PERBANDINGAN ANTARA TEORI PEMBELAJARAN

PERKARA/TEORI SEJARAH/BIODATA TOKOH TEORI BEHAVIORIS TEORI KOGNITIF TEORI KONSTRUKTIVISME TEORI HUMANISME TEORI SOSIAL

- Jean Piaget (9 -Wolgang Kohler -John Broadus Watson (9 Jan 1878 - 25 Sept 1958) - ahli psikologi Amerika. - mengendalikan satu eksperimen yang kontroversi yang dipanggil ³Little Albert´ (21 Jan 1887 ± 11 Jun 1967) - ahli psikologi Jerman dan pengasas Psikologi Gestalt. - terkenal dengan jenis pembelajaran Celik Akal. Ogos 1896 ± 16 Sept 1980) - ahli psikologi Switzerland. - teori konstruktivis kognitif.

- Carl Ransom Rogers (8 Jan 1902-4 Feb 1987) - ahli psikologi Amerika - teori pembelajaran eksperimental -Albert Bandura (4 Dis 1925 - kini) - dilahirkan di Kanada -eksperiman yang terkenal ialah kajian patung Bobo iaitu pembelajaran pemerhatian.

-Ivan Pavlov (14 Sept 1849 ± 27 Feb 1936) - ahli fisiologi, psikologi dan fizik Rusia. - pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1904. - terkenal dengan pelaziman klasik

-Jerome Seymour Bruner (1 Okt 1915 - kini) - ahli psikologi Amerika - terkenal dengan pembelajaran penemuan -Lev Vygotsky (17 Nov 1896 ± 11 Jun 1934) - ahli psikologi Rusia -terkenal dengan teori konstuktivis sosial

-Abraham Harold Maslow (1 April 1908 ± 8 Jun 1970) - ahli psikologi Amerika - memperkenalkan konsep hirarki keperluan.

. -Edward Lee Thorndike (31 Ogos 1874 ± 9 Ogos 1949) - ahli psikologi Amerika. - eksperimen yang dijalankan dikenali sebagai kotak ajaib Thorndike. -David Ausebel (25 Okt 1918 - 9 Julai 2008) - ahli psikologi Amerika yang dilahirkan di New York. - terkenal dengan pembelajaran bermakna

-Burhuss Frederic Skinner (20 Mac 1904 18 Ogos 1990) - ahli psikologi Amerika - terkenal dengan pelaziman operan.

PRINSIP/KONSEP TEORI

- Sumber motivasi ialah

- Sumber motivasi intrinsik.Mementingkan kepercayaan, atribut kejayaan dan kegagalan, jangkaan.

- Proses aktif, konstruktif yang terjadi di lingkungan luar kelas

- Sumber motivasi intrinsik. Lebih mementingkan keperluan harga diri, kepuasan kendiri

- Sumber motivasi intrinsik. Mementingkan penglibatan dalam komuniti pembelajaran,identiti melalui penglibatan dalam aktiviti kumpulan.

Ekstrinsik.Lebih mementingkan pengukuhan, ganjaran ,imsentif dan dendaan.

- Rangsangan, Gerak balas, Peneguhan dan Hukuman. - Pelajar menerima, memproses, menyimpan, mencari maklumat dalam memori.

- Menguatkan pengetahuan baru dengan pengalaman lama (asimilasi )

dan penentuan kendiri.

* Thorndike
y Hukum kesedihan y Hukum Latihan y Hukum Kesan

- Teori ini mengasaskan kepentingan cara - Teori Pembelajaran sosial adalah gabungan peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik. Para pelajar ditekankan agar menggunakan pemikiran dalam

- Penyesuaian - Menumpukan kepada apa yang pelajar tahu dan bagaimana mereka mengetahuinya ‡Proses kognitif skemata (akomodasi )

pengajaran yang dapat memenuhi kehendak individu berdasarkan perkembangan

*

Pavlov y y Pembelajaran semula Generalisasi ± rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama Diskriminasi ± tindak balas dengan

untuk memecahkan emosinya. Dalam masalah dunia nyata, menggunakan alat yang tersedia dala Kontek pendidikan, guru membantu klien ( pelajar ) bagi

*

Ausubel y Resepsi ± maklumat penghafalan - penemuan,

y

rangsangan tertentu sahaja Penghapusan ± rangsangan terlazim tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim

pemikiran analisis, asimilasi.

situasi pemecahan masalah

mengenal pasti

dan tidak

masalah, bertindak bergantung pada terhadap masalah pelaziman operan seperti dalam teori

‡Proses peribadi

itu dan menuju ke

*

Bruner y Enaktif ( manipulasi objek langsung ) Ikonik (representasi gambar ) y Simbolik (manipulasi Simbol)

terus menerus untuk mengetahui kemajuan kemahiran bersifat perspektif, konvensional tentatif dan evolusioner

arah penyelesaian. Behavioris.

Prinsip teori Bandura - Menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu.

y

- Proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur.

- Keupayaan mengawal dan manipulasi diri dengan

menggunakan pemikiran refleksi diri serta maklum balas daripada model.

- Kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleks dan demonstrasi berulang-ulang

- Konsep kendiri pasif ( beri peneguhan positif ) STRENGTH (KEKUATAN) - teori behavioris mudah untuk difahami. - teori ini banyak mempengaruhi proses - teori ini memberi pembelajaran. -teori ini adalah berasaskan premis lanjutan daripada refleksi - teori ini berfokuskan unsur-unsur minat dan keperluan - tokoh teori sosial mengatakan setiap kanak-kanak memerlukan kaedah

penekanan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan serta memerihalkan beberapa peraturan tingkahlaku yang sejagat. - teori ini melatih pelajar untuk melakukan sesuatu tugas dengan cara yang sama dengan konsisten

pengalaman.

asas manusia.

pembelajaran yang berbeza-beza.

-teori ini membolehkan pelajar mentafsir pengalaman.

- teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. -Murid dapat berinteraksi sama ada dengan murid atau guru semasa proses -teori ini memberi peluang kepada guru untuk memupuk pelajar berfikir induktif, -Murid dapat berkongsi idea dan pendapat ketika pembelajaran. pembelajaran.

-teori ini - teknik-teknik seperti pengukuhan positif dan negatif agak berkesan dalam rawatan kecelaruan manusia seperti autism dan tingkahlaku anti-sosial. -teori ini membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan yang mereka punyai dengan lebih baik bagi sebuah situasi baru. membolehkan pelajar menghadapi situasi kehidupan nyata.

mementingkan pengalaman, serta memerlukan penglibatan secara aktif dalam proses belajar.

WEAKNESS (KELEMAHAN)

-teori ini tidak boleh digunakan untuk menjelaskan kesemua pembelajaran yang berlaku kerana teori ini mengenepikan kesemua aktiviti mental.

-teori ini membolehkan pelajar mempelajari cara untuk menyelesaikan sesebuah tugas, namun ia mungkin tidak menjadi cara terbaik atau disesuaikan

- dalam sesuatu situasi, pemikiran yang berbeza mungkin menyebabkan timbulnya masalah.

-teori ini terlalu memberi kebebasan pada pelajar.

- teori ini tidak memberi penekanan kepada kognitif tahap tinggi.

-Murid tidak dirangsang untuk berfikir secara optimum.

-teori ini tidak dapat menjelaskan sesetengah pembelajaran yang berlaku misalnya apabila kanak-kanak mengecam pola-pola bahasa baru. OPPORTUNITY (PELUANG) - Murid tidak hanya perlu diberikan penekanan kepada tingkah laku tetapi

dengan pembelajaran tersebut atau situasinya.

-Murid berinteraksi tetapi kadang-kala interaksi tersebut aalah tidak bermakna.

- Dapat menguasai banyak ilmu.

-Murid diberi peluang untuk meneroka sendiri

-Guru dapat membentuk murid dalam mencapai tahap

-Guru dapat memberi peluang yang sama kepada murid untuk

-Murid dapat

tantang sesuatu

pemantaun perlu dijalankan bagi memastikan murid memberikan tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran

melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meluahkan idea tentang sesuatu topik.

pembelajaran yang disampaikan oleh guru.

perkembangan diri yang jauh melebihi tahap maksimum seterusnya melahirkan murid

memperoleh pencapaian cemerlang kerana dengan adanya aktiviti berkumpulan, mereka dapat menguasai maklumat, idea dan kemahiran yang penting di samping dapat memikirkan cara menyelesaikan masalah yang timbul

-Murid dapat memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukan sendiri.

yang mampu untuk berubah ke arah kualiti hidup yang tinggi.

THREATS (ANCAMAN)

- Penekanan kepada tingkah laku tidak memberi peluang kepada murid untuk berfikir dan mengemukakan pendapat.

- teori cepat membuatkan murid bosan dengan menjalankan tugas secara sama dan konsisten.

-Masalah akan timbul sekiranya murid tidak dapat menyesuaikan

- murid-murid akan mementingkan diri sendiri kerana ingin memenuhi

-Guru yang gagal mengawal murid akan menghasilkan generasi yang tidak produktif kepada negara.

situasi baru dengan keperluan diri pengalaman yang sedia ada. masing-masing.

-Tidak semua murid dapat mengikuti -Tidak semua

-murid-murid akan

-Tidak ada pelapis

terlalu cerewet dan negara yang

kaedah yang digunakan kerana setiap murid mempunyai tahap pemikiran yang berbeza-beza. IMPLIKASI -Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap, dengan secepat mungkin, dan berbentuk spesifik. - Guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan membekalkan mereka dengan - Pelbagaikan pengukuhan positif yang digunakan agar dapat mengekalkan keberkesanannya. Jika boleh, gunakan keduaduanya dan bukan hanya menggunakan pengukuhan primer atau sekunder sahaja. - Guru perlu sedar - Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran. maklumat yang penting.

pelajar mempunyai pengalaman yang sesuai dengan sesuatu pembelajaran.

ingin akan keselesaan diri sendiri yang melampau.

berkaliber dan berkualiti.

- Kurikulum yang disediakan di sekolah pada setiap tahap persekolahan, iaitu bermula daripada prasekolah, rendah hingga menengah hendaklah berasaskan pengetahuan lalu pembelajar yang berkenaan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan kepada

- Guru perlu sedar bahawa setiap murid mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.

- Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang diingini. Oleh itu,guru hendaklah menunjukkan

- Guru perlu peruntukkan sedikit masa pada awal sesi pengajaran untuk mengenalpasti apakah kekurangan dari

tingkah laku yang positif.

- Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Intensif,

bahawa terdapat - Gunakan pengukuhan berjadual bagi mengekalkan berlakunya pembelajaran. murid-murid yang mungkin berada pada mod pembelajaran yang berbeza sama ada

kaedah menyelesaikan masalah secara hands-on.

segi keperluan asas yang perlu diberi perhatian.

pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan

- Perhatian perlu diberi terhadap - Guru hendaklah merancang dan melaksankan strategi pengajaran seperti soalansoalan terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pelajar serta menggalakkan mereka menganalisis maklumat yang diperoleh. pemilihan tugasan pembelajaran yang dapat meransangkan minat dan naluri ingin tahu dalam kalangan muridmurid kita.

berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita.

- Peka terhadap konsep enaktif, ikonik atau penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini. simbolik. Oleh itu, guru boleh mengadakan satu perbincangan berasaskan apa -Gunakan pengukuhan yang telah mereka

- Perkembangan manusia.

- Penyesuaian seimbang.

sebagai satu cara untuk pelajari daripada mendorong muridmurid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan sebagainya. - Murid seharusnya dibekalkan dengan -Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap. bahan pembelajaran, aktiviti dan alatan eksperimen yang telah dilakukan.

yang berpadanan -Mementingkan peneguhan. dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka.

- Murid-murid akan dinilai dan mereka hendaklah berusaha dalam menentukan

- Perkembangan makna dan kefahaman.

kemajuan masingmasing.

- Pentingkan pengamatan, pemberian makna dan pembelajaran penerimaan