KE

KURSUS PENGURUSAN PERKHIDMATAN
DAN PENTADBIRAN
KE
KURSUS PENGURUSAN PERKHIDMATAN
DAN PENTADBIRAN
ELAUN-ELAUN
DALAM
PERKH¡DMATAN AWAM
INSTITUT AMINUDDIN BAKI
KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA
2
LATARBELAKANG ELAUN LATARBELAKANG ELAUN
DALAM PERKHIDMATAN AWAM DALAM PERKHIDMATAN AWAM
B
3
SKOP ELAUN SKOP ELAUN
1. Elaun dan kemudahan yang
diperuntukkan dibawah Pek. Perkh.Bil
9/1991,Pek. Perkh. Bil. 4/2002 dan Srt.
Pek. Yang berkuatkuasa.
2. Elaun kerana menjalankan tugas rasmi.
Pekeliling Perbendaharaan bil. 3/2003.
4
3. Elaun/kemudahan semasa berkursus
Pekeliling Perbendaharaan bil. 3/2005
4. Elaun dan kemudahan semasa
bertukar atau berpindah rumah dalam
negeri.
Pekeliling Perbendaharaan bil. 4/1995
TAKRIF TAKRIF ELAUN ELAUN
BAYARAN SELAIN DARI GAJI POKOK
YANG DIBAYAR KEPADA PEGAWAI
PERKHIDMATAN AWAM DI ATAS
PERKHIDMATAN YANG DIBERI/ TUGAS
YANG DIJALANKAN.
TAHUN SEMASA DAN MEMERLUKAN
PERUNTUKAN KEWANGAN YANG
MENCUKUPI.

PRINSIP PEMBERIAN ELAUN PRINSIP PEMBERIAN ELAUN
O PRINSIP TIDAK SEJAGAT membolehkan
pemberian elauan kpd. Kumpulan atau
perkhidmatan yang ditetapkan.
O Contoh

KUMPULAN Imbuhan tetap jawatan
utama
Imbuhan Tetap Keraian
PERKHIDMATAN
Bayaran Insentif Perkhid. Kritikal
Bayaran Insentif Bilik Mayat
PRINSIP PEMBERIAN ELAUN PRINSIP PEMBERIAN ELAUN
PRINSIP TIDAK BIASA menetapkan elaun
diberi hanya dlm keadaan-keadaan
tertentu.
O Contoh

PRINSIP
TIDAK BIASA
Bayaran Insentif Wilayah
Elaun Gangguan
Bayaran Lebih Masa
PRINSIP PEMBERIAN ELAUN PRINSIP PEMBERIAN ELAUN
PRINSIP TIDAK KEKAL menentukan elaun
dibayar secara sementara. Ini bermaksud
pemberian sesuatu elaun boleh ditarik balik
atau dibatalkan.
O Contoh
9
PRINSIP
TIDAK KEKAL
Elaun Debu
Elaun Alat-alat Perkakas
PRINSIP PEMBERIAN ELAUN PRINSIP PEMBERIAN ELAUN
PRINSIP KESAKSAMAAN menjamin pemberian elaun
yang lebih adil. Ianya tidak terhad kpd. Mana2
perkhidmatan, kumpulan perkhidmatan bayar secara
sementara. Ini bermaksud pemberian sesuatu elaun
boleh ditarik balik atau dibatalkan.
O Contoh
10
Bayaran
Insentif
Tugas
Kewangan
Bayaran ini dipanjangkan kepada skim
perkhidmatan lain yang setaraf dan
skim perkhidmatan lain yang lebih
rendah daripada Pembantu Tadbir
(P/O) Pembantu Akauntan dan
Pembantu Tadbir (Kewangan) yang
menjalankan tugas kewangan sepenuh
masa
Elaun Tugas
Memandu
Kenderaan
Bayaran ini diberi kepada pegawai
yang diarah memandu mengikut syarat
yang ditetakan
KRITERIA PEMBERIAN ELAUN KRITERIA PEMBERIAN ELAUN
i Kepakaran
ii Kemahiran
iii Kepentingan sesuatu perkhidmatan
iv Bayaran balik perbelanjaan
v Tanggungjawab tambahan
vi Kos sara hidup
vii Risiko kerja
viii Kesusahan
ix Galakan
x Kearehan tugas/perkhidmatan
11
KRITERIA PEMBERIAN ELAUN KRITERIA PEMBERIAN ELAUN
LAPORAN JAWATANKUASA KHAS KABINET
MENGENAI GAJI SEKTOR AWAM (SSB)
i Kepakaran
ii Kemahiran
iii Kepentingan Sesuatu Perkhidmatan
12
Berasaskan Berasaskan kriteria kriteria di di atas atas elaun elaun--
elaun elaun dibahagi dibahagi kepada kepada tiga tiga ( () ) jenis jenis
i Imbuhan Tetap
ii Bayaran Insentif
iii Elaun-elaun Bayaran Balik
Perbelanjaan dan Tanggungjawab
Tambahan
13
JENIS JENIS--JENIS ELAUN JENIS ELAUN
1. IMBUHAN ITP,ITKA,ITK
TETAP ITJ UTAMA/GRED KHAS
2. BAYARAN Perkhidmatan Kritikal
INSENTIF/ Tugas Kewangan
ELAUN Elaun Perumahan Wilayah
3. Elaun-elaun Bayaran Balik Perbelanjaan
dan Tanggungjawab Tambahan
KATEGORI PEGAWAI KPM KATEGORI PEGAWAI KPM
i Anggota Tetap - PPP & AKS
(Pendidikan)
ii Guru Sandaran (GST & GSTT)
iii AKS Sambilan
iv Kumpulan Guru Simpanan Kebangsaan
(KGSK) atau Guru Ganti
v Pegawai Perkhidmatan Gunasama
vi Anggota Kontrak
15
KGSK KGSK
Ahli Kumpulan Guru Simpanan
Kebangsaan (KGSK) yang dilantik
sebagai guru ganti di sekolah layak
elaun harian atas kadar RM
sehari bagi lepasan ijazah dan R
sehari bagi lepasan diploma Guru Ganti
ini tidak layak elaun lain seperti
ITP,ITKA, BSH serta lain kemudahan
termasuk cuti rehat bergaji penuh
Berkuatkuasa Januari
1
Elaun Elaun & & Kemudahan Kemudahan Bagi Bagi Guru Guru Sandaran Sandaran Di KPM Di KPM
(JPASulit//() (JPASulit//() bth bth April ) April )
O Elaun bulanan
berdasarkan tangga
gaji yang diluluskan.
O Elaun Khidmat Awam.
O Elaun untuk mengatasi
kos sara hidup seperti
EPW, BIW(bertukar
wilayah).
O Tuntutan elaun kerana
menjalankan tugas
rasmi di luar kawasan.
O Cuti sakit dibawah PA C.
O Cuti penggal sekolah PA.
50(a) Bab c.
O Kemudahan perubatan
dan pergigian, kelayakan
bayaran wad di Hosp.
kerajaan. Dlm. Neg.
O Tidak layak cuti bersalin.
O Tidak layak pinjaman
kenderaan dan
perumahan
KOMPONEN STRUKTUR GAJI KOMPONEN STRUKTUR GAJI
1
CA]!
POKOK
!NBUHAN
TETAP
KONPONEN
BERUBAH
]UNLAH
PENDAPATAN
Nerupakan satu
]umlah wang yang
Ditetapkan bagi
Anggota Awam yang
Berasaskan konsep
Caji yang berpatutan
Untuk menyara
Keperluan asas
Bayaran tetap
Yang diberi
setiap bulan
!TKA,!TP, !TK
Pelbagai elaun tidak kekal
Tidak wajib masuk payroll
menepati fleksibiti
S galakan dalam SSB
tertakluk keadaan
ekonomi negara
IMBUHAN TETAP (SSM) IMBUHAN TETAP (SSM)
IMBUHAN TETAP KHIDMAT
AWAM
P PERK BIL TAHUN
SSM GRED - GRED
P & P DAN KUMSOKONGAN
IMBUHAN TETAP PERUMAHAN
SRT PEK PERKD BIL
TAHUN
SEMUA KATEGORI
SYARAT - TIDAK MENDUDUKI
RUMAH KERAJAAN
IMBUHAN TETAP KERAIAN
P PERK BIL TAHUN
KUM PENGURUSAN TINGGI
GRED KHAS C HINGGA KSN
P& P - GRED -
IMBUHAN TETAP
1. IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM
Srt. Pek Perkh. Bil 9/2005 dan 8/2006
Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 & 42
serta Kumpulan Sokongan
GRED KADAR SEBULAN(RM T. KUATKUASA
41 DAN 42 300 1 JAN. 200
35 HÌNGGA 40 220
1 JAN. 200
2 HÌNGGA 34 10
25 DAN 2 140
1 HÌNGGA 24 115
1 HÌNGGA 1 95
20
IMBUHAN TETAP KERAIAN IMBUHAN TETAP KERAIAN
Pek. Perkh. 4/1980, 8/1980, 2/1996, 4/1996 &4/2002
KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL
GRED KADAR S.B(RM) T. KUATKUASA
53 DAN 54 00
1 JULAÌ 190
51 DAN 52 00
4 HÌNGGA 50 550
43 DAN 44 400 1 NOV. 2002
21
IMBUHAN TETAP KERAIAN IMBUHAN TETAP KERAIAN
KADAR KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
JAWATAN KADAR SEBULAN T. KUATKUASA
$N 5,300
1 Jan 199
Utama Turus Ì 5,200
Utama Turus ÌÌ 5,100
Utama Turus ÌÌÌ 5,000
Utama A 4,000
has A 3,300
Utama B 3,050
has B 2,50
Utama C 2,500
has C 2,150
22
IMBUHAN TETAP PERUMAHAN IMBUHAN TETAP PERUMAHAN
O Pek. Perkh. Bil. 9/1991, 4/1996, 4/2004 & 16/2007
O Syarat : pegawai tidak menduduki rumah kerajaan
atau rumah yang disewa oleh kerajaan.
O KUM. PENGURUSAN & PROFESIONAL & SOKONGAN
GRED KADAR
SEBULAN(RM)
T. KUATKUASA
53 DAN 54 900
1 JAN 199
51 DAN 52 00
45 DAN 50 00
43 DAN 44 400 1 JAN 200
41 DAN 42 250
1 HÌNGGA 40 10 1 JAN 2005
23
IMBUHAN TETAP PERUMAHAN IMBUHAN TETAP PERUMAHAN
KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
JAWATAN KADAR JAW.
UTAMA
KADAR JAW.
GRED KHAS
T. KUATKUASA
$N 3,000 -
1 JAN 1992
TURU$ Ì 2,500 -
TURU$ ÌÌ 2,500 -
TURU$ ÌÌÌ 2,500 -
GRED A 2,000 2,000
GRED B 1,00 1,00
GRED C 1,300 1,300
24
Elaun Dan Kemudahan Yang Elaun Dan Kemudahan Yang
Diperuntukkan Dibawah Pek Diperuntukkan Dibawah Pek
PerkhBil / ,Pek Perkh Bil PerkhBil / ,Pek Perkh Bil
/ dan Srt Pek Yang / dan Srt Pek Yang
berkuatkuasa berkuatkuasa
B
25
2.1. BAYARAN SARA HIDUP
Pegawai Yang Layak B$H
a umpulan Pengurusan & Profesional serta
umpulan $okongan
b Lantikan tetap, sementara, sangkut, sambilan,
kontrak dan guru sandaran
c Diluluskan sebarang jenis cuti bergaji penuh
d Diluluskan sebarang jenis cuti separuh gaji
dibayar atas kadar separuh
BANTUAN SARA HIDUP BANTUAN SARA HIDUP samb samb..
e Diluluskan cuti belajar bergaji penuh di
dalam negara mengikut lokasi ÌPTA.
f Diluluskan cuti belajar separuh gaji di dalam
negara atas kadar separuh mengikut lokasi
institusi pengajian;
g Diperuntukkan rumah lkerajaan dalam
lingkungan 25km dari tempat kerja atas
kadar 50% daripada kelayakan pegawai
yang tidak diperuntukkan rumah kerajaan.
BANTUAN SARA HIDUP (BSH) BANTUAN SARA HIDUP (BSH)samb samb..
Pegawai yang tidak layak:
a. umpulan Pengurusan Tertinggi termasuk memangku
atau dipinjamkan;
b. Dibayar Bayaran Ìnsentif Wilayah;
c. Berada dalam skim saraan agensi yang diasingkan
pengurusan saraannya;
d. Dipinjamkan ke badan antarabangsa/syarikat swasta;
e. Dibayar Elaun Perbezaan $ara Hisup
f. Diluluskan cuti belajar di luar negara melebihi satu
tahun: atau
g. Bercuti tanpa gaji
BSH BAGI PPP CUTI BELAJAR (BIASISWA) BSH BAGI PPP CUTI BELAJAR (BIASISWA)
Pekeliling Biasiswa Bil. 1 Tahun 200
a. PPP yang diluluskan CBBP di dalam negara layak
B$H kadar penuh manakala CB$G layak atas kadar
separuh mengikut lokasi ÌPTA.
b. Bagi tempoh cuti belajar, pegawai tidak layak BÌW,
maka PPP yang diluluskan CBBP dan CB$G layak
B$H. Walau bagaimanapun, setelah tamat tempoh
cuti belajar, pegawai layak BÌW tetapi kelayakan B$H
digugurkan sebaik sahaja pegawai kembali bertugas.
KAEDAH PEMBAYARAN BSH KAEDAH PEMBAYARAN BSH
aedah pembayaran B$H berbeza mengikut
mod pengajian sepanjang tempoh pengajian
Contohnya: bagi Program has Pensiswazahan
Guru (PPG, adar B$H adalah mengikut ÌPG
bagi tahun pertama pengajian manakala kadar
berikutnya adalah berdasarkan lokasi ÌPTA di
mana pengajian di adakan
Kadar Kadar Bantuan Sara Hidup Bantuan Sara Hidup
BIL. KAWASAN Kadar s.b.
1 Jan. 2006
Kadar s.b.
1 JuIai 2007
1. A 150.00 300.00
2 B 100.00 200.00
3 aw. lain 50.00 100.00
31
Pembayaran BSH hendaklah dibuat secara proportionate
dalam keadaan di mana perkhidmatan atau penempatan
Pegawai tidak genap satu bulan.
BAYARAN PERUMAHAN KHAS BAYARAN PERUMAHAN KHAS
Pek. Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2002.
O Pegawai yang diperuntukkan Rumah Khas
Jawatan/ Jabatan / kediaman rasmi
penjawat tinggi kerajaan.
a. Pengarah/Pengetua/Guru Besar
b. Warden/Ketua Warden.
c. Tim. Pengarah di IPG & Kolej Matrikulasi
O Kadar @ 50% daripada kelayakan kadar
Imbuhan Tetap Perumahan(ITP).
32
BAYARAN PERUMAHAN KHAS (BPK) BAYARAN PERUMAHAN KHAS (BPK)
Definasi Rumah Khas Jabatan(RKJ).
O Ialah rumah yang dikhaskan olah Jabatan
untuk kediaman seseorang pegawai yanag
dikehendakki berada setiap masa tinggal di
atas panggilan untuk bertugas di luar waktu
pejabat.
O Pegawai yang diperuntukkan RKJ tiada pilihan
untuk tinggal di rumah lain memandangkan
rumah berkenaan diperuntukkan atas
keperluan tugas. Jika pegawai tidak
menduduki rumah tersebut, pegawai tidak
layak BPK serta ITP.
33
ELAUN/KEMUDAHAN BAGI ELAUN/KEMUDAHAN BAGI
'PEG YG BERTUKAR WILAYAH' 'PEG YG BERTUKAR WILAYAH'
TAKRIF : `Peg. Bertukar Wilayah´ - Peg. Yang
berkhidmat di luar wilayah asalnya.
Wilayah Semenanjung Sarawak
Sabah Labuan
Wilayah Asal : mengambilkira asal tempat lahir
ibu bapa pegawai (JPA(S)63/75/2(sv.51)bth
12 Okt.2000)
Takrif Takrif ' 'Pegawai Pegawai bertukar bertukar wilayah wilayah' : ' :
4 Pegawai yang berasal dari Sabah/Sarawak
yang dilantik dan/atau ditempatkan
berkhidmat di Semenanjung: atau
4 Pegawai yang berasal dari Semenanjung
yang dilantik dan/atau ditempatkan
berkhidmat di Sabah/Sarawak: atau
4 Pegawai yang berasal dari Sabah yang
dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat
di Sarawak dan sebaliknya.
3
BAGAIMANA MENENTUKAN BAGAIMANA MENENTUKAN
'WILAYAH BERASAL' 'WILAYAH BERASAL'
Surat Penjelasan:
JPA(S)63/75/2(sv.51)bertarikh 12 OKT. 2000
Kategori Pegawai : PPP & AKS
KP. H10586775
KP. K56689702
SIJIL LAHIR PEGAWAI
SIJIL LAHIR IBU PEGAWAI
SIJIL LAHIR BAPA PEGAWAI
3
BAGAIMANA JIKA MENERIMA BAGAIMANA JIKA MENERIMA
TARAF KERAKYATAN TARAF KERAKYATAN
KES DI MANA IBU BAPA PEGAWAI BERASAL DARI
NEGARA LUAR ( cth INDONESIA) REKOD
HENDAKLAH DIAMBILKIRA BERDASARKAN
ALAMAT SIJIL KEWARGANEGARAAN JIKA
IBU/BAPA PEGAWAI TELAH MENERIMA TARAF
KERAKYATAN.
3
PENJELASAN MENENTUKAN WILAYAH ASAL PENJELASAN MENENTUKAN WILAYAH ASAL
(JPA(S)//(sv) BERTARIKH OKT) (JPA(S)//(sv) BERTARIKH OKT)
Kes SL Peg SL Ibu SLBapa PBW
1. H40516844
Sabah
SABAH SABAH SABAH
2. KS6489991
Sarawak
S´JUNG S´JUNG S´JUNG
3. H50635672
Sabah
SABAH S´JUNG Peg. Pilih
wilayah asal*
4. H34576802
Sabah
Indonesia Brunei Bukan PBW
* Tertakluk sekali pemilihan dalam tampoh perkhidmatan dan
hendaklah direkod dalam BRP
KELAYAKAN ELAUN DAN KEMUDAHANBAGI KELAYAKAN ELAUN DAN KEMUDAHANBAGI
PPEGAWAI BERTUKAR WILAYAH EGAWAI BERTUKAR WILAYAH
A ELAUN PERUMAHAN WILAYAH(EPW)
Kadar baru : PP bil Tahun
Borang JPA(EPW)
B BAYARAN INSENTIF WILAYAH(BIW)
Kadar baru : PP Bil Tahun
C KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI
WILAYAH ASAL DUA KALI SETAHUN
D ELAUN GANGGUAN
E TAMBANG EHSAN
39
A. ELAUN PERUMAHAN WILAYAH(EPW)
Pek. Perkh. Bil. 11 Tahun 2001 -1 Jan. 2002
Dibayar muIai dari tarikh pegawai meIapor
diri di wiIayah baru tertakIuk kepada
peraturan yang ditetapkan.
Menyempurnakan Borang JPA(EPW)
40
PERATURAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH(EPW)
1. Pegawai yang dibayar EPW tidak Iayak ITP.
2. Pegawai yang tidak menduduki rumah
kerajaan boIeh memiIih sama ada menerima
EPW atau ITP.
3. Pegawai yang menduduki rumah kerajaan
tidak Iayak EPW dan ITP.
3. Pegawai yang menduduki rumah kerajaan
yang diperuntukkan kepada suami atau
isteri, tidak Iayak EPW tetapi Iayak ITP.
41
KELAYAKAN EPW KELAYAKAN EPW
4. Pegawai suami dan isteri yang bertukar
wilayah dan tidak menduduki rumah
kerajaan, boleh dibayar ÌTP masing-masing.
Walau bagaimanapun, salah seorang antara
mereka boleh memilih EPW.
5. Pegawai yang bercuti tanpa gaji tidak Iayak
kedua-dua EPW dan ÌTP;
. Pegawai yang telah membeli rumah dalam
stesen pegawai berkhidmat dengan pinjaman
perumahan kerajaan tidak Iayak EPW; dan
. Peg. berkursus melebihi 3 bulan tidak layak
EPW.
42
B BAYARAN INSENTIF WILAYAH B BAYARAN INSENTIF WILAYAH
O Pek Perkh Bil Tahun
O Kadar baru: Pek Perkhid Bil /
O Kelayakan:
 Pegawai yang bertukar wilayah dan
ditempatkan berkhidmat di Semenanjung,
Sabah dan Sarawak.
 Pegawai Sabah/Sarawak yang bertugas di
negeri masing-masing.
43
C C KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI
WILAYAH ASAL DUA TAHUN SEKALI WILAYAH ASAL DUA TAHUN SEKALI
Pek Perkh Bil Tahun
Kemudahan tambang perjalanan dari
tempat tinggal di wilayah berkhidmat ke
ibu negeri wilayah asal bagi pegawai dari
Semenanjung atau bandar utama bagi
pegawai dari Sabah, Sarawak atau Labuan.
Guru Sandaran(GST/GSTT) tidak layak
menikmati elaun ini
44
SYARAT KELAYAKAN TAMBANG PERCUMA SYARAT KELAYAKAN TAMBANG PERCUMA
a. Bagi kaIi pertama kemudahan digunakan,
pegawai disyaratkan berkhidmat seIama 9
buIan terIebih dahuIu di wiIayah
penempatan .
b. KeIayakan kaIi kedua dan seterusnya iaIah
biIa-biIa masa daIam tempoh tiap-tiap dua
tahun yang beruIang seIepas pertukaran
pegawai.
45
.. Tempoh pegawai ber.uti tanpa gaji
dan atau ber.uti separuh gaji tidak
boIeh diambiIkira untuk menentukan
keIayakan kemudahan ini. Tempoh
.uti ini hendakIah ditambah kepada
tempoh perkhidmatan pegawai untuk
menentukan keIayakan kemudahan
seIanjutnya. Perubahan tarikh ini
perIu direkodkan sewajarnya.
D ELAUN GANGGUAN D ELAUN GANGGUAN
Pek. Perkh. Bil. 4 Tahun1988.
Kelayakan:
Elaun Gangguan akan dibayar berasaskan
kepada gaji terakhir yang diterima oleh
pegawai itu sejurus sebelum ia bertukar
semula ke wilayah asalnya
Sekiranya perlu, Elaun Gangguan boleh
dibayar secara pendahuluan sebanyak
separuh daripada gaji yang diterima
pegawai ketika diarahkan bertukar ke
wilayah baru
4
D ELAUN GANGGUAN D ELAUN GANGGUAN
Bagi dua orang pegawai suami isteri
yang bertukar ke wilayah yang sama
hanya seorang sahaja yang layak
menuntut Elaun Gangguan, berasaskan
kepada pegawai yang menerima gaji
yang lebih tinggi
Guru Sandaran(GST/GSTT) tidak layak
menikmati elaun ini
4
E TAMBANG EHSAN E TAMBANG EHSAN
Kemudahan hanya diberi sekali bagi
tujuan sama ada sakit tenat atau
meninggal dunia
Pegawai hanya layak diberi kemudahan
sekali sahaja bagi ibu bapa, ibu mertua
dan bapa mertua Ini bermaksud pegawai
layak diberi kali sahaja Kemudahan ini
terhad kepada kali sepanjang tempoh
penempatan
49
E TAMBANG EHSAN E TAMBANG EHSAN
Peraturan bagi anak peg Menziarahi
peg Atau ibu/bapa yang sakit tenat di
wilayah pegberkhidmat boleh diberi
tertakluk kpd Syarat anak peg Tidak
pernah menggunakan kemudahan
tambang kapal terbang ketika peg
Bertukar wilayah
Tambang juga disediakan kpd Ibu bapa
atau ibu bapa mertua peg Bertukar
wilayah yang meninggal dunia di stesen
peg Berkhidmat tetapi dikebumikan di
wilayah asalnya
50
51
Srt. Pek. Perkhidmatan BiI. 17 Tahun
2007.
berkuatkuasa 1 Januari 2008.
Layak bagi PPPLD(kejuruteraan) dan
PPPS(kejuruteraan) yang mengajar
subjek kejuruteraan sekurang-kurangnya
15 waktu seminggu di SekoIah Menengah.
PPP terIibut hunyu Iuyuk suIuh sutu
insentif iuitu ßIPk utuu ßISP
Srt. Pek. Perkhidmatan BiI. 17 Tahun
2007.
berkuatkuasa 1 Januari 2008.
Layak bagi PPPLD(kejuruteraan) dan
PPPS(kejuruteraan) yang mengajar
subjek kejuruteraan sekurang-kurangnya
15 waktu seminggu di SekoIah Menengah.
PPP terIibut hunyu Iuyuk suIuh sutu
insentif iuitu ßIPk utuu ßISP
BAYARAN !NSENT!F PERKH KR!T!KAL BAYARAN !NSENT!F PERKH KR!T!KAL
BAYARAN INSENTIF SUBJEK BAYARAN INSENTIF SUBJEK
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
KeIayakan PPP
O PPP bertaraf tetap/ $ementara/ kontrak.
O PPP yang mengajar subjek $ains & Maths.
Dalam Bahasa Ìnggeris.
O PPP yang mengajar subjek Bahasa
Ìnggeris.
O PPP yang menggunakan secara langsung
kelayakan dalam tugas rasmi.
52
SYARAT UTAMA BISP SYARAT UTAMA BISP
$ubjek yang diajar mesti selari dengan
kelayakan PPP.
Memenuhi syarat a, b dan c
$rt.Pek.Perkh. PM Bil. 3/2003 iaitu :
a. syarat kelayakan beropsyen
b. syarat kelayakan mengajar
c. syarat mencapai tahap penguasaan
Bahasa Inggeris
PPP menerima salah satu insentif iaitu
BÌ$P atau BÌP.
53
a. a. 8yarat 8yarat Kelayakan Kelayakan Opsyen Opsyen
Mempunyai opsyen subjek $ains/
Maths/Bahasa Ìnggeris atau
O Mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun
berturut-turut atau
O PPP yang diperakukan mempunyai
kemahiran dan berkemampuan mengajar
subjek tersebut serta telah menghadiri
kursus P&P subjek berkenaan.
54
-. -. 8yarat 8yarat Kelayakan Kelayakan Mengajar Mengajar
O Mengajar subjek $ains atau Matematik
dalam Bahasa Ìnggeris atau mengajar
subjek Bahasa Ìnggeris mengikut
peruntukan waktu minima pengajaran
seminggu ÷ rujuk $urat Pek. Ìktisas
PM
55
.. .. 8yarat 8yarat Men.apai Men.apai Tahap Tahap
Penguasaan Penguasaan Bahasa Bahasa ¡nggeris ¡nggeris
O Mempunyai opsyen Bahasa Ìnggeris atau
O Menamatkan pendidikan menengah dalam
penghantar Bahasa Ìnggeris atau
O Mendapat kepujian BÌ dalam $PM/$PVM
atau
O Memiliki sijil kursus B. Ìnggeris atau
O Menghadiri kursus P & P $ains dan
Matematik dalam Bahasa Ìnggeris
5
PPP PPP YANG MENGAJAR KELAS PEMULIHAN YANG MENGAJAR KELAS PEMULIHAN
Bagi PPP yang mengajar keIas pemuIihan Iayak
dipertimbangkan BISP berkuakuasa muIai 1 Januari
2007 dengan syarat:
OTidak melibatkan percampuran antara subjek dalam satu
waktu P & P yang sama.
ontoh : mengajar subjek Matematik dan Sains
dalam Bahasa Inggeris pada satu waktu yang sama.
OTidak melibatkan percampuran murid dari darjah/tingkatan
berbeza bagi sesuatu subjek. ontoh; tidak boleh
mencampurkan murid tahun I dan 2 dalam satu masa
yang sama.
5
8yarat 8yarat PPP Yang PPP Yang Menggunakan Menggunakan
Kelayakan Kelayakan 8u-jek 8u-jek Dalam Dalam Tugas Tugas
Pengetua/Guru Besar/ Pen. Kanan.
a. Syarat KeIayakan Opsyen
mesti beropsyen subjek yang diajar selari
dengan kelayakan pegawai.
b. Syarat MenjaIankan Tugas Rasmi
menggunakan kelayakan opsyen secara
langsung dalam menjalankan tugas rasmi.
.. Men.apai Tahap Penguasaan B.Inggeris
5
ELAUN DAN KEMUDAHAN KERANA HADIR
DI MAHKAMAH
59
· Pegawai yang disapina oleh mahkamah untuk
memberi keterangan bagi pihak kerajaan layak
menuntut elaun, kemudahan seolah-olah ia
bertugas rasmi.
· $egala bayaran yang dibuat oleh Mahkamah
ataupun pihak-pihak lain kepada pegawai tersebut
hendaklah diserahkan kepada kerajaan, kecuali
yang dibenarkan di bawah fees (Public Officers
Regulation 1955.
ELAUN PAKAIAN PANAS ELAUN PAKAIAN PANAS
0
Punca kuasa : Pek. Perb. Bil. 3/2003
Kelayakan:-
RM1,500.00 sekali dalam tempoh 3 tahun.
Bertugas dinegara iklim sederhana sejuk
(Utara Garisan Sartan - Tropic of cancer)
(Selatan Garisan jadi - Tropic of capricorn)
Tuntut sebelum bertolak atau tidak lewat
3 bulan selepas pulang
Dicatat dalam Buku Rekod Perkhidmatan
pegawai
KEMUDAHAN PENGURUSAN JENAZAH
1
· Pek.Perkh.Bil.9/1991, Pek.Perbendaharaan Bil.
2/1993 & $urat Pek. Perkh. Bil. 3/2003
· Bantuan Mengurus Jenazah - bantuan RM1,000
kepada keluarga anggota yang meninggal dunia
dan
· Bayaran Pengangkutan Jenazah mengikut
perbelanjaan sebenar membawa jenazah anggota
dari tempat kematian ke tampat pengkebumian ÷
disokong dengan resit bayaran.
SYARAT KELAYAKAN SYARAT KELAYAKAN
2
· emudahan bagi anggota yang memilih $$B.
· Bagi anggota yang bertukar wilayah, kerajaan
menanggung perbelanjaan tambang pengangkutan
bagi semua ahli keluarga yang masih dalam
tanggungan untuk mengiringi jenazah ke
kampungnya. Pasangan pegawai atau seorang ahli
keluarga kemudian dibenarkan kembali ke tempat
pegawai berkhidmat untuk urusan pemindahan
barang atas tanggungan erajaan ($urat Pekeliling
Perkhidmatan 3 Tahun 2003
BAYARAN BALIK LETAK KERETA
3
Punca kuasa : Pek. Perkhidmatan Bil. 9/1991
KeIayakan:-
Pegawai yang disahkan oleh etua Jabatan
perlu menggunakan kenderaan bagi
menjalankan tugas rasmi dan menyewa ruang
tempat letak kereta di pejabat.
Jumlah tuntutan dihadkan kepada RM30.00
sebulan berdasarkan resit.
Pek PerkhBil /, / & /
Syarat : Pegawai bukan pemandu dan diarah
memandu kenderaan Jabatan.
Peraturan : memandu kenderaan tidak kurang
drp. 4 jam sehari.
Kadar :
Kereta/Van/Lori/Bot Berinjin @ RM5.00 sehari.
Motosikal @ RM3.00 sehari.
Kadar baru berkuatkuasa 1 Jun 2007.
4
ELAUN TUCAS NENANDU KENDERAAN ELAUN TUCAS NENANDU KENDERAAN
5
PEK. PERKHIDMATAN BIL. 16 Tahun 2007
berkuatkuasa 1 Oktober 2007
TAFSIRAN
'Pakaian Istiadat' - pakaian upa.ara rasmi yang
direka bentuk khas untuk sesuatu perkhimatan.
'Pakaian BIa.k Tie' - pakaian separa rasmi barat
yang dipakai untuk majIis makan maIam.
BAYARAN PAKA!AN !ST!ADAT, BANTUAN BAYARAN PAKA!AN !ST!ADAT, BANTUAN
BAYARAN PAKA!AN 'BLACK T!E' DAN BAYARAN BAYARAN PAKA!AN 'BLACK T!E' DAN BAYARAN
PAKA!AN NENCHAD!R! UPACARA RASN! PAKA!AN NENCHAD!R! UPACARA RASN!
TAFSIRAN TAFSIRAN
`pakaian menghadiri upacara rasmi´
-pakaian kebangsaan atau
ark Lounge Suite bagi lelaki atau
pakaian bersesuaian bagi wanita
semasa menghadiri upacara rasmi
untuk menerima pingat dalam majlis
istiadat pengurniaan.

KELAYAKAN KELAYAKAN
O Pegawai yang mempunyai pakaian istiadat
layak diberi Bayaran Pakaian Istiadat dan
boleh memilih untuk menggantikannya
dengan bayaran pakaian menghadiri
upacara rasmi.
O Pegawai yang tidak mempunyai pakaian
istiadat layak diberi bayaran pakaian
menghadiri upacara rasmi.

KELAYAKAN KELAYAKAN
O Pasangan kepada pegawai yang turut hadir
dalam majlis istiadat pengurniaan pingat
layak diberi bayaran pakaian menghadiri
upacara rasmi.
O Pegawai Gred 41 dan ke atas yang diarah
bertugas di Parlimen atau Dewan Undangan
Negeri layak diberi bayaran pakaian
menghadiri upacara rasmi.
O Pegawai yang dikehendakki memakai
pakaian Istiadat semasa menghadiri upacara
rasmi layak diberi bantuan bayaran pakaian
ack Tie

KADAR BANTUAN BAYARAN PAKAIAN KADAR BANTUAN BAYARAN PAKAIAN
Bil. Jenis Pakaian adar(RM
1. Bayaran Pakaian Ìstiadat 1,500.00
2. Bantuan Bayaran Pakaian
Black Tie
1,000.00
3. Bayaran Pakaian Menghadiri
Upacara Rasmi.
50.00
(pegawai
450.00
(pasangan
9
SYARAT BAYARAN PAKAIAN SYARAT BAYARAN PAKAIAN
a. Kemudahan diberi setiap 3 tahun sekali
b. Pegawai yang telah diberi Bayaran Pakaian
Istiadat tidak layak menuntut Bayaran
Pakaian menghadiri upacara rasmi dalam
tempoh 3 tahun yang sama.
c. Tuntutan disokong dengan resit.
a. Disokong dengan maklumat pegawai
mengenai jemputan upacara rasmi atau
surat arahan bertugas di Parlimen / Dewan
Undangan Negeri.
b. Penggunaan kemudahan ini hendaklah
dicatatkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan
Pegawai.
0
KADAR BANTUAN BAYARAN PAKAIAN KADAR BANTUAN BAYARAN PAKAIAN
Bil. Jenis Pakaian adar(RM
1. Bayaran Pakaian Ìstiadat 1,500.00
2. Bantuan Bayaran Pakaian
Black Tie
1,000.00
3. Bayaran Pakaian Menghadiri
Upacara Rasmi.
50.00
(pegawai
450.00
(pasangan
1
$eseorang pegawai atau pesara menghadiri istiadat
pengurniaan utk. menerima pingat/Darjah kebesaran
persekutuan atau negeri layak menuntut elaun, kemudahan
seolah-olah ia bertugas rasmi. Bagi pesara, tuntutan
boleh dikemukakan kpd. Jabatan Perdana Menteri dan
kadarnya adalah mengikut gred jawatan akhir sebelum
pegawai bersara.
Dua orang tetamu yang diundang menghadiri istiadat
pengurniaan utk. menerima pingat/Darjah kebesaran bagi
seseorang pegawai adalah juga layak menuntut elaun,
kemudahan dimana kadarnya adalah mengikut kelayakan
pegawai tersebut atau bagi tetamu pesara kadar mengikut
gred jawatan akhir sebelum pegawai bersara.
2
ELAUN S KENUDAHAN KERANA HAD!R
!ST!ADAT PENCURN!AAN (PEK Perb Bil
$eseorang pegawai yang diundang dan hadir
utk. menerima posthumous dan dua orang
tetamu yang diundang dan hadir bersama
pegawai tersebut adalah layak menuntut elaun,
kemudahan dimana kadarnya adalah mengikut
kadar dan kelayakan pegawai yang meninggal
berkenaan. Tuntutan ini hendaklah dikemukakan
kepada Jabatan Perdana Menteri.
3
ELAUN S KENUDAHAN KERANA HAD!R
!ST!ADAT PENCURN!AAN (PEK Perb Bil
KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN
ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN
KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN
AWAM KERANA MENJALANKAN TUGAS
RASMI
PEKELILING PERBENDAHARAAN
BIL TAHUN
4
IBU PEJABAT " tempat biasa pegawai
meIaporkan diri untuk bertugas dan
Iingkungan jarak pentadbirannya iaIah :-
a ) 25 km jika boIeh dihubungi oIeh
jaIanraya,
b) 16 km, jika boIeh dihubungi oIeh jaIan
tanah yang boIeh diIaIui dengan kenderaan,
.) 8 km, jika boIeh dihubungi oIeh jaIan
basikaI atau sungai
5
TAFSIRAN
Pastikan tuntutan teratur, munasabah dan
berpatutan
Bertanggungjawab menentu dan
mengesahkan jaIan yang perIu diikuti
serta .ara yang hendak digunakan oIeh
seseorang pegawai daIam menjaIankan
tugas rasmi

1
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
1. ELAUN MAKAN
a. Bertugas Iuar Ibu Pejabat bagi tempoh 24
jam atau Iebih dan dikira dari waktu
bertoIak,
b. Tidak boIeh tuntut jika bertugas Iebih 3
buIan berturut - turut termasuk hari minggu
& keIepasan am,

BERTUGAS RASMI DALAM NEGERI
SYARAT MENUNTUT ELAUN MAKAN SYARAT MENUNTUT ELAUN MAKAN

c Tidak boleh tuntut Elaun Makan, jika
sebahagian drp Kemudahan makan
disediakan oleh Kerajaan/penganjur Peg
Layak menuntut bahagian mengikut kadar
berikut :-
a) Sarapan Pagi = drp Elaun Makan
b) Makan T/hari = drp Elaun Makan
c ) Makan Malam= drp Elaun Makan
e Sekiranya Penganjur sediakan wang bagi
menampung perbelanjaan makan, layak
tuntut perbezaannya
KADAR ELAUN MAKAN KADAR ELAUN MAKAN
GRED SEM.
MALAYSIA
SABAH/LABUAN
SARAWAK
JUSA /Khas A ke
atas
RM 115.00 RM 165.00
JUSA /Khas B & C RM 100.00 RM 130.00
53 dan 54 RM 85.00 RM 115.00
45 hingga 52 RM 60.00 RM 80.00
41 hingga 44 RM 45.00 RM 65.00
17 hingga 40 RM 40.00 RM 55.00
1 hingga 16 RM 35.00 RM 50.00
9
ELAUN HARIAN
Bertugas rasmi luar pejabat bagi tempoh
lebih jam dan kurang jam
Kadar : ½ drp Kelayakan Elaun Makan
BAYARAN SEWA HOTEL
i Berpatutan/manasabah dan disokong
dengan resit termasuk cukai
perkhidmatan,
ii Tidak melebihi kelayakan maksima,
iii bayaran sewa hotel tidak boleh dibayar
jika bertugas melebihi bulan terus
menerus termasuk hari kelepasan am
dan mingguan
0
iv Seseorang pegawai layak menuntut
bayaran perkhimatan/cukai
perkhidmatan yang wajib keatas
sewa hotel sebagai tambahan kepada
maksimum kelayakan
v Tidak layak menuntut bayaran sewa
hotel/elaun lojing jika tempat
penginapan disediakan olah
penganjur
ELAUN LOJING
- Jika tidak menginap di hotel
1
3. KADAR SEWA HOTEL & LOJING 3. KADAR SEWA HOTEL & LOJING
Gred Sewa HoteI
( Maksima )
EIaun Lojing
JU$A/has A ke atas Bilik $tandard $uite RM 0.00
JU$A/has B dan C Bilik $uperior RM 5.00
53 dan 54 Bilik Biasa RM 0.00
45 hingga 52 RM 10.00 RM 0.00
41 hungga 44 RM 10.00 RM 55.00
1 hingga 40 RM 100.00 RM 35.00
1 hingga 1 RM 0.00 RM 30.00
2
SENENAN]UNC NALAYS!A
3
SABAHS'WAKLABUAN
Gred Sewa HoteI
( Maksima )
EIaun Lojing
JU$A/Utama A ke atas Bilik $tandard $uite RM 5.00
JU$A/Utama B dan C Bilik $uperior RM 0.00
53 dan 54 Bilik Biasa RM 5.00
45 hingga 52 RM 200.00 RM 0.00
41 hungga 44 RM 10.00 RM 0.00
1 hingga 40 RM 120.00 RM 40.00
1 hingga 1 RM 100.00 RM 35.00
4 . 4 . ELAUN GANTIAN TETAP ELAUN GANTIAN TETAP
- bertugas di luar Ibu Pejabat melebihi 3
bulan tetapi kurang 6 bulan termasuk hari
kelepasan am dan mingguan,
- layak tuntut Elaun Gantian Tetap (EGT)
dengan kadar :-
a. Melibatkan bermalam :
2/3 (Elaun Makan + Lojing) x Jum.H.Bertugas
b. Tidak Bermalam :
2/3 (Elaun Harian) x Jumlah H. Bertugas
4
5. ELAUN HIDUP DREBAR 5. ELAUN HIDUP DREBAR
W Seseoeng pegawai yang menggaji seorang drebar
adalah layak menuntut elaun Hidup Drebar
dengan syarat drebarnya bermalam bersama,
mengikut kadar berikut :
a. Semenanjung M´sia RM30.00 semlm.
b. Sabah & Sarawak RM40.00 semlm.
c. Singpura dan Brunei RM45.00 semlm.
5
6. ELAUN PERJALANAN KENDERAAN 6. ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
W Lampiran G - Pek. Perkh. Bil. 7 Tahun 2007
O Seseorang pegawai yang menggunakan
kenderaan sendiri bagi menjalankan tugas rasmi
samada didalam atau luar ibu pejabat adalah
layak menuntut elaun perjalanan kenderaan.
O Peg. Yang menggunakan kenderaan yang
disediakan oleh Kerajaab tidak layak elaun
ini.

Syarat Syarat Utama Utama
Peg. Dikehendakki menggunakan perkhid.
k/terbang atau K/api di tempat yang boleh
dihubungi terus kecuali dlm. keadaan berikut
dan perlu mendapat kelulusan Ketua Jabatan:
a. jika jarak di antara kedua-dua tempat
kurang 240 km;
b. peg. dikehendaki menjalankan tugas rasmi
di beberapa tempat;
c. Didapati mustahak dan terpaksa gunakan
kereta sendiri; atau bawa penumpang lain.

7. ELA 7. ELAUN PERJALANAN ENDERAAN
 penentuan kelas kelayakan kenderaan berasaskan
gaji pokok dan sukatan selinder kenderaan yang
mana terendah. Contoh: Gaji pokok RM2,500
kenderaan 1000 ss Kelayakan : Kelas B
 Kelas dan sukatan selinder kenderaan spt berikut:
KeIas Gaji Pokok Sukatan SeIindar
A >dari RM2,323.41 s.b 1400 s.s ke atas
B >dari RM2,04.0 s.b 1000 s.s ke atas
C >dari RM1,11.2 s.b Dibawah 1000 s.s
D <dari RM1,11.2 s.b >15 s.s ke atas
E <dari RM1,11.2 s.b Di bawah 15 s.s

ELAUN PERBATUAN ELAUN PERBATUAN
Jarak
perjaIanan
sebuIan
KeIas
( sen/km )
A B C D E
500 km pertama 0 0 50 45 40
501-1,000 km 5 55 45 40 35
1,001-1,00 km 55 50 40 35 30
1,01 km > 50 45 35 30 25
9
8. 8. TAMBANG GANTIAN TAMBANG GANTIAN
Guna kenderaan sendiri untuk bertugas
ke suatu tempat sahaja melebihi 240
km boleh menuntut tambang gantian
kapal terbang atau keretapi.
Tidak layak tuntut tambang tambahan
spt. dari rumah ke lapangan terbang
atau stesen kereta api, cukai lapangan
terbang,dan tempat tidur dalam kereta
api.
90
ELAUN PERJALANAN MOTOBOT/ ELAUN PERJALANAN MOTOBOT/
SANGKUT SANGKUT
10 k.k ke bawah 50 sen / km
Lebih dari 10 ÷ 25 k.k 5 sen / km
Lebih dari 2 k.k 95 sen / km
91
$yarat melayakkan :
Peg. dikehendakki menggunakan bot sendiri dlm.
menjalankan tugas rasmi
10. ELAUN BASIKAL 10. ELAUN BASIKAL
Dikehendakki guna basikal sendiri bagi
menjalankan tugas rasmi Kadar :
i menggunakan basikal melebihi hari
bagi bulan itu
@ RM atau sen satu km
yg mana tinggi
ii guna basikal selama hari dan
kurang bagi bulanitu
@ sen satu km
92
11. TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM 11. TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM
93
a) Teksi/Kereta Sewa/Bas/Motobot/dll
disokong dengan resit sekiranya
resit dikeluarkan
b) Kereta Api/Kapal Laut/Ekspres Bot/dll
Kadar : Gred ke atas - Kelas Satu
Gred - - Kelas Dua
12. BELANJA 12. BELANJA PELBAGAI PELBAGAI
94
Seseorang pegawai yang bertugas di
dalam atau di luar ibu pejabat layak
menuntut belanja pelbagai seperti
berikut:
- Telefon, Telegram, Pos, Faks,
- Dobi(menginap luar IP tidak kurang
hari disokong dengan resit),
- Cukai L/Terbang, Excess
Baggage(resit)
- Letak Kereta, Tol, tambang feri, dll
(resit)
MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR
KAWASAN IBU PEJABAT KAWASAN IBU PEJABAT
elayakan :
O Bayaran $ewa Hotel
(P.A. 2,3,5 & Pek. Perb. 3 tahun 2003
O Elaun Makan
(P.A. 2,4 & para 4.1,4.2 Pek. Perb. 3 tahun 2003
O Elaun Perjalanan enderaan
(PA & para 4. Pek. Perb. 3 tahun 2003
O Tambang Pengangkutan Awam
(PA. 19,20,21 & para. 4.11 Pek. Perb. 3 tahun
2003
MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR
KAWASAN IBU PEJABAT KAWASAN IBU PEJABAT
O Tambang Gantian (PA.19 & Para 4. Pek Perb.
3/03
O Elaun gantian Tetap(PA.35,3 & para 4.4 Pek.
Perb. 3/03
O Jatuh sakit semasa menjalankan tugas
rasmi(PA. 3
O Belanja Pelbagai( Para 4.12 Pek Perb. 3/03
MENJALANKAN TUGAS RASMI MENJALANKAN TUGAS RASMI
DI LUAR NEGARA DI LUAR NEGARA
O elayakan :
O Elaun Makan (PA.2,4 & Para 5.1 Pek Perb. 3/03
O Bayaran $ewa Hotel(PA.2,3,5 & Para 5.2 Pek
Perb. 3/03
O Elaun Gantian Tetap(PA.35,3 & Para 5.4 Pek
Perb. 3/03
O Elaun Pakaian Panas ( Para 5. Pek Perb. 3/03
O Belanja pelbagai( Para 5.5 Pek Perb. 3/03
O Belanja eraian(Para 5. Pek Perb. 3/03
O Belanja Perubatan (Para 5. Pek Perb. 3/03
PENDAHULUAN DIRI PENDAHULUAN DIRI
Seseorang pegawai yang dikehendaki
bertugas di luar Ibu pejabat layak
memohon Pendahuluan Diri sebelum
bertolak untuk menjalankan tugas rasmi.
Pegawai tidak layak Pendahuluan Diri
sehingga menjelaskan sepenuhnya
sebarang pendahuluan diri berkaitan
tuntutan perjalanan sebelumnya.
9
TAMBANG PERJALANAN BAGI TAMBANG PERJALANAN BAGI
PENEMPATAN SELEPAS LANTIKAN PERTAMA PENEMPATAN SELEPAS LANTIKAN PERTAMA
Seseorang pegawai yang baru pertama kali
dilantik ke dalam perkhidmatan kerajaan
layak menuntut tambang perjalanan bagi
diri dan keluarganya dari tempat
kediamannya ke tempat yang diarahkan
bertugas mengikut kelayakan tambang
perjalanan setelah memegang jawatan
yang ditawarkan itu.
99
4.KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN 4.KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN
ELAUN, KEMUDAHAN & BAYARAN ELAUN, KEMUDAHAN & BAYARAN
SEMASA BERKURSUS SEMASA BERKURSUS
PEKELILING PERBENDAHARAAN
BIL TAHUN
Berkuatkuasa pada Januari
100
Tafsiran Kursus Pendek" :
sebarang kursus sepenuh masa kurang 3 buIan
termasuk hari hujung minggu dan
keIepasan am.
I. Luar Kawasan Ibu Pejabat
a. EIaun Makan, Bayaran Sewa HoteI/Lojing
sekiranya tidak disediakan oIeh penganjur.
- kadar dan syarat sepertimana yang
diperuntukkan di dIm. Pek. Bertugas rasmi.
- bagi tempoh 2 hari iaitu sehari sebeIum
dan sehari seIepas berkursus .
101
1. KURSUS PENDEK DALAM NEGERI
Sekiranya salah satu kemudahan
disediakan maka unsur yang tidak
disediakan itu layak dituntut
Contoh:
Penginapan sahaja disediakan, layak
tuntut Elaun Makan Sebahagian dari
kemudahan makan disediakan, layak
menuntut bhg makan yang tidak
disediakan seperti berikut:-
Sarapan pagi - drp EMakan
Makan tengah hari- drp EMakan
Makan malam - drp EMakan
102
KADAR ELAUN MAKAN, SEWA HOTEL DAN LOJING KADAR ELAUN MAKAN, SEWA HOTEL DAN LOJING
BERKURSUS DI DALAM NEG (SEMENANJUNG) BERKURSUS DI DALAM NEG (SEMENANJUNG)
Gred ELAUN
MAKAN
SEWA
HOTEL
LOJING
Utama /Khas A ke atas RM 90 B. BÌA$A RM 0
Utama /Khas B,C. 90 B. BÌA$A 5
53 dan 54 atau setaraf 0 B. BÌA$A 0
45 hingga 52 / setaraf 0 145 0
41 hingga 44 / setaraf 45 130 55
17 hingga 40 / setaraf 40 0 35
1 hingga 16/ setaraf 35 5 30
103
KADAR ELAUN MAKAN, SEWA HOTEL DAN LOJING KADAR ELAUN MAKAN, SEWA HOTEL DAN LOJING
SEMASA BERKURSUS DI SABAHLABUAN &SARAWAK SEMASA BERKURSUS DI SABAHLABUAN &SARAWAK
Gred ELAUN
MAAN
$EWA
HOTEL
LOJÌNG
Utama /Khas A ke atas RM 120 B. BÌA$A RM 5
Utama /Khas B, C atau
setaraf
120 B. BÌA$A 0
53 dan 54 atau setaraf 90 B. BÌA$A 5
45 hingga 52 / setaraf 0 10 0
41 hingga 44/ setaraf 5 140 0
17 hingga 40 / setaraf 55 100 40
1 hingga 16 atau setaraf 50 0 35
104
2. EIaun PerjaIanan Kenderaan & Tambang 2. EIaun PerjaIanan Kenderaan & Tambang
Pengangkutan Awam Pengangkutan Awam
perjaIanan pergi baIik dari rumah kediaman ke
Pusat Pengajian sekaIi sahaja, sekiranya
penginapan tidak disediakan atau tiada keperIuan
bermaIam, jumIah perjaIanan pergi baIik sekaIi
sahaja tidak meIebihi 6 hari
Pegawai hendakIah menggunakan kenderaan
sendiri
Pegawai Pegawai yang yang menggunakan menggunakan perkhidmatan perkhidmatan
pengangkutan pengangkutan awam awam adaIah adaIah Iayak Iayak menuntut menuntut
tambang tambang mengikut mengikut mana mana yang yang Iebih Iebih murah murah..
105
Tambang Gantian Tambang Gantian
a. menggunakan kenderaan sendiri.
b. Iayak menuntut bersamaan tambang.
Iazimnya pengangkutan awam (kos kapaI
terbang/keretapi sahaja)yang sepatutnya
mengikut keIayakan.
.. tidak Iayak menuntut apa-apa tambang dan
bayaran seperti bayaran toI, bayaran .ukai
Iapangan terbang, dan sebagainya.
10
Berkursus Pendek DaIam Kawasan Ibu Pejabat Berkursus Pendek DaIam Kawasan Ibu Pejabat
a. Bayaran sebanyak RN 1S.00 sehari untuk hari·
hari berkursus sahaja dgn. syarat:·
· Kemudahan makan tidak disediakan
· Kursus di adakan di luar tempat biasa
pegawai bertugas.
10
b) Tuntutan Perjalanan Kenderaan b) Tuntutan Perjalanan Kenderaan
atau Tambang Pengangkutan Awam atau Tambang Pengangkutan Awam
O Perjalanan pergi balik dari rumah kediaman
ke Pusat Pengajian sekali sahaja, sekiranya
penginapan tidak disediakan/ tiada
keperluan bermalam, jumlah perjalanan
pergi balik sekali sahaja tidak melebihi 6
hari
O Pegawai hendaklah menggunakan
kenderaan sendiri
O Pegawai yanag menggunakan perkhidmatan
pengangkutan awam adalah layak
menuntut tambang mengikut mana yang
lebih murah.
10
KURSUS PANJANG DALAM NEGERI KURSUS PANJANG DALAM NEGERI
109
Tafsiran Kursus Panjang" :-
ursus sepenuh masa lebih 3 bulan termasuk hari
hujung minggu dan kelepasan am
·Pegawai yang mengikuti kursus yang diiktiraf
sebagai kursus Diploma/Ìjazah Pertama/Ìjazah
Lanjutan, tidak layak menuntut elaun, kemudahan
dan bayaran ini.
·Contoh: PPP yang mengikuti kursus ijazah di
universiti tempatan.
Di Luar Kawasan Ibu Pejabat
a) EIaun Sara Hidup RM 25.00 sehari
sepanjang tempoh kursus tertakIuk kepada
syarat berikut:-
- Pegawai tidak menerima arahan
pertukaran
- Makan dan penginapan tidak disediakan
- sekiranya saIah satu kemudahan tidak
disediakan, pegawai Iayak tuntut 50%
penginapan atau 50 % makan.
- sekiranya Pusat Pengajian mengarahkan
pegawai mengikuti kajian di Iuar pusat
pengajian, pegawai Iayak menuntut eIaun,
kemudahan dan bayaran mengikut kadar
yang ditetapkan. DaIam tempoh itu pegawai
tidak Iayak EIaun Sara Hidup.
110
Di Luar Kawasan Ibu Pejabat
a) EIaun Sara Hidup RM 25.00 sehari
sepanjang tempoh kursus tertakIuk kepada
syarat berikut:-
- Pegawai tidak menerima arahan
pertukaran
- Makan dan penginapan tidak disediakan
- sekiranya saIah satu kemudahan tidak
disediakan, pegawai Iayak tuntut 50%
penginapan atau 50 % makan.
- sekiranya Pusat Pengajian mengarahkan
pegawai mengikuti kajian di Iuar pusat
pengajian, pegawai Iayak menuntut eIaun,
kemudahan dan bayaran mengikut kadar
yang ditetapkan. DaIam tempoh itu pegawai
tidak Iayak EIaun Sara Hidup.
111
Takrifan Kursus Sambilan" :-
Kursus dijalankan secara sambilan
selepas waktu pejabat atas arahan KJ
kerana kepentingan perkhidmatan
Di Luar Kawasan Ibu Pejabat
- Bayaran RM sehari ( RM
bantuan makan dan RM bantuan
perjalanan sekiranya kemudahan tidak
disediakan)
- Pegawai tidak layak elaun
perjalanan kenderaan atau Tambang
Pengangkutan Awam
112
KURSUS SANB!LAN D! DALAN NECER!
KURSUS SAMBILAN DI DALAM NEGERI KURSUS SAMBILAN DI DALAM NEGERI
113

Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat
a bayaran sebanyak RM sehari
yang mana unsurnya terdiri daripada
RM bantuan makan dan RM
bantuan perbelanjaan perjalanan,
sekiranya makan dan pengangkutan
tidak disediakan
b pegawai mengikuti kursus di dalam
bangunan/kompleks yang sama tidak
layak menuntut sebarang bayaran
diatas
O Layak tuntut elaun, kemudahan dan bayaran
mengikut kadar dengan syarat:
- Elaun Makan sepanjang tempoh sekiranya
tidak disediakan;
Gred Kadar sehari
Utama/Khas'A' ke atas/setaraf - RM
Utama/Khas'B'&'C'/setaraf - RM
& /setaraf - RM
- /setaraf - RM
Selain di atas/setaraf - Lampiran 'C'
114
KURSUS PENDEK D! LUAR NECARA
KURSUS PENDEK D! LUAR NECARA KURSUS PENDEK D! LUAR NECARA
O Bayaran pasport antarabangsa & visa(resit)
O EIaun PerjaIanan Kenderaan /Tambang
Pengangkutan Awam:
*Pergi baIik drp. kediaman ke L.Terbang dan
drp L.Terbang ke kediaman sekaIi saja
O Pergi baIik dr tempat penginapan ke Pusat
Pengajian sekaIi saja. Sekiranya penginapan
tidak disediakan/tiada perIu bermaIam, jumIah
p'jaIanan pergi baIik adaIah sekaIi sehari dan
tidak Iebih 6 hari.
115
KURSUS PENDEK DI LUAR NEGARA KURSUS PENDEK DI LUAR NEGARA
O seseorang pegawai yang mengikuti kursus
seIama 14 hari atau kurang se.ara
berterusan yang dikira berdasarkan hari
berkursus, Iayak menuntut eIaun,
kemudahan dan bayaran di bawah PekeIiIing
Bertugas Rasmi yang berkaitan.
O Bayaran pasport antarabangsa & visa
disokong dengan resit.
O seseorang pegawai yang mengikuti kursus
seIama 14 hari atau kurang se.ara
berterusan yang dikira berdasarkan hari
berkursus, Iayak menuntut eIaun,
kemudahan dan bayaran di bawah PekeIiIing
Bertugas Rasmi yang berkaitan.
O Bayaran pasport antarabangsa & visa
disokong dengan resit.
11
KURSUS PENDEK D! LUAR NECARA KURSUS PENDEK D! LUAR NECARA
O Layak had maksimum kadar $ewa Hotel/Lojing
sekiranya kemudahan penginapan tidak
disediakan:
(a Pengurusan T'tinggi/setaraf
- Bilik Biasa
(b $elain di atas/setaraf (Lamp. 'C'
11
GREDGred KADAR SEHARI(RM)
Utama/Khas 'A' keatas /setaraf
Utama/Khas 'B' & 'C'/setaraf
& atau setaraf
hingga atau setaraf
KURSUS PENDEK D! LUAR NECARA KURSUS PENDEK D! LUAR NECARA
O Jika salah satu kemudahan disediakan,
yang tidak disedia layak dituntut.
O Sekiranya hanya sebahagian kemudahan
makan disediakan, layak tuntut bahagian
makan yang tidak disediakan mengikut
kadar yang ditetapkan.
O Sewa Hotel/Lojing & Elaun Makan layak
dua(2) hari.
O Elaun Pakaian Panas mengikut kadar &
syarat.
11
O Pegawai yang mengikuti kursus
panjang sama ada yang diiktiraf atau
tidak sebagai kursus peringkat
Diploma / Ijazah Pertama / Ijazah
Lanjutan adalah tertakluk kepada
peraturan yang berasingan yang
ditetapkan dari semasa ke semasa
oleh Kerajaan Persekutuan
119
KURSUS PAN]ANC D! LUAR NECARA
O Berkursus di luar Ibu Pejabat sama
ada di dalam atau di luar negara
adalah layak memohon Pendahuluan
Diri tertakluk kepada syarat yang
ditetapkan di dalam Pekeliling
Bertugas Rasmi
120
PENDAHULUAN D!R!
121
5. KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN,
KEMUDAHAN DAN BAYARAN BAGI
PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERANA
BERTUKAR ATAU BERPINDAH RUMAH
( PEK.PERBENDAHARAAN BIL. 4/1995 )
BERKUATKUASA 1 Mei 1995
Stesen " - bagi tujuan pertukaran -
satu lingkungan kawasan km dari
pejabat baru ke pejabat lama dan
tujuan perpindahan - satu lingkungan
kawasan km dari rumah lama ke
rumah baru
Keluarga pegawai - suami/isteri,
anak-anak berumur belum mencapai
umur tahun (kecuali anak-anak
daif) dan tinggal bersama pegawai
semasa bertukar + orang gaji)
122
TAFS!RAN
KATEGORI PERPINDAHAN KATEGORI PERPINDAHAN
Kelayakan :
O Bertukar keluar stesen - Pegawai yang
bertukar keluar stesen tetapi tidak
berpindah rumah
O Bertukar keluar stesen dan Berpindah
O Berpindah rumah
Bertukar Bertukar KeIuar KeIuar Stesen Stesen dan dan Berpindah Berpindah Rumah Rumah
Dasar PA. B11(a),(b) dan JPA(S)63/163(30)-23.8.94
O Peg. yang diarah bertukar pejabat/keluar stesen
dan seterusnya berpindah rumah layak menuntut
bayaran perpindahan,
O Peg. yang bertukar pejabat/ keluar stesen diatas
permohonan sendiri dan seterusnya berpindah
rumah layak menuntut bayaran perpindahan
dengan syarat:
berkhidmat 5 tahun, mengikut pasangan, atas
sebab kesihatan, menjaga ibu/bapa yang sakit,
dan atas sebab ketidaksesuaian.
KELAYAKAN KELAYAKAN
O Pemberian Pindahan(PA. 14)
O Elaun Gantian Makan (PA. 13,15 & para 3.1.10
P.Perb. 4/95)
O Bayaran Sewa Hotel(PA. 13,15 & para 3.1.11
P.Perb. 4/95)
O Tambang Pegangkutan Awam(PA. 12 & para
3.1.14 P. Perb. 4/95)
O Elaun Perjalanan Kenderaan(PA. 12 & para
3.1.14 P. Perb. 4/95)
O Pengangkutan barang2(PA. 12 & para 3.1.12
O P. Perb. 4/95)
O Belanja Pelbagai(PA. 13,15 & para 3.1.11
O P. Perb. 4/95)
UNSUR BAYARAN TETAP :
Elaun Gantian Makan (Makan) - hari
sebelum/ hari selepas - tanpa resit)
Pemberian Pindahan (Bujang/Keluarga)
[tujuan bungkus - membungkus,
insurans, upah buruh]
UNSUR BAYARAN BERUBAH :
Bayaran Sewa Hotel (Disokong dgnresit)
,9,:
Lojing (Pegawai sahaja )
Tambang Perjalanan ,9,:
Elaun Perjalanan Kenderaan (Jika guna
kenderaan sendiri)
Tambang Pengangkutan Barang
12
TUNTUTAN BERTUKAR, BERP!NDAH RUNAH BERTUKAR, BERP!NDAH RUNAH
12
BERP!NDAH RUNAH
KELAYAKAN NENOHON
Berpindah rumah dari rumah
sendirirumah sewarumah kerajaan ke
rumah kerajaan atau rumah yg sewanya
dibayar oleh kerajaan atau sebaliknya
atas arahan pihak berkuasa tertentu
Berpindah dari rumah sendirirumah
sewarumah Kerajaan ke rumah yang
dibeli melalui Sekim Pinjaman Perumahan
Kerajaan
Berpindah rumah dari rumah
sendirirumah sewarumah kerajaan ke
rumah kerajaan atau rumah yg sewanya
dibayar oleh kerajaan atau sebaliknya
atas arahan pihak berkuasa tertentu
Berpindah dari rumah sendirirumah
sewarumah Kerajaan ke rumah yang
dibeli melalui Sekim Pinjaman Perumahan
Kerajaan
PERUNTUKKAN BAB'B' PERUNTUKKAN BAB'B'
Pegawai yang bertukar atau berpindah
rumah tanpa membawa keIuarga Iayak
menuntut bayaran atas kadar bujang
dahuIu. ApabiIa keIuarga datang
kemudian, pegawai Iayak tuntut
bakinya.
12
Menggunakan borang yg ditetapkan
Pegawai mendiami rumah tersebut
Layak tuntut daripada kadar bayaran
penuh jika :
- Perpindahan tidak melibatkan belanja
pengangkutan ( eg - pindah antara blok )
- jika pengangkutan disediakan
Tidak layak tuntut jika :
- pindah antara tingkat dalam blok yang sama
- jika kemudahan makan, perjalanan,
pengangkutan barang disediakan
Tuntutan dikemukakan kepada Ketua Jabatan
dalam tempoh tidak lewat drp bulan selepas
tarikh perpindahan dilakukan
6. Kadar Tuntutan elaun perpindahan rumah adalah
mengikut kadar dalam stesen sahaja
129
SYARAT·SYARAT TUNTUTAN BERP!NDAH RUNAH

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.