c   

  
  

?

2 ? ‫ ܮ‬ൌ ‫ݔ‬௢ േ ο‫?ݔ‬ 
ൌ ሺͳͳǡͶͷ േ ͲǡͲͷሻܿ݉?
?
? c ????
‫ݔ‬௢ ൌ ͳǡ͸ܿ݉ ൅ Ͷ ൈ ͲǡͲͳܿ݉ ൌ ͳǡ͸Ͷܿ݉?
ο‫ ݔ‬ൌ ͲǡͲͲͷܿ݉?
݉ܽ݇ܽ‫ ܮ‬ൌ ‫ݔ‬௢ േ ο‫ ݔ‬ൌ ሺͳǡ͸ͶͲ േ ͲǡͲͲͷሻܿ݉?
? 
? c ?? ? 
? ‫ݔ‬௢ ൌ ͵ǡͷ݉݉ ൅ Ͷͷ ൈ ͲǡͲͳ݉݉ ൌ ͵ǡͻͷ݉݉?
ο‫ ݔ‬ൌ ͲǡͲͲͷ݉݉ ?
‫ ܮ‬ൌ ‫ݔ‬௢ േ ο‫ ݔ‬ൌ ሺ͵ǡͻͷͲ േ ͲǡͲͲͷሻ݉݉?
? 

? ‫ݔ‬௢ ൌ ͳǡͷ݉݉ ൅ ͳ͹ ൈ ͲǡͲͳ݉݉ ൌ ͳǡ͸͹݉݉?
ο‫ ݔ‬ൌ ͲǡͲͲͷ݉݉?
‫ ܮ‬ൌ ‫ݔ‬௢ േ ο‫ ݔ‬ൌ ሺͳǡ͸͹Ͳ േ ͲǡͲͲͷሻ݉݉?

? ·? 
? ?
?
2?
? 
?
? 
? 
?

?

ൌ 

?
?
22?
22 ?
22 ?
22 ?
22? 
?
σ஽

ହ଺ǡ଻

ο ൌ ܵ஽ ൌ

ൌ 

? 
?
2 ?
2  ?
2 2 ?
2 2 ?
2 ? 
2?

ൌ ͳͳǡ͵Ͷ݉݉??

ͳ ܰ σ  ሺσ  ሻ

?
ܰ
ܰͳ

ͳ ͷ ൈ ͸Ͷʹǡͻͻͳ͸ ሺͷ͸ǡ͹ሻ

?
ͷ
ͷͳ
ͳ ͲǡͲ͸ͺ

?
ͷ
Ͷ

ൌ ͲǡͲʹ͸݉݉?
? 
 ? ൌ

ο஽

ൈ ͳͲͲΨ ൌ 

?? ൌ  േ ο? 
ൌ ሺͳͳǡ͵Ͷ േ ͲǡͲʹ͸ሻ݉݉? 
ൌ ሺͳͳǡ͵Ͷ േ ͲǡͲ͵ሻ݉݉?
?
?
?
?
?
?

଴ǡ଴଺

ଵଵǡଷସ

ൈ ͳͲͲΨ ൌ Ͳǡʹ͵Ψ? ?
?

? 
? c  ? ???? ? 
? ܰ ൌ ͷ?

෍ ܶ ൌ ͳͻͻǡ͸?

෍ ܶ ൌ ͹ͻ͸ͺǡͳ?

ܶത ൌ

σ ܶ ͳͻͻǡ͸

ൌ ͵ͻǡͻʹ‫?ݏ‬
ͷ
ܰ

οܶ ൌ ்ܵ ൌ

ͳ ܰ σ ܶ  ሺσ ܶሻ

?
ܰ
ܰ ͳ

???????????????? ൌ ହ ට

ହൈ଻ଽ଺଼ǡଵିሺଵଽଽǡ଺ሻ మ

ͳ Ͳǡ͵Ͷ
? 
ൌ ඨ
Ͷ
ͷ

ହିଵ 

ൌ ͲǡͲͷͺ‫?ݏ‬
? 

 ?  ൌ

ο்
்ത

?

ൈ ͳͲͲΨ ൌ 

?? ൌ  േ ο? 
ൌ ሺ͵ͻǡͻʹ േ ͲǡͲͷͺሻ‫?ݏ‬
?

଴ǡ଴ହ଼
ଷଽǡଽ

ൈ ͳͲͲΨ ൌ ͲǡͳͶͷΨ? ?
? 

? u ?c ?? ? ? 
? ????u ? ???? ? ??ͳͲଷ ?? 
? ???u ? ?? ? ? ??ͳͲ଼? 
? ? 
? ? 
? ?? 
? ???? ? 
? ?c ? 
? [ ?m ?? ?c? 
? *?m ???c? 
? ?X?m ?? ?c? 
? ?[m ?? ?c?
? 
? c 
?? ? 
?
?
?
?
? 
?
?
?
? 
?
?
?
? 
?

?
?

22 ??
??????
??2? ?????
2 ??›?
? 
???ܿ݉ ? 
? ?ܿ݉ ?
? ?ܿ݉ ?

›
›
› 
?
?
?
? 
?

??2 ?›?
???????? ?› ൈ?
2 ?›?
?
ͻͶǡͷͻ‫ܬ‬ሺͶ‫ܲܣ‬ሻ
?
ͳǡʹ‫ݏ‬ሺʹ‫ܲܣ‬ሻ

?c?
?c? 
???????2? ?›?
?

2 ?2?›?
?
?
?
??ܿ݉ ?

ൌ ͹ͺǡ͹ͺ‫ܬ‬Ȁ‫???ݏ‬

଻ǡହ଴଴ൈଵ଴య ௞௚
ሺହǡ଴ൈଵ଴భ ௠ሻൈହǡ଴௠ൈସ௠

?
?
?
? 
?6 ?

ൌ ͹ǡͷ ൌ ͺሺ݁݇‫݇ܽݏ‬ሻ?

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.