PENDIDIKAN SENI VISLAL PENDIDIKAN SENI VISLAL

MLZAIYAH BIN1I MOHD AMIN
Ŭũ######Ū##Ũ
MOBAIL
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8AlL lkAn
MOBA¡L ¡KAN
{HAD¡AH/ CENDERAMATA·
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8lL lkAn
ALATAN DAN BAHAN
O NTIN AM H
BENAN DAN IARM
O KOTAK KADBOD BIR
STICKER BIR DAN
EMAS STICKER
AMBAR IKAN BAT
KERIKIL DAN LAIN-
LAIN BAHAN HIASAN
BERSESAIAN
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8lL lkAn
LANKAH i:
O Lelailan siiclei biiu pada
sisi dalam loial
O Lelailan ladbod biiu
sebagai laiai loial
O Lelailan bebeiapa gambai
ilan pada laiai loial
O Lelailan gambai ilan
pada lebilan ladbod biiu
O Lelailan siiclei waina
emas di belalang ladbod
yang sama
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8lL lkAn
LANKAH ::
O uniing ladbod
mengilui beniul
gambai ilan
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8AlL lkAn
LANKAH ¸:
O Melelailan lain peica sebagai
liasan ieiumbu gunalan gam
H dan double iape
O Membunglus baiu leiilil dengan
saiung ielui. Lelailan guna
double iape
O Lelailan geial iambui ieipalai
O Lelailan bunga liasan lulii
leiang baiu ilan dan lain-lain
liasan
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8AlL lkAn
LANKAH Ũ:
O Tebul lubang pada aias
loial dan pada mobail
ilan menggunalan palu
ielan
O Menggunalan iaium
uniul memasullan benag
pada mobail ilan dan pada
loial
O Ilai simpul pada mobail
ilan dan pada pin aias
loial
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8AlL lkAn
Benang diilai pada pin
aias loial uniul
meniadilan mobail ilan
dapai beigeial-geial
LANGkAnŴLANGkAn MLM8UA1 MC8AIL
IkAN
Mobail dalamsuasana
dasai laui sesuai
uniul diiadilan
ladial dan sebagai
elspiesi iasa cinia
lepada leindalan
dasai laui

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful