8ß8ß6lß8 Fl80l8 8ß8ß6lß8 Fl80l8

lß8ß1ß8 Fl8k8l0Nß1ß8 ßNßN lß8ß1ß8 Fl8k8l0Nß1ß8 ßNßN
Nßlßf$lß Nßlßf$lß
PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN
YANG MELAYAKKAN YANG MELAYAKKAN
Bermakna perkhidmatan yang diambiI kira bagi Bermakna perkhidmatan yang diambiI kira bagi
mengira keIayakan mendapat cuti seseorang mengira keIayakan mendapat cuti seseorang
pegawai dan terdiri dari masa pegawai dan terdiri dari masa- -masa bertugas, masa bertugas,
cuti rehat dan cuti sakit (dan bagi guru cuti rehat dan cuti sakit (dan bagi guru- -guru guru
termasuk cuti sekoIah bergaji penuh) tetapi termasuk cuti sekoIah bergaji penuh) tetapi
tidak termasuk cuti separuh gaji, cuti tanpa tidak termasuk cuti separuh gaji, cuti tanpa
gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta, barah dan gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta, barah dan
cuti beIajar. cuti beIajar.
... Para 1(ix) Perintah Am Bab 'C' 1974 ... Para 1(ix) Perintah Am Bab 'C' 1974
PERKHIDMATAN
YANG TIDAK MELAYAKKAN
Bermakna sebarang tempoh yang tidak Iayak diambiI
kira bagi pengiraan keIayakan cuti seorang pegawai.
Tempoh-tempoh berikut adaIah tempoh yang tidak
meIayakkan bagi pengiraan cuti rehat seseorang
pegawai iaitu:-
1. Cuti tanpa gaji
2. Cuti separuh gaji
3. Cuti haji
4. Cuti sakit tibi
5. Cuti sakit kusta
6. Cuti sakit barah
7. Cuti beIajar
Contoh Pengambilan Cuti Haji
1. Kelayakan setahun ÷ 25 hari
Cuti Haji ÷ 40 hari
Kelayakan sebenar ÷ 25 - [40/360 X 25] hari
÷ 25 - 2.78 hari
÷ 22.22 hari
÷ 22 hari
Contoh Pengambilan Cuti Haji
1. Kelayakan setahun ÷ 30 hari
Cuti Haji ÷ 40 hari
Kelayakan sebenar ÷ 30 - [40/360 X 30] hari
÷ 30 - 3.33 hari
÷ 26.67 hari
÷ 27 hari
Contoh Pengambilan Cuti Haji
1. Kelayakan setahun ÷ 35 hari
Cuti Haji ÷ 40 hari
Kelayakan sebenar ÷ 35 - [40/360 X 35] hari
÷ 35 - 3.88 hari
÷ 31.12 hari
÷ 31 hari
Contoh Cuti Tanpa Gaji Contoh Cuti Tanpa Gaji
1. Andaikan mengambil cuti tanpa gaji selama
3 bulan
Kelayakan cuti ÷ 9/12 bulan X 25 hari
(kelayakan setahun)
÷ 18.75 hari
÷ 19 hari
APAKAH
GANTIAN CUTI REHAT?
Gantian Cuti Rehat adaIah
Award wang tunai yang diberi kepada
Anggota Perkhidmatan Awam yang
tidak berpeIuang untuk menghabiskan
cuti rehat atas disebabkan kepentingan
perkhidmatan
PENGUMPULAN CUTÌ PENGUMPULAN CUTÌ
Jika disebabkan kepentingan perkhidmatan Jika disebabkan kepentingan perkhidmatan
seseorang pegawai yang gajinya dibayar dari seseorang pegawai yang gajinya dibayar dari
KumpuIan Wang Disatukan Persekutuan tidak dapat KumpuIan Wang Disatukan Persekutuan tidak dapat
mengambiI cuti rehat tahunannya, ia boIeh dibenar mengambiI cuti rehat tahunannya, ia boIeh dibenar
mengumpuIkan sehingga setengah daripada mengumpuIkan sehingga setengah daripada
keIayakan cuti rehatnya tetapi tertakIuk kepada keIayakan cuti rehatnya tetapi tertakIuk kepada
maksimum sebanyak 15 hari daIam setahun maksimum sebanyak 15 hari daIam setahun dan dan
apabiIa ia bersara atau mati diberi award wang tunai apabiIa ia bersara atau mati diberi award wang tunai
yang seniIai dengan 1/30 daripada gaji yang akhir yang seniIai dengan 1/30 daripada gaji yang akhir
diterimanya tidak termasuk eIaun berpencen bagi diterimanya tidak termasuk eIaun berpencen bagi
tiap tiap- -tiap satu hari cuti yang dikumpuIkan hingga tiap satu hari cuti yang dikumpuIkan hingga
maksimum sebanyak 90 hari. maksimum sebanyak 90 hari.
Peraturan Peraturan- -Peraturan Pencen 1980. Bahagian VI Para 21 (1) Peraturan Pencen 1980. Bahagian VI Para 21 (1)
PengumpuIan Cuti PengumpuIan Cuti
EE uti Rehat terhad 15 hari uti Rehat terhad 15 hari
setahun atau 1/2 (setengah) dari setahun atau 1/2 (setengah) dari
keIayakan tahunan keIayakan tahunan
EE Award wang tunai hanya Award wang tunai hanya
maksimum 120 hari. maksimum 120 hari.
BILA BERKUATKUASA? BILA BERKUATKUASA?
Award Gantian Cuti Rehat Award Gantian Cuti Rehat
Berkuatkuasa muIai 1.1.1974 meIaIui Berkuatkuasa muIai 1.1.1974 meIaIui
PekeIiIing Perkhidmatan BiI. 1/1974 PekeIiIing Perkhidmatan BiI. 1/1974
dan hanya diberi kepada Anggota dan hanya diberi kepada Anggota
Perkhidmatan Awam yang bersara Perkhidmatan Awam yang bersara
pada atau seIepas 1.1.1974 pada atau seIepas 1.1.1974
$ÌAPA LAYAK $ÌAPA LAYAK
Pegawai Perkhidmatan Awam yang gaji Pegawai Perkhidmatan Awam yang gaji
dibayar dari KWDP; dibayar dari KWDP;
Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri & Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri &
BBKT; BBKT;
Bersara atau mati daIam perkhidmatan; Bersara atau mati daIam perkhidmatan;
Pegawai Tetap Perkhidmatan Awam Pegawai Tetap Perkhidmatan Awam
(termasuk daIam tempoh percubaan) (termasuk daIam tempoh percubaan)
Pegawai Sementara Perkhidmatan Pegawai Sementara Perkhidmatan
Persekutuan Persekutuan
$ÌAPA TÌDAK LAYAK $ÌAPA TÌDAK LAYAK
Pegawai Kontrak; Pegawai Kontrak;
Pegawai SambiIan; Pegawai SambiIan;
Pegawai MeIetak Jawatan; Pegawai MeIetak Jawatan;
Pegawai Dibuang Kerja Akibat Pegawai Dibuang Kerja Akibat
Tindakan Tatatertib, Tindakan Tatatertib,
#MULA #MULA
Diserah pada hari penghabisan ia bekerja bagi Diserah pada hari penghabisan ia bekerja bagi
PESARA PESARA
Bagi kes Bagi kes MENINGGAL MENINGGAL DUNIA DUNIA apabiIa mendapat apabiIa mendapat
keIuIusan Pencen daripada Unit Pencen Terbitan keIuIusan Pencen daripada Unit Pencen Terbitan
(Unit Operasi 04 (Unit Operasi 04 - - D ) D )
1|30 x cut| rehat d|kumpu| x gaj| akh|r
TertakIuk kepada maksimum 120 hari TertakIuk kepada maksimum 120 hari
(tevmusuk
ImbuLun tetuµ)
Contoh: Contoh:
Cuti rehat yang dikumpuI = 90 hari Cuti rehat yang dikumpuI = 90 hari
Gaji akhir dan imbuhan tetap = RM 1,415.00 Gaji akhir dan imbuhan tetap = RM 1,415.00
Award Wang Tunai = 1/30 x 90 x RM 1,415.00 Award Wang Tunai = 1/30 x 90 x RM 1,415.00
= RM 4,245.00 = RM 4,245.00
AWARD WANG TUNAI
GANTIAN CUTI REHAT
1|30 x cut| rehat d|kumpu| x gaj| akh|r
TertakIuk kepada maksimum 120 hari TertakIuk kepada maksimum 120 hari
(tevmusuk
ImbuLun tetuµ)
Imbuhan Tetap
W Imbuhan Tetap Khidmat Awam;
W Imbuhan Tetap Perumahan:
W Imbuhan Tetap Keraian; dan
W Imbuhan Tetap Khas 1awatan Utama / Gred
Khas.
CARA PEMGUMPULAN GCR
KONSEP LUPUT
P.P. Bil. 1/74
(Bkk: 1.1.74)
KONSEP PILIHAN
P.P. Bil. 3/83
(Bkk: 1.1.84)
KONSEP
PENGUMPULAN
2 TAHUN
PERKHIDMATAN P.P.
Bil. 9/91 &
P.P. Bil. 4/93
(Bkk: 1.1.92 (SSB)
Sebelum 1.1.74
Baki cuti automatik GCR Kumpulan IV.
Kumpulan III. II & I dibawa ke hadapan.
Mulai 1.1.74 (1.1.74 - 31.12.83) Baki cuti yang lebih dari
kelayakan tahunan menjadi cuti luput yang boleh
dikumpul untuk GCR tertakluk 1/2 daripada kelayakan
tahunan (Perlu Lampiran A)
Pilihan boleh dibuat di Lampiran A - sama ada dibawa ke
hadapan m kumpul GCR dengan syarat kedua-duanya
tidak melebihi kelayakan tahunan.
Boleh mengumpulkan baki cuti selama 2 tahun ke tahun
ke-3. Cuti tahunan pertama jika tidak dihabiskan di
tahun ke-3 cuti itu akan hangus.
GCR hanya diambil dari cuti tahunan semasa
CUTI DALAM SETAHUN
GRED/ KATEGORI
Gred Khas ke
atas dan I - VI
VII - VIII
IX - XI
DI BAWAH
10 TAHUN
PERKHIDMATAN
30 hari
25 hari
20 hari
GENAP 10 TAHUN
PERKHIDMATAN
DAN LEBIH
35 hari
30 hari
25 hari
GA1I AKHIR DITERIMA MULAI
1.8.1993
SSB: Meliputi Gaji Pokok dan Imbuhan Tetap
1KK: Meliputi Gaji Hakiki. Elaun Khidmat
Awam. Bayaran Bantuan Rumah (sewa)
dan Elaun Keraian
... Pekeliling Perkhidmatan Tahun 1993
CUTI TERLEBIH AMBIL
~Sebarang cuti rehat yang terlebih
diambil semasa dalam perkhidmatan
awam boleh ditolak daripada jumlah
cuti yang terkumpul bagi award wang
tunai¨
...Para 4.1.3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1993
KESILAPAN BERLAKU
Tiada Surat Permohonan;
1umlah Cuti diambil di Penyata
Cuti/Borang Kiraan tidak sama;
Kelewatan mengemukakan dokumen ke
Bahagian Pencen;
Penyata Cuti dan Kenyataan
Perkhidmatan tidak kemaskini.
Dokumen Yang Diperlukan
W Borang 1PA.BP.UMUM.B02
W Salinan Kenyataan Perkhidmatan;
W Salinan Kenyataan Cuti;
W 2 salinan kiraan cuti yang luput dari mula
dilantik sehingga tarikh bersara; dan
W 1 salinan fotostat kad pengenalan
Dokumen hendaklah sampai ke Bahagian Pencen 1PA
3 bulan sebelum tarikh persaraan
!ENGECUALIAN SYARAT !ENGECUALIAN SYARAT
'BERMASTAUTIN DI 'BERMASTAUTIN DI
MALAYSIA' MALAYSIA'
CERAMAH CERAMAH
Lazim bermastautin di MaIaysia dengan
terbuktinya orang yang berkenaan itu mempunyai
tempat tinggaInya yang tunggaI atau utama di
MaIaysia dan yang bermastautin di daIamnya
seIama suatu tempoh atau tempoh-tempoh masa
yang tak berIawanan dengan keberterusannya
kemastautinan di MaIaysia dan yang
menunjukkan hubungan yang erat antara dia dan
MaIaysia.
TAKRIF 'BERMASTAUTIN DI MALAYSIA' DI
BAWAH UNDANG-UNDANG !ENCEN
CA#A MEMN CA#A MEMN
Ìsi borang pengecualian mematuhi syarat 'Bermastautin di Ìsi borang pengecualian mematuhi syarat 'Bermastautin di
Malaysia'. Malaysia'.
JPA.BP.$KP.B01 JPA.BP.$KP.B01 (Pesara) atau (Penerima Pencen)
JPA.BP.$KP.B06 JPA.BP.$KP.B06 (Perlantikan Wakil Diri yang $ah) (Perlantikan Wakil Diri yang $ah)
Mengemukakan salinan Pasport Antarabangsa pada muka surat Mengemukakan salinan Pasport Antarabangsa pada muka surat
yang bercop (keluar/masuk) dan telah diakui sah. yang bercop (keluar/masuk) dan telah diakui sah.
$ekiranya tujuan keluar negeri ialah : $ekiranya tujuan keluar negeri ialah :- -
#awatan Perubatan #awatan Perubatan - - $urat Pengesahan Doktor tentang penyakit $urat Pengesahan Doktor tentang penyakit
yang dihidapi serta perakuan untuk mendapat rawatan perubatan yang dihidapi serta perakuan untuk mendapat rawatan perubatan
di luar negeri. di luar negeri.
Pelajaran Pelajaran - - $urat pengesahan pengajian dari Ìnstitusi di luar $urat pengesahan pengajian dari Ìnstitusi di luar
negeri. negeri.
Bekerja Bekerja - - $alinan $urat Tawaran pekerjaan dari majikan atau $alinan $urat Tawaran pekerjaan dari majikan atau
perjanjian kontrak. perjanjian kontrak.
$YA#AT $YA#AT- -$YA#AT $YA#AT
Mengemukakan permohonan 3 bulan sebelum Mengemukakan permohonan 3 bulan sebelum
berlepas keluar negeri berlepas keluar negeri
Keluar negeri melebehi 3 bulan. Keluar negeri melebehi 3 bulan.
Kelulusan Pengarah/Timbalan Pengarah Kelulusan Pengarah/Timbalan Pengarah
Balik pada tempoh yang ditetapkan Balik pada tempoh yang ditetapkan
(Ìsi borang (Ìsi borang - - JPA.BP.$KP.B02). JPA.BP.$KP.B02).
JANGKA TEMPOH YANG DILULUSKAN JANGKA TEMPOH YANG DILULUSKAN
(Jika tiada taraf Penduduk Tetap di negara asing berkenaan). (Jika tiada taraf Penduduk Tetap di negara asing berkenaan).
1. 1. Tujuan melawat anak/melancung/sosial Tujuan melawat anak/melancung/sosial
- - $atu tahun $atu tahun
2. 2. Tujuan belajar Tujuan belajar
- - $atu tahun dengan perlanjutan. $atu tahun dengan perlanjutan.
- - Berdasarkan kepada pengesahan oleh Universiti/Ìnstitusi itu Berdasarkan kepada pengesahan oleh Universiti/Ìnstitusi itu
3. 3. Tujuan bekerja Tujuan bekerja
- - Berdasarkan kepada kontrak/ perjanjian Berdasarkan kepada kontrak/ perjanjian
4. 4. #awatan Perubatan #awatan Perubatan
- - $atu tahun dengan pengesahan doktor. $atu tahun dengan pengesahan doktor.
CA#A MEMN CA#A MEMN ::
1. 1. ÌÌsi borang pengakuan menetap secara berkekalan di luar negeri. si borang pengakuan menetap secara berkekalan di luar negeri.
JPA.BP.$KP.B04 (Pesara), JPA.BP.$KP.B04 (Pesara),
JPA.BP.$KP.B05 (Penerima Pencen) JPA.BP.$KP.B05 (Penerima Pencen)
JPA.BP.$KP.B06 JPA.BP.$KP.B06 (Gambar, Cap Jari dan Tandatangan yang $ah) (Gambar, Cap Jari dan Tandatangan yang $ah)
JPA.BP.$KP.B06 JPA.BP.$KP.B06 (Perlantikan Wakil Diri yang $ah) (Perlantikan Wakil Diri yang $ah)
2. 2. Gambar terbaru 2 keping berukuran pasport untuk urusan pencen Gambar terbaru 2 keping berukuran pasport untuk urusan pencen
di luar negeri. di luar negeri.
3. 3. Alamat tempat tinggal yang di luar negeri Alamat tempat tinggal yang di luar negeri
SYARAT BAGI PESARA/BALU/DUDA YANG SYARAT BAGI PESARA/BALU/DUDA YANG
INGIN MENETAP SECARA BERKEKALAN INGIN MENETAP SECARA BERKEKALAN
DI LUAR NEGERI DI LUAR NEGERI
KESAN KE ATAS PENCEN, JIKA KESAN KE ATAS PENCEN, JIKA TIDAK TIDAK
BERMASTAUTIN DI MALAYSIA BERMASTAUTIN DI MALAYSIA
Tidak Iayak penyeIarasan pencen; Tidak Iayak penyeIarasan pencen;
Pesara Iayak dibayar pencen untuk seumur hidup Pesara Iayak dibayar pencen untuk seumur hidup
tetapi atas kadar asaI semasa bersara; tetapi atas kadar asaI semasa bersara;
Penerima pencen hanya Iayak dibayar pencen Penerima pencen hanya Iayak dibayar pencen
terbitan untuk tempoh 12 1/2 tahun dari tarikh terbitan untuk tempoh 12 1/2 tahun dari tarikh
kematian/persaraan gemuIah suami/isteri; kematian/persaraan gemuIah suami/isteri;
Tidak Iayak menikmati penyeIarasan pencen/ Tidak Iayak menikmati penyeIarasan pencen/
pencen terbitan (mana berkenaan) waIau pun pencen terbitan (mana berkenaan) waIau pun
kemudiannya bermastautin semuIa di MaIaysia kemudiannya bermastautin semuIa di MaIaysia
ÌMPLÌKA$Ì ÌMPLÌKA$Ì
Pesara : Pesara :- -
- - Tidak layak penyelarasan pencen Tidak layak penyelarasan pencen
- - anya layak terima pencen atas kadar asal anya layak terima pencen atas kadar asal
yang diluluskan semasa bersara. yang diluluskan semasa bersara.
- - Jika kemudiannya bermastautin semula Jika kemudiannya bermastautin semula
ke Malaysia ia tetap tidak layak menerima ke Malaysia ia tetap tidak layak menerima
penyelarasan pencen. penyelarasan pencen.
BAGI PESARA YANG MENETAP SECARA BAGI PESARA YANG MENETAP SECARA
BERKEKALAN DI LUAR NEGERI BERKEKALAN DI LUAR NEGERI
ÌMPLÌKA$Ì ÌMPLÌKA$Ì
Penerima Pencen (Balu/duda/anak) Penerima Pencen (Balu/duda/anak)
Tidak layak menerima penyelarasan pencen Tidak layak menerima penyelarasan pencen
anya layak menerima pencen terbitan (pada kadar asal tanpa anya layak menerima pencen terbitan (pada kadar asal tanpa
penyelarasan pencen untuk tempoh 12 1/2 tahun sahaja dikira penyelarasan pencen untuk tempoh 12 1/2 tahun sahaja dikira
daripada tarikh kematian gemulah dalam perkhidmatan atau tarikh daripada tarikh kematian gemulah dalam perkhidmatan atau tarikh
persaraan gemulah, mana yang berkenaan. persaraan gemulah, mana yang berkenaan.
Jika kemudiannya penerima pencen (balu/duda/anak) bermastautin Jika kemudiannya penerima pencen (balu/duda/anak) bermastautin
semula di Malaysia, ia tetap tidak layak menerima penyelarasan semula di Malaysia, ia tetap tidak layak menerima penyelarasan
pencen/ pencen terbitan. pencen/ pencen terbitan.
BAGI PENERIMA PENCEN (BALU/DUDA/ANAK) BAGI PENERIMA PENCEN (BALU/DUDA/ANAK)
YANG MENETAP SECARA BERKEKALAN YANG MENETAP SECARA BERKEKALAN
DI LUAR NEGERI DI LUAR NEGERI
Dokumen Yang Diperlukan
Dokumen hendaklah sampai ke Bahagian Pencen 1PA,
3 bulan sebelum tarikh persaraan
W Borang 1PA.BP.UMUM.B02
W Salinan Kenyataan Perkhidmatan;
W Salinan Kenyataan Cuti;
W 2 salinan kiraan cuti yang luput dari mula dilantik
sehingga tarikh bersara; dan
W 1 salinan fotostat kad pengenalan
KEMUDAHAN KEMUDAHAN
RAWATAN DAN PERUBATAN RAWATAN DAN PERUBATAN
UNTUK PESARA / KELUARGANYA UNTUK PESARA / KELUARGANYA
DI BAWAH PERINTAH AM DI BAWAH PERINTAH AM
BAB " F " (1974) BAB " F " (1974)
CERAMAH CERAMAH
1. 1. Pesara Pesara
2. 2. Isteri atau Suami Pesara Isteri atau Suami Pesara
3. 3. Anak Pesara : Anak Pesara :
a. a. di bawah umur 18 tahun; di bawah umur 18 tahun;
b. b. di antara 18 di antara 18 - - 21 tahun, jika masih beIajar; atau 21 tahun, jika masih beIajar; atau
c. c. tidak kira umur jika daif disebabkan keIemahan / tidak kira umur jika daif disebabkan keIemahan /
kecacatan otak atau jasmani. kecacatan otak atau jasmani.
4. 4. BaIu atau duda, dan anak gemuIah pegawai BaIu atau duda, dan anak gemuIah pegawai
atau pesara (hanya ahIi keIuarga pesara hasiI atau pesara (hanya ahIi keIuarga pesara hasiI
perkahwinan semasa daIam perkhidmatan) perkahwinan semasa daIam perkhidmatan)
Pihak yang Iayak :
Kemudahan yang Iayak diterima -
DALAM NEGERI
P.A."F" 2 P.A."F" 2
".rawatan, ubat dan rawatan perubatan atau pergigian yang ".rawatan, ubat dan rawatan perubatan atau pergigian yang
percuma yang ada pada Kerajaan termasuk aIat percuma yang ada pada Kerajaan termasuk aIat- -aIat otopedik aIat otopedik
dan anggota dan anggota- -anggota paIsu tetapi tidak termasuk anggota paIsu tetapi tidak termasuk
pembekaIan gigi paIsu." pembekaIan gigi paIsu."
P.A."F"3 P.A."F"3
Sekiranya disahkan oIeh Pegawai Perubatan bahawa pesara Sekiranya disahkan oIeh Pegawai Perubatan bahawa pesara
atau keIuarganya perIu mendapat rawatan di tempat Iain, atau keIuarganya perIu mendapat rawatan di tempat Iain,
pesara boIeh menuntut eIaun pesara boIeh menuntut eIaun- -eIaun seperti di Perintah Am eIaun seperti di Perintah Am
Bab "B" seoIah Bab "B" seoIah- -oIah dia atau keIuarganya itu di daIam oIah dia atau keIuarganya itu di daIam
perjaIanan kerana urusan rasmi. perjaIanan kerana urusan rasmi.
Kemudahan yang Iayak diterima -
DALAM NEGERI
P.A."F" 8 (a) P.A."F" 8 (a)
".kemudahan rawatan dan perubatan seperti seorang ".kemudahan rawatan dan perubatan seperti seorang
Pegawai Kerajaan atau keIuarganya yang dibekaIkan Pegawai Kerajaan atau keIuarganya yang dibekaIkan
daIam Bab ini." daIam Bab ini."
P.A."F" 8 (b) P.A."F" 8 (b)
KeIayakan Wad adaIah mengikut keIayakan akhir sebeIum KeIayakan Wad adaIah mengikut keIayakan akhir sebeIum
bersara, atas bayaran 1/2% gaji akhir atau pun secara bersara, atas bayaran 1/2% gaji akhir atau pun secara
percuma bagi yang menerima pencen RM180 sebuIan percuma bagi yang menerima pencen RM180 sebuIan
atau kurang. atau kurang.
Kemudahan yang Iayak diterima -
LUAR NEGERI
P.A. "F" 7 P.A. "F" 7
Rawatan Iuar negeri dengan keIuIusan Jemaah Pegawai, Rawatan Iuar negeri dengan keIuIusan Jemaah Pegawai,
berIandaskan pengesahan Lembaga Perubatan bahawa berIandaskan pengesahan Lembaga Perubatan bahawa
pesara memerIukan rawatan yang tidak boIeh diperoIehi pesara memerIukan rawatan yang tidak boIeh diperoIehi
daIam negeri dan perakuan Ketua Pengarah Kesihatan daIam negeri dan perakuan Ketua Pengarah Kesihatan
bahawa tidak ada rawatan sedemikian pada Kerajaan. bahawa tidak ada rawatan sedemikian pada Kerajaan.
Pengiring boIeh dipertimbangkan oIeh Pengiring boIeh dipertimbangkan oIeh Jemaah Pegawai.
Tuntutan Tuntutan- -baIik baIik perbeIanjaan perbeIanjaan bagi bagi pembeIian pembeIian ubat, ubat,
aIat aIat dan dan rawatan rawatan yang yang diperoIehi diperoIehi atas atas perbeIanjaan perbeIanjaan
sendiri sendiri berasaskan berasaskan preskripsi/ preskripsi/ surat surat Pegawai Pegawai
Perubatan Perubatan Kerajaan Kerajaan atau atau Doktor Doktor HospitaI HospitaI Universiti Universiti
tetapi tetapi disahkan disahkan tidak tidak dapat dapat dibekaIkan dibekaIkan oIeh oIeh HospitaI HospitaI
Kerajaan Kerajaan atau atau Universiti Universiti itu itu : :
(a) (a) Ubat yang disenaraikan daIam Senarai Ubat mana Ubat yang disenaraikan daIam Senarai Ubat mana- -mana mana
HospitaI Kerajaan (termasuk HospitaI ATM) atau HospitaI HospitaI Kerajaan (termasuk HospitaI ATM) atau HospitaI
Universiti. Sekiranya tidak daIam Senarai Ubat, perIu Universiti. Sekiranya tidak daIam Senarai Ubat, perIu
memperoIehi kebenaran khas dari Kementerian memperoIehi kebenaran khas dari Kementerian
Kesihatan. Kesihatan.
Tuntutan Tuntutan- -baIik bagi ubat, aIat baIik bagi ubat, aIat
dan perkhidmatan dan perkhidmatan
( (8,2-:ng,n 8,2-:ng,n) )
(b) (b) HaemodiaIysis tiga kaIi seminggu @ HaemodiaIysis tiga kaIi seminggu @
maksimum RM200.00 sekaIi. Bagi pesara maksimum RM200.00 sekaIi. Bagi pesara
yang menggunakan CAPD, pembeIian aIat yang menggunakan CAPD, pembeIian aIat
dan bekaIan gunahabis serta ubat. dan bekaIan gunahabis serta ubat.
(c) (c) Rawatan kepakaran dan kecemasan di Rawatan kepakaran dan kecemasan di
hospitaI swasta. hospitaI swasta.
Dokumen Dokumen- -dokumen penting bagi dokumen penting bagi
maksud memperoIehi kemudahan di maksud memperoIehi kemudahan di
HospitaI Kerajaan/Universiti HospitaI Kerajaan/Universiti - -
(a) (a) Kad Pesara dan Kad PengenaIan Kad Pesara dan Kad PengenaIan
(b) (b) Surat PengenaIan Khas bagi isteri yang Surat PengenaIan Khas bagi isteri yang
dikahwini seIepas bersara dan anak dikahwini seIepas bersara dan anak- -
anak hasiI perkahwinan anak hasiI perkahwinan sedemikian
Dokumen Dokumen- -dokumen penting bagi menuntut dokumen penting bagi menuntut
bayaran bayaran- -baIik : baIik :- -
(a) (a) Kad Pesara (atau Surat PengenaIan Khas), Kad Kad Pesara (atau Surat PengenaIan Khas), Kad
PengenaIan PengenaIan
(b) (b) Preskripsi atau pengesahan Pegawai Perubatan Preskripsi atau pengesahan Pegawai Perubatan
mengenai keperIuan ubat, aIat atau rawatan mengenai keperIuan ubat, aIat atau rawatan
(preskripsi atau surat hendakIah bertarikh pada (preskripsi atau surat hendakIah bertarikh pada
atau sebeIum tarikh pembeIian atau peroIehan atau sebeIum tarikh pembeIian atau peroIehan
itu). KeperIuan ini boIeh diketepikan daIam itu). KeperIuan ini boIeh diketepikan daIam
keadaan kecemasan. keadaan kecemasan.
(c) (c) Resit pembeIian ubat, aIat atau peroIehan Resit pembeIian ubat, aIat atau peroIehan
rawatan. rawatan.
KAD !ESARA
DOKUMEN PENGENALAN PESARA YANG AMAT PENTING DOKUMEN PENGENALAN PESARA YANG AMAT PENTING
KERANA TERDAPAT KEISTEMEWAANNYA TERSENDIRI KERANA TERDAPAT KEISTEMEWAANNYA TERSENDIRI
(BEKAS ANGGOTA KERAJAAN): (BEKAS ANGGOTA KERAJAAN):- -
UBATAN PERCUMA, CAJ HOSPITAL DAN WAD DI HOSPITAL UBATAN PERCUMA, CAJ HOSPITAL DAN WAD DI HOSPITAL
KERAJAAN YANG DIKENAKAN KERAJAAN YANG DIKENAKAN - - MINIMA BERSAMAAN MINIMA BERSAMAAN
DENGAN GAJI AKHIR PESARA (KELAYAKAN WAD) DENGAN GAJI AKHIR PESARA (KELAYAKAN WAD)
TAMBANG KERETAPI / KAPAL TERBANG YANG RENDAH TAMBANG KERETAPI / KAPAL TERBANG YANG RENDAH
(BERGANTUNG KEPADA TAWARAN DAN KOUTA) (BERGANTUNG KEPADA TAWARAN DAN KOUTA)
DIKELUARKAN OLEH BAHAGIAN PENCEN JPA DIKELUARKAN OLEH BAHAGIAN PENCEN JPA
KEPADA PESARA/PENERIMA PENCEN KEPADA PESARA/PENERIMA PENCEN
Ketua Pengarah boIeh memerintahkan pembayaran
hadiah sebagaimana dia fikirkan patut kepada mana-
mana anggota masyarakat untuk makIumat yang
diberikan yang membawa kepada sabitan bagi:-
(a) kes-kes penipuan untuk menikmati pencen dan
Iain-Iain faedah yang diberikan di bawah Akta ini;
atau
(b) kesaIahan-kesaIahan di bawah peraturan-
peraturan yang dibuat di bawah Akta ini.
Sek8en 26 , AKTA PENCEN 1980 Sek8en 26 , AKTA PENCEN 1980
HADIAH UNTUK MAKLUMAT HADIAH UNTUK MAKLUMAT
Skim Pencen Sektor Awam
sekarang adaIah antara yang
terbaik kerana -
1. Non Contri-:tor di pihak pekerja
2. Skim Pencen KeIuarga
3. PenyeIasaran Pencen
4. Kemudahan rawatan perubatan
MATLAMAT !EMBAYARAN
G,nj,r,n Perkhid2,t,n
DaIam tempoh satu buIan seIepas bersara
Pencen Perkhid2,t,n
DaIam tempoh satu buIan seIepas bersara
GCR
Pada hari terakhir daIam perkhidmatan
sebeIum bersara
PERTANYAAN & PERHUBUNGAN PERTANYAAN & PERHUBUNGAN
URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN
KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
BAHAGIAN PENCEN BAHAGIAN PENCEN
ARAS 2 ARAS 2 - - 5, BLOK C2, PARCEL C 5, BLOK C2, PARCEL C
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62510 PUTRAJAYA 62510 PUTRAJAYA
No. TeI: 03 No. TeI: 03- -88853000 / 03 88853000 / 03- -88854906 88854906
No. Fak: 03 No. Fak: 03- -88892193 / 03 88892193 / 03- -88892196 88892196
PortaI Laman Web: http://www.jpa.gov.my PortaI Laman Web: http://www.jpa.gov.my
!ERBANDINGAN !ERBANDINGAN
SKIM !ENCEN DENGAN KWS! SKIM !ENCEN DENGAN KWS!
BAHAGIAN PENCEN
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
MALAY5IA
!SYEN !SYEN
Anggota yang diIantik pada atau
seIepas 12.4.1991 diberi opsyen
memiIih sama ada
Skim Pencen atau Skim KWSP
sebeIum disahkan daIam jawatan.
Opsyen yang teIah dibuat adaIah
MUKTAMAD.
PERBAND¡NGAN 8K¡M PENCEN DENGAN 8K¡M PERBAND¡NGAN 8K¡M PENCEN DENGAN 8K¡M KW8P KW8P
SKIM PENCEN SKIM KWSP
1. Corumon
I|odo I|odo
2. Foedoh Fersoroon
(|) (|) Fencen bu|onon seumur hovot Fencen bu|onon seumur hovot
( jom|non soro h|dup seumur hovot ) ( jom|non soro h|dup seumur hovot )
(||) (||) Gonjoron bovoron seko||gus Gonjoron bovoron seko||gus
(Corumon KW$F $v|r Kerojoon / Moj|kon (Corumon KW$F $v|r Kerojoon / Moj|kon
d|kut|p bo||k untuk d|bovor kepodo KWAF d|kut|p bo||k untuk d|bovor kepodo KWAF
(Kumpu|on Wong Amonoh Fencen) (Kumpu|on Wong Amonoh Fencen)
Corumon KW$F o|eh Corumon KW$F o|eh
Moj|kon don pekerjo. Moj|kon don pekerjo.
Lovok corumon Lovok corumon
Kerojoon otou Moj|kon d| Kerojoon otou Moj|kon d|
somp|ng corumon pekerjo somp|ng corumon pekerjo
beserto dengon d|v|den beserto dengon d|v|den
PERBAND¡NGAN 8K¡M PENCEN DENGAN 8K¡M PERBAND¡NGAN 8K¡M PENCEN DENGAN 8K¡M KW8P KW8P
SKIM PENCEN SKIM KWSP
. Foedoh Kemot|on . Foedoh Kemot|on
(|) (|) Fencen Ierb|ton Fencen Ierb|ton
(||) (||) Gonjoron Ierb|ton Gonjoron Ierb|ton
(bog| kemot|on pegowo| do|om (bog| kemot|on pegowo| do|om
perkh|dmoton) perkh|dmoton)
4. 4. Foedoh H||ongupovo Foedoh H||ongupovo
Fencen H||ongupovo/Fencen Fencen H||ongupovo/Fencen
Ionggungon Ionggungon
Lovok kM Lovok kM
2,000 2,000
Lovok kM 2,000 Lovok kM 2,000
PERBAND¡NGAN 8K¡M PENCEN DENGAN 8K¡M KW8P PERBAND¡NGAN 8K¡M PENCEN DENGAN 8K¡M KW8P
SKIM PENCEN SKIM KWSP
. Fenve|oroson
Lovok penve|oroson pencen ber|kuton Lovok penve|oroson pencen ber|kuton
semokon goj| kok|tongon owom dengon semokon goj| kok|tongon owom dengon
svorot bermostout|n d| Mo|ovs|o svorot bermostout|n d| Mo|ovs|o
ó. Kemudohon kowoton/Feruboton
Fesoro don ke|uorgo |ovok mendopot Fesoro don ke|uorgo |ovok mendopot
kemudohon rowoton/peruboton kemudohon rowoton/peruboton
percumo d| hosp|to| percumo d| hosp|to|--hosp|to| Kerojoon hosp|to| Kerojoon
I|odo I|odo
I|dok |ovok I|dok |ovok
SKIM PENCEN SKIM KWSP
7. KeIayakan
(i) (i) Pegawai berpencen yang bersara. Pegawai berpencen yang bersara.
(ii) (ii) Tidak Iayak jika meIetakkan jawatan Tidak Iayak jika meIetakkan jawatan
atau dibuang kerja. atau dibuang kerja.
8. Faedah-Faedah Lain
Ganjaran tidak dikenakan cukai Ganjaran tidak dikenakan cukai
pendapatan. Pencen yang diterima oIeh pendapatan. Pencen yang diterima oIeh
pesara sebeIum mencapai umur 55 tahun pesara sebeIum mencapai umur 55 tahun
dikenakan cukai pendapatan. dikenakan cukai pendapatan.
BoIeh meIetakkan jawatan BoIeh meIetakkan jawatan
pada biIa pada biIa- -biIa masa tanpa biIa masa tanpa
menjejaskan keIayakannya menjejaskan keIayakannya
di bawah Skim KWSP di bawah Skim KWSP
(i) (i) Layak Dividen KWSP Layak Dividen KWSP
(ii) (ii) PeIepasan cukai PeIepasan cukai
pendapatan bagi caruman pendapatan bagi caruman
KWSP terhad kepada KWSP terhad kepada
RM5,000 setahun RM5,000 setahun
PERBAND¡NGAN 8K¡M PENCEN DENGAN 8K¡M KW8P PERBAND¡NGAN 8K¡M PENCEN DENGAN 8K¡M KW8P
TERIMA TERIMA KASIH KASIH
%hank You %hank You
DARI DARI
BAHAGIAN PENCEN BAHAGIAN PENCEN
1ABATAN PERKHIDMATAN AWAM 1ABATAN PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA MALAYSIA