NAMA GURU: EN.FAIZAL BIN AZMI. KUMPULAN :FAZLINA BINTI SIROP . MASNABILA BINTI ROSLI.

FAUZIAH BINTI ABD . JAMIL .

€

€

€

€

Sektor pertanian telah memainkan peranan yang besar pada awal tahun 1920an menerusi industri getah dapat mengangkat nama Malaysia sebagai pengeluar getah asli utama dunia sehingga tahun 1980-an. Terdapat 3 dasar digubal: i)Dasar Pertanian Negara Pertama (1984-1991) yang memberi penekanan untuk membangunkan sektor pertanian yang berorientasikan ekspot. ii) Dasar Pertanian Negara Kedua (1992-1997) yang memberi penekanan kepada peningkatan produktiviti, kecekapan dan persaingan. iii) Dasar Pertanian Negara Ketiga (1998-2010) untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian berikutan liberalisasi perdagangan antarabangsa. Penubuhan agensi-agensi khusus seperti FAMA (1965), Bank Malaysia (BPM) (1969), MARDI (1969), Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN) (1971), Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) (1971), Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) (1970), Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) (1972), Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) (1973) dan beberapa agensi yang lain. Bertujuan membantu dari segi kemudahan pemasaran, penyelidikan, kredit, dan khidmat sokongan kepada kumpulan sasar dan mempergiatkan lagi pembangunan sektor pertanian.

€

Mantan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi percaya dapat membangunkan sektor pertanian terbukti dalam pembentangan
Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) dan belanjawan 2006 yang telah memperuntukkan sejumlah wang yang besar kepada sektor ini.

€

Tujuannya ialah supaya sektor pertanian dan industri asas tani dimajukan berdasarkan semua aspek pengurusan rantaian bekalan, iaitu dari peringkat pengeluaran benih, pengeluaran, pengendalian lepas tuai, penyimpanan, logistik, penggredan, pelabelan, pembungkusan, pengangkutan, peruncitan, pemborongan, pemasaran, penjenamaan, pemerosesan sehingga dijual kepada pengguna (from farm to table). Kementerian Petanian dan Asas Tani memperkenalkan sebuah jenama yang akan dapat membezakan hasil-hasil pertanian negara dengan hasil-hasil pertanian negara lain dengan menitikberatkan kualiti dan keselamatan makanan iaitu ¶Malaysia Best·.

€

o

€

Program penjenamaan dapat memberikan manfaat bukan sahaja kepada pengguna tetapi juga dalam jangka masa panjang kepada pengeluar dan negara. Pengeluaran dan penggunaan biofuel berasaskan minyak sawit atau biofuel minyak sawit turut dilihat mampu untuk menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi negara. Kaedah ini digunakan di beberapa negara Kesatuan Eropah (EU) sebagai bahan api untuk pengangkutan dan industri.

€

Permintaan pasaran bagi biofuel minyak sawit ini adalah amat menggalakkan. Pada tahun 2004, permintaan bagi biofuel dunia ialah sebanyak 2.5 juta tan dan dijangka meningkat pada kadar 25 peratus setahun. Ini terbuktikan dengan kejayaan Jasmin Jasin, Penerima Anugerah Peladang Jaya Lelaki Kebangsaan yang berjaya memperoleh pendapatan sebanyak RM2.1 juta setahun dengan hanya ¶berbudi dengan tanah·yang mampu menjanjikan pendapatan lumayan. Kempen Buku Hijau yang telah dilancarkan pada bulan Mac, dan penganjuran Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia (MAHA 2006). Pada 1992-2010,Dasar Pertanian Negara Baru (DPNB). -Strategi: i)Mempertingkatkan produktiviti melalui peningkatan kekerapan penanaman. ii)Memajukkan mekanisme pengeluaran dan mengurangkan sebarang kerugian. iii)Mengkorporatkan Lembaga Padi Negara dan mengurangkan penglibatan campur tangan kerajaan dlm pasaran. iv)Meningkatkan bidang pengeluaran makanan seperti perikanan dan ternakan . v)Meneroka tanah baharu di Sabah dan Sarawak .

€

€

€

vi)Menjalankan penyelidikan dan pembangunan pengeluaran pertanian. vii)Mencapai sekuriti makanan dengan meningkatkan eksport dan import (1995-eksport sebanyak RM4 484.5 juta dan import sebanyak RM6 677.8 juta). viii)Melakukan pindaan Akta Perolehan Tanah (1960)utk menggalakkan pembangunan pertanian moden. € PENDEKATAN-PENDEKATAN STRATEGI BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN € Pendekatan Berasaskan Produk (Berasaskan permintaan pasaran dan citarasa)
ƒ ƒ
€

Memenuhi keperluan dan permintaan pasaran termasuk pasaran khusus (niche markets) Meningkatkan keupayaan pemasaran hasil-hasil dengan menyepadukan aktiviti huluan dan hiliran dari aspek pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran Menggalakkan kegiatan pertanian & perhutanan yang serasi serta saling melengkapkan (Tanaman singkat masa ditanam bersama spesis balak dalam tanah yang sama) Mendapatkan pulangan awal kepada pelaburan (Tanaman singkat masa / herba mendapat pulangan cepat berbanding tanaman hutan) Memaksimumkan penggunaan tanah (Memajukan kawasan hutan tanpa menjejaskannya)

Pendekatan perhutani (Memaksimumkan penggunaan tanah)
ƒ

ƒ ƒ
€

TERAS DASAR DAN STRATEGI BARU

Kepentingan Nasional € Sekuriti Makanan € Inflasi € Produktiviti € Pelaburan sektor swasta dalam sektor pertanian € Meningkatkan eksport € Mengurangkan import yang tidak produktif € Memulihara dan mengguna sumber-sumber asli secara mampan 

Merupakan salah satu usaha untuk membangunkan negara dalam sektor awam atau swasta menggunakan IT secara meluas sejajar dengan visi dan matlamat Wawasan 2020. Membangunkan aplikasi dan infrastruktur IT dalam program perkhidmatan awam. Dapat menggalakkan penyelidikan dan pembangunan. Mewujudkan perkongsian pintar dalam bidang IT antara sektor awam dgn sektor swasta. Objektif : 
  

Menyediakan rangka kerja dasar bagi mengatasi perkembangan teknologi. Memantau semua program pembaharuan yg melibatkan penggunaan IT. Melahirkan masyarakat yang bermaklumat selaras dengan Wawasan 2020. Mewujudkan saluran perhubungan formal di bandar dan di luar bandar. Meningkatkan kemampuan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang komunikasi.

Strategi: Menubuhkan Majlis Telekomunikasi Negara. Menubuhkan Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK). Meningkatkan hubungan antara sektor swasta dengan sektor awam. Menghaslikan peralatan telekomunikasi canggih untuk mengembangkan pengetahuan telekomunikasi. Meningkatkan daya saing dengan negara maju. Mengurangkan kadar tarif bagi perkhidmatan telekomunikasi . Menubuhkan INFOSOC.

€

€

€ €

Koridor Raya Multimedia telah dirasmikan oleh Tun Dr.Mahathir Mohamad di Putrajaya pada 29 Ogos 1995 selaras dengan kemajuan negara dalam bidang teknologi. Ini merupakan pemangkin multimedia yang merangkumi kawasan seluas 15 km lebar dan 40 km panjang meliputi Putrajaya,Kuala Lumpur (KLIA) di Sepang. Koridor ini menghubungkan Putrajaya dengan pusat pentadbiran di seluruh negara. Pembinaan koridor ini murupakan usaha kerajaan dalam menuju ke arah pentadbiran µtanpa kertas¶ dalam pentadbiran negara.

Objektif: € Mempercepatkan kemasukan Malaysia ke era maklumat dan bagi menjayakan Wawasan 2020. € Mencipta keadaan multimedia global yang sempurna meliputi semua elemen. € Member pendedahan kepada masyarakat tentang jaringan rangkaian ICT dan perhubungan tanpa sempadan. € Meningkatkan kecekapan pekerja dalam sektor pengeluaran,swasta dan awam. € Mewujudkan pasaran global dan menggunakan kemudahan teknologi MSC. € Mendorong syarikat multimedia meningkatkan pusat penyelidikan dan pembangunan.

Strategi: Digunakan oleh kerajaan untuk melaksanakan dasar ini melalui aplikasi perdana MSC seperti :

Kerajaan Elektonik a)Berasaskan kerajaan yang menggunakan elektronik dalam urusan pentadbiran. b)Menyimpan data data untuk urusan harian dan online. c)Meningkatkan keberkesanan peranan agensi kerajaan dalam mengendalikan sesuatu tugasan. Kad Pintar Pelbagai a)Kad yang meliputi banyak aspek unuk Guna. memudahkan pengguna. b)Urusan perbankan dan kerajaan dapat dijalankan dengan cepat. c)Meliputi data peribadi dan nombor pin seperti Mykad dan kad ATM .

Sekolah Pintar /Bestari

Telekesihatan /Teleperubatan.

a)Mengutamakn pendidikan maya bagi mengurangkan penggunaan kertas b)Pembelanjaran yang dilakukan secara spontan dan canggih. c)Respon guru-pelajar bukan berdasarkan chalk and talk . d)Pendidikan jarak jauh melalui Internet. a)Menggunakan multimedia untuk kajian dan penyelidikan tentang penyakit dan cara menyembuhkannya. b)Membolehkan rakyat mendapat nasihat kesihatan dengan cepat dan murah . c)memudahkan doktor tempatan dan luar negara mengatasi masalah kesihatan pesakit. d)Membolehkan maklumat penyakit, perubatan pencegahan disebarkan melalui µsearch engine¶ seperti Yahoo atau Google dan membolehkan maklumat dimuat turun kepada pengguna /pesakit.

Kumpulan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

a)Melakukan R&D menggunakan teknologi baharu. b)Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. c)Menimbulkan kemahiran melalui penemuan baharu. a)Memberikan peluang kepada pengguna dan perniaga menjalankan urusan perniagaan secara meluas. b)Perniagaan tanpa sempadan . c)Menggalakan pelabur asing melabur dalam perniagaan menggunakan Internet. a)Menggalakan orang ramai menggunakan Komputer . b)Meningkatkan pengetahuan tentang Internet . c)Melahirkan masyarakat yang bermaklumat dan menghadapi perkembangan globalisasi.

E-Perniagaan

K-masyarakat

Pembangunan Usahawan Teknologi

a)Pengusaha dapat mengendalikan urus niaga antarabangsa. b)Meningkatkan bidang korporat menggunakan teknologi canggih. c)Menggalakan persaingan dalam perniagaan tanpa sempadan.

€

€ €

€

€

€

€

Dilancarkan pada 28 April 2005 dalam Persidangan Bio Malaysia 2005 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dilancarkan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dasar ini,diusahakan oleh MOSTI dibawah Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi. Kerajaan akan membangunkan Bionexus Malaysia,iaitu rangkaian pusat kecemasan yang terdiri daripada intitusi terbaik dalam negara. Melalui dasar ini,kerajaan menawar subsektor terutamanya bioteknologi. Dasar ini,diawasi oleh sebuah majlis perlaksanaan untuk memastikan kejayaan dan perlaksanaannya. Tujuan: -Membangunkan ekonomi negara. -Mempelbagaikan ekonomi dan asas kekayaan negara. -Membangunkan bioteknologi negara. -Mewujudkan kekayaan dan kemakmuran.

Pembangunan Bioteknologi -Bagi memperbaharui dan Pertanian memperkembangkan nilai dalam sektor pertanian menerusi bioteknologi. Pembangunan Penjagaan -Memanfaatkan kekuatan kepelbagaian Kesihatan Bioteknologi. bio bagi mengkormersialkan penemuan produk semula jadi dan kedudukan Malaysia dalam biogenerik. Pembangunan Bioteknologi -Menjamin peluang pertumbuhan dalam Perindustrian. aplikasi kemajuan teknologi pemprosesan bio dalam perusahan bio. Pembangunan Modal -Membina keupayaan sumber manusia Insaniah. berasaskan bioteknologi Negara selaras dengan keperluan pasaran menerusi skim khas,program dan latihan .

Penyelidikan dan Pembangunan serta Pemerolehan Teknologi.

-Menubuhkan pusat kecermerlangan di institusi sedia ada atau baharu untuk membawa bersama pasukan penyelidik pelbagai displin dalam inisiantif penyelidikan. -Mengkomersialkan secara bersepadu dan mempercepatkan pembangunan teknologi menerusi pemerolehan strategik. -Hubungan saingan µmakmal kepada pasaran¶ untuk tujuan pembiayaan dan insentif mempromosi peserta yang komited dalam kalangan ahli akedemik,sektir swasta dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC). -Melaksanakan mekanisme keluar yang mencukupi bagi perlaburan dalam bioteknologi.

Pembangunan Prasarana Kewangan

Pembangunan rangka kerja Perundangan dan Peraturan

-Mewujudkan persekitaran kondusif menerusi penilaian semula berterusan rangka kerja peraturan dan prosedur Negara sejajar piawaian global dan amalan terbaik. -Berusha membangunkan rejim perlindungan harta intelek untuk menyokong penyelidikan dan pembangunan serta usaha pengkomersialan. -Membentuk pasaran global strategik untuk membina pengiktirafan jenama bagi bioteknologi Malaysia dan kemajuan penanda aras. -Menjadikan Malaysia sebagai Pusat Pertubuhan Penyelidikan Kontrak dan Pertubuhan Perusahaan Kontrak . -Mewujudkan agensi perlaksanayang penuh dedikasi dan profesional bagi mengawasi pembangunan industri bioteknologi Malaysia yang dinaungi Perdana Menteri dan kementerian yang berkaitan.

Memperkukuhkan Strategik

Komitmen kerajaan

abang Bioteknologi 1. Bioteknologi Tradisional 2. Bioteknologi Moden € Bioteknologi Tradisional. € Contoh-contoh Bioteknologi tradisional ialah pembuatan baja organic serta baja kimia, agen biokawalan, sel serta kultur tisu. € Bioteknologi Moden € Bioteknologi Moden membabitkan kombinasi kejuruteraan genatik seperti genomic, bioinformatik, tranformasi molekul, pembiakan, diagnostic dan teknologi vaksin. € Bioteknologi dan Industri
€

1. Industri pertanian 2. Industri ternakan 3. Perubatan

€

Industri pertanian

€

Dalam industri pertanian, petani-petani banyak mengalami masalah yang mampu menggugat hasil pendapatan mereka. Ini menyebabkan ramai generasi-generasi baru tidak berminat mengusahakan industri disebabkan hasil pendapatan mereka yang tidak menentu. Maka dengan menggunakan bioteknologi masalah kesuburan tanaman, jangkitan penyakit dan haiwan perosak serta pengaruh alam sekitar dapat dikurangkan. Dengan penggunaan teknologi genetik, tumbuhan yang dihasilkan akan lebih bermutu dan produktif. Sebagai contohnya :

- Buah yang besar. -Buah tanpa biji. -Tumbuhan yang lebih tahan dengan serangan penyakit dan haiwan perosak. -Tumbuhan yang lebih kuat dan lasak dengan perubahan alam sekitar. Industri ternakan

€

Penggunaan teknologi ini sangat penting dalam menampung keperluan protein manusia seluruh dunia. Contohnya : - Kambing yang menghasilkan susu yang lebih banyak - Ayam yang menghasilkan telur yang lebih besar dan bervitamin - Ikan yang lebih besar dan tahan lasak dengan keadaan persekitaran

€

Penggunaan teknologi ini sangat penting dalam menampung keperluan protein manusia seluruh dunia. Contohnya : - Kambing yang menghasilkan susu yang lebih banyak - Ayam yang menghasilkan telur yang lebih besar dan bervitamin - Ikan yang lebih besar dan tahan lasak dengan keadaan persekitaran Gen-gen yang berguna telah diselitkan kepada haiwan ini semasa dalam keadaan persenyawaan invitro dan sel telur yang telah disenyawakan dipindahkan kepada ibu tumpang yang sesuai bagi pembesaran berikutnya. Anak yang baru lahir ini akan mempunyai ciri-ciri yang telah dibawa oleh gen yang telah diterapkan.
Perubatan

Dalam perubatan penghasilan seperti hormon-hormon khusus, vaksin, antibiotik, dan pendermaan organ atau sel khusus adalah intipati penting dalam menyelamatkan nyawa manusia.

Fasa Pertama(2005-2010) Membina kapasiti negara dengan menubuhkanperbadanan Bioteknologi i Malaysia (MBC) dan menubuhkan Panel Penasihat Antarabangsa dan Majlis Perlaksanaan di bawah Perdana Menteri. Dasar ini menumpukan kepada penciptaan perkerjaan dan industri dalam bioteknologi pertanian,penjagaan kesihatan dan informatik. Menyediakan sistem pendidikan yang sesuai dengan latihan untuk pekerja mahir dan membangunkan perniagaan menerusi program pemangkin yang progresif. Membina jenama Malaysia dan membangunkan kerangka kerja perundangan dan harta intelek. Fasa Kedua (2011-2015). Memberikan penumpuan kemajuan daripada sains kepada perniagaan. Membina kepakaran dalam penemuan ubat-ubatan dan pembangunan berasaskan sumber asli. Ambil alih teknologi untuk menggiatkan promosi pelaburan dan membangunkan produk baharu. Memperkukuhkan penjenamaan negara melalui promosi barangan negara. Mencipta perkerjaan berasaskan pengetahuan dan meningkatkan keupayaan dalam pelesenan teknologi.

Fasa Ketiga (2016-2020) Tumpuan terhadap kehadiran teknologi di peringkat global. Menggabungkan kekuatan dan keupayaan dalam pembangunan teknologi. Memajukan kepakaran dan kekuatan dalam pembangunan negara serta penemuan ubat-ubatan. Kukuhkan inovasi danpelesenan teknologi dan mempromosikan syarikat Malaysia yang bertaraf global.

€ €

€

€

€

€

Telah diluluskan pada 19 Feb 2003. Banyak menekankan aspek nilai murni dan keupayaan manusia untuk mencapai persepaduan (kerjasama)dan kestabilan sosial. Dasarini,bagi menambahkan ketahanan nasional dalam menghadapi cabaran pembangunan negara ke arah kemajuan. Berperanan untuk menuju ke arah kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang mantap dan maju. Wujudkan masyarakat yg mampan dr segi ekonomi,sosial dan teknologi. Berperanan utk mencapai matlamat Wawasan 2020.

Objektif : 
 

Bertujuan meningkatkan penjanaan senergi multimedia. Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersepadu dan menikmati corak hidup yang sejahteradan prograsif. Kerajaan membangunkan khidmat sokongan sosial dan khidmat sosial. Untuk memajukan dan kukuhkan kemampuan individu sepanjang hayat.

Strategi:  

Memastikan keperluan yg holistik menjadi teras kehidupan satu komuniti dan individu. Tingkatkan sumber secara optima untuk capai matlamat kendiri dan masyarakat. Golongan dewasa tingkatkan kemahiran dan pengetahuan bagi urus s kerjaya dan keluarga. Gubal program bagi setip anggota kumpulan masyarakat dgn tanamkan semangat patriotisme.

€

€ €

Gunapakai Penilaian Impak Sosial dlm merancang program pembangunan awam dan swasta. Mewujudkan pangkalan maklumat tentang khidmat sosial. Galakan sikap inovasi,progresif,fleksibel dan berdikiri melalui pendidikan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.