KONSEP 5 P DALAM KURIKULUM BAHASA MELAYU

1. Penggabungjalinan
- proses menggabungkan beberapa kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Strategi Penggabungjalinan 
 

Beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak Menjadikan bentuk pengajaran lebih menarik dan bermakna Membolehkan suasana pembelajaran lebih berkesan Boleh mewujudkan pelbagai aktiviti dan melibatkan lebih ramai murid

.Bentuk penggabungjalinan 1. 2.Sekurang2 kemahiran. Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran ( bahasa ).Sekurang-kurangnya ). Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran.

Kemahiran menulis Contoh: lisan menulis tatabahasa * Melibatkan sekurang-kurangnya 2 kemahiran sekurangmembaca .Penggabungjalinan dalam Satu Mata Pelajaran ( bahasa ) 1. Kemahiran mendengar 2. Kemahiran bertutur 3. Kemahiran membaca 4.

Contoh pengabungjalinan aspek kemahiran bahasa dalam P&P Bacaan Lisan : : membaca senyap latihan kefahaman .latihan kefahaman Bertulis : .memberi pendapat .latihan tatabahasa ( dilakukan secara tidak langsung) .soal jawab .

Penyerapan Konsep: -Proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu. kemahiran berfikir dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. nilai murni.2. .

Bentuk Penyerapan
1. Penyerapan isi mata pelajaran lain dalam mata pelajaran bahasa. 2. Penyerapan nilai

Penyerapan isi mata pelajaran lain - satu strategi untuk menyerapkan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran ke dalam satu mata pelajaran lain. Contoh: Dalam PP bahasa, isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Kesihatan diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa. kemahiran-

Penyerapan Nilai: Nilai murni dan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam P&P, walaupun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang, namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.

bertimbang rasa .yakin kepada diri sendiri .Ada 17 nilai yang perlu diserapkan dalam P&P: 1.bertindak sendiri .bertanggungjawab .belas kasihan .sedia memaafkan .saling memahami . Berdikari .murah hati .jaya diri . Baik hati 2.

ramah mesra 4. Hormat-menghormati Hormat.hormat kpd hak asasi .dan lain-lain lain- .menghargai masuah diri .taat kpd raja & negara . Hemah tinggi .mengaku kesalahan sendiri .hormat kpd orang yang lebih tua .3.hormat kpd ibu bapa .hormat kepada undangundangundang .kesopanan .

cinta kpd keamanan dan keharmonian 6.5. Keadilan .saksama .sayang kpd alam sekeliling .sayang kpd nyawa .adil .cinta kpd negara . Kasih sayang .

kebebasan di sisi undangundang-undang .berani dengan tidak membuta tuli . Keberanian .berani bertanggungbertanggungjawab . Kebebasan .berani mempertahanmempertahankan kebenaran .7.kebebasan dalam sistem demokrasi 8.berani kerana benar .

ikhlas .amanah . Kejujuran . Kebersihan fizikal dan mental .9.kebersihan diri .bercakap benar .kebersihan persekiran .pertuturan dan kelakelakuan yang sopan 10.

persaudaraan .t/jawab bersama .cekal .11.perpaduan .daya usaha .toleransi .gigih .dedikasi .gotong-royong gotong.tekun 12.kebaikan bersama . Kerajinan . Kerjasama .

13.penghargaan .sederhana dlm mening .berterima kasih katkan kepentingan . Kesyukuran .mengenang budi diri dan orang lain .Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku . Keserdahanaan 14.

Rasional 16. Semangat bermasya .peka kpd isu-isu isu.berfikiran logik dan sosial dan masyarakat terbuka ..15.bermuafakat .boleh membuat rakat pertimbangan .boleh membuat pena.kejiranan penaakulan .

bersemangat patriotik .17. Semangat kewarganegaraan .berusaha dan produktif .berbangga menjadi rakyat malaysia .

3. iaitu mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak kanakyang lain. Pencapaian pembelajaran murid-murid muridini biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya. Pemulihan Koh Boh Boon (1982): Pendidikan pemulihan adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. Ia melibatkan murid-murid yang muridlambat. .

minat dan kebolehan. Sebab itu murid yang lemah/menghadapi masalah tertentu perlu diberi perhatian.Rasional Pendidikan Pemulihan i. . Laporan J/K Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran antaranya menetapkan: a. Murid berbeza dari segi pengalaman. ii. Kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah dalam bidang kemahiran tertentuhendaklah diberi pendidikan pemulihan secara teratur.

Kurikulum perlu diubah suai bukan sahaja untuk membolehkan murid-murid yang lemah muridmencapai kemahiran-kemahiran asas. .b. bahkan kemahiranuntuk membolehkan murid-murid cerdas terus muridmaju.

2. . Untuk membolehkan murid-murid menguasai muridkemahirankemahiran-kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti-aktiviti alternatif yang aktivitisesuai dengan mereka.Objektif Pendidikan Pemulihan 1. Untuk membolehkan murid-murid mendapat muridlayanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental mereka.

. Untuk membolehkan murid-murid muridmengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru dan pihak-pihak lain. pihak4. Untuk membolehkan murid-murid mendapat muridpeluang yang sama dengan melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti-aktiviti sosial.3. 5. Untuk membolehkan murid-murid cuba muridmengembangkan potensi mereka dalam pelajaran dan minat mereka ke tahap yang lebih maju. sama aktivitiada di dalam atau di luar bilik darjah.

muridmemperoleh dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari apabila berada di dalam sesuatu kumpulan atau masyarakat. 7.6. Untuk membolehkan murid-murid membina. masing- . Untuk membolehkan murid-murid muridmeneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah khas yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing.

Membangkitkan semangat yakin diri sendiri ‡ Jalin hubungan mesra g-m dan m-m gm‡ Beri perhatian secara individu. berpasangan atau kumpulan yang sama taraf pencapaian ‡ Libatkan mereka dalam aktiviti kelas dengan bantuan / panduan guru ‡ Beri penghargaan jika berjaya dalam proses pemulihan ‡ Wujudkan situasi untuk membolehkan mereka memahami pelajarannya.Prinsip P&P Pemulihan 1. .

penglihatan dan pandangan dalam aktiviti-aktiviti pemulihan aktiviti‡ Dengar. . ‡ Membentuk sesuatu huruf /perkataan dengan bahanbahan-bahan maujud supaya dapat menajamkan pengecamannya. Melibatkan deria rasa.2. sebut dan latih tubi sebutan ‡ Meneliti dan mengaggarkan panjang pendek sesuatu perkataan ‡ Melarikan jari di bawah sesuatu huruf / perkataan yang menjadi masalah sambil menyebutnya.

. Menulis huruf atau perkataan tanpa panduan. Menulis sesuatu huruf / perkataan mengikut urutan atau rentetan tatatingkat gerak kerja menulis. seperti: Menyambung titik-titik atau garis putus-putus titikputusMenyurih bentuk-bentuk huruf atau perkataan bentukdengan kertas surih Menyalin bentuk-bentuk huruf /perkataan dari bentukcontoh yang diberi.‡ ‡ - - - Menekap dan menyurih sesuatu huruf atau perkataan sambil menyebutnya.

soal jawab. ujian. bacaan. ibu bapa dll. rekod prestasi dan profil. Penentuan masalah: lisan. tatabahasa Senaraikan masalah-masalah tersebut. tulisan. masalah- . latihan harian. Mengenal pasti murid dan masalah pembelajaran - - Mengenal pasti murid : pemerhatian. temu bual dengan guru darjah.Peringkat-peringkat Pengajaran PeringkatPembelajaran Pemulihan 1.

bacaan dan tulisan). . ‡ Membuat tafsiran terhadap kesilapan yang kerap dilakukan ( sebutan. Boleh dijalankan secara lisan atau tulisan. ‡ Ujian diagnostik ± untuk menentukan masalah pembelajaran tertentu seseorang murid. ‡ Pernyataan masalah oleh murid sendiri ( melalui perbualan).Cara mengenal pasti masalah pembelajaran: pembelajaran: ‡ Memerhati cara murid menjalankan aktivitiaktivitiaktiviti pembelajaran.

Lemah dalam membaca. 2. tidak boleh mengingat kembali. pendengaran dan pertuturan. menulis dan mengira serta kelemahan dalam daya pemikiran yang abstrak. tidak mempunyai akan yang cerdas dan kurang pengalaman tentang alam sekeliling.Lemah di dalam penerimaan konsep-konsep konsepbaru.Lemah dalam koordinasi pancaindera dengan pemikiran dari segi pengamatan. 3. .CiriCiri-ciri murid yang menghadapi masalah pembelajaran: 1.

pelat dan sengau.Mudah tertarik dengan gangguan luar (tiada dorongan diri sendiri). .Kurang keyakinan diri kerana dikuasai perasaan rendah diri.Tidak boleh mengikuti pelajaran dalam jangka waktu yang panjang.Kurang perbendaharaan kata /kosa kata menyebabkan sukar untuk membeza yang penting dengan yang tidak penting. 8. 5. 6.4. 7.Lemah dalam daya penyebutan seperti gagap.

Kurang zat makanan dan mengalamai kecacatan fizikal.Kurang tekun ketika membuat sesuatu kerja.Sering terjadi gangguan kesihatan menyebabkan emosi tidak stabil. 14. 11. 12. 13.Mempunyai pencapaian yang rendah sejak peringkat awal lagi.Tidak mampu membuat gambaran secara jelas.9. benda- . 10.Gembira ketika diberi peluang belajar dengan menggunkan benda-benda maujud.

kaedah pengajaran .masalah sosial. dll ii.2.bahan p&p tidak sesuai . dll . peribadi .ponteng sekolah .kesihatan . Penentuan Punca Masalah -Faktor-faktor yang menjadi punca: Faktori.kurang perhatian keluarga .cuai dalam menjalankan aktiviti. pembelajaran .

psikologi -takut -benci -rendah diri -pendiam -pemalu.dll iv. dll . kecerdasan -lambat berfikir/bertindak -lekas lupa -sukar memahami sesuatu -lemah pengamatan.iii.

gagap .v.sengau .pekak .kurang pendengaran .telor . dsb .bisu .kurang penglihatan. Kecacatan fizikal .

bising .vi.bilik sesak.disebabkan keadaan semula jadi. penyakit atau kemalangan. dll . Persekitan sekolah . vii. Kecacatan mental dan terencat akal .

b. . c. Pilih ganti Tindakan -Ketika membuat perancangan prinsip-prinsip prinsipberikut perlu dipatuhi: a. Aktiviti perlu selari dengan kesediaan belajar murid.3. Pengajaran pemulihan hendaklah seimbang dengan kebolehan murid. Tumpuan perlu kepada kelemahan-kelemahan kelemahanpembelajaran yang telah dikenal pasti.

Aktiviti mengikut langkah-langkah kecil langkahsupaya murid boleh menguasai sesuatu kemahiran g.d. Perlu melibatkan pelbagai deria agar meningkatkan kefahaman serta ingatan murid. Murid memperoleh maklum balas segera daripada aktiviti yang dijalankannya. f. e. Aktiviti pembelajaran tidak boleh banyak. h. Bahan-bahan pemulihan hendaklah sesuai dari Bahansegi saiz dan rupa yang menarik .

i. Latihan perlu diberi dihujung pengajaran untuk memastikan pencapaian objektifnya. k. Strategi pengajaran hendaklah melibatkan muridmurid-murid secara aktif. Urutan pengajaran bermula dari yang senang kepada yang susah. . j.

Pengajaran Kumpulan Kecil ± membimbing muridmurid-murid yang mempunyai masalah yang sama tetapi perhatian secara individu.Strategi Pengajaran Pemulihan  Pengajaran Individu. Ahli mungkin bertukar-tukar dan guru bertukarmenggunakan beraneka jenis bahan yang menarik.membimbingan individu Individubagi mengatasi masalah yang dihadapi dengan alat bantu yang sesuai. .

  Pengajaran Kumpulan Besar Pengajaran Bimbingan Rakan Sebaya Pengajaran Kolaboratif .

Cara penilaian: .pemerhatian .4.latihan. . Penilaian -dijalankan bagi memastikan sama ada objektif pengajaran pemulihan telah tercapai / tidak .Penyimpanan rekod . kembali kepada kumpulan yang sejajar. dll .soal jawab / kuiz .Tindakan susulan: murid yang sudah menguasai kemahairan.

. Tentukan aktiviti-aktiviti pengukuhan yang aktivitisesuai dan secocok bagi menyelesaikan masalah. iv. Rancang dan pilih teknik pengajaran yang sesuai. Tentukan masalah yang sama tidak berulang iii. Ikuti kemajuan murid-murid tersebut dengan muridmenggunakan senarai semak. ii.PerkaraPerkara-perkara yang harus diambil kira ketika menjalankan langkah-langkah pemulihan: langkahi.

4. . -diberi kepada kumpulan murid yang telah mencapai taraf yang memuaskan/telah menguasai kemahiran asas.ialah aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktivitiaktivitiaktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar darjah. -dilakukan semasa murid-murid lain masih muridberada dalam proses pembelajaran ke taraf yang diperlukan/menguasai kemahiran asas. Pengayaan .

kumpulan dan masyarakat. sikap berdikari. daya kreativiti. . Memberi peluang kepada murid mengembangkan minat.- - Mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan unsurpengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. sifat ingin tahu.

3. Menambahkan minat dan pengalaman yang boleh membantu ke arah perkembangan diri dan bakat mereka. Menggunakan masa lapang yang berfaedah mengikut keperluan.Objektif Aktiviti Pengayaan 1. 2. Membolehkan murid menjalani aktivitiaktivitiaktiviti yang lebih mencabar kebolehan mereka. minat dan bakat mereka. .

Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan pelbagai bahan / sumber. Berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup. 6. 5. . Mempunyai asas kepimpinan untuk diperkembangkan ke peringkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan mereka. Melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri.4. 7.

3. Bercorak belajar sendiri. Menarik. mencabar dan sesuai dengan kebolehan. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan. mengandungi arahan yang jelas supaya murid boleh melakukannya sendiri.PrinsipPrinsip-prinsip Penting Untuk Menyediakan Aktiviti Pengayaan 1. minat dan bakat murid yang berbezaberbeza-beza. Boleh berbentuk program harian atau projek. 2. .

4. Mengandungi bahan-bahan yang bahandipelbagaikan sama ada dibuat sendiri atau diperoleh dari pasaran. Diletak atau disimpan di tempat yang mudah digunakan oleh murid-murid. murid5. Seelok-eloknya bahanSeelokbahanbahan itu mengandungi aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran yang telah dipelajari sama ada secara langsung atau tidak langsung. .

.lebih berbentuk belajar sendiri. Pilihan Guru . Pilihan Murid . .Pengelolaan Aktiviti Pengayaan 1. Tujuan untuk memperkukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari.murid-murid jalankan sendiri aktiviti yang muridtelah disediakan. .ditentukan oleh guru selepas murid menguasai kemahiran asas.bahan-bahan yang dihasilkan dipamerkan bahan2.

Masa Melaksanakan Pengayaan 1.waktu Bahasa Melayu/Matematik 2. Dalam masa yang dipilih khas pada setiap hari . Selepas menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran. . Selepas menguasai sesuatu /sekumpulan kemahiran 3.

Permainan dan rekreasi.Aktiviti Pengayaan Ada 3 bahagian: 1. Bacaan tambahan/latihan tambahan 1.Bacaan 2. Kerja projek 3. .

Penilaian Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi. .5.

Jenis Penilaian  Penilaian Formatif Penilaian Sumatif .

Penilaian Formatif  Dikenali juga sebagai ujian kemajuan (progressive test) Dijalankan: > semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung > setelah tamat satu bahagian pembelajaran ( tetapi bukan untuk tujuan pengredan) .

Penilaian Formatif Tujuan: > Mengesan kemajuan pembelajaran yang berlaku semasa pengajaran / melihat setakat mana keberkesanan pengajaran guru > Membantu perkembangan murid > Guru dapat melihat kesilapan yang dilakukan > Menentukan sama ada murid sudah bersedia untuk menerima pelajaran baru .

AlatAlat-alat untuk mengukur Penilaian Formatif     Lisan ( menyoal ) Kerja bertulis Kajian luar Projek Perbincangan Pemerhatian Temu bual Soal selidik dsb .

PMR. . dsbnya. SPM.Penilaian Sumatif  Dikenali juga dengan ujian pencapaian Dijalankan: > pada akhir sesuatu penggal/semester/kursus Contoh: ujian pertengahan tahun ujian akhir tahun UPSR.

Tujuan   Memberi gred Pensijilan Menentukan jurusan Perbandingan pencapaian antara murid/ mengkelaskan murid. .

Alat untuk mengukur Melibatkan pelbagai alat bergantung kepada objektif sesuatu kursus / pembelajaran itu: Ujian bertulis ( objektif/ esei ) Lisan - .

Klasifikasi ujian  Ujian Rujukan Norma Ujian Rujukan Kriteria .

Ujian Rujukan Norma Bertujuan untuk: . .membandingkan prestasi murid dalam kelas yang sama atau dengan kelas yang lain.Memberi pangkat / gred * Menggunakan alat pengukur yang sama . .membandingkan pencapaian murid.

Ujian Rujukan Kriteria Digunakan untuk mengetahui sejauh mana seseorang murid itu menguasai sesuatu kemahiran /topik. -tidak membandingkan pencapaian individu *sesuai untuk menguji kemahairan asas dan disusuli dengan aktiviti pengayaan dan pemulihan. Tujuan: -menentukan prestasi murid berdasarkan sesuatu kriteria. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful