KONSEP 5 P DALAM KURIKULUM BAHASA MELAYU

1. Penggabungjalinan
- proses menggabungkan beberapa kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Strategi Penggabungjalinan 
 

Beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak Menjadikan bentuk pengajaran lebih menarik dan bermakna Membolehkan suasana pembelajaran lebih berkesan Boleh mewujudkan pelbagai aktiviti dan melibatkan lebih ramai murid

Sekurang2 kemahiran. . 2.Sekurang-kurangnya ).Bentuk penggabungjalinan 1. Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran ( bahasa ).

Penggabungjalinan dalam Satu Mata Pelajaran ( bahasa ) 1. Kemahiran mendengar 2. Kemahiran membaca 4. Kemahiran menulis Contoh: lisan menulis tatabahasa * Melibatkan sekurang-kurangnya 2 kemahiran sekurangmembaca . Kemahiran bertutur 3.

soal jawab .latihan kefahaman Bertulis : .memberi pendapat .latihan tatabahasa ( dilakukan secara tidak langsung) .Contoh pengabungjalinan aspek kemahiran bahasa dalam P&P Bacaan Lisan : : membaca senyap latihan kefahaman .

nilai murni. Penyerapan Konsep: -Proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu. kemahiran berfikir dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. .2.

Bentuk Penyerapan
1. Penyerapan isi mata pelajaran lain dalam mata pelajaran bahasa. 2. Penyerapan nilai

Penyerapan isi mata pelajaran lain - satu strategi untuk menyerapkan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran ke dalam satu mata pelajaran lain. Contoh: Dalam PP bahasa, isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Kesihatan diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa. kemahiran-

Penyerapan Nilai: Nilai murni dan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam P&P, walaupun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang, namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.

yakin kepada diri sendiri .bertanggungjawab .bertindak sendiri . Baik hati 2.murah hati .belas kasihan . Berdikari .Ada 17 nilai yang perlu diserapkan dalam P&P: 1.bertimbang rasa .jaya diri .sedia memaafkan .saling memahami .

ramah mesra 4. Hemah tinggi . Hormat-menghormati Hormat.hormat kepada undangundangundang .menghargai masuah diri .hormat kpd ibu bapa .dan lain-lain lain- .hormat kpd hak asasi .taat kpd raja & negara .hormat kpd orang yang lebih tua .3.kesopanan .mengaku kesalahan sendiri .

Kasih sayang .saksama .cinta kpd negara .cinta kpd keamanan dan keharmonian 6. Keadilan .sayang kpd nyawa .5.sayang kpd alam sekeliling .adil .

kebebasan dalam sistem demokrasi 8.berani dengan tidak membuta tuli .berani mempertahanmempertahankan kebenaran .7. Keberanian .berani bertanggungbertanggungjawab .kebebasan di sisi undangundang-undang .berani kerana benar . Kebebasan .

pertuturan dan kelakelakuan yang sopan 10.kebersihan diri . Kebersihan fizikal dan mental .amanah . Kejujuran .bercakap benar .kebersihan persekiran .9.ikhlas .

Kerajinan .tekun 12.perpaduan .gigih .toleransi .11.kebaikan bersama .gotong-royong gotong.cekal . Kerjasama .daya usaha .t/jawab bersama .dedikasi .persaudaraan .

Kesyukuran .sederhana dlm mening .Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku .berterima kasih katkan kepentingan .penghargaan . Keserdahanaan 14.13.mengenang budi diri dan orang lain .

peka kpd isu-isu isu. Rasional 16.bermuafakat .boleh membuat pena.berfikiran logik dan sosial dan masyarakat terbuka .kejiranan penaakulan .. Semangat bermasya .15.boleh membuat rakat pertimbangan .

Semangat kewarganegaraan .bersemangat patriotik .17.berbangga menjadi rakyat malaysia .berusaha dan produktif .

3. Pencapaian pembelajaran murid-murid muridini biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya. Pemulihan Koh Boh Boon (1982): Pendidikan pemulihan adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. . iaitu mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak kanakyang lain. Ia melibatkan murid-murid yang muridlambat.

Murid berbeza dari segi pengalaman. Kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah dalam bidang kemahiran tertentuhendaklah diberi pendidikan pemulihan secara teratur. Sebab itu murid yang lemah/menghadapi masalah tertentu perlu diberi perhatian. minat dan kebolehan.Rasional Pendidikan Pemulihan i. ii. Laporan J/K Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran antaranya menetapkan: a. .

b. . Kurikulum perlu diubah suai bukan sahaja untuk membolehkan murid-murid yang lemah muridmencapai kemahiran-kemahiran asas. bahkan kemahiranuntuk membolehkan murid-murid cerdas terus muridmaju.

Objektif Pendidikan Pemulihan 1. Untuk membolehkan murid-murid mendapat muridlayanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental mereka. Untuk membolehkan murid-murid menguasai muridkemahirankemahiran-kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti-aktiviti alternatif yang aktivitisesuai dengan mereka. . 2.

. Untuk membolehkan murid-murid cuba muridmengembangkan potensi mereka dalam pelajaran dan minat mereka ke tahap yang lebih maju. Untuk membolehkan murid-murid muridmengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru dan pihak-pihak lain. sama aktivitiada di dalam atau di luar bilik darjah.3. pihak4. Untuk membolehkan murid-murid mendapat muridpeluang yang sama dengan melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti-aktiviti sosial. 5.

masing- . 7.6. Untuk membolehkan murid-murid membina. Untuk membolehkan murid-murid muridmeneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah khas yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. muridmemperoleh dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari apabila berada di dalam sesuatu kumpulan atau masyarakat.

Membangkitkan semangat yakin diri sendiri ‡ Jalin hubungan mesra g-m dan m-m gm‡ Beri perhatian secara individu. berpasangan atau kumpulan yang sama taraf pencapaian ‡ Libatkan mereka dalam aktiviti kelas dengan bantuan / panduan guru ‡ Beri penghargaan jika berjaya dalam proses pemulihan ‡ Wujudkan situasi untuk membolehkan mereka memahami pelajarannya.Prinsip P&P Pemulihan 1. .

. sebut dan latih tubi sebutan ‡ Meneliti dan mengaggarkan panjang pendek sesuatu perkataan ‡ Melarikan jari di bawah sesuatu huruf / perkataan yang menjadi masalah sambil menyebutnya. penglihatan dan pandangan dalam aktiviti-aktiviti pemulihan aktiviti‡ Dengar.2. ‡ Membentuk sesuatu huruf /perkataan dengan bahanbahan-bahan maujud supaya dapat menajamkan pengecamannya. Melibatkan deria rasa.

‡ ‡ - - - Menekap dan menyurih sesuatu huruf atau perkataan sambil menyebutnya. seperti: Menyambung titik-titik atau garis putus-putus titikputusMenyurih bentuk-bentuk huruf atau perkataan bentukdengan kertas surih Menyalin bentuk-bentuk huruf /perkataan dari bentukcontoh yang diberi. . Menulis huruf atau perkataan tanpa panduan. Menulis sesuatu huruf / perkataan mengikut urutan atau rentetan tatatingkat gerak kerja menulis.

ibu bapa dll. Mengenal pasti murid dan masalah pembelajaran - - Mengenal pasti murid : pemerhatian. masalah- . tatabahasa Senaraikan masalah-masalah tersebut. soal jawab. Penentuan masalah: lisan.Peringkat-peringkat Pengajaran PeringkatPembelajaran Pemulihan 1. rekod prestasi dan profil. temu bual dengan guru darjah. latihan harian. ujian. bacaan. tulisan.

Boleh dijalankan secara lisan atau tulisan.Cara mengenal pasti masalah pembelajaran: pembelajaran: ‡ Memerhati cara murid menjalankan aktivitiaktivitiaktiviti pembelajaran. ‡ Pernyataan masalah oleh murid sendiri ( melalui perbualan). . bacaan dan tulisan). ‡ Ujian diagnostik ± untuk menentukan masalah pembelajaran tertentu seseorang murid. ‡ Membuat tafsiran terhadap kesilapan yang kerap dilakukan ( sebutan.

2.Lemah dalam membaca. 3.Lemah dalam koordinasi pancaindera dengan pemikiran dari segi pengamatan. tidak boleh mengingat kembali.Lemah di dalam penerimaan konsep-konsep konsepbaru. pendengaran dan pertuturan. tidak mempunyai akan yang cerdas dan kurang pengalaman tentang alam sekeliling.CiriCiri-ciri murid yang menghadapi masalah pembelajaran: 1. menulis dan mengira serta kelemahan dalam daya pemikiran yang abstrak. .

7.Tidak boleh mengikuti pelajaran dalam jangka waktu yang panjang. 6.Mudah tertarik dengan gangguan luar (tiada dorongan diri sendiri). 8.Kurang perbendaharaan kata /kosa kata menyebabkan sukar untuk membeza yang penting dengan yang tidak penting.Lemah dalam daya penyebutan seperti gagap.Kurang keyakinan diri kerana dikuasai perasaan rendah diri. pelat dan sengau. 5. .4.

10.Sering terjadi gangguan kesihatan menyebabkan emosi tidak stabil. 13. 11.Gembira ketika diberi peluang belajar dengan menggunkan benda-benda maujud.Tidak mampu membuat gambaran secara jelas.Kurang tekun ketika membuat sesuatu kerja.Mempunyai pencapaian yang rendah sejak peringkat awal lagi.9. 12. 14. benda- .Kurang zat makanan dan mengalamai kecacatan fizikal.

dll ii.kesihatan .kurang perhatian keluarga . peribadi . dll .kaedah pengajaran .bahan p&p tidak sesuai .2. pembelajaran .cuai dalam menjalankan aktiviti.masalah sosial.ponteng sekolah . Penentuan Punca Masalah -Faktor-faktor yang menjadi punca: Faktori.

dll iv. dll .iii. kecerdasan -lambat berfikir/bertindak -lekas lupa -sukar memahami sesuatu -lemah pengamatan. psikologi -takut -benci -rendah diri -pendiam -pemalu.

v. dsb .kurang penglihatan.bisu .kurang pendengaran .sengau .telor . Kecacatan fizikal .pekak .gagap .

dll . vii.bilik sesak. Persekitan sekolah .bising .vi. penyakit atau kemalangan. Kecacatan mental dan terencat akal .disebabkan keadaan semula jadi.

Pilih ganti Tindakan -Ketika membuat perancangan prinsip-prinsip prinsipberikut perlu dipatuhi: a. . Tumpuan perlu kepada kelemahan-kelemahan kelemahanpembelajaran yang telah dikenal pasti. b.3. Aktiviti perlu selari dengan kesediaan belajar murid. Pengajaran pemulihan hendaklah seimbang dengan kebolehan murid. c.

Aktiviti mengikut langkah-langkah kecil langkahsupaya murid boleh menguasai sesuatu kemahiran g. Murid memperoleh maklum balas segera daripada aktiviti yang dijalankannya. Aktiviti pembelajaran tidak boleh banyak. h.d. Bahan-bahan pemulihan hendaklah sesuai dari Bahansegi saiz dan rupa yang menarik . f. Perlu melibatkan pelbagai deria agar meningkatkan kefahaman serta ingatan murid. e.

k. j.i. Strategi pengajaran hendaklah melibatkan muridmurid-murid secara aktif. Urutan pengajaran bermula dari yang senang kepada yang susah. . Latihan perlu diberi dihujung pengajaran untuk memastikan pencapaian objektifnya.

. Pengajaran Kumpulan Kecil ± membimbing muridmurid-murid yang mempunyai masalah yang sama tetapi perhatian secara individu.Strategi Pengajaran Pemulihan  Pengajaran Individu.membimbingan individu Individubagi mengatasi masalah yang dihadapi dengan alat bantu yang sesuai. Ahli mungkin bertukar-tukar dan guru bertukarmenggunakan beraneka jenis bahan yang menarik.

  Pengajaran Kumpulan Besar Pengajaran Bimbingan Rakan Sebaya Pengajaran Kolaboratif .

Penyimpanan rekod .soal jawab / kuiz .latihan. kembali kepada kumpulan yang sejajar.Cara penilaian: .pemerhatian .4. Penilaian -dijalankan bagi memastikan sama ada objektif pengajaran pemulihan telah tercapai / tidak . dll .Tindakan susulan: murid yang sudah menguasai kemahairan. .

. Ikuti kemajuan murid-murid tersebut dengan muridmenggunakan senarai semak.PerkaraPerkara-perkara yang harus diambil kira ketika menjalankan langkah-langkah pemulihan: langkahi. Tentukan masalah yang sama tidak berulang iii. iv. Tentukan aktiviti-aktiviti pengukuhan yang aktivitisesuai dan secocok bagi menyelesaikan masalah. ii. Rancang dan pilih teknik pengajaran yang sesuai.

-diberi kepada kumpulan murid yang telah mencapai taraf yang memuaskan/telah menguasai kemahiran asas. Pengayaan .ialah aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktivitiaktivitiaktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar darjah. .4. -dilakukan semasa murid-murid lain masih muridberada dalam proses pembelajaran ke taraf yang diperlukan/menguasai kemahiran asas.

- - Mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan unsurpengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. sikap berdikari. bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. kumpulan dan masyarakat. . sifat ingin tahu. daya kreativiti. Memberi peluang kepada murid mengembangkan minat.

Menambahkan minat dan pengalaman yang boleh membantu ke arah perkembangan diri dan bakat mereka. minat dan bakat mereka. .Objektif Aktiviti Pengayaan 1. Membolehkan murid menjalani aktivitiaktivitiaktiviti yang lebih mencabar kebolehan mereka. Menggunakan masa lapang yang berfaedah mengikut keperluan. 2. 3.

. 7. Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan pelbagai bahan / sumber. 5. 6. Melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri. Berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup.4. Mempunyai asas kepimpinan untuk diperkembangkan ke peringkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan mereka.

Boleh berbentuk program harian atau projek. 3. mencabar dan sesuai dengan kebolehan. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan. 2.PrinsipPrinsip-prinsip Penting Untuk Menyediakan Aktiviti Pengayaan 1. mengandungi arahan yang jelas supaya murid boleh melakukannya sendiri. Menarik. . Bercorak belajar sendiri. minat dan bakat murid yang berbezaberbeza-beza.

murid5.4. Mengandungi bahan-bahan yang bahandipelbagaikan sama ada dibuat sendiri atau diperoleh dari pasaran. Seelok-eloknya bahanSeelokbahanbahan itu mengandungi aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran yang telah dipelajari sama ada secara langsung atau tidak langsung. . Diletak atau disimpan di tempat yang mudah digunakan oleh murid-murid.

Pilihan Guru .ditentukan oleh guru selepas murid menguasai kemahiran asas. .lebih berbentuk belajar sendiri.bahan-bahan yang dihasilkan dipamerkan bahan2. . Tujuan untuk memperkukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari.murid-murid jalankan sendiri aktiviti yang muridtelah disediakan. .Pengelolaan Aktiviti Pengayaan 1. Pilihan Murid .

. Dalam masa yang dipilih khas pada setiap hari . Selepas menguasai sesuatu /sekumpulan kemahiran 3.Masa Melaksanakan Pengayaan 1. Selepas menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran.waktu Bahasa Melayu/Matematik 2.

. Kerja projek 3.Aktiviti Pengayaan Ada 3 bahagian: 1. Permainan dan rekreasi.Bacaan 2. Bacaan tambahan/latihan tambahan 1.

. Penilaian Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi.5.

Jenis Penilaian  Penilaian Formatif Penilaian Sumatif .

Penilaian Formatif  Dikenali juga sebagai ujian kemajuan (progressive test) Dijalankan: > semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung > setelah tamat satu bahagian pembelajaran ( tetapi bukan untuk tujuan pengredan) .

Penilaian Formatif Tujuan: > Mengesan kemajuan pembelajaran yang berlaku semasa pengajaran / melihat setakat mana keberkesanan pengajaran guru > Membantu perkembangan murid > Guru dapat melihat kesilapan yang dilakukan > Menentukan sama ada murid sudah bersedia untuk menerima pelajaran baru .

AlatAlat-alat untuk mengukur Penilaian Formatif     Lisan ( menyoal ) Kerja bertulis Kajian luar Projek Perbincangan Pemerhatian Temu bual Soal selidik dsb .

SPM. PMR. dsbnya. .Penilaian Sumatif  Dikenali juga dengan ujian pencapaian Dijalankan: > pada akhir sesuatu penggal/semester/kursus Contoh: ujian pertengahan tahun ujian akhir tahun UPSR.

Tujuan   Memberi gred Pensijilan Menentukan jurusan Perbandingan pencapaian antara murid/ mengkelaskan murid. .

Alat untuk mengukur Melibatkan pelbagai alat bergantung kepada objektif sesuatu kursus / pembelajaran itu: Ujian bertulis ( objektif/ esei ) Lisan - .

Klasifikasi ujian  Ujian Rujukan Norma Ujian Rujukan Kriteria .

.membandingkan prestasi murid dalam kelas yang sama atau dengan kelas yang lain.membandingkan pencapaian murid. .Ujian Rujukan Norma Bertujuan untuk: .Memberi pangkat / gred * Menggunakan alat pengukur yang sama .

Ujian Rujukan Kriteria Digunakan untuk mengetahui sejauh mana seseorang murid itu menguasai sesuatu kemahiran /topik. Tujuan: -menentukan prestasi murid berdasarkan sesuatu kriteria. -tidak membandingkan pencapaian individu *sesuai untuk menguji kemahairan asas dan disusuli dengan aktiviti pengayaan dan pemulihan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful