BAB 1

SEJARAH DAN KITA

Pengertian Sejarah. Sejarah membolehkan kita memahami dan mempelajari peristiwaperistiwa yang telah berlaku yang berkaitan dengan diri,keluarga,masyarakat dan negara Istlah sejarah dikatakan berasal daripada perkataan arab,’syajaratun’ yang bermaksud pokok atau pohon.syajaratu juga bermaksud salasilah,riwayat,keturunan dan asal-usul

# Pengertian Lain Sejarah i) Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu (IBN KHALDUN) ii) Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. (HERODOTUS) iii) Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. (MUHD YUSOF IBRAHIM) Ciri-ciri sejarah 1. Fakta yang tepat dan bena - Kesahihan dan kebenaran setiap peristiws,tempat,tokoh dan tarikh mesti dapat dibuktikan. - Setiap fakta tidak boleh direka dan ditokok tambah 2.. Penting dan bermakna - Peristiwa sejarah mestilah penting dan memberi kesan kepada semua pelajar,ahli keluarga,masyarakat dan keluarga. 3. Mempunyai sebab dan akibat - sejarah bertujuan memberi kebenaran tentang sesuatu peristiwa masa lalu untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa ,pengkaji perlu mengetahui apa,siapa,bila,di mana,mengapa, dan bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku.Cara ini dapat membuktikan kesahihan fakta sejarah itu. Sumber pertama juga dikenali sumber primer bahan dalam bentuk kertas,fosil,artifak dan keterangan lisan sumber yang belum diolah dan dicetak,bersifat asli dan belum ditafsir  contoh : fail rasmi jabatan,surat peribadi,diari,manuskrip yang belum dicetak,batu bersurat. Sumber kedua juga dikenali sumber kedua

-

1

-

bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan tertulis ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah bahan yang telah diolah,dicetak,disebarkan kepada umum contoh : buku,majalah,jurnal,ensiklopedia,akhbar,risalah,laporan tahunan Jabatan.

Kaedah Pengkaedahan Sejarah 1. Kaedah lisan - Dinamakan kaedah lisan kerana maklumat yang diperolehi terus daripada responden melalui ucapan,pencritaan,perpisahan dan perbualan(temubual) - Juga dikenali sebagai kaedah pandang dengar - Kelemahan kaedah ini ialah adanya unsur tokok tambah.Oleh itu sejarah akan memilih,mentafsir dan membandingkan fakta bagi mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat 2. Kaedah bertulis - Maklumat didapati daripada sumber yang ditulis,dilakar atau dipahat pada batu,dinding gua,kulit kayu,daun kayu,logam,gading dan kertas. - Dapat memberi maklumat tentang sesuatu perkara,peristiwa,tokoh,kejadian,perundangan dan adt resam. 3. Kaedah Arkeologi - Maklumat diperolehi berdasarkan kajian saintifik - Cabang-cabang arkeologi angkasa lepas,maritime,carigali. - Ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah dapat disahkan melalui kajian saintifik seperti pentarikhan radiokarbon. - Ahli arkeologi akan membuat tafsiran berdasarkan maklumat yang diperolehi. Pentafsiran Sejarah

-

Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna,berfaedah atau sebaliknya. Sejarawan mungkin memberi tafsiran yang berbeza untuk sesuatu peristiwa sejarah yang sama kerana mereka mempunyai pandangan yang berlainan. Nmaun begitu,sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa sejarah agar masyarakat mendapat maklumat yang tepat dan benar.

Kepentingan Sejarah Memperolehi banyak pengetahuan untuk menilai kepentingan sesuatu peristiwa dan sebab serta akibatnya. Untuk menghargai jasa dan usaha pemimpin negara.

2

-

Dapat merangka wawasan masa depan dengan lebih yakin dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara. Untuk melahirkan perasaan jati diri yang tinggi dan membventuk keperibadian bangsa.

Faedah Mempelajari Sejarah Menjadi panduan dan memberi iktibar Boleh menjadi perangsang untuk mempunyai kemajuan negara Keagungan zaman lampau dapat dicapai semula dengan kesungguhan rakyat. Dapat memupuk semangat patriofisme Berbangga menjadi rakyat malaysia.

BAB 2

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Zaman Prasejarah di Malaysia dibahagikan kepada 3 :Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Ciri-ciri penempatan -Hidup berpindah randah -biasanya tinggal di kawasan terbuka (luar gua) ,dalam gua,sekitar tasik -wujud sistem bermasyara kat seperti mempunyai ketua dan membuat pembahagia n kerja -tinggal di gua dan Kegiatan -Memburu binatang liar -memungut hasil hutan(buahbuahan,pucuk -pucuk daun) -sara diri Peralatan yang digunakan -guna alat serpihan seperti alat batu penetak Kepercaya an -animisme -upacara perkubura n Lokasi di Malaysia i)Bukit Jawa,Kota Tampan,Bukit Bunuh di Lenggong,Perak . ii)Gua Niah,Sarawak iii)Tingkayu,Sab ah i)Gua Cha,Kelantan ii)Bukit Tengkorak

Jangka Masa Zaman Paleolit ik -Bermula kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu

Zaman Neolitik

-Bermula kira-kira 7000 tahun dahulu

-mencipta peralatan tembikar seperti bekas air,periuk,bel anga, -bercucuk tanam menangkap ikan dan menternak

-guna alat batu seperti beliung dan penukul kulit kayu. -Cipta barang kemas seperti kalung,anting -anting dan gelang -guna tanah

-animisme

3

berhampira n sungai

Zaman Logam

-Bermula kira-kira 4000 tahun dahulu

-hidup menetap -ada yang masih tinggal dalam gua dan berhampira n dengan sungai -mempunyai adat resam

binatang berburu,mem ungut hasi hutan -berdagang secara tukar barang Menghasilkan alat logam daripada gangsa dan besi -bercucuk tanam,menan gkap ikan,berburu, menternak binatang. -perdagangan secara tukar barang

liat buat tembikar

-Mencipta alat gangsa dan besi

mempuny ai kepercaya an dan pegangan hidup yang tertentu. menjalank an pengebum ian mengguna kan kepingan batu.

i)Sungai Tembeling, Pahang. ii)Gua Harimau, Perak. iii)Changkat Menteri,Perak.

-

BAB 3

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA KERAJAAN AGRARIA -Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan pertanian -Terletak di kawasan tanah subur,lembangan sungai,kawasan pedalaman, -cth Kerajaan Angkor dan Funan KERAJAAN MARITIM -kerajaan yang menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut -terletak di kawasan persisiran pantai dan menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut. Cth Kerajaan Champa,Chih Tu,Srivijaya,Kedah Tua,Majapahit. -Menjalankan perdagangan ,perikanan,membuat kapal. -Berfungsi sebagai

DEFINASI LOKASI

KEGIATAN EKONOMI

-Berburu,mengutip hasil hutan,menangkap ikan,bertani dan menternak binatang. -Hasi utama : ubi taro,padi huma dan padi sawah

4

Kawasan pertanian utama di sekitar tasik Tonle sap Membina ‘baray’ (kolam air) untuk pertanian Raja dianggap sebagai Devaraja (Raja mempunyai kuasa mutlak) Raja dibantu oleh kerabatnya.menguasai ilmu pelajaran. FAKTOR KEMAJUAN (PERKEMBANG AN) -Pemerintah yang cekap dan bertanggungjawab. 2. Gemilang semasa pemerintahan Suryavarman II Agam Hindu.yang menggunakan gelaran ‘Kurung Baum’ adalah raja yang pertama Fan Shih-Mau > jeneral yang agung Pelabuhan utama > Oc-Eo Contoh Kerajaan Maritim 5 .tempat tinggal. -Adanya empangan dan terusan -kegigihan anggota masyarakat. Sg.Kerajaan Angkor diasaskan pada ke 7 masihi Pusat kerajaan terletak dikawasan hilir Sg. orang tengah (pusat pengumpulan barangan) -mahir dalam kegiatan di laut->membuat kapal.kawasan berjual beli) -kejayaan menjadi pusat pengumpulan barangan dan pelabuhan entreport -Permintaan tinggi di pasaran antarabangsa. Kaundinya. Mekong. -mampu belayar hingga ke Afrika -kemudahan di pelabuhan yang lengkap(air. CONTOH KERAJAAN AGRARIA 1.KEMAHIRAN -mahir membina empangan dan saliran untuk kegiatan pertanian dan penternakan.saliran dan takungan air dibina untuk mengairi kawasan pertanian terutama sawah padi.Buddha sebagai agama utama Angkor wat merupakan bukti kewujudan kerajaan Hindu-Buddha.Mekong membekalkan air dan jalan perhubungan perdagangan.Kerajaan Funan Diasaskan pada abad pertama Masihi Kerajaan terawal di Asia Tenggara Pusat kerajaan di Vyadhapura Empangan.

tahu 400 M diterajui oleh Bhadravarnom Nama ‘Champa’ wujud pada tahu 655 Masihi 2. Pusat pertukaran barangamn antara China.Kerajaan Srivijaya Diasaskan sekitar abad ke tujuh masihi Berpusat di Palembang. .Chih Tu bermaksud Tanah Merah diasaskan oleh raja Guantamo pada abad keenam Masihi Diketuai Raja yang berkuasa mutlak Raja dibantu oleh tiga orang menteri yang bertanggungjawab dalam pemerintahan dan pentadbiran Mengikut corak pemerintahan kerajaan Srivijaya yang menerima pengaruh Hindu 3.Kerajaan Chih-Tu menurut catatan I-Ching.Kerajaan Kedah Tua Kerajaan awal yang terkenal Dikenali juga sebagai’Kataha’ Menurut catatn I-Ching.India dan Barat.Ada 3 bahagian pentadbiran i) pentadbiran diraja ii) pentadbiran ketenteraan iii) pentadbiran daerah Menguasai Selat Melaka.Selat Sunda dan Laut Jawa Palembang ialah pelabuhan pentingnya Barang dagangan seperti dammar.Raja dengan rakyat dihubungkan oleh menteri.lada hitam.cendana.kemenyan.kapur barus.Kerajaan Champa diasakan sekitar tahun192 masihi oleh Chu Lien Raja Champa dipengaruhi oleh Agama Hindu Terdapat pegawai pemungut cukai dalam pentadbirannya Pelabuhan terkenal > Inderapura Ditadbir oleh 14 Dinasti Akhir kurun ke 13 .1. - 3.raja dinggap sebagai raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. .dipengaruhi China dan pengaruh ini lenyap pada kurun ke 15 Dari sumber sanksrit.kemudian ke Lembah Bujang Dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu 6 .dikenali Cheh-Cha Diasaskan pada kurun kelima masihi Pelabuhanutama di Sunagai Mas.Sumatera Raja berkuasa mutlak Menurut catatan arab.

tempat tinggal) dapat menarik minat pedagang.Patih Gajah Mada.India. Pemimpin yang cekap memerintah Sistem pentadbiran yang tersusun Suasana yang aman dan damai Rakyat menyokong sepenuhnya Mampu mengendalikan pelabuhan dan perdagangan bvertaraf dunia Pedagang asing tertarik dengan kebijaksanaan pemimpin dalam menjalin hubungan dengan negara luar. Faktor Kejayaan Kerajaan Awal Di Asia Tenggara.- Candi di Lembah Bujang menunjukkan pengaruh agama HinduBuddha. Perdana Menteri dan 4 menteri membantu Raja Konsep Devaraja Diamalkan Kegemilangannya ialah semasa pemerintahan Hayam Wuruk(Raja Senagara) dan Perdana Menterinya.pengasas kesultanan Melayu Melaka. Temasik. Dikunjungi oleh pedagang dari Asia Tenggara.bijih tanah. Gunung Jerai menjadi panduan kepada pedagang untuk singgah di pelabuhan Sungai Mas dan Lembah Bujang Pelabuhannya menjadi pusat pertukaran barang-barang dan persinggahan pelayar Pusat perdagangan hasil tempatan (beras.makanan.lada hitam dll) Penemuan wang perak pada zaman pemerintahan sultana almutawakil(847-861 masihi)mereka dari India dan barangan kaca dari Timur Tengah adalah bukti kegemilangannya 5. Tempat perdagangan utama pada abad ke 15 M Pelabuhan utama > Kataha (Kedah Tua).Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya yang mnerima pengaru Hindu-Buddha Undang-undang Mnau (sumber bertulis tentang peranan hakim) adalah asas sistem pentadbiran.berasal dari Palembang yang pernah dikuasai Majapahit Penguasaan Majapahit ditentang Parameswara Parameswara berusaha membebaskan Palembang dari Kerajaan majapahit (menyerang Palembang tetapi gagal) 7 .emas .China. PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA BAB 4 Kedatangan Parameswara Parameswara.Timur Tengah. Sistem pentadbiran yang teratur Adanya pelbagai kemudahan(air.

iaitu Brahma. ii) Istilah Arab .Membawa alat kebesaran raja ii) 40 batara iii) Biduanda kecil b) Kemudahan Pelabuhan .Buahnya mempunyai kuasa ghaib.- Parameswara lari ke Temasik – berusaha menguasai Temasik yang diperintah oleh Temagi (wakil kerajaan Siam) Beliau membunuh Temagi dan menjadi pemerintah Temasik Diburu oleh orang Siam.Melantik i) Pembesar . iii) Mitos Hindu.Dikaitkan dengan kuasa ghaib dan tempat kediaman tuhan agama Hindu.dapat mengawal Selat Melaka iv) Muara sungai terlindung dari tiupan angina monsoon Asal-usul Melaka i) Sumber Sejarah Melayu (Dari nama Pokok Melaka) .melalui Sening Ujong dan Bertam.Dari istilah arab ‘Mulaqah’ yang bermaksud pertemuan dan ‘Melaka’ yang bermaksud ‘perhimpunan segala dagang’. (Dari nama pokok Amalaka) . Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.Parameswara kagum melihat Peristiwa seekor Pelanduk menendang anjing perburuannya ketika beliau sedang berehat di bawah pokok Melaka.Dipercayai pokok pertama tumbuh di alam ini.Menguruskan Balirungseri .Sempena nama pokok Melaka dalam bahasa sanksrit yang disebut ‘Amalaka’. Apabila sampai ke perkampungan nelayan. a) Sistem Pemerintahan yang teratur .Menjalankan perintah raja .Menyusun sistem pentadbiran .Parameswara amat menyukai kawasan itu(Melaka) kerana :i) Berdekatan laut yang menjadi laluan kapal dagang ii) Kemudahan air bersih iii) Bukit bukau menjadi benteng pertahanan.terpaksa meninggalkan Temasik.Parameswara mengadakan hubungan diplomatic dengan Siam untuk i) mengelakkan Melaka diserang oleh Siam 8 .Parameswara menyediakan i) Tempat membaiki kapal ii) bekalan air bersih iii) makanan iv) tenaga kerja v) tempat penginapan pedagang c) Hubungan Diplomatik .lari ke Muar.Vishnu dan Shira.

BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA Perluasan Kuasa Pentadbira n yang Sistematik Pusat Kegiatan Ilmu Faktor Kegemilangan Melaka Pusat Perdaganga n Pusat Pengembangan Agama Islam Kematangan hubungan luar 9 .menghormati pemimpin dan ketaatan yang ditunjukkan oleh rakyat Melaka ini.Orang laut juga taat setia pada Sultan dan Kerajaan British e) Ikatan Konsep Daulat .Pembangunan Melaka dibantu oleh :i) Orang Melayu (Rakyat Melaka) -memegang jawatan sepertu hulubalang dan biduanda yang menguruskan pentadbiran.ii) mengiktiraf kedaulatan Melaka Melaka juga mengadakan hubungan dengan China untuk :i) meminta perlindungan ii) mengiktiraf Melaka iii) selamat dari ancaman Siam dan Majapahit d) Bantuan Orang laut .pengorbanan.Demi menjamin keselamatan untuk keamanan Melaka.Parameswara meminta bantuan orang larut yang cekap dalam bidang kelautan untuk mengawasi perairan Melaka . -Kemajuan Melaka banyak bergantung kepada kesetiaan. ii) Orang Asli -membekalkan hasil hutan untuk perdagangan iii) Orang Laut -membekalkan hasil laut dan menjaga keselamatan Selat Melaka.

Penghulu Bendahara.sungai atau pulau untuk menambahkan ketaatan mereka kepada sultan kawasan itu dipanggil.Tiga Puluh Dua.1.bijaksana dan bertanggungjawab . Contoh: Bendahara hurar dan Bentan - 10 .Enam Belas. -Tugas Pembesar Berempat i) Bendahara  Penasihat raja dalam pentadbiran  Menteri utama  Ketua terus angkatan perang  Ketua hakim  Pemangku Sultan ketika gering atau keluar negara ii) Penghulu Bendahari  pemungut hasil atau ufti  ketua segala bendahari  ketua urusetia Istana  ketua segala syahbandar iii) Temenggong  ketua polis dan penjara  pengurus Bandar dan kota Melaka  protokol istana  hakim di darat iv) Laksamana  ketua angkatan laut  pengawal peribadi raja  ketua duta  mengetuai utusan pembesar menjalankan tugas mereka dengan jujur.Temenggong.Laksamana) Pembesar berempat dibantu oleh pembesar Balapan. Pentadbiran Yang Sistematik a) Diketuai oleh Sultan -memperluas kegiatan ekonomi -lambang perpaduan rakyat -mengetuai hubungan diplomatik -menjadi ketua agama Islam dan adapt istiadat Melayu -mengetuai angkatan tentera -melantik pembesar negeri b) Sistem Pembesar Empat Lipatan -diwujudkan oleh sultan untuk melicinkan pentadbiran -diketuai oleh Sultan.sultan memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah..kawasan pegangan’ .dibantu Pembesar Berempat(Bendahara.

d) kemudahan di Pelabuhan -Adanya gudang untuk menyimpan barang -tempat tinggal untuk pedagang -kapal. Pusat Perdagangan .sistem pentadbiran yang teratur ini diwarisi oleh kerajaan Melayu yang lain..gajah dan pekerja untuk mengangkat barang ke gudang. Penghulu Bendahara Sering Ujong  Laksamana Temasik  Hulubalang Sungai Raya dan Siantan -“ kawasan pemakanan” (kawasan memungut cukai) – sultan melantik pembesar di kawasan jajahan/daerah untuk menyampaikan ufti.muara sungai Melaka yang dalam memudahkan kapal berlabuh .larangan.cara berjuak beli.boleh mengawal selat Melaka .perahu.Berbeza mengikut tempat : - 11 . .gudang -menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang -memeriksa alat timbang dan sukat serta mata wang -menjadi hakim di pelabuhan -menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal -menguruskan cukai -menjaga kumpulan pedagang b) Peranan Laksamana orang laut -menjaga keselamatan perairan Selat Melaka -dikawal oleh orang laut c) Keberkesanan Undang-undang laut Melaka -ada 24 fasal peraturan berniaga.kaucar..Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin ii) Pemangkin Kemajuan Perdagangan di Melaka a) Peranan Syahbandar -menguruskan pelabuhan.Melaka maju sebagai pusat perdagangan kerana 2 faktor  kedudukan geografi  adanya pemangkin i) Kedudukan Geografi .pasar .kiwi.menguasai perdagangan .hukum-hukum jenayah di atas kapal.tanggungjawab nakhoda. -cukainya berpatutan -perlu bayar ‘panduan’ cukai rasmi9 sebelum berjual beli dikenali sistem cukai berkeutamaan. 2.terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat(jadi negara perdagangan sejak 1800 tahun lalu) . -tempat membaiki kapal -bekalan makanan dan minuman e) Sistem cukai dan surat kebenaran berniaga.anak kapal.jong.

dapat pengiktirafan dan perlindungan b) Melaka – Siam (Tun Telanai dan Menteri Jana Putera melawat .Urusan perdagangan lancar Pelabuhan entreport .menggunakan istilah ‘Salam’ Melaka pernah membantu Pasai dalam ketenteraan.dipertuturkan oleh pedagang kerana mudah difahami dan bahasa utama 3.Kampar dan Siak mesti hantar ufti ke Melaka – taraf lebih rendah ii) Hubungan antarabangsa Melaka a) Melaka – China (Lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka) .Hubungan dengan Pasai.Penguasaan hasil perdagangan diperoleh dari penaklukan(Melaka menakluk Kampar) .Jawa membekalkan beras.Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Pasai. .emas dan beras kepada Melaka. • Bahasa perantaraan.bahan makanan dan rempah.Kampar menyumbang kepada kemajuan ekonomi .Adanya wang logam daripada timah(calains) dan wang emas. Penggunaan sistem mata wang .Jawa.hubungan diplomatik dan perdagangan Siam) 12 .Melaka memberi taraf naungan terhadap Siak. .Pasai membekalkan Lada hitam.Hubungan dengan Pasai terjalin :• perkahwinan Sultan Melaka (Megar Iskandar Shah) dengan Puteri Pasai • pertukaran pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum agama Islam.(guna Istilah ‘Sembah’ ketika berutus surat) .Hanya memperdagangkan hasil tempatan Penggunaan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca.Siak.siak dan kampar. . .hubungan diplomatik dan perdagangan .Jawa.Kedudukan Melaka dan Pasai sertaraf Apabila berutus surat . . Kematangan Hubungan Luar Mempunyai dasar luar yang jelas untuk keselamatan dan kepentingan perdagangan i) Hubungan serantau .Siam dan Kampar membekalkan emas . .Pusat pengumpulan barangan dari kepulauan Melayu dan pusat pengedaran barangan dari timur dan barat ke kepulauan Melayu .untuk f) g) h) • Pedagang dari barat (6%) • Pedagang yang tetap tinggal di Melaka (3%) • Pedagang dari China dan Jepun (beli hadiah) -pedagang perlu dapat surat kebenaran berniaga(kesan) – melicinkan urusan perdagangan dan sumber pendapatan negara.

kemajuan ekonomi . ii) Peranan Sultan -menerima baik agama Islam dan menganutinya..penemuan batu nesan . i) Peranan Melaka -pusat penyebaran dan pengajian agama Islam -tempat pertemuan ulama dan pendakwah (ulama mengajar ilmu agama kepada sultan.Surau.Megat Iskandar Shah dengan puteri raja Pasai yang telah memeluk Islam ii) Dari Hikayat Raja-Raja Pasai dan Bustanus Salatim menyatakan agama islam disebarkan oleh mubaligh Arab yang bernama Syeikh Abdul Aziz dari Makkah(Beliau mengislamkan Raja Sri Maharaja . -menyokong dan melibatkan diri dalam mengembangkan Islam -mewujudkan Institusi agama seperti Masjid. (diikuti pembesar dan rakyat Melaka) -Sultan Mansor Shah menghantar Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk bertanyakan hal-hal agama. 4.Kedatangan Agama Islam ke Melaka i) Melalui perkahwinan Sultan Melaka.hubungan diplomatik dan dan perdagangan .adil.Melaka . Pembesar.Kerajaan awal di Semenanjung Tanah Melayu yang menerima agama Islam -> Kedah dan Terengganu .sutera dan teh dari China.Hubungan perdagangan . 13 .Pedagang arab membeli emas dan rempah dari kepulauan Melayu.Penyebaran agama Islam e) Melaka –Tanah Arab .) -Islam mudah disebarkan Melaka kerana :i) peranan pedagang Islam dari Arab dan India ii) perkahwinan pedagang Islam dengan penduduk Melaka.Rakyat Melaka.mengembangkan agama Islam.pembesar rakyat Melaka -pendakwah sanggup dihantar ke luar Melaka untuk menyebarkan Islam -menyediakan tempat tinggal kepada pendakwah.Hubungan perdagangan . iv) Sifat agam Islam Itoleransi. d) Melaka – Gujerat . Pusat pengembangan Agama Islam .Raja Ryukyu menyanjung kedaulatan Melaka.Melaka mendapat bekalan kain . .Bukti .Madrasah. iii) Kemasukan ahli agama oleh pedagang Islam.Siam membekalkan beras c) Melaka – Ryukyu (melalui surat kepada raja Ryukyu) .rasional) Keunggulan Melaka sebagai PusatPenyebaran Agama Islam.Agama Islam mula bertapak abad ke 15 .

(kitab yang diterjemah – hikayat Amir Hamzah .ahli sufi – menyebarkan islam hingga ke Pulau Jawa. (Secara berhemah) v) Perkahwinan politik – antara puter atau puteri Sultan Melaka dengan Putera dan Puteri kerajaan lain. vi) I(slam mempengaruhi kesenian.Bahasa menjadi Lingua Francis – menggunakan tulisan jawi. iii) Negeri taklukan – raja di negeri taklukan memeluk Islam untuk menjamin keselamatan dan menunjukkan taat setia.menterjemah dan menyadur karya.dan menyimpan kitabkitab agama islam.ukiran. ii) Tempat penterjemahan dan pengadunan karya Sultan dari Arab dan Parsi (Hikayat Melayu juga dihasilkan) iii) Penghasilan karya undang-undang – Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka.Kalimantan.ufti. 14 .menyadur. Pusat Kegiatan Ilmu. Sinar Islam di Melaka -Kesan kegemilangan Melaka :i) Wujud Institusi kesultanan menggantikan sistem beraja ii) Ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran iii) Islam mempengaruhi sistem perundangan (Hukum kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka) iv) Masjid dan madrasah menjadi pusat pengajian Islam v) Sistem pendidikan berasaskan pengajian al-Quran.tulisan khat. i) Tempat berhimpunnya cedekiawan-jurutulis.pengarang.Abdul Karim Al-Jili – mengarang kitab Insan Al-Kamil) -Istana menjadi tempat menterjemah. Kegigihan Melaka Menyebarkan Agama Islam ke Asia Tenggara -Penyebaran Agama Islam melalui : i) Perdagangan – pedagang yang datang ke Melaka akan menyebarkan Islam apabila ke tempat mereka ii) Tentera upahan dari Jawa – memeluk Islam dan menyebarkannya di tempat asal mereka. vi) Peranan pemerintah Melaka – Hantar ahli-ahli agama. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah) -mengamalkan ‘masyarakat’ dalam pentadbiran.ulama.corak kehidupan seharian masyarakat Melaka.memberi galakan dan serius.-menjadikan Melaka pusat pengajian ilmu Tasawuf (ahli tasawuf. iv) Peranan mubaligh.Selatan Filipina. Peranan Istana Sebagai Pusat Kegitan Ilmu. -Kegiatan ilmu giat dujalankan – aktiviti menyalin.ulama.

Menerima Ufti (wang. Cara-cara Perluasan Kuasa :i) Penaklukan – menakluk Kampar dan Pahang ii) Kerelaan Pemerintah – Jambi dan Lingga iii) Perkahwinan – Putera dan Puteri Sultan Melaka akan dikahwinkan dengan putera puteri negeri lain seperti Pahang.iv) Tempat buku0buku disimpan v) Tempat perbincangan dan perdebatan alim Ulama.Kampar dan Indragini dari membebaskan diri dari pengusaan Melaka c) Sultan Alauddin Shah perihatin tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri menyamar untuk menghapuskan jenayah bijak memilih Hang Tuah sebagai hulubalang – dapat menguasai Aru.barangan.Indragiri.Siak.bantuan tentera) 15 . Kebijaksanaan Pemimpin. a) Sultan Muzafar Shah :Menguasai Pahang. iv) Bantuan Ketenteraan – Melaka membantu Raja Pasai.Kelantan. Perluasan Kuasa. d) Tun Perak dapat menghalang serangan Siam dengan taktik yang bijak mengusai Pahang yang dibawah keluasan Siam taat setia (tidak menuntut bela walau anaknya dibunuh oleh Putera Sultan.Kampar Menghantar Tun Perak menghadapi serangan Siam Mengadakan hubungan diplomatik dengan China menyebabkannya mendapat pengiktirafan Menyelesaikan perbalahan antara orang melayu dengan India Muslim (mewujudkan keamanan) b) Sultan Mansor Syah menguasai Bernam Perak dan Siak menghalang pahang.Melaka membantu Pasai mengalahkan Aru.Sultan Zainal Abidin yang hendak digulingkan dari Takhta.) - - - Kesan Perluasan Kuasa :1.

menggugat kestabilkan kerajaan dan perdagangan.2. 3. c) Kelemahan Askar Melaka. -Ingin meneruskan perang salib (menghancurkan kerajaan Islam – Melaka) -ingin menyebarkan agama Islam -menguasai perdagangan rempah – mengaut keuntungan.Bendahara Tun Mutakhir bersikap pilih kasih . KEMEROSOTAN MELAKA Zaman kegemilanagan – Sultan Mansor Shah Zaman kemerosotan – Sulatan Mahmud Shah BAB 6 Faktor Kemerosotan Melaka :a) Kelemahan pemimpin . • Satu faktor kejatuhan Melaka. 4.Pembesar memfitnah Tun Mutakhir.lalu beliau dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah .Angkatan perang yang tidak lengkap . • Faktor kedatangan (utama) -penemuan jalan laut -penyebaran agama kristian -meluaskan perdagangan. mengawal perairan Selat Melaka Dapat bekalan barangan Dapat mengembangkan agama Islam Membentuk empayar yang luas.menggunakan senjata tradisional (portugis lebih canggih) .” • Sebab-sebab kedatangan Portugis :-Galakan dari Putera Henry supaya rakyat Portugis belayar ke Timu8r.Askar Portugis lebih terlatih (disokong oleh tentera di Goa) . 16 .Bendahara Tun pepatih pula uzur dan tepok .Persaingan antara orang melayu dengan orang Islam untuk mendapatkan pengaruh .Patani dan Brunei) b) Masalah Perpaduan .tidak berstu padu .Persaingan wujud kerana sikap pilih kasih – contoh : Persaingan antara Laksamana Khoja Hassan dan Tun Mutahir  Raja Mendeliar memfitnah Tun Mutahir  Kesan konflik . • Guna slogan “Grospel.Sultan Ahmad Shah tidak cekap dan lemah .Gold. 5.Glory.rakyat berpecah belah.Askar upahan di Melaka (dari Jawa) lari ketika Portugis menyerang Melaka. . Kedatangan Portugis.Bantam.Cukai yang tinggi menyebabkan pedagang beralih ke pelabuhan lain (Acheh.

Tuntutan ditolak oleh Sultan Mahmud Shah – menimbulkan kemarahan beliau – bertindak menyerang Melaka (25 hb.untuk juga keselamatan ibu negeri Johor. Laksamana Tun Abdul Jamil mengukuhkan penguasan Johor terhadap jajahan takluk.Lopez de Sequeira dan angkatannya tiba di Melaka.Alfonso de Alburquerque tiba – menuntut pembebasan tawanan.Rokan) Jajahan takluk Johor akan hantar askar menyertai angkatan perang Johor Apabila diperlukan dan bekalkan barangan eksport kepada Johor.(maklumat daripada Si Kitol) Serangan balas oleh angkatan Sultan Ahmad Shah (semangat dari Hikayat Muhammad Ali Hanafiah)-Portugis berundur.mengawal hal ehwal Pahang dan meluaskan kuasa dengan meguasai Aru.Ruy de Araujo (ada yang dibunuh) 1570. Serangan kedua Portugis (10 hb. Mengukuhkan kuasa dengan menguasai semua jajahan takluk Melaka.Jambi. Dikenali juga Raja Ujong Tanah Bentam.Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya berundur ke Pahang hingga ke Bentam.Acheh.Jambi sentiasa ancam kerajaan Johor Mengubah pusat pentadbiran untuk mempertahankan diri (dari sepanjang sungai Johor untuk kepulauan Riau-Lingga. Sulatan Ahmad Shah.Kampar. Julai 1511) berjaya menguasai jambatan Sultan Melaka. BAB 7 JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA Penguasaan Kerajaan Johor – (Penerusan Warisan Melaka) Raja Ali (Putera Sultan Mahmud Shah) dilantik sebagai Sultan-digelar Sultan Aluddin Riayat Shah II (1528-1564).) Usaha Johor Menguasai Melaka 17 . Portugis. Ogos 1511) – Melaka kalah . Bendahara dan Seri Nara Diraja ditugaskan membangunkan pusat pentadbiran kerajaan Johor di Pekan Tua.(letak wakil di Bengkalis.Portugis Mengusai Melaka.meminta gantirugi dan ingin mendirikan kubu. (untuk berniaga) Tun Mutahir mendapat maklumat kedatangan Portugis untuk mengusai perdagangan dan menentang agama Islam.Alfonso de Alburquerqe mengusai Melaka. • • • • • • • • 1509. Sultan menangkap orang Portugis dan Pegawai Kanan.Siak. Kota Kara (kota pertahanan).

c) Acheh menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis mahu menghalang perdagangan Acheh. Berlaku peperangan – Perang Tiga Segi (selama 100 tahun) kerana :a) Johor dan Acheh ingin mengusir Portugis dari Melaka.Pahang dan Japara (jawa). Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (1607-1637) – menjadikan Acheh sebuah kuasa yang kuat. Oleh itu Acheh muncul sebagai kuasa politik dan ekonomi yang kuat. - Persaingan Antara Johor dengan Acheh dan Portugis. Sultan Iskandar dan Portugis bersaing bagi menguasai Jalan perdagangan di Selat Melaka. b) Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis.Pedir dan Pasai. Cukai yang tinggi oleh Portugis. 18 .Pahang(1617).-berjaya menguasai perdagangan Selat Melaka dan berazam menguasai Smenanjung Tanah Melayu. d) Acheh menyerang Johor kerana Johor akanmengancam perdagangan Acheh. Gabungan antara angkatan Perang Johor dan Belanda yang diketuai Oleh Laksamana Tun Abdu Jamil berjaya mengalahkan Portugis pada tahun 1641Belanda dapat menduduki Melaka(Johor belum dapat merampas Melaka dari penjajah) Kebangkitan Acheh i) ii) iii) Selepas Melaka ditawan Portugis.Begu dan Turki telah beralih ke Acheh Ini berlaku kerana :Portugis mahu menghapuskan monopoli perdagangan di kalangan pedagang asing. e) Portugis menyerang Johor kerana menganggap Johor berpakat dengan Acheh untuk menyerang Melaka. Dua pembesar yang terlibat ialah Tun Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil.Kedah (1619). Acheh menguasai perdagangan lada Hitam yang sangat diperlukan oleh perdagangan asing.- Usaha yang sentiasa berterusan sehingga tahun 1564 Jun 1551 – angkatan tentera Johor telah bergabung dengan angkatan Perak. Acheh menyerang perak (1575).untuk menyerang Melaka tetapi gagal. Portugis mengenakan peraturan perdagangan yang ketat.pedagang dari Benggala.

sutera putih. (mata wang emas – emas. 19 .Raja India Bongsu.pengawas perairan Johor. c) Perdagangan mela. Perkembangan bidang persuratan.Perdagangan di Johor maju kerana:a) Kepelbagaian barang dagangan (dammar.Hikayat Johor serta Pahang dan Syair Sultan Mahmud Lingga. a) b) c) Faktor Kegemilangan Johor Kecekapan Sultan dan Pembesar Johor mentadbir negeri Kemajuan dalam kegiatan perdagangan.penunjuk arah. .khidmat membaiki kapal.kain. Pengarang terkenal – Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji. Karya terkenal – Tuhfat al-Nafis.kolek.Laksamana. h) Pelabuhannya terlindung daripada tiupan angina monsoon. e) Sistem cukai yang berpatutan.pencacap).buku agama Islam dihasilkan.pemuda.Temenggung. Johor sebagai Pusat Perdagangan.Salasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja-Rajanya. Abad ke-17. – menjadi pintu masuk di bahagian selatan selat Melaka. Johor dikenali sebagai pusat Persuratan Melayu dan Pusat Pengajaran ilmu Agama Islam sejak abad ke-17 1612 – Tun Sri Lanang berjaya menyusun sejarah Melayu sebagai sumber sejarah kerajaan Melayu.the. f) Mengamalkan sistem naungan bagi menjamin keselamatan pedagang asing (pedagang asing dilindungi oleh Bendahara.matawang perak – kupangmartawang perak – katun) d) Pentadbiran di pelabuhan yang cekap.)Barangan luar negeri – barang emas.bahasa.Johor adalah pelabuhan entreport bagi kepulauan Melayu. . i) Pusat pembuat kapal persisiran pantai (benteng. Naskhah tersebut dihasilkan dalam tulisan Jawi bertulis tangan dan dicetak pada abad ke-19 M.Kepentingan Kerajaan johor.bijih timah. Perkembangan Persuratan Melayu.tembaga) b) Pelbagai kemudahan – gudang. menggunakan kaedah ‘Cap Batu’.baluk.barangan tembikar.sagu dan sebagainya.) g) Peranan orang laut – pengawal pelabuhan.Hikayat Hang Tuah dihasilkan (mengagungkan nama kesultanan Melayu Melaka) Abad ke-18 banyak karya sejarah..tikar.ui dua cara :• Tukar barang • Menggunakan matawang.pencalang.

Perang Johor – Jambi Jambi – jajahan takluk > Johor muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat Melaka (abad ke-17) Berusaha menyaingi Johor dan mendapat kebebasan daripada Johor. Timbul perasaan tidak puas hati. Laksamana Tun Abdul Jamil telah menyelamatkan Johor dengan mengalahkan Johor (dibantu askar upahan Bugis -1679 ) Mendapat gelaran paduka Raja kerana kejayaan mengalahkan Jambi. Penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor. Perebutan Kuasa Persaingan antara Laksamana Tun Abdul jamil dengan Bendahara Tun Habib Abdul Majid Laksaman Tun abdul Jamil merupakan pembesar yang berpengaruh dan panglima perang yang mengambil alih tugas Bendahara sebagai pelantik dan pemangku Raja pada 1623.C) 1. Perbalahan ini telah menjejaskan kestabilan politik negeri Johor.Kemerosotan Kerajaan Johor a) b) c) d) e) Faktor kemerosotan Perang Johor – Jambi Perebutan Kuasa Perebutan Takhta. Menyerang Johor lama Batu Sawar sehingga menjejaskan perdagangan Johor. Pengaruh syarikat Hindia Timur Belanda (V. Perebutan Kuasa 20 . Beberapa jajahan takluk Johor berusaha membebaskan diri daripada Johor. Sultan Alauddin Riayat Shah III berundur dan bersemayam di Pahang.O. 2. - - 3. Bendahara Tun habib Abdul Majid merupakan pembesar negeri yang terkanan dan diketepikan semasa melantik Sultan Mahmud Shah II menjadi sulattan Johor pada tahun 1685. Minta bantuan Belanda untuk menyerang Johor.

b) Bendahara Johor bertapak di Pahang. 4.persaingan orang melayu dan Bugis berlaku kembali. Raja Kecil telah menyerang Johor dengan bantuan angkatan perang Minangkabau.dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau dan Daeng Menampok dikurniakan gelaran Raja Tua. c) Sultan Johor bersemayam di Lingga Riau terus dikuasai oleh orang Bugis.. . Raja Kecil dan menyokongnya sebagi bukti taat setia pada kesultanan Johor daripada kesultana melayu Melaka.Pembesar melayu bertindak meminta bantuan Belanda untuk mengusir bugis dari Riau (1784) dan pembesar melayu kembali menguasai pemerintahan.1802. Bendahara Tun Abdu Jalil telah dilantik menjadi Sultan Johor dengan sokongan pembesar dan rakyat (bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV – 1699-1718) Perlantikan ini memulakan kesultanan Johor daripada keturunan Bendahara. Orang Laut berpecah dan mengikut pembesar melayu (ada yang menjauhkan diri - 21 . Orang laut mempercayai dakwaan.orang Bugis kembali ke Riau. .Daeng Merewah (Kelana Jaiya Putera).- Sulatan Mahmud Shah II mangkat (1699) tanpa meninggalkan zuriat.Perkahwinan antara anak-anak orang Bugis dengan anak Raja dan anak pembesar melayu dapat mengukuhkan kuasa Bugis. . . Perebutan ini menyebabkan kemakmuran Johor mulai merosot. Raja Kecil di Siak tidak puas hati kerana mendakwa dirinya puteras almarhum Sultan Mahmud Shah. Raja Kecil mengisytiharkan dirinya sebagai Sulatan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah.Pakatan melayu Johor dan Bugis idak bertahan lama kerana Bugis inginkan hak melantik Sultan Johor mengikut pilihannya manakala orang melayu pula merasakan kuasa Sultan dan pembesar Melayu semakin lemah dan hilang kuasa. Penglibatan Bugis Di Johor Raja Sulaiman (Putera Sulta Abdul Jalil Riayat Shah IV) ditabal menjadi Sultan Johor yang baru (menglahkan Raja Kechil dengan bantuan anak Raja Bugis (Lima Bersaudara) . .Pembesar Johor terus berusaha mengekalkan kuasa dan pengaruh di kawasan masing-masing :a) Temenggung Johor bertapak di Pulau Bulang dan menguasai Singapura serta Tanah Besar Johor.

China dan Barat.Sri Lanka.Parsi.Terengganu.Contoh.antaranya di Teluk Ketapang dan Riau. . KERAJAAN-KERAJAAN NEGERI MELAYU BAB 8 Kerajaan Negeri-negeri Melayu 1.kalagam@ Kadaram Pedagang Arab menggelarnya Kalah@kalah Bar -Orang Siam memanggilnya Sai -Diasaskan oleh Sultan Muzaffar Syah.terbentuk selepas zaman kesultanan melayu Melaka. Kerajaan Melayu yang baru . -1735 – kota Setar dijadikan pusat pentadbiran(Bandar Alor Setar diwujudkan) -Kedah jadi tumpuan pedagang luar seperti Arab.O. Kerajaan Melayu yang tua . V.O. Belanda dan Bugis telah berperang beberapa kali.O. Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V.Pahang 2.C dengan orang Bugis telah memberi kesan buruk pada Johor.C) Abad 17. -Hasil dagangan – emas. -Kedah menghantar bunga -Terkenal sebagai sebuah pelabuhan entreport -mengamalkan undang-undang Laut Melaka dalam menguruskan pelabuhannya.daripada sultan dan pembesar) 5.C bimbang penguasaan Bugis dalam kerajaan Johor akan mengancam kedudukan Belanda di Melaka.Contoh:kelantan. V.Kerajaan Melayu yang Tua :Asp ek Neger i Keda h Asal Usul Nama Pembentukan Kerajaan Keistimewaan dan Keunikannya -Orang China menggelar Chehcha -Pedagang India menggelar Kataha.Negeri Senbilan.O.bijih 22 .Wujud sebelum zaman kesultanan Melayu Melaka. -Sistem sukat dan mata wang diperkenalkan untuk memudahkan urusan perdagangan. -Bahagi kepada 3 pentadbiran : i) Kota Palas ii) Langkawi iii)Kota Ulu.Kedah. Daviod Ruhde dilantik menjadi Gabenor Belanda di Riau dan mengusir orang Bugis. Persengketaan antara V. .C ditubuhkan oleh pedagang Belanda dan bertapak di Betawi.India.Perak.

Raja Melaka) ditabalkan menjadi Sultan Perak yang pertama dengan gelaran Sultan Mezaffar Shah ibni alMarhum Sultan Mahmud Shah. 23 .Kedah menjalankan persahabatan dengan Burma bagi menjamin keselamatan negerinya. -Pusat pemerintahannya – Tanah Abang -Kekayaan hasi bumi dan kemakmuran Perak menarik minat kuasa luar. -Sultan. -Selepas 1842 – hubungan Kedah dan Siam bertambah erat.lada hitam. -Kaya dan sangat terkenal dengan perdagangan bijih timah. -menurut A.Burma menawan Siam. -1767.Sultan Kedah berundur ke Perlis dan meminta bantuan Siam. 1575 – Acheh menawan perak. -1651 – Belanda mengepung Perak dan timah.Perak -Dikaitkan dengan sejenis logam. Halim Nasir.pembesar dan pengikutnya berundur ke Pulau Pinang bagi mengatur strategi menyerang Siam di Kedah. -1842 – Kedah merdeka dari Siam. -Diasaskan pada 1528 apabila Raja Muzaffar Syah (Putera Sultan mahmud Shah.Perak diambil sempena nama sungai Perak yang terletak Chegar Galah yang terdapat sejenis ikan berwarna putih seperti perak.tanduk.iaitu perak.rota n.dammar. -1821 – Siam menakluk Kedah kerana keengganan Kedah untuk akur kepada Siam dan hubungan baik kedah dengan Inggeris. Kedah semakin amat makmur.gading. Emas ke Siam – tanda persahabatan -1619 – Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (Acheh) mengetuai serangan menyerang Kedah.

-1470 – Sultan Masor Shah telah menabalkan Raja Muhammad menjadi Sultan Pahang dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. memaksa Sultan Perak menandatangani satu perjanjian dengan Thomas Acheppers.Kemboja dan 24 .) -Siam juga berminat dengan kekayaan Perak(mengerahkan Kedah menyerang Perak pada 1816.bijih timah dan hasi hutan seperti kayu kapur.Raja Long Yunus telah memindahkan ibu kotanya dari kota Kubang Labu ke Kota Bharu. -Sejarah Melayu – dikenali Pura.(Perak bersetuju menjual bujuh timah kepada Belanda. -tempat persinggaham pedagang sebelum ke Teluk Siam.Pahan g -Orang China menggelar Pahang – Phang@Pahangh -Chao Ju-Kua menggelar – Pang-Fong -Cerita tradisi ‘Melayu’ diambil sempena nama pokok Machang yang tumbang merentasi sungai Pahang.gaharu dan kapur barus.Kelantan diserang oleh Terengganu yang dibantu Patani.Pahang diletakkan dibawah pentadbiran Yamtuan Muda Johor iaitu Raja Bajau.(Kelantan tewas).) -Perak terpaksa menghantar Bunga emas kepada Siam setiap tahun. . -mulai 1641-1673.Perak tewas. -1882 – Bendahara Wan Ahmad (Johor) menjadi Sulatan bergelar Sultan Ahmad al-Muadzan Shah selepas merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir. -Pahang menghasilkan beras. Keistimewaan dan Keunikannya -Terletak di tengah-tengah lautan perdagangan timur dan barat.Kerajaan Melayu Yang Baru :As pek Negeri Kelanta n Asal-usul nama -Shah -Yau (sejarawan China) mencatatnya sebagi Ho-LoTan atau KuoLa-Tan -Geinimenyatakan gabungan Pembentukan Kerajaan -Diasaskan oleh Long Yunus 1777.1818 dan 1819 (1819. -Selepas Long Yunus mangkat.

perkataan ‘kolam’ (tanah) dengan “autam’ (sempadan) dan akhirnya menjadi Kelantan. Selango r -diperoleh sempena nama sungai Selangor. -Barang dagangan – lada hitam.emas. China. -Sultan Umar berpegang erat kepada Islam -negeri terawal menerima Islam. Terengg anu -menurut Sultan Umar – disebut ‘Taring Anu’ (anu – harimau) -catatn cina – disebut sebagai Tong Ya Nong dan Teng Ya Neng. -Zaman kesultanan Melayu Melaka. -Terengganu bersahabat dengan Siam (siam minta bantuan Terengganu untuk menyerang Raja Ligor – 1765) -Sultan Mansor Shah I telah menghantar Bunga emas ke Siam sebagai tanda persahabatan tetapi Siam menganggap Terengganu mengakui ketuanan Siam -muncul kurun ke-18 -berasaskan kampung kecil -Sultan Selangor berasal daripada orang Bugis(menetap di Kuala Selangor dan Kuala Linggi. -Untuk menjamin kemerdekaan Kelantan – menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam (hantar bunga Emas setiap 3 tahun sekali) -Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja (keluarga Bendahara Pahang) dilantik menjadi Raja Terengganu dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I (dilantik oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah) -Gemilang semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah I (pelabuhan pedalaman terpenting) -Baginda melibatkan diri dalam perdagangan dan melantik wakil-wakil untuk urusan perdagangan.Klang.Langat dan Kuala Selangor)berada dibawah jajahan Melaka. -1801 – Long Muhammad (Putera Raja Long Yunus) telah berjaya membebaskan Kelantan dari kekuasaan Terengganu – isytihar dirinya Sultan Muhammad I. -Dikenali sebagai Negeri Cik Siti Wan Kembang. -mengeluarkan wang emas – dinar dan matawang pitis.daerah-daerah di Selangor(Jeram. -kesultanan yang mempunyai pengaruh Bugis 25 .Bukti :i) Tembaga purba bertulisan ayat al-quran bertarikh (1254 m) ii) Prasasti Terengganu bertarikh 7024 (1303 m) yang mengandungi perundangan Islam. -pengeluar bijih timah yang banyak dan tekenal.bijih timah.

-membuktikan perpaduan sangat penting untuk keamanan negeri. -menjelang kurun 18. -oleh itu Belanda menyerang selangor dan Baginda berundur ke Hulu Selangor. 26 .Te rachi. Ulu Muar.Sultan Muhammad Shah dilantik menjadi Sultan Selangor.kelewatan pengaruh Bugis di Johor dan bermulanya kesultanan Bugis di Selangor. -menyebabkan keadaan di negeri Sembilan tidak aman.luas. -Penghulu-penghulu di negeri Sembilan memohon kepada Sultan untuk mendapatkan -mengeluarkan bijih timah. -1785.Tun Perak(anak bendahara Melaka)dilantik sebagai Penghulu Klang.Negeri Sembila n -terdiri daripada sembilan daerah/luak.Raja Lumu ditabal menjadi Raja Selangor oleh Sultan Muhammad(Sultan Perak) kedudukan orang Bugis semakin kukuh.Remba u.Pasir.Bernam dank e Pahang.beras dan hasil hutan untuk kegiatan perdagangan.Kuala Selangor dapat ditawan (dengan bantuan Pahang) -Sultan Ibrahim mangkat. -kemajuan Melaka telah menarik minat kedatangan orang minangkabau dari Sumatera. -Kurun ke 17. (menetap di Naning.Jempol. -kejatuhan Melaka ke tangan Portugis. -semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah.Sungai Ujong.Jelebu.Gu nung. -digelar Sultan Salehuddin Shah.Kuala Selangor dan Klang didiami oleh orang Bugis.Johol.s ungai ujong.Rembau) -ingin menunkukkan taat setia kepada Sultan Melaka kerana baginda berasal dari Melayu Jambi. -Sultan Ibrahim (pengganti Sultan Salehuddin) berjaya memajukan selangor sebagi pengeluar bijih timah.

27 . alat-alat kebesaran. :.Kedaulatan raja diperkukuhkan :1.Raja menjadi tunggak utama.Diketuai oleh raja atau Sultan (dibantu kerabat raja@pembesar) . Dapat melaksanakan undang-undang dengan adil 4.(Rujuk Rajah) HHHHHHHHHHHHHHHHHHH SULTAN PEMBESAR PERINGKAT NEGERI PEMBESAR PERINGKAT DAERAH DAN JAJAHAN PENGHULU PERINGKAT KAMPUNG Peringkat Negeri. Mendapat sokongtan rakyat. lambang kedaulatan negeri. BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran . -Ditabal sebagai Yamtuan pada tahun1773.keris.Struktur pentadbiran. . -Raja Melewar pergi ke Siak dan Johor untuk mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan.Sultan :1. 3. . 2.payung kuning dan sebagainya. . -Johor tidak dapat membantu dan meminta mereka mendapatkan seorang anak raja dari Pagar Ruyung iaitu Raja Melewar.kebolehan memerintah.pedang kambing.cop mohor.seorang Putera Raja bagi mentadbir negeri mereka.tombak berambu.destar. Mempunyai kesempurnaan.Negeri-negeri Melayu amalkan sistem pemerintahan beraja .tengkolok.

kemangktan raja dan keberangkatan raja ke balairung seri. 2.mangkat.alat muzik diraja yang dimainkan dalam upacara pertabalan raja. .menyerahkan sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan. Sumatera. Pembesar – menjaga keamanan.gering. Diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning  Adat Temenggung :Diasaskan oleh DatukKetemenggungan yang memerintah Palembang di Sumatera. berpengetahuan tentang khasiat akar kayu dan herba. 3.pembesar negeri.Indonesia. penggunaan “bahasa dalam” (bahasa utama) – bersantap. mahir dalam bidang perubatan 2.mufti. 28 . pemimpin masyarakat kampong. 1. 3. konsep tulah (bencana yang akan menimpoa sekiranya merdehaka) Pembesar peringkat negeri :membantu pentadbiran melaksanakan perintah Sultan mentadbir dan mengutip cukai Peringkat Daerah atau Jajahan.Ketua kampung dikenali sebagi penggawa/penghulu.membekalkan tenaga tentera.menjadi perantara pembesar dengan rakyat. . 4.  Negeri Sembilan – berdasarkan adat pepatih  Negeri Melayu lain – berdasrkan adat Temenggung  Adat pepatih :diasaskan oleh Datu Pepatih Nan Sebatang yang memrintah Pagar Ruyung.menghasilkan karya agama Ahli magis (pawang/bomoh) 1.menyediakan tenaga kerja.mengendalikan pengajian agama.bersemayam.Golongan agama :1. berdakwah. 1. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan.. 3. . Peringkat Kampung.2. Diperkenalkan dalam budaya masyarakat Melayu bila orang Minangkabau berhijr5ah ke Tanah Melayu dan menetap di Negeri Sembilan dan Naning.kadi. Nobat. 2. Sistem melantik pembesar melalui pemberian surat tauliah. penasihat Sultan.Tugasnya – memungut cukai.mengekalkan taat setia masyarakat kampung.

Pemerintah tertinggi Dikenali Yang Dipertuan Besar Peranan sama dengan raja-raja Melayu. Tugas utama – memilih Yamtuan Besar. Struktur Pemerintahan Dan Pentadbiran Negeri Sembilan. 29 .Jelebu.2.  Ketua adapt – orang yang mahir mentafsir dan melaksanakan hukum. Dibawa masuk ke Tanah Melayu pada abad ke.15 oleh keturunan raja Palembang.johol. (rujuk rajah) Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak Yamtuan Besar    Undang    Lembaga       Buapak   Ketua pusat Setiap anggota pusat merupakan anak buah Ketua suku atau waris Memilih Undang Menjaga keselamatan dan keamanan Menyelesaikan pertelingkahan antara suku Mengendalikan pembahagian harta pusaka Menjadi perantaraan antara anggota suku dengan Undang Ketua segala luhak/luak Memerintah 4 luak(sungai Ujong. 3.Rembau) – Daerah lain > diperintah penghulu. Diamalkan di semua negeri di Tanah Melayu kecuali negeri Sembilan Naning.

 Tempat rujukan hal berkaitan adapt dan hukum. 16 kaki payung kuning 16 bilah pedang 16 bilah keris panjang 16 batang tombak benderang 8 buah tepak sirih 8 buah tempat abu 8 batang tiang lilin 4 tunggul (panji) yang berwarna kuning 2 tunggul panji berwarna jmerah 2 tunggul panji berwarna hitam Adat Temenggung Adat Aspek Adat Pepatih 30 . Pemilihan Pemimpin Dalam Adat Pepatih.(rujuk rajah) Yamtuan Besar melantik Undang melantik Lembaga melantik Buapak melantik Anak Buah Alat-alat kebesaran duiraja a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Undang-undang Adat :- Negeri Sembilan.

31 . ii) peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar.muamalah.) Hukuman -perkahwinan sesama suku dilarang kerana suku sama dianggap bersaudara.ketua. -secara turun temurun kepunyaan suku. -undang-undang dapat menyedarkan pesalah supaya tidak mengulangi kesalahan. -Diberatkan di sebelah ibu kerana perempuan menjadi asas kewujudan suku. -Sultan melaksanakan hukuman -(pembesar/penghulu boleh melakukannya dengan mandat -menekankan unsure demokrasi dan permuafakatan -setiap suku mempunyai wakil dalam pemerintahan.Pentadbiran -bercorak autokratik.  Undang-undang bertulis terawal :a) Hukum kanun Melaka b) Undang-undang Laut Melaka  Lain-lain undang-undang Bertulis :a) Hukum kanun Pahang b) Undang-undang 99 Perak c) Undang-undang Kedah. -dilakukan mengikut hukum syarak -Anak lelaki diutamakan kerana lelaki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar berbanding wanita. -setiap ahli suku bersaudara -keluarga sebelah ibu diutamakan (kerana melahirkan suku. -Raja/Sultan mempunyai kuasa tertinggi.keterangan dan acara. -sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah -lelaki mendapat keutamaan)menjadi ketua keluarga) -nasab keturunan dikira sebelah bapa.sy mbol kedaulatan dan perpaduan rakyat Keturunan Adat Perkahwinan. iii) Unsur Islam yang berkaitan dengan jernyah. -hukuman bertujuan untuk pemulihan.keluarga. a) Hukum Kanun Melaka. -keputusan secara bersama -Yamtuan Besar berunding dengan Undang untuk membuat keputusan. • Dokumen Undang-undang yang mengandungi 44 fasal keundangannya i) hak dan keistimewaan raja dan kaum kerabat. -Hukuman bertujuan memberi pengajaran kepada orang lain.pentadbir. Pembahagian Harta Pusaka. Undang-undang Bertulis.

• Digubal bagi menentukan peraturan dan perdagangan . Kandungannya :i) Syarat memegang jawatan kerajaan seperti Sultan.perceraian dan zina.kadi. d) Undang-undang Pahang • Digubal pada tahun 1596 semasa pemerintahan Sultan Abdul alGhaffar Muhaiyuddin Shah.undang-undang dan pertanian iv) Undang-undang kekeluargaan seperti perkahwinan. • Dibahagikan kepada beberapa bahagian :Undang-undang pelabuhan seperti cukai. ii) Langkah keselamatan dalam kapal iii) Tugas anak-anak kapal iv) Penyewaan dan penumpangan kapal dagang v) Kuasa nakhoda menjatuhkan hukuman. ii) peraturan adap istiadat menghadap dan melantik raja. Kandungan :i) Tugas pegawai kapal.b) Undang-undang Laut Melaka.penzina dan undang-undang awam.pelabuhan serta peraturan timbangan dan ukuran.khatib. • Berasal dari Parsi dan digunakan di Perak pada abad ke -18 • Terdapat 99 kesalahan dan hukuman dalam undang-undang ini . c) Undang-undang Kedah.keistimewaan raja dan pembesar ii) Undang-undang jenayah. Kandungannya :i) Adat lembaga negeri.peraturan keselamatan. Kegiatan Ekonomi Di Negeri-negeri Melayu. e) Undang-undang 99 Perak.penderhaka. Kegiatan ekonomi • Pertanian • Perikanan • Kraftangan • Perlombongan Perdagangan mewujudkan • Sistem mata wang • Cukai • Sistem timbangan dan ukuran • Sistem pengangkutan 32 . iii) Hukuman jenayah.penghulu.

• Kegunaan bijih timah – bahan dagangan.nipah) dijadikan tikar.daun pandan. • Empangan – dibina oleh petani untuk menakung air dan disalurkan ke kawasan pertanian melalui terusan.tenggala. Beruas (perak) -Sungai Linggi dan Sungai Ujong.perak.Terengganu • Kaedah melombong – mendulang/melampau. • Pandai menenun songket.perdagangan.tanggul) • Hasil tangkapan diperdagangkan • Lebihan hasil tangkapan dijadikan ikan kering.tenaga binatang (kerbau) – untuk membantu kerja-kerja membajak.Pahang.bakul.kuku kambing.lombong Siam.) Contoh.hasil hutan.a) Pertanian • Jenis tanaman – padi sawah.sungai Selangor.buah-buahan.syursayuran.perkakas rumah.pertolongan.membuat senjata (keris) menghasilkan perhiasan daripada emas.keropok c) Kraftangan • Menghasilkan barangan yang menarik • Memanfaatkan sumber semulajadi 9daun mengkuang.padi huma.bubu.ubi (sumber makanan • Kawasan pertanian – bertumpu di kawasan sungai( tanah subur dan mudah mendapat bekalan air.penyisir. 33 .tudung saji. • Kegunaan emas dan perak – membuat barang perhiasan e) Sistem percukaian • Cukai – bayaran yang dikenakan ke atas hasil pertanian. Contoh : terusan Wan Mat Saman di Kedah.Larut.cangkul.matawang. b) Perikanan • Menggunakan peralatan tradisional • Orang melayu mahir membuat alat menangkap ikan (sarkap. d) Perlombongan • Melombong bijih timah dan emas • Kawasan bijih timah :-Lembah Kinta.budu.tangguk. Delta sungai di Kedah dan Kelantan (kawasan padi) • Peralatan – tajak.Sungai Klang (selangor) • Kawasan emas – Kelantan.bajak.belacan.Dinding. -Sungai Bernam.

) • Kadar dan nilai serahan bergantung kepada hasil tanaman dan ternakan pada tahun itu.madu lebah • Kegiatan mengumpul hasi hutan untuk tujuan perdagangan – • Peringkat awal – sistem barter (tukar barang) • Bila ekonomi berkembang – matawang diperkenalkan (pedagang awal guna kulit suit geweng dan siput gerus sebagai matawang) – kemudian guna matawang logam (emas dan timah).(pusat mengumpul dan mengedar barangan dari Timur dan Barat.(memonopoli kegiatan perdagangan) • Rakyat berjaja – di pasar/luar kawasan.garam.saliran.) • Barang dagangan – rempah. g) Sistem Kerah • Pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah (contoh : membina istana.bijih timah.) • Adanya sikap taat setia.damar. Penggunaan mata wang – 34 . h) Perdagangan • Secara berjual beli/tukar barang • Sultan dan pembesar jadi pemodal. Sungai – tempat memungut cukai.sedia berkorban. Cukai labuh batu – cukai yang dipungut di tempat tertentu di sepanjang sungai. Cukai turut dikenakan kepada barang dagangan yang dfibawa masuk melalui pelabuhan.hasil tenunan.kayu kayan.berganding bahu rakyat untuk membantu pemerintah.gambir. • Pusat perdagangan – di pelabuhan berdekatan muara sungai Contoh : pelabuhan Melaka.lada hitam.kubu.beras.Kedah.Johor Lama.sumber pendapatan pemerintah -.Klang.jalan.lambang kekuasaan seseorang pembesar. -. f) Sistem serah • Diamalkan oleh masyarakat melayu • Pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah (balasan kepada pembesar yang menyediakan tanah kepada rakyat. Cukai bebas kuala – cukai yang dipungut di kuala sungai Cukai kepala dan cukai tanaman – cukai-cukai lain.• • • • • -.rotan.Hasi hutan.

perak. Sultan Golongan Pemerintah (A) 35 . • Sungai sangat penting – banyak didirikan penempatan.pohon pitis.kolek. j) Sukatan • Mengukur isipadu sesuatu benda • Alatan – kaul.cupak.wang syiling keeping/pitis. Sosiobudaya Struktur Masyarakat Melayu Tradisional.kerbau.kupang.rempah.sedepa) l) Pengangkutan.• • • • • • Melaka – Kaleng(calains) – dibuat daripada timah Terengganu – wang emas dan kupang.perahu.lembu untuk mengangkut barang. • Jenis pengangkutan air – jalur.rempah. • Menggunakan jalan air dan darat • Jalan air(sungai dan laut) penting kerana perhubungan dan barangan dapat diangkut dengan lebih mudah dan cepat.Pahang.sampan. Kedah – mata wang berbentuk ayam jantan. Negeri Sembilan .gantang • Barangan – beras.kacang k) ukuran • Mengukur keluasan dan jarak antara dua tempat • Kedah – guna unit relung (ukur keluasan tanah) • Ukur jarak kependekan – guna ukuran badan.bijih timah.garam.dinar.sehasta. (sejengkal.jokoh Johor – wang emas dan (mas dan kupang) Kelantan – wang emas kijang. • Guna gajah.Perak – jongkong tampang/timah (selangor – tampang sebuaya) i) Timbangan • Untuk mmengukur berat sesuatu barangan • Guna alat – dacing dan pikul • Barangan yang ditimbang – emas. • Ada ‘denai penarikan’ – jalan dimana perahu ditarik untuk sampai ke sungai (hubungkan Pahang dengan Melaka) – jimat masa.bijih timah.Selangor.

Menjadi pembesar di daerah atau raja jajahan Pembesar. .Keluarga dan Kerabat Sultan Pembesar/Ulama/Pendeta Golongan Diperintah (B) Rakyat/Hamba # Perubahan kedudukan individu melalui 2 cara :i) taraf sedia ada (pertukaran tugas atau pekerjaan tanpa menjejaskan taraf sosialnya.) ii) taraf pencapaian (berubah ke lapisan yang lebih tinggi kerana kebolehan istimewa atau khidmat baktinya kepada pemerintah) .menjalankan tugas rasmi yang diberikan oleh raja.Pentadbir yamg membantu sultan dalam pentadbiran c) 36 . Sistem penggantian raja berbeza mengikut negeri Kerabat Diraja .membantu raja dalam pentadbiran .keamanan.kemakmuran negeri. .Peranan setiap individu : A) Golongan Pemerintah :a) Sultan : b) pemerintah tertinggi bertanggungjawab memelihara perpaduan.

Hamba berhutang .tempat bara.pawing/bomoh ii) Rakyat asing . Alat Kemangkatan Raja b) 37 . Pakar rujuk Sultan/Raja dan masyarakat B) Golongan Diperintah d) ulama.tukang ukir.Hamba raja . - e) Pendeta - a) i) Golongan merdeheka dan hamba (golongan merdeheka – rakyat biasa bermastautin tetap.pelakon sandiwara.kadi/imam. Laksamana yang disandang oleh keluarga Hang Tuah.menjadi askar upahan.pembuat senjata. pakar dalam ilmu pengetahuan mahir dalam bidang salasilah raja. Gaya Hidup Golongan Bangsawan Gaya Hidup Golongan Bangsawan a) Upacara pertabalan Sultan Upacara pertabalan Sultan Laksaman dan Seri Bija Diraja membawa pedang kerajaan Alat-alat kebesaran kerajaan seperti keris panjang.tepak.pertahanan.Ada yang menjadi penghibur Raja.guru agama.cogan.- Boleh mngarahkan rakyat melakukan kerja awam Jawatan pembesar disandang secara monarki dan dilantik oleh Sultan/Raja (contoh.adapt-adat melayu.kesusasteraan.peniaga.bebas melakukan sebarang kegiatan tetapi masih tetap menghormati undang-undang dan adapt di negeri Melayu.menjadi pedagang.) .Undang-undang dan adapt di negeri melayu. Membantu keraajaan mendidik rakyat supaya berakhlak mulia Menjadi penasihat Sultan.kesenian.barang tembikar. .ketur.) Terdapat ulama tempatan dan luar negeri.Hamba biasa .hamba .petani. b) Golongan hamba .Melakukan kerja berkaitan pertanian.al-quran turut dibawa bersama..perlombongan.kebuyaan.pedagang. .

-tepak sirih disorong.bengkung. c) Ziarah. .Jenazah disempurnakan mengikut agama Islam . 38 .menziarahi -tetamu memberi salam dan dijawab oleh tuan rumah.dokoh.Banyak atau kurang alat kebesaran dan peralatan juga yang bergantung kepada kedudukan taraf.Diadakan upacara perlantikan raja yang baru. -jiran dianggap sebagai keluarga terdekat.Bendera kuning diturunkan.berpancung dan keris hendaklah diselitkan dihadapan . Gaya Hidup Golongan Rakyat.diganti dengan bendera putih . -Dilakukan semasa majlis perkahwinan.dihiasi permata. -mewujudkan keamanan dan ketenteraman -pemimpin dan orang tua mesti dihormati. Pakaian di raja .) b) Menghormati Jiran/orang tua.mesti bertajak.bersawah.dilarang memakai kain lapis seperti kain kasa Adat menyambut tetamu atau utusan Melaka.dikenali sebagai berderau/berseraya.dilakukan oleh pembesar sebagai tanda hormat kepada raja . . .dilakukan di balirung seri ketika mengadap dan menyembah raja Adat Mengadap Raja .menggunakan bahasa dalam/bahasa istana (bahasa yang hanya boleh digunakan oleh sultan dan kaum kerabatnya. -Membasuh tangan dan membaca doa sebelum makan -makan menggunakan tangan kanan dan kurangkan berbual atau ketawa ketika makan(dianggap kurang sopan). Adat Menjunjung Duli.berdasarkan kedudukan negara utusan samada setaraf atau tidak.Alat perhiasan yang dipakai – panding. .menggunakan emas. -menjadi amalan utama. Kegiatan Sosiobudaya.c) d) e) f) .membina jalan(diUtara.pemimpin.keris. Amalan dan Adab :a) Amalan Gotong –royong. -tetamu membasuh kaki dan bersalaman dengan tuan rumah -tetamu dipersilakan masuk dan tikar dihampar untuk tetamu duduk.makanan dan minuman dihidangkan.Tembakanmeriam untuk memberitahu rakyat .) .

karya-karya • Jenis sastera Lisan : • Panglipur Lara -Hikayat Raja Muda.senjata.gasing. .ahli muzik) menghiburkan Sultan dan Pembesar. .Terengganu.congkak Hiburan -bercerita berpantun.tafsir.Syair Sultan Ahmad Tajuddin. Golongan Rakyat :-(masa lapang ialah semasa menunggu hasil atau selepas menuai hasil @pada waktu petang atau malam) Permainan.Lisan – disampaikan oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik seperti gendang dan rebab.Pahang 39 .persuratan .melalui tulisan jawi .Nazam Kamzul Ula. Golongan Pemerintah :-(masa lapang ialah ketika mereka tidak menjalankan urusan pentadbiran negara) Permainan -Permaianan bermain sepak raga.catur.Sejarah Melayu.bersyair Karya Persuratan a)Bertulis b)Lisan . -Hikayat Meli.bahasa. Deman.dalam pelbagai bidang • Agama – Fikah.Aktiviti masa lapang – berkarya.Manzum . -Hikayat Anggun Cik Tunggal • Jenaka -Lebai Malang -Pak Kaduk -Si Luncai.untuk menyampaikan buah fikiran .kitab al-Darr al.hadis • Sastera. -Layang-layang.penyanyi.tasawuf.penyair.Karya-karya yang dihasilkan – Nisa Melayu.menghiburkan dan memberi nasihat.sejarah.bersilatmenunggang kuda Hiburan -Ada penghibur (tukang cerita.ketatanegaraan. .menambahkan ilmu pengetahuan.menghasilkan pelbagai bentuk kesenian mengamalkan adat resam.Hikayat Anggun Cik Tunggal.Tuhfat al-Nafis. -Seri Tenun • Terkenal di Kelantan.

pantun.binatang.adab sopan daripada ibu bapa/orang dewasa Ilmu pertukangan. Melalui cerita lisan.bentuk geometri.adat.berhemah tinggi.diwarisi turun.peribahasa.Meminang – pihak lelaki menghantar rombongan peminangan dengan membawa cincin pertunangan.temurun Adat Perkahwinan . Bertujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia.ilmu perubatan tradisional (melalui pemerhatian) diri. .kanak-kanak dimandikan dan diarak mengelilingi kampong Dijalankan oleh Tok Mudin b) c) Pendidikan Tidak Formal • • • • • Secara tidak langsung.bunga.berkelakuan sopan. 40 .Kenduri dan upacara mencukur rambut bayi diadakan sebagai tanda kesyukuran.teka-teki Berkesan kepada kanak-kanak Kanak-kanak belajar tentang pantang-larang. Dilakukan setelah kanak-kanak lelaki cukup umur/baligh Biasanya dilakukan beramai-ramai Sebelum dikhatankan. .Majlis Perkahwinan – Pengantin disandingkan di atas pelamin. Adat Resam a) Amalan oleh masyarakat. .Tarikh akad nikah dan majlis perkahwinan akan ditetapkan. -Seni mempertahankan diri dan bermain senjata – dapat mendisiplinkan individu dan membentuk ketahanan diri.diadakan selepas seminggu bayi dilahirkan. Adat Berkhatan. • Corak Tenunan – berunsur tenunan.Diadakan bacaan berzanji dan marhaban .Majlis diakhiri dengan bacaan tahlil dan doa selamat.Akad nikah – majlis diadakan di rumah pengantin perempuan oleh jurunikah. .Merisik – bagi mengetahui gadis tersebut sudah berpunya atau tidak. .bertatasusila.• 3 jenis -tenunan biasa -benang ikat celup -songket. Adat Menyambut Kelahiran Bayi .Cincin tanda diberikan sebagai tanda setuju.

(1 unit – pembesar yang mendapat autonomi.surau.Fardu ain. BAB 10 Sarawak Lartar Belakang Sejarah Sarawak/Pertalian dengan Kesultanan Brunei & Sulu Nama Sarawak – dari nama batang Sarawak atau sungai Srawak Kewujudan manusia di Sarawak bermula kira-kira 40000 tahun dahulu(bukti – penemuan bahan tinggalan sejarah di Gua Niah) menunjukkan Sarawak atau negeri terawal diduduki manusia di Asia Tenggara.rukun islam. kawasan tanah tinggi.dibahagi kepada beberapa unit jajahan.mengira. Oleh itu wujud pelbagai kelompok etnik :Rujuk Jadual Dibawah. Terbahagi mengikut penempatan – persisiran pantai . cara hidup.tajwid.• Seni mempertahankan diri(diwarisi dari satu generasi ke satu generasi) Formal • • • • Berkembang selepas kedatangan islam Belajar kitab muqaddam dan al-quran. 41 . lembah sungai . budaya . Mukah. SARAWAK Negeri Terbaesar di Malaysia Negeri unik/menarik.pondok. . daerah pedalaman .rukun iman Pendidikan agama islam di ajar di istana.mesjid.) Masyarakat Sarawak Ada 27 kumpulan etnik. Corak penempatan dan taburan yang berselerak menyebabkan mereka tidak banyak berhubung dengan orang luar.mereka berbeza – bahasa . Taburan Pemnempatan Kumpulan Etnik mengikut Kawasan. Kayan dengan Sg.madrasah. lembah sungai (barat Kuching) .Sejak abad ke – 15 – ditadbir Kesultanan Brunei -. kawasan antara S.menulis jawi..di rumah guru agama Sebilangannya melanjutkan agama ke Makkah. Kawasan terpadat – dataran pantai .

menghormati budaya etnik lain . Kegiatan Sosiobudaya.Oya. b)Lembah sungai i)sungai Saribas.Mukah.Rajah. (membaca al-quran dan menulis jawi.Sunagai Rajang.Tanjung Datu ii) Lembah utara Rajang. Peraturan Adat Resam mengikut sosiobudaya etnik masing-masing.Sungai Kayan iii)Batang Baram. Ulu Batang.Kaw. 42 .Kawasan Penempatan a)Persisiran pantai i) kawasan Kuching. Guru al-quran.Peranan ‘Tuai Rumah’ i) menjaga keamanan dan keselamatan kawasannya.Sungai Batang Lupar.Sibu. Pendidikan i) Pendidikan tidak formal – cerita-cerita lisan berkaitan amalan dan kepercayaan turun temurun (berburu dan memungut hasil hutan) ii) Pendidikan formal – di masjid dan sekolah agama. bagi yang beragama islam – amalan berasaskan agama islam. Kumpulan Etnik i) orang melayu ii) orang Melanau i) Iban ii) Bidayuh iii) Kenyah i) ii) Kelabit Penan iii) Murut Pelbagai etnik – corak sosiobudaya berbeza .S anibas.. wujud semangat kekitaan.Mukah.imam dan lebai mengjar cara beribadat.Sadong.).Balui.Simanggang.Oya.bagi yang bukan beragama islam – amalan yang diwarisi dari nenek moyang . ii)Singgai.Bintulu.sungai Skrang. c)Pedalaman i)Lembah terusan dan sungai Baram ii)kawasan hutan Baram dan Sungai Ujong iii)Kawasan kaki bukit dan gunung di utara Sarawak dan di kawasan Sungai Trusan dan Limbang.

ii) menyelesaikan masalah perkahwinan.Kelabit. iii) orang Melayu Sarawak – -tradisi bergendang (kaum lelaki menari.perayaan beranyi.menyanyi dan berpantun. Orang Iban – -mempunyai tradisi menyimpan pasu.pokok kayu. .Kedayan ii) Menyembah Ipok (makhluk ghaib) -diamalkan oleh orang Melanau yang bukan Islam iii) Larangan menetap kekal di sesuatu tempat - 43 .menetapkan tarikh hari Gawai/Pesta menuai . Orang Melayu Sarawak – -Mengamalkan adat resam berasaskan Islam -Hidup bermasyarakat dan saling membantu. Gawai Kenyalang .kaum perempuan bermain gendang.Kelabit.busut. -diamalkan oleh orang Iban.tempayan.Bidayuh.) Agama Dan Kepercayaan i) Anamisme – -menganggap semua benda seperti gunung.Kenyah. Iban. Kebudayaan i) Melanau – perayaan Kaul -menjamu Ipok yang mengawal Laut -mendapat tangkapan yang baik -selamat semasa di laut -mengelakkan penyakit ii) Iban – perayaan Gawai -Gawai Burung. -menarikan tarian ngajat – tanda kesyukuran dan pesta menuai padi. Gawai Antu.Gawai Batu .perayaan.(berfungsi sebagai harta simpanan) Orang Kayan. iii) menentukan dua upacara penting .gong.Kenyah – -menindik telinga dan menggantung gelang-gelang ti8mah atau tembaga hingga cuping telinga menjadi lanjut(jenis anting-anting – status berbeza) -melukis tatu/mencacah badan dengan pelbagai corak.perceraian.hutan mempunyai semangat dan roh.peraturan.suci.tajau.sungai.Murut.Orang Ulu – -tinggal di rumah panjang.bernilai.Tajau diwarisi turun temurun.

berburu dan memungut hasil hutan..) #Kepercayaan Kaum Iban. memungut hasil hutan . i) Kegiatan sara diri ii) Pertanian menanam padi huma/padi bukit. kawasan penempatan . 44 . Iban . berniaga kecil-kecilan. berburu dan memungut hasi hutan.padi swah.boleh ditanam di kawasan berbukau.) iii) Perlombongan Sarawak menjalinkan hubungan perdagangan dengan Melaka.Tidak memerlukan sistem saliran. nelayan . -KIegiatan ekonomi – ekonomi sara diri.Orang Ulu.sagu padi Huma ialah makanan penting kaum Iban. Melanau – mengusahakan sagu – tepung sagu/lemantak diperolehi daripada isi pokok sagu yang dipanggil vipo Kedayan dan Murut – mengusahakan lada hitam (tanaman tradisional terpenting.Bidayuh.lada hitam. Kayan . sumber alam. iv) Upacara Sawah -kawasan yang hendak didirikan rumah hendaklah disemah terlebih dahulu.Orang Kelabit menanamnya di Hulu Sungai Baram dikenali Beras Bario. -Kegitan ekonomi bergantung kepada – bentuk muka bumi . menanam padi huma. Kenyah menanam padi huma secara bergotong-royong . Berburu dan memungut hasil hutan adalah kegiatan penting bagi etnik tinggal di pedalaman Orang Penan berburu menggunakan sumpitan. Padi sawah tidak begitu terkenal.. menjadi peniaga kecil-kecilan dan orang tengah dalam kegiatan perdagangan Orang Melanau menanam padi sawah .-Larangan menebang pokok besar -Larangan melapangkan kawasan hutan # Diamalkan oleh orang Penan nomad yang hidup berpindah randah terutama apabila berlaku kematian. Orang Bidayuh menanam padi Huma dan menjadi Peladang. Orang melayu menanam padi . Kegiatan Ekonomi. -percaya pada bunyi burung Ketupang dan burung Bragai. menjadi nelayan.(tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu. Kelabit menanam padi sawah .

barang perhiasan) SABAH BAB 11 Sabah – - Digelar. Pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.kayu cendana.16. 45 .Sultan atau organisasi yang boleh diiktiraf sebagai sebuah negeri>Oleh itu sistem pemerintahannya terbahagi :-a) sistem politik kesukuan – diamalkan di daerah pedalaman yang diduduki oleh kadazan dusun.- - Brangan dari Sarawak – lada hitam.halia.sutera.barang logam. Masyarakat Sabah Kumpulan etnik dan penempatan – terdapat lebih 30 kumpulan etnik di Sabah.Murut.ikan (diperdagangkan di pelabuhan Melaka) Pedagang China datang ke Sarawak untuk mendapatkan lada hitam.Orang Sungai. ‘Negeri di Bawah Bayu’ Mempunyai pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.kain.telur penyu (mereka menjual barangan besi.kawasa timur laut di serah oleh Sultan Muyiddin (Brunei) kepada Sultan Suku kerana pertolongannya menewaskan musuh.Kepulauan Melayu (Mereka membawa barang-barang seperti tembikar.kaca.kapu barus.sumbu badak.emas.Sabah tidak mempunyai pemerintahan beraja.arab.India. Latar Belakang Sejarah sabah Namanya dikatakan berasal daripada perkataan ‘Saba’ (sejarah buah pisang – pisang Saba). c) Sistem politik ketua bebas.permata. Rujuk Jadual Dibawah Penempatan Masyarakat Sabah. Negeri ini disebut sebagai sabah kerana masyarakat di sekitar pantai barat Sabah kebanyakannya menanam pisang jenis ini sebagai bahan makanan.masyarakat Bajau – Pisang Jaba.kapur barus. Sebelum abad ke.emas.sarang burung. b) Sistem politik Kesultanan – diamalkan di bahagian persisiran pantai barat dan Timur Sabah (ditadbir oleh kesultanan Brunei dan Sulu) .pinggan mangkuk di Santubong) Kemajuan Perdagangan di Sarawak menarik minat pedagamng asing dari China.

.Ranau. adapt resam .Dapat menguatkan hubungan masyarakat.bertukang.Contoh amalan – babas. Pendidikan Formal.pondok.Persiangan. .sogit.Contoh.Keringau dan Rundam. dan Sipitang ii)pantai barat dan pantai timur seperti di Kota Belud.Timbunan.Kawasan Penempatan a)Penduduk Persisiran Pantai i)Pantai Barat Papar.menulis jawi. Peraturan . . .berburu. Membaca al-quran.memanjat.Lahad Datu. agama .Penting dalam kehidupan masyarakat bumiputera Sabah . kepercayaan turun temurun. Pendidikan - ii) Panduan adat Resam.bersaw ah. iii)Pantai timur seperti di Semporna. Ahli keluarga dan masyarakat akan membimbing golongan muda.Tertumpu pada pendidikan agama islam .Tawau dan Kudat b)Penduduk Lembah Pantai.rumah guru agama.Papar.kepanasan. Undang –undang adat .Semporna dan Tuaram.Kimenis. Penduduk pedalaman i)Terom.Papar dan Kudat.menyumpit.Terhad .) 46 .Untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup .Diadakan di surau. Kegiatan Sosiobudaya - Kumpulajn Etnik i) Melayu Brunei ii)Bajau iii) Suluk i) Kadazan dusun i) Murut Dipengaruh oleh keadaan sekeliling.Membolehkan berdikari. .Masyarakat kadazandusun mempercayai undangundangadat(sekiranya tidak dipatuhi – mendapat malapetaka. i)Pantai barat dan pedalaman di Panampang. Pendidikan i) tidak formal Dipelajari kanak-kanak melalui keluarga Memberi kemahiran Diajar memancing.

Selepas musim menuai.16 – mula terima pengaruh islam (Bajau dan Melayu Brunei) .Masyarakat peringkat awal – Pagan (kepercayaan kepada hal Ghaib) dan amalkan animisme . . ii) Etnik yang bukan beragama islam – orang tua menguatkusakan undang-undang ada. - ii) iii) Agama Dan Kepercayaan.Mayat dibakar dalam tembikar.ah satu perayaan penting – Pesta menuai (mempersembahkan tarian Sumazau) Adat Perkahwinan . 47 . j) etnik yang beragama islam – orang tua menguatkuasakan hukum agama islam.i) Antara undang-undang adapt.Mayat dibersihkan.Upacara perkahwinan biasanya akan dijalankan antara kaum kerabat dengan mengadakan acara menglamilami (beramairamai) – menjamu selera dan menyaksikan hiburan. . perkahwinan dan kematian. .Saudara mara akan memukul tiang rumah .) . c) Selepas menuai – diadakan upacara Magavau (menghormati semangat padi) d) Pesta keamatan – tanda kesyukuran kepada Kinorohingan (beri hasil padi) – acara menarik – pertandingan ratu cantik/Unduk Ngadau (ratu cantik melambangkan Huminodum yang telah dikorbankan menjadi padi.) .Untuk Keharmonian – mewujudkan sistem ketua – ‘orang tua’.berkaitan pertanian. Adat Kematian.Bomoh untuk membuang kepanasan. .dipakaikan pakaian sebelum dikebumikan dalam posisi duduk .Bagi Kaum Murut :.Setiap etnik – nilai hidup berbeza.Mengamalkan monogit (upacara memuja semangat semasa menanam dan menuai padi.sal.Abad ke.Masyarakat Bajau – biasanya mengadakan perkahwinan pada 14dan 15 haribulan Hijrah (cahaya bukan terang menandakan pengantin akan dimurahkan rezeki.) .Bagi Etnik – Kadazandusun :a) mengamalkan animisme (sebilangan di dunia lain) b) percaya roh orang mati akan ke gunung Kinabalu sebelum ke syurga atau neraka. Adat Pertanian .

pokok.Bergantung pada bentuk muka bumi.kebanyakan rumah panjang diperbuat daripada hasi hutan seperti buluh.sompoton. Kegiatan Lain menanam 48 .ii) memungut hasil laut . Kesenian Ada pesta menuai padi pada 30 dan 31 Mei (petani menjual hasil tanaman di tempat perayaan – Tamu Besar) Pelbagai jenis tarian :-i)Tarian Magunatip (Murut) – Ditarikan semasa majlis Magavau. .Ranau. . .Mempercayai animisme (percaya batu .Keningau.sara diri . . .sungai mempunyai roh) .Mempercayai aki Kopuno – kuasa yang mencipta segalagalanya. daun rumbia.iii) memungut hasil hutan . Kegiatan ekonomi.anyaman.Kawasan kaki bukit .alat muzik.Papar.vi) menangkap ikan.) .Tuaran.Bomoh yang boleh berhubung dengan kuasa ghaib.rotan. = Babalian.Kebanyakannya megamalkan kegiatan sara diri dari :.kulingtangan.Penanaman padi huma .Gabung) Senibina – unik. . (memuja semanagat padi ) ii)Tarian Sumazau (kadazandusun) – semasa sambutan pesta menuai iii)tarian Mengalang (Murut)upcara menyambut tetamu jauh. (tempat tinggal orang Murut dan Rungus) Hasil kraftangan – kain tenun. Pertanian Pindah .senjata.suling. perikanan .berpindah rumah.Tambunan.hari monggotom (Hari Pesta Menuai padi) Alat-alat muzik – kebanyakan daripada buluh (bas.Selepas 2-3 tahun berpindah tempat baru. Pertanian Kekal :Penanaman padi sawah Etnik kadazandusun Di Panampang.Gunung Aru (gunung hantu) – tempat suci.Bagi Etnik Murut.i) pertanian (pertanian pindah & pertanian kekal.salun.Penempatan menentukan aktiviti ekonomi . perdagangan.

lilin lebah.rotan.Sandakan.bahan getah. Aktiviti menukar barangan (damar.Suluk – perdagangkan hasil laut dan beras.rotan.Melayu-Brunei.sumbu badak.perca.dieksport ke China.Agar-agar.getah. .barang-barang makanan) Penggunaan wang – aktiviti perdagangan dengan pedagang cina. Terdapat pelbagai barangan Orang Bajau.manik.timur laut.madu lebah.kelapa dan menternak binatang Memungut Hasil Laut .Dilakukan oleh orang Murut . Berkumpul untuk menjuak hasi keluaran.keledek./semangat muhibbah 49 .Mencari Damar.sayur-sayuran.karang llaut (orang Bajau merupakan penyelam dan pengutip hasil laut Memungut Sarang Burung.buah-buahan. .Dijalankan di Gua Gomontong. Pasar Tamu – tempat aktiviti bertukar barangan dan berjual beli. Di pasar tamu :Peniaga dari kawasan pedalaman dan kampung. Memungut Hasi Hutan.- Ubi. Perdagangan. Orang Kadazandusun dan Murut – pedagang hasil hutan Mengeratkan hubungan antara etnik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful