P. 1
azaizham

azaizham

|Views: 1,372|Likes:
Published by Aza Izham

More info:

Published by: Aza Izham on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2015

pdf

text

original

Bab I

1.0

Pengenalan

Dalam bab ini, pengkaji akan membincangkan mengenai latar belakang kajian. Seterusnya pengkaji akan memberikan permasalahan dalam kajian yang akan dilakukan. Pengkaji juga menyatakan objektif kajian ini dilakukan, persoalan kajian, skop atau batasan kajian serta kepentingan kajian.

1.1

Latar Belakang Kajian

Al-Quran merupakan kalam Allah yang di turunkan kepada Rasulullah S.A.W melalui perantaraan malaikat Jibril A.S. (ABIM 2003) mentakrif al-Quran menurut bahasa beerti bacaan manakala dari segi istilah ia membawa erti kalam Allah yang bermukjizat di turunkan kepada nabi Muhamad di tulis dalam beberapa mashaf, di petik daripada riwayat-riwayat mutawatir dan membacanya merupakan satu ibadah. Isi kandungan al-Quran merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan manusia iaitu dari sudut pendidikan, akhlak, ekonomi, politik dan sosial. Ini berdasarkan dalil Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1 firma Allah: ‫تبرك الدي نرل الفرقان على عبده ليكون العالمين نديرا‬ Maksudnya:Maha suci (tuhan) yang menurunkan Furqan (Quran) kepada hambaNya, supaya dia memberi peringatan kepada seluruh alam. Selain itu juga keunikan al-Quran juga dari sudut ilmu qiraatnya yang memerlukan seseorang menguasai beberapa ilmu untuk memantapkan penguasaan bacaan al-Quran

1

Masalah pelajar-pelajar tidak dapat menguasai asas al-Quran pada peringkat sekolah rendah lagi. Contohnya beberapa ilmu qiraat al-Quran iaitu ilmu tajwid. 1. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.W. Namun ada sesetangah pelajar tingkatan satu yang boleh membaca iqra’ pada tahap satu.2 Kenyataan Masalah Pada masa kini ini masyarakat sering membicarakan mengenai isu kelemahan pelajar-pelajar sekolah menguasai bacaan al-Quran. tarannum dan lain-lain lagi.T. Qiraat Sab’ie. Masalah ini boleh dikategorikan kepada beberapa masalah iaitu masalah pelajar yang tidak langsung boleh membaca al-Quran. berketrampilan. Apabila pelajar-pelajar menyambung pelajaran peringkat menengah mereka tidak dapat mengikuti sukatan pelajaran yang telah ditetapkan pada peringkat sekolah menengah. Kelemahan ini sekaligus menyebabkan ilmu al-Quran semakin terpinggir dalam arus masyarakat yang moden ini. Sekiranya mata pelajaran al-Quran di jadikan pelajaran wajib untuk memasuki sesebuah universiti pasti para pelajar akan lebih memberi perhatian kepada ilmu al-Quran. rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Untuk melahirkan modal insan yang cemerlang dalam pendidikkan negara kerajaan telah menggubal falsafah pendidikan negara. boleh membaca al-Quran tanpa tajwid dan tidak boleh membaca al-Quran secara bertarannum.mengikut ayat yang diturunkan oleh Allah S. Pelajar-pelajar daripada sekolah harian biasa atau sekolah menengah bukan aliran agama mempunyai masalah dalam penguasaan tulisan jawi dan membaca al-Quran berbanding dengan sekolah menengah aliran agama. 2 . FPN menyatakan pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis ari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. berakhlak mulia. Pelajar-pelajar Islam juga dikenal pasti kurang berminat terhadap al-Quran kerana menumpukan kepada pelajaran yang lain sesuai dengan minat dan keperluan semasa.

Menilai tahap penguasaan di kalangan pelajar mempunyai latar belakang pendidikan aliran agama dengan kelas aliran biasa 1. 2.5 Skop Dan Batasan Kajian Terdapat beberapa batasan kajian yang dilakukan oleh penyelidik seperti: 3 .3 Objektif Kajian Kajian ini dilakukan untuk melihat pencapaian pelajar di dalam Kelas Kemahiran Al-Quran serta tahap penguasaan pelajar dalam bacaan al-Quran: 1. 2. Apakah yang mempengaruhi tahap penguasaan matapelajaran kelas kemahiran al- Quran. Apakah tahap penguasaan matapelajaran kemahiran al-Quran di kalangan pelajar di SMK dan SMKA. 4. 3. 1. Mengetahui kelemahan pelajar dalam menguasai matapelajaran kemahiran al-Quran. 3. Mengetahiu kaedah penyampaian pengajaran guru.1. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar kelas kemahiran alQuran. Sejauhmanakah perbezaan tahap penguasaan matapelajaran kemahiran al-Quran di antara pelajar yang mempunyai latar belakang pendidikan kelas aliran agama dengan kelas aliran bukan agama.4 Persoalan Kajian 1.

maka dia tidak akan dapat solat dengan sempurna. Meningkatkan pencapaian pelajar dalam menguasai ilmu al-Quran. Setiap orang Islam wajib membaca serta mempelajari al-Quran. Kepentingan kajian tetang pencapaian pelajar Kelas Kemahiran al-Quran adalah untuk: 1. 4 . 2) Pelajar yang terlibat dalam kajian ini ialah pelajar-pelajar Kelas Kemahiran al-Quran tingkatan 2 3) Kajian ini hanya terbatas kepada item-item yang di senaraikan didalam soal selidik 1.Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui perantaran malaikat Jibril dan membacanya merupakan suatu ibadah.1) Kajian ini hanya dijalankan di sekolah menengah di Daerah Sabak Bernam. 2.6 Kepentingan Kajian Al. Guru perlu mengenal pasti kaedah yang sesuai untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam ilmu al-Quran. Jika seseorang itu tidak mempalajari al-Quran. menghayati dan mengamalkan bacaan al-Quran dengan fasih dan bertajwid serta mampu untuk mengajarkan kepada orang lain. Selangor. Ini kerana al-Quran merupakan bacaan dalam solat.

mempunyai kaedah belajar yang baik. mengulangkaji 5 .Bab II Sorotan Kajian-kajian Lalu (Literature Review) 2. sikap mempunyai peranan yang tersendiri dalam merealisasikan objektif pengajaran bagi semua mata pelajaran. Menurut Aminah Idris (1997) yang menjalankan kajian tentang minat pelajar terhadap program Tilawah al-Quran memberikan min antara 3.0. Kepentingan sikap dalam pendidikan menurut Rammers & Gage (1943). kaedah pengajaran dan pembelajaran al-Quran dan kajian-kajian lepas. mendapati sikap pelajar mempunyai kaitan yang rapat dengan pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Hamid Awang (1977) membuat kajian tentang kaedah belajar dan sikap pelajar Diploma Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia mendapati sikap dan kaedah belajar mempunyai kaitan yang rapat dengan pencapaian mereka. Kelas Kemahiran al-Quran. serta mempunyai hubungan yang baik dengan pensyarah dan sebaliknya.63 hingga 4.0 Pengenalan Dalam bab ini akan menceritakan tentang minat dan sikap pelajar tehadap al-Quran. Kajian yang dibuat oleh Juriah (1975) tentang masalah pencapaian murid-murid bukan Melayu dalam peperiksaan MCE 1974. 2.1 Minat dan Sikap Pelajar Terhadap Tilawah al-Quran Minat dan sikap pelajar merupakan faktor yang menentukan pencapaian matlamat pengajaran dan pembelajaran. Menurut beliau. pelajar yang sikapnya positif. Berdasarkan keputusan ini menunjukkan pelajar berminat terhadap pelajaran Tilawah al-Quran.

A. Berdasarkan firman Allah 6 . Begitu juga pelajar yang berminat dan bersikap positif pembelajaran Tilawah al-Quran mempunyai pencapaian yang baik dalam bidang Tilawah alQuran. Islam adalah cara hidup yang merangkumi seluruh amalan kehidupan hidup di dunia yang akan dihisab di akhirat. dapatlah dirumuskan bahawa pelajar yang mempunyai sikap positif terhadap pelajaran mereka didapati mempunyai tahap pencapaian yang lebih baik di dalam pembelajaran mereka berbanding dengan pelajar yang bersikap antagonis terhadap pembelajaran al-Quran. politik dan sosial. (ABIM 2003) mentakrif al-Quran menurut bahasa beerti bacaan manakala dari segi istilah ia membawa erti kalam Allah yang bermukjizat di turunkan kepada nabi Muhamad di tulis dalam beberapa mashaf. 2. Isi kandungan al-Quran merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan manusia iaitu dari sudut pendidikan.W melalui perantaraan malaikat Jibril A. hampir separuh tidak menyiapkan tugasan dan kebanyakkan daripada mereka kurang berbincang dengan rakan dan guru berkaitan dengan Tilawah al-Quran.pelajaran. Daripada tinjauan kajian lepas. supaya dia memberi peringatan kepada seluruh alam.2 Kelas Kemahiran al-Quran Al-Quran merupakan kalam Allah yang di turunkan kepada Rasulullah S. Mereka didapati bosan untuk belajar al-Quran. ekonomi. Manakala hasil kajian tentang sikap memberikan min antara 1. Peranan pendidikan Islam sangat besar dalam mendidik manusia supaya mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.S. di petik daripada riwayat-riwayat mutawatir dan membacanya merupakan satu ibadah. akhlak.33 hingga 2. Keputusan ini menunjukkan pelajar bersikap sederhana positif terhadap program tilawah alQuran. Ini berdasarkan dalil Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1 firma Allah: ‫تبرك الدي نرل الفرقان على عبده ليكون العالمين نديرا‬ Maksudnya:Maha suci (tuhan) yang menurunkan Furqan (Quran) kepada hambaNya.99. membaca al-Quran di waktu lapang dan menonton siaran berkaitan Tilawah alQuran. sebilangan kecil ponteng kelas.

ulum al-Quran dan qiraat al-sab. Pelajar-pelajar kelas ini akan mengikuti peperiksaan khas yang dijalankan semasa tingkatan tiga dan tingkatan lima. KKQ telah di laksanakan di sekolah menengah kebangsaan agama (SMKA) sejak tahun 1986 sebagai sebahagian aktiviti ko-kurikulum di sekolah. hafazan. tajwid. 2. Kelas kemahiran membaca dan menghafaz al-Quran juga adalah merupakan salah satu aktiviti kokurikulum di SMKA dan KAA berdasarkan pekeliling KP(BPPP)Sulit/03/9/JPP/M(87) kelas ini hendaklah dilaksanakan di sekolah tertentu.dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang bermaksud: “Sesiapa yang melakukan amalan kebaikan walau sebesar zarah maka dia kan dipertontonkan balasannya. tarannum. JAPIM dari masa ke semasa sentiasa mengadakan kursus-kursus khas kepada guru-guru yang mengajar KKQ di SMKA dan SMK yang mempunyai aliran KAA bagi menambah atau melengkapkan guru-guru dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang berkaitan.3 Objektif Kelas Kemahiran al-Quran Setelah mempelajari Kemahiran al-Quran murid dapat: 1. Memahami 7 . Peperiksaan dilaksanakan dalam bentuk lisan dan juga objektif (aneka pilihan) meliputi aspek tafsir. Status murid yang dipilih untuk mengikuti kelas ini dari kalangan murid yang baik dan lancar membaca al-Quran.ie. Membaca dan menghafal surah-surah tertentu daripada al-Quran secara bertajwid dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.” Oleh yang demikian itulah Kementerian Pelajaran Malaysia di bawah Jabatan Pendidikan Islam (JAPIM) dan Moral telah mewujudkan Kelas Kemahiran al-Quran (KKQ). 2. Kelas ini di perluaskan ke kelas aliran agama (KAA) di sekolah menengah kebangsaan (SMK) mengikut sukatan pelajaran yang di tetapkan. Pelaksanaan ini berdasarkan keputusan jawatankuasa pelancarangan pelajaran (JPP) pada tahun 1985. Untuk merealisasikan perjalanan kelas ini jawatan guru al-Quran di SMKA dan KAA telah diperuntukkan di bawah senarai perjawatanan tahun 2002.

Setiap murid yang mengikuti kelas ini akan mengikuti Peperiksaan Khas yang dilaksanakan semasa tingkatan tiga dan juga tingkatan lima 2. 2. Peperiksaan dilaksanakan dalam bentuk lisan dan juga objektif (anika pilihan) meliputi aspek hafazan. Markah yang telah siap akan dihantar kepada Kementerian untuk disatukan dengan markah peperiksaan objektif. tarannum. surah dan asbabun-nuzul. Skrip jawapan calon akan dihantar kepada Kementerian Pelajaran Malaysia untuk diperiksa dan diberi markah. Penilaian dilakukan oleh guru Kelas Kemahiran al-Quran itu sendiri dan peperiksaan disediakan oleh Jawatankuasa Khas di Kementerian Pelajaran Malaysia.4 Peperiksaan dan Penilaian Bagi mata pelajaran Kelas Kemahiran al-Quran. pembukuan. 4.5 Status Dan Peranan Guru Kelas Kemahiran Al-Quran Guru Al-Quran adalah jawatan Over & Above diberi kepada sekolah menengah harian biasa yang mempunyai KAA dan juga SMKA. pengumpulan. ulum quran dan qiraat sabie. Semua soalan disediakan oleh Jawatankuasa Khas di Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. tajwid. 4. Mengetahui dan membezakan wajah-wajah bacaan Qiraat Sabie. Peperiksaan objektif dilaksanakan serentak di seluruh negara. Peperiksaan Lisan akan dilaksanakan oleh guru yang mengajar mengikut panduan yang telah ditentukan. dan menghayati perkara-perkara yang berkaitan dengan al-Quran merangkumi aspek sejarah penulisan. 3. ia mempunyai peperiksaan dan penilaian secara khusus.3. Di antara tugas dan tanggungjawab guru Al-quran ialah: 8 . Murid yang lulus dalam peperiksaan tersebut akan dianugerahkan sijil yang ditandatangani oleh timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (JAPIM) yang merupakan pengerusi Jawatankuasa Khas Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz AlQuran. Panduan dan format ujian akan dihantar kepada guru berkenaan. Antara peperiksaan dan penilaian yang dilakukan kepada pelajar: 1. 5.

9 . 8.1. Menanam minat murid dan warga sekolah kepada Al-Quran sehingga terbentuk masyarakat celik Al-Quran. Guru-guru disarankan agar mengadakan aktiviti-aktiviti pengukuhan seperti menentukan ayat-ayat yang perlu dibaca pleh pelajar secara individu dan secara bantuan rakan sebaya atau ibu bapa pelajar. ketrampilan. Menurut Aminah Idris (1997) hasil kajiannya mencadangkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Menjadi tempat rujukan warga sekolah berkaitan dengan Al-Quran dan aspek kemahiran Al-Quran. 7. 5. pelajar-pelajar turus (naqib) dilantik dan dikehendaki membantu guru untuk membimbing pelajar-pelajar dalam kumpulannya. Membimbing murid-murid membaca AL-Quran. pengetahuan. kebiasaan. minat dan nilai-nilai yang digunakan. Mematuhi arahan pengetua sekolah dan menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. kaedah pengajaran dan pembelajaran bertujuan untuk membantu murid-murid memperoleh maklumat. guru-guru disarankan supaya lebih banyak menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan. Melaksanakan Kelas Kemahiran al-Quran. 3.6 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran Ahmad Mohd Salleh (1997) mendefinisikan kaedah pengajaran sebagai segala kegiatan terarah yang dijalankan oleh guru dalam rangka menyampaikan pengajaran yang berkesan. Berdasarkan dua definisi tersebut. 6. Bertanggungjawab melaksanakan projek-projek khas yang berkaitan dengan AlQuran seperti Kelas Pemulihan dan sebagainya. 2. Manakala Rashidi Azizzn dan Abd Razak Habib (1998) mendefinisikan kaedah mengajar bermakna tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Aktiviti pemulihan hendaklah diberikan kepada pelajar yang lemah. 4. Bertanggungjawab membasmi buta Al-Quran di kalangan pelajar. Dalam pembelajaran berkumpulan. Mereka boleh (dengan budibicara) diminta mengajar mata pelajaran lain seperti Pendidikan Islam dan Bahasa Arab sekiranya masih terdapat kekosongan dalam jadual mereka. sikap.

kaedah membaca beramai-ramai. Keempat: Kaedah Halaqah / Tadarrus. Guru memperdengarkan bacaan dan pelajar mengikut bacaa guru secara individu. pertama: Kaedah Talaqqi yang bermaksud guru memberikan contoh bacaan kepada pelajar. kaedah perbincangan kumpulan dan menyelesaikan hukum tajwid. Perkara penting yang perlu diberikan perhatian ialah sesuatu kaedah yang dipilih perlu mengambil kira peringkat kebolehan pelajar. tasmic. tadarrus dan latih tubi amat jarang digunakan kerana bilangan pelajar di dalam kelas terlalu besar iaitu antara 40-49 orang. Kaedah ini merupakan latihan yang diberikan kepada pelajar dengan memberikan petikan ayat alQuran dan pelajar dikehendaki menjelaskan hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat tersebut. Seorang pelajar akan membaca dan akan disemak oleh rakan-rakan dalam kumpulan tersebut. Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada kajian-kajian yang telah dilakukan. Keenam: Kaedah Tatbiqi Tajwid. Pelajar membaca secara bergantiganti di dalam kumpulan. samada yang terdapat pada guru. Kedua: Kaedah Mushafahah iaitu guru memberikan contoh bacaan kepada pelajar secara individu dan pelajar mengikut bacaan guru. Setiap kaedah mempuyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri.Aminah Idris (1997) dalam kajiannya tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran Tilawah al-Quran mendapati guru kerap menggunakan kaedah menyoal. Ketiga: Kaedah Tiqrar yang bermaksud bacaan berulang-ulang. Kelima: kaedah Tasmic iaitu pelajar mendengarkan bacaan dihadapan guru dan guru menilai bacaan pelajar. Guru meneliti bacaan pelajar sehingga bacaan pelajar fasih dan lancar. Jamaluddin Ridhwan (1997) menjelaskan kaedah pengajaran dan pembelajaran Tilawah al-Quran yang boleh digunakan oleh guru. Kaedahkaedah lain seperti talaqqi mushafahah. dapatlah disimpulkan bahawa keberkesanan sesuatu kaedah pengajaran bergantung kepada banyak faktor. kumpulan atau kelas secara berulang-ulang. kumpulan atau individu. Pemilihan sesuatu kaedah atau gabungan beberapa kaedah pengajaran tertentu memerlukan guru membuat guru membuat beberapa pertimbangan penting. Sesuatu kaedah yang sesuai bagi seseorang guru mungkin tidak sesuai dengan guru yang lain atau guru yang sama tetapi dalam situasi yang berlainan. 10 . kemudian pelajar mengikut contoh bacaan guru secara beramai-ramai. pada pelajarmahupun pada fizikal bilik darjah. objektif pengajaran yang dirancangndan alat bantu mengajar.

Selain itu. populasi dan sampel kajian. Penyelidik telah memilih dua buah sekolah di daerah Sabak Bernam iaitu SMK Seri Bedena Sg.2 Populasi Dan Persampelan Penyelidik melakukan penyelidikan tentang pencapaian pelajar dalam Kelas Kemahiran alQuran di sekolah menengah di Selangor. kaedah penilaian juga dilakukan melalui markah peperiksaan yang diperolehi oleh setiap pelajar. 3. Kajian ini menggunakan kaedah tinjaun yang dijalankan dalam bentuk soal selidik dan ujian pencapaian sebagai alat mengumpul maklumat.Bab III Metodologi Kajian 3. Besar. Penyelidik memilih dua sekolah yang mempunyai aliran yang berbeza iaitu sekolah aliran agama dan bukan aliran agama. Keduadua sekolah tersebut terletak di luar bandar. prosedur kajian dan tatacara analisa data kajian. Sg. 3.0 Pengenalan Bab ini menjelaskan kaedah kajian yang meliputi reka bentuk kajian.1 Reka bentuk kajian. Sampel dipilih secara rawak tanpa mengira kelas. 11 . Besar dan SMKA Simpang Lima . Sasaran terdiri daripada pelajar tingkatan tiga di SMK dan SMKA tersebut. latar belakang serta pencapaian akademik pelajar. instrumen kajian.

Untuk satu set soal selidik adalah berkaitan latar belakang pelajar dan pengajaran dan pembelajaran kelas kemahiran al-Quran di sekolah. Selain itu data dikumpul melalui markah peperiksaan tilawah al-Quran yang diberikan oleh guru Kelas Kemahiran al-Quran kepada setiap pelajar di sekolah yang terpilih dalam menjalankan kajian ini. 3. 3. Penyelidik telah melakukan penyelidikan di dua buah sekolah yang berbeza. Penyelidik telah memilih pelajar tingkatan satu sebagai sample.3 Instrumen Alat kajian yang dilakukan terdiri daripada satu set soal selidik untuk untuk pelajar . Kini. Semua maklumat yang dikumpul adalah melalui soal selidik dan pemerhatian. Setiap pelajar yang di uji membaca mengambil masa selama 3 minit seorang. penyelidik menjalankan ujian bacaan terhadap sampel. satu set ujian pembacaan petikan al-Quran secara bertajwid. Selepas itu. Seterusnya penyelidik memberi penerangan kepada pelajar tujuan penyelidikan ini dan menerangkan cara menjawab soal selidik. 3.4 Kaedah Pengumpulan Data.Para pelajar ini telah mengikuti kelas Kemahiran al-Quran sejak dari tingkatan satu lagi. mereka yang berada di tingkatan tiga akan menhadapi peperiksaan KKQ yang dijalankan khas untuk pelajar tingkatan 3 dan pelajar tingkatan 5. Manaka ujian pembacaan petikan ayat al-Quran dihadapan penyelidik.5 Kaedah Menganalisis Data Penyelidikan ini adalah dijalankan mengikut kaedah kualitatif yang memberi tumpuan kepada pengumpulan data secara terperinci tentang penguasaan murid tahun satu dalam bacaan alQuran secara bertajwid. Contohnya pemerhatian untuk mengetahui adakah pelajar membaca bacaan 12 . Penyelidik melihat dan mendengar sendiri bacaan pelajar.

L.H. 2 memuaskan. penyelidik menggunakan skor 1 tidak memuaskan. Al-Quran Dan Pembelajarannya Di Malaysia. Aminah Idris. Penyelidik telah menganalisis data yang dikumpul melalui komputer menggunakan sistem SSPS Rujukan Abd Halim El-Muhammady. Men. H. Tesis Sarjana Pendidikan Universiti Malaya. 1997.ayat al-Quran terpilih dengan baik. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. 1997. 1997. Jurnal Pendidikan Islam 3: 1 – 11 Ahmad Mohd Salleh. Rammers. Rendah. Hamid Awang. 3 sederhana. 1943. Pendidikan Islam : Falsafah. 1990. 4 baik dan 5 sangat baik. Tesis Sarjana Universiti Kebangsaan Malaysia. Education Measurement and Evoluation New York: Herpe and Bros. Pedagogi Dan Metodologi. Penilaian Program Tilawah al-Quran Sek. Kuala Lumpur. N. 13 . & Gage. Kebiasaan dan Sikap Pelajar-pelajar Diploma Kejuruteraan Awam Tahun Dua Universiti Teknologi Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->