SCHOOL BASED ORAL ACCESSMENT

ENGLISH LANGUAGE

SR

2010
SBOA REPORT
School

:

Class
:
Accessment No. :

No. Of Pupils :

1. ACHIEVEMENT STATUS
No.
Of
A’s

CONSTRUCT

%

No.
Of
B’s

No.
Of
C’s

B+C

%

No.
Of
D’s

Grammar and Vocabulary
Pronunciation and
Intonation
Fluency and Rhythm
Ethics and Mannerism

2. COMMENT

3. SUGGESTION

______________________
Signature of PS/KPS

(Name:
Teacher Code:

_______________
)

Date

%

BSI
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SCHOOL BASED ORAL ACCESSMENT
ENGLISH LANGUAGE

BORANG SKOR INDUK
Nama Sekolah

:

Tahun

:
Kelas

:
GRED PURATA
No.
Siri

Bil

Nama

L/P

No. S/B

Angka
Giliran

GV
M

PI
G

M

FR
G

M

EM
G

M

G

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH
Mata Pelajaran :

BAHASA INGGERIS

A.

Maklumat Asas Sekolah

1.

Nama dan Alamat Sekolah : _____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2.

Kod Sekolah : _____________

3. No. Pusat :___________________

4.

Lokasi Sekolah: Bandar / Luar Bandar / Pedalaman *

5.

No. Tel. : _________________________________

6.

No. Faks. : _______________________________
Maklumat Pentaksir

B.
Bil.

Nama Pentaksir

Opsye
n

Penatara
n PBS

* Potong yang tidak berkenaan

C.

Senarai Semak Pemantauan

Tahu
n

Mata
Pelajaran
Diajar

Catatan

Tandakan ( / ) pada ruang berkenaan
Bil
Perkara
Ad
a
1
Dokumen Kurikulum
1.1 Sukatan Pelajaran
1.2 Huraian Sukatan Pelajaran
1.3 Modul Pembelajaran
2
Jawatankuasa Pentaksiran
Sekolah
2.1 Ditubuhkan
2.2 Mesyuarat diadakan
2.3 Minit mesyuarat disediakan
&
diedarkan
2.4 Penyelarasan kerja
pentaksiran
3
Dokumen PBS
3.1 Surat pekeliling PLBS
3.2 Buku Panduan PLBS
3.3 Surat pelantikan pentaksir
3.4 Borang penyelarasan
4
Rangka Jadual Kerja
Pentaksiran
4.1 Disediakan
4.2 Diedarkan
4.3 Dipamerkan
5
Pelaksanaan Pentaksiran
5.1 Semasa pengajaran &
pembelajaran
5.2 Di luar waktu pengajaran &
pembelajaran
Fail Pentaksir
6
6.1 Borang skor individu
6.2 Borang gred induk
6.3 Disimpan dengan selamat
7
Kes-kes khas
7.1 Calon menumpang
7.2 Calon pindah
7.3 Calon sakit berpanjangan
7.4 Kes disiplin
7.5 Lain-lain
8
Hal-hal lain
8.1 Makluman kepada ibu bapa
8.2 Surat pelantikan pentaksir

Tiad
a

Catatan

Ulasan Pemantau: _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Nama Pemantau : _________________________________________________
Jawatan : ______________________________
Nama Jabatan / Sekolah :___________________________________________
No. Tel : ____________________________________
Tandatangan :______________________

Tarikh : __________________

(Alamat Jabatan Pemantau)
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PLBS
(Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN)
Nama dan alamat sekolah:

Kod Sekolah:
Tarikh:

Nama Pemantau:
Objektif Pemantauan:
1. Memastikan pelaksanaan program PLBS berjalan lancar
2. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan
jadual yang ditetapkan.
3.
Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program
PBS dan menyampaikan laporan kepada urus setia di JPN

DAPATAN PEMANTAUAN
Dapatan

Nasihat

……………………………….
(
Tarikh:
s.k. Urus setia PLBS JPN

)

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH
RENDAH

Upsr/pmt 01

INSTRUMEN PEMANTAUAN (SENARAI SEMAK)
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Nama dan alamat sekolah : ______________________________________
Mata Pelajaran :
Panduan :
Tandakan
Bil
1

2

3

4

5

6

______________________________________
(√)
(X)

bagi penyataan Ya / Ada
bagi penyataan Tidak / Tiada

Perkara
Jawatankuasa Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
* Carta Organisasi
* Surat perlantikan
* minit mesyuarat disediakan &
diedarkan
* Jadual kerja pentaksiran
Dokumen Kurikulum &
Pentaksiran
* surat pekeliling PBS
* surat pelantikan pentaksir
* Sukatan Pelajaran
* Huraian Sukatan Pelajaran
Rangka Jadual Kerja
Pentaksiran
* disediakan
* diedarkan
* dipamerkan
Pelaksanaan Pentaksiran
* Semasa pengajaran &
pembelajaran
* di luar waktu pengajaran &
pembelajaran
Portfolio murid
* rekod penyerahan eviden
* borang pergerakan eviden
* borang skor individu
* evidens (produk, artifak, rakaman)
Fail Pentaksir
* borang skor individu
* borang gred induk

Ad
a

Tiad
a

Catatan

7

9

10

* disimpan dengan selamat
Fail Penyelarasan
* Borang maklumat pentaksir &
penyelaras
* Borang penyelarasan skor
* Laporan penyelarasan
Kes-kes khas
* calon menumpang
* calon pindah
* calon sakit berpanjangan
* kes disiplin
* lain-lain
Status kelengkapan
* Saiz / kelulusan yang sesuai
* Utiliti (Bekalan Elektrik / Air)
tersedia
* Keselamatan
* Susun atur
* Pengurusan dan Kebersihan
* Kelengkapan perabot
* Alat tangan
* Mesin mudah alih
* Mesin pegun
* Stok dan inventori
* Bahan pentaksiran
* Stor bahan / alatan
* Tempat penyimpanan eviden
Taklimat dan pemakluman
* Taklimat kepada murid
* Taklimat kepada ibu bapa
* Surat pemberitahuan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah

Ulasan Pemantau: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nama Pemantau : _________________________________________________
Jawatan : ________________________________________________________
Nama Jabatan / Sekolah :___________________________________________

No. Tel : ____________________________________
Tandatangan :______________________
LEMBAGA PEPERIKSAAN
__________________

Tarikh :

MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

Upsr/pmt 02

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS
(Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN)

Nama dan alamat sekolah:

Kod Sekolah:
Tarikh:

Nama Pemantau:
Objektif Pemantauan:
4. Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar
5. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan.
6.
Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program PBS dan menyampaikan
laporan kepada urus setia di JPN
DAPATAN PEMANTAUAN
Komen dan Cadangan
Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan:
(Rujuk kepada Instrumen pemantauan)
1.

Kekuatan

2.

Kelemahan

3.

Tindakan

4.

Cadangan

Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman

Tandatangan Guru Besar

__________________________

___________________________

(Nama Pemantau)
Tarikh

(Nama dan cop Guru Besar)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.