BORANG PENILAIAN PRESTASI 1. Adakah pekerja menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh majikan?

Sekiranya tidak, nyatakan sebab. Adakah pekerja hadir pada masa yang ditetapkan? Sekiranya tidak, nyatakan sebab. Ya 3. Adakah pekerja mengikut arahan dan menjalankan kerja mengikut peraturan keselamatan yang ditetapkan? Sekiranya tidak, nyatakan sebab. Adakah pekerja mempunyai kemahiran, pengetahuan, dan keupayaan serta kelayakan dalam menjalankan tugas yang diarahkan? Sekiranya tidak, nyatakan sebab. Huraikan tindakan khusus yang perlu diambil untuk mempertingkatkan prestasi kerja. Ya Tidak Tidak

Ya

Tidak

2.

4.

Ya

Tidak

5.

Penilaian ini dibuat berdasarkan pemerhatian dan penelitian saya terhadap pekerja yang terlibat.

Saya telah melalui penilaian yang telah dijalankan dan saya bersetuju dengan sebarang keputusan yang akan dibuat. _______________________________ Pekerja

________________________________ Penyelia

________________________________ Penilai