantapkan pelaksanaan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui jaringan elektronik pengguna PSS akan dapat mengakses maklumat yang terdapat dalam pengkalan data dan sumber maklumat di dalam dan juga di luar negara. Ini boleh membina dan mengukuhkan kemahiran mencari maklumat serta melahirkan warga pendidikan yang kreatif dan inovatif.

6.5 Fungsi Mengikut Rafie (1996) & BTP, (1966), antara fungsi yang dapat dikaitkan dengan PSSD ini ialah: i. Mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang positif di sekolah dengan menjalankan pelbagai jenis program dan aktiviti. Menjadi pusat akses kepada sumber dan maklumat dalam pelbagai format, termasuk bahan cetak, odio, visual. Multimedia, elektronik dan juga sumber manusia yang kaya dengan ilmu dan budaya.

ii.

186

iii.

Melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui penyediaan, pengurusan dan penggunaan pelbagai bahan sumber selaras dengan konsep pendidikan berasaskan sumber. Menjadi pusat ICT di sekolah bagi membolehkan guru dan pelajar menggunakan teknologi semasa untuk perolehan, komunikasi dan pemerosesan maklumat. Menjadi pusat penerbitan bagi membantu guru menghasilkan bahan pengajaran dan membantu pelajar menghasilkan karya pembelajaran sendiri. Menjadikan pusat maklumat bagi membolehkan pelajar dan guru mengenal pasti, mencari dan menggunakan maklumat selaras dengan perkembangan konsep literasi maklumat. Menggalakkan tabiat membaca dan memperkembangkan minat serta kemahiran membaca dan membina suatu masyarakat membaca, seterusnya ke arah budaya ilmu. Menjadikan pusat pembelajaran kendiri dengan memberi peluang kepada pelajar dan guru untuk menimba sesuatu dengan usaha sendiri, memperkembangkan lagi pengetahuan dalam sesuatu bidang yang diminati, serta mempraktikkan kemahiran maklumat dan penyelidikan yang telah dipelajari.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

187

ix. x.

Menjadi tempat belajar bagi pelajar-pelajar yang tidak ada kemudahan di rumah sendiri. Menjadi pusat perhubungan di antara sekolah dengan agensi maklumat lain bagi tujuan perolehan atau pinjaman bahan yang diperlukan.

6.6 Koleksi Koleksi bahan bagi PSSD ini bolehlah dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti berikut: i. OB (Open Shelf) Terdiri dari buku-buku fiksyen dan bukan fiksyen.

ii. R (Refrence) Mengandungi kamus, ensaiklopedia, bibliografi, indeks, abstrak, tesis/latihan ilmiah dan sebagainya. iii. RS (Red Spot) Terdiri dari bahan-bahan popular, tesis, bahan fotokopi, kertas kerja seminar dan sebagainya. iv. LM (Latihan Mengajar) Mengandungi buku-buku teks sekolah, alat pandang dengar, kit pembelajaran dan sebagainya.

188

v. SAC (Self Access Centre) Mengandungi bahan-bahan dalam bentuk carta, kaset, video, lembaran kerja dan sebagainya. vi. JUV (Juvenile Literature) Mengandungi bahan bacaan kanak-kanak. vii. Majalah dan Akhbar Mengandungi majalah dan akhbar yang telah dijilid atau dalam bentuk lain. viii. Perisian Multimedia Mengandungi bahan-bahan seperti CD, VCD, DVD, disket dan sebagainya. ix. Kaset Video dan Audio Mengandungi penerbitan kerajaan/badan berkanun, risalah, makalah dan koleksi video dan audio bagi beberapa mata pelajaran. 6.7 Kemudahan Fizikal Antara kemudahan yang dicadangkan bagi penggunaan di PSSD: a. Lokasi dan Ruang i. Perpustakaan - Bacaan - Bercerita - Kaunter Edaran - Bilik Operasi - Karel

189

ii.

Bahan Bantu Mengajar

iii. Alat Pandang Dengar iv. Komputer v. Siber e. Peralatan i. Perabot - Rak - Kerusi dan Meja - Almari/Kabinet ii. Perkakasan - Komputer - Printer - Skanner - OHP - LCD - Kamera Digital - Video/CD/DVD Player iii. Pendawaian - Kabel Optik iv. Aspek Keselamatan - Pemadam Api

190

Rajah 6.1:

Jawatankuasa PSSD Penasihat Pengetua/Guru Besar

Pengerusi Penolong Kanan 1 Penolong Pengurus I Penyelia Petang Penolong Pengurus II Penolong Kanan HEP

Setiausaha Penyelaras PSSD

Ketua Unit Media Ketua Unit Perkembangan Staf

Ketua Unit Perpustakaan Ketua Bidang Mata Pelajaran Alat Pandang Dengar Komputer Ketua Unit Teknologi Maklumat

Bahan Bantu Mengajar

Staf Sokongan

191

f.

Keceriaan

• • • • • • • •

Bangunan Papan Maklumat Labelling Petunjuk Arah Langsir Permaidani Lanskap Penghawa Dingin

Walau bagaimanapun kemudahan fizikal ini boleh diubahsuai mengikut kemampuan dan keperluan sekolah, begitu juga dari segi bilangannya. 6.8 Jawatankuasa PSSD

Satu Jawatankuasa perlu dibentuk untuk menyelaras pengurusan dan aktiviti yang berkaitan dengan PSSD. Jawatankuasa ini bolehlah dibentuk seperti yang dicadangkan oleh, Rafie (1996). Lihat pada Rajah 6.1. di atas. Walau bagimanapun ia masih boleh diubah mengikut kesesuaian sesebuah sekolah yang berkenaan. 6.9 Kewangan

Kadar peruntukan PSS perlu disemak dan dinaikkan. Pecahan kepala peruntukan hendaklah mencukupi untuk membiayai keperluan pembelian keperluan asas. Pecahan kepala peruntukan hendaklah mengambil kira kos-kos berikut:
a. Kos alat ganti dan penyenggaraan perkakasan.

192

b. Kos bahan dan penyenggaraan perabot dan alatan keselamatan c. Kos pengurusan organisasi bahan. d. Kos operasional (pengurusan dan pentadbiran). e. Kos ‘contigency’. f. Kos aktiviti galakguna koleksi PSS.

g. Kos latihan perkembangan staf. Kadar bantuan per kapita (BPK) perpustakaan perlu dinaikkan dan diagihkan dengan unit teknologi maklumat. Peruntukan tahunannya perlu dikaitkan dengan kos bahan bagi tiap bahagian PSS dan dikaji semula setiap 5 tahun sekali. Mengikut cadangan yang telah dibuat oleh pihak kementerian pendidikan untuk tahun 1997 hingga 2002 bagi perpustakaan dan pusat sumber pendidikan, sila lihat jadual 1, 2, 3 & 4 dan unjuran pertambahan bersih bagi BKP perpustakaan dan pusat sumber pendidikan untuk sekolah rendah dan sekolah menengah juga dapat dilihat seperti dalam jadual 5, 6, 7 & 8, BTP (1996).

193

Jadual 1: Cadangan Kadar Baru BPK Perpustakaan bagi Sekolah Rendah Kategori Enrol. 100 dan < murid 1,400 101149 murid 1,400 + 2.20 s.m.m. 100 orang 150250 murid 1,510 + 2.00 s.m.m. 150 orang 251500 murid 1,710 + 1.80 s.m.m. 250 orang 501750 murid 2,160 + 1.60 s.m.m. 500 orang 7511000 murid 2.560 + 1.40 s.m.m. 750 orang >drpd 1000 murid 2,910 + 1.20 s.m.m. 1000 orang

Kadar per kapita (dalam RM)

Jadual 2 : Cadangan Kadar Baru BPK Perpustakaan bagi Sekolah Menengah Kategori Enrol. 100 dan < murid 2,100 101250 murid 2,100 + 5.00 s.m.m. 100 orang 251500 murid 3,350 + 4.80 s.m.m. 250 orang 501750 murid 4,550 + 4.60 s.m.m. 500 orang 7511000 murid 5,700 + 4.40 s.m.m. 750 orang > drpd. 1000 murid 6,800 + 4.20 s.m.m. 1000 orang

Kadar per kapita (dalam RM)

194

Jadual 3 Cadangan Kadar Baru BPK Pusat Sumber Pendidikan bagi Sekolah Rendah Kategori Enrol. 100 dan < murid 1,000 101149 murid 1,000 + 1.00 s.m.m. 100 orang 150250 murid 1,050 + 0.80 s.m.m. 150 orang 251500 murid 1,130 + 0,60 s.m.m. 250 orang 501750 murid 1,280 + 0.40 s.m.m. 500 orang 7511000 murid 1,380 + 0.20 s.m.m. 750 orang > drpd. 1000 murid 1,430 + 0.20 s.m.m. 1000 orang

Kadar per kapita (dalam RM)

Jadual 4: Cadangan Kadar Baru BPK Pusat Sumber Pendidikan bagi Sekolah Menengah Kategori Enrol. 100 dan < murid 101-250 murid 251-500 murid 501-750 murid 7511000 murid 1,600 + 0.40 s.m.m. 750 orang > drpd. 1000 murid 1,700 + 0.20 s.m.m. 1000 orang

Kadar per kapita (dalam RM)

1,000

1,000 + 1.00 s.m.m. 100 orang

1,250. + 0.80 s.m.m. 250 orang

1,450 + 0.60 s.m.m. 500 orang

195

Jadual 5 : Unjuran Pertambahan Bersih BKP Perpustakaan bagi Sekolah Rendah bagi Tempoh 1997 hingga 2002
Perkara 1997 RM 11,176,052 1998 RM 11,733,197 1999 RM 11,831,057 2000 RM 11,853,617 2001 RM 12,028,611 2002 RM 12,142,735

Kadar Lama Kadar Baru

13,988,071

14,071,908

14,178,933

14,289,558

14,551,286

14,515,214

Pertamba han Bersih Jumlah

2,812,019

2,338,711

2,347,876

2,435,741

2,522,675

2,372,479

14,829,501

Jadual 6 : Unjuran Pertambahan Bersih BKP Perpustakaan bagi Sekolah Menengah bagi Tempoh 1997 hingga 2002

Perkara

1997 RM 10,180,164

1998 RM 10,581,043

1999 RM 10,974,409

2000 RM 11,216,823

2001 RM 11,510,334

2002 RM 11,882,101

Kadar Lama Kadar Baru

10,516,617

12,506,707

12,842,309

13,127,164

13,454,235

13,778,424

Pertamba han Bersih Jumlah

336,453

1,925,664

1,867,900

1,910,341

1,943,901

1,896,323

9,880,582

196

Jadual 7 : Unjuran Pertambahan Bersih BKP Pusat Sumber Pendidikan Sekolah Rendah bagi Tempoh 1997 hingga 2002
Perkara 1997 RM 3,766,308 1998 RM 3,854,220 1999 RM 3,877,761 2000 RM 3,926,102 2001 RM 3,960,751 2002 RM 4,000,934

Kadar Lama Kadar Baru

8,386,742

8,417,150

8,434,502

8,525,955

8,529,661

8,615,035

Pertamba han Bersih Jumlah

4,620,434

4,562,930

4,556,741

4,599,853

4,618,910

4,614,101

27,572,969

Jadual 8 : Unjuran Pertambahan Bersih BKP Pusat Sumber Pendidikan Sekolah Menengah bagi Tempoh 1997 hingga 2002
Perkara 1997 RM 1,851,822 1998 RM 1,934,347 1999 RM 1,965,548 2000 RM 2,020,027 2001 RM 2,059,763 2002 RM 2,120,234

Kadar Lama Kadar Baru

2,733,022

2,856,548

2,905,148

2,981,027

3,037,763

3,128,833

Pertamba han Bersih Jumlah

881,200

922,201

939,600

961,000

978,000

1,008,599

5,690,600

197

6.10 Rangkaian Pusat Sumber Digital PSS Digital akan berfungi untuk menggerakkan para guru dan juga para pelajar sebagai ‘Knowledge Provider’, ‘Knowledge Producer’ dan juga ‘Knowledge Consumer’. Oleh itu setiap PSSD akan dirangkaikan kepada rangkaian melalui prasarana telekomunikasi yang sedia ada dan yang sedang dan akan dibina, umpamanya Rangkaian Munsyi, Rangkaian PSPN dan juga Rangkaian PKG. Rangkaian tersebut akan disambung terus dengan rangkaian bahagian-bahagian Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan Bahagian, demi membolehkan komunikasi dalam organisasi dan pertukaran maklumat dan ilmu antara pembekal maklumat dan ilmu sama ada di dalam negera atau di luar negara. PSS akan mencapai status PSS tanpa sepadan seperti yang diharapkan dan sebahagian daripada komponen dalam rangkaian meklumat sedunia, sila lihat Rajah 6.2 dan Rajah 6.3 untuk cadangan plan asas PSSD.

198

Rajah 6.2 : Rangkaian PSSD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

JPN/PPD/ PSPN/PKG

AGENSI KERAJAAN DAN SWASTA

PSS DIGITAL

PSS BESTARI

PSE (RANGKAIAN MUNSYI)

PERPUSTAKAAN AKADEMIK

199

Rajah 6.3 : Cadangan Pelan Asas PSSD

LCD/KOMPUTER

WORKSTATION SKRIN BILIK APD BILIK KERJA

OPAC

BILIK SUMBER DIGITAL RUANG BACAAN

RAK BUKU

KAUNTER SIRKULASI

OPAC

200

Lampiran A ARAHAN-ARAHAN PERBENDAHARAAN

Arahan 169 Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap pegawai yang membenar atau menyokong sesuatu pembelian bagi menentukan selepas membuat penyiasatan yang berpatutan bahawa barang yang hendak dibeli itu adalah yang paling menguntungkan untuk dibeli memandangkan kepada harga, kualiti, untuk apa barang itu digunakan, dan factorfaktor lain yang berkaitan. Keutamaan hendaklah diberi kepada barang-barang keluaran atau buatan tempatan, walaupun perbezaan tentang kos semua-sekalinya adalah lebih tinggi banyak hingga 10% daripada kos semua sekali barang-barang buatan asing yang serupa, dengan syarat kualiti barang-barang keluaran tempatan adalah memuaskan. Kos semua sekali adalah disifatkan sebagai meliputi duti kastam, tambang, insuran dan sebagainya. Arahan 170 Tiap-tiap satu pembelian mengenai mana-mana satu jenis benda atau kelas jenis benda yang berkaitan yang melibatkan jumlah perbelanjaan tahunan lebih daripada $10,000 tetapi tidak lebih daripada $50,000 boleh dibuat dengan mempelawa sebutharga daripada lima pembekal dengan menggunakan Lampiran Q. Jika bilangan sebutharga yang dikehendaki tidak boleh didapati, suatu Jawatankuasa Sebutharga sebagimana yang ditakrif dalam Arahan 170B mestilah berpuashati bahawa bilangan pembekal yang ada adalah kurang daripada lima.

201

Arahan 172 a. Apabila tender dipelawa, publisiti seberapa luas yang boleh mengikut keadaan tiap-tiap satu hal, hendaklah diberi mengenainya supaya semua pembekal yang bona fide akan mendapat peluang untuk mentender dan dengan demikian membolehkan Kerajaan mendapatkan syarat-syarat tawaran yang paling baik. b. Jika harga yang dianggarkan bagi bekalan itu tidak melebihi $25,000 dan jika pembekal-pembekal utama diketahui, pelawan tender boleh dihantar dengan pos berdaftar sekurangkurangnya lima pembekal utama dalam bidang perniagaan itu (atau bilangan yang lebih kecil jika jumlah bilangan pembekal yang diiktiraf adalah kurang daripada lima). Keputusan mengenai tender itu boleh dibuat oleh Pegawai Pengawal. c. Jika harga yang dianggarkan melebihi $25,000, iklan hendaklah, dimana sesuai dan tertakluk kepada perenggankecil (e) di bawah, disiarkan sekurang-kurangnya dalam satu surat khabar utama. d. Walaupun publisiti seluas-luasnya diingini bagi tender pertimbangan sewajarnya mengenai kos iklan hendaklah juga diambilkira. Oleh demikian dalam hal-hal tertentu, jika pembekal yang diiktiraf bagi satu-satu jenis barang adalah terhad dan diketahui, iklan awam tidaklah perlu. Dalam hal yang demikian, dengan keizinan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri, iklan awam boleh diketepikan dengan syarat bahawa pemberitahu tender telah dihantar kepada semua pembekal di dalam sampul berdaftar.

202

Arahan 173 Pembelian runcit yang melibatkan jumlah perbelanjaan tahunan tidak lebih daripada $5,000 bagi mana-mana satu jenis benda atau kelas jenis benda yang berkaitan boleh dibuat oleh Ketua Jabatan dengan membuat pesanan terus kepada firma pilihan yang diketahui sentiasa mengenakan harga yang berpatutan. Arahan 174 a. Semasa membuat pertanyaan sebelum pembelian, Pegawai Pengawal hendaklah beringat bahawa, ia hendaklah, jika boleh, mempelawa pembekal untuk mentender dan bukan menyebutharga bagi pembekalan barang yang berkenaan. Apabila sebutharga dipelawa, ianya hendaklah dikemukakan dalam sampul berlakri dan masa dan tarikh tutup bagi penerimaannya hendaklah ditetapkan. b. Semua Jabatan hendaklah menggunakan syarat-syarat am tender sebagimana ditentukan dan dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Jika perlu, Jabatan berkenaan boleh membuat syarat-syarat tertentu dengan syarat tidak bertelingkah dengan syarat-syarat am. Arahan 175 a. Apabila tender atau sebutharga dipelawa, penentuan yang sepenuhnya hendaklah diberi supaya firma-firma mendapat gambaran dengan jelas mengenai kehendak-kehendak Kerajaan sebelum mereka memberi jawapan. Misalnya, k ain selimut yang hendak dibeli, penentuan itu hendaklah mengandungi butir-butir seperti sama ada kain selimut itu diperbuat daripada kapas atau woll, atau campuran keduaduanya, dan jika demikian, beberapa nisbahnya, beratnya, warnanya, kauntitinya yang dikehendaki dan butir-butir lain

203

yang berkaitan supaya pembekal tidak ragu-ragu tentang apa yang dikehendaki dan angkubah yang tinggal hanya harga. Jika boleh penentuan kualiti hendaklah diberi dan hanya barang yang mematuhi penentuan itu dipertimbangkan. b. Dalam setengah-setengah hal, jika kelengkapan atau jentera hendak dibeli penentuan penuh mungkin tidak dapat atau tidak perlu diberi. Dalam hal yang demikian, butir-butir lain hendaklah diberi supaya pembekal ada satu asas yang saksama untuk mentender. Misalnya, maksud sesuatu kelengkapan dikehendaki dan keluaran optima yang diperlukan bolehlah dinyatakan dan kemudiannya terpulanglah kepada firma-firma untuk memberi butir-butir kelengkapan yang mereka tawarkan beserta dengan harga. c. Nama dagangan atau nama jenama tidak boleh digunakan dalam penentuan tender. Adalah juga tidak diingini membuat penentuan berdasarkan sesuatu jenama atau buatan. Jika ini tidak dapat dielakkan, perkataan-perkataan ‘atau persamaan’ hendaklah ditulis selepas nama dagangan atau nama jenama di atas suratan tender itu. Arahan 175(A) a. Semua tender bagi bekalan dan perkhidmatan yang dinilainya melebihi $25,000 mestilah disertai dengan wang sandaran atau deposi tender berjumlah sebanyak 2 !/2% darpada amaun yang ditender tertakluk kepada maksima $10,000. Arahan 178 a. Katua Setiausaha Perbendaharaan akan mengeluarkan arahan dari semasa ke semasa mengenai kontrak pusat bagi ‘barangbarang samaguna’ yang diselenggarakan oleh Perbendaharaan atau lain-lain jabatan yang banyak memegang barang-barang. Jabatan-jabatan lain hendaklah memperolehi dengan

204

membayar barang-barang yang dikehendaki sama ada secara langsung daripada pembekal di bawah kontrek pusat atau daripada jabatan yang banyak memegang barang-barang. Adalah menjadi tanggungjawab jabatan pengguna memberitahu jabatan yang memegang barang-barang mengenai barang-barang yang diperlukannya jika pembelian dibuat daripadanya. Jika tidak pesanan boleh dibuat secara langsung darpada pembekal di bawah kontrek ousat. Melainkan jika selainnya dibenarkan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri tiada sesuatu jabatan boleh membeli ‘barang-barang samaguna’ daripada pembekal perdagangan, di luar kontrek pusat. b. Barang-barang samaguna yang disebut dalam Arahan ini adalah mengenai barang-barang di bawah suatu kontrek pusat pembelian pukal. Jika tiada sesuatu kontrek sedemikian berkuatkuasa jabatan pengguna boleh membuat perkiraannya sendiri bagi membeli barang-barang mengikut Arahan-arahan ini. Arahan 326 a. Pegawai Pengawal boleh diwakilkan oleh pihak berkuasa yang berkenaan dengan kuasa untuk menghapuskira, tertakluk kepada apa-apa arahan yang mungkin dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak berkuasa yang berkenaan bilai barangbarang yang hilang, kurang kondem, tidak boleh guna yang dipunyai oleh Kerajaan yang berkenaan dan diamanahkan kepada Jabatan-jabatannya setakat mana yang ditentukan dalam Pemberitahu Undang-undang mengenai perwakilan itu. b. Jika Menteri Kewangan telah mewakilkan kuasa untuk menghapuskan itu kepada Pegawai Pengawal Keselamatan dan Jabatan Persekutuan, perwakilan itu adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

205

-

kuasa wakilan itu boleh diwakilkan semula kepada mana-mana pegawai lain; dalam mana-mana satu hal harga belian asal barangbarang yang hendak dihapuskira itu tidak boleh melebihi $1,000 tiap-tiap satu atau $25,000 jumlah kesemuanya; sebelum meluluskan apa-apa hapuskira Pegawai Pengawal mesti berpuashati bahawa soal kecurian atau penipuan atau kecuaian seseorang pegawai awam tidak terlibat; berkenaan dengan hapuskira barang-barang yang kurang, kondem atau tidak boleh guna, acara untuk Pemeriksaan atau virifikasi stok dan laporan oleh Lembaga Pemeriksaan atau Pevirifikasi Stok seperti yang ditetapkan dalam arahan dan peraturan yang masih berkuatkuasa mestilah diikuti; dalam hal-hal yang lain mengenai kehilangan barangbarang, acara dalam Arahan 316 dan 317 mestilah diikuti; suatu laporan barang-barang yang dihapuskira itu hendaklah dihantar kepada Perbendaharaan dengan salinan kepada Juruodit Negara, dan jika berkenaan, kepada wakil tempatan Juruodit Negara dalam negeri itu pada akhir tiap-tiap tiga bulan.

-

-

-

-

206

Lampiran B

RINGKASAN KETIGA
000 KARYA AM GENERALITIES 000 001 .4 .5 .6 003 Karya Am Generalities Ilmu pengetahuan Knowledge Kaedah penyelidikan Methodologi and research Maklumat dan komunikasi Information and communication Pemprosesan data Data processing Sistem-sistem (termasuk teori, penganalisisan, rekabentuk, pembinaan, pengawalan kumpulan idea) Systems (includes theory, analysis, design, building, operation of independent groups of ideas) Bibliografi mengenai buku-buku, bahan bercetak dan catatan laporan yang lain Bibliography of books, other printed and written records Bibliografi-bibliografi Bibliographies

010

011

207

.02 .08 012 013

Kerja rujukan Reference works Pembacaan kanak-kanak dan remaja Reading of children and young adults Bibliografi dan katalog perseorangan Bibliographies and catalogs of individuals Bibliografi dan katalog mengenai karya oleh kelaskelas penulis mengikut jantina, bangsa dan profesion Bibliographies and catalogs of works by specific classes of writers eg. to sex, race and profession Bibliografi dan katalog mengenai karya mengikut tempat Bibliographies and catalogs of works from specific places Bibliografi dan katalog mengenai perkara Subjects bibliographies and catalogs Katalog perkara am General subject catalogs Sains perpustakaan dan maklumat Library and information sciences Pertubuhan Organisation Pengajian dan pengajaran Study and teaching

015

016 017 020 .6 .7

208

.71

Institusi yang mengajar sains perpustakaan danmaklumat termasuk pengajian perpustakaan Institutions offering instruction in library and information sciences including library school Perpustakaan dan masyarakat The library and society Perkembangan dan kerjasama antara perpustakaan Library development and cooperation Promosi penggunaan perkhidmatan perpustakaan Promotion of libraries Bangunan perpustakaan dan pusat maklumat Kelaskan seni bina perpustakaan dalam 727.8 Physical plant of libraries and information centres Class library architecture in 727.8 Peraturan mengenai penggunaan perpustakaan Regulations for use of libraries Pengelolaan perpustakaan Library operation Pentadbiran Administration Pengkatalogan Cataloging Pengelasan Classification

021 .6 .7 022

024 025 .1 .3 .4

209

.5

Perkhidmatan untuk pengguna termasuk perkhidmatan maklumat terkini Services to patrons including current awareness Perkhidmatan edaran Circulation services Perkhidmatan membaiki, menjilid, mengawet dan penyelenggaraan Binding, repair services includes preservation and maintenance Pengawetan dan penyelenggaraan bahan Maintenance and preservation of collection Penyenggaraan bangunan Maintenance of physical plant Perpustakaan am General libraries Perpustakaan awam Public libraries Perpustakaan kerajaan Government libraries Perpustakaan khas untuk pertubuhan tertentu Libraries for special groups and specific organizations Perpustakaan maktab dan universiti College and university libraries Perpustakaan sekolah School libraries

.6 .7

.8 .9 027 .4 .5 .6

.7 .8

210

028 .1 .5

Bacaan dan panduan menggunakan media maklumat Reading and use of other information media Ulasan buku Book reviews Bacaan dan penggunaan maklumat media untuk kanak-kanak dan remaja Reading and use of other information media by children and young adults Penggunaan buku dan media lain sebagai sumber maklumat. Kelaskan di sini kegunaan bahan rujukan Use of books and other media as source of information Class here use reference works Minat dalam bacaan Reading interest and habits Ensiklopedia am General encyclopedic works Ensiklopedia dalam bahasa Melayu (kelaskan dialek bahasa Indonesia dalam 039.9922) Encyclopedic work in Malay language (class Indonesian language in 039.9922 e.g. Penan, Batak, Old Javanese) Ensiklopedia dalam bahasa Inggeris (termasuk Amerika, Australia, New Zealand) Encyclopedic work in English (include America, Australia, New Zealand) Ensiklopedia dalam bahasa Jerman Encyclopedic works in Germanic Language)

.7

.9 030 031

032

033

211

034

Ensiklopedia dalam bahasa Perancis Encyclopedic work in French Ensiklopedia dalam bahasa Tamil Encyclopedic work in Tamil Ensiklopedia dalam bahasa Cina (Mandarin) Encyclopedic works in Chinese (Mandarin) Ensiklopedia dalam bahasa Arab Encyclopedic works in Arabic Ensiklopedia dalam bahasa Indonesia (dialek) selain bahasa Melayu Encyclopedic works in Indonesian (dialect),other than Malay language Terbitan bersiri dan indeks (termasuk terbitan berkala) General serial publications and other indexes (including periodical) 052-059 Bahan Bersiri dalam Bahasa Tertentu Serial publications in Specific Language

039.94811 .951 .927 .9928

050

051

Majalah dalam bahasa Melayu (kelaskan bahasa Indonesia selain bahasa Melayu 059-9928) In Malay language (class other Indonesian language in 059-9928 e.g. Old Javanese, Batak, Penan etc.) Dalam bahasa Inggeris (termasuk bahasa Amerika) In English (including American) Dalam bahasa Jerman In Germanic language

052 053

212

054 059.927 .94811 059.951 .9928

Dalam bahasa Perancis In French Dalam bahasa Arab In Arabic Dalam bahasa Tamil In Tamil Dalam bahasa Cina (Mandarin) In Chinese (Mandarin) Dalam bahasa Indonesia (dialek) selain bahasa Melayu In Indonesian dialect other than Malay language Pertubuhan dan muzium sains (kelaskan muxium dalam 069) General organizations and museology (class museum in 069) 068 Pertubuhan Am Kawasan General Organization in Geographical Areas

060

068.593 .595 .5957

Pertubuhan di Negara Thai General organization in Thailand Pertubuhan am di Malaysia General organization in Malaysia Pertubuhan am di Singapura General organization in Singapore

213

.598 .599 069 070

Pertubuhan am di Indonesia General organization in Indonesia Pertubuhan am di Filipina General organization in Philippines Muzium Museology (Museum Science) Kewartawanan, penerbitan, media berita, media dokumentari, media pendidikan Journalism, publishing, news media, documentary media, educational media Media berita, media dokumentari, media pendidikan News media, documentary media, educational media Kewartawanan Journalism Penerbitan (kelaskan percetakan pada 686.2) Publishing (class printing in 686.2) 071-079 Kewartawanan dan Surat Khabar Mengikut Kawasan Geographical Treatment of Newspaper Journalism

.1 .4 .5

071 072 073

Di Malaysia In Malaysia Di England In England Di Eropah Tengah termasuk Jerman In Central Europe including Germany

214

074 079.593 .5957 .598 .599 .71 .73 080

Di Perancis In France Di Negara Thai In Thailand Di Singapura In Singapore Di Indonesia In Indonesia Di Filipina In Philippines Di Kanada In Canada Di Amerika Syarikat In United States Koleksi am (termasuk rencana, ucapan, syarahan, temu ramah, petikan kuliah) General collection (includes essays, addresses, interviews, quotations, lectures) 081-089 Dalam bahasa tertentu In specific language

081

Dalam bahasa Melayu. Kelaskan bahasa Indonesia selain bahasa Melayu 081.9928 In Malay language including Indonesian Dalam bahasa Inggeris (termasuk bahasa Amerika) In English (including American)

082

215

083 089.927 .94811 .951 .9928

Dalam bahasa Jerman In Germanic Dalam bahasa Arab In Arabic Dalam bahasa Tamil In Tamil Dalam bahasa Cina (Mandarin) In Chinese (Mandarin) Dalam bahasa Indonesia selain bahasa Melayu (Kawi, Bugis, Batak, Jawa Kuno, Penan) In other Indonesian and Malay language (e.g. Kawi, Old Javanese, Bugis, Batak, Penan) Manuskrip dan buku nadir Manuscripts and book rarities Manuskrip Manuscripts Karya yang diharamkan, pemalsuan, tiruan Prohibited works, forgeries, hoaxes

090 091 098

100 FALSAFAH Philosophy 100 Falsafah dan yang berkaitan Philosophy and related disciplines

216

101 103

Teori falsafah Theory of philosophy Kamus, ensiklopedia, kamus tentang falsafah Dictionaries, encyclopedias, concordance of philosophy Penerbitan bersiri tentang falsafah Serial publications of philosophy Pertubuhan falsafah Organization of philosophy Pendidikan, penyelidikan, topic berkaitan dengan falsafah Education, research, related topics of philosophy Sejarah falsafah Historical treatment of philosophy Metafizik Metaphysics (Speculative philosophy) Ilmu Kosmos (Falsafah alam semula jadi) Cosmology (Philosophy of nature) .8 Falsafah hidup Philosophy of life Ruang (kelaskan di sini hubungan ruang dengan jirim) Space Masa. Termasuk keabdian, ruang dan masa. Hubungan masa dan peredaran

105 106 107

109 110 113

114

115

217

masa dan peredaran Time 116 117 121 123 Evolusi Evolution Struktur – Termasuk unsur, bentuk dan susunan Structure Epistemologi (Teori ilmu) Epistemology (Theory of knowledge) Determinisme dan indeterminisme. Termasuk fahaman Kadariah dan Jabariah Determinism and indeterminism Diri The self Alam sedar dan bawah sedar The unconscious and the subconscious Manusia; termasuk roh, fikiran, hidup dan mati Human kind Kejadian mula dan takdir roh individu. Termasuk jelmaan semula roh (reincarnation) dan kekal abadi Origin and destiny of individual souls Fenomena paranormal Paranormal phenomena Parapsikologi dan ilmu kebatinan. Termasuk penjelmaan roh, hantu, jenis dan tempat berhantu Paraphyschology and occultism

126 127 128 129

130 133

218

.3 .4 .5

Seni ramalan, termasuk ilmu nujum dan ilmu tilik Divinatory Arts Ilmu firasat, ilmu sihir dan silap mata Demonology, witchcraft and magic Astrologi dan ramalan bintang dua belas, lihat astronomi 520 Astrology. Including zodiac sign, horoscope, see Astronomy 520 Ilmu menilik tapak tangan Palmistry Persepsi deria keenam. Termasuk telepati, kuasa akal yang luar biasa Extra-sensory perception. Including telepathy, clairvoyance including psychic Ilmu wasitah. Kelaskan di sini pawing, dukun dan perantaraan Spiritualism Mimpi, tafsiran dan kepercayaan. Kelaskan psikoanalisis mimpi pada 154.63 Dreams and mysteries

.6 .8

.9

135

.3 138

Mimpi – lihat 154.63 Dreams Fisiognomi. Kelaskan di sini analisis sikap daripada bentuk fizikal (ilmu kasaf) Physiognomy. Class here determination of characters from analysis of physical features Falsafah jitu dan pandangan

140

219

Specific philosophical schools and viewpoints
141 Idealisme, indokrinasi dan system yang behubungan dengannya seperti: kerohanian, individualisme, platonisme dan neoplatonisme Idealism and related systems and doctorines e.g. spiritualism, individualism, Platonism and neoplatonism Falsafah kritik. Kelaskan realisme pada 149 seperti existentialisme, fenomenologi Critical philosophy. Class realism in 149 e.g. existentialism, phenomenology Kemanusiaan dan sistem yang berkaitan dengannya dan doktrin seperti pragmatisme, utilitarianisme Humanism and related systems and doctrines, including pragmatism, utilitarianism Fahaman naturalisme dan sistem yang berkaitan dengannya seperti materialisme, positivisme dan atomisme Naturalism and related systems and doctrines, including materialism, positivism, atomism Fahaman pantheisme dan sistem yang berkaitan dengannya seperti monisme, dualisme dan pluralisme Pantheism and related systems and doctrines, including monism, dualism and pluralism Fahaman dogmatisme, liberalisme. Kelaskan existentialisme pada 142 Dogmatism, liberalism. Class existentialism in 142 Sistem falsafah dan doktrin yang lain. Termasuk fahaman realisme, skeptisme, nihilisme dan fatalisme Other philosophical system and doctrines, including realism, mysticism, nihilism and fatalism

142

144

146

147

148

149

220

realism, mysticism, nihilism and fatalism 150 .1 Psikologi Psychology Teori dan falsafah termasuk sistem, pengajian, pendapat seperti sistem Skinner, Freud Philosophy and theory, including systems, schools, viewpoints Pergerakan dan fungsi dorongan, grafologi Movement and motor functions, graphology Emosi dan perasaan seperti cemburu, sedih, bersalah, malu (tingkah laku) Emotion and feelings, e.g. envy, grief, guilt, shame (habits) Dorongan fisiologi. Kelaskan motivasi di 153.8 Physiological drives. Class motivation in 153.8 Kecerdasan, kecendekiawan dan proses kesedaran mental Intelligence, intellectual and conscious mental process Ingatan dan pembelajaran Memory and learning Imaginasi dan gambaran Imagination and imaginary Ilmu, pengetahuan kognitif Cognition (knowledge)

.3 .4

.5 153

.1 .3 .4

221

.6 .8

Komunikasi Communications Kemahuan, keazaman Volition (will) Including self-control, motivation, persuasion Ujian kecerdasan mental Intelligence and aptitudes Bawah sedar dan proses perubahan psikologi. Kelaskan ujian peperiksaan pendidikan di bawah 371.26 Subconscious and altered states and processes Mimpi: psikoanalisis mimpi – lihat 135.3 Dreams Ilmu pukau Hypnotism Psikologi genetik dan perbezaan individu Differential and development psychology Psikologi perseorangan Individual psychology Psikologi jantina Sex psychology Psikologi kanak-kanak termasuk proses mental sedar dan kecerdasan Child psychology including conscious mental process and intelligence

.9 154

.63 154.7 155 .2 .3 .4

222

.5 .6 .7

Psikologi remaja Psychology of adolescents Psikologi dewasa Psychology of adults Psikologi evolusi. Termasuk genetik dan tingkah laku Evolutional psychology Psikologi alam sekitar – termasuk perkara yang mempengaruhi sahsiah seseorang seperti sosial, pakaian, iklim dan tempat tinggal Environmental psychology Psikologi bandingan Comparative psychology Tidak digunakan lagi. Psikologi klinik dan rawatan penyakit luar biasa serta pemulihan. Kelaskan di sini hysteria, phbias, penagih, homoseksual, lesbian kod 616.89 Abnormal and clinical psychologies Psikologi gunaan Applied psychology Kerjaya dan temu duga Counselling and interviewing Kepimpinan Leadership Minat dalam vokasional Vocational interests

.9

156 [157]

158 .3 .4 .6

223

.7 .9 160 161 162 166 167 169 170

Psikologi perindustrian Industrial psychology Sistem dan psikologi gunaan Systems and schools of applied psychology Sains taakulan Logic science of reasoning Induksi Induction Deduksi Deduction Silogisme Syllogism Hipotesis Hypothesis Analogi Analogy Etika Ethics (Moral) 172-179 Etika gunaan 172-179 Applied ethics

172 .4

Etika politik Political ethics Perhubungan antarabangsa termasuk peperangan International relations including war

224

173 174

Etika kekeluargaan Ethics of family relationships Etika pekerja dan pekerjaannya Economic, professional, occupational including gambling business, medical etc. ethics

175

Etika lipur diri dan masa lapang. Termasuk hiburan, permainan dan sukan Ethics of recreation and leisure Etika seks dan kelahiran Ethics of sex and reproduction Pelacuran Prostitution Lucah termasuk percakapan dan bahan bacaan Obscenity. Including obscenity in speech and literature Etika sosial. Termasuk budi bahasa, sopan santun, perbualan, perawakan perseorangan, hamba dan amalan-amalan diskriminasi Ethics of social relations including courtesy, politeness, conversation and personal appearance, slavery and discriminatory practices Etika-etika lain Other ethical norms Menghargai dan menganiayai kehidupan manusia. Termasuk dera, bunuh diri, pengguguran anak, hukuman jenayah berat, bunuh, bunuh diri dan kelakuan ganas

176 .5 .7

177

179 .7

225

kelakuan ganas Respect and disrespect for human life. Including capital punishment, homicide, suicide, ethic of violent, abortion .8 Sifat baik seperti, keceriaan, jujur dan sabar Virtues eg. Cheerfulness, honesty and patient 180-190 Historical and Geographical Treatment of Philosophy Zaman silam, pertengahan dan falsafah timur Ancient, medieval, oriental philosophy Falsafah timur Oriental philosophy Falsafah Buddha Buddhist philosophy Timur Jauh dan Asia Selatan Far East and South Asia Falsafah Confucius Philosophy of Confucius Falsafah Taoist Philosophy of Taoist Falsafah dari Tenggara Asia Philosophy of Southeast Asia Falsafah Negara Thai Philosophy of Thailand Falsafah Malaysia Philosophy of Malaysia

180 181 .043 .1 .112 .114 .19 .193 .195

226

.2 .3 .4 .5 .6 .8

Mesir Egypt Palestin, Jordan, Israel Palestine, Jordan, Israel India India Iran (Persia) Iran Iraq Iraq Syria dan Lebanon Syria and Lebanon Falsafah-falsafah lain Other philosophy Falsafah Plato dan ajarannya Platonic philosophy Falsafah Aristotle Aristotelian philosophy Falsafah moden Barat Modern Western philosophy Amerika Syarikat dan Kanada United States and Canada

.9 184 185 190 191

227

192

Pulau-pulau British British Isles Jerman dan Austria Germany and Austria Perancis France Itali Itali Sepanyol dan Portugal Spain and Portugal Rusia Russia Skandinavia Scandinavia Norway Norway Sweden Sweden Finland Finland Denmark Denmark Kawasan-kawasan lain Other geographical areas

193 194 195 196 197 198 .1 .5 .8 .9 199

228

200 AGAMA RELIGION 200 .1 .7 .9 Agama secara am Religion Falsafah dan teori agama Philosophy and theory of religion Pendidikan, penyelidikan dan topic yang berkaitan Education, research, related topics Sejarah dan ajaran agama berasaskan geogafi Historical, geographical persons treatment of religion 201-209 Unit Pengasingan Agama Kristian Standard Subdivisions of Christianity Falsafah dan teori agama Kristian Philosophy and theory of Christianity Pengajaran dan pembelajaran agama Kristian Education, research, related topics of Christianity Agama semula jadi seperti atheisme, pantheisme, humanisme (kepercayaan agama dari pengamatan alam semula jadi) Natural religion, e.g. atheism, pantheism, humanism

201 207 210

229

211

Konsep ketuhanan. Termasuk kepercayaan satu tuhan dan banyak tuhan Concept of God Including ethism, patheism, polytheism Sains dan agama. Kelaskan di sini karya-karya antara disiplin evolusi Science and religion Kitab Injil. Termasuk koleksi cerita-cerita Injil Bible Ensiklopedia, kamus Injil Encyclopedia, dictionaries Versi moden. Termasuk terjemahan Modern version and translation Ulasan, kritikan dan interpretasi yang tersusun dengan teksnya Commentaries, criticism and interpretation arranged in textual order with accompanying text 221-228 Bahagian yang khusus tentang Kitab Injil Specific parts of the Bible

215

220 .3 .5 220.7

221 222 222.16 225

Perjanjian Lama Old Testament Bahagian khusus dalam Perjanjian Lama Specific parts of the Old Testament. Sepuluh Rukun Ten Commandment Perjanjian Baharu (cerita Jesus Christ dan keluarganya) kelaskan pada 232

230

keluarganya) kelaskan pada 232 New Testament .3 226 Kamus dan ensiklopedia Perjanjian Baharu Dictionaries and encyclopedia of New Testament Bahagian yang khusus dalam Perjanjian Baharu Specific parts of the New Testament e.g. gospels, acts, epistles Wahyu Tuhan Revelation Ajaran ketuhanan agama Kristian Christian Theology Tuhan Triniti (Tritunggal) God, Trinity, Godhead Jesus dan keluarganya Jesus and his family Manusia. Termasuk kejadian, dosa, mati, kedudukan di sisi Tuhan Human kind Penyelamat dosa Salvation Taubat dan menebus dosa Confess and tenant (sacraments) Keyakinan dan harapan. Termasuk bertaubat dan kemaafan Faith and hope. Including repentance and forgiveness

228 230 231 232 233

234 234.16 .2

231

forgiveness .9 235 Fahaman Kadariah dan Jabariah untuk Kristian Predestination and Free Will Makhluk kudus (halus). Termasuk malaikat, wali dan syaitan Spiritual beings Hari kebangkitan (kiamat) Eschatology Moral Kristian dan ibadat Christion moral and devotional theology Pengajaran moral Moral theology Pelafazan, bacaan (Kristian) Devotional literature Berdakwah melalui tulisan Evangelistic writings for individuals and families Teks nyanyian agama. Lihat 783.9 Texts of hymns Kegunaan seni dalam agama Kristian Use of arts in Christianity Kelengkapan gereja Church furnishing and related articles Amalan agama oleh individu dan keluarga Christian experience practice life

236 240 241 242 243 245 246 247 248

232

248.3 249 250

Mengerjakan penyembahan Worship Amalan sembahyang dalam keluarga Kristian Christian worship observances in family life Gereja tempatan dan paderinya seperti pendeta, uskup, priest Christian religious orders Penyampaian syarahan agama Kristian di gereja Preaching Teks khutbah Kristian Text of sermons Pejabat dan tugas (paderi, pastor, vicar) Pastoral office and work (pastoral theology) Pengurusan dan pentadbiran gereja Parish government and administration Badan agama dan pegawainya termasuk biara, peraturannya. Contoh: Jesuits, True Jesus, White Friars dan sebagainya Religious congregation and orders Aktiviti gereja tempatan. kebajikan pada masyarakat Activities of the local church Contoh: Aktiviti

251 252 253 254 255

259

260 261

Aspek sosial dan hal ehwal agama Kristian Christian social and ecclesiastical theology Teologi sosial. Termasuk peranan gereja, disiplin, hal ehwal politik dan masalah sosioekonomi

233

hal ehwal politik dan masalah sosioekonomi Social theology 262 263 Susunan ulama Kristian dan pentadbirannya Ecclesiology Hari-hari keagamaan, masa dan tempat beribadat (Kristian) Days, times, places of reliqious observance Pengabdian agama secara beramai-ramai. Kelaskan di sini perkhidmatan, perayaan, caltusritus, sembahyang Public worship Dakwah, termasuk juga kumpulan pendakwah Mission and Missionary Societies Kesatuan untuk agama. Termasuk kesatuan YMCA Association for religious work 267.391-.399 Taburan Tempat (Nombor Dasar 267.39) 267.39595 268 270 Pertubuhan Kristian di Malaysia Christian Associations in Malaysia Pendidikan agama Kristian Religious education Sejarah dan kawasan gereja dari A.D. 325-1990 Historical, geographical, persons treatment of organized Christian church (church history) 274-279 Taburan Tempat Gereja -gereja di Dunia

264

266 267

234

Add’Areas’ Notation – 4.9 From Tables To Base Number 27 e.g. Church in Europe 274 *274 *275 *276 *277 *278 *279 Gereja Kristian di Eropah Christian church in Europe Gereja Kristian di Asia Christian church in Asia Gereja Kristian di Afrika Christian church in Afrika Gereja Kristian di Amerika utara Christian church in North America Gereja Kristian di Amerika Selatan Christian church in South America Gereja Kristian di tempat lain di dunia Christian church in other parts of the world

* Gunakan taburan kawasan seperti dalam Ilmu Alam berdasarkan nombor dasar 27. Contoh: Gereja Kristian di Malaysia 275.95. 280 .2 .4 Mazhab dan puak Kristian Denomination and sects of the Christian Katolik Catholic Protestant Protestan

235

282

Gereja Roman Katolik Roman Catholic Churches Gereja Roman Katolik di Malaysia Roman Catholic churches in Malaysia Gereja Angelikan Angelican churches Gereja Angelikan di Afrika Angelican churches in Africa Puak protestan berasal dari benua Protestant denomination of continental origin Gereja Presbyterian Presbyterian, American reform congregation churches Gereja Baptist dan Adventist Baptist, disciples of Christ Adventist churches Gereja Methodist Methodist churches Gereja -gereja lain (mazhab) termasuk Mormons, Universalist, Quakers dan lain-lain Other denomination and sects Agama-agama lain yang srupa dan agama selain Kristian Comparative religion and religions other than Christianity Perbandingan agama

.595 283 .6 284 285

286 287 289

290

291

236

Comparative religion .2 Doktrin. Termasuk animisme, spiritualisme, ketuhanan, kematian, syurga dan neraka Doctrines. Including animism, spiritualism, Gods, Godesses, eschatology, death, hell, heaven Sembahyang beramai-ramai dan amalan-amalan lain juga. Kelaskan kajian lengkap tentang penyembahan. Contoh: pemujaan, sihir, pagoda, kuil Public worship and other practices. Class here comprehensive work on workships e.g. witchcraft, pagodas, temples, rites Agama berasal dari India Religious of Indian origin Buddha Buddha Jainisme Jainism Hinduisme Hinduism Sikhisme Sikhism Agama Yahudi Judaism

.3

294 .3 .4 .5 .6 296

237

297

Agama Islam Islam and religion originating 297.01-.09 .06 pada 297.6 .07 yang berkaitan .09 Unit Pengasingan Sama Organisasi. Lebih tepat dikelaskan Pendidikan, Penyelidikan dan topik Sejarah Islam

.1 .12

Sumber, perhubungan, sikap Islam (Rukun Iman) Source, relationship and attitudes of Islam Kitab suci dan tulisan berkenaan agama selain Quran dan Hadith Sacred book and scriptures Quran. Kelaskan Quran terjemahan 297.1225 Quran. Quran translations in 297.1225 Hadith Hadith Undang-undang dan hokum Syariah Law and decision (Shariah) Tauhid, akidah dan kalam (qada’ dan qadar) Islamic doctrinal theology Roh God and spiritual being Tuhan

.122 .124 .14 .2 .21 .21

238

God .215 297.216 Malaikat Angels Iblis, syaitan dan jin Devils Manusia Human kind Hari kebangkitan, akhirat dan kiamat Eschatology Sembahyang dan amalan-amalan agama yang lain Islamic public worship and other practices Tempat suci Islam seperti masjid, surau Sacred places Hari dan masa yang mulia Sacred times Upacara dan perayaan Islam Rites and Ceremonies Tingkah laku perseorangan di sisi Islam. Termasuk sufi, fardhu ain, kifayah Islamic religious experience, life practice Rukun Islam Islamic moral theology Kalimah syahadat

.22 .23 297.3 .35 .36 .38 297.4

297.5 .51

239

Profession of faith .52 .53 .54 .55 297.6 .63 .64 .7 Sembahyang Prayer five times daily Berpuasa dalam bulan Ramadan Annual fast of Ramadan Zakat Almsgiving Haji ke Makkah Pilrimage to Mecca Pemimpin dan pertubuhan Islam Islamic leaders and organization Nabi Muhammad s.a.w. Prophet Muhammad p.b.h. Keluarga Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabatnya Muhammad’s p.b.h. family and companions Kegiatan agama (dakwah, usrah dan lain-lain) Islamic missions, religious education, religious wars Jihad Holy War Mazhab dalam Islam Islamic sects and reform movement Ahli Sunnah

.72 297.8 .81

240

.811 .812 .813 .814 .82 .86

Hanafi Shafie Maliki Hambali dan Wahhabi Syiah Pergerakan Ahmadiah dan pergerakan agama yang lain Ahmadiah movements and other sects Islam di Amerika Syarikat Muslim in U.S.A. (Black Muslim) Bahai Bahai Faith Biografi pemimpin Islam Biography of Islamic leaders Agama lain yang tidak dikhususkan Other religions Agama dari China Chinese religions Agama Jepun – Ryukyuan Japan and Ryukyuan Agama-agama di Afrika Religions in Afrika

.87 .93 297.92 299 .51 .56 .6

241

300 SAINS KEMASYARAKATAN Social Sciences 300 Sains kemasyarakatan. Sains yang menitikberatkan dengan aktiviti-aktiviti dan institusi sosial Social sciences Kajian tinjauan Social survey Sosiologi dan antropologi Sociology and anthropology Interksi sosial Termasuk tanggapan sosial, pemilihan, tarikan, pengaruh, kerjasama dan pertandingan. Kelaskan di sini psikologi sosial, sosiometri, dan teori peranan Social interaction. Including social perception, social choice, attraction, influence, cooperation, competition. Class here social psychology, sociometry, role theory Topik am. Termasuk perhubungan sosial seperti ketakutan dan panic General topics. Including social choice, participation, social dysfunctions, e.g. fear, panic Komunikasi Termasuk lisan dan bukan lisan Communication Including verbal and non-verbal communication Media (alat komunikasi) Media (means of communication)

.72 301 302

.1

.2

.23

242

302.3

Interaksi sosial berkumpulan / termasuk membuat keputusan secara berkumpulan Social interaction within groups. Class here group decision making processes, group dynamics Proses sosial Untuk interaksi sosial lihat 302; faktor semula jadi dan seakan-akan alam semula kepada proses sosial, lihat 304 Social processes For social interaction, see 302; relation of natural and quasi-natural factors to social processes see 304 Sosialisasi Fahaman tingkah laku sosial dan pembelajaran sosial Socialization Indoctrination into and reinforcement of social behaviour. Including social learning Kawalan social dengan cara kepimpinan, dorongan, nilai, propaganda Social control with leadership, propaganda, public opinion Perubahan sosial. Termasuk perubahan masyarakat disebabkan adanya hubungan dengan kebudayaan asing Social change. Class changes in a specific aspect of society with the subject

303

.32

303.33

.4

243

.6

Perselisihan, pertentangan dan perdamaian. Termasuk rusuhan, revolusi, pemberontakan. Kelaskan apartheid, diskriminasi kulit 305.8 Conflict. Class conflict in a specific area of social, relations with the subject in sociology, e.g. peace. Class racial conflict 305.8. See Traties in 341.3 Perkaitan alam semula jadi dan seakan-akan semula jadi kepada faktor proses sosial Factors affecting social behaviour Ekologi manusia Perkaitan aktiviti sosial manusia dan institusi kepada fizikal alam sekeliling Human ecology Relation of human social activities and institutions to the physical environment Perosak alam sekitar Environmental abuse Faktor genetik Genetic factors Penduduk, penduduk negara lihat 307.2 Population Kelahiran (kesuburan). Termasuk saiz keluarga Kelaskan perancang keluarga, keluarga, nilai Birth (fertility) Including family size. Class birth control, family quality, family planning

304

.2

.28 .5 .6 .63

244

.8 305 .23

Perpindahan penduduk Movement of populations Kumpulan dan stratifikasi sosial Social Stratification (social structure) Remaja. Termasuk kajian dan kerja berkaitan kanak-kanak. Kelaskan kebajikan sosial kanakkanak pada 362.7 Young people. Including all interdiscipline works on children. Class social welfare of children in 362.7 Pertumbuhan kanak-kanak, bayi Child development, infants Orang dewasa. Kelas di sini kerja pelbagai orang dewasa termasuk lelaki dan perempuan Adults. Class here adults of specific sex Orang lelaki dan perempuan. Termasuk seks Kelaskan di sini peranan seks, orang dewasa Men and women. Including transexual works on sex, adults men and women Orang lelaki. Kelaskan di sini kajian dan kerja berkaitan orang dewasa Men. Class here interdiscipline works on men Wanita Termasuk diskriminasi, persatuan dan pergerakan wanita Social role and status Including discrimination, women’s movements

.232 .24

.3

.31

.4

245

.5

Taraf sosial Kelaskan juga keluarga dan keturunan raja, bangsawan, sistem kasta Social classes. Class here royalty, nobility, aristocracies, caste system Bangsa, keturunan, bangsa Kelaskan juga konflik bangsa, apartheid Racial, ethnic, national groups Bangsa Cina Chinese Cina di Malaysia Chinese in Malaysia Pekerjaan dan kumpulan lain. Termasuk dera kanak-kanak, anak yatim, anak cacat anggota dan anak haram Occupational and miscellaneous group. Including abused children, orphans, illegitimate, handicapped and gifted person Kebudayaan dan institusi Kelaskan di sini kebudayaan dan sosial antropologi Kod untuk pertukaran kebudayaan ialah 303.4 Culture and institution Class here cultural and social anthropology Class cultural exchange in 303.482 Anak watan, etnik, kumpulan nasionalis, termasuk orang asli Indigenous racial, ethnic, national group, including aborigines

.8

.8951 .89510595 .9

306

.08

246

.3

Institusi ekonomi, contoh: sistem buruh, perhambaan, sistem hak milik tanah, sistem harga Economic institutions e.g.: systems of labour, land tenure, property Institusi kebudayaan. Termasuk pengetahuan sosiologi sains teknologi, seni lukis dan hiburan Kelaskan sosiologi pendidikan 370.19 Cultural institutions Including sociology of knowledge science, technology, art recreation. Class here sociology of education in 370.19 Institusi yang berkaitan dengan seks. Termasuk pelacuran, hubungan sejenis. Kelaskan pendidikan seks pada 613 atau 646.7 Institutions pertaining to relations of the sexes Perkahwinan dan kehidupan keluarga Termasuk perceraian, poligami, jurang generasi, adapt Temenggung dan Perpatih Marriage and family Including divorce, generation gap, polygamy, adat Temenggung and Perpatih Perhubungan anak dan keluarga. Termasuk pemeliharaan anak angkat, ibu bapa tiri dan anak tiri Parent-child relationship. Including adopted children, step-parent, step-child relationship

.4

.7

.8

.874

247

307

Masyarakat dan hidup bermasyarakat. Penduduk yang bersefahaman pada interaksi dalam berbagaibagai jenis aktiviti terutamanya dalam kawasan dan tempat larang Communities and community life Interacting populations of various kinds of individuals in common, relatively restricted areas Penduduk. Lihat juga 304.6 Saiz, percampuran, pergerakan dari tempat ke tempat dan pergerakan dalam lingkungan komuniti Termasuk perpecahan dan penempatan semula Population. See 304.6 Size, composition, movement to, from, within, communities. Including decentralization, resettlement Struktur dan keadaan hidup Latar belakang fizikal, corak penempatan, jiran tetangga, kesesakan, setinggan-setinggan Structure, living conditions, physical setting, residential patterns, neighbourhood. Including industrial, business, residential areas; slums, slum clearance Jenis-jenis masyarakat tertentu seperti masyarakat Bandar, masyarakat kota. Termasuk masyarakat suku bangsa. Masyarakat industri dan perlombongan Specific kinds of communities as rural communities, village life, urban communicaties, town life. Including industrial and mining communities

.2

.3

.7

248

310 .6 312

Perangkaan. Koleksi data kuantitatif Statistics. Collections of quantitative data Organisasi dan pentadbiran perangkaan Statistical organization and administration Perangkaan penduduk (perangkaan demografi) Termasuk kelahiran, kematian, penyakit, kemalangan, jenayah, perkahwinan dan perceraian, pendidikan, pekerjaan, agama, bahasa, bangsa dan sebagainya Statistics of populations (demographic statistics). Including births, deaths, disease, accidents, crimes, marriage and divorce, education, occupations, religion, racial, language etc. *Perangkaan am Eropah General statistics of Europe *Perangkaan am Asia General statistics of Asia *Perangkaan am Malaysia General statistics of Malaysia *Perangkaan am Afrika General statistics of Africa *Perangkaan am Amerika Utara General statistics of South America *Perangkaan am Amerika Selatan General statistics of South America *Bahagian dunia yang lain Other parts of the world

314 315 .95 316 317 318 319

*Taburan tempat. Nombor dasarnya 31.

249

320

Sains politik (politik dan kerajaan). Kelaskan institusi sosiologi politik dalam 306 Political science (politics and government) Class sociology of political institutions in 306 Struktur dan fungsi kerajaan. Kelaskan di sini sivik Structure and functions of government. Class here civics Kedudukan dan situasi politik seperti kedudukan dan situasi politik di Mesir diberi kod 320.962 Political situation and condition. E.g. political condition in Egypt 320.962 Sistem kerajaan pusat dan negeri Systems of government and states Kerajaan persekutuan Federal systems Sistem feudal Feudal systems Sistem beraja Absolute monarchy Pembentukan pemerintahan sistem berdemokrasi. Termasuk sistem kabinet, sistem eksekutif, sistem presiden, republik. Kelaskan kerajaan berparlimen Democratic systems. Including cabinet systems, executive systems, presidential systems, republics. Class here parliamentary government Bentuk pemerintahan Authoritarian Termasuk pemerintahan komunis, fasis Authoritarian systems. Including communist system, fascist systems

.4 .9

321 .02 .3 .6 .8

.9

250

322

Perkaitan dengan negeri untuk mentadbirkan kmasyarakat dan ahli-ahlinya Relation of state to organized social groups and their members Badan agama dan kumpulan-kumpulan agama Religious organizations and groups Pergerakan buruh, kumpulan-kumpulan, persatuan Labour movements and groups. Including general strikes directed towards employers upon economic objective in 331.892 Perniagaan dan industri Business and industry Kumpulan bertindak (politik) Political action groups Pertikaian negeri dengan penduduk tetap (residents). Kelas di sini kerja pembangunan dalam negeri Civil and political rights Penglibatan warganegara dalam proses pembangunan kerajaan. Termasuk penglibatan demokrasi Participation of citizens in governmental processes Including participatory democracy Hak asasi orang awam. Termasuk perlindungan undang-undang, keselamatan, kebebasan bertindak, kebebasan keagamaan, kebebasan bercakap, kebebasan penerbitan, hak harta dan status wanita Specific civil rights; limitation and suspension of civil rights. Including equal protection of the laws, personal security, freedom of religion, freedom of speech, freedom of publication and rights

.1 .2

.3 .4 323

.042

.4

251

speech, freedom of publication and rights (property), women civil right .6 Kewarganegaraan dan tajuk yang berkaitan Termasuk memperolehi kewarganegaraan melalui kelahiran, melalui kewarganegaraan , dengan caracara lain Citizenship and related tpics Including acquisition of citizenship by birth, by naturalization, in other ways Proses politik. Kelaskan di sini parti-parti politik, kaitan organisasi dan proses, dan kesalahan rasuah The political process. Class here political parties, related organizations and processes Parti politik termasuk organisasi dan kewangan, kepimpinan, rancangan dan ideology Political parties including organization and finance, leadership, programmes and ideologies Parti politik United Kingdom Political parties of United Kingdom Parti politik Kanada Political parties of Canada Parti politik Amerika Syarikat Political parties of the United States of America Pilihan raya Sistem dan peraturan-peraturan. Termasuk pertandingan dalam pilihan raya. Kelaskan di sini karya lengkap tentang penamaan calon dan pemilihan Election systems and procedures. Including contested election. Class here comprehensive

324

.2

.241 271 .273 324.6

252

contested election. Class here comprehensive works in nominations and elections 323 Pertikaian negeri dengan penduduk tetap (residents). Kelas di sini kerja pembangunan dalam negeri Civil and political rights Penglibatan warganegara dalam proses pembangunan kerajaan. Termasuk penglibatan demokrasi Participation of citizens in governmental processes Including participatory democracy Pilihanraya di Malaysia Election in Malaysia Migrasi antarabangsa dan pemerintahan colonial. Kelaskan di sini perpindahan penduduk, pertukaran penduduka International migration and colonization. Class here transfer of population, population exchange Imigrasi. Kemasukan ke dalam sebuah negeri dengan tujuan untuk mencari tempat tinggal yang kekal Immigration Entrance into a country for purpose of establishing permanent residence Pelarian politik Political refugees Penjajahan Colonization

.042

.6595 325

.1

.21 .3

253

326 327

Perhambaan dan kebebasan Slavery and emancipation Perhubungan antarabangsa Kelaskan imperialisme dalam 325.3, kemahiran tentera dan sains dalam 355 Kelaskan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam 341.23 International relations Class imperialism in 325.3, military art and science in 355. Class United Nation in 341.23 Organisasi antarabangsa seperti WHO, ASEAN, UNESCO. Kelaskan organisasi pertubuhan dalam 341.2 International organizations Class publicity established organization in 341.2 Peraturan am dalam hubungan antarabangsa Generalities of international relations Aktiviti ekonomi. Kelaskan juga dasar antarabangsa, aktiviti ekonomi seperti bantuan luar negeri, kerjasama antarabangsa, gencatan senjata, perjanjian kawalan senjata Economic activities. Class international policy, economic activities e.g. foreign aid, international cooperation, disarmament and arms control Perisik dan subversive, pengumpulan rahsia Espionage and subversions, intelligence gathering Diplomasi. Termasuk perundingan antara kerajaan dan protocol Diplomacy. Including negotiations between governments and protocol

.06

.1 .111

.12 .2

254

327.3-9 Polisi luar negeri dan hubungan dengan negara tertentu (Nombor Dasar 327) Foreign policies and foreign relations between specific Nation (Base Number 327) 327.41 .595 .595041 Dasar luar negeri United Kingdom Foreign policy of United Kingdom Dasar luar negara Malaysia Foreign policy of Malaysia Dasar luar negara antara Malaysia dengan United Kingdom Foreign policy between Malaysia and United Kingdom Proses perundangan. Termasuk fungsi perundangan, peraturan, dan prosedur badan perundangan. Kelaskan kerajaan berparlimen 321.8, dan kerajaan negeri 351.004 The legislative process. Including legislative function, rules and procedures of legislative bodies. Class parliamentary government 321.8 and state government 351.004 Cawangan perundangan kerajaan. Parlimen, kongres dan persidangan. Termasuk Dewan Rakyat dan Dewan Negara Legislative branch of government Parliaments, congresses, assemblies. Including Upper House and Lower House Dewan Rakyat dan Dewan Negara Malaysia Malaysian Dewan Rakyat and Dewan Negara

328

328.3

.595

255

330

Ekonomi. Sains tingkah laku manusia yang berhubung dengan penggunaan yang tidak mendapat kepuasan dari segi kehendak, keinginan dan kemahuan melalui pengeluaran, pengagihan dan penggunaan tenaga Economics. The science of human behaviour as it relates to utilization of scarce means for satisfaction of needs and desires through production distribution, consumption Sistem dan teori Termasuk ekonomi campuran, ekonomi terancang. Termasuk teori kekayaan, keynesianisme Systems and theories. Including mixed and planned economics, keynesiasism Situasi ekonomi dan keadaannya Economic situation and conditions Ekonomi buruh. Kelaskan di sini perhubungan industri, kerja pelbagai disiplin perburuhan. Termasuk keperluan tenaga buruh, saran pekerja, kemudahan tempat kerja, pekerja wanita dan kategori pekerja Labour economics Class here industrial relations, interdisciplinary work on labour. Including labour force and market, compensation and other condition of employments, women workers, categories of workers Falsafah dan teori Philosophy and theory Hak dan kedudukan buruh dalam industri Kebebasan, kepuasan, kehormatan, gaji dan keadaan kerja (Teori Maslow)

.1

.9 331

.01 .011

256

Right and position of labour Including industrial democracy and Maslow theory .046 .0463 Kilang membuat kimia Chemical industries Industri minuman Beverage industries

.041651 Kerja perkeranian di pejabat seperti kerani, setiausaha Clerical occupation .041648 Kerja -kerja rumah House keeping occupation .0487 .1 Industri pakaian Garment industries Tenaga buruh dan pasaran. Termasuk pekerjapekerja yang diambil bekerja, taburan, saiz, kualiti dan system buruh, penganggur Labour force and market. Including job vacancies

.119292 Pengilangan kerreta (automobile) Manufacturing of automobile .119293 Pengilangan hoverkraf Manufacturng of hovercraft .119042 Jawatan perkhidmatan awam Government occupation .128 Pejabat buruh Labour office

257

.2

Upah, masa bekerja, syarat-syarat pekerjaan yang lain termasuk gaji Compensation and other conditions of employment Pesaraan Pensions Jenis pekerja buruh mengikut umur Workers of specific age groups Buruh wanita Women workers Kategori pekerja dari aspek bangsa dan etnik Categories of workers by racial, ethnics, national, origin Pekerjaan dan tenaga kerja perindustrian seperti vokasional, ahli profesional, pengurus Labour by industry and occupation. Class here vocational professional and managerial occupation, industrial Pertubuhan buruh (kesatuan sekerja) dan pentadbiran buruh Labour unions (trade unions) and labour management Pertubuhan buruh (kesatuan sekerja) Kelaskan juga hubungan buruh dan urusannya Labour unions (trade unions) Kesatuan pekerja, pengurusan pekerjaan, majlis perundingan pekerja Labour union (trade union) labour management, collective bargaining and disputes

.252 .3 .4 .6 .7

.8

.87

.88

258

.892

Mogok dan berpiket Strikes and picketing

.881137 Kesatuan guru Teachers’ union 332 .1 Ekonomi kewangan Financial economics Bank dan perbankan. Termasuk bank pusat, bank perdagangan, bank antarabangsa dan urusan perbankan Bank and banking Including central bank, commercial banks, international banks and banking Institusi perbankan yang khusus. Termasuk bank simpanan kerajaan, bank simpanan, pejabat pos Specialized banking institutions. Including saving banks, postal saving banks Institusi kredit dan pinjaman. Kelaskan syarikat insurans Credit and loan institutions. Class insurance companies Wang. Kelaskan juga pertukaran nilai wang Pertukaran wang asing dan kilang wang Money and value of money. Including foreign exchange and mint Labur dan pelaburan Invest and investments Firma pembrokeran Brokerage firms

.2

.3

.4

.6 .62

259

.67152 .7

Amanah Saham Nasional Berhad National Trust Fund Limited Kredit Termasuk ekonomi pertanian, cagaran, kredit perindustrian Credit Including agricultural economy Faedah dan diskaun Interest and discounts Wang palsu Counterfeiting, forgery, alteration Ekonomi tanah Land economic Undang-undang dan ekonomi tanah Law of land economy Hak milik awam dan kawalan tanah dan sumber alam semula jadi termasuk kampong baharu Public ownership and control of land and natural resources including new village Hak milik individu dan kawalan tanah dan sumber alam. Termasuk jenis pajakan, pemilikan dan urusan sewa-menyewa Individual ownership and control of land and natural resources. Including types of tenure, ownership, renting and leasing Penggunaan sumber alam Kelaskan di sini sumber mentah dan pelbagai kerja berkaitan dengan bahan alam persekitaran, seperti hutan simpanan, bahan buangan pertanian, kebun

.8 .9 333 .026 .1

.3

.7

260

bunga, lading ternakan haiwan Natural resources and energy. Class here raw materials, interdisciplinary works on the environment on waste resource, pastures .784 .8 Taman Negara di Pahang National Park in Pahang (Malaysia) Penggunaan sumber alam, galian Termasuk minyak, batu arang dan lain-lain Subsurface resources. Including oil, coal and other minerals Penggunaan sumber alam yang lain Termasuk air, pantai, ruang udara Other natural resources. Including water, beach and space Syarikat kerjasama Cooperatives Sosialisme dan system yang berkaitan Socialism and related systems Sistem Marx Marxim system Sosialisme berbentuk demokrasi Demokratic socialism Fahaman Fasisme Fascism Sistem-sistem yang lain Other System

.9

334 335 .4 .5 .6 .8

261

336

Kewangan awam Pengurusan kewangan kerajaan dan unitnya Public Finance Financial transactions of government and their units Cukai dan pencukaian Termasuk cukai ke atas industri, penghasilan barang-barang, perniagaan kecil, perniagaan antarabangsa, cukai pendapatan, cukai kastam Taxes and taxation Including taxes on industry, manufacturing, small business, international business, income tax, customs taxes (customs duties) Ekonomi antarabangsa (dahulunya 382.1) Kelaskan di sini rancangan ekonomi antarabangsa. Perjanjian ekonomi antarabangsa seperti EEC International Economics Pengeluaran dalam bidang ekonomi Membuat dan memperolehi bahan dan perkhidmatan ekonomi untuk manusia dengan cara perkilangan, pengangkutan dan simpanan Production Making economics goods and services available for satisfaction of human wants through extraction, manufacture, transportation, storage, exchange Perkhidmatan pelbagai komoditi Commodities services Pertanian Agriculture

.2

337

338

.02 .1

262

.14

Faktor-faktor yang merosakkan pengeluaran seperti kemarau, penyakit Factors affecting production e.g. drought, diseases Kecekapan dan kemahiran menghasilkan hasil pertanian. Termasuk kaedah pertanian dan penuaian Production efficiency. Including agricultural methods and harvesting Padi dan beras Rice Bahan galian Minerals Bahan perindustrian yang lain seperti perindustrian ikan Other extractive industries Perkhidmatan dan perindustrian sekunder Secondary industries and services Aspek kewangan dan harga-harga barangan Financial aspects Harga-harga kenderaan bermotor Automobile prices Perniagaan pemaju rumah Real estate business Pengeluaran dan perkhidmatan seperti perkilangan dan perkhidmatan pelancongan Production efficiency. Including manufacturing, construction and service industries e.g. tourism

.16

.17318 .2 .3 .4 .43

.436292 .43633 .45

263

.5 .6

Ekonomi pengeluaran General production economics Organisasi, pertubuhan pengeluaran yang tertentu. Termasuk perniagaan dan perusahaan kilang kecil dan besar. Kelaskan di sini penentuan harga dan kesan perubahannya juga ekonomi mikro Organization, specific production association. Including small and large scale manufacturing. Class proce mechanism and effects of its changes also micro economics Kilang kraftangan kampung Handcraf industries operated by minorities Perusahaan dan perniagaan enterprise Business organization (enterprise) Perusahaan pertanian Agricultural business Perusahaan seni hias Home decoration business Perkembangan ekonomi dan pertumbuhannya. Rancangan dan polisi kerajaan. Contoh: subsidi, peruntukan, kewarganegaraan, termasuk mencukupi keperluan sendiri dan saling bergantung kepada negara lain. Kelaskan di sini rancangan ekonomi Economics development and growth Government programmes and policies. Examples: subsidies, grants, nationalization. Including autarky and interdependence. Class here economics planning

.6425 .7 .763 .7645 .9

264

339 .3

Ekonomi makro dan topic berkaitan Macro economics and related topics Pendapatan Kasar Negara (Gross National Product). Termasuk pengeluaran kekayaan negara, pendpatan negara, pengagihan, penggunaan, simpanan dan permodalan National Income (Gross National Product). Including production of national wealth, national income, distribution, consumption, saving and investment Undang-undang. Termasuk teori am pemindahan, undang-undang perbandingan Law. Including general theory amendment, comparative law Sistem undang-undang Sejarah dan teori Legal systems History and theory Undang-undang Islam Kelaskan hokum syarak bawah 297.14 Islamic Law (Fiqh) Class Islamic law relating to religious in 297.14 Undang-undang yang bercanggah Conflict of law Undang-undang antarabangsa International law Komuniti dunia The world community

340

340.5

.59

.9 341 .2

265

.23 .247

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations ASEAN Termasuk undang-undang Pertubuhan Serantau dan organisasi. Kelaskan di sini ASEAN, EEC, SEATO dan sebagainya Regional Associations and Organization. Class here ASEAN, EEC, SEATO etc. Kerjasama antarabangsa. Termasuk kerjasama pertahanan, perjanjian nuclear, SALT, WHO dan sebagainya International cooperation Including defence, nuclear, SALT, WHO etc. Berhubungan budaya dan undang-undang termasuk perkhidmatan sosial seperti UNICEF Social law and cultural relations including social security e.g. UNICEF Undang-undang jenayah antarabangsa Termasuk lanun, perdagangan hamba, pengedaran hamba kulit putih, pengedaran dan pertubuhan pelacuran, penipuan, pengedaran dadah International criminal law Including piracy, slave trade, white slave traffic, traffic in obscene publications, drug traffic Perlembagaan dan pentadbiran undang-undang Constitutional and administrative law Undang-undang awam termasuk undang-undang harta orang awam, kewangan, peraturan industri, tentera dan pertahanan Public law including military, tax, trade, industrial law

.7

.76

.77

342 343

266

.07

Pengawalan aktiviti ekonomi seperti perlindungan pengguna, kawalan pengeluaran Regulation of economic activities e.g. consumer protection, production control Pengangkutan air. Kela skan di sini undang-undang maritime dan perkapalan Water transportation. Class here maritime, admiralty laws Pengangkutan udara. Kelaskan di sini kawalan lalu lintas penerbangan, lapangan terbang dan pekerjanya Air and space transportation. Class here air navigation and traffic control, crew and airport landing fields. Pengangkutan darat. Kelaskan perkhidmatan lalu lintas polis pada 344.05. Kesalahan lalu lintas pada 345.02 Local transportation. Class here police traffic services in 344.05 and traffic offences 345.02 Undang-undang social, pekerja, kebajikan, kesihatan, pendidikan keselamtan dan kebudayaan Termasuk undang-undang buruh, kebajikan kesihatan awam, perumahan sekolah, pelajaran Social, labour, welfare, health, safety, education and cultural law Kesihatan awam Public health Kakitangan perubatan dan aktivitinya. Termasuk doktor gigi, jururawat dan farmasi. Kelaskan kawalan menggugurkan anak di bawah 344.0546. Kesalahan jenayah menggugurkan anak di bawah

.096

.97

.98

344

.04 .041

267

Kesalahan jenayah menggugurkan anak di bawah 345.02 Medical personnel and their activities. Including dentist, nursing, pharmacy. Class abortion control in 344.0546 and criminal abortion in 345.02. .042 Kawalan pengeluaran bahan seperti makanan, dadah, alat-alat solek Product control. Including food, drugs, cosmetics Perkhidmatan kesihatan mental dan menyalahgunakan bahan seperti kaki botol, dadah, sampah buangan Mental health services to substance abuses. Including alcoholics, narcotics, waste disposal Kawalan pencemaran alam dan bunyi seperti pencemaran air, udara, persekitaran, dan tempat kemudahan awam Pollution and noise control of specific environment e.g. air, water, noise, sanitation in places of public assembly Sekolah dan institusi pendidikan. Termasuk kandungan pengajaran, buku teks, pelantikan dan pensijilan guru, hak kebebasan pelajar Education and schools. Including content of education, textbooks, teachers and teaching (certification and appointments, student right) Pendidikan dan aktiviti/program pertukaran budaya Education and cultural exchanges Kawalan pengguguran anak Abortion control

.044

.0463

.07

.08 .0546

268

.5 345

Perkhidmatan lalu lintas polis Police traffic services Undang-undang jenayah Termasuk kesalahan, mahkamah jenayah, perbicaraan, hak orang salah Criminal law Kesalahan yang berkaitan dengan polis. Jenayah perubatan, perniagaan dan sebagainya Police, traffic, criminal abortion, business, medical and other offences Undang-undang persendirian. Termasuk undangundang perkahwinan, perceraian, harta pusaka, sewa-menyewa, perniagaan, kelahiran dan kematian, agensi, persatuan Private law. Including marriage, divorce, separation, annulment, property, leases Prosedur mahkamah dan awam Civil procedure and court Undang-undang dan kehakimannya Law and judges Bantuan guaman Legal aids Undang-undang kerajaan tempatan. Termasuk undang-undang majlis bandaran dan Bandar raya Law of individual states and nations (Municipal Law) Pentadbiran awam. Kelaskan di sini perkhidmatan awam yang tidak ditadbirkan oleh kerajaan. Urusan dan pentadbiran jabatan kerajaan. Kelaskan bawah 351

.02

346

347 .014 .017 349

350

269

351 Public administration and military science 351 351.3 .5 .7 Pentadbiran kerajaan pusat Administration of central government Peperiksaan am kerajaan. Termasuk kursus induksi Civil service examinations Persaraan Pensions Pengurusan harta dan kewangan dan topik yang berkaitan dengan pentadbiran dan keselamatan awam. Termasuk balai polis, bomba, pertahanan awam Property and financial management and related topics; administration of public safety and related fields Agensi yang mentadbir dan mengawal bidang yang khusus. Termasuk agensi buruh, guaman, kebajikan, TNB, JKR, JBA, perikanan, pertanian, pejabat pos Administration of agencies controlling specific fields of activity Kerajaan tempatan. Pentadbiran jajahan daerah, majlis daerah, majlis tempatan, polis dan keselamatan Administration of local government and security Agensi mengawal kesihatan. Kelaskan di sini majlis perbandaran dan majlis Bandar raya, jabatan tali air Environmental sanitation and related activities e.g. DID, health

.8

352

.6

270

.7 353 355

Kerja awam dan perumahan Public works and housing Pentadbiran kerajaan pusat dan tempatan Administration of federal and state government Sains ketenteraan, teknik cara peperangan. Kelaskan tentera, latihan, bekalan dan kelengkapan, pentadbiran Military science. Class here military, training, supplies and equipment Pendidikan ketenteraan Military education Angkatan tentera darat dan kelengkapan. Termasuk askar, infantry dan komando Foot forces and warface. Including infantry, paratroops and commando Tentera berkuda dan kelengkapan perang Mounted forces and warfare Tentera udara dan kelengkapannya, termasuk alat peluru berpandu Air and other specialized forces and warfare engineering and related services. Including missiles Tentera laut dan kelengkapan perangnya Sea (naval) forces and warfare Masalah sosial, perkhidmatan dan persatuan secara komprehensif. Lihat 366 Class here comprehensive works and social problems and services; association. See 366

.07 356

357 358

359 360

271

361 .7

Masalah sosial dan kebajikan Social problems and social welfare in general Badan sukarela untuk kebajikan. Termasuk Pasukan Palang Merah (Bulan Sabit), yayasan dan pertubuhan swasta dan sebagainya Private Action. Class here Red Cross, foundation, private organization etc. Gotong-royong untuk meningkatkan kebajikan masyarakat Community action Masalah kebajikan sosial dan perkhidmatannya Social welfare problems and services Penyakit anggota. Termasuk perkhidmatan dan perubatan seperti hospital, ambulans, bank mata dan darah Physical illness. Including handicaps banks and medical services e.g. hospital and medical banks Penyakit mental dan emosi. Kelaskan di sini cacat akal dan gila Mental and emotional illnesses and disturbances Class here mental illness, mental handicapped Kerencatan akal Mental retardation Masalah dan perkhidmatan kepada orang cacat anggota Problems and services to people with physical disabilities

.8

362 .1

.2

.3 .4

272

.5

Masalah dan bantuan kemiskinan. Termasuk bantuan kewangan dan bantuan yang lain Problems of and services to the poor. Including financial assistance and other forms of assistance Masalah dan bantuan kepada wargatua. Termasuk rumah kediaman dan jagaan Problems and services to persons in late adulthood Including homes, institutions providing complete care Masalah dan perkhidmatan untuk remaja. Termasuk kanak-kanak yang terbiar, pusat penjagaan kanakkanak yatim Problems and services to young people. Including abused and neglected children, services and forms of assistance, day care centre, child care services, orphanage Wanita. Termasuk deraan isteri, rogol, dan bantuan kewangan Women. Including wife abused, rape, financial assistance Masalah-masalah sosal dan perkhidmatan Other social problems and services Keselamatan awam. Termasuk kawalan keselamatan awam, pengawasan dan kesesakan. Kelaskan insuran kemalangan bawah 368.3 Public safety programs. Including public control safety. Inspection, hazards. Class accident insurance in 368.3 Perkhidmatan polis. Termasuk fungsi dan tanggungjawab, personel, penyiasat persendirian dan pegawai keselamatan

.6

.7

.83

363 .1

.2

273

Police services. Including functions and duties, personnel, private detective and security guards .3 Aspek bantuan keselamatan yang lain. Termasuk kawalan letupan, rusuhan, bantuan bencana alam Other aspects of public safety. Including control of violence, terrorism, floods, civil defence Moral dan sikap orang awam yang melencong. Termasuk kerja pelacuran, perjudian, pengguguran anak, kaki botol, pengedaran dadah dan ketagih arak Controversies related to public morals and customs Including gambling, prostitution, abortion, drug trafficking, alcoholic Perumahan. Masalah perumahan dan bantuan berbentuk wang seperti elaun rumah, subsidi sewa rumah Housing. Class here interdisciplinary work on housing as social problem. Including financial assistance e.g. allowances, rental subsidies Kemudahan awam dan perkhidmatan yang berkaitan. Termasuk bekalan air, perkhidmatan rekreasi dan taman bunga dan pengekalan bangunan sejarah Public utilities and related service. Including water supply, park and recreation services and historic preservation Masalah pencemaran persekitaran dan perkhidmatan. Termasuk kawalan perosak Environmental problems and services. Including pest control

.4

.5

.6

.7

274

.8

Bekalan makanan. Termasuk kelaparan dan kebuluran Food supply Masalah kependudukan Population problems Kriminologi dan cara mengurangkannya (penyiasatan jenayah, penjara, punca berlaku jenayah) Criminology Crime and its alleviation (criminal investigations, prison, causes of crime and delinguency) Kesalahan jenayah. Termasuk kumpulan mafia, gangter Criminal offences. Including mafia, gangsterism Kesalahan politik dan seumpamanya. Termasuk rasuah, pengundian pilihan raya, kesalahan melalui pos Political and related offences. Including corruption, electroral, postal offences Kesalahan melanggar undang-undang awam Offences against public laws Kesalahan terhadap manusia, membunuh diri, membunuh Offences against persons, suicide, murder Kesalahan moral Offences against public morals Penjualan dadah secara haram. Termasuk memilikinya dan penggunaan dadah Illegal sale, possession, use of drugs

.9 364

.1

.13

.14 .15

.17 .177

275

.4

Mencegah jenayah dan delinkuens. Termasuk perintah berkurung, baka dan kajian keturunan Prevention of crime and delinquency Including curfew, genetic and eugenic measures, other measures for control of population Institusi kanun seksaan Kelaskan di sini penjara dan pemulihan tahanan penjara Penal and related institution. Class here imprisonment and detention, prison reform Pertubuhan yang dibentuk untuk tujuan kebaikan bersama, termasuk kongsi gelap Organization formed for fraternal nature of for mutual assistance including secret societies .01 Prinsip-prinsip am Kelaskan di sini sains aktuari General principles Class here actuarial science Tuntutan. Penyelarasan tuntutan, penyelesaian ganti rugi, tuntutan tipu Claims. Adjustment of claims, settlement of losses, fraudulent claims Kelab am Termasuk kumpulan social dan berkelompok General clubs Including social and study groups Insurans, skim pencen Kelaskan syarikat insurans belajar

365

366

.014

367

368

276

Insurance, pension scheme Class here insurance company .01 .092 Kewangan Finance Insurans kenderaan. Kelaskan di sini syarikat insurans Automobile insurance Class here insurance company Insurans kematian dan kecederaan Kelaskan di sini insurans berkelompok Insurance against death and injury Class here group insurance Insurans nyawa Life insurance Insurans yang dibiayai oleh kerajaan Kelaskan di sini keselamatan sosal Government – sponsored insurance Class here social security Jenis persatuan atau pertubuhan yang lain Miscellaneous kinds of associations Persatuan atau pertubuhan patriotic seperti persatuan keturunan Lim, persatuan anak Melayu Melaka, persatuan polis pencen Hereditary, military, patriotic, societies Kumpulan pengakap Boy’s scout

.3

.32 .4

369 .1

.43

277

.463 .5

Pandu puteri Girl scout and girl guides Perkhidmatan kelab. Termasuk Rotary, Kiwanis, Lions, Altrusa, Zonta, Wangi, Mawar Service clubs. Including Rotary, Kiwanis, Lions, Altrusa, Zonta, Wangi, Mawar Pendidikan Education Falsafah, teori dan peraturan am Philosophy, theories, generalities Pendidikan liberal Liberal education Pendidikan vokasional dan kerjaya Vocational education (career education) Pendidikan moral dan akhlak Termasuk pendidikan untuk tanggungjawab sosial Moral, ethical, character education Including education for social responsibility Pendidikan psikologi Educational psychology Kesan psikologi dalam pendidikan. Kesan ke atas penuntut dalam situasi sekolah, kaedah mengajar, dan faktor-faktor lain Psychological effects of education. Effects on students of school situation, teaching, methods, other factors

370 .1 .112 .113 .114

.15 .158

278

.19 .193

Aspek social dalam pendidikan Social aspects of education Perhubungan antara sekolah dan masyarakat Kelaskan di sini Persatuan Ibu Bapa dan Guru Relations between school and society Class here Parent-Teacher-Association Pendidikan, penyelidikan dan topic yang berkaitan Eduction research and related topics Ilmu perguruan Professional education of teachers Seminar dan persidangan guru, institusi dan bengkel Teachers’ conference, institutes, workshops Institusi pengajian tinggi Institution of high learning Latihan mengajar Kelaskan kaedah mengajar 371.332 Practice teaching Class pedagogy 372.332 Pertubuhan dan pengurusan sekolah. Kelaskan pendidikan khas School organizational and management. Special education Sekolah bantuan kerajaan dan sistem persekolahan Public schools and schools systems Sistem sekolah swasta dan sistem persekolahan Private schools and schools systems

.7 .71 .72 .73 .733

371

.01 .02

279

371.1

Pengajaran dan pengajar Termasuk kelayakan profesional guru, tugas dan tanggungjawab, latihan dalam perkhidmatan Teaching and teaching personnel. Including professional qualifications of teachers, duties and responsibility in-service training Biasiswa/Yuran sekolah Kelaskan biasiswa untuk universiti pada 378.34 Scholarships/Fees Class here scholarship for university in 378.34 Ujian dan peperiksaan Termasuk sistem pemeriksaan kertas Tests and examinations Including marking system Kaedah pengajaran dan pembelajaran Kelaskan teknik ucapan 808.5 Method of instruction and study Class techniques of speeches 808.5 Buku-buku teks dan bahan-bahan media bercetak. Kelaskan buku teks pelajaran tertentu dengan perkara, contoh: buku teks Matematik bawah 510 Textbooks and other printed media Class textbooks on specific subject with the subject e.g. textbooks on Mathematics in 510 Alat pandang-dengar untuk pengajaran Audio and visual materials for teaching Kaedah mengajar Teaching methods

.22

.26

371.3

.32

.33 .332

280

.333 .39 .4 .5

Bahan-bahan teknologi dan rancangannya Audio materials and devices Pengajaran terancang Programmed learning Panduan dan kaunseling Guidance and counseling Disiplin sekolah. Kelaskan hak kebebasan pelajar bawah 344.07 School discipline. Class student right in 344.07 Hukuman dan denda Punishments Bangunan sekolah School buildings Kemudahan pendidikan kesihatan dan fizikal. Kelaskan di sini bilik gymnasium, kolam renang, kelengkapan dan bekalan Physical and health education facilities. Class here gymnasium, swimming pool, apparatus, equipment and supplies Keselamatan dan kesihatan sekolah Termasuk perkhidmatan rawatan di sekolah dan keselamatan kebakaran School health and safety Including services in school nurses and fire safety Penuntut Student

.54 .6 .624

.7

.8

281

.805 .81 .83 .9 .91 .912 371.92 372

Majalah berkala terbitan penuntut Students periodicals Sikap dan tingkah laku Attitudes and behaviour Organisasi pelajar, hostel dan aktivitinya Students organizations and hostels and activities Pendidikan khas. Termasuk kanak-kanak berbakat Special education. Including gifted children Penuntut yang cacat anggota Students with physical handicaps Pekak dan kurang pendengaran Deaf and hearing – impaired students Pelajar lembam dan terencat Retarded students and slow learners Pendidikan asas Termasuk kaedah, pendidikan prasekolah Elementary education Including method, pre-school education Kurikulum pelajaran. Lihat juga 375 Kelaskan di sini karya lengkap tentang perkaraperkara di sekolah asas Curriculums. See also 375 Class here comprehensive works on elementary school subjects Pendidikan sekolah tadika Kelaskan prasekolah, taman asuhan kanak-kanak Levels of elementary education Class here preschool institution, nursery school and kindergarten

.19

.2

282

372.3-372.8 Mata Pelajaran Sekolah Rendah Drama Ilmu Kesihatan Geografi & Sejarah Gubahan & Kerja Tangan Jahitan Karangan Kesusasteraan termasuk bercerita Lisan dan tulisan Matematik Membaca Muzik Pendidikan Jasmani Pengajian Sosial Sains .373 373.19 .24 .243 Pendidikan sekolah menengah Secondary education Kurikulum Curriculum Sekolah vokasional dan akademik Academic and vocational schools Sekolah ketenteraan Sekolah yang menawarkan pendidikan dalam bidang ketenteraan pada peringkat menengah Military schools School offering professional military education at secondary levels 372.66 .37 .891 .5 .5 .623 .64 .6 .7 .4 .87 .86 .83 .35

283

.246

Sekolah vokasional Termasuk sekolah pertanian. sains rumah tangga dan seni perusahaan Vocational school. Including agricultural science, home science and industrial arts Sekolah dan pengajaran melalui pos Correspondence schools and instructions Sekolah. Termasuk sekolah lanjutan, sekolah malam Schools Continuation school, night school Pendidikan dewasa Adult education Add to base number 374.9 notation 01.99 from table 2. e.g. Adult Education in Malaysia 374.9595 Kurikulum. Lihat juga 372.19 Curriculums. See also 372.19 Pendidikan wanita Educations of women Maktab untuk wanita Colleges of women Sekolah dan agama School and religion Sekolah pengembang agama Mission schools Pendidikan peringkat tinggi Kelaskan di sini universiti, maktab Higher education

.4 .8

374

375 376 .8 377 .6 378

284

Class here universities and colleges .001 .12 Falsafah dan teori pengajian tinggi Philosophy and theory Fakulti termasuk aktiviti akademik, beban tugas, organisasi dan kelayakan profesional Faculty including academic activities, responsibilities, organization and professional qualifications Ijazah akademik. Termasuk bidang keperluannya seperti tesis dan pakaian (jubah) Academic degrees. Including subjects requirement e.g. thesis and costumes Biasiswa untuk pengajian tinggi Kelaskan biasiswa sekolah 371.22 Students finance. Including scholarship, grants, loans. Class school’s scholarships in 371.22 Pendidikan dan negeri Termasuk peraturan, dasar pengawalan dan bantuan Education and state government regulation, control and support of education Perdagangan, komunikasi dan pengangkutan Kelaskan di sini dasar tariff Commerce, communication and transportation Class here tariff policies Perdagangan. Pertukaran barang-barang dan perkhidmatan. Kelaskan di sini pasaran Commerce. Exchange of goods and services Class here marketing

.2

.3

379

380

.1

285

381 .1

Perniagaan tempatan Internal commerce (domestic trade) Perniagaan runcit, jualan rumah ke rumah, francais, pasar raya, perniagaan lelong dan sebagainya Retail trade e.g. franchise, supermarket, auctions, fleat market, direct selling Perniagaan borong Wholesale trade Aktiviti pengguna Consumer movements Maklumat dan perlindungan pengguna Penyediaan maklumat kepada pengguna oleh kerajaan dan badan-badan persendirian Termasuk penyelidikan, ujian barang keluaran Consumer information and protection Provision of information to consumer by government and private groups Including research, testing of products Perdagangan antarabangsa (perdagangan luar negeri). Kelaskan di sini perdagangan antara negara dan jajahan International commerce (foreign trade) Class here trade between nations and their colonies, protectorates, trusts Dasar perdagangan import Import trade policy Dasar cukai, tariff. Termasuk perdagangan bebas dan sistem (GSP, GATT) Tariff, policy. Including free trade and generalized system of preference (GSP, GATT)

.2 .32 .33

382

.5 .7

286

383 .1

Komunikasi melalui pos Postal communication Penyelenggaraan mel, surat, poskad dan bahanbahan bungkusan Mail handling, letters, postcards and sealed materials Aspek ekonomi perkhidmatan pos. Termasuk setem, harga dan bayaran pos Economic aspects of postal service. Including postage, stamps, rates and costs Organisasi pejabat pos. Kelaskan pejabat pos Postal organization Class here post office Sistem-sistem komunikasi lain – telekom Other system of communication telecommunication Telegraf Telegraphy Komunikasi berkomputer Computer communication Komunikasi radio (wayarles) Wireless coomunication Siaran radio Radio broadcasting Siaran televisyen Television broadcasting –

.2

.4

384 .1 .3 .5 .54 .55

287

384.6

Telefon. Kelaskan di sini karya lengkap tentang komunikasi wayar dan kabel Telephone Class here comprehensive works on wire and cable communication Pengangkutan rel Railroad transportion Pengangkutan penumpang dengan rel. Termasuk perkhidmatan tempat tidur, makanan, keselamatan penumpang dan perkhidmatan barang-barang Transportation of passengers Including sleeper services, meal service, passenger amenities and baggage services Kereta api Termasuk kereta api khusus Trains Including specific trains Sistem kereta api bukit Inclined and mountain railway system Pengangkutan air dalam negeri dan pengangkutan feri Inland waterways and ferry transportation Kapal laut Ships Pengangkutan penumpang. Termasuk perkhidmatan tempat tidur, makanan, keselesaan penumpang dan perkhidmatan barang-barang Transportation of passengers Including sleeping services, meal services, passenger amenities and baggages services

385 .22

.37

.6 386

.22 .242

288

.3

Pengangkutan sungai Kelaskan di sini pengangkutan melalui terusan sungai River transportation Class here transportation by canalized rivers Pengangkutan feri Lautan dan daratan, pengangkutan untuk penumpang Ferry transportation Ocean and inland transportation for passengers Pengangkutan udara, air dan angkasa lepas Water, air and space transportation Pelabuhan Kegiatan, perkhidmatan dan kemudhan Ports Activities, services and facilities Kemudahan pelabuhan Termasuk dok, limbungan, pangkalan dan dermaga Ports facilities Including docks, quays, piers Bantuan pelayaran Kelaskan di sini rumah api Navigational aids Class here light house Kapal laut. Keterangan sejarah, kadar, muatan dan pengelasan Ships. Description, history, rating, tonnage, classification

.6

387 .1

.15

.155

.2

289

classification .5 Pengangkutan laut. Termasuk perjalanan antara pantai dan perkhidmatan barang dan aktiviti perbaikan kapal Ocean (marine) transportation. Including intercoastal routes, freight, services, salvage activities Pengangkutan udara Air transportation Kapal terbang Aircraft Lapangan terbang dan landasan pendaratan Sirports and landing fields Pengangkutan darat Ground transportation Jalan raya dan lebuh raya Kelaskan operasi lebuh raya Roads and highways Class highway operations Perkhidmatan penggunaan dan pengangkutan Termasuk bas, trak, kereta, kuda dan sebagainya Vehicles transportation and services Including buses, trucks, carts etc. Kawalan lalu lintas melalui tanda dan isyarat Traffic control through signs and signals

.7 .732 387.736 388 388.1

.3

.312

290

.4 390 .1

Pengangkutan tempatan Local transportation Adat resam, tata susila, budaya rakyat Customs, etiquette, folklore Adat resam orang yang mempunyai taraf ekonomi tertentu. Termasuk raja -raja, bangsawan Customs of people of various specific economic status Pakaian dan bentuk rupa perseorangan Termasuk pakaian orang lelaki, pakaian perempuan dan kanak-kanak Customs and personnel appearance Including costume of men, women and children Kelenglapan alat membuat pakaian Termasuk butang, renda, sarung tangan, sikat, stiking, topi dan lain-lain Auxiliary garments and accessories. Including buttons, mitten, gloves, footwear, hats, combs, headwear and nightwear Gaya potongan rambut Termasuk janggut, rambut palsu Hair styles Including beards, wigs Barang-barang kemas Jewellery Adat resam hidup dan berumah tangga Custom of life style and domestic life Adat resam kelahiran, contoh: memberi nama, upacara penerimaan kelahiran bayi Birth customs. E.g. name giving, baptism

391

.4

.5

391.7 392 .12

291

.3 .5 393 .1

Rumah dan sains rumah tangga The home and domestic arts Majlis perkahwinan dan perkahwinan Wedding and marriage Adat resam kematian Death customs Istiadat pengebumian Termasuk pemakanan, pembakaran dan berkabung Burial including entombment Adat dan amalan umum General customs Hari kelepasan dan perayaan keagamaan Holidays including religious festivals Upacara rasmi dan adapt istiadat Kemahkotaan, pengishtiharan, sambutan jubli, kemenangan dan sebagainya Official ceremonies and observances Coronations, inaugurations, jubilee, state visit, triumphs Pertunjukkan, perarakan, perbarisan Pageants, processions, parades Pesta aria Fairs Tatasusila (tingkah laku sopan santun) Etiquette (manners) Pertunangan dan majlis perkahwinan Engagement and wedding

394 .26 .4

.5 .6 395 .22

292

.3

Untuk majlis sosial Termasuk perhiasan meja For social occasions Including table decorations Surat-menyurat yang berkaitan dengan social Termasuk jemputan dan pengumuman. Kelaskan di sini gaya tulisan ducapan dan bentuk penyampaian dan sambutan Social correspondence Including invitations and announcements. Class here written and spoken style and forms of address and greeting Tingkah laku orang awam Public behaviour Budaya rakyat Karya-karya tentang budaya rakyat Termasuk kepercayaan dan tahyul. Sesuai diletakkan bawah fiksyen, sastera 800 Folklores Collections on folklore, legendery etc. placed under fictions, literature 800 Teka-teki Riddles Rima dan permainan Puisi kanak-kanak dan lagu Rhymes and games Nursery rhymes, counting out rhymes, street cries and songs Peribahasa. Kelaskan peribahasa Melayu di bawah 398.9928 dan petikan-petikan bahasa lain bawah 808.88

.4

.53 398

.6 .8

.9

293

808.88 Proverbs Class Malay proverbs in 398.9928 and quotation in other languages in 808.88 399 Adat resam peperangan dan diplomasi Contoh: tarian, perdamaian, layanan untuk tawanan Customs of war and diplomacy Examples: dance, peace pipe, treatment of captives 400 BAHASA LANGUAGES 400 Bahasa Kelaskan di sini karya lengkap tentang bahasa Language Class here comprehensive works on language Topik khas Special topics Dwibahasa Dwibahasa. Kelaskan nada bahasa yang dominan Bilingualism. Specific, bilingualism are classed with the language dominant Penerbitan bahan bersiri Serial publication Language laboratory Makmal bahasa Linguistik Linguistics

404 .2

405 407 410

294

411

Sistem penulisan (Termasuk abjad, ideofraf, Braille, fenotik) Writing systems (Including, alphabets, ideographs, Braille, phonetics) Etimologi Etymology Kamus. Kelaskan kamus pelbagai bahasa Inggeris-Melayu 499.28321 Kamus khas seperti kamus akronim Special dictionaries. E.g. dictionaries abbreviation acronyms Fonologi Phonology Sistem berstruktur tatabahasa morfologi Structural system (grammar) Dialektologi Dialectology Linguistik sejarah (linguistik diakronik) Historical (diachromic) linguistics Amalan baku, linguistik gunaan Standard usage, applied linguistics Kerja -kerja terjemahan dan interpretasi Translation and interpretation Pembacaan Reading Bahasa pertuturan yang berstruktur selain bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kelaskan di sini bahasa isyarat untuk orang cacat seperti pekak of

412 413 .1

414 415 417.2 417.7 418 .02 .4 419

295

isyarat untuk orang cacat seperti pekak Structured verbal language other than spoken and written. Class here manual language for the deaf 420-490 Bahasa yang khusus Specific language 420-480 Bahasa Indo-Eropah yang khusus Specific Indo-European language 420 421 Bahasa Inggeris (Nombor dasar 42) English and old English (Base number 42) Sistem penulisan dan fonologi dalam bahasa Inggeris baku Writing system and phonology of standard English Ejaan dan sebutan bunyi dalam bahasa Inggeris Spelling (orthography) and pronunciation Etimologi dalam bahasa Inggeris Etymology of standard English Kamus bahasa Inggeris baku Dictionaries of standard English Sistem bahasa yang berstruktur (tatabahasa), bahasa Inggeris baku Structural system (grammar) of standard English Variasi bahasa dari aspek sejarah dan geografinya, variasi moden yang bukan geografis Kelaskan dialek dan slanga Historical and geographical variations, modern nongeographical variations. Class dialects and slangs

.5 422 423 425 427

296

428

Penggunaan bahasa Inggeris baku Kelaskan di sini buku teks bahasa Inggeris asas Standard English usage Class here textbooks of basic English Peribahasa (Edisi ke-19 gunakan 398.9) Proverbs (19th . Edition uses 398.9) Anglo-Saxon (Bahasa Inggeris lama) Anglo-Saxon (Old English) Bahasa Jerman (Nombor dasar 43) Germanic language (Base number 43) Bahasa Belanda Dutch language Bahasa Sweden Swedish language Bahasa Norwegia Norwegian language Bahasa Perancis (Nombor dasar 44) French language (Base number 44) Bahasa Itali, Romania (Nombor dasar 45) Italian, Romanian language (Base number 45) Bahasa Sepanyol (Nombor dasar 46) Spanish language (Base number 46) Bahasa Portugal Portuguese language Bahasa Latin Italian language. Latin

.8 429* 430* 439.3* .7* .8* 440* 450* 460* 469* 470*

297

480*

Bahasa Yunani Greek language 490-499 Bahasa-bahasa Lain Other language

491.2 .42

Sanskrit Sanskrit Bahasa Punjabi Punjabi language

* (Boleh ditambahkan ke bahagian kecil seperti untuk bahasa Inggeris). (May be subdivided as for English). .43 .439 .48 .5 .7 492 .4 Bahasa Hindi Hindi Bahasa Urdu Urdu Bahasa Sinhalis Sinhalese Bahasa Iran Iranian language Bahasa Rusia Russian language Bahasa Afro-Asia Afro-Asiatic language Bahasa Hebrew (Israel) Hebrew language

298

.7 .71 .72 .73

Bahasa Arab (Nombor dasar 492.7) Arabic language (Base number 492.7) Kaedah belajar bahasa Arab Methods of learning Arabic Sinonim dan antonym Synonyms and antonyms Kamus Termasuk sinonim (kata-kata seerti) Dictionaries Including synonyms Tatabahasa Grammar Bahasa Arab bukan baku Dialek Arab Non-standard Arabic language Arabic dialects Buku-buku teks bahasa Arab Textbooks for Arabic language Peribahasa (Edisi ke-19 menggunakan 398.9) Proverbs (19th . Edition uses 398.9) Bahasa Arab Klasik Classical Arabic language Bahasa Ural-Altik dan bahasa Siberia Ural-altik and Siberin language Bahasa-bahasa Dravidia Dravidian language

.75 .77

492.78 .788 .79 494 .8

299

.811 .8111 .8112 .8113 .8115 .8117 .8118 .81188 .8112 .827 495

Bahasa Tamil (Nombor dasar 494.811) Tamil (Base number 494.811) Kaedah belajar bahasa Tamil Learning of Tamil Sinonim dan antonym Synonyms and antonyms Kamus Dictionaries Tatabahasa Grammar Bahasa Tamil bukan baku Non-Standard Tamil language Buku teks Textbooks Peribahasa (Edisi ke-19 menggunakan 398.9) Proverbs (19th . Edition uses 398.9) Bahasa Malayalam Malayalam Bahasa Telugu Telugu Bahasa Sino-Tibet dan bahasa-bahasa lain di Timur dan di Asia Tenggara Sino-Tibetian language and other languages of East and Southeast Asia Bahasa Cina (Mandarin) (Nombor dasar 495.1) Chinese (Mandarin) (Base number 495.1)

.1

300

495.11 .12 .13 .15 .17 .18 .188 .19 .6 .7 .8 .91 496

Kaedah belajar bahasa Cina Learning of Chinese Sinonim dan antonym Synonyms and antonyms Kamus Dictionaries Tatabahasa Grammar Bahasa Cina bukan baku Non-standard Chinese Buku-buku teks Textbooks Peribahasa (Edisi ke-19 menggunakan 398.9) Proverbs (19th . Editions uses 398.9) Bahasa Cina klasik Classical Chinese Bahasa Jepun (Nombor dasar 495.6) Japanese (Base number 495.6) Bahasa Korea Korean language Bahasa Burma Burmese language Bahasa Thai (Nombor dasar 495.91) Thai language (Base number 495.91) Bahasa Afrika African language

301

497 498 499.211 .221

Bahasa orang asli Amerika Utara North American native languages Bahasa Orang Asli Amerika Selatan South American native languages Bahasa Tagalog Tagalog Bahasa Indonesia (Nombor dasar 499.221) Kelaskan bahasa Jawa 499.222 Indonesian language (Base number 499.221). Class Javanese language 499.222 Bahasa Melayu. Termasuk etimologi Kelaskan di sini karya yang lengkap Malaysian language. Including etymology Class here comprehensive works Kaedah belajar jawi Learning of jawi Sinonim dan antonym Synonyms and antonyms Kamus Termasuk kata-kata seerti Dictionaries Including synonums Kamus dwibahasa Bilingual dictionaries Tatabahasa Grammar

499.28

281 .282 .283

.28321 .285

302

.287

Bahasa Melayu bukan baku dialek Melayu, bahasa pasar Non-standard Malaysian language, Malay dialects, bazaar Malay Buku-buku teks Textbooks Peribahasa (Edisi ke-19 menggunakan 398.9) Proverbs (19th . Edition uses 398.9) Bahasa Melayu klasik Karya-karya tentang bahasa Melayu lama Kelaskan kesusasteraan Melayu klasik 899.9 Classical Malay Works concerning classical Malay Class classical Malay literature in 899.9 500 SAINS TULEN Pure Science

.288 .2888 .289

500

501

Sains tulen Kelaskan sains gunaan di 600 Pure Science Class applied science in 600 Falsafah dan teori. Kelaskan kaedah saintifik sebagai teknik penyelidikan dalam 001.4 dan dalam sains semula jadi bawah 507.2 Philosophy and theory. Class scientific method as a general research technique in 001.4. Scientific method applied in the natural science in 507.2 Teknik, radas, perala tan, bahan-bahan Kelaskan di sini panduan makmal, projek dan percubaan sains, teropong halus

502

303

Techniques, apparatus, equipment, materials Class here laboratory manuals, science projeks and experiments, microscopy 503 505 506 507 Kamus, ensiklopedia dan konkordans Dictionaries, encyclopedias and concordance Penerbitan bersiri Serial publication Organisasi pertubuhan dan pengurusannya Organization and management Pendidikan, penyelidikan dan topik-topik yang berkaitan Education, research and related topics Penyelidikan Research Penyelidikan pada penggunaan peralatan dan perkakas dalam pembelajaran dan pengajaran Use of apparatus and equipment in studying and teaching Sejarah semula jadi. Kelaskan di sini pengembangan, penerokaan sains Natural history. Class here description and surveys of phenomena in nature Unsur sejarah, geografis dan orang History geographical and persons treatment Matematik Mathematics

.2 .8

508

509 510

304

.1 511

Falsafah dan teori Philosophy and theory Prinsip am Kelaskan di sini ilmu mantik, graf-graf, model matematik General principles. Class here mathematic logic, graphs, mathematical models Logik dan symbol matematik Termasuk menggunakan himpunan, bullion algebra Mathematical logic and symbol Including the use of sets, bullion algebra Model dan permainan matematik. Termasuk algoritma Mathematical models (Mathematical simulation) Including algorithms Algebra dan teori angka Kelaskan di sini logaritma, ganda dua, matriks Algebra and number theory Class here logarithms, square root, metrics Kira-kira Arithmetic Operasi kira-kira. Kelaskan di sini campur, tolak, darab, bahagi, peratusan Arithmetic operations Class here addition, subtraction, multiplication, division, percentange Pecahan Fractions

511.3

.8

512

513 .2

.26

305

.4 .5 514 515

Kira-kira dan janjang geometri Arithmetic and geometric progressions Sistem angka Numeration systems Topologi Topology Analisis Termasuk kalkulus dan karya lengkap tentang fungsi teori Analysis. Including calculus and comprehensive works on theory functions Geometri Kelaskan di sini trigonometri Geometry Class here trigonometry [Belum ditentukan lagi.] Ilmu hisab gunaan dan kebarangkalian Kelaskan perjudian bawah 705.1 Probabilities and applied mathematics Class gambling in 705.1 Analisis angka gunaan. Termasuk ilmu hisab computer, teori kod. Kelaskan kejuruteraan elektronik dan computer bawah 621.38. Memproses data lihat 001.6 Applied numerical analysis. Including computer mathematics, coding theory. Class computer engineering in 621.38. Data processing see 001.6

516

[517 – 518] 519

519.4

306

.5

Matematik perangkaan. Kelaskan di sini angka data dan kaedah parametrik/non-parametrik Statistical mathematics. Class here numerical data, parametric and non-parametric methods Pengaturcaraan. Termasuk modul terancang, linear, konvex dan kuadratik. Kelaskan atur cara komputer dan komputer terancang bawah 001.6 Programming. Including modules, linear, convex and quadratic programming Astronomi dan sains berkaitan Kelaskan astrologi/astrologi bawah 133.5 Astronomy and allied sciences Class astrology in 133.5 Teori astronomi dan kaji daya kekaguman Cakerawala Termasuk graviti, orbit Theoretical astronomy and celestial machenics Including gravitation, orbits Teknik, prosedur, kelengkapan dan peralatan Termasuk kaji bintang secara amali dan berkomputer Techniques, procedures, apparatus, equipment, materials Including methods and instruments Class here practical astronomy; computations Balai cerap Observatories

.7

520

521

522

.1

307

.2

Teropong jauh dn kegunaannya Kelaskan di sini kelengkapan, kerja -kerja lengkap berkenaan dengan peralatan astronomi Astronomical instruments. Telescope Class use of astronomical instruments comprehensive works on astronomical instruments Jasad cakerawala yang jitu dan fenomenanya Termasuk kuasar, pulsar, zodiac Kelaskan di sini karya lengkap cakerawala yang khusus, kumpulan, fenomena Specific celestial bodies and phenomena Including quasars, pulsars, zodiac Class here comprehensive works on specific celestial bodies, groupings, phenomena Dunia alam semesta. Termasuk asal usul dan perkembangan bima sakti, galaksi Kelaskan bintang-bintang bawah 523.8 The Universe; space; galaxies quasars. Class here cosmology. Including origin and development milky way, galaxies. Class stars in 523.8 Sistem solar. Termasuk struktur, pergerakan, sifatsifat fizikal Solar system Including structure, notion, physical properties Bulan. Termasuk gerhana bulan Moon. Including eclipse Planet. Termasuk lokasi, pergerakan, sifat-sifat fizikal Planets. Including locations, motions, physical properties orbits

523

.1

.2

.3 .4

308

.6 .7 .8 .9 525

Komet Comets Matahari. Termasuk gerhana bulan Sun. Including eclipse Bintang. Kelaskan galaksi bawah 523.1 Stars. Class galaxies in 523.1 Satelit dan makmal angkasa Satellites and sky laboratory Bumi (geografi astronomi) Termasuk bentuk, jisim Earth (astronomical geography) Including shape, mass Peredaran (orbit) dan pergerakan Termasuk jadual dan masa peredaran matahari Orbit and motions. Including tables of the sun Musim dan zon Seasons and zones Pasang surut. Kelaskan bawah 551.47 Tides. Class tides in 551.47 Geografi matematik Kelaskan di sini pemetaan kartografi Mathematical geography Class here cartography Merangka dan ilustrasi (lukisan peta) Drafting illustration (map drawing) Kajian ukur geodetik (kelaskan kajian ukur 526.9) Geodetic surveying (plane surveying in 526.9)

.3

.5 [.6] 526

.022 .3

309

.7

Penentuan graviti. Kelaskan kerja ukur mengukur dan kelengkapannya. Termasuk ukur geodesi Gravity determination (physical geodesi) Pandangan dan lukisan peta. Gunakan 526.022 Map drawing and projections. Use 526.022 Kajian ukur Surveying Kajian ukur topo Topographic surveying Pemaliman cakerawala (menentukan kedudukan geografi dan arahnya berdasarkan pemerhatian cakerawala. Kelaskan berperahu bawah 797.1 Celestial navigation (determination of geographical position and direction from observation of celestial bodies). Class boating in 797.1 Kronologi (masa). Kelaskan pembuatan jam dan jam tangan bawah 681 Chronology (time). Class manufacture of clocks and watches in 681 Takwim Calenders Horologi. Termasuk alat-alat menyukat masa seperti jam, jam matahari dan kaca waktu Horology. Including instruments for measuring time e.g. clocks, dials and hour glasses Fizik Physics

[.86] .9 .98 527

529

.3 .7

530

310

.07 .1

Pengajaran dan pembelajaran fizik Teaching and learning physics Teori dan fizik matematik. Kelaskan di sini teori relative. Termasuk kuantum, matriks, gelombang Theories and mathematical physics. Class here relativity theory Jirim (sifat-sifat fizikal dan kelakuan benda dalam bentuk molekul, atom, fizik nuclear, bunyi dan gegaran yang berkaitan, cahaya, haba, elektrik, elektronik, kemagnetan, kaji daya kuantum). Termasuk osmosis, pemindahan fenomena States of matter (physical properties and behavior of matter as states, molecular, atomic nuclear physics, sound and related vibrations, light, heat, electronics magnetism, quantum mechanics). Including osmosis, transport phenomena Instrumentasi. Kelaskan di sini pengajaran fizik, percubaan fizik dan panduan makmal, radas untuk kawalan, ukuran dan kajian Instrumentation. Class here physics experiments, laboratory manuals, apparatus for measurement, control and recording Kaji daya klasik (mekanik) Classical mechanics Kaji daya gerak, kaji daya static, kaji daya zarah Dynamics, statics, particles mechanics Ketumpatan statik Termasuk sifat laku, grafik kaji daya statik Solid statics. Including inerlia, graphic statics

.4

.7

531 .1 .2

311

.3

Ketumpatan dinamiks, (kinetics dan kinematics). Termasuk pengaliran, kilas Solid dynamics (solid kinetics, kinematics). Including flow, torque Getaran Vibrations Ayunan Oscillation Gelombang Waves Tekanan dan ubah bentuk Termasuk hukum Hooke Stresses and deformation Including Hooke’s Law Geseran dan kelikatan pepejal Friction and viscosity of solids Jisim dan gravity pepejal, bebalang Mass and gravity of solids, projectiles Tenaga Energy Mesin ringkas Kelaskan di sini tuas, takal Simple machines Class here lever, pulley Kaji daya bendalir Mechanics of fluids

.32 .322 .33 .382

.4 .5 .6 .8

532

312

.007 .2

Pendidikan, penyelidikan dan topik yang berkaitan Education, research, related topics Hidrostatik, keapongan, inersia, penghantaran dan perpindahan tekanan Hydrostatics. Including buoyancy, inertia transmission of pressure Jisim, ketumpatan, graviti cecair yang jitu Mass, density, specific gravity of liquids Hidrodinamik (ilmu kinetic dan kinematik cecair – pergerakan cecair dan daya yang bertindak di atasnya) Hydrodynamics (kinetics and kinematics of liquid – motion of liquids and forces affecting it) Kaji daya gas Mechanics of gases Statik, ketumpatan, jisim, graviti jitu Statics, mass, density, specific gravity Dinamik (kinetiks dan kinematiks) Dynamics (kinetics and kinematics) Aeromekanik Aeromechanics Teori gas kinetik Kinetic theory of gases Bunyi dan getaran yang berkaitan Sound and related vibration Penerbitan bunyi Generation of sound

.4 .5

533 .1 .2 .6 .7 534 .1

313

.2 .3 .5 535 .2 .3 .4 .5 .6 536 .2 .3 .4

Pemindahan dan penghantaran bunyi Transmission of sound Ciri-ciri bunyi Characteristics of sound Getaran bunyi Vibrations related to sound Pencahayan dan fenomena parafotik Light and paraphotic phenomena (Ilmu) optik fizik Physical optics Pemindahan, penyerapan, pengeluaran cahaya Transmission, absorption, emission of light Sebaran, gangguan, bezaan cahaya yang kelihatan Dispersion, interference, difference of visible light Alur gelombang. Kelaskan laser dalam 621.36 Beams. Class lasers in 621.36 Warna Colour Haba Heat Pemindahan haba Heat transfer (transmission) Pancaran haba dan kesan pada jirim ke atas haba Radiation and related phenomena Kesan haba ke atas jirim Effects of heat on matter

314

.5 .6 .7 537 .2 .5

Suhu Temperature Muatan haba dan haba jitu Heat capacity and specific heats Thermodinamik Thermodynamics Elektrik dan elektronik Electricity and electronics Ilmu elektrostatik Electrostatics Elektronik. Termasuk sinar-X dan sinaran gama. Lihat 616 dan 621.38 Electronics. Including x-ray and gamma-ray electronics. See 616 and 621.38 Elektrodinamik dan thermoelektrik Electrodynamics and thermoelectricity Kemagnetan Magnetism Magnet dan aruhan kemagnetan Magnets and magnetic induction Sifat-sifat magnet dan fenomena Magnet properties and phenomena Fizik moden Termasuk fizik molekul, atom dan nuclear Kelaskan di sini fizik kimia Modern physics Including moleculars, atomic, nuclear physics. Class here chemical physics

.6 538 .2 .3 539

315

.1 .2 .6 .7 540 .1 541

Binaan jirim Structure of matter Pancaran tenaga Radiations (radiant energy) Molekul fizik Molecular physics Fizik atom dan nuclear Atomic and nuclear physics Kimia dan sains yang berkaitan Chemistry and allied sciences Falsafah dan teori Philosophy and theory Kimia fizik dan teori Kelaskan di sini teori kaji daya gerak haba (thermodinamik) Physical and theoretical chemistry Class here theory of thermodynamics Teori kimia Theoretical chemistry Struktur atom, hokum jadual dan penjadualan Atomic structure, periodicity and periodic law Kimia fizik Kelaskan fizik kimia bawah 539 Physical chemistry Class chemical physics in 539 Makmal, radas, peralatan, panduan, percubaan Lihat juga 530.7 Laboratories, apparatus, equipment, manual, experiments. See also 530.7

.2 .24 .3

542

316

experiments. See also 530.7 543 544 Kimia analisis. Analisis umum Analytical chemistry. General analysis Analisis kualitatif Sistem mikro dan kaedah separuh kuantitatif dan prosedur untuk mengesan dan mengenal konstituen bahan termasuk kaedah haba, analisis gas, resapan, kaedah mikro dan separuh mikro Qualitative analysis Systematic micro and semi quantitative methods and procedures for detecting and identifying constituents of a substance including thermal method, gas analysis, diffusion analysis, micro and semimicro methods Analisis kuantitatif Penentuan banyak konstituen dalam sesuatu bahan. Termasuk analisis isi padu metrik Quantitative analysis Determination of amount of a constituent in a substance. Including volumetric analysis Ilmu kimia tak organic Inorganic chemistry Hidrogen dan sebatiannya Hydrogen and its compounds Air Water Asid Acids

545

546 .2 .22 .24

317

.3 .31 .34 .7 .71 .72 .73 .75 547 .1

Logam, sebatian dan campurannya Metals, their compounds and mixtures Unsur-unsur logam Metallic elements Garam Salt Bukan logam. Termasuk sulfur Non-metals. Including sulphur Nitrogen Nitrogen Oksigen Oxygen Halogen Halogen Gas Nadir Rare Gas Kimia Organik Organic chemistry Kimia fizik dan teori. Termasuk vitamin. Kelaskan biokimia dan biofizik bawah 574.19 Physical and theoretical chemistry. Including vitamins. Class biochemistry and biophysic in 574.19 Sintesis dan tindak balas yang dinamakan seperti reaksi Wurtz-Fittig, penyahidrogenan, meragi. Lihat 660-669 bagi kimia perindustrian. Synthesis and named reactions. Examples WurtzFittig reactions, dehydrogenation, fermentation Industrial chemistry see 660-669.

.2

318

Industrial chemistry see 660-669. .3 .8 548 .3 .8 Kimia analisis Analytical chemistry Bahan-bahan organik lain Other organic substance Kristalografi Crystallography Kristalografi kimia Chemical crystallography Fizikal dan struktur kristalografi (kajihablur) Termasuk kristalografi geometri Physical and structural crystallography. Including geometrical crystallography Kristalografi optik Optical crystallography Mineralogi Mineralogy Kajian menentukan galian Determinative mineralogy Unsur-unsur semula jadi Native elements Logam-logam, sebatian dan campurannya Metals, their compound and mixtures Separuh logam Semi metals

.9 549 .1 .2 .23 .25

319

.27 .3 .4 .5 .6 .7 .732 .78 550 551 .1

Bukan logam Non-metals Sulfida, sulfosalt, logam-logam yang berkaitan Sulphides, sulfosalts, related minerals Halide Halide Oksida Oxides Silikat Silicates Galian-galian lain Other minerals Nitrat Nitrates Karbonat Carbonates Sains bumi Earth sciences Geologi, kaji cuaca, kaji air am Geology, meterology, general hydrology Struktur dan sifat di bahagian kerak bumi dan dunia lain Gross structure and properties of the earth and other worlds Fenomena plutonik Plutonic phenomena

.2

320

.21 .22 .3

Gunung berapi. Lihat juga 904.5 Volcanoes. See also 904.5 Gempa bumi Earthquakes Permukaan dan proses eksogen dan agen hakisan luluhawa. Termasuk runtuhan salji. Kealskan kilang air batu bawah 621.5 Surfaces and exogenous process and their agents. Including avalanches, glaciers. Class ice factory 621.5 Geomorfologi dan hidrosfera Geomorphology and hydrosphere Tanah gersang (padang pasir, gurun) Arid land geomorphology (desert) Kepulauan. Termasuk terumbu karang Islands. Including reefs Gunung, dataran, bukit, lurah dan gua Mountains, plateau, hills, valleys and caves Tanah datar dan kawasan pantai. Termasuk delta Plane and coastal region. Including deltas, peaches Kajian samudera (Launtan Atlantik, Pasifik dan Meditteranean) Oceanography (Atlantic, Pacific, Meditteranean Sea) Kajian samudera seperti ombak, air pasang surut dan arus samudera Dynamic oceanography e.g. waves, tides and ocean currents

551.4 .415 .42 .43 .4 .46

.47

321

.48 .5

Banjir. Termasuk perigi, tasik, kolam dan sungai Floods. Including spring, wells, lakes, ponds and rivers Kaji cuaca. Kelaskan di sini klimatologi dan cuaca termasuk hujan Meteorology. Class here climatology and weather include rainfall Tekanan atmosfera Atmospheric pressure Pembentukan atmosfera dan gangguan (Kelaskan di sini taufan, siklon, tornado) Atmospheric formation and disturbances (Class here typhoon, cyclones and tornado) Elektrik atmosfera dan optik Atmospheric electricity and optics Hidrometeorologi. Termasuk embun, lapisan air dan musim kemarau. Kelaskan di sini banjir 551.48 Hydrometeorology. Including dews, glazes, drought. Class flood in 551.48 Klimatologi dan cuaca Climatology and weather Kimia bumi Geochemistry Kaji batu-batan Petrology (Rocks) Batu igneus Igneous rocks

.54 .55

551.56 .57

.6 .9 552 .1

322

.2 .4 .5 553 .1

Batu gunung berapi dan batuan Volcanic products and rocks Batuan metamorf Metamorphic Batuan endapan Sedimentary rocks Geologi ekonomi (contoh: petroleum dan gas asli) Economic geology (e.g. petroleum dan natural gas) Pembentukan dan struktur mendapan. Termasuk bahan berbentuk karbon dan logam besi Formation and structure of deposits. Including iron and carbonaceous materials Struktur dan ukiran batu. Termasuk batu permata, batu marmar, pasir dan gas tak organik Structural and sculptural stone. Including gems, marbles, sands, inorganic gases Air. Termasuk ais, air galian dan mata air Water. Including ice, mineral water, ground water 554-559 Geologi dan kajian geologi dari sudut benua, negara dan tempatan dalam dunia moden dan angkasa lepas. Class here geology and geological surveys by continent, country, locality in modern world; extraterrestial worlds Add to base number 55 notation 4-9 from Table 2 e.g. Geology of Japan 555.2

.5

.7

323

554 555 556 557 558 559 555 555.95 560

Sains Bumi di Eropah Earth Science in Europe Sains Bumi di Asia Earth Science in Asia Sains Bumi di Afrika Earth Science in Afrika Sains Bumi di Amerika Utara Earth Science in North America Sains Bumi di Amerika Selatan Earth Science in South America Sains Bumi di negara-negara lain di dunia Earth Science in other countries of the world

Geologi Geology Geologi di Malaysia Geology in Malaysia Paleontology. Paleozoologi (tumbuhan fosil dan binatang). Kelaskan di sini dinosaur dan binatang prasejarah Paleontology. Paleozoology. (fosil plants and animals). Class here dinosaurs and prehistoric animals Paleobotani (fosil tumbuhan) Paleobotany Fosil invertebrate Fossil Invertebrates Fosil protozoa dan fosil-fosil sejenis yang lain Fossil protozoa and other simple fossil

561 562 563

324

564 565 566 567 .3 .6 .9 568 569 570 572

Fosil moluska Fossil mollusca and molluscoidea Fosil invertebrate lain Other fossil invertebrates Fosil vertebrata Fossil vertebrates Fosil binatang berdarah sejuk Fossil cold-blooded vertebrates Ikan Fishes Amfibia Amphibia Reptilia seperti binatang dinosaur Reptilia e.g. dinosaurs Fosil burung Fossil birds Fosil mamalia Fossil mammalian Sains hayat Life science Ras manusia (etnologi) Termasuk asal usul, taburan, sifat-sifat fizikal bangsa Human races (ethnology). Including origin, distribution, physical characteristics of races Antropologi fizikal. Termasuk manusia prasejarah, kesan pesekitaran terhadap bentuk badan, pewarnaan kulit, ukuran. Kelaskan antropologi kebudayaan bawah 301.2

573

325

kebudayaan bawah 301.2 Physical anthropology. Including prehistoric man, environmental effects on physique, pigmentation measurements. Class human anthropology in 301.2 574 .1 .11 .12 .13 .14 .16 .17 574.19 .2 .3 Biologi Biology Fisiologi Physiology Peredaran darah Blood circulation Pernafasan Respiration Pemakanan dan metabolisme Nutrition and metabolism Rembesan dan pengumuhan Secretion and excretion Pembiakan Reproduction Histogenesis (pembentukan tisu) Histogenesis (formation and differentiation of tissues) Biofizik dan biokimia Biophysics and biochemistry Patologi (ilmu kaji penyakit) Pathology Penyuburan dan kematangan Development and maturation

326

.4

Anatomi dan morfologi Kelaskan anatomi embrio bawah 475.3 Anatomy and morphology Class anatomy embryo in 574.3 Ekologi. Termasuk pencemaran di dataran, pantai, tundra dan kawasan yang terkawal Ecology. Including land, seashore, tundras, protective and adaptation of climates Biologi ekonomi Economy biology Sel tisu dan biologi molekul Tissue cellular, molecular biology Biologi akuatik, biologi laut. Kelaskan kerja yang berkaitan dengan laut seperti ternakan air payau Aquatic biology, marine biology. Class comprehensive works on marine and fresh water biology of specific continents and countries Evolusi organik dan kaji baka dan keturunan Organic evolution and genetics Mikrobiogi Microbiology Penggunaan mikroskop dlam biologi Microscopy in biology Koleksi dan pengawetan. Contoh: mengeraskan binatang Collections and preservation of biological specimens

.5

.6 .8 .92

575 576 578 579

327

.1 580

Pengawetan spesimen Preserving total specimens Sains botani. Kelaskan di sini herbarium, bahan pameran, kebun, kaji tumbuhan Botanical sciences Class here herbarium, exhibits, botanical garden Botani Botany Fisiologi tumbuhan Physiology of plants Penyuburan dan kematangan tumbuhan Development and maturation of plants Anatomi dan morfologi tumbuhan Anatomy and morphology of plants Ekologi tumbuhan Ecology of plants Ekonomi botani. Termasuk tumbuhan ekonomi seperti herba dan tumbuhan beracun Economic botany. Including beneficial plants, weeds, herbs and poisonous plants Tumbuhan berbiji Spermatophyia (seed-bearing plants) Anatomi dan morfologi Anatomy and morphology Benih organ pembiakan Seed producing organs Buah-buahan Fruits

581 .1 .3 .4 .5 .6

582 .04 .0463 .0464

328

.0467 .1 .12

Biji benih Seeds Kumpulan tumbuhan yang tidak bertaksonomi Non-taxonomic groups Tumbuhan herba. Ttumbuhan yang berbunga dan tidak berbunga Herbaceous plants. Including flowering and nonflowering Tumbuhan renek yang menjalar dan memanjat, jenis herba Herbaceous shrub and vines Tumbuhan berkayu. Termasuk tumbuhan renek dan tumbuhan menjalar dan memanjat, berbatang keras Woody plants Pokok-pokok Trees Tumbuhan berbunga. Termasuk dikotiledon Flowering plants. Including dicotyledons Tanaman jenis kacang. Termasuk alfalfa, kacang soya, asam jawa dan tumbuhan mulberi Luguminales and related order. Including alfalfa, beans, peanuts, soy beans, tamarind, mulberry trees Rosaceae (tumbuhan kumpulan ros). Termasuk epal, aprikot, ceri, plum, strawberi, lai. Kelaskan kacang hortikultur bawah 635 Rosaceae (Rose family. Includes almonds, apples, apricots, cherry, plum, pear, strawberries. Class horticulture beans in 635

.14

.15

.16 583 .3

.372

329

.4

.9

Myrtales seperti jambu, tumbuhan kumpulan bakau, kaktus, kerot Myrtles. Includes guava, mangrove family, cactus, and carrots Apertalae. Termasuk kumpulan rempah, ubi kayu, getah dan minyak zaiton Apertalae. Includes pepper family, spurge family (tapioca, rubber and castor oil) Monokotiledon. Lihat 583 Monocotyledons Orkid Orchidale Zingiberales. Termasuk keluarga halia, nanas, keladi dan rami Zingiberales. Including ginger family, pineapple, yam and Manila hemp Tumbuhan keluarga teratai Liliaceae Kumpulan tumbuhan kelapa dan kelapa sawit, rotan dan kurma Palmales. Including coconut, palm, betel nut, dates raffia, rattan Graminales. Termasuk kumpulan tumbuhan rumputrumpai, tebu dan jagung Graminales. Including grasses, sugar-canes, maize Gymnospermae (biji benih bogel) Gymnospermae (naked seed plants)

584 .15 .2

.3 .5

.9

585

330

.1 .9 586 587 588 589 .1 .2 .3 589.9 590

Gneticae. Termasuk tumbuhan teh Gneticae. Including tea Cycadales. Tumbuhan jenis rumbia Cycadales. Including sago palm Tumbuhan jenis pembiakan dengan sepora Seedless plants Pteridophyta. Termasuk paku-pakis Pteridophyta. Including ferns Bryophyta. Termasuk lumut Bryophyta. Including mosses Talofita Thallophyta Lumut Lichens Kulat Fungi Rumpair Alga Algae Kaji kuman jenis-jenis virus (bakteria) Bacteria Zoologi Kelaskan di sini zoo, taman haiwan Zoology Class here zoos, zoological gardens Zoologi. Termasuk jenis haiwan yang jarang terdapat dan akan pupus Zoology. Including rare, vanishing and extinct animals

591

331

.1 .16 .2 .4 .5 .6 .9595

Fisiologi haiwan Physiology of animals Pembiakan. Termasuk telur Reproduction. Including eggs Patologi haiwan Pathology of animals Anatomi dan morfologi haiwan Anatomy and morphology of animals Ekologi haiwan Ecology of animals Bidang zoology Economic zoology Haiwan di Malaysia Animals of Malaysia 592-599 Kumpulan haiwan yang khusus Specific animals and groups of animals

592 593 594

Haiwan invertebrate Invertebrates Protozoa dan haiwan-haiwan lain Protozoa and other simple animals Karang, moluska dan invertebrate berkulit cengkerang keras. Kelaskan kumpulan invertebrate kulit keras seperti ketam dan udang bawah 595.3 Shells, mollusks

332

595

Haiwan invertebrate yang lain Kelaskan di sini cacing-cacing Other invertebrates. Class here worms Anthropoda Antropoda Krustasia (kumpulan binatang contoh: ketam dan udang) Crystacea berkulit keras,

.2 .3

.4

Haiwan arakida. Termasuk jengking, labah-labah, hama, dan cengkerik Arachida. Including scorpions, spider, mites and ticks Protoneat. Termasuk lipan dan ulat gonggok Protoneat. Including millipedes, centipedes Serangga. Kelaskan di sini kumbang, nyamuk, semut, lebah, lipas, anai-anai, lalat, penyengat Insects. Class here beerles, mosquitoes, ants, bees Haiwan vertebrata Vertebrates Ikan (vertebrata berdarah sejuk) Fishes (cold-blooded vertebrates) Amfibia Termasuk katak, katak puru, salamander Amphibians. Including frogs, toads, salamanders Reptilia. Termasuk penyu, buaya, ular, cicak Reptilia. Including turtles, alligators, snakes, lizards

.6 .7

596 597 .6

.9

333

598

Burung. Kelaskan di sini karya lengkap tentang semua jenis burung termasuk mengkaji burung Birds. Class here comprehensive works on all kinds of birds, including bird watching Mamalia Kelaskan anatomi manusia bawah 611 Mammals. Class human anatomy in 611 Marsupial (haiwan kendong) Termasuk kanggaru, koala dan haiwan-haiwan kendong yang lain Marsupials. Including kangaroos, koalas and other marsupials Unguiculata. Termasuk tikus, landak, tupai Unguiculata. Including mice, guinea porcupines, squirrels Keluang dan kelawar Bats Mamalia laut. Kelaskan di sini paus, lumba-lumba Marine mammals (cetacean and siremia). Class here whales, dolphins, propoies Haiwan-haiwan yang berkaki empat Contoh: kuda, badak sumbu, lembu, kambing, kucing, beruang, anjing dan anjing laut Four-legged animals. Examples: horse, cats, bear and seal Primat Termasuk beruk, kera, orang utan, gorilla. Primates Including monkeys, chimpanzees, gorillas pigs,

599

.2

.3

.4 599.5

.7

.8

334

.9

Manusia Hominidae (man) 600 TEKNOLOGI Technology

601 602 603 604 604.2

Falsafah dan teori Philosophy and theory Kumpulan beraneka jenis. Termasuk buku panduan Miscellany Kamus, ensiklopedia, konkordans Dictionary, encyclopedia, concordances Teknologi am General technology Lukisan teknik dan mekanikal Kelaskan lukisan di bawah 741 Technical drawing. Class here engineering graphics, drafting illustrations Persediaan dan pembacaan salinan seperti cetakan fografi. Fotostat Preparation and reading of copies, blueprints, Photostat Teknologi pembuangan Waste technology Majalah Serial publications

.25

.6 605

335

606 607 607.34

Organisasi dan pentadbiran Organizations Pendidikan, penyelidikan dan topik yang berkaitan Education, research and related topics Muzium, pameran, pertunjukkan Kelaskan bangunan muzium 727.6 Museums, exhibits, fairs, expositions Ciptaan dan paten Inventions and patents Sejarah rekaan History of inventions Sains perubatan Medical science Organisasi profesional perubatan Meliputi organisasi perniagaan perubatan. Kelaskan bulan sabit merah bawah 361.1 Organizations and personnel Pegawai perubatan yang khusus Specific kinds of medical personnel Ilmu kedoktoran dan perubatan Kelaskan doctor, pembantu hospital 926 Physicians Pendidikan, penyelidikan dan topik yang berkaitan Education research related topics Kejururawatan dan perkhidmatan perubatan juruteknik dan pembantu hospital Nursing and services of medical technicians and assistants

608 609 610 .6

.695 .6952

.7 .73

336

611 611.1 .12 .13 .14 611.2 .21 .24 .3 .31 .313 .314 .316

Anatomi manusia, sitologi, kaji hayat tisu Human anatomy, cytology, tissue biology Organ kardiovaskular Cardiovascular organ Jantung Heart Arteri Arteries Urat; vena Veins Organ pernafasan Respiratory organs Hidung Nose Paru-paru Lungs Organ penghadaman makanan Digestive tract organs Mulut Mouth Lidah Tongue Gigi Teeth Kelenjar air liur Salivary glands

337

.317 .318 .32 611.33 .34 .37 .4 .41 .6 .7 .8 .81 .82

Bibir Lips Pipi Cheeks Tekak dan kerongkong (tonsils) Throats, tonsils Perut Stomach Usus Intestine Pankreas Pancreas Organ limpa dan kelenjar Lymphatic and glandular organs Limpa Spleen Organ urogenital Urogential organs Motor dan organ integument Motor and integumentary organs Sistem saraf dan organ deria Nervous systems and sense organs Otak Brain Saraf (spina) tunjang Spinal cord

338

.84 .85 .9 612

Mata Eyes Telinga Ears Bahagian dan anatomi topografi Regional and topographical anatomy Fisiologi organ manusia Fungsi, biofizik, biokimia tentang tubuh manusia Human physiology Darah dan peredarannya. Termasuk fungsi dan sistem organ Blood and circulation. Including function and system of organs Pernafasan. Termasuk fisiologi hidung Respiration. Including physiology of the nose Pembiakan, proses embrio, pertumbuhan kanakkanak dan kematangannya Reproduction, development of embryo, children and maturity Biokimia. Termasuk keletihan, suara pertuturan Biochemistry. Including fatique product total physiology of physical movements, voice and speech Promosi kesihatan umum Promotion of health Ilmu kaji diet. Termasuk elemen khasiat makanan seperti lemak, protein karbohidrat Dietetics. Including specific nutritive elements (fats, protein, carbohydrates)

.1

.2 .6

.7 613 .3

339

.4

Kebersihan diri dan topik yang berkaitan. Kelaskan pengurusan diri bawah 646.7 Personal cleanliness and related topics. Class personal grooming in 646.7 Pakaian dan alat-alat persolekan Clothing and cosmetics Kesesuaian fizikal dan kajian lengkap tentang pemakanan Physical fitness and comprehensive work of diet Yoga fizikal Physical yoga Gerak badan dan aktiviti sukan. Termasuk latihan kesesuian fizikal Dalam aerobik, karate, silat Exercise and sports activities. Including fitness training for sports, aerobic, dancing, karate and silat Berehat, tidur Relaxation, rest, sleep Penyalahgunaan bahan seperti penyalahgunaan dadah, ketagihan minuman keras, tembakau Substance abuse (drug abuse) Pendidikan jantina. Termasuk perancang keluarga Birth control and sex hygiene Perancang keluarga Birth control (contraception)

.48 .7

.7046 .71

.79 .8

613.9 .94

340

.95 614

Kesihatan seks Sex hygiene Perubatan forensik, kejadian penyakit, perubatan mencegah penyakit Forensic medicine, incidence of disease, public preventive medicine Penyebaran, cara mengawal penyakit Incidence, distribution, control of diseases Pembawa penyakit seperti serangga dan cara mengawalnya Disease carrier and their control Ubat pencegah Public preventive medicine Penyebaran cara mengawal penyakit yang tertentu. Contoh: demam panas, kolera, cacar dan lain-lain Incidence of and public measure to prevent specific diseases and kinds of disease. Example: typhoid, cholera, smallpox etc. Demam panas Typhoid fever Kolera Cholera Penyakit disenteri (berak darah) Dysentery Penyakit cirit-birit Diarrhoea

.4 .43

.44 .5

.5112 .514 .516 .517

341

.518 .521 .523 .525 .526 .541 .542 .571 .5996 .5997 615 .1 .3

Demam selesema Influenza Cacar Smallpox Demam campak Measles Penyakit cacar Chicken pox Penyakit riket Rickettsial diseases Demam kuning Yellow fever Batuk kering Tuberculosis Demam denggi Dengue fever Penyakit gigi Dental diseases Penyakit mata Eye diseases Farmakologi dan terapeutik Pharmacology and therapeutics Dadah Drugs Vitamin seperti minyak ikan Vitamins for example fish-liver oil

342

.5 .8

Terapeutik. Termasuk homeopati Therapeutics. Includes homeopathy Terapi khusus dan pelbagai jenis terapi yang tertentu. Termasuk akupuntur, rawatan elektro Specific therapies and kind of therapies. Includes acupuncture, electrotherapy Toksikologi. Kelaskan racun dan keracunan. Termasuk makanan beracun Toxicology. Class here poisons and poisoning. Including poisonous food Penyakit. Termasuk sebab-sebabnya, kesan, penentuan penyakit, ramalan sakit, rawatan. Kelaskan di sini semua penyakit seperti selesema, paru-paru berair dan sakit tekak Diseases. Including causes, effects, diagnoses, prognosis, treatment Class here all kinds of diseases. Including common cold, bronchitis, pneumonia .001 .003-.007 Falsafah dan teori Nombor pembahagian sama

.9

616

.8

Penyakit sistem saraf dan otak. Termasuk psikiatri dan cacat pertuturan Diseases of the nervous system and mental disorder Including psychiatry and speech disorder Penyakit-penyakit yang lain seperti batuk kering dan taun (kolera) Other diseases e.g. tuberculosis, cholera

.9

343

617 .0232 .1 .3

Pelbagai cabang perubatan dalam bidang pembedahan Miscellaneous branches of medicine and surgery Doktor pakar bedah Surgeons Luka dan kecederaan Wounds and injuries Ortopedik. Kelaskan di sini tentang rawatan penyakit yang berhubung dengan kepala, tengkuk, dada dan tulang belakang Orthopedics. Class here treatment of chronic diseases of head, neck, chest and spine Pembedahan pada sistem. Termasuk pembedahan jantung, urat, buah pinggang, pundit-pundi, tulang, otot-otot Surgey by systems. Including heart, arteries, veins, kidneys, bladder, bones muscles Pembedahan dan rawatan pergigian. Termasuk mencabut, menampal lubang dan membuat gigi palsu Dentistry. Including extraction, cavities, dentures Pembedahan dan rawatan mata. Termasuk sakit kornea, kanta dan buta warna Opthalmology. Including diseases of corneas, lenses, color blindness Pembedahan dan rawatan otot pendengaran (audiologi). Termasuk alat Bantu pendengaran Otology and audiology. Including diseases of auditory canals, deafness, hearing aids.

.4

.6

.7

.8

344

618

Pelbagai cabang penyakit. Ginekologi dan perbidanan Other branches of medicine. Gynecology and obstetrics Ginekologi. Termasuk pembedahan dan jenis penyakit ovari, tiub falopio, uterus, vulva, putus haid, mandul dan buah dada Gynecology. Including surgery and diseases of the ovaries, fallopian tubes, uterus, vulva, menopause, infertility, breast Obstetrik (perbidanan). Termasuk jagaan kandungan dan persediaan kelahiran dan kehamilan berganda Obstetrics. Including prenatal care and preparation for birth, multiple pregnancy. Class surgery in 618.8 Penyakit dan masalah kehamilan. Termasuk keguguran, masalah janin, urat saraf Diseases and complication of pregnancy. Including miscarriage, abortion, foetal disorder, nervous system Kelahiran bayi (pelahiran). Termasuk pelahiran bermasalah Childbirth (labour). Including complicated labour Pembedahan obstetrik. Termasuk pembedahan Caesar dan pembangunan plasenta Obstetrical surgery. Including caesarean section, surgical removal of placenta Pediatrik dan geriatric. Termasuk penyakit dan kematian bayi Pediatrics and geriatrics. Including diseases of infant and death

.1

.2

.3

.4

.8

.9

345

620 .003 621 621.3

Kejuruteraan Engineering and allied operations Kamus dan ensiklopedia Dictionaries and encyclopedias Fizik gunaan Applied physics Kejuruteraan elektrik, elektronik, elektromagnet, komunikasi, komputer dan kejuruteraan cahaya. Kelaskan di sini laser Electrical, Engineering, electronic, electromagnetic, communications, computer engineering and lighting Class here lasers Kejuruteraan elektronik dan perhubungan. Kelaskan perkhidmatan komputer pejabat dalam 651.8 Electronic and communication engineering. Class here computer communication for office functions in 651.8 Kejuruteraan radio Radio engineering Kejuruteraan televisyen Television engineering

.38

.384 .388

.39

Komputer (dahulu 621.38). Termasuk komputer tertentu untuk kerja am dan perisian yang tertentu. CD-ROM dan memori komputer RAM dan ROM Computer (formerly 621.38). Includes general works on specific types of computer, softwares, storage, CD-ROM and its memory RAM and ROM

346

621.4

Kejuruteraan haba Kelaskan di sini pembakaran dalaman dan luaran, turbin gas, jet, roket dan diesel; motor wap dan elektrik; tenaga solar dan loji nuklear Heat engineering and prime movers. Class here internal and external combustion, gas turbine, jet, rocket and diesel engines; air and electric motor; solar energy and nuclear plants Teknologi pneumatik, vakum dan suhu rendah. Kelaskan di sini penyejukan dan pembuatan ais Pneumatic, vacuum and low temperature technology. Class here refrigeration and ice manufacture Kipas angina, alat peniup, pam Fans, blowers, pumps Kejuruteraan mesin Machine engineering Perkakas dan alat perkilangan termasuk gerudi Tools fabcricating equipment including drilling and boring Kejuruteraan melombong dan topik yang berkaitan Mining and related operations Jenis dan teknik melombong Mining for specific materials Pengaliran lombong Mine drainage Cara memproses bijih. Termasuk bijih besi dan timah Ore processing

621.5

.6 .8 .9 622 .3 .5 .7

347

.8 623

Kesihatan dan keselamatan lombong Mine health and safety Kejuruteraan tentera darat dan laut. Kemahiran belayar. Untuk teknik dan sains ketenteraan, cara peperangan dan pertahanan lihat 355 Military and nautical engineering. Seamanship Kubu pertahanan Fortifications (forts and fortresses) Pendekatan dari segi sejarah dan geografi Historical and geographical treatment Add to base number 623.19 notation from table 2 e.g. Fortress of Malacca 623.19595

.1 .19

.4

Ordnance. (alat-alat senjata tentera). Termasuk senjata angkasa lepas, peluru berpandu dan sebagainya Ordnance. Including space artillery, chemical, missiles and explosives Kejuruteraan nautika dan pakar laut Nautical engineering and seamanship Arkitek kapal perang Naval architecture Limbungan kapal Shipyards Kejuruteraan awam Civil engineering

.8 .81 .83 624

348

.2 625 .1 .2

Jenis-jenis jambatan Bridges Kejuruteraan kereta api, jalan raya, lebuh raya Engineering of railroads, roads and highways Laluan kereta api Railroads Kereta api dan jenis bentuk gerabak, kepala kereta api Railroad rolling stock. Including gear for specific type of cars, locomotives e.g. diesel, steam Sistem transit laju Rapid transit systems Kereta kabel Cabel and aerial railways Jalan raya Roads Kejuruteraan hidraulik Hydraulic engineering Alur pelayaran darat. Termasuk sungai, tasik dan kerja pembaikan tebing Inland waterways. Including rivers and streams, canals, ship canals, lakes, earthwork, bank protection and reinforcement Pelabuhan dan dermaga Harbours, ports, docks Operasi bawah air. Termasuk kapal korek, gerudi dan letupan

.4 625.5 .7 627 .1

.2 .7

349

Underwater operations. Including dredging, drilling, blasting .8 628 Empangan dan tangki air Dams and reservoirs Kejuruteraan sanitari dan perbandaran. Termasuk teknologi api. Kejuruteraan perlindungan alam sekitar Sanitary and municipal engineering. Including fire technology, environmental protection engineering Bekalan air Water supply Teknologi buangan. Termasuk tandas awam dan pembersihan jalan Waste technology. Including public toilets and street cleaning Teknologi pencemaran dan kejuruteraan industri sanitasi Pollution technology and industrial sanitation engineering Teknologi keselamatan dan kawalan kebakaran Fire safety and fire-fighting technology Cawangan kejuruteraan yang lain Other branches of engineering Kejuruteraan pengangkutan Transportation engineering Kejuruteraan penerbangan angkasa Aerospace engineering

628.1 .4

.5

.9 629 .04 .1

350

.2 .4 .8 630

Kenderaan darat berenjin Motor land vehicles and cycles Ilmu angkasawan Astronautics Kejuruteraan kawalan automatik Automatic control engineering Pertanian dan teknologi yang berkaitan. Kelaskan ladang, peladangan dan kerja penanaman ladang Agriculture and related technologies. Class here farming farm, comprehensive works on plant crops Tanaman dan hasilnya Crops and its productions Peralatan pertanian dan kelengkapan mesin Agricultural tools, machinery, equipment Sains tanah dan pemeliharaan tanah. Termasuk kerja membaja, tanaman bergilir, tanaman tutup bumi Soil science. Including soil fertility, erosion and its control, crop rotation and cover crops Menanam dan menuai Cultivation and harvesting Pengairan dan penakungan air Irrigation and water conservation Penggunaan baja dan keadaan tanah Use of fertilizers and soil conditions Kerosakan, penyakit, perosak tumbuhan Plant injuries, diseases, pests

631 .3 .4

.5 .7 .8 632

351

.1 .3 .4 .5

Kerosakan akibat malapetaka alam Environment injuries Penyakit kerana bacteria Bacterial diseases Penyakit kulat Fungus diseases Tumbuhan perosak. Termasuk tumbuhan parasit dan rumpai Harmful plants. Including parasites and weeds Haiwan perosak Animal pests Serangga perosak Insects pests Pengawalan serangga, tumbuhan perosak dan kawalan penyakit tumbuhan General topic of pest, harmful plants, diseases control Tanaman ladang Termasuk bijirin, tanaman kebun lihat 635 Field and plantation crops garden crops see 635 Bijirin, termasuk padi, gandum Cereal grains (cereals). Including padi, wheat Makanan ternak. Termasuk padang rumput Forage crops. Including pastures and grasses Tanaman jenis kacang. Termasuk alfafa, kacang duduk, kacang soya Legumes and other forage crops. Including alfafa, cowpeas, soybeans

.6 .7 .9

633

.1 .2 .3

352

[.4] .5 .6 .7

Dipindahkan ke nombor 635.1 Tumbuhan rami (gentian) termasuk kapas dan jut Fibre crops Gula dan tanaman berkanji Sugar syrup, starch crops Tanaman alkaloid termasuk tembakau, the, kopi dan koko Alkaloid crops include tobacco, tea, coffee and cocoas Tanaman industri termasuk pokok getah, kelapa sawit. Kelaskan buah-buahan tropika bawah 634.6 Other crops grown for industrial processing include rubber and palm oil. Class tropical fruits in 634.6 Dusun, buah-buahan, perhutanan. Termasuk semua jenis buah-buahan dan kacang Kelaskan di sini buah-buahan jenis limau, nanas, pisang, kelapa, buah gajus Orchards, fruit, forestry. Including all kinds of fruits and nuts. Class here citrus fruits, pineapple, bananas, coconuts, cashews Epal Apple Limau Oranges Buah-buahan tropika dan subtropika. Termasuk kelapa, kurma, betik, manggis. Kelaskan tanaman industri bawah 633.8 Tropical fruits and subtropical fruits. Including

.8

634

.11 .31 .6

353

coconuts, dates, papaya, mangosteen. Class crops grown for industrial processing 633.8 .8 .9 635 Anggur Grapes Perhutanan Forestry Tanaman kebun dan sayur-sayuran. Kelaskan di sini keledek, sayur-sayuran daun, timun, kacang, kacang tanah, herba, cendawan Garden crops (horticulture) dan vegetables. Class here sweet potatoes, green leafy vegetables, cucumbers, beans, ground-nuts, herbs, mushrooms Bunga dan tumbuhan hiasan. Termasuk tapak semaian, bonsai dn taman batu. Flowers and ornamental plants. Class here crops floriculture. Including lawn, turf grass, trees, nurseries, vines, bonsai, rock-garden. Ternakan dan ilmu haiwan Animal husbandary. Including veterinary medicine Sains veterinary dan perubatan Veterinary science and veterinary medicines Kuda Horse Lembu. Termasuk pemeliharaan rusa, unta Ruminants and tylopoda bovines cattle. Including animals for diary breeds

.9

636 .089 .1 .2

354

.3 .4 .5 .6

Kambing biri-biri Sheep Khinzir Swine Ternakan ayam Poultry chicken Burung selain haiwan ternakan. Termasuk itik, angsa, kakaktua, merpati Including ducks, swan, parrots, hawks, pigeons, birds Anjing Dogs Kucing Cats Haiwan lain yang berdarah panas Other mammals e.g. rabbits Tenusu dan pengeluaran yang berkaitan Processing dairy and related products Susu dan memprosesan susu dan bahan-bahan lain yang diperbuat daripada susu Milk and milk processing Pengeluaran telur Eggs processing Pemeliharaan serangga Insect culture

.7 .8 .9 637

.1

637.5 638

355

.1 .2 .5 639

Madu lebah dan perusahaannya Bee keeping (apiculture) Ulat sutera Silkworms Serangga-serangga lain Other insects Perburuan, menangkap ikan, kawalan dan teknologi yang berkaitan Hunting, fishing, conservation and related technologies Memburu dan menjerat Hunting and trapping Perusahaan menangkap ikan, ikan paus, anjing laut. Termasuk teknik dan kelengkapan Commercial fishing, whaling, sealing Ternakan binatang berdarah sejuk. Termasuk ikan akuatium, amphibian dan reptelia Culture of cold-blooded vertebrates of fish. Including marine, fish aquarium, amphibians and reptiles Ternakan dan pembiakan moluska seperti tiram, kerang dan moluska Culture and harvest of moluska. Including oysters, clam, mollusks Ekonomi rumah tangga dan penyaraan keluarga Home economics and family living

.1 .2

.3

.4

640

356

.42 .7 641 .1

Pengurusan wang Management of money Belajar dan pengajaran Study and teaching Makanan dan minuman Food and drinks Makanan berkhasiat. Termasuk protein, karbohidrat, vitamin dn lemak, bahan galian Applied nutrition Minuman. Kelaskan di sini penyediaan minuman untuk kegunaan rumah. Termasuk minuman keras. Pengeluar minuman untuk pasaran lihat 663 Beverages (drinks) Makanan dan bahan-bahan makanan. Kelaskan di sini penyediaan minuman untuk kegunaan rumah. Termasuk jenis makanan daripada tumbuhtumbuhan, haiwan dan bahan galian, seperti keju, coklat Food. Including cheese, honey, other food from animals and vegetables, chocolate, rice Makanan dalam tin dan diawet Food preservation and storage Masakan, resipi dan cara-caranya Cooking Masakan yang tertentu seperti makanan laut Cooking specific materials. Including seafood Masakan khusus untuk jenis panggang, goreng dan jenis masakan ketuhar seperti roti

.2

.3

.4 .5 .6 .7

357

Specific cooking processes and techniques. Including baking, roasting, frying .8 Memasak hidangan pelbagai bahan yang khusus termasuk ‘pembasuh mulut’, seperti jenis sup, daripada buah-buahan, salad Cooking specific kinds of composite dishes. Including bread and bread-like food, soups, jam, pies, deserts, salads Penyajian makanan. Termasuk sajian untuk keluarga dan sajian untuk majlis orang ramai Meals. Including meals for family and for public occasions Gubahan atas meja seperti bunga, warna dan cahaya Table decorations e.g. flowers, colours, light Perumahan dan alat-alat rumah. Termasuk binaan, penyewaan dan keselamatan Housing and household equipments Kelengkapan dapur Kitchens and their equipments Kelengkapan di bahagian lain seperti bilik tidur, bilik air, rekreasi Other areas and their equipments. Including bathrooms, bedrooms, recreation area Peralatan keperluan rumah Household utilities Kelengkapan dan perhiasan rumah tangga Household furnishing

642

.8 643

.3 .5

644 645

358

.1 .2 .3 .8

Alas lantai rumah seperti permaidani, tikar Floor covering. Examples: carpeting, rugs, mats Kertas dinding untuk hiasan Wallpapers Langsir dan perkara yang berkaitan dengannya Curtain and related furnishing e.g. blinds, drapes Kelengkapan luar seperti kelengkapan taman, anjung Outdoor furnishing e.g. furnishing for garden patios Jahitan, pakaian, mengurus diri dan pakaian kelaurga. Pakaian untuk perusahaan kilang lihat 687 Sewing, clothing, management of personal and family living Bahan jahitan dan kelengkapannya Sewing materials and equipments Kerja -kerja menjahit Sewing and related operations Kain dan renda untuk jahitan. Termasuk pemilihan, kualiti, gaya pakaian untuk orang tertentu Clothing and accessories, selection, purchase of clothing, quality, economy, style and clothing for person e.g. young adult, handicapped Membuat pakaian. Termasuk corak dan pola pakaian. Pengilangan pakaian untuk kegunaan tertentu. Lihat 687 Clothing and accessories construction. Manufacture of clothing for specific use see 687

646

.1 .2 .3

.4

359

.6

Penjagaan pakaian seperti menjerumat, mencelup warna, meluntur Care of clothing e.g. mending, dyeing, bleaching Mengurus diri dan keluarga Kelaskan di sini kebersihan diri, solek-menyolek, penjagaan kulit, muka, rambut dan kewibawaan diri Management of personal and family living. Grooming. Including care of cleanliness, (bathing) care of skin, hair, face Mengurus diri dari aspek fizikal dan bentuknya Termasuk latihan merampingkan badan, urut, mandi sauna dan wap Physique and form. Including reducing, slenderizing, body building, massage, sauna, Turkish baths Temu janji dan pemilihan teman dan jodoh Dating and choice of mate Panduan dan persediaan diri untuk orang-orang tua yang hendak bersara Guides for persons in late adulthood. Class here guides to retirement

.7

.75

.77 .79

647

Pengurusan tempat tinggal awam. Termasuk hotel, motel, apartmen, tempat makan dan minuman seperti restoran Management of public household (institutional house keeping). Including apartments, hotels, flats, motels, eating and drinking places

360

648

Memberisihkan rumah Kelaskan di sini mendobi, membersihkan rumah, penjagaan rumah Housekeeping. Class here laundering, house cleaning, storage, control and eradication of pest Pemeliharaan kanak-kanak. Rawatan di rumah tangga termasuk pengawasan rawatan dan didikan Child rearing and home care of sick and infant Pemeliharaan bayi Child rearing Aktiviti rekreasi di rumah. Termasuk latihan, mainan bacaan dan bercerita Home based activities and recreation. Including creative activities, exercises, reading, play with dolls Perkhidmatan pengurusan. Termasuk perkakas, bekalan, penyusunan urusan rekod Management and auxiliary services Perkhidmatan pejabat Office services Kelengkapan pejabat. Termasuk kerja perkeranian, kerja menyusun fail, setiausaha dan penyambut tetamu Office equipments. Including clerical activities, work of files, stenographers, receptionist Penggunaan komputer. Termasuk memproses data untuk kegunaan pejabat Data processing. Include computer application use in carrying out office function

649

.1 .5

650

651 .3

.8

361

652 .3 653 657 .2

Proses komunikasi bertulis Process of written communication Menaip. Termasuk penyelenggaraan mesin taip Typing. Including maintenance of typewriters Trengkas Shorthand Ilmu perakaunan Accountancy Simpan kira-kira Kelaskan di sini simpan kira dan audit Book keeping Class here book keeping and auditing Pentadbiran am General management Organisasi dan kewangan Organization and finance Pengurusan loji Plant management Pengurusan kakitangan Personnel management Pengurusan eksekutif Executive management Pengurusan pengeluaran Mangement of production Pengurusan pemasaran Management of distribution (marketing)

658 .1 .2 .3 .4 .5 .8

362

659 .1 .2 660 .2 661

Pengiklanan dan perhubungan awam Advertising and public relation Pengiklanan Advertising Perhubungan awam Public relations Teknologi kimia dan perkara yang berkaitan Chemical engineering and related technologies Kejuruteraan kimia Chemical engineering Teknologi dan perindustrian kimia . Kelaskan di sini asid, alkali, sulfur dan unsure-unsur bukan logam Technology of industrial chemicals Teknologi letupan, bahan-bahan baker. Termasuk bunga api, mancis dan bahan-bahan api yang lain. Kelaskan minyak dan gas perindustrian sebagai bahan api bawah 665 Technology of explosive fuel. Related products. Includes firework, matches and fuels. Class industrial oils, fats, waxes gases as fuels in 665 Teknologi minuman Kelaskan di sini pengeluaran minuman pasaran Beverage technology Class here commercial preparation of beverages Teknologi makanan. Persediaan perdagangan, pengawetan dan pembungkusan hasil yang boleh dimakan oleh mansia dan haiwan

662

663

664

363

Food technology. Commercial preparation, preservation and packaging of edible products for human and animal consumption .1 Gula dan sirap. Termasuk gula tebu dan gula bit Sugar, syrups their derived products. Including cane, sugar beets Minyak dan lemak. Termasuk majerin, minyak zaiton, salad dan hiasan Fats and oils. Including margarine, lard, olive oil, salad and dressing Jenis makanan bergaram Food salts Bahan perasa makanan Flavouring aids Jenis makanan yang tertentu seperti makanan bayi, makanan yang mempunyai kalori rendah dan makanan binatang Special purpose foods and aids. Including babyfood, low-calorie food, food for animals

.3

.4 .5 .6

.7

Makanan berbentuk biji-bijian seperti daripada gandum, beras, sekoi, bijirin Grains, other seeds, their derived product. Includng wheat, millet oats, rice cereals Buah-buahan dan sayuran Fruits and vegetables

.8

364

.9 665

Daging dan seumpamanya Meat and allied food Teknologi perindustrian minyak, lemak, lilin dan gas Technology of industrial oil, waxes, gases Lilin Waxes Minyak dan lemak sayur-sayuran. Termasuk minyak kelapa dan kelapa sawit Vegetables fat and oil Including coconut oil and palm oil Minyak galian dan lilin Mine oil and waxes Petroleum Petroleum Gas natural dan gas perindustrian Natural gas and manufactured industrial gases Gas perindustrian lain Other industrial gases Teknologi tembikar dan ilmu yang berkaitan Ceramic and allied technologies Kaca Glass Seni tembikar Termasuk memproses, membuat tembikar dan alatalat Pottery. Includes pottery processes and equipment

.1 .2

.4 .5 .7 .8 666 .1 .3

365

.5 .6 .7

Tembikar (China) Porcelain (China) Bahan-bahan daripada tanah liat dan batu Earthenware and stoneware Bentuk hasil seni tanah liat Kelaskan di sini atap genting, asbestos, aluminium, palung longkang, batu bata Structural clay products Class here roof tiles, asbestos, aluminimum, drains, bricks Simen, plaster of Paris dan bahan pelekat batu Masonary adhesives Teknologi pembersihan, pewarnaan dan ilmu yang berkaitan Cleaning, colour and related technologies Pembersihan dan pemutihan Termasuk dobi Cleaning and bleaching. Includes ironing Pewarna dan pigmen. Termasuk cetakan dan bahanbahannya seperti varnish, cat, dakwat Dyes and pigments. Including printing and its material e.g. varnish, paint and ink Teknologi berkenaan pengeluaran organik lain Termasuk sabun, bahan pencuci (detergents), plastic, gam dan bahan-bahan pewangi dan kosmetik Technology of other organic products. Includng soap, detergents, plastics, gum and perfumes and cosmetics

.9 667

.1

.2

668

366

.4

Plastik. Termasuk penuangan dan pembentukan, silicon dan bekasnya Plastics. Including casting, moulding, silicons and containers Pengeluaran minyak wangi Perfumes Pengeluaran bahan pertanian berkimia. Termasuk baja, ubat serangga dan sebagainya Agricultural chemical and related products. Including fertilizers, pesticides, insecticides Ilmu kaji logam Metallurgy Emas, Uranium Gold, Uranium Tembaga Copper Timah Hitam Lead Zink dan Kadmium Zinc and Cadmium Timah Tin Raksa Mercury Aluminium, magnesium, barium, radium Aluminium, aloi, magnesium, barium dan radium

.5 .6

669 .2 .3 .4 .5 .6 .71 .722

367

670 671

Perkilangan Manufacturing Perusahaan kilang besi. Termasuk proses memproses kerja yang diselenggarakan Metal working process and primary metal products Perusahaan peleburan, penuangan dan pembentukan logam di kilang Foundry practice (casting) Kerja -kerja kejuruteraan mekanikal dan proses yang berkaitan. Termasuk mengisar dan melorek logam Mechanical working and related processes. Including grinding and machining Proses bentuk elektrologam Electroforming of metals Pemotongan dan penyambungan logam. Termasuk kimpalan Joining and cutting of metals. Including welding, soldering Teknologi yang menggunakan balak, gabus, kayu Lumber, cork and wood using technologies Kerja perusahaan kilang papan Termasuk penyimpanan, pengawetan kayu, pengeluaran papan, mengred kayu, papan lapis dan teknologi gabus Sawmill operations. Includes storage and seasoning of timber, production of finished timber, grading, lumber, plywood and cork technology

.2

.3

.4 .5

674 .2

368

675 676 677

Pemprosesan kulit dan bulu Leather and fur processing Teknologi pulpa dan kertas Pulp and paper technology Tekstil dan membuat permaidani, renda, kain fabrik, nilon, kaca dan batang besi, kain napkin, tali, rayon, sutera. Textiles and making of rugs, laces fibres, fabrics, nylon, vinyl, glass, metal bars, sanitary napkins, ropes, rayon, silk Elastomer dan hasil elastomer. Kelaskan di sini getah asli dan tiruan, getah cair, plastik, kenyal Elastomer and elastomer product. Class here natural and syntactic rubber, latexes, elastroplastic Pengeluaran bahan-bahan lain. Termasuk jenis tembakau cerut, rokok, berus, gading dan bahan seumpamanya Other products of specific kinds of materials. Includng product of fibres, tobacco e.g. brooms, brushes, cigars, cigarettes, ivory, feathers

678

679

680

Hasil perusahaan kilang yang tidak dikelaskan di mana-mana seperti kelengkapan sukan Manufacture of products for specific uses not provided for elsewhere e.g. sports equipments Jentera jitu Termasuk computer, jam, alat optic Precision instruments and other devices

681

369

Class here computer, clocks and watches, optical instruments, calculating machines 682 683 .3 .4 Tukang besi. Termasuk memasang tapak kuda Blacksmithing. Including horseshoeing Barang-barang yang dibuat daripada besi Hardware and household appliances Pembuat kunci Locksmithing and lock and keys Senjata ringan. Termasuk peluru Kelaskan alat-alat senjata ringan tentera dalam 623.4 Small firearms Class small firearms for military 623.4 Perkakas rumah dan dapur. Teramsuk mesin basuh Household utensils and appliances. Including kitchen utensils, washing machines Bengkel alat-alat rumah Furnishings and home workshops Kerja ketukangan kayu Woodworking Kerja ketukangan logam Metalworking Perabot Furniture Barang daripada kulit dan bulu binatang dan perusahaan yang berkaitan Leather and fur goods and related products

.8

684 .08 .09 .1 685

370

.3 .5 686 .1 .2 .3 .4

Kasut Footwear Beg kain, tas tangan, alat-alat perkhemahan Luggage, handbags, camping equipments Percetakan dan kegiatan yang berkaitan Printing and related activities Reka cipta percetakan Invention of printing Percetakan Printing Penjilidan buku Bookbinding Salinan foto Kelaskan di sini penerbit di bawah 070.5 Photocopying Class here publisher in 070.5 Pakaian. Membuat pakaian untuk kegunaan sendiri lihat 646 Clothing and accessories. Class clothing for family use see 646 Potong-memotong pakaian Cutting Pakaian khusus untuk orang lelaki, perempuan dan orang muda Specific kinds of garments. Including dresses for men, women and young adults Jahit-menjahit Tailoring

687

.043 .1

.044

371

688

Hasil pengeluaran yang lain dan teknologi pembungkusan. Termasuk model dan miniature Other final products and packaging technologies. Including models and miniatures Alat-alat lain untuk mengemaskan diri seperti sikat, pencukur janggut. Accessories for personal grooming e.g. comb, shavers Alat pemainan seperti anak patung, boneka dan kelengkapan rekreasi dan lain-lain Toys, dolls, puppet and other recreational equipments Bangunan (rancangan, analisis, kejuruteraan, reka bentuk, binaan, memelihara, pembaikan) Buildings (planning, analysis, engineering, design, construction, maintenance, repairs) Perkakas bangunan Termasuk kayu, papan, besi, cermin dan batu Kelaskan pemeliharaan, pengawetan Building materials Kayu Timber Batu-batan asli. Termasuk granit, batu kapur, batu marmar dan jubin Natural stones. Including granite, limestone, marble, tiles, sandstone Amalan binaan (tambahan). Termasuk pelan dan lukisan, penganggaran, perkakas, masa dan buruh

.5

.7

690

691

.1 .2

692

372

Auxiliary construction practice. Includes plans and drawings, estimates of materials, time, labour 693 .1 .2 Bahan binaan yang khusus untuk sesuatu binaan Construction in specific types of materials and for specific purposes Pertukangan batu Masonary Bahan keras yang diperbuat daripada tanah seperti batu-bata Stabilized earth materials, e.g. bricks Jubin dan bahan yang berkaitan Tiles and terra cola Batu tiruan dan bata lompong seperti blok simen konkrit Artificial stones and hollow bricks e.g. concrete blocks, hollow blocks Melepa simen, mesin lorek logam Plaster – stucco, lathwork Logam. Termasuk semua jenis besi Metal. Including iron and steel Binaan untuk tujuan tertentu. Termasuk alat kalis api, rintangan gegaran, penahan anai-anai Construction for specific purpose. Including fireproof, shock-resistent, termite resistant Binaan kayu (bangunan) Wood construction. Carpentry

.3 .4

.6 .7 .8

694

373

695 696 .1 .12 .13 .2 .6 697 698

Atap-mengatap Roof covering Kemudahan lain (bangunan) Utilities Pemasangan paip air Plumbing Bekalan air Water supply Pengaliran air Water drainage Pemasangan paip Pipe fitting Bekalan air panas Hot-water supply Pemanasan, pengudaraan, kejuruteraan hawa dingin Heating, ventilating, air-conditioning engineering Penyudah dan kelengkapan akhir Termasuk mengemas dan melengkapkan kerja -kerja tingkap, dinding dan lantai seperti mengecat, menyudahkan kerja kayu dan penggilapan lantai dan dinding Detail finishing. Including glazing and leading windows, painting, finishing wood work and floor covering

700 KESENIAN HALUS DAN KESENIAN HIAS

374

Fine and Decorative Arts 701 701.8 Falsafah dan teori kesenian seni halus dan hiasan Philosophy and theory of fine and decorative arts Kritikan dan penilaian Teori, teknik, sejarah Kelaskan di sini kritikan dalam 709 Criticism and appreciation Theory, technique, history Class here works of appraisal in 709 Seni halus dan lukisan perhiasan Miscellany of fine and decorative arts Teknik, prosedur, peralatan, kelengkapan Termasuk ujian dan ukuran, kegunaan model pelukis Techniques, procedure, apparatus, equipment Materials. Including testing and measurements, use of artists models Kamus dan ensiklopedia kesenian Art dictionaties and encyclopedia Topik khusus seni halus dan seni hiasan Termasuk sejarah dan huraian seseorang dalam bidang berkenaan Special topics in fine and decorative arts. History and description with respect to kinds of persons .9 Ikonografi. Termasuk semua gambar. Kelaskan fotografi pada 779 Iconography. Including all pictures. Class photography in 779.

702 .8

703 704

375

705 706

Majalah kesenian dan seni perhiasan Serial publications of fine and decorative arts Organisasi dan pentadbiran kesenian dan seni hiasan Organization and management of fine and decorative arts Belajar dan mengajar seni halus dan seni hiasan Study and teaching of fine and decorative arts Balai seni lukis, muzium dan koleksi persendirian Galleries, museums and private collections of fine arts Amerika Utara North America Kanada Canada Perancis France Britain Great Britain Itali Italy

707 708

.1 .11 .4 .41 .45

.917671 Islam Islam .9551 .9552 China China Jepun Japan

376

.9595 .9598 709

Malaysia Malaysia Indonesia Indonesia Sejarah dan kritik kesenian (dahulunya 701.8) Historical and geographical treatment of fine and decorative arts (formerly under 701.8) Kesenian berunsur sivik dan seni landskap Civic and landscape art Perancangan bandaran Kelaskan di sini UDA Local community (city) plans and planning. Class here urban renewal (conservation, rehabilitation, redevelopment) UDA Reka bentuk landskap (seni bina landskap) Kelaskan di sini reka bentuk taman. Landscape design (landscape architecture) Class here design of parks Reka bentuk landskap tanaman pohon daun-daunan Woody plants in landscape design Tugu peringatan negara National memorial cemeteries Landskap semula jadi Natural landscapes Seni bina Architecture

710 711.4

712

715 718.8 719 720

377

721

Struktur seni bina. Termasuk pembinaan tapak, dinding, atap dan struktur atap Architectural structure. Including foundation, walls, roofing and roof structure Seni bina purba Ancient from earliest times to ca.300 Seni bina moden dari – 1400 Architecture from – 1400 Struktur bangunan awam Public structures Bangunan kerajaan Government buildings Bangunan mahkamah dan arkib Court and archive Bangunan perniagaan. Termasuk kompleks dan kilang Commercial buildings. Including factories Bangunan untuk rekreasi Recreation building Struktur bangunan awam yang lain. Termasuk dewan perhimpunan orang ramai, dewan pameran Other public structures. Including convention centres, exhibition hall Bangunan untuk keagamaan dan kegiatan yang berkaitan Buildings for religious and related purpose

722 724 725 .1 .15 .2

.8 .9

726

378

.8 727

Bilik mayat, tempat berdoa dan kubur Mortuary, chapel and tombs Bangunan untuk pendidikan dan tujuan penyelidikan Buildings for educational and research purposes Bangunan muzium (PAMERAN KELASKAN BAWAH 607.34) Museum buildings (class exhibition in 607.34) Bangunan muzium kesenian Art museum buildings Bangunan perpustakaan Library buildings Bangunan yang berkaitan dengan kediaman Residential and related buildings Kediaman jenis rumah murah Low cost housing Rumah Bandar dan apartmen Apartments, town houses Rumah kesatuan dan kelab Club houses Hotel dan motel Hotel and motel Rumah bergerak Mobile home Kastil dan istana Castles, palaces

.6

.7 .8 728 .1 .3 .4 .5 .7 .8

379

729

Struktur reka bentuk dan seni hias. Kelaskan di sini seni hias dalaman untuk bangunan yang tertentu. Lihat perkara seni hiasan dalaman pada 747 Design and decoration of structures and accessories Class here interior decorations, design for specific buildings see interior decoration in 747. Kesenian plastic – arca Plastic arts – sculpture Proses, bentuk dan subjek arca Process, forms, and subjects of sculpture Bahan-bahan dan peralatan Termasuk logam, dawai, kayu, batu, tanah liat, lilin, tali, kain, plastik, gelas, kertas mache, bahan jumpaan Materials, apparatus and equipment Including metals, wire, wood, stone, clay, wax, rope, textile, plastic, fibre glass, paper mache, found objects, finishing materials Teknik dan prosedur. Termasuk mengukir, membuat model, membentuk dan membuat acuan Technique and procedures Including sculpture. Modelling, moulding, casting Teknik mengukir arca Carving and chiseling techniques in sculpture Arca dalam kayu Sculpture in wood Arca dalam batu Sculpture in stone

730 731 .2

.4

.46 .462 .463

380

.47

Bakar dan membakar. Termasuk baker dan membakar model tanah liat untuk pembentukan Kelaskan teknik baker dan membakar seramik dalam 738.82 Firing and baking. Including firing and baking clay models for moulding. Class techniques of firing and baking of figuring in ceramics in 738.82 Bentuk. Aspek umum dalam pembangunan, kritikal dan koleksi Forms. General aspects, development, critical, appraisal, collection of works Bentuk arca bulat. Termasuk topeng, patung orang bahagian atas, tugu dan bekas tembikar Specific types of sculpture in the round. Including busts, masks, monuments, vases Kesenian batu-batan (arca) Rock art (sculpture) Selatan dan tenggara Asia. Termasuk arca dari Pakistan, Bangladesh, Tibet, Burma, Thailand, Kampuchea, Jawa, Semenanjung Malaysia, Filipina South and Southeast Asia Including sculpture Pakistan, Bangladesh, Tibet, Burma, Thailand, Kampuchea, Java, Peninsular Malaysia, Philippines Class here Buddhist, Jain and Hindu sculpture Arca Mesopotamia dan Persia Mesopotamian and Persian sculpture Arca China Chinese sculpture

.5

.7

732.23 .4

.5 .71

381

.72 .8 733.3 .5 735 736

Arca Jepun Japanese sculpture Arca Mesir Greek sculpture Arca Greek Greek sculpture Arca Rome Roman sculpture Arca moden dari – 1400 Modern sculpture from – 1400 Ukir-mengukir. Ukiran untuk 731.462 Carving and carvings For decorations see 731.462 perhia san lihat

.2 .4 .5 .6 .9 737

Ukiran batu-batu berharga seperti berlian, zamrud, delima Precious and semi precious stones carving Ukiran kayu Wood carving Ukiran batu Stone carving Ukiran gading, tulang, tanduk, siput, amber Ivory, bone, hirn, shell, amber carving Ukiran bahan-bahan lain seperti lilin, sabun, origami Other materials like wax, soap, origami carving Kaji duit Numismatics

382

.4 738

Duit Coins Seni tembikar Kelaskan di sini pasu, tembikar Ceramic arts Class here pottery and china ware Mosaik Kelaskan di sini lukisan mosaic Mosaics Class here mosaics painting Seramik. Termasuk ukiran bentuk manusia, haiwan dan tumbuhan Figurines. Including figure groups, animals, plants Kerja seni logam. Termasuk pertukangan emas, perak, platinum, dan barang-barang kemas Art metalwork. Including goldsmithing, silversmithing, platinum work, jewellery

.5

.82 739

.1

Teknik dan prosedur, peralatan dan kelengkapan kerja seni logamTermasuk penyelenggaraan dan pembaikan, kimpalan dan pembentukan Techniques procedure, apparatus, equipment, materials for art metalwork. Including maintenance and repair, welding, shaping of metals

383

.2

Kerja ketukangan logam berharga. Termasuk tukang emas, tukang perak Work in precious metals. Including goldsmithing, silversmithing Jam tangan dan dinding Watches and clocks Kerja besi Ironworks Kerja dengan logam-logam lain, seperti tembaga, gangsa, timah, piuter, lead, zink, nikel, aluminium Works in other metals like copper, bronze, tin, pewter, lead, zinc, nickel, aluminium Lukisan dan seni hiasan Drawing and decorative arts Lukisan Kelaskan lukisan teknik bawah 604.2 Drawings Class technical drawing in 604.2

.3 .4 .5

740 741

.2

.5

Teknik, prosedur, peralatan, kelengkapan bahan lukisan Drawing technique, procedures, apparatus, equipment, materials Lukisan kartun, karikatur, komik. Kelaskan filem bawah kartun 791.433 Cartoons caricatures, comics. Class cartoon films in 791.433 Reka grafik, ilustrasi dan seni perdagangan Graphic design, illustrations and commercial art

.6

384

.65 .67

Ilustrasi majalah dan surat khabar Illustrations of magazines and newspapers Ilustrasi iklan dan poster, fesyen Illustrations of advertisements and posters, fashion Ilustrasi kalendar, poskad, kad ucapan dan kad perdagangan Illustrations in calendars, postcards, greeting cards and trade cards Koleksi lukisan Collections of drawings Lukisan dan melukis mengikut subjek Drawing and drawings by subject Lukisan bentuk manusia termasuk lelaki, wanita dan kanak-kanak Drawings of human figures including men, women and children Lukisan haiwan Drawings of animal Lukisan tumbuhan trmasuk bunga, buah-buahan Drawings of plant Seni hiasan. Termasuk kesenian rakyat Hiasan dalaman diletak di bawah 747 Decoration arts. Class here folk art For interior decoration enter under 747

.68

.9 743 743.4

.6 .7 745

.1

Barang antik. Kelaskan perabot antik di bawah 749.1

385

.2 .5

Seni dan reka bentuk perusahaan Industrial art and design Pertukangan tangan dengan siput, kulit, bulu, kertas, seni lipatan kertas, besi Handicrafts with shells, leather, feathers, fur, paper, paper mache, iron Penghurufan (hiasan). Termasuk reka bentuk lambang Decorative lettering. Including heraldic design, calligraphy, illumination, heraldic, design Warna perhiasan Untuk mengecat, lukisan, mewarna kain lihat 746.6 Decorative colouring For printing, painting, dyeing, textiles see 746.6 Seni gubahan bunga Floral arts Seni tekstil dan kraftangan. Termasuk kain yang tertentu untuk sutera tiruan (rayon), benang untuk membuat gambar Textile arts and handicraft. Including specific materials e.g. rayon, string pictures

.6

.7

.92 746

.4 .41

Sulaman jarum dan kraftangan Needle and handwork Tenunan dan anyaman. Termasuk anyaman tali raffia Weaving. Including raffia work

386

.44 .5 .6

Menyulam, mengait renda Embroidery, crocheting Manik Bead embroidery Seni cetak, mengecat dan mewarna kain Termasuk cap blok dan sarung sutera Printing, painting, dyeing Including block and silk screen Batik Batik Tikar dan permaidani Mats, rugs and carpets Hasil-hasil tekstil Other textile products Hiasan dalaman Interior decoration Kaca hiasan Decorative glass Perabot dan alat yang berkaitan Furniture and accessories Perabot antik Antiques furnitures Lukisan dan catan lukisan Painting and paintings. Class here works on painting and drawing Teknik, prosedur, peralatan, kelengkapan, bahan lukisan

.662 .7 .9 747 748 749 749.1 750

751

387

Techniques, procedures, apparatus, equipment, material for drawing and painting .4 Teknik dan prosedur tentang lukisan cat air, dakwat, tempera, minyak Techniques and procedures water colour painting, ink, tempera, oil Kolaj. Termasuk cat sembur Collage. Including air brush Teknik membuat salinan. Termasuk pemalsuan dan pindaan Technique of reproduction Including forgeries and alteration Pengawetan, penjagaan, penyimpanan, langkah keselamtan dan penyenggaraan Conservation, preservation, restoration, safety measures, routine care Bentuk lukisan yang tertentu seperti mural, panorama, diorama dan seni lukisan kaca Specific form of paintings Including mural, panorama, diorama, glass painting Warna Colour Bentuk manusia dan bahagian-bahagiannya Human figures and their parts Bentuk lukisan yang lain seperti landskap, pemandangan laut

.493 .5

.6

.7

752 757 758

388

Other subjects. Including landscapes, marines scene and seascapes 759 Sejarah dan kritikan lukisan cat Termasuk lukisan moden History and criticism of paintings Including modern arts Seni grafik, seni foto dan cetakan Turisan Grafic arts. Print making and prints. Engraving Mencetak menggunakan blok termasuk kayu, lino, logam Block printing including wood, lino, metals Litografik Lithographics Turisan logam Metal engraving Bahan cetak. Termasuk yang dipilih untuk disimpan di arkib Prints. Including those selected for archives .5 .55 .56 Bentuk percetakan Forms of prints Cetakan wang kertas. Termasuk wang palsu Paper money. Including counterfeit Cetakan setem dan alat-alat yang berkaitan Postage stamps and related devices

760

761

763 765 769

389

770 .92 771

Seni foto dan gambar foto Photography and photographs Jurugambar. Boleh dikelaskan di 927 Photographers. Can be classed in 927 Teknik, prosedur, peralatan, perkakas, bahan. Kelaskan di sini teknik bilik gelap Technique, procedures, apparatus, equipment, materials. Class here darkroom techniques .1 .3 .4 .5 Studio, makmal, bilik gelap Studios, laboratories, darkrooms Kamera dan peralatannya Cameras and accessories Amali di bilik gelap fotografi dan makmal Darkroom and laboratory practices Bahan kimia. Termasuk bahan kertas, filem dan keeping saduran Chemical materials. Including paper, film and plates Bidang fotografi yang khusus dan aktiviti yang berkaitan dengannya Specific fields and special kinds of photography and related activities .2 Unjuran fotografi. Termasuk filem dan slaid Photographic projections. Including film strips and slides

778

390

.5

Penggambaran untuk wayang gambar dan televisyen. Aktiviti yang berkaitan termasuk sinematografi, penyuntingan, warna, audio, kesan bunyi dan kartun beranimasi Kelaskan kejuruteraan perhubungan bawah 621.38 Motion pictures and television photography and related activities. Including cinematography and editing, colour, sound special effects, animated cartoons Classified communicative engineering under 621.38 Fotografi khusus untuk suasana yang tertentu seperti penggambaran di bawah air Photography under specific conditions e.g. underwater Fotograf Photographs Muzik Music

.7

779 780 .3 .7

Kamus muzik Dictionaries of music Pendidikan, penyelidikan, persembahan dan topik yang berkaitan Education, research, performances, related topics Sejarah dan keterangan tentang muzik berkaitan dengan orang. Termasuk rombongan kebangsaan, etnik, bangsa khusus

.8

391

History and description of music with respect to kinds of person. Including national groups, specific racial, ethnic .9 Sejarah, geografi dan pemuziknya. Termasuk muzik moden, muzik klasik, lagu kebangsaan, muzik Eropah, muzik Cina dan sebagainya Historical, geographical, and musicians. Including modern music, classic, national songs, European music, Chinese music etc. Prinsip dan bentuk umum dalam muzik. Termasuk teori, gubahan dan orkestra General principles and musical forms. Including theory, composition, orchestra .5 Jenis muzik. Termasuk muzik untuk panggung, radio, televisyen, drama, balet, perkahwinan dan sebagainya Kinds of music. Including concert hall, radio, television, dance, ballet, wedding etc. Muzik tradisi. Termasuk muzik rakyat, barat, jazz, rock ‘n’ roll Traditional music. Including folk music, popular music, jazz, rock ‘n’ roll Muzik vokal Vocal music .1 783 Nyanyian berduet atau beramai-ramai Dramatic vocal forms and opera Muzik untuk suara solo Music for single voices

781

.6

782

392

.2

Alat muzik untuk simfoni dan orkestra yang lengkap Full (symphony) orchestra Orkestra ringan. Termasuk orkestra sekolah, genderang, kumpulan alat tiupan dan pancaragam Light orchestra. Including school orchestra, percussion, band, wind band, brass band Kumpulan muzik dengan satu alat bagi satu bahagian Ensembles with only one instrument per part Papan mata, mekanik, elektrofon dan alat gendarang Keyboard, mechanical, electrophonic, percussion instruments

.4

785

786

.2 .5

Piano dan muziknya Piano and its music Papan mata bagi alat tiup… organ dan muziknya Keyboard wind instruments…organ and its music Gendang-gendang dan alatan yang digunakan untuk kesan genderang Drums and devices used for percussion effects Alat tali dan muziknya (suarakord) Stringed instruments (chordphones). Bowed stringed instruments

.9

787

393

.2 .4 .5 .7

Biola Violin Selo Cello (Violoncellos) Dabal bes Double Basses Alat muzik yang lain seperti sitar, mandolin, amburas Plectral instruments. Including mandolins, sitars, amburas Alat tiup dan muziknya. Termasuk seruling, trompet, serunai, rekorder, harmonika Wind instruments and their music. Including flute, trumpet, recorder, harmonica Seni hiburan dan lakonan seperti hobi, hiburan untuk golongan orang tertentu termasuk kanakkanak, orang sakit Recreational and performing arts. Class here hobbies, recreation for specific classes including children, invalids Hiburan di tempat awam, pesta. Termasuk pertunjukkan haiwan, wayang gambar, radio dan televisyen. Kelaskan di sini wayang kulit, laga lembu, sabung ayam Public performances at fairs

788

790

791

.068

Taman hiburan Recreation centres. Including amusement parks and community centres as recreation centres

394

.1

Pertunjukkan bergerak. Termasuk pertunjukkan pentas, silap mata Travelling shows. Including stage shows, magic shows Sarkas. Termasuk badut dan pemain tali trapeze (trapeze) Circuses. Including clowns and trapeze Wayang gambar, radio, televisyen Motion pictures, radio, television Filem kartun Cartoon films Permainan boneka Puppetry Perarakan, misalnya perbarisan untuk hari kebesaran, pesta Pageantry, example: processions, festivals, parades Hiburan yang dilakukan oleh haiwan seperti rodeo, laga lembu, laga ayam Animal performances. Including rodeos, bull fighting, cock fighting Pementasan. Kelaskan di sini berlakon, taridra Stage presentation. Class here acting mine

.3

.4 .433 .53 .6

.8

792 .1 .2

Drama, tragedy dan serius Tragedy and serious drama Lawak jenaka Comedy and melodrama

395

.8 793 .2 .31 .4

Tarian balet dan tarian moden Ballet and modern dance Permainan dan hiburan dalam Indoor games and amusements Majlis jamuan dan hiburan Parties and entertainments Tarian rakyat dan kebangsaan Folk and national dancing Permainan pergerakan Contoh main tutup mata, merebut kerusi Games of action Examples blind man’s buff, musical chairs Permainan tanpa aksi. Termasuk mainan tekateki. Kelaskan di sini teka silang kata, permainan hisab Games not characterized by action. Including puzzle game quizzes, mathematical games Silap mata dan topik yang berkaitan. Termasuk ventriloquism Magic and related topics. Including ventriloquism Hiburan dalam yang lain Other indoor diversions Permainan dalam yang memerlukan kemahiran Kelaskan di sini permainan yang menggunakan papan Indoor games of skill Class here board games

.7

.8

.9 794

396

.1 .2 .3 .6 .7 .8 795

Catur Chess Dam dan permainan papan yang lain Checkers, draughts Anak panah Darts Boling Bowling Permainan bola seperti billiard Ball games like billiards Permainan berelektronik dan komputer Electronic games. Computer games Permainan adu nasib, perjudian. Termasuk dadu, terup, rolet, loto, domino, mahjung Games of chance. Including dice, cards, roulette, lotto, dominoes, mahjong Sukan dan permainan luar. Termasuk tunjuk ajar secara am. Kelaskan tunjuk ajar permainan tertentu mengikut perkaranya Athletic and outdoor sports and games. Including coaching in general. Class coaching of specific games with the game

796

.07 .1

Belajar dan mengajar termasuk melatih Study and teaching including coaching Sukaneka (telematch) Miscellaneous games (telematch)

397

.14

Permainan gerak cergas. Termasuk lompat katak, sorok-sorok Active games. Including leap frog, hide-andseek Permainan wau Kite flying Permainan gasing Top spinning Permainan kasut beroda Papan dan kasut beroda Roller skating and skating board Permainan bola. Am Ball games. General Bola jaring Netball Bola keranjang Basketball Bola tamper Volleyball Sepak takraw Sepak takraw Bola sepak Amerika American Football Ragbi Rugby Bola sepak Football

.15 .16 .21

.3 .32 .323 .325 .33 .332 .333 .334

398

.34 .342 .343 .345 .346 .35

Permainan yang menggunakan raket Racket games Tenis Tennis (lawn tennis) Raket dan skuasy Rackets and squash Badminton Badminton Ping Pong Table tennis Permainan bola menggunakan pemukul kayu Am Ball driven by club, mallet, bat. General Golf Golf Hoki Field hockey Kriket Cricket Olahraga, jimnastik dan angkat berat Track and field, gymnastics, weight lifting Balapan dan padang Track and field Lompat jauh, lompat galah dan aktiviti baling Jumping, vaulting and throwing

.352 .355 .358 .4 .42 .43

399

.44 .48

Gimnastik sukan Gymnastics sports Sukan Olimpik. Pertandingan antarabangsa. Kelaskan di sini Sukan Olimpik, Sukan SEA Olympic Games. Class here Olympic, SEA Games Kehidupan luar. Am. Kelaskan di sini pengembaraan, perkhemahan, mendaki gunung Outdoor life. General. Class here hiking, camping, mountaineering Berjalan kaki Walking Memandu motokar, motosikal Driving motor vehicles Sukan pertarungan. Am Kelaskan di sini bersilat, karate Combat sports. General Class here silat, karate Gusti Wrestling Judo Judo Tinju Boxing Sukan ais Ice and snow sports

.5

.51 .7 .8

.812 .8152 .83 .9

400

797 .1

Sukan air dan udara Aquatic and air sports Berperahu. Termasuk perlumbaan dan pesta laut. Kelaskan di sini perahu kolek, polo air, selam scuba Boating. Including racing and regattas. Class here canoeing, water polo, scuba diving Berenang dan menyelam, polo air, selam scuba Swimming and diving, water polo, scuba diving Sukan air Water games Sukan udara. Kelaskan di sini perlumbaan terbang, gelongsor, terjun udara dengan paying terjun Air sports. Class here aircraft racing, gliding, parachuting (sky diving) Sukan ekuesterian dan perlumbaan haiwan Termasuk lumba kuda, lumba haiwan lain Equestrian sports and animal racing. Including horsemanship, horses racing, dog racing .4 Perlumbaan kuda Horse racing Memancing, memburu,, menembak Fishing, hunting, shooting Memancing (sebagai sukan) Fishing (as a sport) Memburu Hunting

.2 .25 .5

798

799 799.1 .2

401

.3 .32

Menembak sasaran, selain sukan Shooting other than game Menembak dengan cara memanah Shooting with bow and arrow (archery) 800 KESUSASTERAAN Literature

800 803 808

Sastera Literature Kamus, ensiklopedia, konkordans Dictionaries, encyclopedia, concordance Retorik atau seni penulisan dan koleksi hasil penulisan lebih daripada satu sumber Thetoric and collections of literary texts from more than one literature .066 Kesusasteraan yang berbentuk kemahiran, pengetahuan teknik dan penjelasan. Termasuk mengarang untuk tujuan perniagaan dan penyelidikan Professional, technical, expository literature. Including business and technical presentations Menulis untuk sastera kanak-kanak Writing for children’s literature Teknik mengarang puisi Rhetoric of poetry Teknik mengarang drama Rhetoric of drama

.068 .1 .2

402

.3 .4 .5

Seni menulis fiksyen Rhetoric of fiction Seni menulis esei Rhetoric of essays Seni berucap. Kelaskan di sini suara, gaya, gerak-geri, debat, kumpulan perbincangan Rhetoric of speeches. Class here voice, expression, gesture, debate, discussion group Seni mengarang surat Rhetoric of letters Koleksi karya kesusasteraan yang lebih dari satu bentuk.Kelaskan di sini sejarah, huraian, kritikan tentang sastera Collections from more than one form of literature. Class here history, description, critical appraisal of literature 808.81-808.588 Koleksi dalam perkara yang khusus, sila lihat jadual pengasingan masa Collections in specific forms, see subdivision (historical period)

.6 .8

.81 .81936 .82

Koleksi puisi Collections of poetry Koleksi puisi tentang haiwan Collections of poetry about animals Koleksi drama Collections of drama

403

.82514 .83936 .84 .85 .88

Koleksi drama sejarah Collections of historical plays Koleksi fiksyen tentang haiwan Collections of fictions about animals Koleksi esei Collection of essays Koleksi pidato Collections of speeches Koleksi kata-kata hikmat, ungkapan, peribahasa Lihat juga 398.49 Collection of miscellaneous writings See also 398.49 Sastera Amerika dalam bahasa Inggeris American literature in English Kanada

810

.3 .4 .5 .52 .54

Zaman penjajahan hingga 1867 Colonial period to 1867 Akhir abad ke-19, 1867 -1900 Later 19 th century, 1867-1900 Abad ke-20 20 th century Awal, 1900-1945 Early, 1900-1945 Selepas, 1945 – Later, 1945 -

404

Amerika Syarikat .1 .2 .3 .4 .5 .52 .54 Zaman penjajahan, 1607 – 1776 Colonial period, 1607 – 1776 Selepas zaman revolusi, 1776 – 1830 Post-revolutionary period, 1776 – 1830 Pertengahan abad ke-19, 1830 – 1861 Middle 19th century, 1830 – 1861 Akhir abad ke-19, 1861 – 1900 Later 19th century, 1861 – 1900 Abad ke-20 20 th century Awal, 1900 – 1945 Early, 1900 – 1945 Akhir, 1945 – Later, 1945 – (Lihat 897 untuk sastera orang asli di Amerika Utara) (See 897 for literature of North America’s native) 820 Sastera Inggeris English literature Great Britain .1 Permulaan zaman Inggeris, 1066 – 1400 Early English period, 1066 – 1400

405

.2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .91 .912 .914 821 822

Zaman sebelum Ratu Elizabeth, 1400 – 1558 Pre-Elizabeth period, 1400 – 1558 Zaman Ratu Elizabeth, 1558 – 1625 Elizabeth period, 1558 – 1625 Selepas zaman Ratu Elizabeth, 1625 – 1702 Post-Elizabeth period, 1625 – 1702 Zaman Ratu Anne, 1702 – 1745 Queen Anne period, 1702 - 1745 Akhir abad ke-18, 1745 – Later 18th century, 1745 Awal abad ke-19, 1800 – 1837 Early 19th , century, 1800 – 1837 Zaman Ratu Victoria, 1837 – 1900 Victorian period, 1837 – 1900 Abad ke 19 19 th century Abad ke 20 20 th century Awal, 1900 – 1945 Early, 1900 – 1945 Akhir, 1945 – Later, 1945 Puisi Inggeris English poetry Drama Inggeris English Drama

406

.3

Zaman Ratu Elizabeth, 1558 – 1625 (karya oleh dan tentangnya) Elizabeth period, 1558 – 1625 (works by and about her) William Shakespeare (karya oleh dan tentangnya) William Shakespeare (works by and about him) Esei Inggeris English essays Teks ucapan Inggeris English speeches Persuratan Inggeis English letters Karya-karya Inggeris yang lain English miscellaneous writings Sastera Inggeris lama (Anglo-Saxon) Old English (Anglo-Saxon) literature

.33

824 825 826 828 829 .1 .8

Puisi Poetry Sastera prosa Prose literature Sastera bahasa Jerman (Teutonik) Sastera Jerman Literature of Germanic (Teutonic) languages German literature

830

407

831 832 833 834 835 836 840 841 842 843 844 845 846

Puisi Jerman German poetry Drama Jerman German drama Fiksyen Jerman German fiction Esei Jerman German essays Teks ucapan Jerman German speeches Persuratan Jerman German letters Sastera Perancis French literature Puisi Perancis French poetry Drama Perancis French drama Fiksyen Perancis French fiction Esei Perancis French essays Teks ucapan Perancis French speeches Persuratan Perancis French speeches

408

850

Sastera bahasa Itali, Romania, Rhaeto – Romantik Literature of Italian, Romanian, Rhaeto – Romanic languages Puisi Itali Italian poetry Drama Itali Italian drama Fiksyen Itali Italian fiction Esei Itali Italian essays Teks ucapan Itali Italian speeches Persuratan Itali Italian letters Sastera dan bahasa Sepanyol dan Portugis Literature of Spanish and Portuguese language Puisi Sepanyol Spanish poetry Drama Sepanyol Spanish drama Fiksyen Sepanyol Spanish fiction Esei Sepanyol Spanish essays

851 852 853 854 855 856 860 861 862 863 864

409

865 866 869 870 871 872 873 874 875 876 880 890 891

Teks ucapan Sepanyol Spanish speeches Persuratan Sepanyol Spanish letters Sastera Portugis Portuguese literatures Sastera Latin (Bahasa Roman Purba) Literature of Latin languages. Latin literature Puisi Latin Latin poetry Puisi drama dan drama Latin Latin dramatic poetry and drama Puisi epik dan fiksyen Latin Latin epic poetric and fiction Esei latin Latin essays Teks ucapan Latin Latin speeches Persuratan latin Latin letters Sastera bahasa Yunani, sastera Yunani klasik Literature of Greek literatures, classical Greek literatures Sastera dalam bahasa-bahasa lain Literature of other languages Sastera Indo-Eropah Timur dan Celtic East Indo-European and Celtic literatures

410

892 .4 .7 894.5 .8

Sastera Arab-Asia (Hamito – Semitik) Afro-Asiatic (Hamito – Semitic) literatures Yahudi Kuno Hebrew Arab Arabic Sastera Finno – Ugrik Finno – Ugric literature Sastera Dravidia Dravidian literatures (Jika perlu, masukkan sastera Dravidia ke dalam satu bahasa berpandukan nombor 894.8) (If desired, treat literature of all Dravidians languages as literature of one language, with based number 894.8) Sastera Dravidia 1 2 3 4 5 6 7 .811 .812 1345 1645 1845 1895 1920 1940 1345 1645 1845 1895 1920 1940

Tamil Tamil Malayalam Malayalam

411

.814 894.82

Kanar (Kannada) Kanarese (Kannada) Kumpulan Andhra Andhra Group China

895.1 .11 .12

China Chinese Tahun klasik, abad ke-15 – 3 S.M. Classical age, 15th – 3 rd Centurian B.C. Zaman pertengahan, abad ke-2M. – 700 D.M. Middle epoch, 2nd Century B.C. – 7 th Century A.D. Zaman pembaharuan dan neoklasik, ca. 700 – ca. 1000 Renaissance and neoclassicism, ca. 700 – ca. 1000 Tahun dan sebab kemunculan drama dan novel Ca. 1000 – ca. 1912 Age of reason, and rise of drama and novel, ca. 1000 – ca. 1912 Abad ke-20, 1912 – 20 th Century, 1912 Sastera Tibet dan sekitarnya Tibet and neighbouring countries literature Sastera Jepun Japanese literature

.13

.14

.15 .4 .6

412

.7 .8 .9 .91 895-922 .932 .94 896 .332 .333 .392 899 .211

Sastera Korea Korean literature Sastera Burma Burmese literature Sastera bahasa-bahasa lain di Asia Tenggara Literatures of other languages of Southeast Asia Sastera Thai (Siam) Thai literature. Thais (Siamese) Vietnam (Annam) Vietnamese (Annamese) Kampuchea Kampuchea Laos Laos Sastera Afrika African literature Ibo Ibo Yaruba Yaruba Swahili Swahili Sastera lain Other Literature Tagalog (Filipina) Tagalog (Filipino)

413

.221 .222 .28

Indonesia (Bahasa Melayu) Indonesian (Bahasa Melayu) Jawa Javanese Sastera Melayu. Kelaskan di sini sejarah, keperihalan, huraian, kritikan tentang sastera Melayu pada amnya atau tentang lebih daripada satu bentuk sasteranya Malay literatures. Class here history, description, critical appraisal of Malay literatures in general of more than one literary form

SASTERA MELAYU Malay Literature 899.28001 .28002 .281 Awal zaman hingga 1900 Early period to 1900 Abad ke-20, 1900 .. (moden) 20 th century, 2900 … (modern) Puisi Melayu Kelaskan di sini sajak, pantun, gurindam dan sebagainya Poetry in Malay Class here sajak, pantun, gurindam etc. Sejarah dan kritik fiksyen Melayu Kelaskan di sini bangsawan, purbawara, moden, dan sebagainya Drama in Malay Class here bangsawan, purbawara, modern, drama, etc.

.283

414

.284 .285 .286 .287 .288

Esei Melayu Malay essays Ucapan teks Melayu Malay speeches Persuratan Melayu Malay letters Sindiran dan humor Melayu Satire and humour in Malay Bentuk-bentuk sastera lain yang tidak dikhaskan nombornya Other forms of Malay literature not provided for

900 GEOGRAFI DAN SEJARAH Geography and History 901 902 .02 903 904.5 Falsafah dan teori sejarah secara am Philosophy and theory of history Serbaneka sejarah secara am Miscellany of history Sinopsis, kronologi, buku panduan Synopsis, chronologies, manuals Kamus, ensiklopedia, konkordans Dictionaries, encyclopedia, concordance Kejadian semula jadi lihat juga 551.21 Contoh: gempa bumi, letupan gunung berapi, banjir, rebut. Events of natural origin see also 551.21 Examples: earthquake, volcanic eruption, floods, storms

415

.7

Peristiwa yang disebabkan oleh aktiviti manusia Contoh: Peperangan, letupan, kebakaran, periuk api, pengangkutan, kemalangan nuclear Event induced by human activity Example: battles, explosions, fires, mine, transportation, nuclear accidents Penerbitan berkala untuk sejarah am Serial publications of general history Pendidikan, penyelidikan dan topic yang berkaitan dengan sejarah Education, research, related topics of history

905 907

.04 910 .02

Suku, etnik, bangsa kebangsaan Facial, ethnic, national groups Geografi dan perjalanan secara am Geography and travel Geografi fizikal. Contoh: geografi fizikal untuk Malaysia dicampurkan dengan kawasannya 910.02595 The earth (physical geography) Kamus geografi, ensiklopedia, gazetir Geographical dictionaties, encyclopedia, gazetteers Laporan perjalanan. Kelskan di sini pelayaran dan pengembaraan benar Accounts of travels. Class here voyages and true adventures Pengembaraan mengelilingi dunia Trips around the world

.3

.4

.41

416

.9

Tindakan sejarah untuk geografi sebagai satu disiplin. Kelaskan I sini penemuan sesuatu, penjelajahan tempat baharu, perkembangan pengetahuan geografi. Termasuk penghuni gua Historical treatment of geography as a discipline Class here discovery, exploration, growth of geographics knowledge. Including caves dwellers Geografi sejarah seperti atlas sejarah Historical geography, e.g. historical atlases Atlas, peta, glob, carta-carta, pelan. Lihat juga 526 Atlases, maps, plans See also 526 Arkeologi (geografi dunia purba) Kelaskan arkeologi di bawah 930.1 Archaeology (geography of the ancient world) Classified archaelogy under 930.1

911 912

913

.04

Pengembaraan Masukkan nombor dasar 913.04 gunakan unit pengasingan standard dari Jadual Satu. Contoh: perjalanan am pada kurun ke-5 (913.045) Travel Add the base number 913.04 the numbers following 0901 in Standard subdivisions notation 09012 – 09015 from Table I e.g. general travels in 5 th century 913.045

417

.09

Daerah, kawasan, tempat-tempat am. Tidak dihadkan pada benua, negara, tempat. Kelaskan geografi fizikal, daerah, kawasan, tempat-tempat am di bawah 913.02, perjalanan di bawah 913.04, tamadun di bawah 930 Areas, regions, places in general. Not limited by continent, country, locality. Add area notation I from Table 2 to base number 913.09. Class physical geography of areas, regions, places in general to 913.02, travel in 913.04, civilization in 930. Geografi dan pengembaraan di Eropah Geography of and travel in Europe Geografi dan pengembaraan am di Asia Geography of and travel in Asia Geografi dan pengembaraan di Afrika Geography of and travel in Africa Geografi dan pengembaraan di Amerika Utara Geography of and travel in North America Geografi dan pengembaraan di Amerika Selatan Geography of and travel n South America Geografi dan pengembaraan di bahagianbahagian dunia lain Geography of travel in other parts of the world and extraterrestrial worlds Biografi, genealogi dan lambing kebesaran Biography, genealogy, insignia Class biography of persons associated with a specific discipline or subject with the discipline

914 915 916 917 918 919

920

418

or subject, using notation 092 from Table 1. e.g. Biography of Chemists in 540.92 .31 Ahli kamus dan ensiklopedia. Lebih sesuai dikelaskan di bawah 924. Encyclopedists. Class lexicographers in 924. Bibliografi individu, ahli falsafah dan ahli psikologi Philosophers and psychologists Pemimpin agama, ahli fakir dan pekerja. Sesuai diberi nombor pengelasan ikut perkara. Contoh: perihal Nabi Muhammad s.a.w. diletakkan bawah 197.63 Religious leaders, thinkers, workers Orang terkenal dalam sains kemasyarakatan. (Ketua negara, orang besar, pentadbir, ahli jenayah, ahli ekonomi, ahli undang-undang, penjenayah, tentera, pendidik). Contoh: riwayat hidup Tunku Abd. Rahman 923.2595 Persons in social sciences Riwayat hidup ahli bahasa Penyusun kamus dan ensiklopedia Tambahkan pada 924 notasi 1 – 9 yang terdapat di Jadual 6. Contoh bawah Lexicographers of Chinese di 924.951 Philologists and Lexicographers Add to base number 924 notation 1 – 9 from Table 6 e.g. Lexicographers of Chinese in 924.951

921

922

923

924

419

925

Ahli sains Tambahkan pada 925 notasi yang terdapat di Jadual 5 dari 510 - 590. Contoh ahli kaji botani bawah 925.9 Scientists Add to base number 924 notation 1 – 9 from Table 5 in 510 – 590 e.g. Lexicographers of Chinese in 915.8

926

Pakar teknologi Tambahkan pada 926 nombor yang mengikut 6 di bawah 610 – 680 Contoh: Jurutera dikelaskan di bawah 926.2 Persons in technology Add to base numbers 926 the number following 6 in 610 – 690, e.g. Engineers in 926.2

927

Ahli dalam seni dan rekreasi Tambahkan pada 927 nombor yang mengikut 7 di bawah 710–790 Contoh: Pemain kriket dikelaskan di bawah 927.96358 Persons in the art and recreation Add to base number 927 the number following 7 in 710–790 e.g. Cricket players in 927.96358 Genealogi dan lambing kebesaran Genealogy, names, insignia

929

420

.2 .3

Sejarah keturunan keluarga Family history Sumber genealogi (asal usul keturunan). Termasuk rekod banci, rekod mahkamah, senarai cukai, wasiat Genealogy sources, e.g. census records, court records, tax lists, wills Keluarga keturunan raja, kaum bangsawan, bintang, pangkat yang dianugerah oleh raja. Kelaskan di sini pangkat, gelaran kehormat, mengesan genealogi (asal usul keturunan) atau penegakan gelaran kehormat, hasil kerja yang berkaitan dengan raja, kaum bangsawan dan keturunan raja Royal houses, peerage, gentry, orders of knight. Class here rank, titles of honour, genealogies tracing or establishing titles of honour, works with respects to royalty peerage and genealogy of royal families Darjat, pingat, pingat keberanian, autograph Awards orders, decorations, armorial bearings autographs Bentuk lambang kebesaran dan pengenalan Forms of insignia and identification Sejarah purba untuk sesebuah benua, negara yang tertentu hingga ca. 499 History of ancient world; of specific continents, countries, localities; of extraterrestrial worlds to ca. 499

.7

.8

.9 930

421

.1 931

Arkeologi Archaelogy China hingga T.M. 420. Pilihan: Kelaskan di bawah 951 China to 420. Option: class in 951 Mesir hingga T.M. 640. Pilihan: kelaskan di bawah 962 Egypt to 640. Option: class in 962 Palestin hingga T.M. 70. Pilihan: kelaskan 956.95 dan Jordan di bawah 956.95 Palestines to 70. Option: class in 956.94. Jordan in 956.95 India hingga T.M. 647. Pilihan: kelaskan 954 India to 647. Option: class in 954 Mesopotamia dan Dataran Tinggi Iran hingga T.M. 642 (Asia Barat, Assyria, Babylonia, Parsi) Pilihan: kelaskan Mesopotamia di bawah 956.7 Mesopotamia and Iranian Plateau to 637 Option: class Mesopotamia in 956.7 Semenanjung Itali dan kawasan yang berhampiran hingga T.M. 476. Pilihan: kelaskan di bawah 945 Italian Peninsula and adjacent territories to 476. Option: class in 945 Greece hingga T.M. 323. Pilihan: kelaskan di bawah 949.5 Greece to 323. Option: class in 949.5

932

933

934 935

937

938

422

939

Bahagian-bahagian dunia purba hingga T.M. 640 Contoh: Kepulauan Aegean Dikelaskan 949.9 Asia Timur dikelaskan 956.1 Cyprus dikelaskan 956.45 940-995 Sejarah Dunia Moden Secara Umum Gunakan nombor di ruangan sebelah kiri untuk sejarah. Nombor di sebela h kanan untuk geografi. General History of Modern World Use numbers in the left hand column for history. Numbers of the right hand column are for geography

940 .2 .3 .53 941

Eropah / Europe 914 Zaman Pembaharuan / Renaissance period Perang Dunia Pertama / World War I Perang Dunia Kedua / World War 2 United Kingdom, Great Britain 914.1 Scotland

423

Ireland Ireland Utara England Wales 943 Jerman 914.3 Republik Demokratik Republik Persekutuan .6 .7 .8 .9 944 Austria 914.36 Czechoslovakia 914.37 Poland 914.38 Hungary 914.4 Perancis 914.4 Monaco Corsica 914.4945 Itali 914.5 Vatican City Malta San Marino Sepanyol 914.6

945

946

424

.9 947

Portugis 914.69 Rusia / USSR 914.7 Armenia Azerbaijan Byelorussia Estonia Georgia Karelo-Finish SSR Latvia Luthuania Moldavia Russian SSR Ukraine .0841 .0842 Revolusi Lenin 1917 – 1924 Zaman Stalin 1924 – 1953

948 .1 .5 .9 .97 949

Skandinavia 914.8 Norway 914.81 Sweden 914.85 Denmark 914.89 Finland 914.897 Bahagian-bahagian lain di Eropah 914.9

425

.1 .12 .2 .3 .93 .95 .96 955 956

Northern Western Islands 491 Iceland 491.92 Netherlands 914.92 Belgium 914.93 Sri Lanka 915.496 Pulau Maldives 915.495 Nepal 915.496 Iran 915.5 Asia Barat, Timur Tengah 915.6 .042 .044 .046 .048 .05 Perang Arab Israel 1948 – 1949 Kempen Sinai 1956 Perang Arab Israel 1967 Perang Arab Israel 1973 Perang Arab Israel 1980

956.1

Turki (Asia) dan Cyprus 915.61 (Turki dalam bahagian Eropah 949.61)

426

.102 .103 .4 .45 .7 .72 .9 .92 .94 .95 957 958 .1 .4

Awal abad ke-20, 1918 – 1945 Akhir abad ke-20, 1945 –

Turki Tengah, Selatan dan Cyprus 915.64 Cyprus 915.645 Iraq 915.67 Kurdistan 915.672 Mediterranean Timur 915.69 Syria 915.691 Palestine … Israel 915.694 Jordan 915.694 Siberia (Asiatic Rusia) 915.7 Asia Tengah 915.8 Afghanistan 915.81 Turkistan 915.84

427

.5 .6 .7 959 .1 .3 .4 .5

Turkmenistan 915.85 Tadzhikistan 915.86 Uzbekistan 915.87 Asia Tenggara 915.9 Burma 915.91 Siam / Thailand 915.93 Laos 915.94 Malaysia 915.95 Kelaskan di sini karya Lengkap tentang Semenanjung’Malaysia dan Malaysia Timur Semenanjung Malaysia 915.951 Khmer / Kampuchea 915.96 Vietnam 915.97 .7043 Perang Vietnam, 1961 - 1975

.51 .6 .7

428

.704331 .704332 .7043322 – 959.8 Indonesia 802 8021 7022 803 .81 .82 .83 .84 .86 .9 Sumatera 915.981

Vietnam Utara Vietnam Selatan Barisan Pembebasan Kebangsaan termasuk Vietcong

Zaman Belanda 1602 - 1945 Syarikat India Timur 1602 - 1798 Netherlands East Indies 1798 - 1945 termasuk Perang Jawa Republik 1945 -

Jawa dan Madura 915.982 Kalimantan 915.983 Sulawesi 915.984 Bali 915.986 Filipina 915.99 .903 .9035 .904 Zaman Pengaruh Amerika Syarikat 1935 – 1946 Commonwealth 1935 – 1946 Republik 1946

429

.91 .94 .95 .97 960 .1 .2 962 .4 963 964

Luzon 915.991 Palawan 915.994 Visayan 915.995 Mindanao 915.997 Afrika / Africa 916 Tunisia 916.11 Libya 916.12 Negeri-negeri Lembah Nil (Mesir) 016.2 Sudan 916.24 Habsyah / Ethiopia 916.3 Maghribi dan Kepulauan Pantai Morocco 916.4 Algeria 916.5

965

430

966

Afrika Barat dan Kepulauan Pantainya 916.6 Mauritania 916.61 Mali 916.623 Niger 916.626 Senegal 916.63 Sierra Leone 916.64 Gambia 916.651 Guinea Bissau 916.657 Cape Verde Island 916.658 Liberia 916.662 Ghana 916.67 Ivory Coast 916.668

966.1 .23 .26 .3 .4 .51 .57 .58 .62 .7 .68

431

.83 .9 967

Dabomey 916.683 Nigeria / Biafra 916.69 Afrika Tengah dan Kepulauan Pantai 916.7

.11 .18 .21 .24 .3 .41 .43 .51 .572

Cameroon 916.711 Equatorial Guinea 916.718 Gabon 916.721 Kongo 916.721 Angola 916.73 Central African Republic 916.741 Chad 916.743 Zaire 916.751 Burundi 916.7572

432

.61 .62 .73 .8 .9 968

Uganda 916.761 Kenya 916.762 Somalia 916.773 Tanzania 916.78 Mozambique 916.79 Republik Afrika Selatan 916.8 .2 .4 .5 Transvaal Natal Orange Free State

.7 .8

Cape of Good Hope 916.87 Bostwana, Lesotho, Swaziland, Namibia 916.88 Kepulauan Laut Hindi Selatan 916.9

969 .1 .82

Madagascar 916.91 Mauritius 916.982

433

970 971 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

Amerika Utara 917 Kanada 917.1 British Columbia 917.11 Kawasan Prairie 917.12 Ontario 917.13 Quebec 917.14 New Brunswick 917.15 Nova Scotia 917.16 Prince Edward Island 917.17 New Foundland 917.18 Kawasan di bahagian Utara contohnya: Labrador 917.19 Amaerika Tengah … Mexico 917.2

972

434

.8

Guatemala 917.28 Belize Honduras El Salvador Panama Costa Rica Hindia Barat – Bermuda 917.29 Cuba Jamaica Dominican Republic Haiti Puerto Rico Virgin Island 917.297 St. Christopher Montserrat Barbados 917.298 Trinidad dan Tobago St. Lucia St. Vincent Grenada Netherland Antilles Amerika Syarikat 917.3 Northern United States Maine New Hemisphire Vermont

.9

.97

.98

973 974

435

Massachusett Rhode Island Connecticut New York Pennsylvania New Jersey 975 Southeastern (South Atlantic States) 917.5 Delaware Maryland District of Columbia (Washington) West Virginia Virginia North Carolina South Carolina Georgia Florida South Central United States 917.6 Alabama Mississippi Louisiana Texas Oklahoma Arkansas Tennessee Kentucky North Central of United States 917.7 Ohio Indiana Illinois Michigan

976

977

436

Wisconsin Minnesota Iowa Missouri 978 Western of United States 917.8 Kansas Nebraska South Dakota North Dakota Montana Wyoming Colorado New Mexico

979

Great Basin and Pacific Slope 917.9 Arizona Utah Nevada California Oregon Idaho Washington Alaska Amerika Selatan / South America 918 Brazil 918.1

980 981

437

982 983 984 985 986

Argentina 918.2 Chile 918.3 Bolivia 918.4 Peru 918.5 Guyana (French Guiana) 918.6 Guyana (British Guiana) Colombia Panama Ecuador Venezuela 918.7 (Guianas) Surinam 918.8 Paraguay Uruguay 918.92 Bahagian-bahagian lain di dunia 919 993 – 996 Kepulauan di Lautan Pasifik dan yang tidak dinyatakan

987 988

989.2

990

438

993 994 994.6

New Zealand 919.3 Australia 919.4 Tasmania 919.46 New Guinea 919.5 Papua New Guinea West Irian Fiji 919.611 Polynesia – Central Pacific Island French Polynesia (Tahiti) Hawaii Kepulauan di Laut Atlantik 919.7 Kepulauan Artik 919.8 Pengembaraan dunia lain dari bumi 919.9

995

996.11

997 998 999

439

BIBLIOGRAFI

Aidah Abdul Karim. (1999). Pusat Sumber sekolah dan pembelajaran sepanjang Hayat. Bangi: Penerbitan UKM. Bafadal, I. (1992). Pengelolaan perpustakaan sekolah. Jakarta: Bumi Askara. Faridah Abd. Manaf. 1991. Pusat Sumber Perpustakaan Sekolah: Kaedah dan Penggunaan. Petaling jaya: Fajar Bakti. Halimah Badioze Zman (1996). Pusat Sumber Sekolah: Perancangan dan Rekabentuk (2”ed) Bangi: Penerbitan UKM. Hizamuddin Awang (1997). Kemudahan dan maklumat dalam internet. Mimos Bhd. Dewan Kosmik Februari 1997 hlm. 41. Jamaludin, Muhamad dan Rashid (2000). Inovasi dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Banting: AJM Publishing. Kassim Abbas 1990. Pusat Sumber Sekolah: Struktur dan Organisasi. Kuala Lumpur: Utusan Pub. Sdn. Bhd. Mat Jizat Abdol (1995). Sistem Pengelasan Perpuluhan Dewey. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

440

Mat Jizat Abdol (1993). Panduan mengurus perpustakaan: pemilihan, pesanan , peruntukan kewangan dan pengkatalogan. Petaling Jaya: Eastern Universities Press. Poh Swee Hiang, Mokhtar dan rakan-rakan (1995). Pengurusan sumber pengajaran pembelajaran: sumber perpustakaan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Raja Abdullah Yaacob (2000). UTM. Perpustakaan. Skudai:

Siti Hajar Hj. Abd. Aziz dan Kamarudin Hj. Husin. 1996. Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. Comaromi, J.P. et. al. (ed.) 1989. Dewey Decimal Classification-Relative Index. (20th . ed). New York: Forest Press. Dewey, M. (1978). His Enduring Presence in Librarianship. Littletown, Colorado: Libraries Unlimited. Mat Jizat Abdol (1978). Cara Mengelaskan Buku Perpustakaan. Melaka: Abbas Bandung. Dewey, M. (1979). Dewey Decimal Classification and Relative Index (19th . ed.). New York: Forest Press.

441

Dewey, M. (1979). Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index (11th . ed.). New York: Forest Press. Iliyas Hashim (1985). Provision for the Kedah State Educational Resource Centres. (Unpublished). Wales: Abber. Comaromi, J.P. et. al (ed). (1989). Dewey Decimal Classification-Relative Index. (20th . ed.). New York: Forest Press. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pelajaran. (1983). Penyelarasan Peranan, Fungsi dan Tugas Pusat Sumber Pelajaran Daerah dan Pusat Sumber Pelajaran Sekolah dalam Satu Struktur Organisasi yang bersepadu. (Tidak Diterbitkan) Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Abdul Rahman Hussain (1998). Kemahiran Berfikir Melalui Penggunaan Pusat Sumber Sekolah. Jurnal IPDA. http://www2.moe.gov.my/ ~jpda/jurnal.html Mancall, J. C., Aaron, S. L. & Walker, S. A. (1986). Educating Students to Think: The Role of the School Library Media Program. School Library Media Quarterly. Fall 1986, vol 15; no. 1.

442

Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi & Tajuddin Hassan. (1995). Pengurusan Sumber Pengajaran 1: Sumber Perpustakaan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Siti Hajar Hj. Abdul Aziz & Kamarudin Hj. Husin. (1996). Pusat Sumber Sekolah untuk Sekolah Rendah dan Menengah. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan Pusat Sumber Sekolah. Kuala Lumpur: BTP, Kementerian Pendidikan Malaysia. UNESCO. (1977). Guide for Conversion of School Libraries into Media Centres. Paris: UNESCO Caroll, F.L. & Beilke, P.F. (1979). Guidelines for the Planning and Organisation of School Library Media Centres (Rev. ed.). Paris: UNESCO Kementerian Pendidikan Malaysia. (1996). Laporan Kajian Kadar Bantuan Per Kapita Sekolah Rendah dan Menengah: Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan. Kuala Lumpur: BTP. Kementerian Pendidikan Malaysia.

443

Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). Sukatan Pelajaran Pengurusan Pusat Sumber Sekolah: Satu garis panduan untuk kursus dalam perkhidmatan. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia

444