IPGM KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU, JOHOR.

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1 PISMP PJ / BI / BM

PERKEMBANGAN KENDIRI

PERSONALITI
Pengertian Personaliti Bermaksud sahsiah, keperibadian atau perwatakan. Diterjemah dari perkataan BI yang berasal daripada perkataan Latin, iaiti persona. Persona - topeng muka, yang dipakai oleh pelakon Yunani pada zaman dahulu untuk mewakili sesuatu perwatakan orang di atas pentas.

Konsep Personaliti di bawah konteks pendidikan : ‡ ‡ Alder (1948)-gaya hidup seseorang individu. sikap. emosi dan cri-ciri seseorang. pemikiran kognitif. dan daya penarik yang dimiliki. kepercayaan. keupayaan. Gordon Allport (1961)-personaliti sebagai organisasi sistem psikologikal yang dinamik di dalam jiwa individu. corak pertuturan. pendapat. Crow dan Crow (1983)-personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal. ‡ ‡ ‡ . motif. Gage dan Berliner (1948)-personaliti merangkumi segala aspek tingkah laku manusia integrasi trait-trait. Mischel (1981)-personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam kehidupannya.

Klasifikasi Personaliti dan Ciri-cirinya INTROVERT AMBIVERT EKSROVERT .

orang ini tidak banyak bercakap tetapi lebih banyak mendengar pertuturan orang lain sahaja.INTROVERT Sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata. tidak mempunyai cita-cita tinggi. sifat pendiam dan pemalu. Jarang mengambil inisiatif tetapi suka kepada sistem kehidupan yang teratur. Dalam interaksi sosial. Sikap yang serius. .

Sering cepat membongkar perasaannya tetapi cepat pula mengubahnya. Sentiasa melibatkan diri dalam pelbagai aktif sosial. Suka perubahan. Sering mengambil inisiatif sendiri.   . Mempunyai semangat yang aktif dan suka bergaul dengan orang.EKSTROVERT  Lebih suka dunia luar daripada dunia dalam.

AMBIVERT  Gabungan introvert dan ekstrovert.  . seseorang individu menonjolkan ciri-ciri introvert dalam sesuatu situasi tetapi dengan ciri-ciri ekstrovert dalam situasi lain. tetapi menjadi pendiam dan pemalu di sekolah. suka berkawan tetapi memilih bekerja berseorangan. Kadangkala. Contoh : Seseorang individu menunjukkan sifat periang di sekolah . Bertutur lancar tetapi berfikir sebelum memberi pendapat. Biasanya aktif tetapi sensitif.

-Endomorf -Mesomorf -Ektomorf ‡ .Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personaliti Faktor baka ‡ Sheldon (1985)-personaliti seseorang berkaitan rapat dengan bentuk tubuh badannya. Beliau menggolongkan bentuk badan manusia dalam 3 kategori.

introvert. tidak suka aktiviti fizikal. berkemahiran psikomotor Kurus dan tinggi Trait Somatotonia tegas. sedia menghadapi cabaran Trait Cerebrotonia EKTOMORF tidak suka bergaul. mengendur. suka riadah. MESOMORF Otot-otot kuat.Jenis Bentuk Badan ENDOMORF Rupa Bentuk Badan Bulat dan lembut Ciri-ciri Personaliti Trait Viscerotonia suka bergaul. berlega. agresif. cepat mesra. .

Contoh: . berbudi bicara. Kecerdasan berperanan personaliti seseorang. penting dalam pembentukan ‡ ‡ ‡ . tetapi mungkin bersifat angkuh. bijaksana. Kanak-kanak ini berkemungkinan besar mempunyai ciri personaliti introvert. juga mempengaruhi perkembangan personaliti seseorang.Orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. khasnya penyakit seperti cacat pendengaran atau cacat penglihatan yang diwarisi.‡ Keadaan fizikal. biasanya menunjukkan personaliti yang berkeyakinan.

Sekolah-guru yang bersifat penyayang dan membimbing murid-murid dengan penuh dedikasi akan menjadi role model murid-murid untuk membentuk personaliti mereka ynag positif. masyarakat dan pengalamannya. Keluarga-keadaan rumah yang harmonis dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak yang erat akan menggalakkan personaliti yang baik. rakan sebaya.Faktor Persekitaran ‡ Merangkumi keadaan keluarga. sekolah. ‡ ‡ .

individu yang diterima dalam kumpulannnya akan menggalakkan membentuk personaliti yang berkeyakinan.‡ Rakan sebaya . Superego ± bermoral dan berkembang daripada didikan moral dan agama. Ego ± mengandungi pemikiran realistik dan logik yang tersusun. . 1. ‡ Sigmund Freud ± perkembangan personaliti manusia terdiri dari 3 bahagian : Id ± bahagian personaliti tak sedar yang berfungsi sebagai stor penyimpanan untuk keinginan manusia. 2. 3.

Jenis-jenis helah bela diri : Helah Bela Diri Aktif Sublimasi : salur kekecewaan melalui aktiviti sihat.helah bela diri merujuk cara taktik seseorang memberi alasan tentang tindakannya.M EKANISME H ELAH B ELA D IRI Davidoff (1976). Rasionalisasi : penjelasan sebenar yang disembunyi untuk menjaga ego .

.

. 1.

Introjeksi : serap ke dalam diri dengan menyamakan ciri-ciri orang lain yang disukai.Pemindahan : pindah perasaan yang kurang manis daripada sesuatu objek kepada objek lain. Fantasi : bentuk khayalan bertujuan mengurangkan perasaan tak diingini. Projeksi : Membalikkan kelemahan diri kepada orang lain. . Pembentukan reaksi : nafikan keinginan diri dengan melakukan sesuatu yang bertentangan.

2. Helah Bela Diri Pasif Represi : alih kesedaran sesuatu ancaman dalam minda dengan melupakannya. . Penafian : Yakinkan diri bahawa ancaman tidak berlaku atau tidak ada. Agresi : tindakan mencedera atau merosakkan punca kekecewaan. Regresi : undur diri dengan ulang tingkah laku yang kurang matang.

PENGARUH PERSONALITI TERHADAP PEMBELAJARAN Jenis Personaliti Aktivitis Gaya Pembelajaran Suka mencari pengalaman baru. analisis dan logik. Teoris Suka membuat rumusan berdasarkan bukti. aktif melibatkan diri dengan mengemukakan banyak soalan. Pragmatis Suka mencari fakta untuk memastikannya sama ada berguna dalam situasi yang sebenar. Reflektor Suka mengumpul dan menganalisis data untuk membuat kesimpulan. .

CARA-CARA MENGURUSKAN PERSONALITI YANG BERBEZA .

Memberi peneguhan positif dan pujian. 2. 4. Menggunakan murid-murid yang mempunyai sahsiah positif sebagai µrole model¶. Introvert 1. . Memberi motivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. 3. Melibatkan murid-murid introvert secara aktif dalam aktiviti kumpulan.

.

Memberi mereka aktiviti pengayaan. 4. Ekstrovert 1. . Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. 3. Melantik mereka membimbing murid sedarjah dalam aktiviti kumpulan. Menggalakkan murid mengemukakan soalan 2.

PENGERTIAN KONSEP KENDIRI H.V. Perkins (Human Development and Learning (1974) ) .

perasaan. Konsep kendiri terdiri daripada persepsi. sikap. . serta nilai yang khusus dipegang oleh seseorang individu tentang dirinya. kepercayaan.

Vernon (1980) .

Konsep kendiri ialah pandangan kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta disokong dengan maklum balas tentang dirinya daripada orang lain. Amir Awang (1991) .

Konsep kendiri ialah integrasi penilaian diri sendiri. penilaian orang lain dan penilaian tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya. .

.

tanggapan. Konsep kendiri boleh diertikan sebagai penilaian. pandangan. kepercayaan. termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. .

Terbentuk daripada hasil interaksi dengan keluarga. dan warga masyarakat serta pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitarannya. sekolah. rakan sebaya. guru. .

Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran.   . Menikmati lebih banyak kejayaan daripada kegagalan. Bersikap bertimbang rasa serta berpandangan terbuka.JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI 1. Konsep kendiri positif Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang.

kasih sayang. . Sentiasa menerima pujian. Mudah bersosialisasi dengan orang lain. Mudah diterima oleh orang lain Mempunyai keyakinan diri yang tinggi. pertolongan dan perhatian daripada orang lain.   Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri.

  .2. Konsep Kendiri Negatif Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain. Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain. prasangka tidak percaya kepada orang lain dan diri sendiri. Terlalu sensitif terhadap teguran dan kritikan orang lain. Mempunyai perasaan curiga .

4. 2. 3.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI 1. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. Emosi mempengaruhi perasaan. Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah. Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. . 5.

Perasaan yang dirasai akan membawanya menerima dan menghargai dirinya. Penolakan diri berlaku jika seseorang kurang mendapat penerimaan daripada orang-orang yang berinteraksi dengannya.PENGARUH KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU INDIVIDU a) Penerimaan atau penolakan diri Penerimaan kendiri apabila seseorang itu berperasaan kasih sayang dengan keluarga. rakan ataupun guru di sekolah. .

b) Penghargaan kendiri Penghargaan kendiri tinggi Bersikap positif. berusaha bersungguh-sungguh sehingga berjaya. merasa konflik dalam kehidupan. Penghargaan kendiri rendah Ragu tentang kebolehan sendiri dan berusaha melepaskan diri daripada masalah. . Penghargaan kendiri sederhana Kurang keyakinan diri.

TEORI PEMBELAJARAN CARL ROGERS Pengalaman setiap individu adalah fenomena-logikal. iaitu pengalamannya hanya dialami dan difahami oleh individu sendiri. . Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik yang berbeza dengan orang lain. Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu adalah selaras dengan konsep kendirinya dan kepercayaannya.

IMPLIKASI KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU PELAJAR .

. Menerima murid-murid sebagai dirinya. Memberi bimbingan yang wajar dengan membetulkan kesilapan murid dalam pembelajaran. Peranan guru dalam pembentukan konsep kendiri positif Memberi dorongan. bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran. Merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan muridnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful