TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2

)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

SOALAN Salah satu Tonggak Dua Belas untuk penjawat awam ialah ketinggian peribadi. a) Huraikan amalan-amalan yang boleh menggambarkan seseorang penjawat awam itu tinggi peribadinya. b) Jelaskan langkah-langkah yang wajar diambil untuk menjadikan anggota organisasi anda tinggi peribadinya.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5

1

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

1.0

Pendahuluan

Perkhidmatan Awam merupakan satu institusi yang utama dan penting dalam sesebuah negara. Ia amat perlu bagi memelihara hubungan keluarga, sosial dan menjamin kehidupan seluruh negara. Sesebuah kerajaan yang memerintah adalah bertanggungjawab menggubal dasar-dasar dan peraturan-peraturan yang difikirkan perlu untuk negara mencapai matlamat ekonomi dan sosial yang dirancang.

Setiap negara mempunyai hasrat supaya sistem pentadbirannya mencapai satu tahap yang tinggi dan mempunyai imej yang bersih serta dapat mendukung pembangunan negara ke arah peningkatan kualiti kehidupan rakyatnya. Hasrat inilah yang diharapkan oleh Kerajaan Malaysia yang berasaskan kepada kesedaran bahawa peranan Perkhidmatan Awam adalah amat penting dalam membantu usaha-usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berasaskan kepada nilai-nilai murni sejagat. Penjawat Perkhidmatan Awam perlulah menghayati dan menanam sikap-sikap dan nilai-nilai yang positif agar ia menjadi teras atau tunggak kepada keperibadian atau tatakelakuan anggota Perkhidmatan Awam.

Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan agar nilai-nilai murni dan etika kerja yang baik dapat diterapkan di kalangan anggota perkhidmatan Awam. Secara ringkas, nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam terkandung dalam institusi utama masyarakat iaitu agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran masyarakat yang merupakan asas rasional bagi Perkhidmatan awam yang berkesan di negara ini. Nilai-nilai dan etika
KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 2

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

Perkhidmatan Awam pada hakikatnya dicedok daripada intipati pegangan iman sesebuah masyarakat yang mengawal kehidupan masyarakat itu. Sumber-sumber nilai ini terdapat di dalam agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran yang merupakan kebudayaan masyarakat tersebut. Warisan nilai-nilai sesebuah negara dapat dilihat daripada nilai-nilai dan etika yang sentiasa disebut oleh pemimpin negara.

Beberapa dasar atau pekeliling telah dikeluarkan oleh dengan tujuan agar nilai dan etika perkhidmatan awam dapat dihayati seperti Teras Perkhidmatan Awam, Tonggak 12 Perkhidmatan Awam, Dasar Pandang ke Timur, Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Pentadbiran, Kepimpinan melalui teladan, Gerakan Budaya Kerja Cemerlang, Pengurusan Kualiti dan Anugerah Kualiti dan Konsep Perkhidmatan Cemerlang

Tujuan Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam ialah untuk meninggikan mutu perkhidmatan awam, memelihara kepercayaan awam, memupuk tanggungjawab bersama, mewujudkan suasana sihat dan cekap, mengeratkan hubungan sesama kakitangan, membentuk sikap dan pembawaan yang bersesuaian dengan Rukun Negara. Selain itu, nilai atau etika Perkhidmatan Awam amat diperlukan kerana permintaan perkhidmatan awam meningkat, curiga atas kemampuan perkhidmatan awam, azam kerajaan untuk meningkatkan imej dan mutu perkhidmatan awam dan faktor lain termasuk persaingan globalisasi, ancaman keselamatan, kemerosotan ekonomi, dan gejala sosial.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5

3

Definisi Etika Etika berasal daripada perkataan Greek µEthos¶ yang bermaksud µadat¶ atau µcara hidup¶ Ia juga bermaksud satu set peraturan tingkah laku spt kod etika perguruan. ikhlas dalam perkhidmatan awam. Nilai Murni adalah seperti adil dalam perlantikan. tekun dalam perkhidmatan awam dan berdisplin dalam perkhidmatan awam. etika perubatan dan lain . Nilai seseorang akan memperlihatkan kecenderungannya dalam melakukan sesuatu. Di dalam perkhidmatan awam. dedikasi dalam perkhidmatan awam. etika dan juga moral. Nilai dibentuk pada asanya oleh tradisi keagamaan sedangkan norma pula dibentuk pada asasnya oleh keperluan-keperluan dalam kegiatan hidup berkelompok´ Y. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 4 .TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Apakah yang dimaksudkan sebagai Nilai? ³«Oleh kerana itu. amanah dalam menjalankan tugas.Bhg Tan Sri Dato¶ Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (Tahun) Nilai ialah pegangan yang mendorong seseorang atau organisasi untuk bertindak dan merangka tanggapan yang membentuk dan mempengaruhi tingkahlaku. bertanggungjawab dalam memberi khidmat.lain.sementara norma memperlihatkan ketentuan-ketentuan dan tangunggjawabtanggungjawab sosial. budaya. nilai secara relatifnya merupakan rangka keutamaan dalam membentuk pilihan yang kekal yang membentuk dan mempengaruhi perilaku semulajadi individu. agama. Nilai boleh dikategorikan seperti berikut iaitu.

Selain itu. kesabaran (patience). kesopanan (politeness). kemaafan (forgiveness). bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara. berusaha mengikis sikap pentingkan diri. etika yang perlu ada adalah seperti kejujuran (honesty). simpati (sympathy) dan empati (empathy). keberanian (courage). menghadiri seminar atau bengkel dan mengatasi kelemahan diri sendiri selain menyumbang kepada meningkatkan mutu perkhidmatan jabatan. hukumanhukuman. kebenaran (veracity). keadilan (justice). ketenteraman (peacefulness). Dalam pentadbiran. pembacaan. tingkahlaku atau kelakuan bagi sesuatu kumpulan atau organisasi.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Manakala. The Oxford English Dictionary mentakrifkan etika sebagai ilmu berkaitan dengan dasar-dasar akhlak atau moral atau sistem dasar-dasar akhlak. Di dalam Etika Perkhidmatan Awam (1979) Teras Perkhidmatan Awam (Perkhidmatan Cemerlang) telah menggariskan beberapa panduan kepada penjawat awam untuk dijadikan satu aras dalam menjalankan perkhidmatan dengan lebih cemerlang iaitu bekerja dengan penuh tanggungjawab. bersama membenteras kelamahan serta musuh dan berpegang teguh kepada ajaran agama Setiap penjawat awam perlu meningkatkan mutu perkhidmatan dengan kemahiran menerusi latihan. mudah didampingi (accessibility). penjawat awam juga seharusnya memupuk sikap kreatif dalam kerjaya KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 5 . berkhidmat dengan muhibah. Perkataan akhlak (moral) itu sendiri ditakrifkan sebagai perilaku yang baik dan tidak baik atau yang membezakan di antara yang baik dan buruk.

Selain itu. meninggikan taraf hidup rakyat dengan melibatkan golongan tersebut dalam aktiviti pembangunan dan juga memahami dasar-dasar kerajaan. Penjawat awam juga harus bekerja dengan penuh tanggungjawab dengan menghayati spesifikasi kerja serta sumbangan tenaga yang lebih dalam menjalankan tugas bagi mencapai tingkat seoptima yang mungkin. penjawat awam semestinya menepati janji seperti yang telah diikrarkan serta dapat menyelesaikan masalah dengan cepat meskipun tanpa arahan daripada pihak atasan. menyedarkan rakyat tentang pembangunan. Menyedari tentang keunikan Malaysia sebagai Negara yang berbilang kaum. Dalam menjalankan tugasan juga. penjawat awam mesti berkomunikasi dengan berkesan dan memberi peluang bertanya. Di samping itu. kita perlu berusaha mengikis sikap pentingkan diri serta menghapuskan sifat sombong atau bongkak. Adalah perlu untuk kita memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara dengan membimbing rakyat di mana yang bersesuaian. Aspirasi 1Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Berbahagia Dato¶ Sri Najib Tun Razak.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) dengan mencari pembaharuan atau pemodenan dalam sistem kerja dan pengurusan. bertimbang rasa. Sebagai penjawat awam yang cemerlang dalam tugasnya. kita KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 6 . sebagai penjawat awam juga kita perlu bijak mengawal perasaan misalnya sabar. maka amatlah perlu kepada memupuk nilai toleransi dan menjalin muhibah tanpa mengira masa samada di tempat kerja atau sebaliknya. selalu senyum. penjawat awam perlu menggunakan kuasa dan wang dengan saksama dan cermat serta tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. beri layanan mesra tanpa pilih kasih dan yang paling penting adalah cekal dalam menghadapi cabaran. Selain itu. Perdana Menteri Malaysia ke 6 menjadi pemangkin kepada pemupukan nilai-nilai yang telah dinyatakan tadi. Justeru itu.

di dalam organisasinya dan di dalam masyarakat umum. 2. Tidak dapat dinafikan bahawa pengalaman hidup biasanya juga dikira sebagai membina watak. sikap. dadah. penyalahgunaan serta penyeludupan dadah. pelampau.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) perlu melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarela untuk membantu rakyat. subversif. pemerdagangan manusia dan lain-lain. dan lain-lain. Walau bagaimanapun. kejahilan. pentadbiran yang cekap belum tentu boleh dianggap sebagai pentadbiran yang bersih jika amalan rasuah dan penyelewengan kuasa terus bermaharajalela. Amalan negatif ini akan menjadi barah dalam pentadbiran negara jika tiada langkah ± langkah drastik dijalankan. Sikap yang positif dan terbuka membantu seseorang meningkatkan peribadinya ke tahap yang lebih tinggi. Maka tugas penjawat awamlah yang diperlukan untuk membersih pentadbiran negara bukan sahaja daripada rasuah bahkan juga membanteras kemiskinan. perilaku dan gaya pembawaan diri dalam pergaulan sesama manusia. penjawat awam haruslah berpegang teguh kepada ajaran agama. Perilaku atau pekerti yang penuh adab dan sopan santun turut mewarnakan KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 7 . Namun watak sahaja tidak cukup untuk membentuk keperibadian yang baik.0 Definisi Konsep Peribadi seseorang ialah ³the total personality´ di mana ianya berkaitan antara watak. rasuah. Dengan penerapan agama yang menyeluruh maka kita dapat menghindarkan diri dari terlibat dalam pelbagai kegiatan tidak bermoral seperti jenayah. baik di rumahnya sendiri. Oleh sebab itu. Penerapan nilai-nilai murni yang kukuh ini menjadi perisai untuk menghadapi segala rintangan pada masa hadapan.

bersikap belas kasihan tetapi tegas. Ketinggian peribadinya akan dilihat sebagai contoh seseorang yang berjiwa besar dan berakhlak tinggi.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) peribadi. dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 8 . Menurut Imam Al ±Ghazali ´Buruk laku itu menambah buruknya amalan. adalah penting untuk kita ketahui bagaimanakah pengamalan nilai dan etika dalam melaksanakan tugas kita agar berupaya melahirkan generasi modal insan berkualiti yang bertaraf minda kelas pertama. selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya. setiap manusia dianugerahkan dengan sifat-sifat dan nilai-nilai mulia yang menjadi pegangan setiap manusia secara fitrah dan semulajadi.´ Sebagai pensyarah di zaman serba mencabar ini. gaya yang segak. Oleh itu. kemas dan bersih menambahkan lagi hiasan luaran peribadi. kuat disiplin diri dan pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Kerajaan sedar akan kepentingan nilai-nilai integriti perlu diterapkan secara holistik di kalangan rakyat khususnya kakitangan awam di negara kita. Dari sudut sifat dalaman pula seseorang itu perlu tenang. Selain itu.sebagai mana cuka merosakkan madu. beramah mesra. Keperluan terhadap nilai dan etika sebagai salah satu cabang nilai dalam kehidupan manusia bermula selaras dengan martabat manusia yang diutuskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Pendidikan adalah merupakan salah satu komponen yang penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang berintegriti. bermoral dan beretika.

Keutamaan kesabaran (Virtue of patience) 11. Kebijaksanaan berhemat (Wisdom of economy) 10.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Tonggak 12 (Twelve Pillars) Tonggak 12 (Twelve Pillars) terdiri daripada dua belas tonggak yang perlu diamalkan oleh semua peringkat kakitangan awam di semua peringkat organisasi. Ketekunan membawa kejayaan (Success of perseaverance) 3. contoh-contoh nilai dan etika serta amalan-amalan baik yang perlu diamalkan dan amalan-amalan negatif yang perlu ditinggalkan. Ianya mengemukakan panduan-panduan. Kekuatan sifat baik hati (Value of kindness) 7. Menghargai Masa (Value of time) 2. Ketinggian peribadi (Worth of Character) 6. Kewajipan menjalankan tugas (Obligation of duty) 9. Antara amalan-amalan yang perlu diamalkan ialah:1. Kemuliaan kesederhanaan (Dignity of simplicity) 5. Pengaruh teladan (Influence of examples) 8. Nikmat mencipta (Joy of originating) KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 9 . Peningkatan bakat (Improvement of talent) 12. Keseronokan bekerja (Pleasure of working) 4.

manis dan menyenangkan. Keteguhan iman dan bertakwa dalam setiap tindakan Seorang penjawat awam yang mempunyai ketinggian peribadi boleh dilihat melalui teguhnya keimanan dan dia sorang yang bertakwa dalam setiap tindakan.1.0 Amalan-amalan yang boleh menggambarkan seseorang penjawat awam itu mempunyai ketinggian peribadi 3.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Rajah di bawah menunjukkan Tonggak Dua Belas (Twelve Pillars) MENGHARG AI MASA NIKMAT MENCIPTA KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN PENINGKATAN BAKAT KESERONOKAN BEKERJA KEUTAMAAN KESABARAN TONGGAK DUA BELAS KEMULIAAN KESEDERHANA AN KEBIJAK SANAAN BEKHIDMAT KETINGGI AN PERIBADI KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS PENGARUH TELADAN KEKUATAN SIFAT BAIK HATI 3. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 10 . Dia juga cenderong ke arah kebaikan dan menggalakkannya serta peka kepada kejahatan dan mencegahnya. Ini dapat dilihat melalui air mukanya yang jernih. bersih.

seseorang penjawat awam yang ikhlas tidak akan mudah melatah dengan teguran. Ia biasanya dikaitkan dengan naluri semula jadi manusia yang menjadi asas budi pekerti umum. Sebuah hadis Rasulullah berbunyi:´Ikhlaslah terhadap agamamu. Bersifat ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab Ikhlas pula dikaitkan dengan niat atau dorongan di dalam melakukan sesuatu. kritikan.Maidah :1 3. Di samping itu. dia juga seorang yang menyempurnakan tugas dengan amanah di mana tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pihak atasan. Dia juga tidak merasa megah dengan pujian dan sanjungan kerana mengetahui bahawa teguran adalah peringatan ke KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 11 . bangkangan dan pertentangan pendapat. kita perlulah menunaikan tanggungjawab dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Sepertimana di dalam firmanNya ³Wahai orang yang beriman. Amanah di sini dikhususkan kepada konsep berpegang teguh dengan janji sama ada nyata atau tersirat. setiap kita adalah dibebankan dengan tanggungjawab sebagai kahlifah di muka bumi untuk memimpin dan menunjukkan contoh yang baik.3. sempurnakanlah janjimu´ Al. cukup bagimu amalan yang sedikit´ Di samping itu. Kita semua hanyalah khalifah atau pemegang amanah yang diamanahkan dengan harta tertentu dan ianya hanya bersifat sementara.2. Jadi kita perlu melaksanakan amanah ini dengan baik.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. nilai faedah atau pahala yang diperolehi dari satu amalan yang baik akan berlipat ganda jika dilakukan dengan penuh ikhlas. apabila diberikan amanah oleh rakan atau sesama insan. Menurut perspektif Islam. Menyempurnakan tugas dengan amanah Amanah adalah satu konsep yang luas meliputi sikap bertanggungjawab terhadap Allah dan sesama manusia. Selain itu. Di dalam konsep amanah sesama manusia.

baik. Seseorang yang adil selalu bersedia mengakui kesilapannya dan bersedia memaafkan kesilapan orang lain. sentiasa bijaksana dalam percakapan. mengajak kepada kebaikan. tidak berlebih-lebihan. Orang yang berilmu selalu menjaga lidahnya untuk menuturkan perkara yang benar. percanggahan kepentingan dianggap KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 12 .5. jika berperanan sebagai seorang ketua. tidak memuji diri dan selalu memberi nasihat yang baik dengan ikhlas. Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan Selain itu. berbohong dan sebagainya. dan juga bersedia mempelajari teknik-teknik baru dalam 3.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) arah kesempurnaan peribadinya dan pujian adalah amaran supaya dia mengawasi keikhlasannya. serta melaksanakan sesuatu tugas dalam tempoh yang ditetapkan tanpa mengira waktu sama ada di pejabat atau selepas waktu pejabat. Berilmu dan berpengetahuan luas Seseorang penjawat awam yang mencintai ilmu dan berpengetahuan luas akan selalu menyebarkan kebaikan.4. tidak mencerca. 3. tidak memilih-milih kerja dan melakukan apa saja tugas yang telah diberikan. Dari sudut tatatertib pekerjaan. dia selalu mengiktiraf kebaikan dan kelebihan orang lain dengan memberi peluang untuk meningkatkan kerjayanya. Ciri-ciri pekerja yang ikhlas antaranya ialah dia tidak menunjuk-nunjuk dalam melaksanakan tugas kepada ketuanya. Orang yang berilmu sentiasa berusaha untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan untuk pembangunan diri (self-development) pekerjaannya.

Bila dia memuji dia ikhlas dengan pujiannya dan apabila dia menegur atau memarahi tidak di depan kakitangan yang lain. dia akan memberi kepada yang berhak. kebaikan dan keadilan walaupun terpaksa menghadapi risiko yang tinggi. dia melakukannya secara sopan dan bijaksana. Bertimbang rasa tetapi tegas Seorang penjawat awam yang tegas dan berani tidak teragak-agak mempertahankan kebenaran. Namun begitu.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) sebagai salah satu kesalahan oleh majikan apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan semasa bertugas atau memegang jawatan tertentu untuk kepentingan sendiri. seorang penjawat awam adalah seorang yang sentiasa menjaga maruah diri dan orang lain. 3. Islam tidak membenarkan sama sekali hukuman dikenakan tanpa pembuktian kukuh. Di samping itu. Sebagai penjawat awam.6. bagi memastikan keadilan dilaksanakan. berani menilai diri sendiri dan orang lain secara bijaksana. dia juga mestilah seorang bertimbang rasa dan sentiasa sensitif terhadap kebajikan orang di bawah jagaannya akan melakukan sesuatu tanpa disuruh asal sahaja beliau sedar bahawa sesuatu itu perlu diambil tindakan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 13 . kita perlu melihat sejauh mana sebarang pertuduhan atau sabitan kepada tahap menyalahi kepentingan sebelum memutuskan bahawa seseorang telah melakukan satu kesalahan. Selain dari membuktikan sabitan tuduhan. perkara penting yang sering diabaikan ialah seberat mana tindakan tersebut berbanding salahguna yang dilakukan iaitu sama rata dan tidak memihak. Walaupun begitu. Selain itu.

pemikiran dan tindakan) Berada di dalam lingkungan kerjaya sebagai penjawat awam. Sebagai seorang penjawat awam. kita tidak dapat lari daripada kekemasan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. masyarakat dapat menilai imej yang ditonjolkan.10. Hal ini kerana. Sekiranya berbicara mengenai disiplin pemakaian. Bekerjasama dan saling hormat-menghormati Amalan bekerjasama di antara para penjawat awam dan sikap saling hormat menghormati dapat melancarkan urusan kerja seharian. para penjawat awam perlu mengikuti etika pemakaian yang ditetapkan. Bersopan santun serta sederhana dalam setiap perbuatan Di samping itu. melalui kekemasan berpakaian. 3. 3. Bukan sahaja kekemasan dari segi berpakaian bahkan perlu mementingkan kekemasan kerja. Sifat-sifat murni ini memang nampak mudah dikatakan tetapi sebenarnya sukar untuk dipraktikkan jika masing-masing enggan bertoleransi dan mempunyai sifat iri antara satu sama lain.9. memahami adab bila berhadapan dengan orang yang lebih tua atau berpangkat lebih tinggi daripadanya. Oleh itu.7. kita perlu mendidik sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri melalui pengorbanan.8. 3. seorang yang bersopan santun dan berakhlak mulia. budaya kerjasama KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 14 . Kemas luaran/tindakan ( dalam pakaian. Sedia berkorban Tidak dapat dinafikan bahawa sifat pengorbanan demi menjaga nama baik organisasi dan juga masyarakat adalah satu amalan mulia. Dia akan faham peranan dan kedudukannya dan dengan itu tidak segan silu untuk menunjukkan perasaan hormat melalui tingkah laku yang sesuai dan sederhana dalam kelakuannya.

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) dan hormat menghormati menjadi tonggak utama dalam mencapai kualiti di dalam perkhidmatan. sikap menyebarkan kebaikan atau kebajikan makin terpinggir. bersopan santun dan berhemah tinggi. golongan yang berjawatan atau berkuasa masing-masing hanya mementingkan keuntungan peribadi. Bersifat penyayang Sifat penyayang merupakan salah satu ciri-ciri kemanusiaan yang perlu wujud dalam diri seorang penjawat awam. 3.11. Maka. 3. maka ianya merupakan satu kelebihan kepada individu yang berkhidmat sebagai penjawat awam. segala tekanan yang dihadapi dalam kerjaya dapat diatasi. para penjawat awam seharusnya berlumba-lumba membuat kebajikan dan membantu mereka yang berada di dalam kesusahan misalnya membantu golongan awam yang tidak mempunyai penempatan yang tetap mahupun golongan berpendapatan rendah. Berlumba-lumba utk membuat kebajikan Di dalam zaman yang serba mencabar dan bersifat material ini. Dari situ jugalah dapat mengukur sejauh mana keteguhan peribadi kita dalam menghadapi sesuatu cabaran. hormat menghormati. Namun.12. Dengan kesabaran. sifat sabar merupakan satu nilai murni yang sukar untuk dipraktikkan apatah lagi jika berada di dalam tekanan. Natijahnya. Melalui sifat penyayang dapat melahirkan individu yang bertoleransi. 3. Bersifat sabar dan teguh menghadapi cabaran Sebagai seorang manusia. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 15 .13. sekiranya memiliki kesabaran yang tinggi.

14. Dengan cara ini. perlu untuk menghindari sifat hasad dengki sesama penjawat awam. Amalan ini juga harus dipraktikkan di dalam perkhidmatan di mana para penjawat awam perlulah sentiasa bersyukur dan menghargai setiap kebaikan yang diterima samada daripada Allah s.t.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.w. Dengan cara ini segala urusan dapat dilaksanakan secara telus dan cepat.15. kerana memberi kenikmatan setiap hari.16. Taat setia yang tinggi menunjukkan individu tersebut dapat dipercayai untuk memberi khidmat sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Berani dan berpendirian teguh Bersikap berani untuk menyuarakan pandangan dan juga berpendirian teguh membuat keputusan yang diyakini benar adalah satu sikap berintegriti tinggi yang perlu ada dalam diri seseorang penjawat awam. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 16 . 3. 3.t. maka dapat melahirkan penjawat awam yang berintegriti dan rasional. Taat setia dan patuh kpd arahan Perkara penting yang perlu ada dalam diri penjawat awam adalah sikap taat dan patuh kepada arahan yang diberi oleh pihak atasan.w. 3. Bersyukur dan menghargai kebaikan Sebagai Muslim rasa bersyukur adalah manifestasi kepada ucapan terima kasih kepada Allah s. dan juga sesama manusia. Bersih daripada sifat dengki Sebagai seorang penjawat awam yang bersifat professional.17.

Melalui sikap kebertanggungjawaban dan sikap sedia berbakti menjadi intipati yang berguna untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. Bertanggungjawab dan sedia berbakti Akauntabiliti menjadi unsur yang paling penting untuk mengukur sejauhmana seseorang penjawat awam cekap dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. 3. Cergas dan cekap dalam menjalankan tugas Para penjawat awam harus cergas dan cekap dalam memikul tugas yang diamanahkan oleh kerajaan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. Melalui cara ini maka dapat membuat pemantauan atau senarai semak untuk masa akan datang. Dengan cara inilah masyarakat akan memandang tinggi ataupun menghormati para penjawat awam. Jimat cermat dalam segala aspek Amalan berjimat cermat di dalam setiap aspek harus diamalkan setiap masa. Melalui budaya jimat cermat dapat mengukuhkan lagi ekonomi Negara yang berada di dalam keadaan berisiko. Tertib dan baik budi bicara Tatakelakuan yang tertib dan baik budi bicara adalah sahsiah yang terpuji yang seharusnya ada pada semua penjawat awam.18. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 17 . Saranan Perdana Menteri untuk mengurangkan majlis-majlis keraian yang bersifat mewah adalah satu langkah permulaan yang baik. 3.19. 3. Dengan cara ini para penjawat awam tidak akan sewenang-wenangnya membuat pembaziran yang terarah kepada unsur peribadi.20.21.

Dia sepatutnya menyatakan perkara-perkara yang tidak memuaskan itu untuk diperbaiki secara berhemah. Amalan-amalan negatif yang perlu dihindari oleh seseorang penjawat awam yang dalam membentuk ketinggian peribadi.0. Antara amalan-amalan negatif yang perlu dihindari oleh setiap penjawat awam adalah seperti berikut:4. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 18 . kuasa dan kemudahan untuk memuaskan keperluan peribadi. 4.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. Kekuatan mental adalah perlu untuk menjadi lebih cekap meskipun terpaksa menghadapi rintangan dari pelbagai sumber yang ada. Cekal menghadapi cabaran Tidak dapat dinafikan bahawa dalam kerjaya sebagai seorang penjawat awam adalah menjadi keuntamaan untuk sentiasa cekal menghadapi cabaran. Tamak dalam mengejar pangkat dan kedudukan Penjawat awam yang menggunakan kedudukan. Pemarah dan tidak sabar Pegawai yang perengus dan pemarah akan bertindak secara membuta tuli misalnya melemparkan fail kerana kerja-kerja yang diarah tidak memuaskan hatinya.2. misalnya membaiki atau membesar bilik pejabat mengikut selera peribadi.1.22. 4.

Integriti perkhidmatan awam akan tergugat secara serius. Dengan itu.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4.3. Kes perniagaan dan kos hidup akan meningkat kerana kelambatan atau penyelewengan harga akibat daripada rasuah. walaupun merekalah yang paling memerlukan bantuan dan petolongan 4. Tanggapan ini sebenarnya menyentuh kebanyakan jabatan-jabatan kerajaan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 19 . akan terus meningkat dan akhirnya akan melumpuhkan harapan rakyat terhadap perkhidmatan awam. Gejala rasuah jika tidak di tangani dengan berkesan. Kakitangan kerajaan akan dipandang serong. kegiatan rasuah juga akan membawa µripple effect¶ atau kesan yang merebak kepada ekonomi dan kesejahteraan negara. Selain aspek moral. Jika tidak. Kecenderungan ini masih wujud pada hari ini bahkan berleluasa. Ini disebabkan orang ramai cenderung mengaitkan perkhidmatan awam yang mempunyai kuasa pentadiran dan penguatkuasaan undang-undang mudah melakukan rasuah.4. Bersikap birokratik dan autokratik dalam membuat keputusan Apabila seseorang itu terlalu bersikap birokratik dan autokratik. Kualiti infrastruktur. mungkin timbul krisis kepercayaan dalam perkhidmatan awam. Masyarakat miskin ditindas kerana tidak cukup wang kopi. barangan atau perkhidmatan terjejas kerana sebahagian kos diambil oleh rasuah. dia akan menjuruskan kepada kekejaman dan kezaliman sepertimana setiap keputusan mesti mengikut peraturan rasmi walaupun tidak bersesuaian atau semua keputusan mesti dibuat oleh seseorang tertentu walaupun hanya perkara rutin. Amalan rasuah Imej perkhidmatan awam juga dicemari gejala rasuah. tanggapan dan persepsi ini perlu dilenyapkan. walaupun ada yang tidak pernah meminta atau menerima rasuah.

Tidak ambil berat Sikap tidak mengambil berat akan menyebabkan penjawat awam kekal berada di takuk lama. Tidak berdisiplin Antara amalan negatif yang menunjukkan sikap tidak berdisiplin ialah mengambil keputusan pada masa yang tidak sesuai untuk kepentingan diri sendiri. 4. dia perlu meluaskan pandangan dan mencuba sesuatu yang baru menunjukkan sikap ingin maju. Bersikap sambil lewa dan budaya ³tak apa´ membuatkan para penjawat awam masih gagal memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di luar sana. 4.8. Oleh itu. Oleh itu. Ini kerana ianya memburukkan perhubungan sesama manusia. Ini akan menyebabkan kerugian dari segi keteguhan peribadi kerana sentiasa dalam keadaan takut dan risau. rugi harta benda kerana berbelanja benda-benda yang tidak perlu.5.6. setiap KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 20 . Percaya perkara tahyul Percaya perkara tahyul akan merugikan bahkan membawa kepada syirik. 4. Bersungguh-sungguh mempertahankan kelemahan dan keburukan diri Seseorang yang berdegil tidak mahu mengubah cara membuat sesuatu tidak akan maju kerana dia sentiasa berada pada tahap yang sama.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. Kita akan kerugian masa kerana sentiasa bergantung kepada untung nasib.9. Suka mengintip salah silap orang lain Mengintip kesilapan orang lain adalah merupakan satu amalan yang buruk. 4. Ini bererti kita selalu was-was dan ianya adalah dilarang dalam agama.7.

matlamat yang kita harus perjuangkan ialah untuk memperbaiki kelemahan . Kelemahan-kelemahan ini walaupun tidak berleluasa pada peringkat ini. etika dan kebebasan dari rasuah. ianya tidak boleh dibiarkan berlarutan. terkenal dengan proses yang mengambil masa begitu lama hingga bertahun tahun meskipun semua syarat telah dipenuhi. serta tidak cekap dan tidak professional dalam menjalankan tugas. tetapi ia juga berasaskan kenyataan semasa. 4. tidak responsif kepada keperluan rakyat. lembab. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 21 . Boleh dikatakakan ramai rakyat yang pernah mengalami layanan kurang memuaskan daripada kakitangan kerajaan. Dengan itu. Persepsi negatif ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh prejudis lama. Walaupun beberapa langkah telah diambil. Rakyat akan mundur dan menderita dan penjawat am tidak terkecuali dalam menanggung kesusahan.kelemahan kita. Urusan tanah dan pembinaan misalnya. perkhidmatan awan masih dianggap birokratik. menangani cabaran yang dihadapi dan menjadikan perkhidmatan awam malaysia sebuah perkhidmatan yang bertaraf dunia. Hal ini akan menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) pekerja tidak boleh membincangkan hal-hal peribadi pada waktu bermain di padang. Lembab dan malas berusaha Kelemahan ketara ialah imej negatif perkhidmatan awam yang dipegang sebahagian rakyat. produktiviti serta efisiensi. Bertaraf dunia yang dimaksudkan adalah mencakupi keperluan pelanggan dengan khidmat cemerlang. tidak mesra. di majlis-majlis rasmi atau tidak rasmi.10.

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. perlulah menilai kesan-akibat yang kemungkinan berlaku KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 22 . Sebelum membuat keputusan. 4. 4. Tiada prinsip ( pendirian tidak tetap) Sebagai seorang penjawat awam. Selalu berpura-pura dalam tindakan Sikap berpura-pura dalam tindakan atau hipokrit boleh menyebabkan masyarakat memandang serong kepada anggota penjawat awam.11.13. Soal pendirian dalam kerjaya perlulah ditetapkan dan tidak bersikap seperti resmi lalang.12. Gopoh dalam bertindak Setiap tindakan yang diambil perlulah dilakukan secara berhemah dan berhati-hati. Jika seseorang anggota penjawat awam tidak mempunyai prinsip dan pendirian tidak tetap menyebabkan imejnya akan merudum di mata masyarakat dan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain untuk kepentingan sendiri. Kemungkinan besar anggota tidak akan merasa kepuasan dalam kerjaya. Jika perkhidmatan yang diberi hanya untuk menunjuk-nunjuk semata-mata dan tidak ikhlas menyebabkan kebaikan kita tidak dinilai secara spiritual. 4. Sikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk akan menyebabkan mereka dinilai secara negatif bukan sahaja oleh masyarakat bahkan juga di kalangan rakan sejawat.14. anggota perlu bersikap tegas terutama dalam soal prinsip. Bersikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk Seorang anggota penjawat awam perlu bersikap merendah diri dan mesra dengan masyarakat.

17.18.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) disebabkan oleh keputusan tersebut. Mungkir janji Sikap paling negatif yang tidak boleh sesekali diamalkan oleh anggota penjawat awam adalah mungkir janji. 4. Tidak wajar mengkhianati amanah yang diberi kerana ianya akan menjejaskan integriti anggota itu sendiri dan sekaligus jabatan. Sifat ini sejajar dengan dasar awam yang diperkenalkan oleh kerajaan iaitu bersih. Khianat dalam melaksanakan tugas Pengkhianatan adalah satu sifat yang paling keji dan tidak patut wujud dalam diri seorang anggota penjawat awam. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 23 . Masyarakat akan memandang serong dan prejudis terhadap sikap buruk tersebut. Sikap gopoh hanya memakan diri sendiri dan menyebabkan tindakan yang diambil akan menemui kegagalan. Tidak boleh dipercayai dan tidak amanah Sebagai seorang penjawat awam. Sikap ini boleh menyebabkan imej anggota terjejas dan sekali gus memberi impak kepada jabatan. 4. sifat amanah dan boleh dipercayai menjadi satu kemestian dalam keperibadian anggota. Berdendam serta hasad dengki Sikap dendam dan hasad dengki menjadi punca kepada perpecahan di kalangan anggota penjawat awam. 4. 4. Dasar ini sekaligus mewujudkan etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru di mana meningkatkan hasil dan mutu kerja. cekap dan amanah.16. Sikap buruk ini akan memakan diri sendiri dan akhirnya mencemarkan integriti jabatan itu sendiri.15.

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. iaitu: ³Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat.t.19. Memfitnah orang lain Seorang penjawat yang tidak berketinggian peribadi sentiasa tuduh menuduh tanpa mencari punca sebenar. Sikap buruk ini akan memecahbelahkan perpaduan di kalangan anggota penjawat awam.w. maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.´ (Al-Buruuj: 10) KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 24 . Dalam perspektif Islam sendiri turut menyatakan secara tegas tentang bahaya fitnah yang diibaratkan lebih dahsyat dari membunuh. Ianya berketepatan dengan maksud firman Allah s.

Usaha yang dapat memupuk dan mengekal keperibadian tinggi di kalangan anggota penjawat awam adalah seperti penyertaan dalam kem-kem motivasi dan ceramah.0.1 Kem Motivasi dan ceramah Maksud motivasi adalah motivasi adalah dorongan untuk mengubah sikap mental manusia. kerana apabila sikap bertukar maka bertukarlah tindakan manusia. sesungguhnya allah mengasihani seseorang yang melakukan sesuatu kerja dengan tekun dan yang paling baik (maksud hadith) sebagai kakitangan awam. Langkah-langkah yang wajar diambil untuk menjadikan anggota organisasi anda tinggi peribadinya. Dalam era globalisasi dan liberalisasi. modal insan dan penggunaan teknologi. Mereka perlu berfikir secara strategik dan mampu bertindak sejajar dengan situasi semasa bagi memenuhi aspirasi Negara. Pelbagai langkah yang dapat dipraktikkan untuk melahirkan anggota penjawat awam yang cemerlang dengan mengambilkira pelbagai jenis factor misalnya keupayaan organisasi. Oleh itu. penerapan nilai-nilai keagamaan atau spiritual dan mewujudkan budaya kepimpinan melalui teladan. Sistem Perkhidmatan Awam Malaysia menghadapi cabaran-cabaran yang bukan sahaja untuk mengekalkan kecemerlangan tetapi juga perlu mempunyai daya tahan yang tinggi demi mencipta kegemilangan sebagai pembolehubah wawasan Negara. perlulah diterapkan KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 25 .TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. pemberian anugerah pekerja cemerlang. Setiap anggota penjawat awam hendaklah berperibadi atau memiliki sahsiah yang cemerlang kerana di tangan mereka terletaknya masa depan Negara dan masyarakat. 5. setiap anggota penjawat awam hendaklah memupuk minda dan sikap inginkan kecemerlangan.

mementingkan disiplin. kualiti kerja yang lebih dari kualiti biasa dan juga sentiasa ingatkan Tuhan. Dari situ juga dapat meningkatkan keperibadian anggota penjawat awam untuk terus mengamalkan sikap-sikap positif seperti yang dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa ciri-ciri wajib yang perlu ada sebelum diiktiraf sebagai pekerja cemerlang antaranya ialah kerja dianggap sebagai hobi. prihatin. menghormati serta bersangka baik kepada rakan sekerja. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 26 . Ceramah yang diadakan dari masa ke semasa adalah sebagai satu kaedah untuk memotivasikan anggota penjawat awam untuk terus beristiqamah membentuk keperibadian yang cemerlang dalam diri masing-masing. 5. Mereka juga yakin bahawa dengan anugerah yang diperolehi menunjukkan segala usaha mereka selama ini adalah berbaloi. Begitu juga dengan anggota penjawat awam di mana mereka akan terasa dihargai apabila terpilih sebagai pekerja cemerlang. dan kata-kata perangsang. Anugerah pekerja cemerlang bukanlah hanya sebagai prestij semata-mata tetapi dinilai sebagai satu lonjakan untuk memberikan yang lebih baik dalam perkhidmatan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) perkara-pekara berikut seperti kepuasan kerja. penyayang. sentiasa bermotivasi. teladan. Untuk menjadi seorang pekerja cemerlang bukanlah suatu perkara yang mudah. beri perhatian. Elemen-elemen inilah yang menjadi resepi kepada setiap anggota penjawat awam untuk diiktirafkan sebagai pekerja cemerlang.2 Anugerah Pekerja Cemerlang Memang tidak dapat dinafikan bahawa setiap perbuatan atau hasil mempunyai ganjaran di hujungnya.

Dengan itu maka pembangunan Islam mesti menyediakan tenaga manusia dan barisan pelapis yang mencukupi untuk melaksanakan pembangunan yang cemerlang. Oleh kerana itu. Oleh sebab itulah maka dalam pembangunan Islam apa yang paling terserlah sekali ialah sistem latihan dan strategi penyediaan keupayaan manusia yang tersusun dan terancang dari aspek rohani dan jasmani. Sebagai manusia.3 Penerapan Nilai Agama atau Spiritual Masyarakat Islam percaya bahawa setiap amalan baik yang dilakukan ganjarannya adalah berupa kebaikan juga yakni syurga. Begitu juga sebagai penjawat awam adalah penting untuk mereka mengamalkan nilainilai murni seperti yang dilafazkan melalui ikrar penjawat awam termasuklah berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Bagi penganut Budha dan Hindu juga mempercayai hukum karma di mana kebaikan balasannya adalah kebaikan juga begitu juga sebaliknya.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. pembangunan sumber manusia menjadi fokus utama pembangunan Islam. Berjaya atau tidak pembangunan di dunia adalah bergantung kepada manusia. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 27 . Sekiranya aspekaspek ini diberi perhatian serius maka implikasinya akan lebih positif dan mampu melahirkan anggota penjawat awam yang mampan dan berdaya saing. Mereka juga akan lebih taat dan ikhlas dalam memberikan khidmat kepada masyarakat. anggota penjawat awam merupakan agen pembangunan yang utama di muka bumi ini. Sumber manusia menjadi penentu dan kayu ukur kepada keupayaan satu-satu pembangunan yang dibina. Dengan cara demikian dapat membentuk anggota penjawat awam yang berkeperibadian yang tinggi.

Nilai yang diterapkan dan diamalkan bersifat positif serta universal iaitu boleh diterima oleh semua bangsa dan agama sejajar dengan aspirasi 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Rasionalnya penerapan nilai murni kepimpinan melalui teladan ini bakal melahirkan anggota penjawat awam yang beridentiti dan disegani masyarakat. manakala pemimpin pula adalah bertanggungjawab dalam mengurus. Budaya kepimpinan melalui teladan juga adalah termasuk dalam salah satu dasar yang diterapkan di dalam dasar-dasar sosial dan etika kerja.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5.4 Mewujudkan Budaya Kerja Kepimpinan Melalui Teladan Menurut perspektif Islam. Maka dengan cara ini anggota penjawat awam yang masih baru dapat menjadikan rakan sejawat yang lebih senior sebagai role model di masa hadapan. Antara yang perlu dijaga oleh seseorang pemimpin ialah menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan mungkar dan menunaikan kewajipan syarak dan tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya dengan baik dan adil. kepimpinan merupakan sesuatu amanah yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 28 . mentadbir dan menjaga apa yang diamanahkan kepadanya.

memberi amanat yang mencabar.0. anggota penjawat awam mempunyai pelbagai panduan untuk melatih diri menjadi pekerja yang lebih baik. kepuasan kerja melalui kepuasan pelanggan. bersih. integriti merupakan ciri dalaman seseorang individu.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 6. tekun. bebas dari pengaruh yang memesongkan matlamat kerja. tidak mementingkan diri sendiri. perbincangan secara mingguan atau bulanan. menyalahgunakan kuasa & sebagainya. setia kepada kerja sebagai amanah. Rumusan Secara umumnya. menerima rasuah. integriti ini lebih kepada sifat profesionalisme seseorang kakitangan awam itu dalam melaksanakan kerja dengan penuh teliti. Bukan satu perkara yang mudah untuk mewujudkan anggota penjawat awam yang berintegriti. Segala panduan yang diterapkan perlulah diamalkan dan dijadikan sebagai satu cabaran untuk terus memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat. bersungguh-sungguh. Sifat individu antara lain jujur. Pelbagai kaedah yang boleh dilakukan untuk menggalakan amalan-amalan nilai dan etika secara berterusan misalnya dengan mewujudkan sudut Q. membentuk kelab pidato. cekap dan amanah dalam masa yang singkat. amanah. cinta kepada hasil kerja yang sempurna. mengadakan sikap bina sikap. Kesimpulannya. Untuk mencapai tujuan ini. ikhlas. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 29 . Dalam konteks perkhidmatan awam. patuh kepada peraturan. yakin diri. cemerlang dan berkualiti secara berterusan. para pemimpin di semua peringkat & lapisan mestilah mengutamakan tugas serta amanah yang dipertanggungjawabkan. ceramah berkala dan juga penerbitan bahan-bahan bacaan yang dapat dijadikan rujukan kepada semua anggota.

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Bibliografi Imam Ghazali dipetik daripada Kata-kata Bestari Kepimpinan (1984). Edisi Pelancaran PIN.pd http://sbmb.blogspot. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia. Pelan Integriti Nasional (2004).gov.my/knb/soalanlazim/nb_soalan_lazim.scribd.com/doc/19870863/Pelan-Integriti-Nasional-Pin http://www. Kamus Dewan (Edisi Keempat) (2007).pdf http://www.nsf/084459627731a4344825762e001256ec/acca24aa0 5a56adf48256e7e00036054?OpenDocument http://www.gov. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.my/perkhidmatan/notaPTKbaru/PIN/PELAN%20INTEGRITI%20N ASIONAL.gov.my/transfer/Ringkasan_Mengenai_Pelan_Integriti_Nasional.parlimen. Institut Tadbiran Awam (INTAN) Laman web: http://bersamayapeim. Tonggak Dua Belas (Penerapan Nilai.html http://aplikasi. Malaysia Kita: Panduan dan Rujukan Untuk Peperiksaan Am Kerajaan.my/ucapan.gov. Kuala Lumpur : Institut Integriti Nasional.aspx http://info.mohr.ilim.dbp.kpkt. Norma dan Etika Perkhidmatan) (2007).gov. International Law Book Services.php?option=com_content&task=view&id=155&Ite mid=67 KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 30 .com/2008/05/menunai-amanah-sebagai-khalifah.my/ILIM/index. Kerajaan Malaysia (2007).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful