TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2

)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

SOALAN Salah satu Tonggak Dua Belas untuk penjawat awam ialah ketinggian peribadi. a) Huraikan amalan-amalan yang boleh menggambarkan seseorang penjawat awam itu tinggi peribadinya. b) Jelaskan langkah-langkah yang wajar diambil untuk menjadikan anggota organisasi anda tinggi peribadinya.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5

1

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

1.0

Pendahuluan

Perkhidmatan Awam merupakan satu institusi yang utama dan penting dalam sesebuah negara. Ia amat perlu bagi memelihara hubungan keluarga, sosial dan menjamin kehidupan seluruh negara. Sesebuah kerajaan yang memerintah adalah bertanggungjawab menggubal dasar-dasar dan peraturan-peraturan yang difikirkan perlu untuk negara mencapai matlamat ekonomi dan sosial yang dirancang.

Setiap negara mempunyai hasrat supaya sistem pentadbirannya mencapai satu tahap yang tinggi dan mempunyai imej yang bersih serta dapat mendukung pembangunan negara ke arah peningkatan kualiti kehidupan rakyatnya. Hasrat inilah yang diharapkan oleh Kerajaan Malaysia yang berasaskan kepada kesedaran bahawa peranan Perkhidmatan Awam adalah amat penting dalam membantu usaha-usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berasaskan kepada nilai-nilai murni sejagat. Penjawat Perkhidmatan Awam perlulah menghayati dan menanam sikap-sikap dan nilai-nilai yang positif agar ia menjadi teras atau tunggak kepada keperibadian atau tatakelakuan anggota Perkhidmatan Awam.

Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan agar nilai-nilai murni dan etika kerja yang baik dapat diterapkan di kalangan anggota perkhidmatan Awam. Secara ringkas, nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam terkandung dalam institusi utama masyarakat iaitu agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran masyarakat yang merupakan asas rasional bagi Perkhidmatan awam yang berkesan di negara ini. Nilai-nilai dan etika
KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 2

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

Perkhidmatan Awam pada hakikatnya dicedok daripada intipati pegangan iman sesebuah masyarakat yang mengawal kehidupan masyarakat itu. Sumber-sumber nilai ini terdapat di dalam agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran yang merupakan kebudayaan masyarakat tersebut. Warisan nilai-nilai sesebuah negara dapat dilihat daripada nilai-nilai dan etika yang sentiasa disebut oleh pemimpin negara.

Beberapa dasar atau pekeliling telah dikeluarkan oleh dengan tujuan agar nilai dan etika perkhidmatan awam dapat dihayati seperti Teras Perkhidmatan Awam, Tonggak 12 Perkhidmatan Awam, Dasar Pandang ke Timur, Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Pentadbiran, Kepimpinan melalui teladan, Gerakan Budaya Kerja Cemerlang, Pengurusan Kualiti dan Anugerah Kualiti dan Konsep Perkhidmatan Cemerlang

Tujuan Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam ialah untuk meninggikan mutu perkhidmatan awam, memelihara kepercayaan awam, memupuk tanggungjawab bersama, mewujudkan suasana sihat dan cekap, mengeratkan hubungan sesama kakitangan, membentuk sikap dan pembawaan yang bersesuaian dengan Rukun Negara. Selain itu, nilai atau etika Perkhidmatan Awam amat diperlukan kerana permintaan perkhidmatan awam meningkat, curiga atas kemampuan perkhidmatan awam, azam kerajaan untuk meningkatkan imej dan mutu perkhidmatan awam dan faktor lain termasuk persaingan globalisasi, ancaman keselamatan, kemerosotan ekonomi, dan gejala sosial.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5

3

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Apakah yang dimaksudkan sebagai Nilai? ³«Oleh kerana itu. Nilai seseorang akan memperlihatkan kecenderungannya dalam melakukan sesuatu. Definisi Etika Etika berasal daripada perkataan Greek µEthos¶ yang bermaksud µadat¶ atau µcara hidup¶ Ia juga bermaksud satu set peraturan tingkah laku spt kod etika perguruan.sementara norma memperlihatkan ketentuan-ketentuan dan tangunggjawabtanggungjawab sosial. ikhlas dalam perkhidmatan awam. Di dalam perkhidmatan awam.Bhg Tan Sri Dato¶ Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (Tahun) Nilai ialah pegangan yang mendorong seseorang atau organisasi untuk bertindak dan merangka tanggapan yang membentuk dan mempengaruhi tingkahlaku. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 4 . Nilai dibentuk pada asanya oleh tradisi keagamaan sedangkan norma pula dibentuk pada asasnya oleh keperluan-keperluan dalam kegiatan hidup berkelompok´ Y. etika dan juga moral. agama.lain. dedikasi dalam perkhidmatan awam. budaya. amanah dalam menjalankan tugas. etika perubatan dan lain . nilai secara relatifnya merupakan rangka keutamaan dalam membentuk pilihan yang kekal yang membentuk dan mempengaruhi perilaku semulajadi individu. Nilai Murni adalah seperti adil dalam perlantikan. Nilai boleh dikategorikan seperti berikut iaitu. bertanggungjawab dalam memberi khidmat. tekun dalam perkhidmatan awam dan berdisplin dalam perkhidmatan awam.

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Manakala. hukumanhukuman. keberanian (courage). simpati (sympathy) dan empati (empathy). mudah didampingi (accessibility). bersama membenteras kelamahan serta musuh dan berpegang teguh kepada ajaran agama Setiap penjawat awam perlu meningkatkan mutu perkhidmatan dengan kemahiran menerusi latihan. The Oxford English Dictionary mentakrifkan etika sebagai ilmu berkaitan dengan dasar-dasar akhlak atau moral atau sistem dasar-dasar akhlak. kesabaran (patience). pembacaan. etika yang perlu ada adalah seperti kejujuran (honesty). kemaafan (forgiveness). tingkahlaku atau kelakuan bagi sesuatu kumpulan atau organisasi. berusaha mengikis sikap pentingkan diri. kebenaran (veracity). Di dalam Etika Perkhidmatan Awam (1979) Teras Perkhidmatan Awam (Perkhidmatan Cemerlang) telah menggariskan beberapa panduan kepada penjawat awam untuk dijadikan satu aras dalam menjalankan perkhidmatan dengan lebih cemerlang iaitu bekerja dengan penuh tanggungjawab. Perkataan akhlak (moral) itu sendiri ditakrifkan sebagai perilaku yang baik dan tidak baik atau yang membezakan di antara yang baik dan buruk. ketenteraman (peacefulness). penjawat awam juga seharusnya memupuk sikap kreatif dalam kerjaya KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 5 . Dalam pentadbiran. bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara. berkhidmat dengan muhibah. menghadiri seminar atau bengkel dan mengatasi kelemahan diri sendiri selain menyumbang kepada meningkatkan mutu perkhidmatan jabatan. keadilan (justice). Selain itu. kesopanan (politeness).

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) dengan mencari pembaharuan atau pemodenan dalam sistem kerja dan pengurusan. penjawat awam semestinya menepati janji seperti yang telah diikrarkan serta dapat menyelesaikan masalah dengan cepat meskipun tanpa arahan daripada pihak atasan. kita perlu berusaha mengikis sikap pentingkan diri serta menghapuskan sifat sombong atau bongkak. penjawat awam mesti berkomunikasi dengan berkesan dan memberi peluang bertanya. penjawat awam perlu menggunakan kuasa dan wang dengan saksama dan cermat serta tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. selalu senyum. Perdana Menteri Malaysia ke 6 menjadi pemangkin kepada pemupukan nilai-nilai yang telah dinyatakan tadi. Adalah perlu untuk kita memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara dengan membimbing rakyat di mana yang bersesuaian. maka amatlah perlu kepada memupuk nilai toleransi dan menjalin muhibah tanpa mengira masa samada di tempat kerja atau sebaliknya. Justeru itu. Selain itu. sebagai penjawat awam juga kita perlu bijak mengawal perasaan misalnya sabar. Di samping itu. Selain itu. meninggikan taraf hidup rakyat dengan melibatkan golongan tersebut dalam aktiviti pembangunan dan juga memahami dasar-dasar kerajaan. Penjawat awam juga harus bekerja dengan penuh tanggungjawab dengan menghayati spesifikasi kerja serta sumbangan tenaga yang lebih dalam menjalankan tugas bagi mencapai tingkat seoptima yang mungkin. beri layanan mesra tanpa pilih kasih dan yang paling penting adalah cekal dalam menghadapi cabaran. Sebagai penjawat awam yang cemerlang dalam tugasnya. kita KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 6 . bertimbang rasa. menyedarkan rakyat tentang pembangunan. Menyedari tentang keunikan Malaysia sebagai Negara yang berbilang kaum. Aspirasi 1Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Berbahagia Dato¶ Sri Najib Tun Razak. Dalam menjalankan tugasan juga.

dadah. Namun watak sahaja tidak cukup untuk membentuk keperibadian yang baik. Sikap yang positif dan terbuka membantu seseorang meningkatkan peribadinya ke tahap yang lebih tinggi. Oleh sebab itu. Perilaku atau pekerti yang penuh adab dan sopan santun turut mewarnakan KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 7 . Tidak dapat dinafikan bahawa pengalaman hidup biasanya juga dikira sebagai membina watak. sikap. penjawat awam haruslah berpegang teguh kepada ajaran agama. Walau bagaimanapun. perilaku dan gaya pembawaan diri dalam pergaulan sesama manusia. Amalan negatif ini akan menjadi barah dalam pentadbiran negara jika tiada langkah ± langkah drastik dijalankan. pentadbiran yang cekap belum tentu boleh dianggap sebagai pentadbiran yang bersih jika amalan rasuah dan penyelewengan kuasa terus bermaharajalela.0 Definisi Konsep Peribadi seseorang ialah ³the total personality´ di mana ianya berkaitan antara watak. subversif.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) perlu melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarela untuk membantu rakyat. dan lain-lain. Maka tugas penjawat awamlah yang diperlukan untuk membersih pentadbiran negara bukan sahaja daripada rasuah bahkan juga membanteras kemiskinan. Penerapan nilai-nilai murni yang kukuh ini menjadi perisai untuk menghadapi segala rintangan pada masa hadapan. penyalahgunaan serta penyeludupan dadah. 2. Dengan penerapan agama yang menyeluruh maka kita dapat menghindarkan diri dari terlibat dalam pelbagai kegiatan tidak bermoral seperti jenayah. rasuah. pelampau. di dalam organisasinya dan di dalam masyarakat umum. baik di rumahnya sendiri. pemerdagangan manusia dan lain-lain. kejahilan.

Pendidikan adalah merupakan salah satu komponen yang penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang berintegriti. Menurut Imam Al ±Ghazali ´Buruk laku itu menambah buruknya amalan. selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya. Dari sudut sifat dalaman pula seseorang itu perlu tenang. bersikap belas kasihan tetapi tegas. kuat disiplin diri dan pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Kerajaan sedar akan kepentingan nilai-nilai integriti perlu diterapkan secara holistik di kalangan rakyat khususnya kakitangan awam di negara kita. Oleh itu. gaya yang segak. Ketinggian peribadinya akan dilihat sebagai contoh seseorang yang berjiwa besar dan berakhlak tinggi.sebagai mana cuka merosakkan madu. bermoral dan beretika. kemas dan bersih menambahkan lagi hiasan luaran peribadi.´ Sebagai pensyarah di zaman serba mencabar ini. dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Selain itu. adalah penting untuk kita ketahui bagaimanakah pengamalan nilai dan etika dalam melaksanakan tugas kita agar berupaya melahirkan generasi modal insan berkualiti yang bertaraf minda kelas pertama. beramah mesra. setiap manusia dianugerahkan dengan sifat-sifat dan nilai-nilai mulia yang menjadi pegangan setiap manusia secara fitrah dan semulajadi.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) peribadi. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 8 . Keperluan terhadap nilai dan etika sebagai salah satu cabang nilai dalam kehidupan manusia bermula selaras dengan martabat manusia yang diutuskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini.

Keutamaan kesabaran (Virtue of patience) 11. Pengaruh teladan (Influence of examples) 8. Keseronokan bekerja (Pleasure of working) 4. Kekuatan sifat baik hati (Value of kindness) 7. Kebijaksanaan berhemat (Wisdom of economy) 10. Ketekunan membawa kejayaan (Success of perseaverance) 3. Menghargai Masa (Value of time) 2. Antara amalan-amalan yang perlu diamalkan ialah:1. Ianya mengemukakan panduan-panduan. Kewajipan menjalankan tugas (Obligation of duty) 9.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Tonggak 12 (Twelve Pillars) Tonggak 12 (Twelve Pillars) terdiri daripada dua belas tonggak yang perlu diamalkan oleh semua peringkat kakitangan awam di semua peringkat organisasi. contoh-contoh nilai dan etika serta amalan-amalan baik yang perlu diamalkan dan amalan-amalan negatif yang perlu ditinggalkan. Kemuliaan kesederhanaan (Dignity of simplicity) 5. Ketinggian peribadi (Worth of Character) 6. Nikmat mencipta (Joy of originating) KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 9 . Peningkatan bakat (Improvement of talent) 12.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 10 .0 Amalan-amalan yang boleh menggambarkan seseorang penjawat awam itu mempunyai ketinggian peribadi 3. Keteguhan iman dan bertakwa dalam setiap tindakan Seorang penjawat awam yang mempunyai ketinggian peribadi boleh dilihat melalui teguhnya keimanan dan dia sorang yang bertakwa dalam setiap tindakan. Dia juga cenderong ke arah kebaikan dan menggalakkannya serta peka kepada kejahatan dan mencegahnya. Ini dapat dilihat melalui air mukanya yang jernih. manis dan menyenangkan.1.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Rajah di bawah menunjukkan Tonggak Dua Belas (Twelve Pillars) MENGHARG AI MASA NIKMAT MENCIPTA KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN PENINGKATAN BAKAT KESERONOKAN BEKERJA KEUTAMAAN KESABARAN TONGGAK DUA BELAS KEMULIAAN KESEDERHANA AN KEBIJAK SANAAN BEKHIDMAT KETINGGI AN PERIBADI KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS PENGARUH TELADAN KEKUATAN SIFAT BAIK HATI 3. bersih.

Jadi kita perlu melaksanakan amanah ini dengan baik. kritikan. seseorang penjawat awam yang ikhlas tidak akan mudah melatah dengan teguran. Bersifat ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab Ikhlas pula dikaitkan dengan niat atau dorongan di dalam melakukan sesuatu. Sepertimana di dalam firmanNya ³Wahai orang yang beriman. Menyempurnakan tugas dengan amanah Amanah adalah satu konsep yang luas meliputi sikap bertanggungjawab terhadap Allah dan sesama manusia.Maidah :1 3. Di samping itu. Di dalam konsep amanah sesama manusia. Amanah di sini dikhususkan kepada konsep berpegang teguh dengan janji sama ada nyata atau tersirat. sempurnakanlah janjimu´ Al. nilai faedah atau pahala yang diperolehi dari satu amalan yang baik akan berlipat ganda jika dilakukan dengan penuh ikhlas. kita perlulah menunaikan tanggungjawab dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. setiap kita adalah dibebankan dengan tanggungjawab sebagai kahlifah di muka bumi untuk memimpin dan menunjukkan contoh yang baik. dia juga seorang yang menyempurnakan tugas dengan amanah di mana tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pihak atasan. cukup bagimu amalan yang sedikit´ Di samping itu. Sebuah hadis Rasulullah berbunyi:´Ikhlaslah terhadap agamamu. bangkangan dan pertentangan pendapat.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. Ia biasanya dikaitkan dengan naluri semula jadi manusia yang menjadi asas budi pekerti umum. Kita semua hanyalah khalifah atau pemegang amanah yang diamanahkan dengan harta tertentu dan ianya hanya bersifat sementara. Selain itu. Dia juga tidak merasa megah dengan pujian dan sanjungan kerana mengetahui bahawa teguran adalah peringatan ke KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 11 . Menurut perspektif Islam.2. apabila diberikan amanah oleh rakan atau sesama insan.3.

tidak memuji diri dan selalu memberi nasihat yang baik dengan ikhlas. sentiasa bijaksana dalam percakapan. 3. tidak mencerca. tidak memilih-milih kerja dan melakukan apa saja tugas yang telah diberikan. jika berperanan sebagai seorang ketua. dan juga bersedia mempelajari teknik-teknik baru dalam 3. serta melaksanakan sesuatu tugas dalam tempoh yang ditetapkan tanpa mengira waktu sama ada di pejabat atau selepas waktu pejabat. berbohong dan sebagainya. Berilmu dan berpengetahuan luas Seseorang penjawat awam yang mencintai ilmu dan berpengetahuan luas akan selalu menyebarkan kebaikan. Seseorang yang adil selalu bersedia mengakui kesilapannya dan bersedia memaafkan kesilapan orang lain. percanggahan kepentingan dianggap KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 12 .TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) arah kesempurnaan peribadinya dan pujian adalah amaran supaya dia mengawasi keikhlasannya. dia selalu mengiktiraf kebaikan dan kelebihan orang lain dengan memberi peluang untuk meningkatkan kerjayanya. baik.4. Dari sudut tatatertib pekerjaan. tidak berlebih-lebihan. Orang yang berilmu sentiasa berusaha untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan untuk pembangunan diri (self-development) pekerjaannya. Ciri-ciri pekerja yang ikhlas antaranya ialah dia tidak menunjuk-nunjuk dalam melaksanakan tugas kepada ketuanya.5. Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan Selain itu. mengajak kepada kebaikan. Orang yang berilmu selalu menjaga lidahnya untuk menuturkan perkara yang benar.

bagi memastikan keadilan dilaksanakan. perkara penting yang sering diabaikan ialah seberat mana tindakan tersebut berbanding salahguna yang dilakukan iaitu sama rata dan tidak memihak. Bila dia memuji dia ikhlas dengan pujiannya dan apabila dia menegur atau memarahi tidak di depan kakitangan yang lain. Bertimbang rasa tetapi tegas Seorang penjawat awam yang tegas dan berani tidak teragak-agak mempertahankan kebenaran. 3. Sebagai penjawat awam. Di samping itu. kebaikan dan keadilan walaupun terpaksa menghadapi risiko yang tinggi. dia juga mestilah seorang bertimbang rasa dan sentiasa sensitif terhadap kebajikan orang di bawah jagaannya akan melakukan sesuatu tanpa disuruh asal sahaja beliau sedar bahawa sesuatu itu perlu diambil tindakan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 13 . Selain itu. Namun begitu. Walaupun begitu. Selain dari membuktikan sabitan tuduhan. seorang penjawat awam adalah seorang yang sentiasa menjaga maruah diri dan orang lain.6. dia melakukannya secara sopan dan bijaksana. kita perlu melihat sejauh mana sebarang pertuduhan atau sabitan kepada tahap menyalahi kepentingan sebelum memutuskan bahawa seseorang telah melakukan satu kesalahan. berani menilai diri sendiri dan orang lain secara bijaksana.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) sebagai salah satu kesalahan oleh majikan apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan semasa bertugas atau memegang jawatan tertentu untuk kepentingan sendiri. dia akan memberi kepada yang berhak. Islam tidak membenarkan sama sekali hukuman dikenakan tanpa pembuktian kukuh.

kita tidak dapat lari daripada kekemasan. melalui kekemasan berpakaian. Sedia berkorban Tidak dapat dinafikan bahawa sifat pengorbanan demi menjaga nama baik organisasi dan juga masyarakat adalah satu amalan mulia. masyarakat dapat menilai imej yang ditonjolkan. Bekerjasama dan saling hormat-menghormati Amalan bekerjasama di antara para penjawat awam dan sikap saling hormat menghormati dapat melancarkan urusan kerja seharian. budaya kerjasama KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 14 . 3. 3. Sekiranya berbicara mengenai disiplin pemakaian.7. Sifat-sifat murni ini memang nampak mudah dikatakan tetapi sebenarnya sukar untuk dipraktikkan jika masing-masing enggan bertoleransi dan mempunyai sifat iri antara satu sama lain.10. 3.9. pemikiran dan tindakan) Berada di dalam lingkungan kerjaya sebagai penjawat awam. Kemas luaran/tindakan ( dalam pakaian. Dia akan faham peranan dan kedudukannya dan dengan itu tidak segan silu untuk menunjukkan perasaan hormat melalui tingkah laku yang sesuai dan sederhana dalam kelakuannya. para penjawat awam perlu mengikuti etika pemakaian yang ditetapkan. memahami adab bila berhadapan dengan orang yang lebih tua atau berpangkat lebih tinggi daripadanya. seorang yang bersopan santun dan berakhlak mulia. Oleh itu. Hal ini kerana. kita perlu mendidik sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri melalui pengorbanan. Bukan sahaja kekemasan dari segi berpakaian bahkan perlu mementingkan kekemasan kerja. Sebagai seorang penjawat awam. Bersopan santun serta sederhana dalam setiap perbuatan Di samping itu.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.8.

bersopan santun dan berhemah tinggi. Maka. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 15 . para penjawat awam seharusnya berlumba-lumba membuat kebajikan dan membantu mereka yang berada di dalam kesusahan misalnya membantu golongan awam yang tidak mempunyai penempatan yang tetap mahupun golongan berpendapatan rendah. Natijahnya. hormat menghormati. Berlumba-lumba utk membuat kebajikan Di dalam zaman yang serba mencabar dan bersifat material ini. Dari situ jugalah dapat mengukur sejauh mana keteguhan peribadi kita dalam menghadapi sesuatu cabaran. sifat sabar merupakan satu nilai murni yang sukar untuk dipraktikkan apatah lagi jika berada di dalam tekanan. 3. Dengan kesabaran. Bersifat penyayang Sifat penyayang merupakan salah satu ciri-ciri kemanusiaan yang perlu wujud dalam diri seorang penjawat awam. segala tekanan yang dihadapi dalam kerjaya dapat diatasi.11. Melalui sifat penyayang dapat melahirkan individu yang bertoleransi.13.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) dan hormat menghormati menjadi tonggak utama dalam mencapai kualiti di dalam perkhidmatan. 3.12. maka ianya merupakan satu kelebihan kepada individu yang berkhidmat sebagai penjawat awam. sekiranya memiliki kesabaran yang tinggi. Namun. 3. golongan yang berjawatan atau berkuasa masing-masing hanya mementingkan keuntungan peribadi. Bersifat sabar dan teguh menghadapi cabaran Sebagai seorang manusia. sikap menyebarkan kebaikan atau kebajikan makin terpinggir.

Taat setia dan patuh kpd arahan Perkara penting yang perlu ada dalam diri penjawat awam adalah sikap taat dan patuh kepada arahan yang diberi oleh pihak atasan.w. kerana memberi kenikmatan setiap hari. Amalan ini juga harus dipraktikkan di dalam perkhidmatan di mana para penjawat awam perlulah sentiasa bersyukur dan menghargai setiap kebaikan yang diterima samada daripada Allah s. Taat setia yang tinggi menunjukkan individu tersebut dapat dipercayai untuk memberi khidmat sebagai penjaga kepentingan masyarakat. dan juga sesama manusia. Bersih daripada sifat dengki Sebagai seorang penjawat awam yang bersifat professional.14. 3. maka dapat melahirkan penjawat awam yang berintegriti dan rasional. 3.16.t. perlu untuk menghindari sifat hasad dengki sesama penjawat awam. Dengan cara ini segala urusan dapat dilaksanakan secara telus dan cepat. 3.15. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 16 .17. Dengan cara ini. Berani dan berpendirian teguh Bersikap berani untuk menyuarakan pandangan dan juga berpendirian teguh membuat keputusan yang diyakini benar adalah satu sikap berintegriti tinggi yang perlu ada dalam diri seseorang penjawat awam.t.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. Bersyukur dan menghargai kebaikan Sebagai Muslim rasa bersyukur adalah manifestasi kepada ucapan terima kasih kepada Allah s.w.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 17 . Saranan Perdana Menteri untuk mengurangkan majlis-majlis keraian yang bersifat mewah adalah satu langkah permulaan yang baik. Dengan cara ini para penjawat awam tidak akan sewenang-wenangnya membuat pembaziran yang terarah kepada unsur peribadi.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. Jimat cermat dalam segala aspek Amalan berjimat cermat di dalam setiap aspek harus diamalkan setiap masa. Cergas dan cekap dalam menjalankan tugas Para penjawat awam harus cergas dan cekap dalam memikul tugas yang diamanahkan oleh kerajaan. 3. Tertib dan baik budi bicara Tatakelakuan yang tertib dan baik budi bicara adalah sahsiah yang terpuji yang seharusnya ada pada semua penjawat awam.20. Melalui cara ini maka dapat membuat pemantauan atau senarai semak untuk masa akan datang. 3.21. Bertanggungjawab dan sedia berbakti Akauntabiliti menjadi unsur yang paling penting untuk mengukur sejauhmana seseorang penjawat awam cekap dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Dengan cara inilah masyarakat akan memandang tinggi ataupun menghormati para penjawat awam. 3. Melalui budaya jimat cermat dapat mengukuhkan lagi ekonomi Negara yang berada di dalam keadaan berisiko.18. Melalui sikap kebertanggungjawaban dan sikap sedia berbakti menjadi intipati yang berguna untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan.19.

4. misalnya membaiki atau membesar bilik pejabat mengikut selera peribadi.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.0. Tamak dalam mengejar pangkat dan kedudukan Penjawat awam yang menggunakan kedudukan. Dia sepatutnya menyatakan perkara-perkara yang tidak memuaskan itu untuk diperbaiki secara berhemah. Antara amalan-amalan negatif yang perlu dihindari oleh setiap penjawat awam adalah seperti berikut:4.2. Cekal menghadapi cabaran Tidak dapat dinafikan bahawa dalam kerjaya sebagai seorang penjawat awam adalah menjadi keuntamaan untuk sentiasa cekal menghadapi cabaran. 4.22. kuasa dan kemudahan untuk memuaskan keperluan peribadi. Pemarah dan tidak sabar Pegawai yang perengus dan pemarah akan bertindak secara membuta tuli misalnya melemparkan fail kerana kerja-kerja yang diarah tidak memuaskan hatinya.1. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 18 . Amalan-amalan negatif yang perlu dihindari oleh seseorang penjawat awam yang dalam membentuk ketinggian peribadi. Kekuatan mental adalah perlu untuk menjadi lebih cekap meskipun terpaksa menghadapi rintangan dari pelbagai sumber yang ada.

Kecenderungan ini masih wujud pada hari ini bahkan berleluasa. Dengan itu. barangan atau perkhidmatan terjejas kerana sebahagian kos diambil oleh rasuah. Ini disebabkan orang ramai cenderung mengaitkan perkhidmatan awam yang mempunyai kuasa pentadiran dan penguatkuasaan undang-undang mudah melakukan rasuah. tanggapan dan persepsi ini perlu dilenyapkan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 19 . walaupun ada yang tidak pernah meminta atau menerima rasuah.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. Kakitangan kerajaan akan dipandang serong. akan terus meningkat dan akhirnya akan melumpuhkan harapan rakyat terhadap perkhidmatan awam. Gejala rasuah jika tidak di tangani dengan berkesan. Jika tidak. Amalan rasuah Imej perkhidmatan awam juga dicemari gejala rasuah. Integriti perkhidmatan awam akan tergugat secara serius. kegiatan rasuah juga akan membawa µripple effect¶ atau kesan yang merebak kepada ekonomi dan kesejahteraan negara.3. Masyarakat miskin ditindas kerana tidak cukup wang kopi.4. dia akan menjuruskan kepada kekejaman dan kezaliman sepertimana setiap keputusan mesti mengikut peraturan rasmi walaupun tidak bersesuaian atau semua keputusan mesti dibuat oleh seseorang tertentu walaupun hanya perkara rutin. Kualiti infrastruktur. Selain aspek moral. mungkin timbul krisis kepercayaan dalam perkhidmatan awam. Tanggapan ini sebenarnya menyentuh kebanyakan jabatan-jabatan kerajaan. walaupun merekalah yang paling memerlukan bantuan dan petolongan 4. Bersikap birokratik dan autokratik dalam membuat keputusan Apabila seseorang itu terlalu bersikap birokratik dan autokratik. Kes perniagaan dan kos hidup akan meningkat kerana kelambatan atau penyelewengan harga akibat daripada rasuah.

Suka mengintip salah silap orang lain Mengintip kesilapan orang lain adalah merupakan satu amalan yang buruk.9. Ini akan menyebabkan kerugian dari segi keteguhan peribadi kerana sentiasa dalam keadaan takut dan risau. Oleh itu. dia perlu meluaskan pandangan dan mencuba sesuatu yang baru menunjukkan sikap ingin maju. rugi harta benda kerana berbelanja benda-benda yang tidak perlu. Oleh itu. Ini bererti kita selalu was-was dan ianya adalah dilarang dalam agama. 4. Kita akan kerugian masa kerana sentiasa bergantung kepada untung nasib. Ini kerana ianya memburukkan perhubungan sesama manusia. Tidak ambil berat Sikap tidak mengambil berat akan menyebabkan penjawat awam kekal berada di takuk lama. Tidak berdisiplin Antara amalan negatif yang menunjukkan sikap tidak berdisiplin ialah mengambil keputusan pada masa yang tidak sesuai untuk kepentingan diri sendiri. Bersungguh-sungguh mempertahankan kelemahan dan keburukan diri Seseorang yang berdegil tidak mahu mengubah cara membuat sesuatu tidak akan maju kerana dia sentiasa berada pada tahap yang sama. 4.8.5.7. 4. setiap KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 20 . Percaya perkara tahyul Percaya perkara tahyul akan merugikan bahkan membawa kepada syirik.6. Bersikap sambil lewa dan budaya ³tak apa´ membuatkan para penjawat awam masih gagal memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di luar sana.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. 4.

Dengan itu. menangani cabaran yang dihadapi dan menjadikan perkhidmatan awam malaysia sebuah perkhidmatan yang bertaraf dunia. etika dan kebebasan dari rasuah. Walaupun beberapa langkah telah diambil. di majlis-majlis rasmi atau tidak rasmi. Hal ini akan menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara. Urusan tanah dan pembinaan misalnya. 4. tidak mesra. terkenal dengan proses yang mengambil masa begitu lama hingga bertahun tahun meskipun semua syarat telah dipenuhi. lembab. ianya tidak boleh dibiarkan berlarutan. Lembab dan malas berusaha Kelemahan ketara ialah imej negatif perkhidmatan awam yang dipegang sebahagian rakyat. Persepsi negatif ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh prejudis lama. matlamat yang kita harus perjuangkan ialah untuk memperbaiki kelemahan .10.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) pekerja tidak boleh membincangkan hal-hal peribadi pada waktu bermain di padang. Boleh dikatakakan ramai rakyat yang pernah mengalami layanan kurang memuaskan daripada kakitangan kerajaan. tidak responsif kepada keperluan rakyat.kelemahan kita. perkhidmatan awan masih dianggap birokratik. Kelemahan-kelemahan ini walaupun tidak berleluasa pada peringkat ini. tetapi ia juga berasaskan kenyataan semasa. serta tidak cekap dan tidak professional dalam menjalankan tugas. Bertaraf dunia yang dimaksudkan adalah mencakupi keperluan pelanggan dengan khidmat cemerlang. Rakyat akan mundur dan menderita dan penjawat am tidak terkecuali dalam menanggung kesusahan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 21 . produktiviti serta efisiensi.

Jika seseorang anggota penjawat awam tidak mempunyai prinsip dan pendirian tidak tetap menyebabkan imejnya akan merudum di mata masyarakat dan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain untuk kepentingan sendiri. 4. 4. perlulah menilai kesan-akibat yang kemungkinan berlaku KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 22 .12. Sebelum membuat keputusan. Tiada prinsip ( pendirian tidak tetap) Sebagai seorang penjawat awam.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. Selalu berpura-pura dalam tindakan Sikap berpura-pura dalam tindakan atau hipokrit boleh menyebabkan masyarakat memandang serong kepada anggota penjawat awam. Bersikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk Seorang anggota penjawat awam perlu bersikap merendah diri dan mesra dengan masyarakat. 4. Soal pendirian dalam kerjaya perlulah ditetapkan dan tidak bersikap seperti resmi lalang. Sikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk akan menyebabkan mereka dinilai secara negatif bukan sahaja oleh masyarakat bahkan juga di kalangan rakan sejawat. Gopoh dalam bertindak Setiap tindakan yang diambil perlulah dilakukan secara berhemah dan berhati-hati.11. anggota perlu bersikap tegas terutama dalam soal prinsip.13.14. Jika perkhidmatan yang diberi hanya untuk menunjuk-nunjuk semata-mata dan tidak ikhlas menyebabkan kebaikan kita tidak dinilai secara spiritual. Kemungkinan besar anggota tidak akan merasa kepuasan dalam kerjaya.

cekap dan amanah.15. Sikap ini boleh menyebabkan imej anggota terjejas dan sekali gus memberi impak kepada jabatan. Masyarakat akan memandang serong dan prejudis terhadap sikap buruk tersebut. 4. Sifat ini sejajar dengan dasar awam yang diperkenalkan oleh kerajaan iaitu bersih.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) disebabkan oleh keputusan tersebut.17.18. sifat amanah dan boleh dipercayai menjadi satu kemestian dalam keperibadian anggota. Dasar ini sekaligus mewujudkan etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru di mana meningkatkan hasil dan mutu kerja. Tidak boleh dipercayai dan tidak amanah Sebagai seorang penjawat awam. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 23 . Berdendam serta hasad dengki Sikap dendam dan hasad dengki menjadi punca kepada perpecahan di kalangan anggota penjawat awam.16. Sikap buruk ini akan memakan diri sendiri dan akhirnya mencemarkan integriti jabatan itu sendiri. Khianat dalam melaksanakan tugas Pengkhianatan adalah satu sifat yang paling keji dan tidak patut wujud dalam diri seorang anggota penjawat awam. 4. 4. Sikap gopoh hanya memakan diri sendiri dan menyebabkan tindakan yang diambil akan menemui kegagalan. Tidak wajar mengkhianati amanah yang diberi kerana ianya akan menjejaskan integriti anggota itu sendiri dan sekaligus jabatan. 4. Mungkir janji Sikap paling negatif yang tidak boleh sesekali diamalkan oleh anggota penjawat awam adalah mungkir janji.

w.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4.t. Memfitnah orang lain Seorang penjawat yang tidak berketinggian peribadi sentiasa tuduh menuduh tanpa mencari punca sebenar. Ianya berketepatan dengan maksud firman Allah s. Dalam perspektif Islam sendiri turut menyatakan secara tegas tentang bahaya fitnah yang diibaratkan lebih dahsyat dari membunuh. iaitu: ³Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat.´ (Al-Buruuj: 10) KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 24 .19. maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. Sikap buruk ini akan memecahbelahkan perpaduan di kalangan anggota penjawat awam.

Pelbagai langkah yang dapat dipraktikkan untuk melahirkan anggota penjawat awam yang cemerlang dengan mengambilkira pelbagai jenis factor misalnya keupayaan organisasi. Usaha yang dapat memupuk dan mengekal keperibadian tinggi di kalangan anggota penjawat awam adalah seperti penyertaan dalam kem-kem motivasi dan ceramah. Oleh itu. perlulah diterapkan KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 25 . penerapan nilai-nilai keagamaan atau spiritual dan mewujudkan budaya kepimpinan melalui teladan. Langkah-langkah yang wajar diambil untuk menjadikan anggota organisasi anda tinggi peribadinya. modal insan dan penggunaan teknologi. sesungguhnya allah mengasihani seseorang yang melakukan sesuatu kerja dengan tekun dan yang paling baik (maksud hadith) sebagai kakitangan awam. setiap anggota penjawat awam hendaklah memupuk minda dan sikap inginkan kecemerlangan. Dalam era globalisasi dan liberalisasi. Mereka perlu berfikir secara strategik dan mampu bertindak sejajar dengan situasi semasa bagi memenuhi aspirasi Negara.1 Kem Motivasi dan ceramah Maksud motivasi adalah motivasi adalah dorongan untuk mengubah sikap mental manusia. Setiap anggota penjawat awam hendaklah berperibadi atau memiliki sahsiah yang cemerlang kerana di tangan mereka terletaknya masa depan Negara dan masyarakat.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. 5.0. kerana apabila sikap bertukar maka bertukarlah tindakan manusia. pemberian anugerah pekerja cemerlang. Sistem Perkhidmatan Awam Malaysia menghadapi cabaran-cabaran yang bukan sahaja untuk mengekalkan kecemerlangan tetapi juga perlu mempunyai daya tahan yang tinggi demi mencipta kegemilangan sebagai pembolehubah wawasan Negara.

Terdapat beberapa ciri-ciri wajib yang perlu ada sebelum diiktiraf sebagai pekerja cemerlang antaranya ialah kerja dianggap sebagai hobi. Begitu juga dengan anggota penjawat awam di mana mereka akan terasa dihargai apabila terpilih sebagai pekerja cemerlang. beri perhatian.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) perkara-pekara berikut seperti kepuasan kerja. Untuk menjadi seorang pekerja cemerlang bukanlah suatu perkara yang mudah. kualiti kerja yang lebih dari kualiti biasa dan juga sentiasa ingatkan Tuhan. Elemen-elemen inilah yang menjadi resepi kepada setiap anggota penjawat awam untuk diiktirafkan sebagai pekerja cemerlang. sentiasa bermotivasi. mementingkan disiplin. dan kata-kata perangsang. Anugerah pekerja cemerlang bukanlah hanya sebagai prestij semata-mata tetapi dinilai sebagai satu lonjakan untuk memberikan yang lebih baik dalam perkhidmatan. Ceramah yang diadakan dari masa ke semasa adalah sebagai satu kaedah untuk memotivasikan anggota penjawat awam untuk terus beristiqamah membentuk keperibadian yang cemerlang dalam diri masing-masing. 5. prihatin. menghormati serta bersangka baik kepada rakan sekerja. Dari situ juga dapat meningkatkan keperibadian anggota penjawat awam untuk terus mengamalkan sikap-sikap positif seperti yang dilakukan sebelumnya. Mereka juga yakin bahawa dengan anugerah yang diperolehi menunjukkan segala usaha mereka selama ini adalah berbaloi. teladan. penyayang. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 26 .2 Anugerah Pekerja Cemerlang Memang tidak dapat dinafikan bahawa setiap perbuatan atau hasil mempunyai ganjaran di hujungnya.

Oleh sebab itulah maka dalam pembangunan Islam apa yang paling terserlah sekali ialah sistem latihan dan strategi penyediaan keupayaan manusia yang tersusun dan terancang dari aspek rohani dan jasmani. anggota penjawat awam merupakan agen pembangunan yang utama di muka bumi ini.3 Penerapan Nilai Agama atau Spiritual Masyarakat Islam percaya bahawa setiap amalan baik yang dilakukan ganjarannya adalah berupa kebaikan juga yakni syurga. Sebagai manusia. Dengan itu maka pembangunan Islam mesti menyediakan tenaga manusia dan barisan pelapis yang mencukupi untuk melaksanakan pembangunan yang cemerlang. Berjaya atau tidak pembangunan di dunia adalah bergantung kepada manusia. Bagi penganut Budha dan Hindu juga mempercayai hukum karma di mana kebaikan balasannya adalah kebaikan juga begitu juga sebaliknya. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 27 . Begitu juga sebagai penjawat awam adalah penting untuk mereka mengamalkan nilainilai murni seperti yang dilafazkan melalui ikrar penjawat awam termasuklah berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Oleh kerana itu. Sekiranya aspekaspek ini diberi perhatian serius maka implikasinya akan lebih positif dan mampu melahirkan anggota penjawat awam yang mampan dan berdaya saing. pembangunan sumber manusia menjadi fokus utama pembangunan Islam. Mereka juga akan lebih taat dan ikhlas dalam memberikan khidmat kepada masyarakat.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. Dengan cara demikian dapat membentuk anggota penjawat awam yang berkeperibadian yang tinggi. Sumber manusia menjadi penentu dan kayu ukur kepada keupayaan satu-satu pembangunan yang dibina.

Budaya kepimpinan melalui teladan juga adalah termasuk dalam salah satu dasar yang diterapkan di dalam dasar-dasar sosial dan etika kerja. Antara yang perlu dijaga oleh seseorang pemimpin ialah menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan mungkar dan menunaikan kewajipan syarak dan tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya dengan baik dan adil. manakala pemimpin pula adalah bertanggungjawab dalam mengurus. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 28 .4 Mewujudkan Budaya Kerja Kepimpinan Melalui Teladan Menurut perspektif Islam. kepimpinan merupakan sesuatu amanah yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nilai yang diterapkan dan diamalkan bersifat positif serta universal iaitu boleh diterima oleh semua bangsa dan agama sejajar dengan aspirasi 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia. mentadbir dan menjaga apa yang diamanahkan kepadanya.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. Rasionalnya penerapan nilai murni kepimpinan melalui teladan ini bakal melahirkan anggota penjawat awam yang beridentiti dan disegani masyarakat. Maka dengan cara ini anggota penjawat awam yang masih baru dapat menjadikan rakan sejawat yang lebih senior sebagai role model di masa hadapan.

bersih. anggota penjawat awam mempunyai pelbagai panduan untuk melatih diri menjadi pekerja yang lebih baik. integriti merupakan ciri dalaman seseorang individu. Kesimpulannya. Segala panduan yang diterapkan perlulah diamalkan dan dijadikan sebagai satu cabaran untuk terus memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat. amanah. ikhlas. bersungguh-sungguh.0. patuh kepada peraturan. membentuk kelab pidato. yakin diri. Untuk mencapai tujuan ini. Dalam konteks perkhidmatan awam. menerima rasuah. perbincangan secara mingguan atau bulanan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 29 . Bukan satu perkara yang mudah untuk mewujudkan anggota penjawat awam yang berintegriti. cinta kepada hasil kerja yang sempurna. kepuasan kerja melalui kepuasan pelanggan. ceramah berkala dan juga penerbitan bahan-bahan bacaan yang dapat dijadikan rujukan kepada semua anggota. memberi amanat yang mencabar. tidak mementingkan diri sendiri. bebas dari pengaruh yang memesongkan matlamat kerja. cekap dan amanah dalam masa yang singkat.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 6. setia kepada kerja sebagai amanah. tekun. Rumusan Secara umumnya. para pemimpin di semua peringkat & lapisan mestilah mengutamakan tugas serta amanah yang dipertanggungjawabkan. menyalahgunakan kuasa & sebagainya. integriti ini lebih kepada sifat profesionalisme seseorang kakitangan awam itu dalam melaksanakan kerja dengan penuh teliti. Sifat individu antara lain jujur. Pelbagai kaedah yang boleh dilakukan untuk menggalakan amalan-amalan nilai dan etika secara berterusan misalnya dengan mewujudkan sudut Q. cemerlang dan berkualiti secara berterusan. mengadakan sikap bina sikap.

Malaysia Kita: Panduan dan Rujukan Untuk Peperiksaan Am Kerajaan. Kerajaan Malaysia (2007).scribd.mohr. Kamus Dewan (Edisi Keempat) (2007).gov.my/perkhidmatan/notaPTKbaru/PIN/PELAN%20INTEGRITI%20N ASIONAL.gov.nsf/084459627731a4344825762e001256ec/acca24aa0 5a56adf48256e7e00036054?OpenDocument http://www.gov. International Law Book Services.ilim.my/knb/soalanlazim/nb_soalan_lazim.dbp. Tonggak Dua Belas (Penerapan Nilai.my/ucapan. Institut Tadbiran Awam (INTAN) Laman web: http://bersamayapeim.html http://aplikasi.com/2008/05/menunai-amanah-sebagai-khalifah.php?option=com_content&task=view&id=155&Ite mid=67 KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 30 . Norma dan Etika Perkhidmatan) (2007). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.com/doc/19870863/Pelan-Integriti-Nasional-Pin http://www.my/transfer/Ringkasan_Mengenai_Pelan_Integriti_Nasional.kpkt.gov.gov. Kuala Lumpur : Institut Integriti Nasional.pdf http://www.pd http://sbmb.parlimen.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Bibliografi Imam Ghazali dipetik daripada Kata-kata Bestari Kepimpinan (1984).my/ILIM/index. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia. Pelan Integriti Nasional (2004).blogspot.aspx http://info. Edisi Pelancaran PIN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.