KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TINGKATAN 4

TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT NAMA PROJEK : BENDERA NEGERI TERENGGANU TARIKH / TEMPOH PERLAKSANAAN PROJEK :

AHLI KUMPULAN PROJEK : PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA BENDAHARI AJK : NG CHI SAN : HENG CHANG SIN : FATIN NUR SYAHIRAH : CHIN LEE YIN : WONG HWEE CHII SIAG KAR LOK LOH CHOI FONG NUR SHAKILLA

GURU PENASIHAT : PN. AZURA BT. ANUAR

SENARAI KANDUNGAN

TAJUK

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tajuk Projek Objektif Kajian Kaedah Kajian Perancangan Kerja Amali Refleksi Penghargaan Lampiran Rujukan

TAJUK PROJEK
Projek Khidmat Masyarakat

Tema Nama Projek Tarikh Pelaksanaan projek Tempat Guru Penasihat

: Malaysia Negara Berdaulat : Bendera Negeri Terengganu : : SMK St.Mary, Kuala Lumpur : Pn. Azura bt. Anuar

Ahli Kumpulan Projek Jawatan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendehari Ajk Ng Chi San Heng Chang Sin Fatin Nur Syahirah Chin Lee Yin Wong Hwee Chii Siag Kar Lok Loh Choi Foong Nur Shakilla Nama No. Kad Pengenalan 941021-14-5896 940221-14-6522 941117-14-6324 940202-14-5776 940702-14-6163 940319-14-5608 940204-14-6344 941219-14-6042

OBJEKTIF KAJIAN

Antara objektif-objektif menjalankan projek ini termasuk : 1. Mengenalpasti bendera negeri Terengganu. 2. Menyatakan maksud setiap warna dan simbol pada bendera negeri Terengganu. 3. Meneliti asal usul dan maklumat berkaitan dengan negeri Terengganu. 4. Menghormati dan bangga terhadap bendera negeri dalam Malaysia. 5. Mewujudkan semangat patriotism di kalangan warga sekolah.

KAEDAH KAJIAN

1. Rujukan Kumpulan kami telah merujuk kepada Internet untuk mendapatkan peta dan lagu negeri Terengganu. Selain itu, Kami juga mendapatkan maksud warna dan simbol bendera negeri Terengganu dengan bantuannya Internet.

2. Soal Selidik Ketua kumpulan telah menyedarkan borang refleksi kepada ahli kumpulan untuk diisikan supaya menyoal selidik tentang faedah dan masalah yang diperolehi serta cadangan yang hendak dibangkitkan.

3. Temu Duga Kumpulan kita telah menemu duga pelajar yang lahir daripada Terengganu untuk mendapatkan maklumat bendera. Pelajar tersebut telah merangkakan bendera Terengganu dan memberitahu warnanya supaya kita dapat melukiskan bendera tersebut.

PERANCANGAN
Perancangan untuk menjalankan projek ini telah dimulakan pada pukul 12.50 petang, hari Isnin bertarikh 19th Julai 2010. Perancangan awal projek ini dilakukan agar projek ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pemilihan tajuk projek adalah dengan cara cabutan oleh semua ketua kumpulan tingkatan 4. Kumpulan kami telah mendapat tajuk bendera negeri Terengganu daripada cabutan tersebut. Kemudian, kami telah berbincang untuk membahagikan tugas sebelum projek ini dilaksanakan. Semua ahli bekerjasama mencari maklumat bendera negeri dengan melayari Internet dan menemu duga pelajar yang lahir di negeri Terengganu. Negeri Terengganu ialah negeri yang rakyatnya majoriti beragama Islam. Ini dapat dilihat daripada reka bentuk bendera negerinya yang terdapat anak bulan dan bintang di tengah-tengah sebagai lambang agama Islam. Menurut sejarah, Terengganu merupakan negeri Melayu yang pertama menerima agama Islam. Ini terbukti dengan wujudnya batu bersurat Terengganu yang ditemui di hulu sungai Terengganu pada tahu 1899 masihi. Batu tersebut bertulis jawi yang menerangkan secara ringkas hukum-hukum Islam, bertarikh 4 haribulan Rejab tahun 702 hijrah. Dengan ini, Terengganu telah didakwa sebagai negeri yang mendahului Melaka dalam penerimaan agama Islam. Dalam proses menjalankan projek, pelbagai pihak telah terlibat untuk menjayakan projek ini. Ketua Bidang Kemanusiaan, Ketua Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, di samping nasihat dari guri mata pelajaran telah membantu kami dalam merancang projek ini. Kami juga mendapat kelulusan dari pihak Pengetua bagi melaksanakan projek ini. Kumpulan kami telah mengadakan sekali perjumpaan untuk menyelaraskan projek ini. Setiap keputusan mesyuarat dan perjumpaan telah diminitkan ( Lampiran 1 ). Agihan tugas dan tanggungjawab yang adil telah diberikan kepada setiap ahli bagi melicinkan projek ini. Sebahagian perbelanjaan untuk melancarkan projek ini telah ditanggung oleh Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Manakala sebahagian kecil perbelanjaan telah dikutip daripada ahli kumpulan dalam mesyuarat ke-2.

Anggaran Perbelanjaan Projek Perbelanjaan Sumbangan ketua Panitia PSK 1. Polisterin 2. Warna Buncho 3. Berus warna Jumlah Sumbangan ahli kumpulan 1. Kertas A4 putih 2. Bayaran mencetak 3. Bayaran binding Jumlah Jumlah Bersih RM 4.50 8.00 2.00 14.50 2.00 5.00 2.00 8.00 22.50

KERJA AMALI
Pengerusi projek ini bersama dengan guru penasihat telah meninjau kawasan kerja lapangan dan mengenalpasti tempat aktiviti sebelum projek dijalankan. Kawasan yang kami pilih ialah di dalam kelas. Peralatan projek bendera telah disediakan terlebih awal oleh Ketua Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pada hari projek melukis bendera dijalankan iaitu 27 Julai 2010, kami telah mendapat bantuan daripada guru mata pelajaran Sivik Kewarganegaraan, Puan Azura, bagi mempercepatkan lagi proses melukis dan mewarna bendera negeri Terengganu. Semasa kerja mewarna dijalankan, ahli kumpulan kita telah menangkap gambar supaya djadikan lampiran kerja tugasan hari nanti. Kami merasa sungguh gembira dan bangga kerana projek mewarna bendera ini yang bermula sekitar jam 11.30am dapat diselesaikan dengan jayanya kira-kira pada pukul 1.00pm.

REFLEKSI
Setiap ahli diminta menilai projek yang dijalankan dari awal perancangan hinggalah pada akhir projek dijalankan. Kami telah membuat refleksi diri dari aspek faedah, kekurangan dan kekuatan yang dilalui sepanjang melaksanakan projek melukis dan mewarna bendera negeri Terengganu. Kami juga memberikan pdangan atau cadangan untuk menambahbaik pelaksanaan projek dalam Khidmat Masyarakat ini pada masa akan datang. Setiap ahli telah membuat catatan refleksi berkaitan dengan pelaksanaan projek ini. (Sila merujuk kepada lampiran 2) Pada keseluruhan projek ini telah berjaya dilaksanakan apabila setiap ahli kumpulan telah menjalankan peranan dan menunaikan tanggungjawab mereka dengan baik. Daripada refleksi ahli-ahli kumpulan, kami merumuskan bahawa banyak faedah yang telah kami perolehi melalui projek ini. Antaranya ialah kami dapat : y y y y y y y y Bekerjasama dan berinteraksi dengan rakan-rakan. Membina keyakinan diri untuk melindungi individiu lain. Melatih memberikan pendapat serta idea di hadapan ahli-ahli mesyuarat. Membina semangat kerja berpasukan. Penerapan semangat bekerjasama dan bantu-menbantu antara satu sama lain. Menanamkan nilai mencintai bendera setiap negeri. Memahami prosedur mesyuarat Melatih bekerjasama dan saling menerima pendapat dengan semua ahli dalam kumpulan sebagai sebuah kumpulan di samping mengeratkan hubungan dengan ahli kumpulan. y Melaksanakan projek mengikut prosedur-prosedur berdasasrkan perancangan serta perbincangan yang telah dibuat sebelum pelaksanaan projek.

Di samping itu, ahli-ahli kumpulan juga dapat mengenal pasti masalah semasa menjalankan projek. Di antaranya ialah : y Terdapat ahli kumpulan yang tidak dapat hadir ke mesyuarat menyebabkan pengagihan kerja tertanggung. Selain itu, seorang ahli kumpulan yang tidak hadir

semasa kerja melukis dan mewarna dijalankan menyebabkan gambarnya tidak ditangkap. y y Warna tercampur semasa proses mewarnakan bendera. Tidak dapat melukis bintang di atas bendera dengan tepat kerana kekurangan geometri set. y y Masa unuk mewarnakan bendera tidak cukup. Kekurangan berus yang bersize besar menyebabkan kerja mewarna dilambatkan.

Projek ini tetap berjalan walaupun ada masalah tertentu. Ini kerana kekuatan yang kami ada seperti semangat berpasukan dan kerjasama antara ahli-ahli telah dijadikan tonggak kejayaan projek ini. Keduanya ialah bantuan, bimbangan dan tunjuk ajar dari guru penasihat dan sokongan dari pihak sekolah seperi menyumbangkan sebahagian perbelanjaan pelaksanaan projek telah memperjayakan projek ini. Pada masa yang akan datang, kami mencadangkan supaya langkah-langkah pencegahan awal dapat diambil untuk mengawal atau menagani masalah yang telah saya sebut tadi. Misalnya : y Mewajibkan setiap kumpulan menghadiri mesyuarat dan hari kerja mewarna dijalankan. y Menyediakan geometri set terdahulu supaya kerja melukis dapat dijalankan secara lancar. y Pihak sekolah menyediakan berus size besar supaya kerja mewarna dapat dipercepatkan. y Masa yang diperunuk untuk mewarnakan bendera dapat dipanjangkan.

Sekiranya langkah-langkah tersebut dapat diambil, kerja pelaksanaan projek janji akan berjalan dengan teramat lancar sekali pada masa yang akan datang.

Penghargaan
Pihak kami memanjatkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah atas sokongan dan bantuan terutamanya dari segi peralatan. Kami juga ingin merakamkan penghargaan kepada guru penasihat kami iaitu guru mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan, Pn. Azura bt. Anuar kerana banyak memberi sokongan dan bimbingan kepada kumpulan kami untuk menjayakan projek ini. Beliau telah banyak memberi peringatan semasa kerja mewarna supaya mengelakkan berlakunya kesalahan. Tidak ketinggalan juga, penghargaan diberi kepada guru mata pelajaran lain yang sanggup memberikan masa lanjutan untuk kami menyiapkan kerja mewarna. Dengan sebab itu, bendera negeri Teregganu dapat disiapkan dalam sehari selari dengan masa 2 jam. Akhirnya pihak kami mengharapkan projek Khidmat Masyarakat pada masa akan datang benar-benar memberikan sumbangan kepada masyarakat. Bagi pihak kami berasa sngguh gembira dan bangga kerana dapat menyumbang sesuatu kepada masyarakat.

Sekian, terima kasih.

Laporan disediakan oleh,

( Ng Chi San ) Pengerusi Projek Khidmat Masyarakat Kumpulan 3

LAMPIRAN

Lampiran 1 (a)

Mini Curai 1

Tajuk Tempat Tarikh Panel Mesyuarat

: Mesyuarat Pelantikan Ahli Jawatankuasa Projek : Kelas 4A1 : 12 Julai 2010 : 1. Ng Chi San 2. Heng Chang Sin 3. Fatin Nur Syahirah 4. Chin Lee Yin 5. Wong Hwee Chii 6. Siag Kar Lok 7. Loh Choi Foong 8. Nur Shakilla

Tujuan

: Membentuk kumpulan dan melantik Ahli Jawatankuasa Projek supaya kerja dapat dilicinkan.

Keputusan Mesyuarat : Perlantikan ahli jawatankuasa telah mendatangkan hasil berikut : Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : Ng Chi San : Heng Chang Sin : Fatin Nur Syahirah : Chin Lee Yin : Wong Hwee Chii Siag Kar Lok Loh Choi Foong Nur Shakilla

Tindakan Susulan

:

Semua ahli bersetuju dengan keputusan mesyuarat. Setip ahli akan menjalankan tanggungjawab dan peranan masing-masing mengikut kata sepakat ahli-ahli kumpulan.

Lampiran 1 (b)

Mini Curai 2

Tajuk Tempat Tarikh Panel Mesyuarat

: Mesyuarat Peracangan Kerja Amali : Kelas 4A1 : 19 Julai 2010 : 1. Ng Chi San 2. Fatin Nur Syahirah 3. Chin Lee Yin 4. Wong Hwee Chii 5. Siag Kar Lok 6. Loh Choi Foong 7. Nur Shakilla

Tujuan

: Membahagikan tugas untuk menghasilkan projek bertajuk Projek Khidmat Masyarakat.

Keputusan Mesyuarat: Pengerusi Ng Chi San dan naib pengerusi Heng Chang Sin ditugaskan untuk mencari bentuk dan warna bendera sebelum hari menjalankan kerja amali. Tindakan Susulan :

Semua ahli bersetuju dengan keputusan mesyuarat. Ahli kumpulan lain juga akan membantu mencari maklumat bendera jika sanggup untuk memastikan kerja tidak berlaku sebarang kesalahan.

Lampiran 1 (c)

Mini Curai 3

Tajuk Tempat Tarikh Panel Mesyuarat

: Mesyuarat Perancangan Projek : Kelas 4A1 : 10 Ogos 2010 : 1. Ng Chi San 2. Heng Chang Sin 3. Fatin Nur Syahirah 4. Chin Lee Yin 5. Wong Hwee Chii 6. Siag Kar Lok 7. Loh Choi Foong 8. Nur Shakilla

Tujuan

: Membincang dan membahagikan tugas kepada ahli untuk menghasilkan projek bertajuk Khidmat Masyarakat.

Keputusan Mesyuarat : Kerja diagihkan kepada semua ahli kumpulan dan tugas masing-masing wajib disiapkan sebelum 16 Ogos 2010.

Tindakan Susulan

:

Semua ahli bersetuju dengan keputusan mesyuarat. Setiap ahli kumpulan akan menjalankan peranan masing-masing dalam masa yang diperuntukkan supaya kerja projek dapat disiap tepat pada masa.

Lampiran 1 (d)

Mini Curai 4

Tajuk Tempat Tarikh Panel Mesyuarat

: Mesyuarat Pengemasan Projek : Kelas 4A1 : 16 Ogos 2010 : 1. Ng Chi San 2. Heng Chang Sin 3. Fatin Nur Syahirah 4. Chin Lee Yin 5. Wong Hwee Chii 6. Siag Kar Lok 7. Loh Choi Foong 8. Nur Shakilla

Tujuan

: Mengemaskini dan menyusun semula projek serta memastikan tiada keciciran dalam folio tersebut. Setiap ahli kumpulan diagihkan boring refleksi untuk diisikan

Keputusan Mesyuarat : Projek dapat dikemaskinikan dan bendehari Chin Lee Yin ditugas untuk membuat binding. Borang refleksi telah siap diisi oleh setiap ahli kumpulan.

Tindakan Susulan : Semua ahli kumpulan berpuas hati dengan projek yang telah disiapkan. Bendahari Chin Lee Yin akan membuat binding secepat mungkin. Selepas itu, pengerusi akan menghantar projek tersebut kepada guru mata pelajaran.

Borang Refleksi
( Lampiran 2 )

Gambar-gambar semasa pelaksanaan kerja amali
( Lampiran 3 )

Lampiran 3 (a) ± Ahli kumpulan mula merangka dan melukis bentuk bendera negeri Terengganu.

Lampiran 3 (b) ± Bentuk bendera telah separuh siap dilukis.

Lampiran 3 (c) ± Selepas melukis, kami mula mewarnakan bendera negeri Terengganu dengan peralatan yang disediakan oleh guru mata pelajaran.

Lampiran 3 (d) ± Bendera Terengganu yang telah siap diwarnakan dengan berjayanya.

Lampiran 4 ± Lagu negeri Terenggau

Lagu Negeri Terengganu [Selamat Sultan] Allah daulatkan tuanku sultan Terengganu Darul Iman Allah rahmatkan tuanku sultan Sejahtera Sepanjang Zaman Allah peliharakan tuanku sultan Memerintah rakyat aman

Lampiran 5 ± Peta negeri Terengganu

Negeri Terengganu

Lampiran 6 ± Jata Negeri Terengganu

Bulan bintang Mahkota

- Negeri Islam - Pemerintahan Diraja

Pedang, Keris Panjang & Cokmar - Alat Kebesaran Negeri al-Quran Buku Undang-undang Wali - Agama Islam (agama rasmi negeri) - Keadilan - Alatan Istiadat Kebesaran.

Lampiran 7 ± Bendera Negeri Ter engganu

Agama Islam = Agama Negeri

( Putih ) - D.Y.M.M Sultan Terengganu

( Hitam) - Rakyat [ tanah hitam]

Sultan akan member perlindungai kepada seluruh rakyat Baginda.

RUJUKAN

1. Internet alamat : http://ms.wikipedia.org/wiki/Identiti_Terengganu http://puadede.com/v1/lagu-rasmi-negeri/ http://www.etiqa-takaful.com/telconpostTerengganu.html

2. Buku Ilmiah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 4, Mahdi bin Shuid.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.