PENDIDIKAN SENI VISLAL PENDIDIKAN SENI VISLAL

MLZAIYAH BIN1I MOHD AMIN
Ŭũ######Ū##Ũ
MOBAIL
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8AlL lkAn
MOBA¡L ¡KAN
{HAD¡AH/ CENDERAMATA·
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8lL lkAn
ALATAN DAN BAHAN
O NTIN AM H
BENAN DAN IARM
O KOTAK KADBOD BIR
STICKER BIR DAN
EMAS STICKER
AMBAR IKAN BAT
KERIKIL DAN LAIN-
LAIN BAHAN HIASAN
BERSESAIAN
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8lL lkAn
LANKAH i:
O Lelailan siiclei biiu pada
sisi dalam loial
O Lelailan ladbod biiu
sebagai laiai loial
O Lelailan bebeiapa gambai
ilan pada laiai loial
O Lelailan gambai ilan
pada lebilan ladbod biiu
O Lelailan siiclei waina
emas di belalang ladbod
yang sama
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8lL lkAn
LANKAH ::
O uniing ladbod
mengilui beniul
gambai ilan
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8AlL lkAn
LANKAH ¸:
O Melelailan lain peica sebagai
liasan ieiumbu gunalan gam
H dan double iape
O Membunglus baiu leiilil dengan
saiung ielui. Lelailan guna
double iape
O Lelailan geial iambui ieipalai
O Lelailan bunga liasan lulii
leiang baiu ilan dan lain-lain
liasan
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8AlL lkAn
LANKAH Ũ:
O Tebul lubang pada aias
loial dan pada mobail
ilan menggunalan palu
ielan
O Menggunalan iaium
uniul memasullan benag
pada mobail ilan dan pada
loial
O Ilai simpul pada mobail
ilan dan pada pin aias
loial
LAnCkAPŴLAnCkAP MLM8uA1
MC8AlL lkAn
Benang diilai pada pin
aias loial uniul
meniadilan mobail ilan
dapai beigeial-geial
LANGkAnŴLANGkAn MLM8UA1 MC8AIL
IkAN
Mobail dalamsuasana
dasai laui sesuai
uniul diiadilan
ladial dan sebagai
elspiesi iasa cinia
lepada leindalan
dasai laui