KONSEP 5 P DALAM KURIKULUM BAHASA MELAYU

1. Penggabungjalinan
- proses menggabungkan beberapa kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Strategi Penggabungjalinan 
 

Beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak Menjadikan bentuk pengajaran lebih menarik dan bermakna Membolehkan suasana pembelajaran lebih berkesan Boleh mewujudkan pelbagai aktiviti dan melibatkan lebih ramai murid

Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran ( bahasa ).Sekurang-kurangnya ).Sekurang2 kemahiran. Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. 2. .Bentuk penggabungjalinan 1.

Kemahiran bertutur 3. Kemahiran mendengar 2. Kemahiran membaca 4. Kemahiran menulis Contoh: lisan menulis tatabahasa * Melibatkan sekurang-kurangnya 2 kemahiran sekurangmembaca .Penggabungjalinan dalam Satu Mata Pelajaran ( bahasa ) 1.

latihan tatabahasa ( dilakukan secara tidak langsung) .latihan kefahaman Bertulis : .soal jawab .Contoh pengabungjalinan aspek kemahiran bahasa dalam P&P Bacaan Lisan : : membaca senyap latihan kefahaman .memberi pendapat .

kemahiran berfikir dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan Konsep: -Proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu.2. . nilai murni.

Bentuk Penyerapan
1. Penyerapan isi mata pelajaran lain dalam mata pelajaran bahasa. 2. Penyerapan nilai

Penyerapan isi mata pelajaran lain - satu strategi untuk menyerapkan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran ke dalam satu mata pelajaran lain. Contoh: Dalam PP bahasa, isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Kesihatan diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa. kemahiran-

Penyerapan Nilai: Nilai murni dan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam P&P, walaupun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang, namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.

Ada 17 nilai yang perlu diserapkan dalam P&P: 1. Baik hati 2.sedia memaafkan .jaya diri .murah hati .yakin kepada diri sendiri .saling memahami .bertimbang rasa . Berdikari .belas kasihan .bertanggungjawab .bertindak sendiri .

dan lain-lain lain- .taat kpd raja & negara .hormat kpd ibu bapa .kesopanan .ramah mesra 4.3.hormat kpd orang yang lebih tua .hormat kpd hak asasi .hormat kepada undangundangundang .mengaku kesalahan sendiri . Hormat-menghormati Hormat.menghargai masuah diri . Hemah tinggi .

sayang kpd nyawa . Keadilan .cinta kpd keamanan dan keharmonian 6.sayang kpd alam sekeliling . Kasih sayang .adil .cinta kpd negara .5.saksama .

berani mempertahanmempertahankan kebenaran .kebebasan di sisi undangundang-undang . Keberanian .berani bertanggungbertanggungjawab .berani kerana benar .berani dengan tidak membuta tuli . Kebebasan .7.kebebasan dalam sistem demokrasi 8.

9.kebersihan diri .amanah . Kejujuran . Kebersihan fizikal dan mental .pertuturan dan kelakelakuan yang sopan 10.kebersihan persekiran .bercakap benar .ikhlas .

daya usaha .11.t/jawab bersama .dedikasi .gotong-royong gotong. Kerjasama .cekal .perpaduan .tekun 12.persaudaraan . Kerajinan .gigih .toleransi .kebaikan bersama .

13.berterima kasih katkan kepentingan . Kesyukuran .penghargaan . Keserdahanaan 14.Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku .sederhana dlm mening .mengenang budi diri dan orang lain .

bermuafakat .kejiranan penaakulan .boleh membuat rakat pertimbangan ..peka kpd isu-isu isu. Rasional 16.boleh membuat pena.berfikiran logik dan sosial dan masyarakat terbuka . Semangat bermasya .15.

berbangga menjadi rakyat malaysia .bersemangat patriotik .berusaha dan produktif . Semangat kewarganegaraan .17.

.3. Pemulihan Koh Boh Boon (1982): Pendidikan pemulihan adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. Ia melibatkan murid-murid yang muridlambat. Pencapaian pembelajaran murid-murid muridini biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya. iaitu mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak kanakyang lain.

Laporan J/K Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran antaranya menetapkan: a. minat dan kebolehan. Sebab itu murid yang lemah/menghadapi masalah tertentu perlu diberi perhatian. Kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah dalam bidang kemahiran tertentuhendaklah diberi pendidikan pemulihan secara teratur.Rasional Pendidikan Pemulihan i. . Murid berbeza dari segi pengalaman. ii.

Kurikulum perlu diubah suai bukan sahaja untuk membolehkan murid-murid yang lemah muridmencapai kemahiran-kemahiran asas. bahkan kemahiranuntuk membolehkan murid-murid cerdas terus muridmaju.b. .

Untuk membolehkan murid-murid menguasai muridkemahirankemahiran-kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti-aktiviti alternatif yang aktivitisesuai dengan mereka. . 2. Untuk membolehkan murid-murid mendapat muridlayanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental mereka.Objektif Pendidikan Pemulihan 1.

Untuk membolehkan murid-murid cuba muridmengembangkan potensi mereka dalam pelajaran dan minat mereka ke tahap yang lebih maju.3. 5. Untuk membolehkan murid-murid muridmengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru dan pihak-pihak lain. Untuk membolehkan murid-murid mendapat muridpeluang yang sama dengan melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti-aktiviti sosial. pihak4. . sama aktivitiada di dalam atau di luar bilik darjah.

muridmemperoleh dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari apabila berada di dalam sesuatu kumpulan atau masyarakat. Untuk membolehkan murid-murid muridmeneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah khas yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing.6. Untuk membolehkan murid-murid membina. 7. masing- .

. berpasangan atau kumpulan yang sama taraf pencapaian ‡ Libatkan mereka dalam aktiviti kelas dengan bantuan / panduan guru ‡ Beri penghargaan jika berjaya dalam proses pemulihan ‡ Wujudkan situasi untuk membolehkan mereka memahami pelajarannya. Membangkitkan semangat yakin diri sendiri ‡ Jalin hubungan mesra g-m dan m-m gm‡ Beri perhatian secara individu.Prinsip P&P Pemulihan 1.

Melibatkan deria rasa. ‡ Membentuk sesuatu huruf /perkataan dengan bahanbahan-bahan maujud supaya dapat menajamkan pengecamannya.2. . sebut dan latih tubi sebutan ‡ Meneliti dan mengaggarkan panjang pendek sesuatu perkataan ‡ Melarikan jari di bawah sesuatu huruf / perkataan yang menjadi masalah sambil menyebutnya. penglihatan dan pandangan dalam aktiviti-aktiviti pemulihan aktiviti‡ Dengar.

seperti: Menyambung titik-titik atau garis putus-putus titikputusMenyurih bentuk-bentuk huruf atau perkataan bentukdengan kertas surih Menyalin bentuk-bentuk huruf /perkataan dari bentukcontoh yang diberi.‡ ‡ - - - Menekap dan menyurih sesuatu huruf atau perkataan sambil menyebutnya. Menulis huruf atau perkataan tanpa panduan. . Menulis sesuatu huruf / perkataan mengikut urutan atau rentetan tatatingkat gerak kerja menulis.

latihan harian. rekod prestasi dan profil. Penentuan masalah: lisan. Mengenal pasti murid dan masalah pembelajaran - - Mengenal pasti murid : pemerhatian. soal jawab. ibu bapa dll. tatabahasa Senaraikan masalah-masalah tersebut.Peringkat-peringkat Pengajaran PeringkatPembelajaran Pemulihan 1. tulisan. bacaan. temu bual dengan guru darjah. ujian. masalah- .

Boleh dijalankan secara lisan atau tulisan. ‡ Membuat tafsiran terhadap kesilapan yang kerap dilakukan ( sebutan. bacaan dan tulisan). ‡ Ujian diagnostik ± untuk menentukan masalah pembelajaran tertentu seseorang murid.Cara mengenal pasti masalah pembelajaran: pembelajaran: ‡ Memerhati cara murid menjalankan aktivitiaktivitiaktiviti pembelajaran. ‡ Pernyataan masalah oleh murid sendiri ( melalui perbualan). .

. 2.CiriCiri-ciri murid yang menghadapi masalah pembelajaran: 1.Lemah dalam membaca. tidak boleh mengingat kembali. tidak mempunyai akan yang cerdas dan kurang pengalaman tentang alam sekeliling. 3.Lemah dalam koordinasi pancaindera dengan pemikiran dari segi pengamatan. pendengaran dan pertuturan.Lemah di dalam penerimaan konsep-konsep konsepbaru. menulis dan mengira serta kelemahan dalam daya pemikiran yang abstrak.

5. 8.Mudah tertarik dengan gangguan luar (tiada dorongan diri sendiri). 7. pelat dan sengau. 6.4.Lemah dalam daya penyebutan seperti gagap.Tidak boleh mengikuti pelajaran dalam jangka waktu yang panjang.Kurang keyakinan diri kerana dikuasai perasaan rendah diri.Kurang perbendaharaan kata /kosa kata menyebabkan sukar untuk membeza yang penting dengan yang tidak penting. .

Mempunyai pencapaian yang rendah sejak peringkat awal lagi. 11.Sering terjadi gangguan kesihatan menyebabkan emosi tidak stabil. 12.9.Kurang tekun ketika membuat sesuatu kerja.Kurang zat makanan dan mengalamai kecacatan fizikal.Tidak mampu membuat gambaran secara jelas. benda- .Gembira ketika diberi peluang belajar dengan menggunkan benda-benda maujud. 10. 13. 14.

masalah sosial.cuai dalam menjalankan aktiviti.ponteng sekolah . Penentuan Punca Masalah -Faktor-faktor yang menjadi punca: Faktori.kurang perhatian keluarga . dll ii. dll .2.bahan p&p tidak sesuai . peribadi .kesihatan . pembelajaran .kaedah pengajaran .

dll . psikologi -takut -benci -rendah diri -pendiam -pemalu.dll iv. kecerdasan -lambat berfikir/bertindak -lekas lupa -sukar memahami sesuatu -lemah pengamatan.iii.

kurang pendengaran . dsb . Kecacatan fizikal .telor .sengau .kurang penglihatan.pekak .v.bisu .gagap .

Persekitan sekolah .vi. vii. dll . Kecacatan mental dan terencat akal . penyakit atau kemalangan.bilik sesak.disebabkan keadaan semula jadi.bising .

b. Aktiviti perlu selari dengan kesediaan belajar murid. Pengajaran pemulihan hendaklah seimbang dengan kebolehan murid. c. Pilih ganti Tindakan -Ketika membuat perancangan prinsip-prinsip prinsipberikut perlu dipatuhi: a. . Tumpuan perlu kepada kelemahan-kelemahan kelemahanpembelajaran yang telah dikenal pasti.3.

d. h. Perlu melibatkan pelbagai deria agar meningkatkan kefahaman serta ingatan murid. Bahan-bahan pemulihan hendaklah sesuai dari Bahansegi saiz dan rupa yang menarik . f. e. Murid memperoleh maklum balas segera daripada aktiviti yang dijalankannya. Aktiviti pembelajaran tidak boleh banyak. Aktiviti mengikut langkah-langkah kecil langkahsupaya murid boleh menguasai sesuatu kemahiran g.

Strategi pengajaran hendaklah melibatkan muridmurid-murid secara aktif. k. Latihan perlu diberi dihujung pengajaran untuk memastikan pencapaian objektifnya. j. . Urutan pengajaran bermula dari yang senang kepada yang susah.i.

membimbingan individu Individubagi mengatasi masalah yang dihadapi dengan alat bantu yang sesuai. . Pengajaran Kumpulan Kecil ± membimbing muridmurid-murid yang mempunyai masalah yang sama tetapi perhatian secara individu. Ahli mungkin bertukar-tukar dan guru bertukarmenggunakan beraneka jenis bahan yang menarik.Strategi Pengajaran Pemulihan  Pengajaran Individu.

  Pengajaran Kumpulan Besar Pengajaran Bimbingan Rakan Sebaya Pengajaran Kolaboratif .

dll . kembali kepada kumpulan yang sejajar. .latihan.soal jawab / kuiz .Cara penilaian: .Tindakan susulan: murid yang sudah menguasai kemahairan.pemerhatian . Penilaian -dijalankan bagi memastikan sama ada objektif pengajaran pemulihan telah tercapai / tidak .Penyimpanan rekod .4.

PerkaraPerkara-perkara yang harus diambil kira ketika menjalankan langkah-langkah pemulihan: langkahi. Rancang dan pilih teknik pengajaran yang sesuai. ii. Ikuti kemajuan murid-murid tersebut dengan muridmenggunakan senarai semak. Tentukan masalah yang sama tidak berulang iii. iv. . Tentukan aktiviti-aktiviti pengukuhan yang aktivitisesuai dan secocok bagi menyelesaikan masalah.

4. -diberi kepada kumpulan murid yang telah mencapai taraf yang memuaskan/telah menguasai kemahiran asas. Pengayaan . -dilakukan semasa murid-murid lain masih muridberada dalam proses pembelajaran ke taraf yang diperlukan/menguasai kemahiran asas. .ialah aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktivitiaktivitiaktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar darjah.

daya kreativiti. kumpulan dan masyarakat. Memberi peluang kepada murid mengembangkan minat.- - Mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan unsurpengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. . sikap berdikari. sifat ingin tahu. bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri.

Membolehkan murid menjalani aktivitiaktivitiaktiviti yang lebih mencabar kebolehan mereka. . Menambahkan minat dan pengalaman yang boleh membantu ke arah perkembangan diri dan bakat mereka. minat dan bakat mereka. 3. Menggunakan masa lapang yang berfaedah mengikut keperluan. 2.Objektif Aktiviti Pengayaan 1.

Mempunyai asas kepimpinan untuk diperkembangkan ke peringkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan mereka. Berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup.4. Melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri. 5. Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan pelbagai bahan / sumber. 6. . 7.

Boleh berbentuk program harian atau projek. mengandungi arahan yang jelas supaya murid boleh melakukannya sendiri.PrinsipPrinsip-prinsip Penting Untuk Menyediakan Aktiviti Pengayaan 1. Menarik. 2. minat dan bakat murid yang berbezaberbeza-beza. . mencabar dan sesuai dengan kebolehan. Bercorak belajar sendiri. 3. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan.

Seelok-eloknya bahanSeelokbahanbahan itu mengandungi aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran yang telah dipelajari sama ada secara langsung atau tidak langsung. murid5. Diletak atau disimpan di tempat yang mudah digunakan oleh murid-murid.4. Mengandungi bahan-bahan yang bahandipelbagaikan sama ada dibuat sendiri atau diperoleh dari pasaran. .

.bahan-bahan yang dihasilkan dipamerkan bahan2.ditentukan oleh guru selepas murid menguasai kemahiran asas.murid-murid jalankan sendiri aktiviti yang muridtelah disediakan. Pilihan Guru . . . Tujuan untuk memperkukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari.lebih berbentuk belajar sendiri. Pilihan Murid .Pengelolaan Aktiviti Pengayaan 1.

Selepas menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran. Dalam masa yang dipilih khas pada setiap hari .waktu Bahasa Melayu/Matematik 2. Selepas menguasai sesuatu /sekumpulan kemahiran 3.Masa Melaksanakan Pengayaan 1. .

Bacaan tambahan/latihan tambahan 1. Permainan dan rekreasi.Bacaan 2.Aktiviti Pengayaan Ada 3 bahagian: 1. Kerja projek 3. .

5. . Penilaian Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi.

Jenis Penilaian  Penilaian Formatif Penilaian Sumatif .

Penilaian Formatif  Dikenali juga sebagai ujian kemajuan (progressive test) Dijalankan: > semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung > setelah tamat satu bahagian pembelajaran ( tetapi bukan untuk tujuan pengredan) .

Penilaian Formatif Tujuan: > Mengesan kemajuan pembelajaran yang berlaku semasa pengajaran / melihat setakat mana keberkesanan pengajaran guru > Membantu perkembangan murid > Guru dapat melihat kesilapan yang dilakukan > Menentukan sama ada murid sudah bersedia untuk menerima pelajaran baru .

AlatAlat-alat untuk mengukur Penilaian Formatif     Lisan ( menyoal ) Kerja bertulis Kajian luar Projek Perbincangan Pemerhatian Temu bual Soal selidik dsb .

Penilaian Sumatif  Dikenali juga dengan ujian pencapaian Dijalankan: > pada akhir sesuatu penggal/semester/kursus Contoh: ujian pertengahan tahun ujian akhir tahun UPSR. dsbnya. . SPM. PMR.

.Tujuan   Memberi gred Pensijilan Menentukan jurusan Perbandingan pencapaian antara murid/ mengkelaskan murid.

Alat untuk mengukur Melibatkan pelbagai alat bergantung kepada objektif sesuatu kursus / pembelajaran itu: Ujian bertulis ( objektif/ esei ) Lisan - .

Klasifikasi ujian  Ujian Rujukan Norma Ujian Rujukan Kriteria .

membandingkan pencapaian murid. .Ujian Rujukan Norma Bertujuan untuk: .Memberi pangkat / gred * Menggunakan alat pengukur yang sama . .membandingkan prestasi murid dalam kelas yang sama atau dengan kelas yang lain.

Ujian Rujukan Kriteria Digunakan untuk mengetahui sejauh mana seseorang murid itu menguasai sesuatu kemahiran /topik. Tujuan: -menentukan prestasi murid berdasarkan sesuatu kriteria. -tidak membandingkan pencapaian individu *sesuai untuk menguji kemahairan asas dan disusuli dengan aktiviti pengayaan dan pemulihan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful