TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2

)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

SOALAN Salah satu Tonggak Dua Belas untuk penjawat awam ialah ketinggian peribadi. a) Huraikan amalan-amalan yang boleh menggambarkan seseorang penjawat awam itu tinggi peribadinya. b) Jelaskan langkah-langkah yang wajar diambil untuk menjadikan anggota organisasi anda tinggi peribadinya.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5

1

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

1.0

Pendahuluan

Perkhidmatan Awam merupakan satu institusi yang utama dan penting dalam sesebuah negara. Ia amat perlu bagi memelihara hubungan keluarga, sosial dan menjamin kehidupan seluruh negara. Sesebuah kerajaan yang memerintah adalah bertanggungjawab menggubal dasar-dasar dan peraturan-peraturan yang difikirkan perlu untuk negara mencapai matlamat ekonomi dan sosial yang dirancang.

Setiap negara mempunyai hasrat supaya sistem pentadbirannya mencapai satu tahap yang tinggi dan mempunyai imej yang bersih serta dapat mendukung pembangunan negara ke arah peningkatan kualiti kehidupan rakyatnya. Hasrat inilah yang diharapkan oleh Kerajaan Malaysia yang berasaskan kepada kesedaran bahawa peranan Perkhidmatan Awam adalah amat penting dalam membantu usaha-usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berasaskan kepada nilai-nilai murni sejagat. Penjawat Perkhidmatan Awam perlulah menghayati dan menanam sikap-sikap dan nilai-nilai yang positif agar ia menjadi teras atau tunggak kepada keperibadian atau tatakelakuan anggota Perkhidmatan Awam.

Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan agar nilai-nilai murni dan etika kerja yang baik dapat diterapkan di kalangan anggota perkhidmatan Awam. Secara ringkas, nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam terkandung dalam institusi utama masyarakat iaitu agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran masyarakat yang merupakan asas rasional bagi Perkhidmatan awam yang berkesan di negara ini. Nilai-nilai dan etika
KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 2

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

Perkhidmatan Awam pada hakikatnya dicedok daripada intipati pegangan iman sesebuah masyarakat yang mengawal kehidupan masyarakat itu. Sumber-sumber nilai ini terdapat di dalam agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran yang merupakan kebudayaan masyarakat tersebut. Warisan nilai-nilai sesebuah negara dapat dilihat daripada nilai-nilai dan etika yang sentiasa disebut oleh pemimpin negara.

Beberapa dasar atau pekeliling telah dikeluarkan oleh dengan tujuan agar nilai dan etika perkhidmatan awam dapat dihayati seperti Teras Perkhidmatan Awam, Tonggak 12 Perkhidmatan Awam, Dasar Pandang ke Timur, Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Pentadbiran, Kepimpinan melalui teladan, Gerakan Budaya Kerja Cemerlang, Pengurusan Kualiti dan Anugerah Kualiti dan Konsep Perkhidmatan Cemerlang

Tujuan Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam ialah untuk meninggikan mutu perkhidmatan awam, memelihara kepercayaan awam, memupuk tanggungjawab bersama, mewujudkan suasana sihat dan cekap, mengeratkan hubungan sesama kakitangan, membentuk sikap dan pembawaan yang bersesuaian dengan Rukun Negara. Selain itu, nilai atau etika Perkhidmatan Awam amat diperlukan kerana permintaan perkhidmatan awam meningkat, curiga atas kemampuan perkhidmatan awam, azam kerajaan untuk meningkatkan imej dan mutu perkhidmatan awam dan faktor lain termasuk persaingan globalisasi, ancaman keselamatan, kemerosotan ekonomi, dan gejala sosial.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5

3

nilai secara relatifnya merupakan rangka keutamaan dalam membentuk pilihan yang kekal yang membentuk dan mempengaruhi perilaku semulajadi individu. amanah dalam menjalankan tugas. Nilai seseorang akan memperlihatkan kecenderungannya dalam melakukan sesuatu. agama. Nilai dibentuk pada asanya oleh tradisi keagamaan sedangkan norma pula dibentuk pada asasnya oleh keperluan-keperluan dalam kegiatan hidup berkelompok´ Y.sementara norma memperlihatkan ketentuan-ketentuan dan tangunggjawabtanggungjawab sosial. Definisi Etika Etika berasal daripada perkataan Greek µEthos¶ yang bermaksud µadat¶ atau µcara hidup¶ Ia juga bermaksud satu set peraturan tingkah laku spt kod etika perguruan.lain. bertanggungjawab dalam memberi khidmat. etika perubatan dan lain . Nilai boleh dikategorikan seperti berikut iaitu. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 4 . dedikasi dalam perkhidmatan awam. Di dalam perkhidmatan awam. etika dan juga moral.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Apakah yang dimaksudkan sebagai Nilai? ³«Oleh kerana itu. tekun dalam perkhidmatan awam dan berdisplin dalam perkhidmatan awam. budaya.Bhg Tan Sri Dato¶ Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (Tahun) Nilai ialah pegangan yang mendorong seseorang atau organisasi untuk bertindak dan merangka tanggapan yang membentuk dan mempengaruhi tingkahlaku. ikhlas dalam perkhidmatan awam. Nilai Murni adalah seperti adil dalam perlantikan.

berkhidmat dengan muhibah. bersama membenteras kelamahan serta musuh dan berpegang teguh kepada ajaran agama Setiap penjawat awam perlu meningkatkan mutu perkhidmatan dengan kemahiran menerusi latihan. keberanian (courage). Selain itu. mudah didampingi (accessibility). menghadiri seminar atau bengkel dan mengatasi kelemahan diri sendiri selain menyumbang kepada meningkatkan mutu perkhidmatan jabatan. pembacaan. keadilan (justice). kemaafan (forgiveness). Di dalam Etika Perkhidmatan Awam (1979) Teras Perkhidmatan Awam (Perkhidmatan Cemerlang) telah menggariskan beberapa panduan kepada penjawat awam untuk dijadikan satu aras dalam menjalankan perkhidmatan dengan lebih cemerlang iaitu bekerja dengan penuh tanggungjawab. berusaha mengikis sikap pentingkan diri. kesabaran (patience). kesopanan (politeness).TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Manakala. hukumanhukuman. Dalam pentadbiran. tingkahlaku atau kelakuan bagi sesuatu kumpulan atau organisasi. kebenaran (veracity). penjawat awam juga seharusnya memupuk sikap kreatif dalam kerjaya KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 5 . ketenteraman (peacefulness). The Oxford English Dictionary mentakrifkan etika sebagai ilmu berkaitan dengan dasar-dasar akhlak atau moral atau sistem dasar-dasar akhlak. simpati (sympathy) dan empati (empathy). bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara. Perkataan akhlak (moral) itu sendiri ditakrifkan sebagai perilaku yang baik dan tidak baik atau yang membezakan di antara yang baik dan buruk. etika yang perlu ada adalah seperti kejujuran (honesty).

Dalam menjalankan tugasan juga. menyedarkan rakyat tentang pembangunan. kita KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 6 . Selain itu. Selain itu.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) dengan mencari pembaharuan atau pemodenan dalam sistem kerja dan pengurusan. penjawat awam mesti berkomunikasi dengan berkesan dan memberi peluang bertanya. Justeru itu. selalu senyum. Adalah perlu untuk kita memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara dengan membimbing rakyat di mana yang bersesuaian. Menyedari tentang keunikan Malaysia sebagai Negara yang berbilang kaum. penjawat awam perlu menggunakan kuasa dan wang dengan saksama dan cermat serta tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. maka amatlah perlu kepada memupuk nilai toleransi dan menjalin muhibah tanpa mengira masa samada di tempat kerja atau sebaliknya. sebagai penjawat awam juga kita perlu bijak mengawal perasaan misalnya sabar. Sebagai penjawat awam yang cemerlang dalam tugasnya. penjawat awam semestinya menepati janji seperti yang telah diikrarkan serta dapat menyelesaikan masalah dengan cepat meskipun tanpa arahan daripada pihak atasan. meninggikan taraf hidup rakyat dengan melibatkan golongan tersebut dalam aktiviti pembangunan dan juga memahami dasar-dasar kerajaan. Perdana Menteri Malaysia ke 6 menjadi pemangkin kepada pemupukan nilai-nilai yang telah dinyatakan tadi. beri layanan mesra tanpa pilih kasih dan yang paling penting adalah cekal dalam menghadapi cabaran. kita perlu berusaha mengikis sikap pentingkan diri serta menghapuskan sifat sombong atau bongkak. Aspirasi 1Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Berbahagia Dato¶ Sri Najib Tun Razak. Penjawat awam juga harus bekerja dengan penuh tanggungjawab dengan menghayati spesifikasi kerja serta sumbangan tenaga yang lebih dalam menjalankan tugas bagi mencapai tingkat seoptima yang mungkin. Di samping itu. bertimbang rasa.

Walau bagaimanapun. Perilaku atau pekerti yang penuh adab dan sopan santun turut mewarnakan KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 7 . perilaku dan gaya pembawaan diri dalam pergaulan sesama manusia. dan lain-lain. Sikap yang positif dan terbuka membantu seseorang meningkatkan peribadinya ke tahap yang lebih tinggi. subversif. Penerapan nilai-nilai murni yang kukuh ini menjadi perisai untuk menghadapi segala rintangan pada masa hadapan. di dalam organisasinya dan di dalam masyarakat umum. baik di rumahnya sendiri. dadah. penyalahgunaan serta penyeludupan dadah.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) perlu melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarela untuk membantu rakyat. Namun watak sahaja tidak cukup untuk membentuk keperibadian yang baik. 2. kejahilan. pentadbiran yang cekap belum tentu boleh dianggap sebagai pentadbiran yang bersih jika amalan rasuah dan penyelewengan kuasa terus bermaharajalela. rasuah. sikap. pelampau. Maka tugas penjawat awamlah yang diperlukan untuk membersih pentadbiran negara bukan sahaja daripada rasuah bahkan juga membanteras kemiskinan. Dengan penerapan agama yang menyeluruh maka kita dapat menghindarkan diri dari terlibat dalam pelbagai kegiatan tidak bermoral seperti jenayah. pemerdagangan manusia dan lain-lain.0 Definisi Konsep Peribadi seseorang ialah ³the total personality´ di mana ianya berkaitan antara watak. Amalan negatif ini akan menjadi barah dalam pentadbiran negara jika tiada langkah ± langkah drastik dijalankan. penjawat awam haruslah berpegang teguh kepada ajaran agama. Tidak dapat dinafikan bahawa pengalaman hidup biasanya juga dikira sebagai membina watak. Oleh sebab itu.

Menurut Imam Al ±Ghazali ´Buruk laku itu menambah buruknya amalan. Selain itu.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) peribadi. gaya yang segak. Keperluan terhadap nilai dan etika sebagai salah satu cabang nilai dalam kehidupan manusia bermula selaras dengan martabat manusia yang diutuskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Dari sudut sifat dalaman pula seseorang itu perlu tenang. setiap manusia dianugerahkan dengan sifat-sifat dan nilai-nilai mulia yang menjadi pegangan setiap manusia secara fitrah dan semulajadi.´ Sebagai pensyarah di zaman serba mencabar ini. selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya. Ketinggian peribadinya akan dilihat sebagai contoh seseorang yang berjiwa besar dan berakhlak tinggi. kuat disiplin diri dan pemaaf terhadap kesalahan orang lain. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 8 . adalah penting untuk kita ketahui bagaimanakah pengamalan nilai dan etika dalam melaksanakan tugas kita agar berupaya melahirkan generasi modal insan berkualiti yang bertaraf minda kelas pertama. kemas dan bersih menambahkan lagi hiasan luaran peribadi. dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. beramah mesra. bersikap belas kasihan tetapi tegas. Oleh itu. bermoral dan beretika. Kerajaan sedar akan kepentingan nilai-nilai integriti perlu diterapkan secara holistik di kalangan rakyat khususnya kakitangan awam di negara kita. Pendidikan adalah merupakan salah satu komponen yang penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang berintegriti.sebagai mana cuka merosakkan madu.

Kebijaksanaan berhemat (Wisdom of economy) 10. Kemuliaan kesederhanaan (Dignity of simplicity) 5. Peningkatan bakat (Improvement of talent) 12. contoh-contoh nilai dan etika serta amalan-amalan baik yang perlu diamalkan dan amalan-amalan negatif yang perlu ditinggalkan. Antara amalan-amalan yang perlu diamalkan ialah:1. Kekuatan sifat baik hati (Value of kindness) 7.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Tonggak 12 (Twelve Pillars) Tonggak 12 (Twelve Pillars) terdiri daripada dua belas tonggak yang perlu diamalkan oleh semua peringkat kakitangan awam di semua peringkat organisasi. Ketinggian peribadi (Worth of Character) 6. Kewajipan menjalankan tugas (Obligation of duty) 9. Menghargai Masa (Value of time) 2. Nikmat mencipta (Joy of originating) KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 9 . Ketekunan membawa kejayaan (Success of perseaverance) 3. Keseronokan bekerja (Pleasure of working) 4. Ianya mengemukakan panduan-panduan. Keutamaan kesabaran (Virtue of patience) 11. Pengaruh teladan (Influence of examples) 8.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 10 .1. bersih.0 Amalan-amalan yang boleh menggambarkan seseorang penjawat awam itu mempunyai ketinggian peribadi 3.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Rajah di bawah menunjukkan Tonggak Dua Belas (Twelve Pillars) MENGHARG AI MASA NIKMAT MENCIPTA KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN PENINGKATAN BAKAT KESERONOKAN BEKERJA KEUTAMAAN KESABARAN TONGGAK DUA BELAS KEMULIAAN KESEDERHANA AN KEBIJAK SANAAN BEKHIDMAT KETINGGI AN PERIBADI KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS PENGARUH TELADAN KEKUATAN SIFAT BAIK HATI 3. Ini dapat dilihat melalui air mukanya yang jernih. Keteguhan iman dan bertakwa dalam setiap tindakan Seorang penjawat awam yang mempunyai ketinggian peribadi boleh dilihat melalui teguhnya keimanan dan dia sorang yang bertakwa dalam setiap tindakan. manis dan menyenangkan. Dia juga cenderong ke arah kebaikan dan menggalakkannya serta peka kepada kejahatan dan mencegahnya.

cukup bagimu amalan yang sedikit´ Di samping itu. nilai faedah atau pahala yang diperolehi dari satu amalan yang baik akan berlipat ganda jika dilakukan dengan penuh ikhlas. Dia juga tidak merasa megah dengan pujian dan sanjungan kerana mengetahui bahawa teguran adalah peringatan ke KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 11 . apabila diberikan amanah oleh rakan atau sesama insan. Ia biasanya dikaitkan dengan naluri semula jadi manusia yang menjadi asas budi pekerti umum. kita perlulah menunaikan tanggungjawab dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Di dalam konsep amanah sesama manusia. Bersifat ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab Ikhlas pula dikaitkan dengan niat atau dorongan di dalam melakukan sesuatu. Kita semua hanyalah khalifah atau pemegang amanah yang diamanahkan dengan harta tertentu dan ianya hanya bersifat sementara.Maidah :1 3. setiap kita adalah dibebankan dengan tanggungjawab sebagai kahlifah di muka bumi untuk memimpin dan menunjukkan contoh yang baik.3.2. kritikan. Sepertimana di dalam firmanNya ³Wahai orang yang beriman. dia juga seorang yang menyempurnakan tugas dengan amanah di mana tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pihak atasan. Amanah di sini dikhususkan kepada konsep berpegang teguh dengan janji sama ada nyata atau tersirat. Selain itu. Sebuah hadis Rasulullah berbunyi:´Ikhlaslah terhadap agamamu. Menurut perspektif Islam. Di samping itu. seseorang penjawat awam yang ikhlas tidak akan mudah melatah dengan teguran. sempurnakanlah janjimu´ Al. bangkangan dan pertentangan pendapat. Jadi kita perlu melaksanakan amanah ini dengan baik. Menyempurnakan tugas dengan amanah Amanah adalah satu konsep yang luas meliputi sikap bertanggungjawab terhadap Allah dan sesama manusia.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.

baik. Dari sudut tatatertib pekerjaan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) arah kesempurnaan peribadinya dan pujian adalah amaran supaya dia mengawasi keikhlasannya. Orang yang berilmu selalu menjaga lidahnya untuk menuturkan perkara yang benar. tidak memilih-milih kerja dan melakukan apa saja tugas yang telah diberikan. percanggahan kepentingan dianggap KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 12 . dia selalu mengiktiraf kebaikan dan kelebihan orang lain dengan memberi peluang untuk meningkatkan kerjayanya. Ciri-ciri pekerja yang ikhlas antaranya ialah dia tidak menunjuk-nunjuk dalam melaksanakan tugas kepada ketuanya. Seseorang yang adil selalu bersedia mengakui kesilapannya dan bersedia memaafkan kesilapan orang lain. 3.5.4. Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan Selain itu. tidak mencerca. sentiasa bijaksana dalam percakapan. tidak berlebih-lebihan. jika berperanan sebagai seorang ketua. Berilmu dan berpengetahuan luas Seseorang penjawat awam yang mencintai ilmu dan berpengetahuan luas akan selalu menyebarkan kebaikan. mengajak kepada kebaikan. dan juga bersedia mempelajari teknik-teknik baru dalam 3. berbohong dan sebagainya. Orang yang berilmu sentiasa berusaha untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan untuk pembangunan diri (self-development) pekerjaannya. serta melaksanakan sesuatu tugas dalam tempoh yang ditetapkan tanpa mengira waktu sama ada di pejabat atau selepas waktu pejabat. tidak memuji diri dan selalu memberi nasihat yang baik dengan ikhlas.

seorang penjawat awam adalah seorang yang sentiasa menjaga maruah diri dan orang lain. Selain itu. Islam tidak membenarkan sama sekali hukuman dikenakan tanpa pembuktian kukuh. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 13 . Di samping itu. Walaupun begitu. kebaikan dan keadilan walaupun terpaksa menghadapi risiko yang tinggi. dia juga mestilah seorang bertimbang rasa dan sentiasa sensitif terhadap kebajikan orang di bawah jagaannya akan melakukan sesuatu tanpa disuruh asal sahaja beliau sedar bahawa sesuatu itu perlu diambil tindakan. Bertimbang rasa tetapi tegas Seorang penjawat awam yang tegas dan berani tidak teragak-agak mempertahankan kebenaran. Bila dia memuji dia ikhlas dengan pujiannya dan apabila dia menegur atau memarahi tidak di depan kakitangan yang lain. kita perlu melihat sejauh mana sebarang pertuduhan atau sabitan kepada tahap menyalahi kepentingan sebelum memutuskan bahawa seseorang telah melakukan satu kesalahan.6. Selain dari membuktikan sabitan tuduhan. bagi memastikan keadilan dilaksanakan. Namun begitu. 3. dia akan memberi kepada yang berhak. berani menilai diri sendiri dan orang lain secara bijaksana. perkara penting yang sering diabaikan ialah seberat mana tindakan tersebut berbanding salahguna yang dilakukan iaitu sama rata dan tidak memihak. dia melakukannya secara sopan dan bijaksana. Sebagai penjawat awam.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) sebagai salah satu kesalahan oleh majikan apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan semasa bertugas atau memegang jawatan tertentu untuk kepentingan sendiri.

3. kita tidak dapat lari daripada kekemasan. Bukan sahaja kekemasan dari segi berpakaian bahkan perlu mementingkan kekemasan kerja. seorang yang bersopan santun dan berakhlak mulia. para penjawat awam perlu mengikuti etika pemakaian yang ditetapkan. melalui kekemasan berpakaian. 3. 3.9.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. Sifat-sifat murni ini memang nampak mudah dikatakan tetapi sebenarnya sukar untuk dipraktikkan jika masing-masing enggan bertoleransi dan mempunyai sifat iri antara satu sama lain.10. Oleh itu. Sekiranya berbicara mengenai disiplin pemakaian. Sebagai seorang penjawat awam. memahami adab bila berhadapan dengan orang yang lebih tua atau berpangkat lebih tinggi daripadanya. budaya kerjasama KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 14 . pemikiran dan tindakan) Berada di dalam lingkungan kerjaya sebagai penjawat awam. Sedia berkorban Tidak dapat dinafikan bahawa sifat pengorbanan demi menjaga nama baik organisasi dan juga masyarakat adalah satu amalan mulia. Bersopan santun serta sederhana dalam setiap perbuatan Di samping itu. Bekerjasama dan saling hormat-menghormati Amalan bekerjasama di antara para penjawat awam dan sikap saling hormat menghormati dapat melancarkan urusan kerja seharian. Kemas luaran/tindakan ( dalam pakaian. Dia akan faham peranan dan kedudukannya dan dengan itu tidak segan silu untuk menunjukkan perasaan hormat melalui tingkah laku yang sesuai dan sederhana dalam kelakuannya. Hal ini kerana. masyarakat dapat menilai imej yang ditonjolkan.7.8. kita perlu mendidik sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri melalui pengorbanan.

para penjawat awam seharusnya berlumba-lumba membuat kebajikan dan membantu mereka yang berada di dalam kesusahan misalnya membantu golongan awam yang tidak mempunyai penempatan yang tetap mahupun golongan berpendapatan rendah. 3. Maka. Melalui sifat penyayang dapat melahirkan individu yang bertoleransi. Namun. 3.11. Berlumba-lumba utk membuat kebajikan Di dalam zaman yang serba mencabar dan bersifat material ini. Dengan kesabaran.13. 3. segala tekanan yang dihadapi dalam kerjaya dapat diatasi. golongan yang berjawatan atau berkuasa masing-masing hanya mementingkan keuntungan peribadi. hormat menghormati.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) dan hormat menghormati menjadi tonggak utama dalam mencapai kualiti di dalam perkhidmatan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 15 .12. maka ianya merupakan satu kelebihan kepada individu yang berkhidmat sebagai penjawat awam. sifat sabar merupakan satu nilai murni yang sukar untuk dipraktikkan apatah lagi jika berada di dalam tekanan. Bersifat penyayang Sifat penyayang merupakan salah satu ciri-ciri kemanusiaan yang perlu wujud dalam diri seorang penjawat awam. Bersifat sabar dan teguh menghadapi cabaran Sebagai seorang manusia. sikap menyebarkan kebaikan atau kebajikan makin terpinggir. Dari situ jugalah dapat mengukur sejauh mana keteguhan peribadi kita dalam menghadapi sesuatu cabaran. sekiranya memiliki kesabaran yang tinggi. bersopan santun dan berhemah tinggi. Natijahnya.

maka dapat melahirkan penjawat awam yang berintegriti dan rasional. perlu untuk menghindari sifat hasad dengki sesama penjawat awam.t. 3.w. Bersih daripada sifat dengki Sebagai seorang penjawat awam yang bersifat professional. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 16 .TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.14. 3. Dengan cara ini. dan juga sesama manusia.t. Bersyukur dan menghargai kebaikan Sebagai Muslim rasa bersyukur adalah manifestasi kepada ucapan terima kasih kepada Allah s.17. Taat setia dan patuh kpd arahan Perkara penting yang perlu ada dalam diri penjawat awam adalah sikap taat dan patuh kepada arahan yang diberi oleh pihak atasan.w. kerana memberi kenikmatan setiap hari. Amalan ini juga harus dipraktikkan di dalam perkhidmatan di mana para penjawat awam perlulah sentiasa bersyukur dan menghargai setiap kebaikan yang diterima samada daripada Allah s. Berani dan berpendirian teguh Bersikap berani untuk menyuarakan pandangan dan juga berpendirian teguh membuat keputusan yang diyakini benar adalah satu sikap berintegriti tinggi yang perlu ada dalam diri seseorang penjawat awam. 3.15.16. Dengan cara ini segala urusan dapat dilaksanakan secara telus dan cepat. Taat setia yang tinggi menunjukkan individu tersebut dapat dipercayai untuk memberi khidmat sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

Jimat cermat dalam segala aspek Amalan berjimat cermat di dalam setiap aspek harus diamalkan setiap masa. 3. Dengan cara ini para penjawat awam tidak akan sewenang-wenangnya membuat pembaziran yang terarah kepada unsur peribadi. Melalui sikap kebertanggungjawaban dan sikap sedia berbakti menjadi intipati yang berguna untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan.18. Cergas dan cekap dalam menjalankan tugas Para penjawat awam harus cergas dan cekap dalam memikul tugas yang diamanahkan oleh kerajaan.20.21. 3. Tertib dan baik budi bicara Tatakelakuan yang tertib dan baik budi bicara adalah sahsiah yang terpuji yang seharusnya ada pada semua penjawat awam. Melalui cara ini maka dapat membuat pemantauan atau senarai semak untuk masa akan datang. Melalui budaya jimat cermat dapat mengukuhkan lagi ekonomi Negara yang berada di dalam keadaan berisiko. Dengan cara inilah masyarakat akan memandang tinggi ataupun menghormati para penjawat awam. 3. Bertanggungjawab dan sedia berbakti Akauntabiliti menjadi unsur yang paling penting untuk mengukur sejauhmana seseorang penjawat awam cekap dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.19. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 17 . Saranan Perdana Menteri untuk mengurangkan majlis-majlis keraian yang bersifat mewah adalah satu langkah permulaan yang baik.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.

Cekal menghadapi cabaran Tidak dapat dinafikan bahawa dalam kerjaya sebagai seorang penjawat awam adalah menjadi keuntamaan untuk sentiasa cekal menghadapi cabaran. Dia sepatutnya menyatakan perkara-perkara yang tidak memuaskan itu untuk diperbaiki secara berhemah.22.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.0. Pemarah dan tidak sabar Pegawai yang perengus dan pemarah akan bertindak secara membuta tuli misalnya melemparkan fail kerana kerja-kerja yang diarah tidak memuaskan hatinya. kuasa dan kemudahan untuk memuaskan keperluan peribadi. 4. 4.1.2. Kekuatan mental adalah perlu untuk menjadi lebih cekap meskipun terpaksa menghadapi rintangan dari pelbagai sumber yang ada. misalnya membaiki atau membesar bilik pejabat mengikut selera peribadi. Amalan-amalan negatif yang perlu dihindari oleh seseorang penjawat awam yang dalam membentuk ketinggian peribadi. Tamak dalam mengejar pangkat dan kedudukan Penjawat awam yang menggunakan kedudukan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 18 . Antara amalan-amalan negatif yang perlu dihindari oleh setiap penjawat awam adalah seperti berikut:4.

walaupun merekalah yang paling memerlukan bantuan dan petolongan 4. Dengan itu. Integriti perkhidmatan awam akan tergugat secara serius. Gejala rasuah jika tidak di tangani dengan berkesan. Masyarakat miskin ditindas kerana tidak cukup wang kopi. barangan atau perkhidmatan terjejas kerana sebahagian kos diambil oleh rasuah. Kualiti infrastruktur. tanggapan dan persepsi ini perlu dilenyapkan. Bersikap birokratik dan autokratik dalam membuat keputusan Apabila seseorang itu terlalu bersikap birokratik dan autokratik.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. dia akan menjuruskan kepada kekejaman dan kezaliman sepertimana setiap keputusan mesti mengikut peraturan rasmi walaupun tidak bersesuaian atau semua keputusan mesti dibuat oleh seseorang tertentu walaupun hanya perkara rutin. Jika tidak. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 19 .4. akan terus meningkat dan akhirnya akan melumpuhkan harapan rakyat terhadap perkhidmatan awam. Kes perniagaan dan kos hidup akan meningkat kerana kelambatan atau penyelewengan harga akibat daripada rasuah.3. mungkin timbul krisis kepercayaan dalam perkhidmatan awam. walaupun ada yang tidak pernah meminta atau menerima rasuah. Tanggapan ini sebenarnya menyentuh kebanyakan jabatan-jabatan kerajaan. kegiatan rasuah juga akan membawa µripple effect¶ atau kesan yang merebak kepada ekonomi dan kesejahteraan negara. Ini disebabkan orang ramai cenderung mengaitkan perkhidmatan awam yang mempunyai kuasa pentadiran dan penguatkuasaan undang-undang mudah melakukan rasuah. Kakitangan kerajaan akan dipandang serong. Amalan rasuah Imej perkhidmatan awam juga dicemari gejala rasuah. Selain aspek moral. Kecenderungan ini masih wujud pada hari ini bahkan berleluasa.

Tidak berdisiplin Antara amalan negatif yang menunjukkan sikap tidak berdisiplin ialah mengambil keputusan pada masa yang tidak sesuai untuk kepentingan diri sendiri. setiap KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 20 . Suka mengintip salah silap orang lain Mengintip kesilapan orang lain adalah merupakan satu amalan yang buruk. 4. Bersikap sambil lewa dan budaya ³tak apa´ membuatkan para penjawat awam masih gagal memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di luar sana. Bersungguh-sungguh mempertahankan kelemahan dan keburukan diri Seseorang yang berdegil tidak mahu mengubah cara membuat sesuatu tidak akan maju kerana dia sentiasa berada pada tahap yang sama. Kita akan kerugian masa kerana sentiasa bergantung kepada untung nasib. 4. Ini bererti kita selalu was-was dan ianya adalah dilarang dalam agama. Oleh itu. Tidak ambil berat Sikap tidak mengambil berat akan menyebabkan penjawat awam kekal berada di takuk lama. 4. Ini akan menyebabkan kerugian dari segi keteguhan peribadi kerana sentiasa dalam keadaan takut dan risau.7.8.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. Oleh itu.9. 4. rugi harta benda kerana berbelanja benda-benda yang tidak perlu.5. Ini kerana ianya memburukkan perhubungan sesama manusia. Percaya perkara tahyul Percaya perkara tahyul akan merugikan bahkan membawa kepada syirik. dia perlu meluaskan pandangan dan mencuba sesuatu yang baru menunjukkan sikap ingin maju.6.

Hal ini akan menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara. serta tidak cekap dan tidak professional dalam menjalankan tugas. matlamat yang kita harus perjuangkan ialah untuk memperbaiki kelemahan . menangani cabaran yang dihadapi dan menjadikan perkhidmatan awam malaysia sebuah perkhidmatan yang bertaraf dunia.10. di majlis-majlis rasmi atau tidak rasmi. Persepsi negatif ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh prejudis lama. Dengan itu. Kelemahan-kelemahan ini walaupun tidak berleluasa pada peringkat ini. tidak mesra. Urusan tanah dan pembinaan misalnya.kelemahan kita. produktiviti serta efisiensi. perkhidmatan awan masih dianggap birokratik. Lembab dan malas berusaha Kelemahan ketara ialah imej negatif perkhidmatan awam yang dipegang sebahagian rakyat. Rakyat akan mundur dan menderita dan penjawat am tidak terkecuali dalam menanggung kesusahan. lembab. Boleh dikatakakan ramai rakyat yang pernah mengalami layanan kurang memuaskan daripada kakitangan kerajaan. tidak responsif kepada keperluan rakyat. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 21 . ianya tidak boleh dibiarkan berlarutan. 4. Bertaraf dunia yang dimaksudkan adalah mencakupi keperluan pelanggan dengan khidmat cemerlang. etika dan kebebasan dari rasuah. tetapi ia juga berasaskan kenyataan semasa. Walaupun beberapa langkah telah diambil.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) pekerja tidak boleh membincangkan hal-hal peribadi pada waktu bermain di padang. terkenal dengan proses yang mengambil masa begitu lama hingga bertahun tahun meskipun semua syarat telah dipenuhi.

Jika perkhidmatan yang diberi hanya untuk menunjuk-nunjuk semata-mata dan tidak ikhlas menyebabkan kebaikan kita tidak dinilai secara spiritual.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. Kemungkinan besar anggota tidak akan merasa kepuasan dalam kerjaya. Sikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk akan menyebabkan mereka dinilai secara negatif bukan sahaja oleh masyarakat bahkan juga di kalangan rakan sejawat. Gopoh dalam bertindak Setiap tindakan yang diambil perlulah dilakukan secara berhemah dan berhati-hati.14. 4. Bersikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk Seorang anggota penjawat awam perlu bersikap merendah diri dan mesra dengan masyarakat.11. Sebelum membuat keputusan.12.13. Selalu berpura-pura dalam tindakan Sikap berpura-pura dalam tindakan atau hipokrit boleh menyebabkan masyarakat memandang serong kepada anggota penjawat awam. 4. Jika seseorang anggota penjawat awam tidak mempunyai prinsip dan pendirian tidak tetap menyebabkan imejnya akan merudum di mata masyarakat dan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain untuk kepentingan sendiri. perlulah menilai kesan-akibat yang kemungkinan berlaku KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 22 . Soal pendirian dalam kerjaya perlulah ditetapkan dan tidak bersikap seperti resmi lalang. Tiada prinsip ( pendirian tidak tetap) Sebagai seorang penjawat awam. 4. anggota perlu bersikap tegas terutama dalam soal prinsip.

Sikap ini boleh menyebabkan imej anggota terjejas dan sekali gus memberi impak kepada jabatan. 4.17.18. Mungkir janji Sikap paling negatif yang tidak boleh sesekali diamalkan oleh anggota penjawat awam adalah mungkir janji.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) disebabkan oleh keputusan tersebut. Sikap buruk ini akan memakan diri sendiri dan akhirnya mencemarkan integriti jabatan itu sendiri.16. sifat amanah dan boleh dipercayai menjadi satu kemestian dalam keperibadian anggota. 4. Tidak wajar mengkhianati amanah yang diberi kerana ianya akan menjejaskan integriti anggota itu sendiri dan sekaligus jabatan. Khianat dalam melaksanakan tugas Pengkhianatan adalah satu sifat yang paling keji dan tidak patut wujud dalam diri seorang anggota penjawat awam. 4. Dasar ini sekaligus mewujudkan etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru di mana meningkatkan hasil dan mutu kerja. cekap dan amanah. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 23 . Masyarakat akan memandang serong dan prejudis terhadap sikap buruk tersebut. Sikap gopoh hanya memakan diri sendiri dan menyebabkan tindakan yang diambil akan menemui kegagalan. Berdendam serta hasad dengki Sikap dendam dan hasad dengki menjadi punca kepada perpecahan di kalangan anggota penjawat awam. Sifat ini sejajar dengan dasar awam yang diperkenalkan oleh kerajaan iaitu bersih.15. Tidak boleh dipercayai dan tidak amanah Sebagai seorang penjawat awam. 4.

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4.19. Ianya berketepatan dengan maksud firman Allah s.´ (Al-Buruuj: 10) KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 24 .t. Memfitnah orang lain Seorang penjawat yang tidak berketinggian peribadi sentiasa tuduh menuduh tanpa mencari punca sebenar.w. iaitu: ³Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat. Sikap buruk ini akan memecahbelahkan perpaduan di kalangan anggota penjawat awam. maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. Dalam perspektif Islam sendiri turut menyatakan secara tegas tentang bahaya fitnah yang diibaratkan lebih dahsyat dari membunuh.

5. Oleh itu. kerana apabila sikap bertukar maka bertukarlah tindakan manusia. Mereka perlu berfikir secara strategik dan mampu bertindak sejajar dengan situasi semasa bagi memenuhi aspirasi Negara. Langkah-langkah yang wajar diambil untuk menjadikan anggota organisasi anda tinggi peribadinya. Sistem Perkhidmatan Awam Malaysia menghadapi cabaran-cabaran yang bukan sahaja untuk mengekalkan kecemerlangan tetapi juga perlu mempunyai daya tahan yang tinggi demi mencipta kegemilangan sebagai pembolehubah wawasan Negara. Dalam era globalisasi dan liberalisasi.0. Usaha yang dapat memupuk dan mengekal keperibadian tinggi di kalangan anggota penjawat awam adalah seperti penyertaan dalam kem-kem motivasi dan ceramah. sesungguhnya allah mengasihani seseorang yang melakukan sesuatu kerja dengan tekun dan yang paling baik (maksud hadith) sebagai kakitangan awam. perlulah diterapkan KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 25 . penerapan nilai-nilai keagamaan atau spiritual dan mewujudkan budaya kepimpinan melalui teladan. Setiap anggota penjawat awam hendaklah berperibadi atau memiliki sahsiah yang cemerlang kerana di tangan mereka terletaknya masa depan Negara dan masyarakat. pemberian anugerah pekerja cemerlang.1 Kem Motivasi dan ceramah Maksud motivasi adalah motivasi adalah dorongan untuk mengubah sikap mental manusia. setiap anggota penjawat awam hendaklah memupuk minda dan sikap inginkan kecemerlangan. Pelbagai langkah yang dapat dipraktikkan untuk melahirkan anggota penjawat awam yang cemerlang dengan mengambilkira pelbagai jenis factor misalnya keupayaan organisasi.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. modal insan dan penggunaan teknologi.

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) perkara-pekara berikut seperti kepuasan kerja.2 Anugerah Pekerja Cemerlang Memang tidak dapat dinafikan bahawa setiap perbuatan atau hasil mempunyai ganjaran di hujungnya. beri perhatian. kualiti kerja yang lebih dari kualiti biasa dan juga sentiasa ingatkan Tuhan. sentiasa bermotivasi. dan kata-kata perangsang. penyayang. prihatin. menghormati serta bersangka baik kepada rakan sekerja. Untuk menjadi seorang pekerja cemerlang bukanlah suatu perkara yang mudah. Mereka juga yakin bahawa dengan anugerah yang diperolehi menunjukkan segala usaha mereka selama ini adalah berbaloi. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 26 . Ceramah yang diadakan dari masa ke semasa adalah sebagai satu kaedah untuk memotivasikan anggota penjawat awam untuk terus beristiqamah membentuk keperibadian yang cemerlang dalam diri masing-masing. teladan. Dari situ juga dapat meningkatkan keperibadian anggota penjawat awam untuk terus mengamalkan sikap-sikap positif seperti yang dilakukan sebelumnya. 5. Terdapat beberapa ciri-ciri wajib yang perlu ada sebelum diiktiraf sebagai pekerja cemerlang antaranya ialah kerja dianggap sebagai hobi. Anugerah pekerja cemerlang bukanlah hanya sebagai prestij semata-mata tetapi dinilai sebagai satu lonjakan untuk memberikan yang lebih baik dalam perkhidmatan. Begitu juga dengan anggota penjawat awam di mana mereka akan terasa dihargai apabila terpilih sebagai pekerja cemerlang. Elemen-elemen inilah yang menjadi resepi kepada setiap anggota penjawat awam untuk diiktirafkan sebagai pekerja cemerlang. mementingkan disiplin.

Oleh kerana itu. Sebagai manusia. Mereka juga akan lebih taat dan ikhlas dalam memberikan khidmat kepada masyarakat. Sumber manusia menjadi penentu dan kayu ukur kepada keupayaan satu-satu pembangunan yang dibina. Begitu juga sebagai penjawat awam adalah penting untuk mereka mengamalkan nilainilai murni seperti yang dilafazkan melalui ikrar penjawat awam termasuklah berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. anggota penjawat awam merupakan agen pembangunan yang utama di muka bumi ini. Oleh sebab itulah maka dalam pembangunan Islam apa yang paling terserlah sekali ialah sistem latihan dan strategi penyediaan keupayaan manusia yang tersusun dan terancang dari aspek rohani dan jasmani. Berjaya atau tidak pembangunan di dunia adalah bergantung kepada manusia. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 27 . pembangunan sumber manusia menjadi fokus utama pembangunan Islam.3 Penerapan Nilai Agama atau Spiritual Masyarakat Islam percaya bahawa setiap amalan baik yang dilakukan ganjarannya adalah berupa kebaikan juga yakni syurga.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. Dengan cara demikian dapat membentuk anggota penjawat awam yang berkeperibadian yang tinggi. Sekiranya aspekaspek ini diberi perhatian serius maka implikasinya akan lebih positif dan mampu melahirkan anggota penjawat awam yang mampan dan berdaya saing. Dengan itu maka pembangunan Islam mesti menyediakan tenaga manusia dan barisan pelapis yang mencukupi untuk melaksanakan pembangunan yang cemerlang. Bagi penganut Budha dan Hindu juga mempercayai hukum karma di mana kebaikan balasannya adalah kebaikan juga begitu juga sebaliknya.

Budaya kepimpinan melalui teladan juga adalah termasuk dalam salah satu dasar yang diterapkan di dalam dasar-dasar sosial dan etika kerja. mentadbir dan menjaga apa yang diamanahkan kepadanya. Antara yang perlu dijaga oleh seseorang pemimpin ialah menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan mungkar dan menunaikan kewajipan syarak dan tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya dengan baik dan adil. manakala pemimpin pula adalah bertanggungjawab dalam mengurus. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 28 . Maka dengan cara ini anggota penjawat awam yang masih baru dapat menjadikan rakan sejawat yang lebih senior sebagai role model di masa hadapan.4 Mewujudkan Budaya Kerja Kepimpinan Melalui Teladan Menurut perspektif Islam. Nilai yang diterapkan dan diamalkan bersifat positif serta universal iaitu boleh diterima oleh semua bangsa dan agama sejajar dengan aspirasi 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia. kepimpinan merupakan sesuatu amanah yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rasionalnya penerapan nilai murni kepimpinan melalui teladan ini bakal melahirkan anggota penjawat awam yang beridentiti dan disegani masyarakat.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5.

cekap dan amanah dalam masa yang singkat. cinta kepada hasil kerja yang sempurna. amanah. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 29 . integriti merupakan ciri dalaman seseorang individu. menerima rasuah. integriti ini lebih kepada sifat profesionalisme seseorang kakitangan awam itu dalam melaksanakan kerja dengan penuh teliti. menyalahgunakan kuasa & sebagainya. Bukan satu perkara yang mudah untuk mewujudkan anggota penjawat awam yang berintegriti. yakin diri. anggota penjawat awam mempunyai pelbagai panduan untuk melatih diri menjadi pekerja yang lebih baik. patuh kepada peraturan. ceramah berkala dan juga penerbitan bahan-bahan bacaan yang dapat dijadikan rujukan kepada semua anggota. Kesimpulannya. Dalam konteks perkhidmatan awam. membentuk kelab pidato. ikhlas. mengadakan sikap bina sikap. cemerlang dan berkualiti secara berterusan. tidak mementingkan diri sendiri. para pemimpin di semua peringkat & lapisan mestilah mengutamakan tugas serta amanah yang dipertanggungjawabkan.0. kepuasan kerja melalui kepuasan pelanggan. bersih. Pelbagai kaedah yang boleh dilakukan untuk menggalakan amalan-amalan nilai dan etika secara berterusan misalnya dengan mewujudkan sudut Q. bebas dari pengaruh yang memesongkan matlamat kerja. Rumusan Secara umumnya. memberi amanat yang mencabar. setia kepada kerja sebagai amanah. bersungguh-sungguh.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 6. Sifat individu antara lain jujur. Segala panduan yang diterapkan perlulah diamalkan dan dijadikan sebagai satu cabaran untuk terus memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini. tekun. perbincangan secara mingguan atau bulanan.

Kamus Dewan (Edisi Keempat) (2007).mohr.pdf http://www.my/ucapan.gov.kpkt.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Bibliografi Imam Ghazali dipetik daripada Kata-kata Bestari Kepimpinan (1984). Edisi Pelancaran PIN.gov.gov. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia. Kuala Lumpur : Institut Integriti Nasional. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.gov.parlimen.html http://aplikasi.aspx http://info.my/ILIM/index. Kerajaan Malaysia (2007).my/knb/soalanlazim/nb_soalan_lazim.ilim.blogspot. Pelan Integriti Nasional (2004).my/transfer/Ringkasan_Mengenai_Pelan_Integriti_Nasional.dbp.com/doc/19870863/Pelan-Integriti-Nasional-Pin http://www. Malaysia Kita: Panduan dan Rujukan Untuk Peperiksaan Am Kerajaan.com/2008/05/menunai-amanah-sebagai-khalifah.my/perkhidmatan/notaPTKbaru/PIN/PELAN%20INTEGRITI%20N ASIONAL.nsf/084459627731a4344825762e001256ec/acca24aa0 5a56adf48256e7e00036054?OpenDocument http://www.pd http://sbmb.scribd. Institut Tadbiran Awam (INTAN) Laman web: http://bersamayapeim. Norma dan Etika Perkhidmatan) (2007).gov. Tonggak Dua Belas (Penerapan Nilai. International Law Book Services.php?option=com_content&task=view&id=155&Ite mid=67 KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times