Rujukan Kami : KP.

BTMK (S) 1/07/001/01 Jld 16 ( 34 ) Tarikh : 22 Mac 2009

Semua Setiausaha / Pengarah Bahagian Semua Pengarah Pelajaran Negeri Kementerian Pelajaran Malaysia

_________________________________ PEKELILING ICT KPM BILANGAN 2 TAHUN 2009 _________________________________ TADBIR URUS JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1. TUJUAN 1.1 Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan mengenai tadbir urus

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan penubuhan jawatankuasa-jawatankuasa kecil di bawahnya. 2. LATAR BELAKANG 2.1 Jawatankuasa Maklumat Pengkomputeran Kementerian (JMPK) telah

ditubuhkan pada 1 Ogos 1997 sebagai badan induk yang bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras dan mengenalpasti keutamaan keperluan 1

pengkomputeran serta memantau program ICT Kementerian. Penubuhan JMPK ini telah dijelaskan melalui Surat Pekeliling Komputer KPM Bilangan 1 Tahun 1997 bertarikh 1 Ogos 1997. 2.2 Kemudian, nama JMPK telah ditukar kepada Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) dengan bidang tugas yang telah diselaraskan berdasarkan Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2006 Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT Dan Internet Kerajaan bertarikh 13 November 2006. 2.3 Seiring dengan penubuhan JPICT, tiga (3) buah Jawatankuasa Kerja telah diwujudkan iaitu Jawatankuasa Kerja Infrastruktur dan Aplikasi Pengurusan (JKK 1) yang bertanggungjawab untuk inisiatif ICT di bawah bidang pentadbiran dan pengurusan; Jawatankuasa Kerja Pengisian Pengajaran dan Pembelajaran (JKK 2) yang bertanggungjawab untuk inisiatif ICT di bawah bidang aplikasi Pengajaran dan Pembelajaran; dan Jawatankuasa Kerja Latihan (JKK 3) yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan latihan ICT bagi modal insan yang terlibat dalam inisiatif pengajaran dan pembelajaran. Terma Rujukan, Bidang Tugas dan Keahlian ketiga-tiga Jawatankuasa Kerja tersebut adalah seperti di Lampiran A, B dan C. 2.4 Bagi mempercepatkan kelulusan perolehan peralatan ICT bagi agensi-

agensi dibawah Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), JPN telah diarah menubuhkan JPICT JPN yang dipengerusikan oleh Pengarah atau diturunkuasa kepada Timbalan Pengarah dan diurusetiakan oleh Sektor ICT di JPN. Arahan ini dijelaskan melalui surat KP.BTMK(S)1/07/001/01 Jld 15 (1) bertarikh 29 Oktober 2007 “Kuasa Menimbang Dan Melulus Perolehan ICT Agensi Di Bawah Jabatan Pelajaran Negeri “.

2

3. PERANAN DAN STRUKTUR BARU TADBIR URUS JPICT 3.1 JPICT ialah satu jawatankuasa yang ditubuhkan untuk menyelaras dan

memantau projek-projek ICT Kementerian. Fungsi utama JPICT adalah menimbang dan memberi kelulusan teknikal permohonan perolehan ICT di Kementerian Pelajaran Malaysia berdasarkan Pelan Strategik ICT (ISP) KPM. Struktur baru tadbir urus JPICT adalah seperti di Rajah 1 berikut: Rajah 1 : Struktur Tadbir Urus JPICT Kementerian Pelajaran Malaysia

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)

Jawatankuasa Penyelarasan Inisiatif ICT Pengurusan dan Pentadbiran

Jawatankuasa Penyelarasan Inisiatif ICT Pengajaran dan Pembelajaran

Jawatankuasa ICT (JKICT) Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)

3

3.2

Terma rujukan, bidang tugas dan keahlian JPICT adalah seperti di

Lampiran D. 3.3 Untuk memantapkan lagi tadbir urus JPICT, dua (2) buah Jawatankuasa

Penyelarasan Inisiatif ICT ditubuhkan seperti berikut : 3.3.1 Jawatankuasa Pengajaran dan Penyelarasan (JKPICT Inisiatif P&P) ICT yang

Pembelajaran

dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (TKPPM) (Dasar) dan diurusetiakan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP); dan 3.3.2 Jawatankuasa Penyelarasan Inisiatif ICT Pengurusan dan Pentadbiran (JKPICT – P&T) yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha (TKSU) (Pengurusan) dan diurusetiakan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM). 3.4 Maklumat lanjut mengenai bidang tugas kedua-dua Jawatankuasa

Penyelarasan Inisiatif ICT adalah seperti di Lampiran E(i) dan E(ii). 3.5 Pada umumnya kedua-dua Jawatankuasa Penyelarasan Inisiatif ICT

berkenaan perlu memainkan dua peranan utama seperti berikut:3.5.1 (a) Penggubalan Dasar, Strategi dan Perancangan Inisiatif ICT Apa-apa dasar dan strategi baru yang hendak dicadangkan ataupun apa-apa dasar dan strategi yang sedia ada yang hendak dibuat penambahbaikan yang berhubung dengan sesuatu inisiatif ICT samada untuk P&P atau P&T hendaklah terlebih dahulu dibincang, dirumus dan diputuskan di peringkat Jawatankuasa Penyelarasan Inisiatif ICT yang berkenaan sebelum perkara tersebut dibawa kepada Mesyuarat JPICT untuk mendapat keputusan muktamad. 4

3.5.2 (a)

Penyelarasan dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Inisiatif ICT Kedua-dua Jawatankuasa Penyelarasan Inisiatif ICT yang

ditubuhkan itu perlu menyelaras dan menentukan pemilik projek bagi setiap inisiatif ICT masing-masing. inisiatif iaitu pra pelaksanaan, lanjut Pemilik projek adalah dan peranan pasca dan bertanggungjawab bagi setiap peringkat pelaksanaan sesuatu pelaksanaan mengenai pelaksanaan. Maklumat

tangungjawab pemilik projek dijelaskan di Lampiran E(iii). Dengan cara ini, barulah pendekatan pelaksanaan sesuatu inisiatif ICT itu dapat dibuat dengan lebih sistematik, bersepadu dan berkesan lagi. (b) Apabila sesuatu inisiatif dilaksanakan, ia menjadi tanggungjawab kedua-dua berkenaan Jawatankuasa untuk Penyelarasan kemajuan Inisiatif ICT yang bagi memantau pelaksanaan

menentukan segala inisiatif yang dilaksanakan itu menepati jadual pelaksanaan yang telah dirancangkan. Jawatankuasa bertanggungjawab Penyelarasan untuk Inisiatif menyelesaikan Selain daripada itu, ICT apa-apa ini juga masalah

pelaksanaan yang berbangkit dan berhubungkait dengan inisiatif ICT masing-masing dan melaporkan kemajuan pelaksanaannya kepada JPICT dari masa ke semasa. (c) Mana-mana isu pelaksanaan yang tidak boleh diselesaikan di peringkat Jawatankuasa Penyelarasan Inisiatif ICT masing-masing hendaklah dibawa ke Mesyuarat JPICT untuk mendapatkan keputusan.

5

3.6

Sebagai pelengkap kepada struktur tadbir urus ICT seperti di Rajah 1 di

atas, Jawatankuasa ICT (JKICT) Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) hendaklah ditubuhkan di setiap negeri. JKICT-JPN ini dipengerusikan oleh Pengarah JPN dan diurusetiakan oleh Sektor ICT di peringkat JPN. 3.7 Peranan utama JKICT-JPN adalah seperti berikut:3.7.1 Memantau kemajuan pelaksanaan kedua-dua inisiatif ICT dalam bidang P&P dan P&T yang dilaksanakan di peringkat negeri. 3.7.2 Melaporkan kemajuan pelaksanaan setiap inisiatif dan juga apaapa masalah pelaksanaan yang berbangkit kepada JKPICT yang berkaitan. 3.7.3 Mempertimbang dan meluluskan permohonan peralatan ICT di Sekolah-sekolah Harian. 3.8 Maklumat lanjut mengenai bidang tugas dan keurusetiaan JKICT-JPN ini

adalah seperti di Lampiran F. 4. PEMANSUHAN

4.1 Dengan penubuhan kedua-dua Jawatankuasa Penyelarasan Inisiatif ICT di atas, maka ketiga-tiga Jawatankuasa Kerja iaitu JKK1, JKK2 dan JKK3 dimansuhkan. 5. 5.1 PEMAKAIAN Pekeliling ICT ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua

agensi dan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia.

6

6. 6.1

TARIKH KUATKUASA Pekeliling ICT KPM ini adalah berkuat kuasa mulai tarikh ianya

dikeluarkan. Sekian, terima kasih.

Salinan Kepada : 1. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 2. Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Kementerian Pelajaran Malaysia

4. SUSK Y.B Menteri Pelajaran Malaysia
5. SUSK Y.B Timbalan-timbalan Menteri Pelajaran Malaysia

7

LAMPIRAN A TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KERJA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI PENGURUSAN (JKK1) TERMA RUJUKAN i. ii. iii. iv. Pelarasan hala tuju ICT dengan bisnes KPM. Penentuan keperluan infrastruktur ICT dan aplikasi pentadbiran dan pengurusan selari dengan Pelan Strategik ICT KPM. Penentuan standard dan spesifikasi asas teknikal infrastruktur ICT dan aplikasi pengurusan. Khidmat nasihat teknikal ICT

BIDANG TUGAS i. ii. iii. iv v. Bertanggungjawab kepada Pengkomputeran Kementerian. Jawatankuasa Maklumat dan

Menyediakan standard dan spesifikasi asas teknikal infrastruktur ICT dan aplikasi pengurusan Mengenalpasti bidang kajian dan penyelidikan ICT dalam menentukan keperluan teknologi. Memantau dan melapor status pelaksanaan ICT KPM. Menilai semula standard dan spesifikasi teknikal infrastruktur ICT dan aplikasi pengurusan selaras dengan perkembangan teknologi dan perubahan dasar semasa. Memberi khidmat nasihat teknikal ICT yang diperlukan.

vi.

Lampiran A - 1

KEAHLIAN Pengerusi :

Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi. Ahli i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) Urusetia : Wakil BTP Wakil BPP Wakil BKewangan Wakil PPK Wakil BPG Wakil JPTek Wakil BSekolah Wakil BPPDP Wakil JPKhas Wakil JAPIM Wakil LPM Wakil BTMK :

Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Lampiran A - 2

LAMPIRAN B TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KERJA PENGISIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (JKK2) TERMA RUJUKAN i. ii. iii. iv. Pelarasan hala tuju pengisian P&P dengan bisnes KPM. Penentuan keperluan aplikasi P&P selari dengan Pelan Strategik ICT KPM. Penentuan standard dan spesifikasi asas aplikasi P&P Perakukan kesesuaian, kecekapan dan keberkesanan perisian pendidikan ke arah mempertingkatkan lagi prestasi P&P dan pengurusan di sekolah.

BIDANG TUGAS i. ii. iii. iv. v. Memastikan perisian yang diperakukan selaras dengan kurikulum pendidikan kebangsaan. Memastikan perisian yang perkakasan dan sebaliknya. diperakukan selaras dengan aspek

Mewujudkan norma dan piawaian perisian / sistem sebaran yang diperakukan. Memberi nasihat dan pandangan untuk membantu pihak pembuat dasar dan pengurusan membuat keputusan. Menyelaras dan memperakukan aspek-aspek berikut: a. Perisian-perisian aplikasi b. Perisian kursus c. Perisian pembelajaran on-line d. Bahan-bahan elektronik e. Perisian pembangunan

Lampiran B - 1

KEAHLIAN Pengerusi :

Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) Ahli i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi) xvii) Urusetia : Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek) Jabatan Pendidikan Swasta (JPS) Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM) Jabatan Pendidikan Khas (JPK) Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan (JPJS) Lembaga Peperiksaan (LPM) Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) Jemaah Nazir Sekolah (JNS) Institut Aminudin Baki (IAB) Bahagian Sekolah (BS) Bahagian Buku Teks (BBT) Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BTMK) Bahagian Pembangunan dan Perolehan (BPP) Bahagian Kewangan (BKew) Bahagian Sumber Manusia (BSM) :

Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP)

Lampiran B - 2

LAMPIRAN C TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KERJA LATIHAN ICT (JKK3)

TERMA RUJUKAN i. ii. iii. iv. Pelarasan hala tuju latihan ICT untuk guru-guru dengan bisnes KPM. Penentuan keperluan latihan untuk guru-guru selari dengan Pelan Strategik ICT KPM. Penentuan standard dan spesifikasi latihan ICT guru-guru Khidmat nasihat latihan ICT berkenaan latihan ICT untuk guru-guru

BIDANG TUGAS i. ii. iii. iv v. vi. Bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Pemandu ICT Kementerian Pelajaran Malaysia Menyediakan standard dan spesifikasi latihan ICT untuk guru-guru. Mengenalpasti bidang latihan ICT yang bersesuaian dengan keperluan guru-guru. Memantau dan melapor status pelaksanaan latihan ICT KPM untuk guru-guru. Menilai semula standard latihan ICT untuk guru-guru selaras dengan perkembangan teknologi dan perubahan dasar semasa. Memberi khidmat nasihat berkenaan latihan ICT yang diperlukan oleh guru-guru.

Lampiran C - 1

KEAHLIAN Pengerusi :

Pengarah Bahagian Pendidikan Guru. Ahli i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) Urusetia : : Wakil BTP Wakil BPP Wakil BKewangan Wakil PPK Wakil BTMK Wakil JPTek Wakil BSekolah Wakil BPPDP Wakil JPKhas Wakil JAPIM Wakil LPM Wakil Jemaah Nazir Sekolah

Bahagian Pendidikan Guru

Lampiran C – 2

Lampiran D

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pelajaran Malaysia BIDANG RUJUKAN i. ii.
Menetapkan arah tuju dan strategi untuk pelaksanaan ICT Kementerian; Merancang, mengenal pasti dan mencadangkan sumber seperti kepakaran, tenaga kerja dan kewangan yang diperlukan bagi melaksanakan arah tuju/strategi ICT kementerian/agensi Merancang dan menyelaras pelaksanaan program/projek-projek ICT Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya supaya selaras dengan Pelan Strategik ICT Kementerian; Menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan ICT antara Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya dengan Pelan Strategik ICT Sektor Awam; Mempromosi dan menggalakkan perkongsian pintar projek ICT antara Kementerian dan semua agensi di bawahnya; Merancang dan menentukan langkah-langkah keselamatan ICT; Mengikuti dan memantau perkembangan program ICT Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya, serta memahami keperluan, masalah dan isuisu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT; Menilai dan meluluskan semua perolehan ICT Kementerian dan agensiagensi di bawahnya berdasarkan kepada keperluan sebenar dan dengan perbelanjaan yang berhemah serta mematuhi peraturan-peraturan semasa yang berkaitan; Menyelaras dan mengemukakan kertas cadangan perolehan ICT bagi Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya kepada Urus Setia JTICT untuk kelulusan teknikal; Mengemukakan laporan projek ICT yang diluluskan di peringkat JPICT Kementerian dan dibuat perolehan kepada Urus Setia JTICT; dan Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT bagi Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya yang telah diluluskan oleh JTICT kepada Urus Setia JTICT mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan

iii.

iv. v. vi vii.

viii.

ix.

x. xi.

Lampiran D - 1

BIDANG TUGAS
i. Memberi keutamaan dalam membincang perkara-perkara dasar ICT seperti menentukan hala tuju ICT KPM serta membangunkan Pelan Strategik ICT dan sebagainya bagi memartabat dan memperkasakan lagi programii. iii. program ICT Kementerian. Memberi khidmat nasihat dari segi keperluan kepakaran, tenaga kerja serta kewangan bagi melaksanakan sesuatu projek ICT. Memantau pelaksanaan projek dari sudut teknikal seperti mencadangkan tindakan-tindakan intervensi khusus bagi memantapkan lagi pelaksanaan projek di masa hadapan. Tindakan ini adalah hasil dari penilaian ke atas laporan-laporan pelaksanaan projek yang disediakan oleh Pemilik Projek iv. kepada stakeholders masing-masing. Menentukan Urusetia JPICT mengemukakan laporan kepada MAMPU setiap tiga (3) bulan sekali bagi projek-projek ICT yang diluluskan oleh JPICT dan setiap enam (6) bulan bagi projek- projek yang melebihi RM 1 v. juta yang diluluskan oleh JTICT. Menentukan JPICT tidak membincangkan hal-hal operasi pelaksanaan seperti kekurangan peruntukan, masalah-masalah pengisian program, penyelenggaraan, perolehan barang pakai habis, latihan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, perkara operasi berhubung dengan sistem aplikasi dan peralatan ICT boleh dibincangkan di dalam JPICT. vi Menimbang dan meluluskan projek-projek ICT seperti berikut : a. b. c. d. Projek Baru Pertambahan Peralatan Peningkatan Sistem Perluasan Sistem (Roll-Out System)

Lampiran D - 2

KEAHLIAN Pengerusi :

Ketua Setiausaha Kementerian atau Pegawai yang diturunkan kuasa

Ahli
i) ii) iii) iv) v)

:
Ketua-Ketua Jabatan, Badan Berkanun dan Bahagian di bawah Kementerian Ketua Pegawai Maklumat (Chief Information Officer) Kementerian Pengurus ICT Pegawai Keselamatan ICT Lain-lain ahli yang berkaitan

Urusetia

:

Bahagian Pengurusan Maklumat

Lampiran D - 3

Lampiran E(i)

JAWATANKUASA PENYELARASAN INISIATIF ICT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TERMA RUJUKAN i. ii. iii. iv. Pelarasan hala tuju inisiatif ICT dengan bisnes KPM. Penentuan keperluan infrastruktur ICT dan aplikasi pengajaran dan pembelajaran selari dengan Pelan Strategik ICT KPM. Penentuan standard dan spesifikasi asas teknikal infrastruktur ICT dan aplikasi pengajaran dan pembelajaran. Khidmat nasihat teknikal ICT

BIDANG TUGAS i. ii. iii. iv. v. vi vii. viii. ix. x. xi. xii.
Merangka dan mengesyorkan strategi bagi pembangunan dan pelaksanaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Kementerian kepada JPICT Merangka dan mengesyorkan perancangan bagi pembangunan dan pelaksanaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran di kementerian selaras dengan arah tuju, dasar dan strategi yang diputuskan oleh JPICT Merangka dan mengesyorkan pembaharuan dalam bidang-bidang ICT serta garis panduan dan standard bagi pelaksanaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Kementerian Bertanggungjawab menyelaras semua inisiatif-inisiatif ICT di bawah sektor masing-masing; Menentukan bahawa sesuatu projek yang hendak dilaksanakan mestilah mempunyai kertas konsep; Mempastikan adanya Pemilik Projek bagi setiap inisiatif ICT yang dilaksanakan serta menentukan bahawa Pemilik Projek tersebut perlu menjalankan tanggungjawab seperti yang disenaraikan di Lampiran E(iii); Menyelaras keperluan perisian yang dibangunkan di bawah sektor masingmasing; Menyelaras keperluan latihan ICT di bawah bidang masing-masing; Menyelaras semua isu penyenggaraan mengikut kontrak yang disediakan; Menyelaras dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkaitan pelaksanaan inisiatif ICT; Membuat pemantauan untuk mendapatkan perkembangan pelaksanaan setiap inisiatif ICT di bawah bidang masing-masing; Mengambil inisiatif untuk mendapatkan keperluan sumber tenaga kerja dan kewangan bagi melaksanakan inisiatif ICT masing-masing;

Lampiran E(i) - 1

xiii.

Bertanggungjawab untuk menilai kesesuaian(viability) sesuatu cadangan inisiatif baru ICT di bawah bidang masing-masing sebelum cadangan tersebut dibentangkan untuk pertimbangan JPICT. Mengemukakan laporan pelaksanaan inisiatif kepada JPICT setiap enam (6) bulan sekali.

xiv.

KEAHLIAN Pengerusi :

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (TKPPM) (Dasar)

Ahli i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) xv) Urusetia

: Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional (BPTV) Bahagian Pendidikan Swasta (BPS) Bahagian Pendidikan Islam (BPI) Bahagian Pendidikan Khas (BPK) Bahagian Sukan, Seni dan Ko-Kurikulum (BSSK) Lembaga Peperiksaan (LPM) Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) Institut Aminudin Baki (IAB) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH) Bahagian Buku Teks (BBT) Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) Bahagian Audit (BA) :

Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP)

Lampiran E(i) - 2

Lampiran E(ii)

JAWATANKUASA PENYELARASAN INISIATIF ICT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TERMA RUJUKAN i. ii. iii. iv. Pelarasan hala tuju inisiatif ICT dengan bisnes KPM. Penentuan keperluan infrastruktur ICT dan aplikasi pentadbiran dan pengurusan selari dengan Pelan Strategik ICT KPM. Penentuan standard dan spesifikasi asas teknikal infrastruktur ICT dan aplikasi pengurusan dan pentadbiran. Khidmat nasihat teknikal ICT

BIDANG RUJUKAN i. ii. iii. iv. v. vi vii. viii. ix. x. xi.
Merangka dan mengesyorkan strategi bagi pembangunan dan pelaksanaan ICT dalam Pengurusan dan Pentadbiran di Kementerian kepada JPICT Merangka dan mengesyorkan perancangan bagi pembangunan dan pelaksanaan ICT dalam Pengurusan dan Pentadbiran di kementerian selaras dengan arah tuju, dasar dan strategi yang diputuskan oleh JPICT Merangka dan mengesyorkan pembaharuan dalam bidang-bidang ICT serta garis panduan dan standard bagi pelaksanaan ICT Pengurusan dan Pentadbiran di Kementerian Bertanggungjawab menyelaras semua inisiatif-inisiatif ICT di bawah sektor masing-masing; Menentukan bahawa sesuatu projek yang hendak dilaksanakan mestilah mempunyai kertas konsep; Mempastikan adanya Pemilik Projek bagi setiap inisiatif ICT yang dilaksanakan serta menentukan bahawa Pemilik Projek tersebut perlu menjalankan tanggungjawab seperti yang disenaraikan di Lampiran E(iii); Menyelaras keperluan perisian yang dibangunkan di bawah sektor masingmasing; Menyelaras keperluan latihan ICT di bawah bidang masing-masing; Menyelaras semua isu penyenggaraan mengikut kontrak yang disediakan; Menyelaras dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkaitan pelaksanaan inisiatif ICT; Membuat pemantauan untuk mendapatkan perkembangan pelaksanaan setiap inisiatif ICT di bawah bidang masing-masing;

Lampiran E(ii) - 1

xii. xiii.

Mengambil inisiatif untuk mendapatkan keperluan sumber tenaga kerja dan kewangan bagi melaksanakan inisiatif ICT masing-masing; Bertanggungjawab untuk menilai kesesuaian(viability) sesuatu cadangan inisiatif baru ICT di bawah bidang masing-masing sebelum cadangan tersebut dibentangkan untuk pertimbangan JPICT. Mengemukakan laporan pelaksanaan inisiatif kepada JPICT setiap enam (6) bulan sekali.

xiv.

KEAHLIAN Pengerusi :

Timbalan Ketua Setiausaha (TKSU) (Pengurusan)

Ahli i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x)

: Wakil Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) Wakil Bahagian Pengurusan dan Perolehan Aset (BPPA) Wakil Bahagian Kewangan (Bkew) Wakil Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Wakil Bahagian Audit (BA) Wakil Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi (BPPK) Wakil Bahagian Matrikulasi (BM) Wakil Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) Wakil Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) Wakil Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)

Urusetia

:

Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)

Lampiran E(ii) - 2

Lampiran E(iii) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMILIK PROJEK DI KPM 1. Setiap pemilik projek perlu melaksanakan tiga (3) peranan utama : 1.1 1.2 1.3 Sebelum/Pra pelaksanaan projek Semasa pelaksanaan projek Selepas/Pasca pelaksanaan projek

2. Pra pelaksanaan projek, peranan dan tanggungjawab pemilik projek adalah seperti berikut : 2.1 2.2 Mewujudkan Struktur Organisasi Pasukan Projek dengan memberi peranan pasukan projek yang konprihensif dan terperinci. Menyediakan Project Charter yang merupakan satu dokumen yang mengandungi laporan yang jelas mengenai : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. 2.3 Keterangan projek Objektif projek Matlamat projek Skop Kos Kumpulan sasaran projek Stuktur organisasi projek Tarikh mula dan tarikh akhir

Jadual projek yang menitikberatkan kepada tarikh mula dan tarikh akhir dengan menetapkan kekerapan aktiviti pemantauan bagi tujuan menentukan perlaksanaan projek adalah mengikut jadual dan ianya berhasil seperti yang sepatutnya.

3. Semasa Pelaksanaan Projek, peranan dan tanggungjawab adalah seperti berikut : 3.1 3.2 Memantau projek bagi menentukan projek mengikut jadual dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Mengambil tindakan susulan untuk menyelesaikan masalahmasalah pelaksanaan dari segi perkakasan, perisian dan keperluan sumber manusia.

Lampiran E(iii) - 1

3.3 3.4 3.5

Menilai tahap keberkesanan dan mengambil langkah penambahbaikan bagi mengatasi apa-apa kelemahan yang wujud. Mempastikan peralatan dan perisian diselenggara mengikut jadual yang ditetapkan. Menyediakan laporan penyelesaian pelaksanaan dari masa ke semasa kepada Stakeholder dan sesalinan kepada JPICT.

4. Pasca Pelaksanaan Projek, peranan dan tanggungjawab adalah seperti berikut: 4.1 Lazimnya apabila sesuatu projek telah mencapai objektif dan tidak perlu diteruskan lagi maka pemilik projek perlulah menyediakan laporan pemantuan projek dimajukan kepada stakeholder dan sesalinan dihantar kepada JPICT. 4.2 Menyediakan laporan penilaian dan hasil (outcome) projek kepada stakeholder dan sesalinan dihantar kepada JPICT.

Lampiran E(iii) – 2

LAMPIRAN F JAWATANKUASA PEMANDU ICT JABATAN PELAJARAN NEGERI BIDANG TUGAS i. ii iii. iv. v. vi. Membantu pelaksanaan inisiatif ICT di Jabatan Pelajaran Negeri dan agensi-agensi di bawahnya. Mengikuti dan memantau perkembangan inisiatif ICT di Jabatan Pelajaran Negeri dan agensi-agensi di bawahnya serta mengenal pasti keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melaksana dan memantau langkah-langkah keselamatan ICT KPM di Jabatan Pelajaran Negeri dan agensi-agensi di bawahnya. Mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang diluluskan oleh JPICT/JTICT kepada kedua-dua Jawatankuasa Penyelarasan Inisiatif ICT iaitu JKPICT - P&P dan JKPICT – P&T. Menimbang dan meluluskan permohonan perolehan ICT bagi sekolah harian seperti yang dibenarkan mengikut surat pekeliling yang berkuatkuasa. Mengemukakan laporan perolehan ICT yang telah diluluskan oleh JPICT Negeri kepada kedua-dua Jawatankuasa Penyelarasan Inisiatif ICT iaitu JKPICT - P&P dan JKPICT – P&T.

KEAHLIAN Pengerusi Pengarah JPN Ahli i. ii. iii. Urusetia Sektor ICT, JPN : Ketua-Ketua Sektor JPN Wakil PPD Wakil BTPN : :