TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2

)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

SOALAN Salah satu Tonggak Dua Belas untuk penjawat awam ialah ketinggian peribadi. a) Huraikan amalan-amalan yang boleh menggambarkan seseorang penjawat awam itu tinggi peribadinya. b) Jelaskan langkah-langkah yang wajar diambil untuk menjadikan anggota organisasi anda tinggi peribadinya.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5

1

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

1.0

Pendahuluan

Perkhidmatan Awam merupakan satu institusi yang utama dan penting dalam sesebuah negara. Ia amat perlu bagi memelihara hubungan keluarga, sosial dan menjamin kehidupan seluruh negara. Sesebuah kerajaan yang memerintah adalah bertanggungjawab menggubal dasar-dasar dan peraturan-peraturan yang difikirkan perlu untuk negara mencapai matlamat ekonomi dan sosial yang dirancang.

Setiap negara mempunyai hasrat supaya sistem pentadbirannya mencapai satu tahap yang tinggi dan mempunyai imej yang bersih serta dapat mendukung pembangunan negara ke arah peningkatan kualiti kehidupan rakyatnya. Hasrat inilah yang diharapkan oleh Kerajaan Malaysia yang berasaskan kepada kesedaran bahawa peranan Perkhidmatan Awam adalah amat penting dalam membantu usaha-usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berasaskan kepada nilai-nilai murni sejagat. Penjawat Perkhidmatan Awam perlulah menghayati dan menanam sikap-sikap dan nilai-nilai yang positif agar ia menjadi teras atau tunggak kepada keperibadian atau tatakelakuan anggota Perkhidmatan Awam.

Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan agar nilai-nilai murni dan etika kerja yang baik dapat diterapkan di kalangan anggota perkhidmatan Awam. Secara ringkas, nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam terkandung dalam institusi utama masyarakat iaitu agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran masyarakat yang merupakan asas rasional bagi Perkhidmatan awam yang berkesan di negara ini. Nilai-nilai dan etika
KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 2

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

Perkhidmatan Awam pada hakikatnya dicedok daripada intipati pegangan iman sesebuah masyarakat yang mengawal kehidupan masyarakat itu. Sumber-sumber nilai ini terdapat di dalam agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran yang merupakan kebudayaan masyarakat tersebut. Warisan nilai-nilai sesebuah negara dapat dilihat daripada nilai-nilai dan etika yang sentiasa disebut oleh pemimpin negara.

Beberapa dasar atau pekeliling telah dikeluarkan oleh dengan tujuan agar nilai dan etika perkhidmatan awam dapat dihayati seperti Teras Perkhidmatan Awam, Tonggak 12 Perkhidmatan Awam, Dasar Pandang ke Timur, Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Pentadbiran, Kepimpinan melalui teladan, Gerakan Budaya Kerja Cemerlang, Pengurusan Kualiti dan Anugerah Kualiti dan Konsep Perkhidmatan Cemerlang

Tujuan Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam ialah untuk meninggikan mutu perkhidmatan awam, memelihara kepercayaan awam, memupuk tanggungjawab bersama, mewujudkan suasana sihat dan cekap, mengeratkan hubungan sesama kakitangan, membentuk sikap dan pembawaan yang bersesuaian dengan Rukun Negara. Selain itu, nilai atau etika Perkhidmatan Awam amat diperlukan kerana permintaan perkhidmatan awam meningkat, curiga atas kemampuan perkhidmatan awam, azam kerajaan untuk meningkatkan imej dan mutu perkhidmatan awam dan faktor lain termasuk persaingan globalisasi, ancaman keselamatan, kemerosotan ekonomi, dan gejala sosial.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5

3

lain. Nilai Murni adalah seperti adil dalam perlantikan. Nilai boleh dikategorikan seperti berikut iaitu. Nilai seseorang akan memperlihatkan kecenderungannya dalam melakukan sesuatu. dedikasi dalam perkhidmatan awam. etika perubatan dan lain . Di dalam perkhidmatan awam.Bhg Tan Sri Dato¶ Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (Tahun) Nilai ialah pegangan yang mendorong seseorang atau organisasi untuk bertindak dan merangka tanggapan yang membentuk dan mempengaruhi tingkahlaku. tekun dalam perkhidmatan awam dan berdisplin dalam perkhidmatan awam. bertanggungjawab dalam memberi khidmat. Nilai dibentuk pada asanya oleh tradisi keagamaan sedangkan norma pula dibentuk pada asasnya oleh keperluan-keperluan dalam kegiatan hidup berkelompok´ Y. Definisi Etika Etika berasal daripada perkataan Greek µEthos¶ yang bermaksud µadat¶ atau µcara hidup¶ Ia juga bermaksud satu set peraturan tingkah laku spt kod etika perguruan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Apakah yang dimaksudkan sebagai Nilai? ³«Oleh kerana itu. budaya. amanah dalam menjalankan tugas. nilai secara relatifnya merupakan rangka keutamaan dalam membentuk pilihan yang kekal yang membentuk dan mempengaruhi perilaku semulajadi individu. agama. etika dan juga moral.sementara norma memperlihatkan ketentuan-ketentuan dan tangunggjawabtanggungjawab sosial. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 4 . ikhlas dalam perkhidmatan awam.

mudah didampingi (accessibility). kemaafan (forgiveness). tingkahlaku atau kelakuan bagi sesuatu kumpulan atau organisasi. keberanian (courage). etika yang perlu ada adalah seperti kejujuran (honesty). bersama membenteras kelamahan serta musuh dan berpegang teguh kepada ajaran agama Setiap penjawat awam perlu meningkatkan mutu perkhidmatan dengan kemahiran menerusi latihan. hukumanhukuman. penjawat awam juga seharusnya memupuk sikap kreatif dalam kerjaya KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 5 . berusaha mengikis sikap pentingkan diri. kebenaran (veracity). bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara. menghadiri seminar atau bengkel dan mengatasi kelemahan diri sendiri selain menyumbang kepada meningkatkan mutu perkhidmatan jabatan. The Oxford English Dictionary mentakrifkan etika sebagai ilmu berkaitan dengan dasar-dasar akhlak atau moral atau sistem dasar-dasar akhlak.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Manakala. simpati (sympathy) dan empati (empathy). kesabaran (patience). Selain itu. pembacaan. ketenteraman (peacefulness). Dalam pentadbiran. Di dalam Etika Perkhidmatan Awam (1979) Teras Perkhidmatan Awam (Perkhidmatan Cemerlang) telah menggariskan beberapa panduan kepada penjawat awam untuk dijadikan satu aras dalam menjalankan perkhidmatan dengan lebih cemerlang iaitu bekerja dengan penuh tanggungjawab. berkhidmat dengan muhibah. Perkataan akhlak (moral) itu sendiri ditakrifkan sebagai perilaku yang baik dan tidak baik atau yang membezakan di antara yang baik dan buruk. keadilan (justice). kesopanan (politeness).

Perdana Menteri Malaysia ke 6 menjadi pemangkin kepada pemupukan nilai-nilai yang telah dinyatakan tadi. beri layanan mesra tanpa pilih kasih dan yang paling penting adalah cekal dalam menghadapi cabaran. Adalah perlu untuk kita memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara dengan membimbing rakyat di mana yang bersesuaian. kita perlu berusaha mengikis sikap pentingkan diri serta menghapuskan sifat sombong atau bongkak. menyedarkan rakyat tentang pembangunan. Menyedari tentang keunikan Malaysia sebagai Negara yang berbilang kaum. selalu senyum. meninggikan taraf hidup rakyat dengan melibatkan golongan tersebut dalam aktiviti pembangunan dan juga memahami dasar-dasar kerajaan. Di samping itu. Penjawat awam juga harus bekerja dengan penuh tanggungjawab dengan menghayati spesifikasi kerja serta sumbangan tenaga yang lebih dalam menjalankan tugas bagi mencapai tingkat seoptima yang mungkin. Aspirasi 1Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Berbahagia Dato¶ Sri Najib Tun Razak.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) dengan mencari pembaharuan atau pemodenan dalam sistem kerja dan pengurusan. Sebagai penjawat awam yang cemerlang dalam tugasnya. penjawat awam mesti berkomunikasi dengan berkesan dan memberi peluang bertanya. penjawat awam perlu menggunakan kuasa dan wang dengan saksama dan cermat serta tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. Selain itu. Dalam menjalankan tugasan juga. Selain itu. maka amatlah perlu kepada memupuk nilai toleransi dan menjalin muhibah tanpa mengira masa samada di tempat kerja atau sebaliknya. bertimbang rasa. penjawat awam semestinya menepati janji seperti yang telah diikrarkan serta dapat menyelesaikan masalah dengan cepat meskipun tanpa arahan daripada pihak atasan. sebagai penjawat awam juga kita perlu bijak mengawal perasaan misalnya sabar. Justeru itu. kita KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 6 .

2. dadah. Sikap yang positif dan terbuka membantu seseorang meningkatkan peribadinya ke tahap yang lebih tinggi. pemerdagangan manusia dan lain-lain.0 Definisi Konsep Peribadi seseorang ialah ³the total personality´ di mana ianya berkaitan antara watak. rasuah. subversif.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) perlu melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarela untuk membantu rakyat. Walau bagaimanapun. kejahilan. Penerapan nilai-nilai murni yang kukuh ini menjadi perisai untuk menghadapi segala rintangan pada masa hadapan. penjawat awam haruslah berpegang teguh kepada ajaran agama. sikap. pelampau. Dengan penerapan agama yang menyeluruh maka kita dapat menghindarkan diri dari terlibat dalam pelbagai kegiatan tidak bermoral seperti jenayah. pentadbiran yang cekap belum tentu boleh dianggap sebagai pentadbiran yang bersih jika amalan rasuah dan penyelewengan kuasa terus bermaharajalela. Namun watak sahaja tidak cukup untuk membentuk keperibadian yang baik. Amalan negatif ini akan menjadi barah dalam pentadbiran negara jika tiada langkah ± langkah drastik dijalankan. baik di rumahnya sendiri. Maka tugas penjawat awamlah yang diperlukan untuk membersih pentadbiran negara bukan sahaja daripada rasuah bahkan juga membanteras kemiskinan. Tidak dapat dinafikan bahawa pengalaman hidup biasanya juga dikira sebagai membina watak. penyalahgunaan serta penyeludupan dadah. di dalam organisasinya dan di dalam masyarakat umum. dan lain-lain. Perilaku atau pekerti yang penuh adab dan sopan santun turut mewarnakan KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 7 . Oleh sebab itu. perilaku dan gaya pembawaan diri dalam pergaulan sesama manusia.

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) peribadi. bermoral dan beretika. Dari sudut sifat dalaman pula seseorang itu perlu tenang. kemas dan bersih menambahkan lagi hiasan luaran peribadi. gaya yang segak. Keperluan terhadap nilai dan etika sebagai salah satu cabang nilai dalam kehidupan manusia bermula selaras dengan martabat manusia yang diutuskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Ketinggian peribadinya akan dilihat sebagai contoh seseorang yang berjiwa besar dan berakhlak tinggi. setiap manusia dianugerahkan dengan sifat-sifat dan nilai-nilai mulia yang menjadi pegangan setiap manusia secara fitrah dan semulajadi.sebagai mana cuka merosakkan madu. selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya. dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Pendidikan adalah merupakan salah satu komponen yang penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang berintegriti.´ Sebagai pensyarah di zaman serba mencabar ini. kuat disiplin diri dan pemaaf terhadap kesalahan orang lain. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 8 . adalah penting untuk kita ketahui bagaimanakah pengamalan nilai dan etika dalam melaksanakan tugas kita agar berupaya melahirkan generasi modal insan berkualiti yang bertaraf minda kelas pertama. Menurut Imam Al ±Ghazali ´Buruk laku itu menambah buruknya amalan. Oleh itu. Selain itu. Kerajaan sedar akan kepentingan nilai-nilai integriti perlu diterapkan secara holistik di kalangan rakyat khususnya kakitangan awam di negara kita. bersikap belas kasihan tetapi tegas. beramah mesra.

Menghargai Masa (Value of time) 2.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Tonggak 12 (Twelve Pillars) Tonggak 12 (Twelve Pillars) terdiri daripada dua belas tonggak yang perlu diamalkan oleh semua peringkat kakitangan awam di semua peringkat organisasi. Ianya mengemukakan panduan-panduan. Ketinggian peribadi (Worth of Character) 6. contoh-contoh nilai dan etika serta amalan-amalan baik yang perlu diamalkan dan amalan-amalan negatif yang perlu ditinggalkan. Kewajipan menjalankan tugas (Obligation of duty) 9. Keseronokan bekerja (Pleasure of working) 4. Nikmat mencipta (Joy of originating) KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 9 . Peningkatan bakat (Improvement of talent) 12. Kekuatan sifat baik hati (Value of kindness) 7. Pengaruh teladan (Influence of examples) 8. Keutamaan kesabaran (Virtue of patience) 11. Kemuliaan kesederhanaan (Dignity of simplicity) 5. Ketekunan membawa kejayaan (Success of perseaverance) 3. Kebijaksanaan berhemat (Wisdom of economy) 10. Antara amalan-amalan yang perlu diamalkan ialah:1.

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Rajah di bawah menunjukkan Tonggak Dua Belas (Twelve Pillars) MENGHARG AI MASA NIKMAT MENCIPTA KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN PENINGKATAN BAKAT KESERONOKAN BEKERJA KEUTAMAAN KESABARAN TONGGAK DUA BELAS KEMULIAAN KESEDERHANA AN KEBIJAK SANAAN BEKHIDMAT KETINGGI AN PERIBADI KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS PENGARUH TELADAN KEKUATAN SIFAT BAIK HATI 3.1. manis dan menyenangkan. bersih. Keteguhan iman dan bertakwa dalam setiap tindakan Seorang penjawat awam yang mempunyai ketinggian peribadi boleh dilihat melalui teguhnya keimanan dan dia sorang yang bertakwa dalam setiap tindakan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 10 .0 Amalan-amalan yang boleh menggambarkan seseorang penjawat awam itu mempunyai ketinggian peribadi 3. Dia juga cenderong ke arah kebaikan dan menggalakkannya serta peka kepada kejahatan dan mencegahnya. Ini dapat dilihat melalui air mukanya yang jernih.

dia juga seorang yang menyempurnakan tugas dengan amanah di mana tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pihak atasan. kita perlulah menunaikan tanggungjawab dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. apabila diberikan amanah oleh rakan atau sesama insan. bangkangan dan pertentangan pendapat. Dia juga tidak merasa megah dengan pujian dan sanjungan kerana mengetahui bahawa teguran adalah peringatan ke KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 11 . Jadi kita perlu melaksanakan amanah ini dengan baik. Di samping itu. setiap kita adalah dibebankan dengan tanggungjawab sebagai kahlifah di muka bumi untuk memimpin dan menunjukkan contoh yang baik. Menyempurnakan tugas dengan amanah Amanah adalah satu konsep yang luas meliputi sikap bertanggungjawab terhadap Allah dan sesama manusia. nilai faedah atau pahala yang diperolehi dari satu amalan yang baik akan berlipat ganda jika dilakukan dengan penuh ikhlas. Kita semua hanyalah khalifah atau pemegang amanah yang diamanahkan dengan harta tertentu dan ianya hanya bersifat sementara. seseorang penjawat awam yang ikhlas tidak akan mudah melatah dengan teguran. Di dalam konsep amanah sesama manusia. Menurut perspektif Islam. sempurnakanlah janjimu´ Al. kritikan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.3. Ia biasanya dikaitkan dengan naluri semula jadi manusia yang menjadi asas budi pekerti umum. Sepertimana di dalam firmanNya ³Wahai orang yang beriman. Bersifat ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab Ikhlas pula dikaitkan dengan niat atau dorongan di dalam melakukan sesuatu.Maidah :1 3. cukup bagimu amalan yang sedikit´ Di samping itu. Amanah di sini dikhususkan kepada konsep berpegang teguh dengan janji sama ada nyata atau tersirat.2. Sebuah hadis Rasulullah berbunyi:´Ikhlaslah terhadap agamamu. Selain itu.

tidak mencerca. dia selalu mengiktiraf kebaikan dan kelebihan orang lain dengan memberi peluang untuk meningkatkan kerjayanya. Orang yang berilmu sentiasa berusaha untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan untuk pembangunan diri (self-development) pekerjaannya. tidak memilih-milih kerja dan melakukan apa saja tugas yang telah diberikan. mengajak kepada kebaikan. dan juga bersedia mempelajari teknik-teknik baru dalam 3. Seseorang yang adil selalu bersedia mengakui kesilapannya dan bersedia memaafkan kesilapan orang lain. Dari sudut tatatertib pekerjaan.5. tidak berlebih-lebihan. jika berperanan sebagai seorang ketua. tidak memuji diri dan selalu memberi nasihat yang baik dengan ikhlas. berbohong dan sebagainya. Berilmu dan berpengetahuan luas Seseorang penjawat awam yang mencintai ilmu dan berpengetahuan luas akan selalu menyebarkan kebaikan.4. sentiasa bijaksana dalam percakapan. baik. Ciri-ciri pekerja yang ikhlas antaranya ialah dia tidak menunjuk-nunjuk dalam melaksanakan tugas kepada ketuanya. Orang yang berilmu selalu menjaga lidahnya untuk menuturkan perkara yang benar. 3. serta melaksanakan sesuatu tugas dalam tempoh yang ditetapkan tanpa mengira waktu sama ada di pejabat atau selepas waktu pejabat. percanggahan kepentingan dianggap KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 12 .TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) arah kesempurnaan peribadinya dan pujian adalah amaran supaya dia mengawasi keikhlasannya. Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan Selain itu.

Walaupun begitu. Sebagai penjawat awam.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) sebagai salah satu kesalahan oleh majikan apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan semasa bertugas atau memegang jawatan tertentu untuk kepentingan sendiri. Di samping itu. perkara penting yang sering diabaikan ialah seberat mana tindakan tersebut berbanding salahguna yang dilakukan iaitu sama rata dan tidak memihak. Bila dia memuji dia ikhlas dengan pujiannya dan apabila dia menegur atau memarahi tidak di depan kakitangan yang lain. Selain dari membuktikan sabitan tuduhan. Selain itu. kita perlu melihat sejauh mana sebarang pertuduhan atau sabitan kepada tahap menyalahi kepentingan sebelum memutuskan bahawa seseorang telah melakukan satu kesalahan.6. bagi memastikan keadilan dilaksanakan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 13 . Namun begitu. seorang penjawat awam adalah seorang yang sentiasa menjaga maruah diri dan orang lain. Bertimbang rasa tetapi tegas Seorang penjawat awam yang tegas dan berani tidak teragak-agak mempertahankan kebenaran. berani menilai diri sendiri dan orang lain secara bijaksana. dia juga mestilah seorang bertimbang rasa dan sentiasa sensitif terhadap kebajikan orang di bawah jagaannya akan melakukan sesuatu tanpa disuruh asal sahaja beliau sedar bahawa sesuatu itu perlu diambil tindakan. kebaikan dan keadilan walaupun terpaksa menghadapi risiko yang tinggi. dia akan memberi kepada yang berhak. dia melakukannya secara sopan dan bijaksana. Islam tidak membenarkan sama sekali hukuman dikenakan tanpa pembuktian kukuh. 3.

masyarakat dapat menilai imej yang ditonjolkan. 3. pemikiran dan tindakan) Berada di dalam lingkungan kerjaya sebagai penjawat awam. Sifat-sifat murni ini memang nampak mudah dikatakan tetapi sebenarnya sukar untuk dipraktikkan jika masing-masing enggan bertoleransi dan mempunyai sifat iri antara satu sama lain. kita tidak dapat lari daripada kekemasan.7. seorang yang bersopan santun dan berakhlak mulia. budaya kerjasama KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 14 . Sebagai seorang penjawat awam.8.9. kita perlu mendidik sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri melalui pengorbanan. Dia akan faham peranan dan kedudukannya dan dengan itu tidak segan silu untuk menunjukkan perasaan hormat melalui tingkah laku yang sesuai dan sederhana dalam kelakuannya. memahami adab bila berhadapan dengan orang yang lebih tua atau berpangkat lebih tinggi daripadanya. Kemas luaran/tindakan ( dalam pakaian. Bekerjasama dan saling hormat-menghormati Amalan bekerjasama di antara para penjawat awam dan sikap saling hormat menghormati dapat melancarkan urusan kerja seharian. Oleh itu. Sedia berkorban Tidak dapat dinafikan bahawa sifat pengorbanan demi menjaga nama baik organisasi dan juga masyarakat adalah satu amalan mulia. Bukan sahaja kekemasan dari segi berpakaian bahkan perlu mementingkan kekemasan kerja. Bersopan santun serta sederhana dalam setiap perbuatan Di samping itu. 3. melalui kekemasan berpakaian. para penjawat awam perlu mengikuti etika pemakaian yang ditetapkan. 3. Sekiranya berbicara mengenai disiplin pemakaian.10. Hal ini kerana.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.

3. Dengan kesabaran. Natijahnya.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) dan hormat menghormati menjadi tonggak utama dalam mencapai kualiti di dalam perkhidmatan.13.12. sikap menyebarkan kebaikan atau kebajikan makin terpinggir. hormat menghormati. Dari situ jugalah dapat mengukur sejauh mana keteguhan peribadi kita dalam menghadapi sesuatu cabaran. para penjawat awam seharusnya berlumba-lumba membuat kebajikan dan membantu mereka yang berada di dalam kesusahan misalnya membantu golongan awam yang tidak mempunyai penempatan yang tetap mahupun golongan berpendapatan rendah.11. sifat sabar merupakan satu nilai murni yang sukar untuk dipraktikkan apatah lagi jika berada di dalam tekanan. Bersifat penyayang Sifat penyayang merupakan salah satu ciri-ciri kemanusiaan yang perlu wujud dalam diri seorang penjawat awam. segala tekanan yang dihadapi dalam kerjaya dapat diatasi. golongan yang berjawatan atau berkuasa masing-masing hanya mementingkan keuntungan peribadi. Bersifat sabar dan teguh menghadapi cabaran Sebagai seorang manusia. sekiranya memiliki kesabaran yang tinggi. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 15 . Namun. bersopan santun dan berhemah tinggi. Melalui sifat penyayang dapat melahirkan individu yang bertoleransi. Maka. Berlumba-lumba utk membuat kebajikan Di dalam zaman yang serba mencabar dan bersifat material ini. maka ianya merupakan satu kelebihan kepada individu yang berkhidmat sebagai penjawat awam. 3. 3.

Taat setia dan patuh kpd arahan Perkara penting yang perlu ada dalam diri penjawat awam adalah sikap taat dan patuh kepada arahan yang diberi oleh pihak atasan.16.17. dan juga sesama manusia. Bersih daripada sifat dengki Sebagai seorang penjawat awam yang bersifat professional. Dengan cara ini.t. Amalan ini juga harus dipraktikkan di dalam perkhidmatan di mana para penjawat awam perlulah sentiasa bersyukur dan menghargai setiap kebaikan yang diterima samada daripada Allah s. 3. 3. Bersyukur dan menghargai kebaikan Sebagai Muslim rasa bersyukur adalah manifestasi kepada ucapan terima kasih kepada Allah s. perlu untuk menghindari sifat hasad dengki sesama penjawat awam.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. 3.w.t. Taat setia yang tinggi menunjukkan individu tersebut dapat dipercayai untuk memberi khidmat sebagai penjaga kepentingan masyarakat.14. Berani dan berpendirian teguh Bersikap berani untuk menyuarakan pandangan dan juga berpendirian teguh membuat keputusan yang diyakini benar adalah satu sikap berintegriti tinggi yang perlu ada dalam diri seseorang penjawat awam. Dengan cara ini segala urusan dapat dilaksanakan secara telus dan cepat. maka dapat melahirkan penjawat awam yang berintegriti dan rasional. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 16 .15. kerana memberi kenikmatan setiap hari.w.

Jimat cermat dalam segala aspek Amalan berjimat cermat di dalam setiap aspek harus diamalkan setiap masa. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 17 . Melalui budaya jimat cermat dapat mengukuhkan lagi ekonomi Negara yang berada di dalam keadaan berisiko. Melalui cara ini maka dapat membuat pemantauan atau senarai semak untuk masa akan datang. Dengan cara inilah masyarakat akan memandang tinggi ataupun menghormati para penjawat awam. Saranan Perdana Menteri untuk mengurangkan majlis-majlis keraian yang bersifat mewah adalah satu langkah permulaan yang baik. Cergas dan cekap dalam menjalankan tugas Para penjawat awam harus cergas dan cekap dalam memikul tugas yang diamanahkan oleh kerajaan.21.20.19.18. 3. Tertib dan baik budi bicara Tatakelakuan yang tertib dan baik budi bicara adalah sahsiah yang terpuji yang seharusnya ada pada semua penjawat awam. 3. Bertanggungjawab dan sedia berbakti Akauntabiliti menjadi unsur yang paling penting untuk mengukur sejauhmana seseorang penjawat awam cekap dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. 3. Melalui sikap kebertanggungjawaban dan sikap sedia berbakti menjadi intipati yang berguna untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. Dengan cara ini para penjawat awam tidak akan sewenang-wenangnya membuat pembaziran yang terarah kepada unsur peribadi.

Amalan-amalan negatif yang perlu dihindari oleh seseorang penjawat awam yang dalam membentuk ketinggian peribadi.22. 4. Tamak dalam mengejar pangkat dan kedudukan Penjawat awam yang menggunakan kedudukan. misalnya membaiki atau membesar bilik pejabat mengikut selera peribadi. 4. kuasa dan kemudahan untuk memuaskan keperluan peribadi. Kekuatan mental adalah perlu untuk menjadi lebih cekap meskipun terpaksa menghadapi rintangan dari pelbagai sumber yang ada.1. Antara amalan-amalan negatif yang perlu dihindari oleh setiap penjawat awam adalah seperti berikut:4.0. Pemarah dan tidak sabar Pegawai yang perengus dan pemarah akan bertindak secara membuta tuli misalnya melemparkan fail kerana kerja-kerja yang diarah tidak memuaskan hatinya. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 18 .2. Cekal menghadapi cabaran Tidak dapat dinafikan bahawa dalam kerjaya sebagai seorang penjawat awam adalah menjadi keuntamaan untuk sentiasa cekal menghadapi cabaran. Dia sepatutnya menyatakan perkara-perkara yang tidak memuaskan itu untuk diperbaiki secara berhemah.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.

walaupun merekalah yang paling memerlukan bantuan dan petolongan 4. Kakitangan kerajaan akan dipandang serong. mungkin timbul krisis kepercayaan dalam perkhidmatan awam.3. Kualiti infrastruktur. Gejala rasuah jika tidak di tangani dengan berkesan. Integriti perkhidmatan awam akan tergugat secara serius. tanggapan dan persepsi ini perlu dilenyapkan. Amalan rasuah Imej perkhidmatan awam juga dicemari gejala rasuah.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. barangan atau perkhidmatan terjejas kerana sebahagian kos diambil oleh rasuah. Jika tidak. Kecenderungan ini masih wujud pada hari ini bahkan berleluasa. walaupun ada yang tidak pernah meminta atau menerima rasuah. Selain aspek moral. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 19 . Tanggapan ini sebenarnya menyentuh kebanyakan jabatan-jabatan kerajaan.4. dia akan menjuruskan kepada kekejaman dan kezaliman sepertimana setiap keputusan mesti mengikut peraturan rasmi walaupun tidak bersesuaian atau semua keputusan mesti dibuat oleh seseorang tertentu walaupun hanya perkara rutin. kegiatan rasuah juga akan membawa µripple effect¶ atau kesan yang merebak kepada ekonomi dan kesejahteraan negara. Masyarakat miskin ditindas kerana tidak cukup wang kopi. akan terus meningkat dan akhirnya akan melumpuhkan harapan rakyat terhadap perkhidmatan awam. Kes perniagaan dan kos hidup akan meningkat kerana kelambatan atau penyelewengan harga akibat daripada rasuah. Ini disebabkan orang ramai cenderung mengaitkan perkhidmatan awam yang mempunyai kuasa pentadiran dan penguatkuasaan undang-undang mudah melakukan rasuah. Bersikap birokratik dan autokratik dalam membuat keputusan Apabila seseorang itu terlalu bersikap birokratik dan autokratik. Dengan itu.

4. Ini bererti kita selalu was-was dan ianya adalah dilarang dalam agama.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4.7. Suka mengintip salah silap orang lain Mengintip kesilapan orang lain adalah merupakan satu amalan yang buruk. setiap KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 20 . Kita akan kerugian masa kerana sentiasa bergantung kepada untung nasib. Ini kerana ianya memburukkan perhubungan sesama manusia.8. Tidak berdisiplin Antara amalan negatif yang menunjukkan sikap tidak berdisiplin ialah mengambil keputusan pada masa yang tidak sesuai untuk kepentingan diri sendiri.5. Bersungguh-sungguh mempertahankan kelemahan dan keburukan diri Seseorang yang berdegil tidak mahu mengubah cara membuat sesuatu tidak akan maju kerana dia sentiasa berada pada tahap yang sama. Oleh itu. 4. Ini akan menyebabkan kerugian dari segi keteguhan peribadi kerana sentiasa dalam keadaan takut dan risau. Oleh itu. 4. dia perlu meluaskan pandangan dan mencuba sesuatu yang baru menunjukkan sikap ingin maju. Tidak ambil berat Sikap tidak mengambil berat akan menyebabkan penjawat awam kekal berada di takuk lama. Bersikap sambil lewa dan budaya ³tak apa´ membuatkan para penjawat awam masih gagal memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di luar sana. rugi harta benda kerana berbelanja benda-benda yang tidak perlu. Percaya perkara tahyul Percaya perkara tahyul akan merugikan bahkan membawa kepada syirik. 4.6.9.

Bertaraf dunia yang dimaksudkan adalah mencakupi keperluan pelanggan dengan khidmat cemerlang. ianya tidak boleh dibiarkan berlarutan. menangani cabaran yang dihadapi dan menjadikan perkhidmatan awam malaysia sebuah perkhidmatan yang bertaraf dunia. Rakyat akan mundur dan menderita dan penjawat am tidak terkecuali dalam menanggung kesusahan. Hal ini akan menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara. Boleh dikatakakan ramai rakyat yang pernah mengalami layanan kurang memuaskan daripada kakitangan kerajaan. serta tidak cekap dan tidak professional dalam menjalankan tugas. matlamat yang kita harus perjuangkan ialah untuk memperbaiki kelemahan . tidak mesra. terkenal dengan proses yang mengambil masa begitu lama hingga bertahun tahun meskipun semua syarat telah dipenuhi. produktiviti serta efisiensi. Kelemahan-kelemahan ini walaupun tidak berleluasa pada peringkat ini. Lembab dan malas berusaha Kelemahan ketara ialah imej negatif perkhidmatan awam yang dipegang sebahagian rakyat.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) pekerja tidak boleh membincangkan hal-hal peribadi pada waktu bermain di padang. 4. tidak responsif kepada keperluan rakyat. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 21 . lembab. perkhidmatan awan masih dianggap birokratik.10. di majlis-majlis rasmi atau tidak rasmi. Urusan tanah dan pembinaan misalnya. etika dan kebebasan dari rasuah. Dengan itu. tetapi ia juga berasaskan kenyataan semasa.kelemahan kita. Persepsi negatif ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh prejudis lama. Walaupun beberapa langkah telah diambil.

14. 4.11.13.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. Bersikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk Seorang anggota penjawat awam perlu bersikap merendah diri dan mesra dengan masyarakat. Gopoh dalam bertindak Setiap tindakan yang diambil perlulah dilakukan secara berhemah dan berhati-hati. Soal pendirian dalam kerjaya perlulah ditetapkan dan tidak bersikap seperti resmi lalang. 4. perlulah menilai kesan-akibat yang kemungkinan berlaku KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 22 . Selalu berpura-pura dalam tindakan Sikap berpura-pura dalam tindakan atau hipokrit boleh menyebabkan masyarakat memandang serong kepada anggota penjawat awam. 4. Kemungkinan besar anggota tidak akan merasa kepuasan dalam kerjaya. Sikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk akan menyebabkan mereka dinilai secara negatif bukan sahaja oleh masyarakat bahkan juga di kalangan rakan sejawat.12. Sebelum membuat keputusan. Jika perkhidmatan yang diberi hanya untuk menunjuk-nunjuk semata-mata dan tidak ikhlas menyebabkan kebaikan kita tidak dinilai secara spiritual. anggota perlu bersikap tegas terutama dalam soal prinsip. Jika seseorang anggota penjawat awam tidak mempunyai prinsip dan pendirian tidak tetap menyebabkan imejnya akan merudum di mata masyarakat dan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain untuk kepentingan sendiri. Tiada prinsip ( pendirian tidak tetap) Sebagai seorang penjawat awam.

Sikap ini boleh menyebabkan imej anggota terjejas dan sekali gus memberi impak kepada jabatan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) disebabkan oleh keputusan tersebut.17. Tidak wajar mengkhianati amanah yang diberi kerana ianya akan menjejaskan integriti anggota itu sendiri dan sekaligus jabatan. Berdendam serta hasad dengki Sikap dendam dan hasad dengki menjadi punca kepada perpecahan di kalangan anggota penjawat awam. sifat amanah dan boleh dipercayai menjadi satu kemestian dalam keperibadian anggota. 4. Masyarakat akan memandang serong dan prejudis terhadap sikap buruk tersebut. Sikap gopoh hanya memakan diri sendiri dan menyebabkan tindakan yang diambil akan menemui kegagalan.16. Khianat dalam melaksanakan tugas Pengkhianatan adalah satu sifat yang paling keji dan tidak patut wujud dalam diri seorang anggota penjawat awam. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 23 . cekap dan amanah. 4. Sifat ini sejajar dengan dasar awam yang diperkenalkan oleh kerajaan iaitu bersih. Tidak boleh dipercayai dan tidak amanah Sebagai seorang penjawat awam. 4. Sikap buruk ini akan memakan diri sendiri dan akhirnya mencemarkan integriti jabatan itu sendiri. Dasar ini sekaligus mewujudkan etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru di mana meningkatkan hasil dan mutu kerja. 4. Mungkir janji Sikap paling negatif yang tidak boleh sesekali diamalkan oleh anggota penjawat awam adalah mungkir janji.18.15.

Sikap buruk ini akan memecahbelahkan perpaduan di kalangan anggota penjawat awam.´ (Al-Buruuj: 10) KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 24 . Dalam perspektif Islam sendiri turut menyatakan secara tegas tentang bahaya fitnah yang diibaratkan lebih dahsyat dari membunuh.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4.t. Memfitnah orang lain Seorang penjawat yang tidak berketinggian peribadi sentiasa tuduh menuduh tanpa mencari punca sebenar. Ianya berketepatan dengan maksud firman Allah s.19. iaitu: ³Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat.w. maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.

Dalam era globalisasi dan liberalisasi. Setiap anggota penjawat awam hendaklah berperibadi atau memiliki sahsiah yang cemerlang kerana di tangan mereka terletaknya masa depan Negara dan masyarakat.0. 5.1 Kem Motivasi dan ceramah Maksud motivasi adalah motivasi adalah dorongan untuk mengubah sikap mental manusia. setiap anggota penjawat awam hendaklah memupuk minda dan sikap inginkan kecemerlangan. sesungguhnya allah mengasihani seseorang yang melakukan sesuatu kerja dengan tekun dan yang paling baik (maksud hadith) sebagai kakitangan awam. Mereka perlu berfikir secara strategik dan mampu bertindak sejajar dengan situasi semasa bagi memenuhi aspirasi Negara. perlulah diterapkan KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 25 . kerana apabila sikap bertukar maka bertukarlah tindakan manusia. Usaha yang dapat memupuk dan mengekal keperibadian tinggi di kalangan anggota penjawat awam adalah seperti penyertaan dalam kem-kem motivasi dan ceramah. modal insan dan penggunaan teknologi. Pelbagai langkah yang dapat dipraktikkan untuk melahirkan anggota penjawat awam yang cemerlang dengan mengambilkira pelbagai jenis factor misalnya keupayaan organisasi. Langkah-langkah yang wajar diambil untuk menjadikan anggota organisasi anda tinggi peribadinya. Oleh itu. pemberian anugerah pekerja cemerlang.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. Sistem Perkhidmatan Awam Malaysia menghadapi cabaran-cabaran yang bukan sahaja untuk mengekalkan kecemerlangan tetapi juga perlu mempunyai daya tahan yang tinggi demi mencipta kegemilangan sebagai pembolehubah wawasan Negara. penerapan nilai-nilai keagamaan atau spiritual dan mewujudkan budaya kepimpinan melalui teladan.

prihatin. Untuk menjadi seorang pekerja cemerlang bukanlah suatu perkara yang mudah. Begitu juga dengan anggota penjawat awam di mana mereka akan terasa dihargai apabila terpilih sebagai pekerja cemerlang. beri perhatian. kualiti kerja yang lebih dari kualiti biasa dan juga sentiasa ingatkan Tuhan. dan kata-kata perangsang. sentiasa bermotivasi. menghormati serta bersangka baik kepada rakan sekerja. Dari situ juga dapat meningkatkan keperibadian anggota penjawat awam untuk terus mengamalkan sikap-sikap positif seperti yang dilakukan sebelumnya. teladan. Terdapat beberapa ciri-ciri wajib yang perlu ada sebelum diiktiraf sebagai pekerja cemerlang antaranya ialah kerja dianggap sebagai hobi. Anugerah pekerja cemerlang bukanlah hanya sebagai prestij semata-mata tetapi dinilai sebagai satu lonjakan untuk memberikan yang lebih baik dalam perkhidmatan. Mereka juga yakin bahawa dengan anugerah yang diperolehi menunjukkan segala usaha mereka selama ini adalah berbaloi.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) perkara-pekara berikut seperti kepuasan kerja.2 Anugerah Pekerja Cemerlang Memang tidak dapat dinafikan bahawa setiap perbuatan atau hasil mempunyai ganjaran di hujungnya. Ceramah yang diadakan dari masa ke semasa adalah sebagai satu kaedah untuk memotivasikan anggota penjawat awam untuk terus beristiqamah membentuk keperibadian yang cemerlang dalam diri masing-masing. Elemen-elemen inilah yang menjadi resepi kepada setiap anggota penjawat awam untuk diiktirafkan sebagai pekerja cemerlang. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 26 . penyayang. mementingkan disiplin. 5.

Bagi penganut Budha dan Hindu juga mempercayai hukum karma di mana kebaikan balasannya adalah kebaikan juga begitu juga sebaliknya. anggota penjawat awam merupakan agen pembangunan yang utama di muka bumi ini. Berjaya atau tidak pembangunan di dunia adalah bergantung kepada manusia. Sekiranya aspekaspek ini diberi perhatian serius maka implikasinya akan lebih positif dan mampu melahirkan anggota penjawat awam yang mampan dan berdaya saing. Oleh kerana itu. Dengan itu maka pembangunan Islam mesti menyediakan tenaga manusia dan barisan pelapis yang mencukupi untuk melaksanakan pembangunan yang cemerlang. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 27 . Sumber manusia menjadi penentu dan kayu ukur kepada keupayaan satu-satu pembangunan yang dibina.3 Penerapan Nilai Agama atau Spiritual Masyarakat Islam percaya bahawa setiap amalan baik yang dilakukan ganjarannya adalah berupa kebaikan juga yakni syurga. Oleh sebab itulah maka dalam pembangunan Islam apa yang paling terserlah sekali ialah sistem latihan dan strategi penyediaan keupayaan manusia yang tersusun dan terancang dari aspek rohani dan jasmani. Begitu juga sebagai penjawat awam adalah penting untuk mereka mengamalkan nilainilai murni seperti yang dilafazkan melalui ikrar penjawat awam termasuklah berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Dengan cara demikian dapat membentuk anggota penjawat awam yang berkeperibadian yang tinggi. Sebagai manusia. pembangunan sumber manusia menjadi fokus utama pembangunan Islam.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. Mereka juga akan lebih taat dan ikhlas dalam memberikan khidmat kepada masyarakat.

Nilai yang diterapkan dan diamalkan bersifat positif serta universal iaitu boleh diterima oleh semua bangsa dan agama sejajar dengan aspirasi 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia. mentadbir dan menjaga apa yang diamanahkan kepadanya.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5.4 Mewujudkan Budaya Kerja Kepimpinan Melalui Teladan Menurut perspektif Islam. Rasionalnya penerapan nilai murni kepimpinan melalui teladan ini bakal melahirkan anggota penjawat awam yang beridentiti dan disegani masyarakat. Antara yang perlu dijaga oleh seseorang pemimpin ialah menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan mungkar dan menunaikan kewajipan syarak dan tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya dengan baik dan adil. Budaya kepimpinan melalui teladan juga adalah termasuk dalam salah satu dasar yang diterapkan di dalam dasar-dasar sosial dan etika kerja. manakala pemimpin pula adalah bertanggungjawab dalam mengurus. Maka dengan cara ini anggota penjawat awam yang masih baru dapat menjadikan rakan sejawat yang lebih senior sebagai role model di masa hadapan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 28 . kepimpinan merupakan sesuatu amanah yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

setia kepada kerja sebagai amanah. integriti merupakan ciri dalaman seseorang individu. ceramah berkala dan juga penerbitan bahan-bahan bacaan yang dapat dijadikan rujukan kepada semua anggota. cekap dan amanah dalam masa yang singkat. amanah.0. Segala panduan yang diterapkan perlulah diamalkan dan dijadikan sebagai satu cabaran untuk terus memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini. cinta kepada hasil kerja yang sempurna. Bukan satu perkara yang mudah untuk mewujudkan anggota penjawat awam yang berintegriti. memberi amanat yang mencabar. Sifat individu antara lain jujur. patuh kepada peraturan. Pelbagai kaedah yang boleh dilakukan untuk menggalakan amalan-amalan nilai dan etika secara berterusan misalnya dengan mewujudkan sudut Q. anggota penjawat awam mempunyai pelbagai panduan untuk melatih diri menjadi pekerja yang lebih baik. bersih. menyalahgunakan kuasa & sebagainya. para pemimpin di semua peringkat & lapisan mestilah mengutamakan tugas serta amanah yang dipertanggungjawabkan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 29 . cemerlang dan berkualiti secara berterusan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 6. Dalam konteks perkhidmatan awam. integriti ini lebih kepada sifat profesionalisme seseorang kakitangan awam itu dalam melaksanakan kerja dengan penuh teliti. tidak mementingkan diri sendiri. kepuasan kerja melalui kepuasan pelanggan. membentuk kelab pidato. ikhlas. Rumusan Secara umumnya. bersungguh-sungguh. mengadakan sikap bina sikap. tekun. menerima rasuah. yakin diri. perbincangan secara mingguan atau bulanan. Kesimpulannya. bebas dari pengaruh yang memesongkan matlamat kerja.

Edisi Pelancaran PIN.gov.my/ucapan.pd http://sbmb. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.dbp.my/knb/soalanlazim/nb_soalan_lazim. Kamus Dewan (Edisi Keempat) (2007). International Law Book Services.gov. Malaysia Kita: Panduan dan Rujukan Untuk Peperiksaan Am Kerajaan.scribd. Tonggak Dua Belas (Penerapan Nilai. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.ilim.com/doc/19870863/Pelan-Integriti-Nasional-Pin http://www.aspx http://info.parlimen.gov.mohr.gov. Norma dan Etika Perkhidmatan) (2007). Kerajaan Malaysia (2007).blogspot.my/transfer/Ringkasan_Mengenai_Pelan_Integriti_Nasional.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Bibliografi Imam Ghazali dipetik daripada Kata-kata Bestari Kepimpinan (1984).kpkt.html http://aplikasi. Institut Tadbiran Awam (INTAN) Laman web: http://bersamayapeim.com/2008/05/menunai-amanah-sebagai-khalifah.php?option=com_content&task=view&id=155&Ite mid=67 KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 30 .gov. Kuala Lumpur : Institut Integriti Nasional.my/ILIM/index.my/perkhidmatan/notaPTKbaru/PIN/PELAN%20INTEGRITI%20N ASIONAL.nsf/084459627731a4344825762e001256ec/acca24aa0 5a56adf48256e7e00036054?OpenDocument http://www. Pelan Integriti Nasional (2004).pdf http://www.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.