Mengatasi Kelemahan Murid Menguasai Aspek Tatabahasa Dalam Bahasa Melayu Melalui Cara Permainan Bahasa Oleh A.

CHELLAMAL BAGAVATHY SJK (T) Ladang West Country (Barat) 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan ABSTRAK Guru Bahasa Melayu sering menghadapi masalah dalam pengajaran Bahasa Melayu kerana murid tidak menguasai aspek tatabahasa. Kemahiran tatabahasa ini perlu dikuasai oleh murid kerana kemahiran ini amat berguna dalam penulisan Bahasa Melayu. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam aspek tatabahasa. Seramai 25 murid dari tahun 6 telah dipilih sebagai responden kajian berdasarkan kelemahan mereka dalam aspek tatabahasa . Instrumen kajian terdiri daripada Ujian pra dan Ujian Pasca mengenai 4 aspek tatabahasa yang terpilih iaitu kata hubung, kata adjektif, kata seru dan kata tanya. Tindakan un tuk meningkatkan penguasaan tatabahasa responden berkenaan adalah penggunaan permainan bahasa khasnya kuiz, latih tubi dan mencantum kad. Murid-murid berasa gembira dalam menyertai aktiviti-aktiviti ini kerana mereka berlumba-lumba untuk memenangi pertandingan dan permainan ini. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa tindakan yang dilaksanakan telah membantu murid untuk menguasai aspek tatabahasa. Hasilnya hampir kesemua murid dapat menguasai aspek tatabahasa dalam tajuk Kata Tanya, Kata Seru, Kata Adjektif dan Kata Hubung. Pengkaji berpuas hati dengan dapatan kajian kerana dapat menarik minat murid belajar kemahiran ini tetapi perlu ditambah baikkan lagi dengan tindakan baru yang lebih efisyen serta menarik minat murid . FOKUS KAJIAN Pelajar Malaysia dikehendaki menguasai Bahasa Melayu kerana bahasa ini amat pent ing bagi kehidupan harian kita di Malaysia. Pelajar diwajibkan lulus Bahasa Melayu dalam peperiksaan dalaman sekolah dan juga peperiksaan UPSR bagi murid sekolah rendah dan juga PMR dan SPM bagi murid sekolah menengah. Selain itu pendidikan di Malaysia juga mewajibkan semua murid supaya lulus mata pelajaran Bahasa Melayu. Salah satu syarat yang penting bagi kemasukan ke IPTA ialah pelajar mest i mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu. Murid-murid sekolah dikehendaki mempelajari Bahasa Melayu dalam semua aspek iait u perlu menguasai tatabahasa dan juga harus mahir dalam penulisan Bahasa Melayu. Jika ti

dak mereka mungkin menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan seharian. .

membaca buku rujukan. Buktinya adalah kemerosotan keputusan peperiksaan UPSR 2004 dalam subjek pemaham an Bahasa Melayu. Ini kerana murid-murid agak sukar untuk memahami tatabahasa Bahasa Melay u. perumpamaan dan jenis-jenis ayat. guru-guru bahasa dikehendaki menggunakan pelbagai teknik pengajaran dan pembelaj aran yang baru dan mencabar bagi memudahkan pemahaman murid dalam Bahasa Melayu iaitu dala m aspek tatabahasa dan juga penulisan karangan. perbincangan kumpulan dan . berjumpa guru. Guru. didapati bahawa muri d-murid lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu kerana murid-murid malas membaca surat khabar. kata hubung. buku-buku cerita. Manakala. Jika murid tidak meng uasai aspek tatabahasa maka mereka tidak boleh menjawab soalan pemahaman. rujuk kamus. Ini merupakan petanda bahawa hampir separuh daripada murid-murid gagal menguasai tatabahasa Bahasa Melayu. peribahasa. Laporan prestasi UPSR 2004 dan ujian bulanan sekolah menunjukkan kelemahan pelajar dalam Bahasa Melayu.guru Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang West Country ( Barat) telah mengkaji masalah ini dan cuba untuk mengatasi masalah ini. kata seru. Guru-guru bahasa memb uat kajian untuk mendapat tahu punca masalah ini . Ini kerana 30 daripada 40 soalan pemahaman meliputi tajuk tatabahasa. Biasanya guru-guru bahasa berasa tercabar dan kerap menghadapi masalah dalam pen gajaran Bahasa Melayu. kata sendi. Statistik juga menunjukkan bahawa murid-murid sekolah berasa sukar untuk memahami tatabahasa Ba hasa Melayu. Oleh itu.Daripada kajian ini. penjodoh bilangan. Isu ini juga menjadi hangat dan mendapat perhatian pelbagai pihak. Misalnya dalam UPSR tahun 200 4 separuh daripada murid-murid tahun 6 gagal dalam kertas pemahaman. Hal ini b erlaku kerana murid-murid yang tidak menguasai tatabahasa tidak boleh menjawab soalan pemahama n. kata bilangan. REFLEKSI ISU KAJIAN Isu kelemahan penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekola h sering menjadi buah mulut. Di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang West Country (Barat) murid-murid mengha dapi masalah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. kata adjektif. dalam penulisan pula mur id-murid harus mahir dalam teknik-teknik menulis karangan yang baik. simpulan bahasa.Dalam aspek tatabahasa murid-murid dikehendaki mahir dalam tajuk-tajuk seperti k ata tanya.

menyebabkan penyelidik mencuba kaedah yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil daripada laporan prestasi ini dan pengalaman penyelidik sendiri yang mengh adapi pelajar-pelajar yang tidak mempunyai kemahiran penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. mencantum kad dan latih tubi. Bagi mengatasi masalah ini guru guru perlu menggalakkan murid-murid supaya rajin membaca surat khabar dan memberi penerangan tentang kebaikan membaca surat khaba r. Dengan ini diharap supaya murid -murid dapat menguasai kemahiran tatabahasa. Kami memilih cara ini kerana permainan bahasa sangat diminati oleh murid. Salah satu punca penting mengapa murid-murid gagal menguasai tatabahasa Bahasa M elayu ialah kurang berminat membaca surat khabar. Ini mungkin disebabkan permainan bahasa ini memberangsangka n minat murid dan menggalakkan murid untuk mengambil bahagian. Jika murid-murid rajin membaca surat khaba r mereka boleh memperkayakan perbendaharaan kata dan seterusnya mereka boleh menguasai tatabaha sa Bahasa Melayu. . Dalam kajian ini pe rmainan bahasa dipilih untuk menyelesaikan masalah tadi. Dalam permainan bahasa ini dibahagikan kepada 3 bahagian yang kecil iaitu kuiz.sebagainya.

Guru-guru menilai keberkesanan penggunaan permainan bahasa dalam meningkatkan prestasi murid dari segi pengguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. 4. OBJEKTIF KAJIAN Tujuan kajian ini adalah untuk : 1. Saya sebagai Guru Bahasa Melayu kelas ini menghadapi masalah semasa proses penga jaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Oleh kerana murid lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Mengenal pasti kelemahan pelajar tahun 6 dalam aspek tatabahasa. kemahiran dan pencapaian pelajar dalam Bahasa Melayu. Keputusan murid dalam uj ian pasca iaitu ujian yang dibuat selepas permainan bahasa ini agak baik dan memberangsangkan. Jadi saya mencada ngkan permainan bahasa ini kepada guru-guru yang lain untuk dicuba di dalam kelas mereka. maka saya tidak boleh menjalankan pengajaran dan pembelajaran seperti bi . KUMPULAN SASARAN Saya memilih murid Tahun 6 Biru sebagai kumpulan sasaran dalam mengkaji masalah penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. H ampir keseluruhan murid Tahun 6 mahir dan kini telah menguasai aspek tatabahasa. 2.Namun apa yang menggembirakan saya selaku guru Bahasa Melayu adalah kini murid-m urid lebih mahir dan boleh menguasai aspek tatabahasa dengan baik. Merangka tindakan pembaikan untuk mengatasi kelemahan pelajar dalam tatabahasa Bahasa Melayu. Meningkatkan keberkesanan penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu dalam usaha meningkatkan keupayaan. 3. Murid-murid kelas ini agak lemah dalam penguasaan tata bahasa Bahasa Melayu. Boleh dikatakan bahawa hampir keseluruhan murid kelas ini tidak boleh me njawab soalan tatabahasa Bahasa Melayu.

kata adjektif. kata adjektif. kata seru dan kat a tanya (Rujuk lampiran A). Maka saya terpaksa menjalankan kelas pemulihan. Inilah yang menyebabkan saya memilih kelas dan tajuk ini bagi menjalankan kajian tindakan ini. . INSTRUMEN KAJIAN Ujian Pra Dijalankan pada 16 Februari 2005 untuk mendapatkan data pelajar yang tidak mahir dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu.asa. Soalan tatabahasa ini merangkumi tajuk-tajuk seperti kata hubung. Soalan tatabahasa ini merangkumi tajuk-tajuk seperti k ata hubung. kata seru dan kata tanya. (Rujuk lampiran A) Ujian Pasca Dijalankan pada 25 Februari 2005 untuk mendapatkan data pelajar untuk mengetahui sama ada pelajar benar-benar memiliki kemahiran tatabahasa setelah beberapa tindakan telah diambi l.

Kami juga berazam untuk menangani masalah pen guasaan tatabahasa Bahasa Melayu di kalangan murid tahun 6 sekolah kami. Kami telah berbincang dan menyediakan soalan soalan tatabahasa bagi ujian pra dan ujian pasca.Ujian pra dan ujian pasca ini saya sediakan dengan dibantu oleh guru-guru bahasa yang lain. Manakala. men cantum kad dan latih tubi seperti dalam Rajah 1. LANGKAH LANGKAH TINDAKAN Tindakan pertama ialah penyediaan ujian pra dan ujian pasca. Guru bahasa dan ketu a panitia Bahasa Melayu berganding bahu dalam menyediakan ujian-ujian ini. Rajah 1 : Permainan Bahasa . Selain itu. Ujian pra ini diada kan pada 16 Februari 2005. Antara permainan bahasa yang dipilih ialah kuiz . Semasa menyediakan soalan ini kami juga menghadapi beberapa masalah. Guru telah menjalankan beberapa tindakan untuk meng atasi kelemahan tatabahasa murid dalam Bahasa Melayu. ujian pasca diadakan pada 25 Februari 2005. kami berasa amat bangga dan gembira kerana dapat menyediakan soalan tatabahasa ini. Setelah dikaji tentang keputusan ujian pra. maka guru dapat memahami tentang kel emahan murid dalam penguasaan tatabahasa. Beliau membantu kami dengan me nyemak soalan soalan yang kami sediakan. Bagi mengatasi mas alah ini kami meminta bantuan ketua panitia Bahasa Melayu. Ini kerana muri d-murid ini akan menduduki peperiksaan UPSR akhir tahun ini. Permainan bahasa dipilih sebagai alat yang penting dalam mengatasi kelemahan murid.

1. Satu kumpulan diberikan soalan dan sa tu lagi kumpulan diberikan jawapan. Kemudian mereka akan mencantumkan kad manila tersebut dan melekatkan kad manila tersebut di hadapan kelas. Manakala. kata hubung. Murid-murid dikehendaki membaca soalan dan mencari jawapan pa da rakan mereka. Setiap kumpulan diberikan masa 1 minit untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Contoh Soalan : Bagavathy Ramesh suka makan buah mangga. kata tanya dan s ebagainya. Soalan soalan kui z ini dibincang dan disediakan oleh guru guru Bahasa Melayu. Dalam kad manila ditulis soalan-soalan tatabahasa dan jawapannya ditulis berasingan dalam kad manila yang lain. Contohnya. Markah bagi kumpulan pertam a yang menjawab dengan betul ialah sebanyak 3 markah. Mencantum Kad Guru-guru bahasa juga mengadakan permainan mencantum kad. Kuiz Guru guru menyediakan soalan kuiz yang meliputi soalan tatabahasa. Permainan ini diadakan pada 22 Februari 2005. Contoh soalan kuiz adalah seperti berikut: Senaraikan 3 kata tanya 1) 2) 3) Senaraikan 2 kata seru 1) 2) 2. Kuiz ini dijalankan pada 20 Februari 2005. Semasa menjalankan kuiz ini murid-murid tahun 6 dibahagikan kepada dua kumpulan yang berasingan dan diberi nama iaitu KUMPULAN MYVY dan KUMPULAN SYVY. Murid-murid dibahagikan dalam 2 kumpulan . bagi kumpulan yang kedu a menjawab soalan dengan betul diberikan 1 markah. kata seru. Kuiz ini dijalankan selama 1 minggu dan setiap hari soalan kuiz berbeza iaitu be rdasarkan tajuk tajuk yang berbeza. dan . kata adjektif.

Latih Tubi Selain daripada soalan kuiz dan permainan mencantum kad murid-murid juga diberi latih tubi. Dalam latih tubi ini murid-murid diberi kan 10 soalan tatabahasa dan mereka diminta menjawab soalan-soalan ini dalam masa yang ditetap kan. Latih tubi ini diadakan pada 24 Februari 2005.3. .

UJIAN PRA Jadual 1 : Keputusan Ujian Pra Peratus 0 . Ini ber makna hampir keseluruhan murid tidak dapat menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Berikut adalah hasil analisis pencapaian Ujian pasca s elepas pengajaran dan pembelajaran yang diadakan pada 25 Februari 2005. Ujian Pra b erupa soalan tatabahasa diadakan pada 16 Februari 2005 untuk menentukan dan melihat tahap pem ahaman murid tentang tatabahasa Bahasa Melayu. didapati bahawa murid-murid Tahun 6 terlalu lemah dalam aspek tatabahasa Bahasa Melayu.20 21 . Mereka berebut-rebut untuk menj awab soalan kuiz. UJIAN PASCA Jadual 2 menunjukkan tentang keputusan ujian pasca yang dijalankan. Begitu juga semasa permainan mencantum kad. Jadual di atas menunju kkan bahawa seramai 18 (72%) murid gagal menjawab soalan tatabahasa yang diberikan. KEPUTUSAN Sebelum aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan untuk menentukan kelem ahan murid dalam aspek tatabahasa Bahasa Melayu pelbagai langkah telah diambil. muridmurid berasa gembira dan cenderung untuk terlibat dalam kuiz. Hanya 4 orang murid sahaja yang berjaya mendapat markah diantara 60-100. murid-murid tidak aktif menjawab soalan latih tubi. Contohnya. Ujian pasca dilaksanakan selepas tindakan diambil.Dalam melaksanakan langkah-langkah tindakan seperti yang disebut di atas guru-gu ru menghadapi pelbagai masalah. menyediakan soalan kuiz.39 40 . Walau bagaimanapun. Markah lulus yan g ditetapkan ialah 40 %. Apa yang mengecewakan ialah 18 daripada 25 murid gagal mendapat 40 markah. . murid-murid begitu aktif menjawab so alan. Walau bagaimanapun.100 Jumlah Pelajar BilanganPelajar 4 14 3 2 2 25 Jadual 1 di atas menunjukkan tentang keputusan ujian pra.59 60 . Guru telah menyediakan beberapa soalan tatabah asa Bahasa Melayu. Ini bermakna sebilangan besar murid tidak memahami soalan tatabahasa yang disediakan.79 80 . Daripada analisis ini.

100 Jumlah Pelajar Bilangan Pelajar --16 4 5 25 .59 60 .20 21 .79 80 .39 40 .Jadual 2 : Keputusan Ujian Pasca Peratus 0 .

Gangai 12 45 33 12. Gan Beng Fuh 56 68 12 10. Seramai 9 murid telah berjaya mendapat pangkat A dan B. Baga 86 89 3 16. Arasu 26 86 60 18. Low Yit Seow 29 40 11 11. Vimala 22 68 46 23. David 25 42 17 3. Shanti 28 67 39 21. Megat 34 50 20 8. Sharvin 16 45 29 7. Pencapaian ini amat memberangsangkan dan menunjukkan bahawa murid dapat menguasa i aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Imran 42 55 13 9. Afiqah 30 49 19 5. Pencapaian ini juga menunjukkan bahawa permainan bahas a yang dibuat oleh guru selepas ujian pra amat berkesan dan murid-murid dapat menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Seramai 16 (64%) murid berada dalam tahap pencapaian C dalam menguasai aspek tat abahasa dalam penulisan Bahasa Melayu. Mano 68 86 18 20. Uma 26 53 27 . Luth 35 50 15 4. Chin Yu Tong 40 52 12 6. ANALISIS DATA Jadual 3 : Analisis Keputusan Ujian Pra Dan Ujian Pasca Bil Nama Murid Pra Pos Beza 1. Ini kerana permainan bahasa yang dijalankan se lepas ujian pra amat berkesan dan mendapat respon yang baik daripada murid.Dari keputusan di atas didapati semua murid dapat memahami dan menjawab soalan t atabahasa dengan mudah selepas ujian pasca. Thayala 14 55 41 13. Segar 78 54 24 25. Punitian 28 40 12 2. Guna 27 85 58 19. Daripada keputusan d i atas didapati bahawa semua murid telah lulus dalam ujian pasca ini. Kamala 28 76 48 22. Vijay 82 90 8 15. Raj 15 56 41 14. Selvam 24 48 24 24. Mani 24 56 32 17.

Sebagai kesimpulannya. REFLEKSI TINDAKAN Penyelidikan ini dapat memberi kesedaran kepada guru-guru Bahasa Melayu tentang masalah pelajar dan kelemahan pelajar dalam penguasaan tatabahasa dalam Bahasa Melayu. saya telah berjaya dalam kajian ini. Bagi mengatasi masalah ini maka guru bahasa bersama-sama dengan guru-guru lain b erganding bahu. Terdapat 5 murid yang berjaya mendapat pangkat A da n 4 murid berjaya mendapat pangkat B. Permainan bahasa ini dibahagikan kepada 3 iaitu kuiz. na mun dengan semangat untuk memperbaiki kelemahan murid dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab . Di samping itu. Saya juga berazam untuk memastikan para pelajar saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR tahun 2005 bagi ma ta pelajaran Bahasa Melayu. Keputusan ujian pasca ini agak memberangsangkan dan menggembirakan. kajian ini dapat disempurnakan dalam tempoh yang dirancangkan.Jadual 3 menunjukkan analisis keputusan ujian pra dan ujian pasca secara terperi nci. Walaupun penyelidik mempunyai banyak tugasan lain yang terpaksa dilaksanakan. kami membuat keputusan untuk mengadakan permainan bahasa b agi mengatasi masalah ini. Ini kerana hampir kese mua murid telah lulus dalam ujian pasca ini. Penyelidikan ini juga dapat memberi banyak pengalaman kepada penyelidik dan memb antu penyelidik mencari cara penambahbaikan. mencantum kad dan latih tubi. penyelidik juga dapat mengesan kele mahan dan kekuatan pengajaran dan pembelajaran guru serta dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. Ini menunjukkan ba hawa hampir 72% murid gagal dalam ujian pra. Jadi saya sebagai guru Bahasa Melayu Tahun 6 berasa gembira atas pencapaian murid-murid. Hampir keseluruhan m urid telah berjaya menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu. . Setelah murid-murid menguasai tatabahasa Bahasa Melayu maka ujian pasca pula dia dakan. seramai 16 murid atau 64% murid berada pada tahap pencapaian C. Manakala. 7 murid daripada 25 murid sahaja yang lulus ia itu berjaya mendapat markah 40%. Melalui perbincangan. Bakinya iaitu 18 murid gagal dalam ujian pra ini. Daripada jadual di atas didapati dalam ujian pra.

Saya juga telah mencadangkan kepada pentadbiran sekolah supaya meminta semua gur u Bahasa Melayu supaya menggunakan cara permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajara n mereka. Sebagai tindakan lanjutan saya akan menggunakan teknik permainan bahasa ini untu k mengajar tajuktajuk yang lain. Hasilnya tentu baik. . Misalnya menggunakan kaedah ini untuk mengajar penulisan Bahasa Melay u. Misalnya guru-guru yang mengajar tahap 1 iaitu tahun 1 hingga tahun 3 sepatutnya mengunakan permainan bahasa ini.Saya sebagai penyelidik ingin mengesyorkan permainan bahasa ini kepada semua gur u bahasa bagi mengatasi masalah penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu.

.PENUTUP Kajian Tindakan ini adalah satu kajian yang baik jika dijalankan di peringkat se kolah.. 1. (dan. Rina pergi ke kedai TAJUK : KATA TANYA Tuliskan jawapan yang betul. Penyelidik berbangga dapat menjalankan kajian tindakan ini pada gelungan pertama . Kajian ini bukan sahaja dapat meningkatkan prestasi pelajar tetapi dapat juga memperbaiki t eknik pangajaran dan pembelajaran guru-guru. . keadaan nenek kamu di hospital? TAJUK : KATA SERU Nyatakan kata seru yang betul. Diharapkan kajian ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada penyelidik sebag ai tenaga pengajar yang bertanggungjawab untuk melihat kejayaan pelajarnya dalam bidang bahasa. LAMPIRAN A (CONTOH AYAT) TAJUK : KATA HUBUNG Gariskan jawapan yang betul. 2. penyelidik berharap dapat meneruskan penyelidikan ke gelung yang kedua pada masa akan datang dan akan cuba menerapkan dalam tajuk lain yang akan diajar. . nama guru kelas kamu? 2.. . . 1. . nahas kau! 2. Oleh yang demikian. untuk) membeli kek. Ramesh dengan) Suresh pergi melawat Kuala Lumpur pada cuti penggal yang lalu. . . 1. cantiknya baju kam! (sambil. besarnya rumah kamu! 3. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful