JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KUALA SELANGOR

SEBUTHARGA NO: 1. JPS.K.SEL 53/2010

Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputera yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMACAK CERUCUK BAKAU BAGI MEMBAIKI TEBING PARIT DI KAWASAN PENGAIRAN SAWAH SEMPADAN TG KARANG, DAERAH KUALA SELANGOR.
2. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah berdaftar dengan: i. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam Kelas F di bawah Kepala 1 Sub-Kepala 1 DAN Sub-Kepala 7(a) dan 7(b) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

ii. 3.

Segala butir dan dokumen Sebutharga boleh didapati dengan memuat turun dari sistem e-

tender/sebutharga (http://tender.selangor.gov.my).mulai 27hb.Julai, 2010.

4.

Sebutharga ini mestilah dicetak dan diisi dengan lengkap dan terang dan dimasukkan ke dalam sampul surat dan dituliskan nombor Sebutharga di sebelah atas kiri sampul surat tersebut dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor .

5.

Sebutharga ini ditutup pada

……… 4hb.Ogos,2010………………………

……………………………………………… ( HJ SAFII BIN RAMLI ) Jurutera Daerah, Jabatan Pengairan dan Saliran, Kuala Selangor.

Tarikh: ………………………………

sk

1.

Pengarah, Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 5,Blok Podium Selatan, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40626 Shah Alam, Selangor. Pengarah, Pusat Khidmat Kontraktor(PKK) Kementerian Pembangunan Usahawan, Tingkat 3, Fasa 3, Komplek PKNS, 40693 Shah Alam, Selangor.

3.

Jurutera Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor. (Bahagian Pengairan Tanjung Karang)

2.

DAERAH KUALA SELANGOR. Sebutharga: JPS. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR .Sel 53/2010 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMACAK CERUCUK BAKAU BAGI MEMBAIKI TEBING PARIT DI KAWASAN PENGAIRAN SAWAH SEMPADAN TG KARANG. PENGARAH.KERAJAAN NEGERI SELANGOR JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KUALA SELANGOR DOKUMEN SEBUTHARGA No.K.

K.Dokumen-Dokumen Sokongan a) Senarai kerja yang Telah Disiapkan b) Senarai kerja Dalam Tangan Muka Surat A/1 – A/2 B/1 – B/2 C/1 – C/2 D/1 – D/2 . DAERAH KUALA SELANGOR. JADUAL KANDUNGAN Bil 1 2 3 4 Butiran Dokumen A.Arahan Kepada Pentender Dokumen B.Sel 53/2010 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMACAK CERUCUK BAKAU BAGI MEMBAIKI TEBING PARIT DI KAWASAN PENGAIRAN SAWAH SEMPADAN TG KARANG.Borang Sebutharga Dokumen C.KERAJAAN NEGERI SELANGOR JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR SEBUTHARGA NO : JPS. .Syarat-Syarat Sebutharga Dokumen D.

DOKUMEN A _____________________________________________________________________ Arahan Kepada Pentender .

Sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan atas sebab apa sekalipun tidak akan dipertimbangkan. dan b) Borang Sebutharga perlu diisi dengan menyatakan harga secara pukal (Lump Sum) kuantiti dan tempoh masa yang diperlukan untuk melaksanakan kerja.Sel 53/2010 serta tajuk Sebutharga dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga pada masa dan tempat yang ditetapkan dalam Kenyatan Sebutharga. Senarai Kerja Dalam Tangan Senarai Pengalaman Kerja c) d) e) Jika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat-maklumat di atas. 2. 2. a) Ringkasan Sebutharga perlu diisi sepenuhnya ditandatangani oleh pentender dan saksinya.K. Butir-butir Spesifikasi (jika ada).0 Hak Kerajaan Untuk Menerima / Menolak Sebutharga Kerajaan adalah tidak terikat untuk menerima Sebutharga yang terendah atau mana-mana Sebutharga atau memberi atau apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu Sebutharga. Jika Dokumen Sebutharga tidak diserahkan dengan tangan. Pentender hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.1 Penyediaan Sebutharga Pentender adalah dikehendaki mengisi segala maklumat beikut dengan sepenuhnya. Keputusan Jawatankuasa Sebutharga adalah muktamad. b) c) A/1 .2 Penyerahan Dokumen Sebutharga a) Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan bilangan SebuthargaJPS. Kontraktor hendaklah menghantar Dokumen tersebut dengan pos supaya tiba pada atau sebelum masa dan di tempat yang ditetapkan.ARAHAN KEPADA PENTENDER 1. Borang ini perlu ditandatagani oleh pentender dan saksinya.0 Cara-cara Melengkapkan Dokumen Sebutharga 2.

Pentender tidak boleh menarik balik Sebutharga sebelum tamat tempoh sah. Pengesyoran tindakan tatatertib akan diambil sekiranya Pentender manarik balik Sebutharganya sebelum tamat tempoh Sebutharga.0 Tempoh Sah Sebutharga Sebutharga ini sah selama 90 hari dari tarikh tutup Sebutharga.0 Ringkasan Sebutharga 3. 3.3 Penjelasan Lanjut Sekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebutharga yang tidak jelas atau bercanggah.1 Ringkasan Sebutharga hendaklah menjadi sebahagian daripada Borang Sebutharga ini dan hendaklah menjadi asas Jumlah Harga Sebutharga. duti. cukai. 3. bayaran dan caj-caj lain yang perlu dan berkaitan bagi penyiapan kerja dengan sempurnanya.2 4.2. Pentender boleh menghubungi Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor untuk penjelasan lanjut. A/2 . Harga-harga dalam Ringkasan Sebutharga hendaklah mengambil kira semua kos termasuk kos pengangkutan.

DOKUMEN B Borang Sebutharga .

K. NO. DAERAH KUALA SELANGOR. Tarikh : 26hb.3 Membekal dan menambak tanah merah(Gred B) M. x 4. Membekal dan meletak hamparan plastik biru (PVC Sheet) selebar 2m antara barisan bakau dan tanah merah.5m panjang bagi membaiki tebing parit PSB 10 C/Ban 2 hingga M/Canal dan PSS 6 C/Ban 2 hingga M/Canal.0 1.Sel 53/2010 Sebutharga dikeluarkan oleh : Jurutera Daerah.1. peralatan dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja : KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMACAK CERUCUK BAKAU BAGI MEMBAIKI TEBING PARIT DI KAWASAN PENGAIRAN SAWAH SEMPADAN TG KARANG.00 tengahari pada 04 hb.SUM Unit Kuantiti Kadar Harga (RM) Amaun (RM) 2.Ogos.0 KERJA MEMBAIKI TEBING PARIT 2.Padu 200 JUMLAH DIBAWA KE MUKASURAT B/2 B/1 . Borang tawaran hendaklah sampai ke Jabatan ini pada jam 12.Julai. .000 2.2010 Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan . Melaksanakan kerja kerja membekal dan memacak cerucuk bakau berukuran 75mm dia.1 Butir-Butir Kerja PERMULAAN Amaun untuk Polisi Insuran”Workmens Compensation And Publik Liability” L. Bil 1. JPS Daerah Kuala Selangor. 3.Cop kontraktor: JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KUALA SELANGOR Sebutharga JPS.2 Meter 250 2.2010 dan ditutup serta dimeterikan.

SUM JUMLAH Ringgit Malaysia : Tempoh kerja disiapkan :……………minggu Tandatangan Penender Nama Penender No...1 Mengambil dan memproses gambar gambar tapak kerja sebelum... :…………………………………………………………………………….semasa dan selepas kerja siap sebanyak 30 keping gambar berukuran poskad serta menyediakan laporan siap kerja.Bil Butir-Butir Kerja Unit Kuantiti Kadar Harga (RM) Amaun (RM) JUMLAH DIBAWA DARI MUKASURAT B/1 3.0 GAMBAR DAN LAPORAN KERJA 3. :………………………….. L. :………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………. :………………………………………………………………………………… :…………………………. :……………………………………………………………………………… :…………………………………………………………………………….Kad Pengenalan No Telefon Tarikh :……………………………………………………………………………. Tandatangan Saksi Nama Saksi No.Kad Pengenalan No Telefon Tarikh :…………………………………………………………………………………. B /2 .

DOKUMEN C ___________________________________________________ Syarat.Syarat Sebutharga .

7. Segala tuntutan yang bersabit dengan kerja ini tidak boleh dibuat dan tidak akan dilayan. Pemborong dan pekerja-pekerjanya hendaklah menjalankan kerja dengan baik dan cermat. Kerajaan adalah tidak terikat dan bebas untuk memilih atau tidak memilih sama sekali yang difikirkan wajar dan tidak pula terikat untuk memilih sebutharga yang terendah sekali. Pegawai tersebut juga mempunyai kuasa untuk meminta contoh-contoh untuk diperiksa sebelum bahan-bahan tersebut dibekalkan atau digunakan. Kerja-kerja tambahan/kekurangan yang dianggap perlu dan yang diarahkan oleh Pegawai Penyelia JPS atau wakilnya hendaklah tidak melebihi 30% dari jumlah sebutharga. b. Semua bahan-bahan yang dibekalkan dan digunakan hendaklah yang baru dan belum dipakai dan mempunyai mutu yang terbaik dan diperolehi dari dalam Malaysia dan mendapat kelulusan Pegawai Penyelia JPS. Jika pemborong gagal memulakan kerja dalam tempoh 7 hari akan dibatalkan dan tindakan tatatertib akan diambil terhadap pemborong mengikut syarat-syarat pendaftaran. Hanya pekerja-pekerja yang mahir dalam bidang masing-masing sahaja yang patut digunakan. C1 . 3. segala sampah sarap serpihan dan lebihan hendaklah dibersihkan mengikut Pegawai Penyelia atau wakilnya. 4. a. Apabila siap.SYARAT-SYARAT 1. tindakan secara pembayaran gantirugi dan penggantungan lesen dan pendaftaran atau apa-apa cara lain yang difikirkan patut oleh Pegawai Penyelia atau wakilnya. Pembayaran akan dibuat (tambahan atau kekurangan) mengikut kadar harga seperti yang telah diisi oleh pemborong di senarai butir-butir kerja. 6. Pemborong dianggap telah melawat dan mengetahui akan tempat kerja yang dijalankan dan berpuashati dengan syarat-syarat yang dikenakan dan mengkaji dengan terperinci masalah yang akan timbul bersabit dengan kerja ini supaya tidak menjejaskan kerja nanti. Sebarang kerosakan oleh sebab kecuaian pihak pemborong atau pekerjanya hendaklah dibaiki atau diganti atas perbelanjaan pemborong sendiri. Jika pemborong tidak menyiapkan kerja dalam masa yang ditetapkan. 2. 5. Pemborong hendaklah memulakan kerja dalam tempoh 7 hari dari tarikh yang dikeluarkan dan hendaklah mengikut arahan dan kelulusan Pegawai Penjaga JPS atau wakilnya.

Kuala Selangor.8.00 tengahari pada haribulan yang ditetapkan sah laku selama 90 hari atau 3 bulan. Saya/Kami bersetuju dan patuh kepada syarat-syarat yang dikenakan seperti di atas.Kad Pengenalan No.Tel :--------------------------------------- Tarikh : Tandatangan : (Saksi) Nama : No. 9. Pemborong adalah dikehendaki mengambil insuran bagi pekerja (Workmen’s Compensation) atau mencarumkan dengan SOCSO bagi semua pekerjanya. Tarikh : Tandatangan: (Pemborong) Nama : No.Kad Pengenalan : No. PENGAKUAN. 10. Sebutharga ini mestilah sampai ke alamat di atas pada atau sebelum pukul 12. Sebarang pertanyaan hendaklah dikemukakan ke Pejabat Jurutera Daerah Jabatan Pengairan dan Saliran.Tel :--------------------------------------- C2 .

DOKUMEN D ___________________________________________________ Dokumen-Dokumen Sokongan .

SENARAI KERJA YANG TELAH DISIAPKAN Nama Projek Jabatan / Agensi Yang Mengawasi Projek Harga Tempoh Tarikh Siap Sebenar D/1 .

SENARAI KERJA DALAM TANGAN Nama Projek Jabatan/Agensi Yang Mengawasi Projek Harga Tarikh Mula Tarikh Siap D/2 .