KONSEP 5 P DALAM KURIKULUM BAHASA MELAYU

1. Penggabungjalinan
- proses menggabungkan beberapa kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Strategi Penggabungjalinan 
 

Beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak Menjadikan bentuk pengajaran lebih menarik dan bermakna Membolehkan suasana pembelajaran lebih berkesan Boleh mewujudkan pelbagai aktiviti dan melibatkan lebih ramai murid

Sekurang2 kemahiran. 2.Bentuk penggabungjalinan 1. .Sekurang-kurangnya ). Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran ( bahasa ).

Kemahiran mendengar 2.Penggabungjalinan dalam Satu Mata Pelajaran ( bahasa ) 1. Kemahiran menulis Contoh: lisan menulis tatabahasa * Melibatkan sekurang-kurangnya 2 kemahiran sekurangmembaca . Kemahiran membaca 4. Kemahiran bertutur 3.

latihan kefahaman Bertulis : .soal jawab .Contoh pengabungjalinan aspek kemahiran bahasa dalam P&P Bacaan Lisan : : membaca senyap latihan kefahaman .memberi pendapat .latihan tatabahasa ( dilakukan secara tidak langsung) .

2. Penyerapan Konsep: -Proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu. . nilai murni. kemahiran berfikir dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

Bentuk Penyerapan
1. Penyerapan isi mata pelajaran lain dalam mata pelajaran bahasa. 2. Penyerapan nilai

Penyerapan isi mata pelajaran lain - satu strategi untuk menyerapkan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran ke dalam satu mata pelajaran lain. Contoh: Dalam PP bahasa, isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Kesihatan diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa. kemahiran-

Penyerapan Nilai: Nilai murni dan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam P&P, walaupun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang, namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.

bertimbang rasa . Berdikari .murah hati .Ada 17 nilai yang perlu diserapkan dalam P&P: 1.bertanggungjawab . Baik hati 2.belas kasihan .sedia memaafkan .yakin kepada diri sendiri .bertindak sendiri .jaya diri .saling memahami .

taat kpd raja & negara .hormat kpd orang yang lebih tua .menghargai masuah diri .hormat kpd ibu bapa .hormat kepada undangundangundang .ramah mesra 4.kesopanan .hormat kpd hak asasi .3.dan lain-lain lain- .mengaku kesalahan sendiri . Hemah tinggi . Hormat-menghormati Hormat.

sayang kpd alam sekeliling .saksama .sayang kpd nyawa . Keadilan .5.cinta kpd negara . Kasih sayang .cinta kpd keamanan dan keharmonian 6.adil .

Keberanian .berani mempertahanmempertahankan kebenaran .berani dengan tidak membuta tuli .berani kerana benar . Kebebasan .berani bertanggungbertanggungjawab .kebebasan dalam sistem demokrasi 8.7.kebebasan di sisi undangundang-undang .

Kebersihan fizikal dan mental .ikhlas .9.pertuturan dan kelakelakuan yang sopan 10.kebersihan persekiran . Kejujuran .amanah .kebersihan diri .bercakap benar .

persaudaraan .t/jawab bersama .gotong-royong gotong.perpaduan .kebaikan bersama .toleransi .11.gigih .tekun 12.cekal .daya usaha . Kerajinan . Kerjasama .dedikasi .

penghargaan . Keserdahanaan 14.mengenang budi diri dan orang lain .berterima kasih katkan kepentingan .Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku . Kesyukuran .sederhana dlm mening .13.

boleh membuat pena.berfikiran logik dan sosial dan masyarakat terbuka .kejiranan penaakulan .bermuafakat .. Semangat bermasya .boleh membuat rakat pertimbangan .peka kpd isu-isu isu. Rasional 16.15.

17.berusaha dan produktif . Semangat kewarganegaraan .berbangga menjadi rakyat malaysia .bersemangat patriotik .

.3. Pencapaian pembelajaran murid-murid muridini biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya. Ia melibatkan murid-murid yang muridlambat. iaitu mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak kanakyang lain. Pemulihan Koh Boh Boon (1982): Pendidikan pemulihan adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran.

ii. minat dan kebolehan. Laporan J/K Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran antaranya menetapkan: a.Rasional Pendidikan Pemulihan i. Sebab itu murid yang lemah/menghadapi masalah tertentu perlu diberi perhatian. Murid berbeza dari segi pengalaman. . Kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah dalam bidang kemahiran tertentuhendaklah diberi pendidikan pemulihan secara teratur.

. Kurikulum perlu diubah suai bukan sahaja untuk membolehkan murid-murid yang lemah muridmencapai kemahiran-kemahiran asas. bahkan kemahiranuntuk membolehkan murid-murid cerdas terus muridmaju.b.

Untuk membolehkan murid-murid mendapat muridlayanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental mereka. Untuk membolehkan murid-murid menguasai muridkemahirankemahiran-kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti-aktiviti alternatif yang aktivitisesuai dengan mereka. . 2.Objektif Pendidikan Pemulihan 1.

sama aktivitiada di dalam atau di luar bilik darjah. Untuk membolehkan murid-murid mendapat muridpeluang yang sama dengan melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti-aktiviti sosial. Untuk membolehkan murid-murid cuba muridmengembangkan potensi mereka dalam pelajaran dan minat mereka ke tahap yang lebih maju. 5.3. Untuk membolehkan murid-murid muridmengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru dan pihak-pihak lain. . pihak4.

masing- .6. Untuk membolehkan murid-murid muridmeneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah khas yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. 7. muridmemperoleh dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari apabila berada di dalam sesuatu kumpulan atau masyarakat. Untuk membolehkan murid-murid membina.

. berpasangan atau kumpulan yang sama taraf pencapaian ‡ Libatkan mereka dalam aktiviti kelas dengan bantuan / panduan guru ‡ Beri penghargaan jika berjaya dalam proses pemulihan ‡ Wujudkan situasi untuk membolehkan mereka memahami pelajarannya.Prinsip P&P Pemulihan 1. Membangkitkan semangat yakin diri sendiri ‡ Jalin hubungan mesra g-m dan m-m gm‡ Beri perhatian secara individu.

sebut dan latih tubi sebutan ‡ Meneliti dan mengaggarkan panjang pendek sesuatu perkataan ‡ Melarikan jari di bawah sesuatu huruf / perkataan yang menjadi masalah sambil menyebutnya. ‡ Membentuk sesuatu huruf /perkataan dengan bahanbahan-bahan maujud supaya dapat menajamkan pengecamannya. . Melibatkan deria rasa.2. penglihatan dan pandangan dalam aktiviti-aktiviti pemulihan aktiviti‡ Dengar.

Menulis huruf atau perkataan tanpa panduan. . seperti: Menyambung titik-titik atau garis putus-putus titikputusMenyurih bentuk-bentuk huruf atau perkataan bentukdengan kertas surih Menyalin bentuk-bentuk huruf /perkataan dari bentukcontoh yang diberi.‡ ‡ - - - Menekap dan menyurih sesuatu huruf atau perkataan sambil menyebutnya. Menulis sesuatu huruf / perkataan mengikut urutan atau rentetan tatatingkat gerak kerja menulis.

Peringkat-peringkat Pengajaran PeringkatPembelajaran Pemulihan 1. bacaan. masalah- . tatabahasa Senaraikan masalah-masalah tersebut. soal jawab. Penentuan masalah: lisan. tulisan. rekod prestasi dan profil. Mengenal pasti murid dan masalah pembelajaran - - Mengenal pasti murid : pemerhatian. ibu bapa dll. latihan harian. temu bual dengan guru darjah. ujian.

Boleh dijalankan secara lisan atau tulisan. . ‡ Ujian diagnostik ± untuk menentukan masalah pembelajaran tertentu seseorang murid. ‡ Pernyataan masalah oleh murid sendiri ( melalui perbualan). bacaan dan tulisan). ‡ Membuat tafsiran terhadap kesilapan yang kerap dilakukan ( sebutan.Cara mengenal pasti masalah pembelajaran: pembelajaran: ‡ Memerhati cara murid menjalankan aktivitiaktivitiaktiviti pembelajaran.

Lemah di dalam penerimaan konsep-konsep konsepbaru. 2. 3. tidak boleh mengingat kembali. menulis dan mengira serta kelemahan dalam daya pemikiran yang abstrak.Lemah dalam membaca. tidak mempunyai akan yang cerdas dan kurang pengalaman tentang alam sekeliling.Lemah dalam koordinasi pancaindera dengan pemikiran dari segi pengamatan.CiriCiri-ciri murid yang menghadapi masalah pembelajaran: 1. . pendengaran dan pertuturan.

Kurang keyakinan diri kerana dikuasai perasaan rendah diri. 8. 5. 6.Kurang perbendaharaan kata /kosa kata menyebabkan sukar untuk membeza yang penting dengan yang tidak penting. pelat dan sengau.Mudah tertarik dengan gangguan luar (tiada dorongan diri sendiri). 7. .4.Lemah dalam daya penyebutan seperti gagap.Tidak boleh mengikuti pelajaran dalam jangka waktu yang panjang.

11.Mempunyai pencapaian yang rendah sejak peringkat awal lagi. benda- . 13.Sering terjadi gangguan kesihatan menyebabkan emosi tidak stabil. 14.Gembira ketika diberi peluang belajar dengan menggunkan benda-benda maujud.Tidak mampu membuat gambaran secara jelas.Kurang zat makanan dan mengalamai kecacatan fizikal.Kurang tekun ketika membuat sesuatu kerja. 12. 10.9.

bahan p&p tidak sesuai . dll ii.cuai dalam menjalankan aktiviti. peribadi .kesihatan . dll .kurang perhatian keluarga . Penentuan Punca Masalah -Faktor-faktor yang menjadi punca: Faktori.kaedah pengajaran .masalah sosial.2.ponteng sekolah . pembelajaran .

iii. psikologi -takut -benci -rendah diri -pendiam -pemalu. kecerdasan -lambat berfikir/bertindak -lekas lupa -sukar memahami sesuatu -lemah pengamatan.dll iv. dll .

dsb .bisu .kurang pendengaran . Kecacatan fizikal .pekak .sengau .kurang penglihatan.gagap .v.telor .

bising . Persekitan sekolah . vii. penyakit atau kemalangan.disebabkan keadaan semula jadi. dll .bilik sesak.vi. Kecacatan mental dan terencat akal .

Pilih ganti Tindakan -Ketika membuat perancangan prinsip-prinsip prinsipberikut perlu dipatuhi: a. c. Aktiviti perlu selari dengan kesediaan belajar murid.3. . Tumpuan perlu kepada kelemahan-kelemahan kelemahanpembelajaran yang telah dikenal pasti. Pengajaran pemulihan hendaklah seimbang dengan kebolehan murid. b.

h. Aktiviti pembelajaran tidak boleh banyak. Aktiviti mengikut langkah-langkah kecil langkahsupaya murid boleh menguasai sesuatu kemahiran g. f. e. Perlu melibatkan pelbagai deria agar meningkatkan kefahaman serta ingatan murid.d. Bahan-bahan pemulihan hendaklah sesuai dari Bahansegi saiz dan rupa yang menarik . Murid memperoleh maklum balas segera daripada aktiviti yang dijalankannya.

k. . Latihan perlu diberi dihujung pengajaran untuk memastikan pencapaian objektifnya. Strategi pengajaran hendaklah melibatkan muridmurid-murid secara aktif. j. Urutan pengajaran bermula dari yang senang kepada yang susah.i.

membimbingan individu Individubagi mengatasi masalah yang dihadapi dengan alat bantu yang sesuai. Pengajaran Kumpulan Kecil ± membimbing muridmurid-murid yang mempunyai masalah yang sama tetapi perhatian secara individu.Strategi Pengajaran Pemulihan  Pengajaran Individu. Ahli mungkin bertukar-tukar dan guru bertukarmenggunakan beraneka jenis bahan yang menarik. .

  Pengajaran Kumpulan Besar Pengajaran Bimbingan Rakan Sebaya Pengajaran Kolaboratif .

soal jawab / kuiz . kembali kepada kumpulan yang sejajar.Cara penilaian: . . Penilaian -dijalankan bagi memastikan sama ada objektif pengajaran pemulihan telah tercapai / tidak .pemerhatian .Tindakan susulan: murid yang sudah menguasai kemahairan. dll .4.Penyimpanan rekod .latihan.

Tentukan aktiviti-aktiviti pengukuhan yang aktivitisesuai dan secocok bagi menyelesaikan masalah.PerkaraPerkara-perkara yang harus diambil kira ketika menjalankan langkah-langkah pemulihan: langkahi. iv. Rancang dan pilih teknik pengajaran yang sesuai. Ikuti kemajuan murid-murid tersebut dengan muridmenggunakan senarai semak. ii. Tentukan masalah yang sama tidak berulang iii. .

Pengayaan .ialah aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktivitiaktivitiaktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar darjah. . -diberi kepada kumpulan murid yang telah mencapai taraf yang memuaskan/telah menguasai kemahiran asas. -dilakukan semasa murid-murid lain masih muridberada dalam proses pembelajaran ke taraf yang diperlukan/menguasai kemahiran asas.4.

daya kreativiti. bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. Memberi peluang kepada murid mengembangkan minat. kumpulan dan masyarakat.- - Mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan unsurpengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. . sifat ingin tahu. sikap berdikari.

minat dan bakat mereka. 2. 3. Menambahkan minat dan pengalaman yang boleh membantu ke arah perkembangan diri dan bakat mereka. Membolehkan murid menjalani aktivitiaktivitiaktiviti yang lebih mencabar kebolehan mereka.Objektif Aktiviti Pengayaan 1. . Menggunakan masa lapang yang berfaedah mengikut keperluan.

Melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri. 6. Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan pelbagai bahan / sumber. Berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup.4. 7. Mempunyai asas kepimpinan untuk diperkembangkan ke peringkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan mereka. . 5.

mengandungi arahan yang jelas supaya murid boleh melakukannya sendiri. mencabar dan sesuai dengan kebolehan.PrinsipPrinsip-prinsip Penting Untuk Menyediakan Aktiviti Pengayaan 1. 3. 2. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan. . minat dan bakat murid yang berbezaberbeza-beza. Menarik. Boleh berbentuk program harian atau projek. Bercorak belajar sendiri.

Diletak atau disimpan di tempat yang mudah digunakan oleh murid-murid. Seelok-eloknya bahanSeelokbahanbahan itu mengandungi aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran yang telah dipelajari sama ada secara langsung atau tidak langsung. . murid5. Mengandungi bahan-bahan yang bahandipelbagaikan sama ada dibuat sendiri atau diperoleh dari pasaran.4.

. Pilihan Guru . Tujuan untuk memperkukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. Pilihan Murid .lebih berbentuk belajar sendiri.ditentukan oleh guru selepas murid menguasai kemahiran asas.murid-murid jalankan sendiri aktiviti yang muridtelah disediakan.Pengelolaan Aktiviti Pengayaan 1. .bahan-bahan yang dihasilkan dipamerkan bahan2. .

Masa Melaksanakan Pengayaan 1. . Dalam masa yang dipilih khas pada setiap hari . Selepas menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran. Selepas menguasai sesuatu /sekumpulan kemahiran 3.waktu Bahasa Melayu/Matematik 2.

Bacaan tambahan/latihan tambahan 1.Bacaan 2.Aktiviti Pengayaan Ada 3 bahagian: 1. . Permainan dan rekreasi. Kerja projek 3.

5. . Penilaian Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi.

Jenis Penilaian  Penilaian Formatif Penilaian Sumatif .

Penilaian Formatif  Dikenali juga sebagai ujian kemajuan (progressive test) Dijalankan: > semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung > setelah tamat satu bahagian pembelajaran ( tetapi bukan untuk tujuan pengredan) .

Penilaian Formatif Tujuan: > Mengesan kemajuan pembelajaran yang berlaku semasa pengajaran / melihat setakat mana keberkesanan pengajaran guru > Membantu perkembangan murid > Guru dapat melihat kesilapan yang dilakukan > Menentukan sama ada murid sudah bersedia untuk menerima pelajaran baru .

AlatAlat-alat untuk mengukur Penilaian Formatif     Lisan ( menyoal ) Kerja bertulis Kajian luar Projek Perbincangan Pemerhatian Temu bual Soal selidik dsb .

Penilaian Sumatif  Dikenali juga dengan ujian pencapaian Dijalankan: > pada akhir sesuatu penggal/semester/kursus Contoh: ujian pertengahan tahun ujian akhir tahun UPSR. SPM. . PMR. dsbnya.

Tujuan   Memberi gred Pensijilan Menentukan jurusan Perbandingan pencapaian antara murid/ mengkelaskan murid. .

Alat untuk mengukur Melibatkan pelbagai alat bergantung kepada objektif sesuatu kursus / pembelajaran itu: Ujian bertulis ( objektif/ esei ) Lisan - .

Klasifikasi ujian  Ujian Rujukan Norma Ujian Rujukan Kriteria .

membandingkan prestasi murid dalam kelas yang sama atau dengan kelas yang lain. .membandingkan pencapaian murid. .Ujian Rujukan Norma Bertujuan untuk: .Memberi pangkat / gred * Menggunakan alat pengukur yang sama .

 . Tujuan: -menentukan prestasi murid berdasarkan sesuatu kriteria. -tidak membandingkan pencapaian individu *sesuai untuk menguji kemahairan asas dan disusuli dengan aktiviti pengayaan dan pemulihan.Ujian Rujukan Kriteria Digunakan untuk mengetahui sejauh mana seseorang murid itu menguasai sesuatu kemahiran /topik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful