JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KUALA SELANGOR

SEBUTHARGA NO: 1. JPS.K.SEL 53/2010

Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputera yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMACAK CERUCUK BAKAU BAGI MEMBAIKI TEBING PARIT DI KAWASAN PENGAIRAN SAWAH SEMPADAN TG KARANG, DAERAH KUALA SELANGOR.
2. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah berdaftar dengan: i. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam Kelas F di bawah Kepala 1 Sub-Kepala 1 DAN Sub-Kepala 7(a) dan 7(b) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

ii. 3.

Segala butir dan dokumen Sebutharga boleh didapati dengan memuat turun dari sistem e-

tender/sebutharga (http://tender.selangor.gov.my).mulai 27hb.Julai, 2010.

4.

Sebutharga ini mestilah dicetak dan diisi dengan lengkap dan terang dan dimasukkan ke dalam sampul surat dan dituliskan nombor Sebutharga di sebelah atas kiri sampul surat tersebut dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor .

5.

Sebutharga ini ditutup pada

……… 4hb.Ogos,2010………………………

……………………………………………… ( HJ SAFII BIN RAMLI ) Jurutera Daerah, Jabatan Pengairan dan Saliran, Kuala Selangor.

Tarikh: ………………………………

sk

1.

Pengarah, Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 5,Blok Podium Selatan, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40626 Shah Alam, Selangor. Pengarah, Pusat Khidmat Kontraktor(PKK) Kementerian Pembangunan Usahawan, Tingkat 3, Fasa 3, Komplek PKNS, 40693 Shah Alam, Selangor.

3.

Jurutera Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor. (Bahagian Pengairan Tanjung Karang)

2.

DAERAH KUALA SELANGOR. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR .KERAJAAN NEGERI SELANGOR JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KUALA SELANGOR DOKUMEN SEBUTHARGA No. Sebutharga: JPS.Sel 53/2010 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMACAK CERUCUK BAKAU BAGI MEMBAIKI TEBING PARIT DI KAWASAN PENGAIRAN SAWAH SEMPADAN TG KARANG.K. PENGARAH.

K.KERAJAAN NEGERI SELANGOR JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR SEBUTHARGA NO : JPS. JADUAL KANDUNGAN Bil 1 2 3 4 Butiran Dokumen A.Syarat-Syarat Sebutharga Dokumen D.Arahan Kepada Pentender Dokumen B.Borang Sebutharga Dokumen C.Dokumen-Dokumen Sokongan a) Senarai kerja yang Telah Disiapkan b) Senarai kerja Dalam Tangan Muka Surat A/1 – A/2 B/1 – B/2 C/1 – C/2 D/1 – D/2 .Sel 53/2010 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMACAK CERUCUK BAKAU BAGI MEMBAIKI TEBING PARIT DI KAWASAN PENGAIRAN SAWAH SEMPADAN TG KARANG. . DAERAH KUALA SELANGOR.

DOKUMEN A _____________________________________________________________________ Arahan Kepada Pentender .

2.K. Sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan atas sebab apa sekalipun tidak akan dipertimbangkan. a) Ringkasan Sebutharga perlu diisi sepenuhnya ditandatangani oleh pentender dan saksinya.1 Penyediaan Sebutharga Pentender adalah dikehendaki mengisi segala maklumat beikut dengan sepenuhnya. Keputusan Jawatankuasa Sebutharga adalah muktamad.0 Hak Kerajaan Untuk Menerima / Menolak Sebutharga Kerajaan adalah tidak terikat untuk menerima Sebutharga yang terendah atau mana-mana Sebutharga atau memberi atau apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu Sebutharga.ARAHAN KEPADA PENTENDER 1. Senarai Kerja Dalam Tangan Senarai Pengalaman Kerja c) d) e) Jika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat-maklumat di atas.2 Penyerahan Dokumen Sebutharga a) Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan bilangan SebuthargaJPS. Jika Dokumen Sebutharga tidak diserahkan dengan tangan. Borang ini perlu ditandatagani oleh pentender dan saksinya. Pentender hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.0 Cara-cara Melengkapkan Dokumen Sebutharga 2. 2.Sel 53/2010 serta tajuk Sebutharga dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga pada masa dan tempat yang ditetapkan dalam Kenyatan Sebutharga. dan b) Borang Sebutharga perlu diisi dengan menyatakan harga secara pukal (Lump Sum) kuantiti dan tempoh masa yang diperlukan untuk melaksanakan kerja. Kontraktor hendaklah menghantar Dokumen tersebut dengan pos supaya tiba pada atau sebelum masa dan di tempat yang ditetapkan. b) c) A/1 . Butir-butir Spesifikasi (jika ada).

A/2 . 3. 3.3 Penjelasan Lanjut Sekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebutharga yang tidak jelas atau bercanggah.2 4.0 Ringkasan Sebutharga 3. Pentender boleh menghubungi Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor untuk penjelasan lanjut. cukai. Harga-harga dalam Ringkasan Sebutharga hendaklah mengambil kira semua kos termasuk kos pengangkutan. bayaran dan caj-caj lain yang perlu dan berkaitan bagi penyiapan kerja dengan sempurnanya.2.0 Tempoh Sah Sebutharga Sebutharga ini sah selama 90 hari dari tarikh tutup Sebutharga. Pengesyoran tindakan tatatertib akan diambil sekiranya Pentender manarik balik Sebutharganya sebelum tamat tempoh Sebutharga.1 Ringkasan Sebutharga hendaklah menjadi sebahagian daripada Borang Sebutharga ini dan hendaklah menjadi asas Jumlah Harga Sebutharga. duti. Pentender tidak boleh menarik balik Sebutharga sebelum tamat tempoh sah.

DOKUMEN B Borang Sebutharga .

x 4. . Membekal dan meletak hamparan plastik biru (PVC Sheet) selebar 2m antara barisan bakau dan tanah merah. 3.Julai.SUM Unit Kuantiti Kadar Harga (RM) Amaun (RM) 2.2010 dan ditutup serta dimeterikan.00 tengahari pada 04 hb.1 Butir-Butir Kerja PERMULAAN Amaun untuk Polisi Insuran”Workmens Compensation And Publik Liability” L. Borang tawaran hendaklah sampai ke Jabatan ini pada jam 12. peralatan dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja : KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMACAK CERUCUK BAKAU BAGI MEMBAIKI TEBING PARIT DI KAWASAN PENGAIRAN SAWAH SEMPADAN TG KARANG. Bil 1. Melaksanakan kerja kerja membekal dan memacak cerucuk bakau berukuran 75mm dia.0 KERJA MEMBAIKI TEBING PARIT 2.Padu 200 JUMLAH DIBAWA KE MUKASURAT B/2 B/1 .Sel 53/2010 Sebutharga dikeluarkan oleh : Jurutera Daerah.0 1.Cop kontraktor: JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KUALA SELANGOR Sebutharga JPS. Tarikh : 26hb.K.1. NO. JPS Daerah Kuala Selangor.000 2.Ogos. DAERAH KUALA SELANGOR.3 Membekal dan menambak tanah merah(Gred B) M.2 Meter 250 2.5m panjang bagi membaiki tebing parit PSB 10 C/Ban 2 hingga M/Canal dan PSS 6 C/Ban 2 hingga M/Canal.2010 Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan .

:……………………………………………………………………………… :…………………………………………………………………………….semasa dan selepas kerja siap sebanyak 30 keping gambar berukuran poskad serta menyediakan laporan siap kerja. :………………………………………………………………………………… :…………………………. Tandatangan Saksi Nama Saksi No. :……………………………………………………………………………. L...1 Mengambil dan memproses gambar gambar tapak kerja sebelum.0 GAMBAR DAN LAPORAN KERJA 3..Bil Butir-Butir Kerja Unit Kuantiti Kadar Harga (RM) Amaun (RM) JUMLAH DIBAWA DARI MUKASURAT B/1 3.Kad Pengenalan No Telefon Tarikh :…………………………………………………………………………….Kad Pengenalan No Telefon Tarikh :…………………………………………………………………………………. :…………………………..SUM JUMLAH Ringgit Malaysia : Tempoh kerja disiapkan :……………minggu Tandatangan Penender Nama Penender No. B /2 . :………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………..

Syarat Sebutharga .DOKUMEN C ___________________________________________________ Syarat.

Pegawai tersebut juga mempunyai kuasa untuk meminta contoh-contoh untuk diperiksa sebelum bahan-bahan tersebut dibekalkan atau digunakan.SYARAT-SYARAT 1. Segala tuntutan yang bersabit dengan kerja ini tidak boleh dibuat dan tidak akan dilayan. Sebarang kerosakan oleh sebab kecuaian pihak pemborong atau pekerjanya hendaklah dibaiki atau diganti atas perbelanjaan pemborong sendiri. 4. Semua bahan-bahan yang dibekalkan dan digunakan hendaklah yang baru dan belum dipakai dan mempunyai mutu yang terbaik dan diperolehi dari dalam Malaysia dan mendapat kelulusan Pegawai Penyelia JPS. a. Kerajaan adalah tidak terikat dan bebas untuk memilih atau tidak memilih sama sekali yang difikirkan wajar dan tidak pula terikat untuk memilih sebutharga yang terendah sekali. Jika pemborong tidak menyiapkan kerja dalam masa yang ditetapkan. 5. C1 . Jika pemborong gagal memulakan kerja dalam tempoh 7 hari akan dibatalkan dan tindakan tatatertib akan diambil terhadap pemborong mengikut syarat-syarat pendaftaran. 6. Pemborong hendaklah memulakan kerja dalam tempoh 7 hari dari tarikh yang dikeluarkan dan hendaklah mengikut arahan dan kelulusan Pegawai Penjaga JPS atau wakilnya. tindakan secara pembayaran gantirugi dan penggantungan lesen dan pendaftaran atau apa-apa cara lain yang difikirkan patut oleh Pegawai Penyelia atau wakilnya. segala sampah sarap serpihan dan lebihan hendaklah dibersihkan mengikut Pegawai Penyelia atau wakilnya. Apabila siap. 7. b. Pembayaran akan dibuat (tambahan atau kekurangan) mengikut kadar harga seperti yang telah diisi oleh pemborong di senarai butir-butir kerja. Pemborong dianggap telah melawat dan mengetahui akan tempat kerja yang dijalankan dan berpuashati dengan syarat-syarat yang dikenakan dan mengkaji dengan terperinci masalah yang akan timbul bersabit dengan kerja ini supaya tidak menjejaskan kerja nanti. Hanya pekerja-pekerja yang mahir dalam bidang masing-masing sahaja yang patut digunakan. Kerja-kerja tambahan/kekurangan yang dianggap perlu dan yang diarahkan oleh Pegawai Penyelia JPS atau wakilnya hendaklah tidak melebihi 30% dari jumlah sebutharga. 2. Pemborong dan pekerja-pekerjanya hendaklah menjalankan kerja dengan baik dan cermat. 3.

PENGAKUAN.8.Tel :--------------------------------------- Tarikh : Tandatangan : (Saksi) Nama : No. Tarikh : Tandatangan: (Pemborong) Nama : No. Pemborong adalah dikehendaki mengambil insuran bagi pekerja (Workmen’s Compensation) atau mencarumkan dengan SOCSO bagi semua pekerjanya.Kad Pengenalan No. 10. Kuala Selangor. Saya/Kami bersetuju dan patuh kepada syarat-syarat yang dikenakan seperti di atas. Sebutharga ini mestilah sampai ke alamat di atas pada atau sebelum pukul 12.Kad Pengenalan : No.Tel :--------------------------------------- C2 . Sebarang pertanyaan hendaklah dikemukakan ke Pejabat Jurutera Daerah Jabatan Pengairan dan Saliran.00 tengahari pada haribulan yang ditetapkan sah laku selama 90 hari atau 3 bulan. 9.

DOKUMEN D ___________________________________________________ Dokumen-Dokumen Sokongan .

SENARAI KERJA YANG TELAH DISIAPKAN Nama Projek Jabatan / Agensi Yang Mengawasi Projek Harga Tempoh Tarikh Siap Sebenar D/1 .

SENARAI KERJA DALAM TANGAN Nama Projek Jabatan/Agensi Yang Mengawasi Projek Harga Tarikh Mula Tarikh Siap D/2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful