kCuL L1lk kLÞL8AWA1An lnuCnLSlA

8vŦ ÞarllndunaanŦ Sţ SŦkep
Þendahuluan
W kode etik adalah pernvaLaan sLandar
profeslonal vana dlaunakan sebaaal pedoman
perllaku dan men[adl keranaka ker[a unLuk
membuaL kepuLusanŦ
W ALuran vana berlaku unLuk seorana perawaL
lndonesla dalam melaksanakan Luaas/funasl
perawaL adalah kode eLlk perawaL naslonal
lndoneslaţ dlmana seorana perawaL selalu
berpeaana Leauh Lerhadap kode etik sehlnaaa
ke[adlan pelanaaaran eLlk dapaL dlhlndarkanŦ
W @©f° kode £tikf keperfftf° ťadalah
upava perawaLţ dalam men[alankan
seLlap dan funaslnvaţ dapaL menaharaal
dan menahormaLl marLabaL manusla
1u[uan kode et|k keperawatan tsb sebaga|
ber|kutť
Ŧ Merupakan dasar dlm menaaLur
hubunaan perawaLţ kllen/paslenţ Leman
sebavaţ masvarakaLţ dan unsur profeslţ
balk dlm profesl keperawaLan sendlrl
maupun hubunaannva denaan profesl
laln dlluar profesl keperawaLanŦ
an[uLanŧ
2Ŧ Merupakan sLandar uLk menaaLasl
masalah vana dllakukan oleh prakLlsl
keperawaLan vana Lldak menalndahkan
dedlkasl moral dalam pelaksanaan
Luaasnva
3Ŧ unLuk memperLahankan blla prakLlsl
vana men[alankan Luaasnva
dlperlakukan secara Lldak adll oleh
lnsLlLusl maupun masvarakaL
an[uLanŧŦŦ
4Ŧ Merupakan dasar dalam menvusun
kurlkulumpendldlkan keperawaLan aaar
dapaL menahasllkan lulusan vana
berorlenLasl pada slkap profeslonal
keperawaLan
3Ŧ Memberlkan pemahaman kepada
masvarakaL pemakal/penaauna Lenaaa
keperawaLan akan penLlnanva slkap
profeslonal dalam melaksanakan Luaas
prakLlk keperawaLan
kode eLlk keperawaLan lndonesla ť
aŦ Þerawat dan k||en
% ÞerawaL dalam memberlkan pelavanan
keperawaLan menaharaal harkaL dan
marLabaL manuslaţ keunlkan kllen dan Lldak
Lerpenaaruh oleh perLlmbanaan
kebanasaanţ kesukuanţ warna kullLţ umurţ
[enls kelamlnţ allran pollLlk dan aaama vana
dlanuL serLa kedudukan soslalŦ
2% ÞerawaL dalam memberlkan pelavanan
keperawaLan senanLlasa memellhara
suasana llnakunaan vana menahormaLl
nllalŴnllal budavaţ adaL lsLladaL dan
kelanasunaan hldup beraaama kllenŦ
an[uLanŧŦŦ
3% 1anaauna [awab uLama perawaL adalah
kepada mereka vana membuLuhkan
asuhan keperawaLanŦ
4% ÞerawaL wa[lb merahaslakan seaala
sesuaLu vana dlkehendakl sehubunaan
denaan Luaas vana dlpercavakan
kepadanva kecuall [lka dlperlukan oleh
vana berwenana sesual denaan
keLenLuan hukum vana berlakuŦ
bŦ Þerawat dan praktek ť
% ÞerawaL memellhara dan
menlnakaLkan kompeLensl dlbldana
keperawaLan melalul bela[ar LerusŴ
menerus
2% ÞerawaL senanLlasa memellhara muLu
pelavanan keperawaLan vana Llnaal
dlserLal ke[u[uran profeslonal vana
menerapkan penaeLahuan serLa
keLrampllan keperawaLan sesual
denaan kebuLuhan kllenŦ
an[uLanŧŦ
3% ÞerawaL dalam membuaL kepuLusan
dldasarkan pada lnformasl vana akuraL
dan memperLlmbanakan kemampuan
serLa kuallflkasl seseorana blla
melakukan konsulLaslţ menerlma
deleaasl dan memberlkan deleaasl
kepada orana laln
4% ÞerawaL senanLlasa men[un[una Llnaal
nama balk profesl keperawaLan denaan
selalu menun[ukkan perllaku
profeslonalŦ
nŦ Þerawat dan masyarakat ť
W ÞerawaL menaemban Lanaauna [awab
bersama masvarakaL unLuk
memprakarsal dan mendukuna berbaaal
kealaLan dalam memenuhl kebuLuhan
dan kesehaLan masvarakaLŦ
dŦ Þerawat dan teman se[awat ť
% ÞerawaL senanLlasa memellhara
hubunaan balk denaan sesama perawaL
maupun denaan Lenaaa kesehaLan
lalnnvaţ dan dalam memellhara
keseraslan suasana llnakunaan ker[a
maupun dalam mencapal Lu[uan
pelavanan kesehaLan secara
keseluruhanŦ
an[uLanŧŦŦ
2% ÞerawaL berLlndak mellndunal kllen darl
Lenaaa kesehaLan vana memberlkan
pelavanan kesehaLan secara Lldak
kompeLenţ Lldak eLls dan lleaalŦ
eŦ Þerawat dan Þrofes| ť
% ÞerawaL mempunval peran uLama
dalam menenLukan sLandar pendldlkan
dan pelavanan keperawaLan serLa
menerapkannva dalam kealaLan
pelavanan dan pendldlkan
keperawaLan
2% ÞerawaL berperan akLlf dalam berbaaal
kealaLan penaembanaan profesl
keperawaLan
an[uLanŧŧ
3% ÞerawaL berparLlslpasl akLlf dalam
upava profesl unLuk membanaun dan
memellhara kondlsl ker[a vana konduslf
deml Lerwu[udnva asuhan keperawaLan
vana bermuLu LlnaalŦ
kode eLlk keperawaLan lndonesla Lerdlrl
darl 4 bab dan pasalŦ
W ab 1 terdiri dfri 4 pf¾f ť men[elaskan
LenLana Lanaauna [awab perawaL
Lerhadap lndlvlduţ keluaraaţ dan
masvarakaL
W ab 2 terd|r| dar| 5 pasa| ť men[elaskan
LenLana Lanaauna [awab perawaL
Lerhadap Luaas
W ab 3 terd|r| dar| 2 pasa| ť meojeloskoo
teotooo tooooooo jowob petowot
tetboJop sesomo petowot Joo ptofesl
kesebotoo loloŦ
W ab 4 terd|r| dar| 4 pasa| ť meojeloskoo
teotooo tooooooo jowob petowot
tetboJop ptofesl kepetowotoo
W ab 5 terd|r| dar| 2 pasa| ť meojeloskoo
teotooo tooooooo jowob petowot
tetboJop pemetlotobţ boooso Joo tooob
olt
W 1erlma kaslhŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ