BAB 2: MEMUPUK BUDAYA KEUSAHAWANAN Definisi Budaya Keusahawanan Budaya adalah corak perilaku harian yang diamalkan oleh

individu ataupun kumpula n individu di dalam menguruskan hal-hal kehidupan mereka. Budaya yang murni sel alunya mempengaruhi corak perilaku individu kearah yang dikehendaki dan diterima oleh kumpulan masyarakat setempat. Keusahawanan merangkumi sikap, pengetahuan dan kemahiran yang cenderung ke arah aktiviti perniagaan. Maka budaya keusahawan an bolehlah didefinisikan sebagai corak perilaku individu dan kumpulan individu dalam sebuah masyarakat, yang cenderung ke arah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perniagaan. Aspek Pembudayaan Keusahawanan Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan proses pembangunan sikap dan personali ti usahawan agar cintakan kejayaan dan kecemerlangan dalam setiap usaha yang dil akukan. Melalui proses pembudayaan ini membolehkan usahawan bertindak selaras d engan tuntutan moral, etika dan akhlak agar kesan daripada aktiviti yang dilakuk an akan mendatangkan kesejahteraan kepada diri sendiri dan masyarakat pada masa kini atau akan datang. Diantara perkara-perkara yang perlu diberikan penumpuan dalam membangunkan buday a keusahawanan adalah:Mengawal halatuju masing-masing Setiap perniagaan yang diceburi oleh usahawan akan sentiasa mengalami ketidaksta bilan, perubahan dan terdedah kepada ancaman dalaman atau luaran. Keadaan ini m emerlukan usahawan menyelia, melaksana dan mengawal halatuju perniagaan yang dic eburi agar terus berkembang . Halatuju perniagaan yang jelas akan membolehkan u sahawan menyusun strategi untuk terus memajukan perniagaan. Usahawan perlu memp unyai pemikiran yang mampu memfokus kepada masa depan dengan merancang strategistrategi yang paling sesuai bagi memajukan perniagaannya. Memaksimumkan potensi diri Usahawan tidak boleh berpuashati dengan apa yang dicapai setakat hari ini sahaja . Mereka perlu meneruskan dan memaksimumkan usaha, kemahiran dan kemampuan dir i bagi menjamin kelangsungan perniagaan yang diceburi. Mereka perlu sentiasa me mbuat analisis pemasaran produk, kekuatan pesaing dan melihat permasalahan, pelu ang seta sebarang perubahan secara holistik. Selain itu mereka mesti sentiasa b ersedia untuk berhadapan dengan sebarang risiko dan juga ketidakpastian serta ta hu tentang strategi dan taktik untuk menangani nya dan menjadikan sesuatu risik o dan ancaman itu sebagai satu peluang yang boleh menguntungkan. Mendapat keuntungan Walaupun keuntungan tidaklah semestinya menjadi objektif utama perniagaan tetapi ia tetap menjadi kayu pengukur kejayaan seseorang usahawan. Keuntungan yang di capai melambangkan kejayaan sesebuah syarikat kerana dengan keuntungan yang dipe rolehi membolehkan sesebuah syarikat itu mengembangkan lagi perniagaannya, menga plikasikan teknologi terkini dalam pengeluaran dan operasi perniagaan dan membol ehkannya membuat promosi yang lebih agresif lagi. Keuntungan juga boleh meningk atkan keyakinan pekerja terhadap syarikat kerana mereka tahu sebahagian daripada keuntungan yang diperolehi akan dipulangkan kepada mereka sama ada dalam bentuk dividen, bonus atau kenaikan gaji tahunan. Ia juga boleh meningkatkan keyakina n pembekal dan kreditor bahawa syarikat mampu membayar pinjaman dan kredit yang diberikan kepada mareka. Keuntungan yang diperolehi akan meningkatkan keyakinan masyarakat dan pelabur terhadap syarikat kerana mereka yakin syarikat bersedia untuk memenuhi tanggungjawab sosial dan memberi pulangan yang menguntungkan ke a tas pelaburan yang dilakukan.

Berorientasikan perancangan Perancangan merupakan satu aspek yang penting bagi seseorang usahawan dalam meny usun strategi perniagaan agar mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Usahawan mestilah sentiasa memfokuskan kepada masa hadapan dan sensitif terhadap sebaran g perubahan yang berlaku. Usahawan tidak sepatutnya gelojoh atau mengambil masa yang lama untuk merebut peluang. Usahawan bukanlah seorang yang pakar dalam se mua aspek maka mereka perlu melibatkan pihak yang mempunyai kepakaran dalam memb uat keputusan yang diluar kemahiran yang dimiliki. Langkah berhati-hati membant u usahawan merancang masa depan dan perniagaanya dengan baik dan sistematik. Pe rancangan yang dibuat mestilah tidak terlalu panjang kerana ketidak pastian sai z pasaran yang mungkin berubah mengikut peredaran masa. Menggunakan masa secara strategik Pengurusan masa adalah amat penting bagi menjamin kejayaan seseorang usahawan. Pengurusan masa mestilah dilakukan secara strategik iaitu dengan memastikan seti ap masa disusuli dengan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan s yarikat. Inovatif Komitmen terhadap inovasi perlu dipupuk dan dibaja dalam diri usahawan. Usahawa n yang inovatif lagi kreatif akan memiliki kecenderungan untuk menggunakan imagi nasi bagi mengesan serta merbut peluang, mengambil faedah daripada cabaran dan p ermasalahan yang dihadapi untuk memastikan pencapaian matlamat yang telah diteta pkan.Pembudayaan inivasi dalam penyelesaian masalah akan mengelakkan usahawan da ripada bersikap pasif, defensif dan terlalu yakin dengan kejayaan semasa. Pembu dayaan inovasi juga akan membolehkan syarikat terus mengembangkan saiz pasaran, memodifikasikan produk dan proaktif terhadap tuntutan semasa pelanggan. Meningkatkan kualiti kerja secara berterusan Penghasilan produk dan perkhidmatan yang bermutu tinggi secara berterusan akan d apat menjamin kesetiaan, komitmen dan kepuasan pelanggan. Seterusnya akan membe rikan keuntungan kepada usahawan. Nilai kualiti yang tinggi akan memberikan pu langan yang menguntungkan melalui kesetiaan pelanggan. Oleh itu usahawan perlul ah berusaha untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Teknologi merupakan satu mekanisma yang dapat membantu meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran sesuatu produk. Oleh itu para usahawan juga perlu prihati n terhadap penggunaan teknologi kerana ia menymbang ke arah pembuatan dan teknik reka bentuk yang lebih cekap dan tingkat daya pengeluaran yang lebih tinggi. Kesediaan untuk merebut peluang Peluang-peluang perniagaan perlu dicari, dikenalpasti dan dieksploitasi sendiri oleh usahawan. Oleh itu seseorang usahawan itu perlulah perlulah memaksimumkan kekuatan daya berfikir dengan mencari jalan penyelesaian sebarang masalah yang d ihadapi oleh masyarakat dan mengeksploitasikannya dengan menjadikan masalah-masa lah tersebut sebagai peluang perniagaan. Justeru itu usahawan perlulah meningka tkan pengetahuan dengan mengambil manfaat daripada pergaulan hariannya, memberik an perhatian terhadap pendapat-pendapat pekerja, pelanggan atau pesaing, meningk atkan pembacaan dan mengenalpasti kemahiran, kebolehan dan potensi yang ada pada diri sendiri. Nilai Murni Keusahawanan Di antara nilai-nilai murni yang perlu dimiliki oleh usahawan ialah:Berani mencuba Usahawan yang berani mencuba mempunyai jangkauan kawalan dalaman yang tinggi. M ereka juga mempamerkan usaha yang berterusan dan lebih sensitif kepada perubahan -perubahan yang berlaku dalam persekitaran perniagaan. Usahawan yang begini mem punyai keyakinan bahawa kejayaan akan menjadi milik mereka selagi mereka bersedi

a memberikan komitmen sepenuhnya menggunakan tenaga dan keupayaan mereka. Penetapan matlamat Usahawan yang berjaya adalah usahawan yang mempunyai matlamat yang jelas dan mey akinkan. Penetapan matlamat oleh usahawan mendorong mereka untuk lebih berusaha sekaligus berjaya meraih kejayaan yang diinginikan. Matlamat yang sukar dicapa i akan memerlukan komitmen dan prestasi yang tinggi berbanding dengan matlamat y ang senang dicapai. Setiap usahawan perlu mempunyai perancangan dan matlamat j angka panjang dan juga jangka pendek. Matlamat-matlamat tersebut akan menjadi p engukur prestasi seseorang usahawan dan dapat membantu mereka mengenalpasti dan memperbaiki kelemahan-kelemahan dan merencanakan strategi-strategi baru. Jangkaan diri Jangkaan diri merupakan nilai yang perlu ada pada diri usahawan. Jangkaan diri menjadikan usahawan lebih bermotivasi untuk mengecapi kejayaan yang dicita-citak an Sebagai usahawan, tahap ketinggian motivasi adalah bergantung kepada jangkaan usahawan terhadap keupayaan mereka untuk melakukan sesuatu tugas dan menerima g anjaran yang dikehendaki. Jika mereka menjangkakan mereka mampu untuk bersaing dengan pesaing serta mempunyai pemikiran yang positif maka mereka akan berjaya. Jangkaan diri memerlukan individu untuk yakin kepada diri sendiri dan mampu mel akukan yang terbaik dengan mengadun segala kemampuan yang mereka miliki. Juster u itu, usahawan perlu mempunyai jangkaan diri yang tinggi bagi mencapai prestasi perniagaan yang luar biasa. Keyakinan diri Dunia keusahawanan penuh dengan cabaran, maka setiap usahawan perlu mempunyai ke yakinan diri terutama didalam membuat keputusan atau menyahut sesuatu cabaran. Bagi meningkatkan keyakinan diri, seseorang usahawan itu perlu mengikis perasaan takut pada kegagalan dan mempunyai pendirian yang teguh serta tidak mempunya i perasaan rendah diri apabila berhadapan dengan pesaing. Inisiatif diri Daya inisiatif diri adalah salah satu daripada sikap yang perlu ada pada seseora ng udahawan. Seorang usahawan yang berjaya biasanya mempunyai daya inisiatif ya ng tinggi kerana seorang yang berinisiatif tinggi mempunyai kecenderungan untuk melihat dan menganalisis sesuatu situasi atau keadaan dengan berkesan. Bertanggungjawab Sikap bertanggungjawab merupakan satu proses pembudayaan yang akan melahirkan us ahawan yang tidak mudah mempersalahkan pihak lain jika berhadapan dengan masalah atau sesuatu kegagalan. Kesan daripada rasa tanggungjawab yang tinggi akan men jadi pencetus semangat kesediaan untuk mencurahkan khidmat bakti kepada keluarga , pekerja dan masyarakat. Mewujudkan hubungan dengan individu yang boleh membantu. Perhubungan yang rapat dengan mereka yang berkepentingan dalam perniagaan merupa kan satu kelebihan kepada usahawan untuk mengembangkan sayap perniagaannya. Mel alui perhubungan membolehkan usahawan mendapat peluang perniagaan dan mengetahui ancaman-ancaman yang bakal dihadapi.

Kreativiti Kreativiti adalah kelebihan bersaing yang perlu ada pada usahawan. Kreativiti m embolehkan usahawan menghasilkan produk yang mempunyai kelainan daripada produkproduk yang dikeluarkan oleh pesaing-pesaing. Oleh itu produk yang dikeluarkan akan terus berada di pasaran dan terus diminati oleh pelanggan hasil daripada pe

rubahan terhadap ciri-ciri produk. Kreativiti bermakna melakukan sesuatu dengan cara yang berbeza daripada kebiasaa n untuk memperolehi hasil yang baik atau menyelesaikan sesuatu masalah. Menurut Dollinger (1995) kreativiti mempunyai hubungan yang rapat dengan revolusi, perub ahan dan dinamisma. Oleh itu kreativiti adalah satu kelebihan dalam pembangunan produk, perkhidmatan dan perkembangan syarikat. Kreativiti merupakan pemetaan y ang menunjukkan di mana anda berada dan ke mana yang anda ingin tujui tetapi tet api bagaimana untuk sampai ke destinasi tersebut adalah terserah kepada anda sen diri. Menurut Amabile dan Dollinger (1995), melalui kreativiti akan membangkitkan kein ginan untuk mengeluarkan produk atau proses yang boleh memberikan manfaat, keses uaian dan bernilai terhadap sesuatu tugas. Kreativiti akan membantu usahawan un tuk menyelesaikan maslah, merebut peluang-peluang yang ada, membangunkan idea ba ru mangambil manfaat daripada sesuatu yang difikirkan sudah tidak berguna lagi, mencari cara lain untuk menyelesaikan masalahdan seterusnya menentukan kelangsun gan syarikat. Ciri-ciri yang perlu ada bagi menggalakkan kreativiti adalah:a. Berinovatif Melibatkan kesediaan membuat ciptaan baru atau memodifikasikan produk yang sedia ada. b. Kreatif Melibatkan usaha-usaha untuk meningkatkan nilai terhadap sesuatu produk atau mem beri nilai kepada produk yang pada asalnya tidak mempunyai nilai. c. Kesediaan mencari alternatif Tahu mencari jalan keluar bagi sesuatu masalah yang dihadapi. d. Berinisiatif Melakukan sesuatu diluar bidang tugas yang telah ditetapkan dan sedia mengambil tanggungjawab terhadap tindakan yang telah diambil. e. Fleksibel Membebaskan diri daripada ikatan prosedur “red tape”, birokrasi, jumud dalam tindaka n dan tidak bergantung kepada pengulangan. f. Sanggup mengambil risiko Membuka ruang untuk mencuba sesuatu yang baru dengan bersikap toleransi terhadap kesilapan dan kerugian yang mungkin dialami. Bagaimana Membangunkan Kreativiti Terdapat beberapa teknik yang boleh menggalakkan perkembangan kreativiti dalam b idang keusahawanan. Diantaranya:a. Selalu mengemukakan persoalan, “adakah cara lain yang lebih baik” daripada c ara atau kaedah yang sedia ada. Bolehkah cara atau kaedah yang sedia ada diperb aiki atau dipertingkatkan? b. Cabar kebiasaan, tradisi dan rutin dengan membangkitkan rasa tidak puas hati dengan pencapaian semasa. Pada masa yang sama, usahawan perlu mengeluarkan diri mereka daripada zon selesa. c. Melihat sesuatu proses atau produk daripada perspektif yang berbeza sama ada daripada segi penggunaan, penyelenggaraan, penyimpanan, cara pengagihan dan citarasa.

d. Menyedari terdapatnya lebih daripada satu jawapan yang tepat dan terbaik terhadap sebarang permasalahan yang dihadapi. e. Melihat kesilapan dan kegagalan sebagai dorongan kepada kejayaan.

f. Kemahiran melihat daripada atas iaitu daripada perspektif yang lebih men yeluruh. g. dapi. Cuba menggabungkan idea yang tidak berkaitan dengan permasalah yang diha

Halangan kepada pembangunan kreativiti Terdapat beberapa halangan yang boleh membantutkan pembangunan kreativiti usahaw an. Diantaranya ialah:a. Mengharapkan hanya satu jawapan yang tepat Usahawan tidak sepatutnya mengandaikan hanya satu jawapan betul pada satu-satu m asa terhadap sebarang permasalahan yang dihadapi. Oleh itu, mereka hendaklah ti dak terlalu tegar dengan satu jawapan atau terlalu mengutamakan kuantitatif atau tidak menghargai kelainan. b. Mengharapkan kesempurnaan Usahawan perlu member ruang kepada imaginasi dan kesamaran dalam menyelesaian sa tu-satu masalah. Mereka tidak sepatutnya bersikap terlalu praktikal dan menghar apkan kesempurnaan. Pada masa yang sama, mereka perlu mengelak daripada membuat keputusan yang berasaskan andaian. Pengalaman lalu atau yang pernah dilalui ol eh orang lain perlu dijadikan rujukan utama dalam mencari alternatif penyelesaia n. c. Mengikut peraturan dengan ketat Sikap terlalu terikut-ikut dengan peraturan, budaya dan adat juga boleh membunuh kreativiti yang dimiliki oleh seseorang. Mereka sepatutnya mengambil peluang d aripada perbezaan diantara dirinya dengan orang lain. Pada masa yang sama merek a juga perlu bersedia mencabar status quo dan keselesaan semasa yang dimiliki. d. Tidak membuka ruang untuk mencuba Sikap terlalu mengharap pendekatan yang praktikal menyebabkan pekerja takut untu k mencuba sesuatu yang baru. Idea baru yang diberikan oleh pekerja tidak diambi l berat sehingga menyebabkan wujudnya perasaan kecewa dan mematikan semangat bek erja di kalangan mereka. e. Mengongkong diri dengan kepakaran yang dimiliki Mengkhususkan tugas berasaskan kepakaran yang dimiliki menyebabkan seseorang ter kongkong delam satu-satu bidang dan akan menghadkan kemampuannya. Individu berke naan juga tidak bersedia untuk menceburi bidang lain kerana bagi mereka, kerja-k erja diluar kepakaran yang dimiliki bukan lagi tanggungjawab mereka. Pengkhusus an sedemikian akan membantutkan percambahan fikiran kerana pintu pertukaran buah fikiran telah ditutup rapat. f. Ketidaksediaan dikritik Usahawan yang mengutamakan kehendak kumpulan akan bertindak membelakangkan panda ngan yang diberikan individu pekerja. Mereka tidak bersedia untuk mengkritik, d ikritik dan tidak mahu dianggap kurang berpengetahuan. g. Menganggap kesilapan sebagai satu kesalahan Usahawan yang membudayakan pemberian amaran dan hukuman terhadap sebarang kesila pan akibat pembaharuan yang dilakukan juga akan membunuh kreativiti yang dimilik i oleh seseorang. Pekerja cuba mengelak daripada melakukan kesilapan dengan mem atuhi arahan secara terperinci.

Kesimpulannya Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan usahaw an. Pembudayaan keusahawanan akan melahirkan usahawan yang kreatif dalam mencar i jalan penyelesaian terhadap sebarang permasalahan yang dihadapi. Oleh itu, us ahawan perlu sensitif dan sedia bertanggungjawab terhadap kesan yang akan diteri ma oleh masyarakat akibat kegiatan keusahawanan yang dijalankan. Disamping itu melalui pembudayaan keusahawanan akan membolehkan usahawan menggembelengkan sert a memanfaatkan potensi, reputasi dan sumber-sumber yang ada untuk manfaat diri, perniagaan, pelanggan dan juga masyarakat keseluruhannya.

Bagai mana seorang usahawan membe ntuk dirinya menjadi seora ng usahawan

melihat orang lain yang telah berjaya m eniru cara mereka berusaha pengaruh persekitaran usahawan itu se ndiri Seseorang itu perlu bertanya kepada dirinya

Adakah bidang keusahawanan sesuai untuk anda? Seseorang bakal usahawan perlu membuat penilaian ke atas kekuatan dan kelemahan dirinya untuk menjadi pemilik dan pengurus sesuatu perniagaan. Soalan-soalan yang kritis perlu ditanya kepada diri anda. Adakah anda mampu memulakan kerja secara sendiri? Segalanya bergantung kepada anda untuk membina usahaniaga, menguruskan masa dan melaksanakan segala perincian yang diperlukan untuk menjalankan operasi perniaga an anda. Adakah anda mudah bergaul dan berinteraksi dengan orang lain? Sebagai seorang usahawan, anda perlu mewujudkan hubungan kerja yang baik dengan pelbagai pihak, termasuk pekerja, pembekal, pelanggan, bank dan pihk-pihak lain yang berkaitan. Keupayaan anda untuk menangani permintaan dan karenah yang diti mbulkan oleh pihak-pihak tersebut merupakan satu faedah kepada anda sebagai usah awan.

Bolehkan anda membuat keputusan? Sebagai pemilik-pengurus perniagaan, anda akan sentiasa berhadapan dengan situas i yang memerlukan anda membuat keputusan secara cepat, bebas dan lazimnya dalam keadaan yang tertekan. Adakah anda mempunyai ketahan fizikal dan emosi untuk menjalankan perniagaan? Memiliki dan menguruskan sesuatu perniagaan itu memang menyeronokkan, tetapi ia juga memerlukan kebijaksanaan. Sebagai usahawan, anda akan terpaksa berhadapan dengan tempoh masa kerja yang panjang dan tidak menentu, yang akan betul-betul m enguji ketahanan mental dan fizikal anda. Jika anda kurang daya tahan, situasisituasi tersebut boleh menghakis dorongan dan motivasi anda untuk meneruskan per niagaan anda. Adakah anda mampu membuat inovasi atau pembaharuan yang boleh memenuhi kehendak dan citarasa pelanggan dan menandingi persaingan secara berterusan? Kehendak dan citarasa prlanggan berubah mengikut masa. Begitu juga persaingan. Peniaga-peniaga baru akan masuk ke pasaran dan membawa pembaharuan dari segi pr oduk dan format perniagaan, contohnya e-dagang. Sebagai usahawan, anda perlu kr eatif dan berupaya mencipta pembaharuan supaya perniagaan anda sentiasa istimewa kepada pelanggan anda. Persiapan untuk menjadi seorang usahawan Beberapa aspek penting perlu diteliti dan dikaji sebelum anda menceburi bidang p erniagaan dan menjadi usahawan yang berjaya. Persiapan-persiapan dalam aspek di ri seperti fizikal, sikap dan minda dan aspek-aspek yang berkaitan dengan bidang usaha yang akan diceburi termasuk persiapan modal perlu dibuat sebelum melangka h masuk ke bidang keusahawanan.