Contoh Laporan Kajian Tindakan (2

)
Posted by ilmu on Mac 20, 2008 Meningkatkan Penggunaan Perpustakaan PKG Ranau ABSTRAK Kajian tindakan ini dijalankan bagi mengukur sejauhmana kekerapan penggunaan perpustakaan di PKG Bandar Pontian. Kajian ini dilakukan ke atas 10 orang guru setiap sekolah ahli PKG Pontian. Proses Kajian ini dijalankan sepanjang bulan Julai mulai 3 Julai 2007 dengan mengambil kira penilaian daripada soal selidik serta pemprosesan data-data analisis. 1. Pengenalan 1.1. Latar Belakang Kajian PKG Bandar Pontian menggunakan bekas bangunan PPD Pontian yang terletak di No 1032, Jalan UMNO, 82000 Pontian, Johor. PKG Bandar Pontian mempunyai seramai 3 orang staf dan ahli seramai 27 sekolah. PKG ini merupakan salah sebuah PKG yang menumpang bangunan PPD Pontian, yang mana ruang perpustakaannya amat sempit dan terhad. Koleksi bahan(buku) amat berkurangan dan kebanyakannya adalah koleksi lama. 1.2. Refleksi Masalah/Penyataan Masalah Berdasarkan hasil dapatan dari rekod penggunaan di perpustakaan ini dan soal selidik serta temu bual yan dijalankan didapati : 1. Guru kurang berminat menggunakan perpustakaan PKG Pontian sebagai tempat rujukan 2. Bahan dan koleksi di perpustakaan PKG Pontian yang kurang dan ketinggalan zaman 3. Kemudahan dan keselesaan bilik perpustakaan PKG Pontian yang kurang memuaskan dari segi kelengkapan penghawa dingin, meja kerusi dan sebagainya 4. Kurang kesedaran dari kalangan guru-guru sekolah ahli tentang kewujudan perpustakaan PKG Bandar Pontian 5. Promosi yang kurang dari kalangan warga pegawai teknologi pendidikan PKG Pontian

Fokus Kajian 3. menyeronokkan dan lebih berkesan. soal selidik dan rekod penggunaan perpustakaan PKG. Mengubah perpepsi di kalangan guru sekolah ahli tentang kelebihan dan keberkesanan perpustakaan PKG Pontian 5. Sekaligus meningkatkan motivasi yang tinggi untuk menjadikan perpustakaan PKG Pontian sebagai pusat rujukan berpusat. Objektif Am Menjadikan perpustakaan PKG Pontian salah sebuah perpustakaan yang diguna pakai sebagai rujukan oleh semua guru-guru sekolah ahli sebagai contoh di peringkat daerah 2. 3. Membantu guru sekolah ahli mendapatkan bahan rujukan yang lebih efektif Bagi Pegawai Teknologi Pendidikan PKG Bandar Pontian.3.sendiri tentang keberkesanan dalam menggunakan perpustakaan PKG Pontian 6. Objektif Kajian 2. Rekabentuk Kajian Ini adalah satu kajian kes yang dilakukan untuk menarik minat guru-guru ahli PKG Bandar Pontian menggunakan perpustakaan semaksimum mungkin di PKG Bandar Pontian. Mempromosikan perpustakaan PKG Pontian sebagai pusat rujukan kepada guru-guru ahli PKG Pontian 6.1. mengharapkan penggunaan perpustakaan PKG Pontian lebih menarik. Objektif Khusus 1. Meningkatkan minat guru untuk mendapatkan rujukan di perpustakaan PKG Pontian 2. Teknik yang digunakan untuk mengumpul data melalui temubual. Melengkapkan bahan dan koleksi di perpustakaan PKG Pontian dengan bahan rujukan terkini 3. . Kemudahan pinjaman dan sistem pencarian i-katalog yang masih lemah menjadikan perpustakan PKG Pontian kurang memberi minat kepada guru-guru sekolah ahli PKG Pontian 2. Penambahbaikan kemudahan infrastruktur perpustakaan PKG Pontian 4.1.

5. Temubual ini dijalankan secara informal untuk mendapatkan hasil yang sahih.(Rujuk Lampiran).1.4. Hasil temubual yang diadakan secara informal didapati guru-guru tidak mengetahui fungsi sebenar PKG dan mempunyai perpustakaan yang boleh mereka gunakan untuk mendapatkan maklumat pada bila-bila masa. 5. Berdasarkan maklumat yang dikumpul guru-guru kurang mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan bahan rujukan dan maklumat. Persampelan 10 orang guru dari setiap sekolah ahli PKG Bandar Pontian dijadikan sebagai sampel kajian. Temubual Bersemuka 10 orang dari setiap sekolah ahli PKG Bandar Pontian telah ditemubual secara mendalam berdasarkan soalan yang berkaitan dengan pengunaan perputakaan di PKG Banar Pontian.2. 5. Menambahbaikan perkidmatan perpustakan untuk memberi keselesaan kepada para . 5. Mempromosikan perpustakaan PKG sebagai pusat rujukkan untuk warga pendidik membuat rujukan. untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran.2.3. Rekod Pengunaan dan Pinjaman Berdasarkan kepada analisa yang dibuat kepada rekod penggunaan dan pinjaman. Soal Selidik Soal selidik dilakukan kepada guru-guru mengikut skala likert. kami mendapati perpustakaan PKG Bandar Pontian kurang mendapat sambutan. Koleksi yang terdapat di perpustakan PKG adalah dari terbitan lama dan kurang sesuai dengan keperluan masa kini. 4.1.3.2. Instrumen Kajian 4. Wujudnya pusat rujukan seperti perpustakaan desa dan siber cafe yang selesa dan memudahkan mereka mencari maklumat yang terkini.1. 6.2. Analisa Data Kajian 5. 4.3. Perlaksanaan Tindakan 6. 6. 4.

3.2.4. 7. 6. Mewujudkan pencarian maklumat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dan agensiagensi yang berkaitan.4.pengunjung. Peminjaman dan pemulangan buku yang dipermudahkan dapat meningkatkan jumlah peminjan di perpustakaan PKG.3. 7. 6. 6. Memudahkan urusan peminjaman dan pemulangan buku di perpustakaan PKG. Mempelbagai dan memperbanyakkan bahan-bahan rujukan yang bermutu dan terkini untuk memenuhi keperluan semasa. Guru-guru lebih berminat dengan pencarian maklumat secara “online” dengan lebih cepat dan mudah. Refleksi Tindakan Rumusan yang boleh dibuat oleh penyelidik : 7. Dengan memperbagaikan bahan-bahan bacaan yang terkini dan lebih memfokuskan ke bidang pendidikan. 7.5. Kajian yang dilaksanaan dapat menarik minat guru-guru ke perpustakaan PKG untuk mendapatkan bahan rujukan 7. LAMPIRAN SOAL SELIDIK JENIS LIKERT Arahan : Bulatkan nombor yang paling sesuai bagi menandakan tahap persetujuan anda mengikut skala berikut pada borang jawapan soal selidik yang dilampirkan Skala : 1 – Sangat tidak setuju 2 -Tidak setuju 3 – Setuju 4 – Sangat setuju BIL ITEM PENILAIAN 1 Perpustakaan PKG Pontian memudahkan anda mencari bahan 1 2 3 4 2 Bahan rujukan di perpustakaan PKG Pontian sesuai digunakan oleh guru-guru 1 2 3 4 3 Masa dari jam 8 pagi hingga 5 petang merupakan masa yang sesuai perpustakaan PKG . guru-guru lebih tertarik ke perpustakaan dan tidak perlu ke tempat lain.1.

Biasanya anda mencari bahan rujukan di perpustakaan mana? 7. Berapa kerapkah anda mengunjungi perpustakaan? 2. 1. Siapakah Pegawai Teknologi Pendidikan yang anda kenal di PKG Bandar Pontian? 9. Sudah berapa lamakah anda mengenali PKG Bandar Pontian? 6.Pontian dikunjungi oleh guru-guru 1 2 3 4 4 Perkhidmatan perpustakaan PKG Pontian amat selesa digunakan 1 2 3 4 5 Bahan – bahan di perpustakaan PKG Pontian amat mencukupi dan berguna 1 2 3 4 6 Bahan – bahan dan rujukan yang dicari mudah dijumpai 1 2 3 4 7 Perpustakaan di PKG Pontian sangat terkenal di Daerah Pontian 1 2 3 4 Lampiran Contoh Soalan Untuk Guru. Di manakah PKG Bandar Pontian? 4. Adakah anda mengetahui PKG mempunyai perpustakaan? 3. Apakah jenis bahan rujukan yang anda cari sebelum ini? 8. Berapa lamakah masa yang diperlukan semasa anda di perpustakaan untuk mencari bahan rujukan? 10. Biasanya anda merujuk bahan dari perpustakaan dengan meminjam bahan tersebut atau sekadar membaca di perputakaan sahaja? . Apakah tujuan anda mengunjungi perpustakaan? 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful