P. 1
tugasan rasm uthmani_3

tugasan rasm uthmani_3

|Views: 3,658|Likes:
Published by aniza_97

More info:

Published by: aniza_97 on Aug 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

ABSTRAK Penulisan ini adalah bertujuan untuk menjelaskan persepsi pelajar terhadap kefahaman mengenai kaedah penulisan Rasm

Uthmani. Seramai 40 orang responden yang teridiri daripada pelajar Maahad Tahfiz Baitul Marhabbah yang terletak di Seksyen 27, Shah Alam telah terlibat dalam kajian ini yang dipilih secara rawak . Pelajar dikehendaki memberi respon kepada sejumlah 5 indikator yang berkaitan dengan amalan pengajaran Tilawah al-Quran berdasarkan kaedah penulisan Rasm Uthmani. Hasil kajian menunjukkan secara keseluruhan amalan pengajaran Tilawah al-Quran melalui kaedah penulisan Rasm Uthmani berada pada tahap baik. Manakala tahap amalan pengajaran berdasarkan komponen menunjukkan komponen permulaan pengajaran Rasm Uthmani berjalan dengan baik. Implikasi kajian ialah guru perlu sentiasa mempertingkatkan kemahiran pengajaran dalam kaedah penulisan Rasm Uthmani yang mereka miliki dengan cara yang paling efektif agar pelajar dapat menguasai Tilawah Al-Quran dengan berkesan dan menguasai kaedah penulisan Rasm Uthmani dengan baik dan lancar. Objektif kajian adalah seperti berikut; i) Mengetahui sistem pembelajaran Al-Quran melalui kaedah penulisan Rasm Uthmani yang sesuai bagi pelajar Maahad Tahfiz ii) Mengenalpasti kaedah pembelajaran tilawah Al-Quran dan meninjau sejauhmana kefahaman pelajar-pelajar mengenai kaedah penulisan Rasm Uthmani yang paling berkesan. iii) Mendalami permasalahan yang sering dihadapi oleh pelajar Maahad Tahfiz dalam pembelajaran dan kefahaman dengan kaedah penulisan Rasm Uthmani dalam menghafaz alQur'an. iv) Mencadangkan satu bentuk penyelesaian yang berkesan kepada permasalahan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tahfiz dalam meningkatkan pencapaian pembacaan AlQuran dan kefahaman mengenai kaedah penulisan Rasm Uthmani.

1

Metodologi Reka bentuk kajian ini ialah kajian tinjauan. kajian ini mengkategorikan skor peratus kepada tiga bahagian. Bahagian E pula untuk menilai dan mengetahui sejauhmana pengamalan responden terhadap Rasm Uthmani. Item-item yang ini digunakan untuk menguji pengamalan responden dalam Rasm Uthmani. Bahagian A adalah untuk menguji pengetahuan responden terhadap pengertian Rasm Uthmani. Bahagian C pula menguji kefahaman responden dalam memahami kaedah penulisan Rasm Uthmani manakala bahagian D juga menguji kefahaman responden mengenai hukum menggunakan kaedah Rasm Uthmani. Aspek penting dalam kajian ini ialah mengenai pengamalan responden dalam kaedah Rasm Uthmani. 2 = ( Tidak Setuju). Manakala 10% hingga 39% adalah yang paling rendah. 4 = (Setuju) dan 5 = ( Sangat Setuju). iaitu 80% hingga 100% ialah tinggi. Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik. Bahagian B pula untuk mendapatkan maklumat responden mengenai kepentingan Rasm Uthmani. 3 = (Kurang Setuju). Untuk tujuan analisis data juga. 60% hingga 79% adalah sederhana dan 40% hingga 59% adalah rendah . Skala Likert tersebut terdiri daripada lima kategori skor iaitu 1= (Sangat Tidak Setuju). Format tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan kepada responden bagi membuat pilihan jawapan secara tepat dan fleksibel. Soal selidik ini dibahagikan kepada 5 bahagian dan mengandungi 22 item . Proses analisis data pada bahagian ini dilakukan bagi mendapatkan hasil kajian secara lebih terperinci berdasarkan setiap satu item soalan yang dikemukakan. Kajian ini melibat seramai 40 orang responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar tahfiz dan juga beberapa orang guru untuk mengetahui respon terhadap pengamalan Rasm Uthmani. Kesemua item soalan yang dibentuk menggunakan format skala Likert bagi memudahkan proses penyelidikan yang dijalankan. Data ini dibuat dengan merujuk skor kekerapan dan juga peratus. 2 .

Jadual 2 : Taburan peratus kepentingan Rasm Uthmani Item 01.5 25 SS 25 37.5 37. Manakala bagi item 5 menunjukkan peratusan yang sederhana bagi skala kurang setuju. Pernyataan Pembentukan ( taswir) Lafaz / perkataan melalui penggabungan huru-huruf Hijaiyah Ia merupakan Ilmu Kitabah ( Penulisan) yang dikenali dengan ilmu Rasm Diistilah juga sebagai “ rasm Mushaf” Ilmu yang membincangkan tentang kaedah penulisan serta pembentukan lafaz/kalimat Rasm Uthmani apa sahaja yang berkaitan dengan penulisan jenis-jenis khat. Bagi item 4 peratusannya adalah sederhana iaitu 62. 04. 05.5 87. 02. 05.5%) bahawa mereka memahami pengertian Rasm Uthmani juga dikenali sebagai Rasm Mushaf.5 Taburan peratusan bagi item 3 adalah tinggi . Jadual 1: Taburan peratus pengertian Rasm Uthmani Item 01. 02. Ini menunjukkan responden tidak bersetuju dengan pengertian Rasm Uthmani dikaitkan penulisan jenis-jenis khat.5 % responden bersetuju bahawa pengertian Rasm Uthmni adalah suatu ilmu yang membincangkan tentang kaedah penulisan serta pembentukan lafaz. 03. Peratusan yang tertinggi dicatat pada skor sangat setuju iaitu 100% pada item 3 . 04.Dapatan Kajian Dapatan kajian yang diperolehi akan ditunjukkan di dalam bentuk jadual seperti dibawah. Peratus ( % ) STS TS KS S 0 0 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 62.5 62. 03. Walau bagaimanapun tidak ada responden yang menyatakan skala sangat tidak setuju dan tidak setuju bagi kelima-lima item. Ini menunjukkan lebih ramai responden menyatakan setuju ( 87.5 12. Pernyataan Rasm Uthmani bersifat tauqifi bukan taufiqi Rasm Uthmani menjadi sebahagian rukun bacaan Al-Quran Dapat memelihara dari kesalahan dalam penulisan al-Quran Ditulis mengikut bacaan rawi serta mutawatir Berdasarkan tulisan Al-Quran yang asal Peratus ( % ) STS TS KS S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 70 0 0 0 55 SS 100 100 50 30 45 Pada jadual 2 diatas menunjukkan hasil analisis mengenai kepentingan Rasm Uthmani kepada pelajar.5 37.5 12.

analisis menunjukkan responden setuju dengan item ini. Manakala pada item 4. Pada keseluruhannya semua responden mengetahui mengenai kepentingan mempelajari Rasm Uthmani. Jadual 3: Taburan peratus kaedah penulisan Rasm Uthmani Item 01. Item 01.5 Paparan jadual 3 adalah berkaitan dengan kefahaman responden terhadap kaedah penulisan Rasm uthmani yang menjadi amalan responden dalam menghafal Al-Quran. Manakala pada item 5 menunjukkan skor peratusan yang rendah iaitu 45% bagi skala sangat setuju. responden mengetahui dan mengetahui mengenai hukum mempelajari Rasm Uthmani. 04.5 0 Pada keseluruhannya . huruf Wau dan huruf Ya Kaedah al-Ibdal menggantikan huruf kepada huruf yang lain Kaedah wajah qiraat ditulis berbeza-beza dan cara bacaan masing-masing Maksud al-Dabt dalam kaedah penulisan Rasm Uthmani bermaksud menjaga sesuatu Peratus ( % ) STS TS KS S 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 4 .1dan 2. Seramai 40 orang responden amat memahami mengenai keutamaan untuk mempelajari kaedah Rasm Uthmani. Seramai 40 orang setuju bahawa mempelajari Rasm Uthmani adalah tuntutan wajib. peratusannya adalah paling rendah iaitu hanya 12. 05. Secara dasarnya. Pernyataan Hukum mempelajari adalah Fardhu Kifayah Hukum mempelajari bacaan Qiraat adalah tuntutan wajib Peratus ( % ) STS TS KS S 0 0 0 62.5 0 0 0 100 SS 37.5% sahaja responden kurang setuju dengan kaedah penulisan Rasm Uthmani yang ditulis berbeza-beza dan cara bacaan. Pernyataan Kaedah Hazf ( pembuangan/pengurangan) diguna pakai di dalam penulisan Rasm Uthmani Kaedah Ziyadah merangkumi huruf Alif. Seramai 40 orang responden telah memilih skala setuju bagi item 1. Ia menunjukkan peratusan yang paling tinggi berbanding dengan item yang lain.5 17. Item 2 mencatatkan peratusan yang tinggi iaitu sebanyak 100%. 02.5 32. 02. 03.5 40 50 50 50 SS 0 0 50 37. Jadual 4 : Taburan peratus hukum menggunakan Rasm Uthmani.

Antara beberapa kaedah penulisan yang dapat dikesani oleh para ulama ialah kaedah penulisan yang dinamakan kaedah Rasm Uthmani. Pernyataan Membuat kajian tentang pembacaan dan penulisan Rasm Uthmani Mempelajari kaedah Rasm Uthmani secara sistematik Kaedah mendengar kaset. 5 . Kalimah rasm boleh difahami dengan dua cara pemahaman iaitu bentuk tulisan Al-Quran atau kaedah dalam penulisan Al-Quran. Bersama bentuk bacaan mutawatir yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. 04. CD dan DVD Pembacaan bertajwid juga dapat diperbetulkan dengan Rasm Uthmani Bimbingan guru yang arif STS TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Peratus ( % ) KS S 10 65 0 25 0 0 0 75 35 85 SS 25 100 0 65 15 Seterusnya pada jadual 5 diatas menunjukkan analisis berkenaan taburan peratus berdasarkan pengamalan para pelajar dalam kehidupan seharian. kebanyakan responden setuju mendapatkan bimbingan guru yang arif bagi memantapkan lagi pengamalan meraka menggunakan kaedah Rasm Uthmani. Manakala pada item 5. seramai 4 orang responden atau 10% sahaja yang kurang setuju mengamalkan kaedah Rasm Uthmani dengan cara membuat kajian. Allah juga telah menentukan kaedah-kaedah tertentu untuk membentuk kalimah Al-Quran.T yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Kaedah penulisan pula adalah cara menulis sesuatu kalimah itu sama ada huruf-hurufnya ditambah.a. Item 2 mencatatkan peratusan yang paling tinggi berbanding dengan item lain iaitu 100%. 02. Bagi item 1.w amat terpelihara darinsegi bentuk tulisan dan bacaan. Bab 1: Pendahuluan Al-Quran adalah kalam Allah S.Jadual 5 : Taburan peratus pengamalan para pelajar terhadap Rasm Uthmani Item 01. dikurangkan atau sebagainya. Bentuk tulisan yang dimaksudkan ialah jenis tulisan atau khat seperti khat khufi. khat thuluth atau Riqa’ah.W. Keseluruhan responden sangat setuju mempelajari kaedah Rasm Uthmani secara sistematik bagi mengukuhkan lagi amalan mereka dalam penghafazan Al-Quran. 05. 03.

Rasm juga dapat diertikan sebagai petunjuk adanya sesuatu lafaz atau boleh ditakrifkan sebagai apa-apa sahaja yang berkaitan dengan jenis-jenis khat. Menurut Abdul Qadir Leung (2008) .w dan bagindalah yang memerintah agar ia digunakan dalam penulisan al-Quran ketika itu. Rasm Uthmani pula ditakrifkan sebagai ilmu yang membincangkan kaedah penulisan kalimah-kalimah ayat Al-Quran yang diguna dan dipersetujui oleh Khalifah saidina Othman ketika proses penyalinan dan penulisan Al-Quran dilakukan. Rasm Uthmani juga dinamakan sebagai Rasn Tauqifi kerana kebanyakkan ulama berpendapat bahwa rasm tersebut merupakan kaedah yang diajar oleh Rasulullah s. mengurang. Rasm Uthmani juga dikenali sebagai Rasm Istilahi kerana dinisbahkan kepada para sahabat yang bertanggungjawab menulis mashaf-mashaf dengan menggunakan rasm tersebut. penyusunan. berkaitan dengan susunan huruf-hurufnya.35) menyatakan Rasm Uthmani juga diistilahkan sebagai “Rasm Mushaf” oleh “Majma’Buhuth al-Islamiyyat” yang bermaksud “ketentuan atau pola yang digunakan oleh Saidina Uthman binAffan bersama sahabat yang lain ketika penulisan al-Quran. Ibrahim (2007. Daripada tiga kaedah tersebut. penyambungan dan pemisahan. kalimah rasm bermaksud penulisan-penulisan berhubung dengan ejaan huruf-huruf yang berbentuk perkataan dalam ayat dari segi penggunaan. huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah. menyambung dan menggantikan huruf.Terdapat tiga kaedah penulisan yang digunakan untuk menulis kalimah-kalimah arab iaitu Rasm uthmani.0 Pengertian Rasm Uthmani Rasm ialah pembentukan ( taswir) lafaz atau perkataan melalui penggabungan huruf-huruf Hijaiyah atau gambaran-gambaran kalimah yang dapat dituturkan. yang 6 . Manakala Ilmu Rasm satu ilmu yang membincangkan cara-cara menulis lafaz-lafaz atau ungkapan bagi memelihara huruf-hurufnya dari segi lafaz. hanya kaedah rasn uthmani dan Rasm Qiyasi sahaja yang digunakan dalam penulisan Al-Quran manakala Rasm Arudi pula digunakan dalam penulisan syair-syair arab. rasm Qiyasi dan Rasm Arudi.a. Selain itu. 1.

T kerana Rasulullah s. maka sesungguhnya ia akan mengingatkan kamu.0 Kepentingan Rasm Uthmani.w kepada para sahabat. pisahkan penulisan huruf sin. Terdapat beberapa faktor yang dijadikan sandaran oleh para ulama’ untuk memperkukuhkan kenyataan ini.1 Rasm Uthmani bersifat Tauqifi dan bukan Taufiqi Rasm Uthmani merupakan satu kaedah penulisan yang diajar oleh Rasulullah s. sempurnakan bulatan pada penulisan huruf mim. dan lagukan bacaan alRahiim.terdapat dalam mushaf-mushaf yang dikirimkan ke pelbagai daerah dan bandar serta mushaf yang berada di tangan Saidina Uthman sendiri”. merupakan salah satu rukun bacaan alQuran.a.a. Hadis ini dijadikan sebagai sandaran: ’‫الق الدواة، وحرف القلم، وأنصب الباء،وفرق السين ولتعور الميم، وحسن ال، ومد‬ ‫الرحمن، وجود الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسر فإنه أذكر لك‬ Yang bermaksud: “ Gunakan dakwat. penulisannya meliputi tujuh huruf al-Quran yang meliputi wajah-wajah qiraat yang mutawatirah dan ianya juga bertepatan dengan pembentangan terakhir bacaan Al-Quran.a.w. Ini bermakna rasm ini adalah datangnya daripada Allah S. 2.w tidak akan mengajar sesuatu kepada para sahabat melainkan setelah mendapat wahyu dari Allah. 2. jelas menunjukkan bahawa Rasm Uthmani sangat perlu dipelajari dan diberi keutamaan apabila seseorang itu hendak menulis atau membaca kitab suci al-Quran.” 7 . perindahkan kalimah Allah.W. sempurnakan penulisan huruf ba’. panjangkan sebutan al-Rahmaan. Daripada pengertian yang dapat difahami. letakkan pena kamu di atas telinga kirimu. tajamkan pena. Antara faktor-faktor yang dimaksudkan ialah kaedah penulisannya adalah Tauqifi daripada Rasulullah s.

Banyak hadis yang menerangkan Al-Quran diturunkan dalam tujuh huruf. Para ulama telah bersepakat mangatakan bahawan rukun bacaan Al-Quran ada tiga perkara.w turut mengamalkannya dan tidak pernah menginkarinya. Kaedah-kaedah ini juga sering mengalami perubahan dan sekiranya ia berlaku kepada kitab suci Al-Quran pastinya berlaku penyelewengan yang merosakan kalimah dan kefahaman terhadap tafsiran ayat-ayat AlQuran yang mutawatir. Salah satunya ialah hendaklah bertepatan dengan salah satu daripada mushaf Uthmani sama ada yang dihantar oleh Saidina Uthman ke Mekah. 2. 8 . Para ulama telah bersepakat tidak mengakui “quraniyyat” (kequranan) qiraat Syazzat dan lebih jelas qiraat syazzat dianggap sebagai tafsir atau penjelasan terhadap qiraat yang terkenal diakui kesahihannya. 2. Kufah .w kepada para sahabat.W. Ia lebih diyakini kerana para sahabat Rasulullah s. Suatu perkara yang harus difahami oleh umat islam ialah setiap huruf-huruf al-Quran mempunyai mukjizat tersendiri yang hanya diketahui oleh Allah S. Basrah dan Syam ataupun yang berada dalam simpanan Saidina Uthman sendiri. Setiap pembacaan yang mendapat ganjaran ialah pembacaan yang menepati rukun.2 Rasm Uthmani menjadi sebahagian Rukun bacaan al-Quran Membaca Al-Quran adalah digalakkan dalam Islam dan akan mendapat ganjaran kepada yang membacanya. antaranya sabda Rasulullah s.Kenyataan hadis ini menjadi pegangan kebanyakan para ulama sama ada salaf dan juga khalaf untuk berhujah tentang keistimewaanya.T. namun pendapat itu ditolak kerana kaedah penulisannya terdedah kepada kesilapan disebabkan tiada sandaran yang mantap. Walaupun ada pendapat yang bertentangan dengan kenyataan di atas.w . Madinah . Pembacaan yang tidak menepati rukun dikira syaz atau bacaan ditolak.3 Merangkumi Tujuh Huruf Al-Quran Antara faktor yang sangat penting yang menjadikan Rasm Uthmani perlu diberi keutamaan ialah kaedah penulisannya berkaitan dengan tujuh huruf Al-Quran dan bertepatan dengan wajah-wajah qiraat yang pernah diajar oleh Rasulullah s.a.a.a. Sekiranya berlaku penambahan atau pengurangan terhadap huruf-huruf Al-Quran ianya beerti seseorang telah mengurangkan mukjizat Al-Quran dipertanggunjawabkan di akhirat kelak.

a telah menceritakan bahawa Rasulullah s. Rasulullah ditemani 9 . 2.a. tashil. perselisihan cara tasrif. dan akhirnya ia menambahkan kepadaku sehingga selesai tujuh huruf. Ketika peristiwa ini berlaku.a. imalah.” Terdapat berbagai andaian ulama mengenai maksud tujuh huruf . perselisihan dari segi menambah atau mengurangkan sesuatu huruf atau kalimah dan perselisihan pada lahjah sama ada tebal atau nipis. muthanna atau jamak dan sama ada ia muzakkar atau muannas. telah menceritakan kepadaku ‘ Ubayd bib Abd Allah. naka aku sentiasa mengulanginya dan aku juga sentiasa memintanya supaya ditambah kan. Oleh itu sekiranya kaedah penulisan Rasm Uthmani tidak digunakan dalam penulisan Al-Quran. perselisihan pada cara i’rab.s telah mengajarkan kepadaku satu huruf. bahawa Ibn ‘Abbasr. perselisihan pada dari segi ibdal (tukar). perselisihan mendahului atau mengakhirkan sesuatu huruf atau kalimah.w telah bersabda: Jibril a.Yang bermaksud: “ Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Ufayr. sudah tentulah mushaf yang dihasilkan tidak merangkumi semua huruf dan menjadikan sesuatu mushaf itu hanya sesuai untuk bacaan qiraat tertentu sahaja dan tidak bagi qiraat yang lain. isymam dan sebagainya.4 Bertepatan dengan Pembentangan Bacaan Al-Quran Terakhir Setelah sempurna penurunan Al-Quran maka Jibril telah mendatangi Rasulullah s. telah menceritakan kepadaku ‘Uqayl bin Ibn Syihab.w dan membuat semakan bacaan buat kali terakhir. kata nama sama ada ia mufrad. Salah satu pendapat yang disepakati oleh kebanyakan ulama ialah tujuh huruf membawa maksud tujuh cara bacaan yang berbagai –bagai dan merangkumi unsur-unsur berikut. ia telah berkata. peselisihan pada cara ikrab ( analisa nahu).

Zaid telah melakukannya mengikut apa yang didengari semasa berlakunya pembentangan itu. Contohnya hazaf alif pada kalimah “miaad” 10 . Hazaf Insyarah bermaksud hazaf yang bertujuan menunjukkan wajahwajah qiraat mutawatirrah tertentu contohnya. Sebarang ayat yang pernah diturunkan semasa hayat Rasulullah s. Oleh itu. 3.)ا‬wau ( ‫ ) و‬dan • Hazaf Iktisor yang bermaksud hazaf pembatasan yang bermakna hazaf alif pada kalimah-kalimah tertentu tanpa melibatkan kalimah-kalimah lain. 3. Contohnya pada: Hazaf berlaku dalam tiga bentuk: ‫ .a.oleh Zaid bin Thabit. Hazaf Ikhtisor bermaksud hazaf peringkasan seperti pembuangan alif pada kata jamak Muzakkar Salim dan Jamak Muannanth Salim.1. Huruf-huruf tersebut ialah Alif ( Ya ( ‫ ) ي‬pada kata permulaan ( fawatih ) surah tertentu Al-Quran.0 Kaedah Penulisan Rasm Uthmani Antara berikut adalah beberapa kaedah penulisan Rasm Uthman yang terdapat di dalam al-Quran .w atau terdapat catatan sahabat yang tiada di dalam pembentangan terakhir itu dianggap musnah dari penulisan A-Quran. semasa Saidina Abu Bakr dan Saidina Uthman memberi tangggungjawab untuk mengumpul dan menulis semmula ayat-ayat Al-Quran. 3.1 Kaedah Pembuangan Atau Pengurangan ( Hazaf ) Hazaf bermaksud membuang atau menggugurkan huruf-huruf hijaiyah tertentu dalam struktur kalimah tertentu Al-Quran.1 • • Pembahagian Hazaf.

3. huruf-huruf ziyadah ialah Huruf Alif . 11 . Ibdal huruf Alif kepada huruf Ya dalam beberapa keadaan tertentu iaitu apabila huruf Alif terletak dihujung kalimah. Contoh. Dalam penulisan Mushaf Rasm Uthmani.walaupun ia berhubung dengan dhamir ( ganti nama ).2 Kaedah Al-Ziyadah Ziyadah bermaksud penambahan huruf –huruf tertentu pada kalimah-kalimah tertentu pada kalimah tertentu di dalam Al-Quran. Huruf tersebut ditulis tetapi tidak berfungsi pada semua keadaan pada bacaan. Dalam Penulisan Rasm Uthmani. huruf-huruf yang digantikan itu terbahagi kepada lima bahagian iaitu: i. Antara contoh kaedah Ziyadah ialah: • Ziyadah Huruf Wau pada kalimah ‫”"ساوريكم‬ • Ziyadah Huruf Ya pada kalimah ‫”"افاين‬ 3.3 Kaedah Al-Ibdal Maksud Al-Ibdal ialah menukarkan atau menggantikan suatu huruf kepada huruf yang yang lain . Contoh. tetapi sebaliknya yang dibaca adalah huruf asal yang digantikannya. Ia merupakan satu kaedah yang yang perlu diberi perhatian dalam penulisan Rasm Uthmani. empat kalimah yang selalu berulang-ulang iaitu: ii. Huruf yang menggantikan sesuatu huruf itu tidak boleh dibaca sama sekali. Huruf Wau dan Huruf Ya. Ibdal huruf Alif kepada huruf Wau.

Kalimahkalimah yang dimaksudkan ialah: 4. Rasm Uthmani sangat penting dipelajari dan dikaji khususnya apapbila hendak ditulis atau dibaca kerana ianya dapat memelihara daripada kesalahan dalam penulisan Al-Quran. v. Ianya merupakan satu keperluan di mana ia dapat menentukan cara menulis sesuatu kalimah contohnya huruf Ta’ ditulis dengan Ta’ Mafthuhah atau Ta’ Marbutoh. )رحمت‬Contoh. Ibdal huruf Ta’ Marbutah kepada Ta’ Maftuhah pada beberapa kalimah tertentu. Ibdal huruf Thulathi Wau kepada huruf Alif o Semua kata nama dan kata perbuatan yang mempunyai tiga huruf dan asal huruf ketiganya ialah Waw akan diibdalkan kepada huruf Alif pada kalimah beberapa kalimah yang tertentu. Ibdal huruf Nun kepada huruf Alif dalam keadaan tertentu iaitu apabila huruf Nun Tawkid Khafiyyah pada dua kalimah.iii. Para ulama’ telah berselisih pendapat mengenai hukum 12 . Semua kalimah ( ‫ ) رحمة‬ditulis dengan Ta’Marbutah melainkan pada tujuh tempat dalam al-Quran yang ditulis dengan Ta’ Maftuhah ( ‫ . iv.0 Hukum Menggunakan Rasm Uthmani Hukum mempelajari Rasm Uthmani adalah Fardhu Kifayah. Contoh.

5. apakah boleh ditulis dalam Rasm Imlai. manakala Imam Malik ketika ditanya “ bolehkah Al-Quran ditulis dalam bentuk penulisan gaya baru”?.mengikuti Rasm Uthmani dalam penulisan al-Quran. maka dapatlah dirumuskan bahawa tahap kefahaman pelajar-pelajar tahfiz ini mengenai Rasm Uthmani berada di paras yang baik. beliau menjawab tidak boleh dan mesti mengikuti bentuk penulisan yang pertama kali”. Perbezaan cara pengajaran dan pembacaan al-Quran diantara sekolah dan rumah. Bilangan pelajar yang ramai dalam satu bilik darjah menyukarkan guru memberi pemerhatian kerana bilangan guru yang sedikit. 13 . Antara masalah – masalah yang di hadapi ialah: 1. Walau bagaimanapun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tahfiz ini. 6. Tidak ada buku panduan khusus yang menerangkan cara kaedah penulisan Rasm Uthmani. 2. Hasil daripada bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan oleh guru-guru telah memberi kefahaman yang baik dalam mendalami kaedah penulisan Rasm Uthmani. 3. Tidak ada pengawasan pihak berkaitan terhadap buku-buku yang diedarkan di Mahaad Tahfiz. Sehubungan dengan itu Ahmad Ibn Hambal telah menyatakan “ haram hukumnya menyalahi Rasm Uthmani seperti dalam hal penulisan “ya” atau “alif” atau “wau . 7. Kurangnya aktiviti sampingan dalam pengajaran al-Quran yang menggunakan VCD atau komputer. 4. Tidak ada kursus-kursus intensif yang berterusan kepada guru-guru dan pelajar. Tempoh masa yang singkat iaitu enam bulan tidak mencukupi untuk mengajar kaedah penulisan Rasm Uthmani kerana mengikut sukatan pelajaran Maahad Tahfiz. Bab 11 : Hasil kajian (tahap kefahaman pelajar mengenai Rasm Uthmani) Hasil daripada analisis dan perbincangan yang telah dijalankan.

sistem pembelajaran dan kaedah yang digunakan dalam memahami Rasm Uthmani perlu adalah amat penting bagi menjamin keberkesanan dalam menghafaz Al-Quran. Majoriti daripada pelajar-pelajar ini memahami kaedah penulisan Rasm Uthmani dan mereka turut mengamalkan Rasm Uthmani ketika membaca dan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru-guru serta dorongan daripada ibu bapa memainkan peranan yang besar di dalam melahirkan huffaz yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam kaedah Rasm Uthmani. ia tidak memadai dan tidak menyatakan secara jelas cara pengajaran. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan telah mengambil satu langkah yang baik dalam hal ini dengan menerbitkan buku panduan akan tetapi buku tersebut tidak tersebar ke negeri-negeri lain untuk dimanfaatkan bersama. 14 . Keprihatinan dan perhatian adalah penting dalam menjaga golongan huffaz ini agar suatu hari nanti lahirlah mereka yang betul-betul menjaga serta mempertahan kesucian ilmu Al-Quran sehingga akhir zaman. Mengenai buku latihan khusus tentang pengajaran al-Quran menggunakan kaedah penulisan Rasm Uthmani. hasil kajian ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar di Maahad Tahfiz Baitul Marhabbah ini menggunakan kaedah penulisan Rasm Uthmani bagi melancarkan hafazan mereka. Kebanyakan guru menyediakan latihan-latihan untuk pengajaran al-Quran atas inisiatif sendiri. Bab 111 : Kesimpulan dan Cadangan Secara umumnya. Sebagai kesimpulannya. ada di sesetengah negeri telah mengambil inisiatif sendiri dalam menyediakan buku latihan sebagaimana yang dilakukan di negeri Kelantan pada tahun 1994 tetapi ia tidak ada daya tarikan yang boleh menarik minat murid seperti warnawarni dan lain-lain.Dari masalah-masalah yang disebut tadi masalah yang paling penting yang dihadapi oleh guru-guru dan pelajar ialah ketiadaan buku panduan yang khusus berkaitan dengan cara mengajar dan mencari maklumat berkaitan kaedah Penulisan Rasm Uthmani. Pihak Unit Pendidikan Islam dan Moral. Dengan hanya bergantung kepada catatan panduan yang terdapat di dalam buku iqra’.

Bhd. (2009).scribd. Meteor Doc Sdn. Kuala Lumpur. 5. Beirut dar al Makrifah. 4. Modul HBQE1203 Rasm AlUthmani. Bhd. Bhd. 2. Rasm Al-Uthmani. Abdullah Al-Zarkasyi. Panduan Membaca Al-Quran Rasm Uthmani dan Kelebihannya. (1990). www. Bahagian Hal Ehwal Islam JPM. Meteor Doc.al-Burhan fi Ulum al-Quran. Ahmad Kamarudin Ibrahim dan Abd. com 15 .RUJUKAN 1.Jurnal Pendidikan Malaysia ( 2009 ). Badaruddin Mohd b. Rahman Abd Ghani. Ahmad kamaruddin Ibrahim. Mohd Aderi Che Noh dan Rohani Ahmad Tarmizi. 3. Sdn. utusan Printcorp Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->