T o p ik 2

HASIL PEMBELAJARAN
1. Mendefinisikan ilmu stilistik; 2. Menyatakan ciri-ciri ilmu stilistik;

Stilistik

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

3. Menjelaskan stilistik di dalam bahasa; 4. Menjelaskan bahasa bandingan; dan 5. Menjelaskan keberkesanan stilistik di dalam bahasa.

PENGENALAN
Perbincangan mengenai stilistik adalah berkenaan dengan gaya (style). Dalam bahasa Melayu, kata stylistics menjadi stilistik. Sebagai pendahuluan, kita akan membicarakan persoalan istilah terlebih dahulu. Persoalan ini pula berkaitan dengan berbagai-bagai persoalan lain, misalnya istilah dan pengertian yang berhubungan dengan style dan stilistik atau persoalan yang berhubungan dengan kemunculan ilmu itu sendiri, yang juga berhubungan dengan hakikatnya sebagai ilmu. Sebelum timbul ilmu stilistik, iaitu kajian gaya yang digunakan untuk menganalisis karya sastera, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti yang biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis. Maka, timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain.

TOPIK 2 STILISTIK

37

Stilistik ialah ilmu yang masih baru dan kedudukannya masih goyah. Kesedaran tentangnya masih goyah, terutamanya tentang gaya yang sudah lama wujud bagi mengkaji gaya yang terdapat di dalam sesebuah karya sastera. Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangannya lambat. Ini dinyatakan seperti berikut: (i) Perhatian terhadap gaya mungkin pernah muncul pada orang yang hidup di dalam dunia sastera dan mereka sedar, pemakaian bahasa mereka ÊberbezaÊ daripada bahasa seharian mereka. Di dalam hubungan dengan perkembangan lainnya, ada keinginan untuk merumuskan gaya yang terdapat pada Êbahasa yang indahÊ itu dengan menghubungkan gaya dengan ÊkeindahanÊ.

(ii)

Kedua-dua faktor ini berpengaruh terhadap ÊkelambatanÊ munculnya stilistik sebagai ilmu. Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu hanya muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik dan kajian karya sastera. Berdasarkan gerak ke arah menjadikan stilistik sebagai bidang ilmu yang penting, maka dalam topik ini, pelajar akan didedahkan tentang kepentingan ilmu stilistik yang meliputi definisi stilistik, ciri-ciri stilistik, stilistik di dalam bahasa, bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa. Kesemua subbidang ini akan disentuh memandangkan kepentingannya di dalam memberi gambaran kasar kepada pelajar sebelum mendalami bidang ini secara lebih mendalam di dalam topik yang berikutnya. SEMAK KENDIRI 2.1 Apakah yang anda faham dengan ilmu stilistik. Adakah anda fikir ilmu stilistik penting kepada guru bahasa Melayu?

2.1

DEFINISI STILISTIK

Stilistik berasal daripada Bahasa Inggeris, iaitu “style‰ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan, „linguistic‰ yang bererti tatabahasa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa. Menurut Bally, Jacobson, Leech, Widdowson, Levin, Ching, Chatman, Dalan dan lain-lain, mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi linguistik daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastra. Bagi Leech, stilistik adalah pembelajaran gaya ilmu linguistik atau „simply defined as the (linguistic) study of style‰. Wawasan demikian adalah seiring dengan pernyataan Cummings dan Simmons; bahawa pembelajaran bahasa di

38

TOPIK 2 STILISTIK

dalam teks sastera merupakan „a branch of linguistic called stylistic‰. Di dalam konteks yang lebih luas, Jacobson beranggapan bahawa puitika (poetics) sebagai teori tentang sistem dan kaedah teks sastera sebagai bahagian yang tidak dipisahkan daripada linguistik. Manakala, Chvatik pula mengemukakan stilistik sebagai kajian teks sastera dan kod estetik dengan kajian stilistik yang mengkaji bahasa dalam teks sastera, sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin, 1995: 22). Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren, stilistika perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa pada zamannya (Wellek dan Warren, 1990: 221). Bertolak daripada berbagai pengertian yang telah disebutkan, Aminuddin mentakrifkan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks, dan juga kekayaan unsur pembentuk itu yang dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya. Walaupun fokusnya hanya pada sistem tanda untuk memperoleh pemahaman tentang ciri-ciri penggunaan, apabila sistem tanda dihubungkan dengan cara pengarang di dalam menyampaikan gagasan, kita perlu juga memahami: (i) (ii) Gambaran objek/peristiwa Gagasan

(iii) Ideologi yang terkandung di dalam karya sasteranya Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga, stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa. Mengikut Kamus ZaÊba, stilistik ialah suatu kajian mengenai teknik penggunaan gaya bahasa yang mantap serta secara berkesan di dalam sesuatu penulisan. Kamus Dewan Edisi Ketiga pula mengatakan stilistik ialah kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan di dalam penulisan. Ianya berkaitan dengan stail atau gaya, terutamanya gaya bahasa. Tahukah anda stilistik ialah satu kajian stail yang melibatkan bentuk atau bahasa dan isi kesusasteraan? Ia meliputi kajian mengenai teknik pemakaian bahasa di dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan yang semata-mata untuk mendapatkan kefahaman sebenar tentang teks kesusasteraan (Nik Hassan Basri: 378).

TOPIK 2 STILISTIK

39

Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang mengkaji ciri-ciri linguistik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial. Kelompok sosial itu pula dibezakan oleh bidang pekerjaan atau perbezaan kelas di dalam sesuatu masyarakat. Walau bagaimanapun, pada kebiasaannya, stilistik merujuk kepada kajian mengenai bahasa literari sesuatu komuniti dengan menggunakan kaedah linguistik. Kaedah ini telah banyak dipakai. Antaranya ialah untuk menghuraikan tingkah laku bentuk-bentuk bahasa tulisan yang digunakan atau dicipta oleh pengarang di dalam karya deskriptif mahupun karya kesusasteraan. Di dalam karya kesusasteraan, bentuk bahasa tulisan atau gaya bahasa banyak dipakai. Oleh itu, berdasarkan jenis bahasa inilah, maka stilistik berusaha mencari jalan keluar bagi menghuraikan perhubungan antara bentuk pengucapan dengan makna yang dibawa olehnya (Nik Hassan Basri: 378). Menurut Keris Mas, stilistik ialah kajian stail yang mengkaji segala kemungkinan gaya kesusasteraan untuk menilai dan mendapat kefahaman sebenar mengenai sesebuah teks kesusasteraan. Segala hubungan yang menimbulkan kelainan gaya bahasa, baik gaya individu mahupun implikasi lain, yang melibatkan lahirnya hasil sastera yang diperhatikan dan diberi saluran kajian khusus. Selain itu, kesusasteraan yang mempunyai sifat dan hakikat perkembangan dan perubahan yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan realiti hidup manusia dan masyarakat, ikut dipertimbangkan, dikaji dan dihubungkan dengan kajian gaya (Keris Mas: 8). Kajian terhadap teks sastera secara tradisional hanya terbatas pada kelainan bahasa dalam hubungan dengan kehendak tatabahasa, di samping kelainan yang bersifat figuratif; iaitu penggunaan peribahasa, bahasa kiasan, sindiran, ungkapan dan sebagainya. Kajian stilistik telah berubah kepada kajian yang dianggap lebih objektif dan saintifik. Ia meliputi kajian terhadap teks sastera, yang tidak lagi dari sudut kebahasaan saja tetapi juga dari sudut isi yang disampaikan dengan penggunaan bahasa itu. Perubahan kajian ini disebut kajian bentuk dan kajian isi, yang diandaikan sebagai apa yang diperkatakan (isi) dan apa cara mengatakan (bentuk atau bahasa). Dengan stilistik, pendekatan terhadap kajian teks sastera meninggalkan cara pendekatan yang subjektif dan impresionis dan memasuki cara baru yang lebih objektif dan lebih saintifik (Keris Mas: 8). Di dalam disiplin linguistik, terdapat stilistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik

40

TOPIK 2 STILISTIK

dan dialektologi. Kedua-duanya pula merupakan cabang linguistik (Azmi Rahman, Esasterawan.com). Beberapa pendapat lain yang sempat dikutip telah diutarakan oleh Freeman (1970: 4). Baginya, stilistik melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma tatabahasa, penggunaan pengulangan dan meminjam usaha pengarang (di dalam konteks ini penyair) untuk mendapatkan kepadatan tulisannya. Murry pula berpendapat bahawa stilistik ialah gaya dan sesuatu yang istimewa, teknik eksposisi, pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat itu memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis. Bahasa sastera, khasnya bahasa puisi adalah bahasa yang paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. Di dalam kajian puisi, stilistik melihat kaitan bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi, morfologi dan sintaksis. Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/penyimpangan di dalam aspek linguistik secara eksplisit mahupun implisit (Esasterawan.com). Di dalam kajian stilistik, karya sastera dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik. Tujuan utama ialah untuk melihat dan mengesan nilai estetik atau gaya pemakaian bahasa di dalam diri karya tersebut. Penerapan unsur linguistik-stilistik di dalam menilai karya sastera sebenarnya dapat membantu disiplin kritikan sastera supaya lebih mantap, beraneka ragam dan tahap penghayatan karya sastera itu dapat diangkatkan lagi tingkatnya (Esasterawan.com). Kridalaksana (1982: 157), di dalam Kamus Linguistik, memberikan batasan stilistik. Menurutnya, stilistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera; iaitu ilmu interdispiliner antara linguistik dan kesusasteraan atau penerapan lingustik pada penelitian gaya bahasa (Dwisusanto, Wordpress.com). Tuner (1977: 7), juga memberikan pengertian tentang stilistik. Menurutnya, stilistik adalah bahagian daripada linguistik yang memusatkan perhatiannya pada variasi penggunaan bahasa, terutama dalam kesusasteraan. Fowier (1987:237), mengatakan bahawa stilistik merupakan cabang daripada pengajaran sastera. Menurutnya, para ahli mengatakan bahawa stilistik meneliti sastera pada aspek bahasanya; yakni imej, stuktur suara, sintaksis dan lain-lain. Umar Junus (1989: xvii), mengatakan bahawa hakikat stilistik adalah pemakaian dan penggunaannya di dalam karya sastera. Tetapi kemunculannya sudah ada di

TOPIK 2 STILISTIK

41

dalam linguistik. Menurutnya, stilistik dipakai sebagai gabungan, iaitu ilmu sastera dan ilmu linguistik. Selanjutnya, Umar Junus (1989: xviii) mengusulkan bahawa stilistik menjadi ilmu yang berdiri sendiri, terlepas daripada linguistik ataupun sastera. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, stilistik adalah ilmu tentang gaya bahasa. Gaya bahasa sendiri adalah pemanfaatan kekayaan bahasa oleh seseorang di dalam bertutur dan menulis, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh kesan tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastera (Kridalaksana, 1982: 49-50). Enkvist (Junus, 1989: 4), mengatakan bahawa gaya bahasa ada enam pengertian, seperti berikut: (i) (ii) Bungkus yang membungkus inti pemikiran yang telah ada sebelumnya Pilihan antara berbagai pernyataan yang mungkin

(iii) Sekumpulan ciri peribadi (iv) Penyimpangan norma atau kaedah (v) Sekumpulan ciri kolektif (vi) Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan di dalam teks yang lebih luas daripada kalimat Untuk mengkaji karya sastera dari sudut stilistik, ada dua kemungkinan di dalam mendekatinya, iaitu: (i) Pertama, pengajaran stilistik dilakukan dengan cara menganalisis sistem linguistik karya sastera dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciricirinya. Ia dilihat daripada tujuan estetik karya sastera sebagai makna yang penuh. Kedua, penelitian stilistik ini dilakukan dengan menghayati variasi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan menemukan tujuan estetiknya (Wellek dan Warren, 1990: 226).

(ii)

Berdasarkan kedua-dua pendekatan tersebut, ternyata terdapat perbezaan mengikut bidang kajian masing-masing. Namun, kedua-dua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidaklah saling bertentangan (Dwisusanto, Wordpress.com). Stilistik ialah kajian kuantitatif yang berkaitan dengan usaha mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal berkenaan sesuatu karya sastera. Ciri-ciri keindahan bahasa yang universal itu; misalnya berupa rangkaian (perulangan) sesuatu bentuk linguistik seperti ayat jenis tertentu atau

42

TOPIK 2 STILISTIK

bunyi tertentu. Sesuatu karya sastera boleh berupa novel, cerpen, drama, puisi moden atau sajak (Lutfi Abas, 1988 : 210). Stilistik wujud sebagai cabang disiplin linguistik yang berdiri sendiri pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di dalam bahasa Inggeris, stilistik mula digunakan pada tahun 1846. Mengikut Awang Sariyan (1985), daripada dua aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Charles Bally dan Leo Spitzer itu, ahli-ahli stilistik menyimpulkan dua jenis kajian stilistik, iaitu: (i) (ii) Kajian tentang unsur-unsur ekspresif bahasa yang dapat menampilkan pemikiran dan perasaan seefektif mungkin Kajian tentang gaya bahasa pengarang secara individu.

Lutfi Abas, dalam tulisannya cuba menunjukkan perbezaan antara stilistik dengan linguistik. Dengan cara membuat perbandingan ini, maka beliau dapat mengemukakan takrif stilistik dengan lebih jelas. Ini akan diterangkan seterusnya.

2.2

CIRI-CIRI LINGUISTIK

Stilistik atau kajian bentuk boleh dibahagikan kepada dua perkara. Pertama, kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya bahasa pengulangan, penyirnaan, perbandingan, pertautan dan pertentangan. Kelainan bahasa juga termasuk peribahasa, sindiran dan gaya retorik. Ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakup dalam linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Stilistik di dalam kajian bahasa secara umumnya boleh dibahagikan kepada lima bahagian. Ianya boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang utama tadi. (a) (b) (c) (d) Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan, metafora, personifikasi, pleonasme dan simile. Gaya bahasa pertentangan pula adalah seperti hiperbola, inversi dan paradoks. Sementara, gaya pertentangan merangkumi aliterasi, anafora, asonansi, epifora, rima dan sinkof. Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu ciri sahaja iaitu sinkof. Kesemua gaya ini mempunyai takrifan dan ciri-ciri yang membezakan di antaranya. Di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, gaya bahasa ini diajar mengikut tahap-tahap tertentu. Misalnya, gaya bahasa perbandingan simile diajar kepada pelajar-pelajar tingkatan satu.

TOPIK 2 STILISTIK

43

Sungguhpun gaya bahasa pertautan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran, ianya juga perlu dikuasai oleh guru bagi membezakannya dengan ciri-ciri yang lain. Menurut Nik Hassan Basri (2005), gaya bahasa pertautan ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu yang memiliki ciri atau sifat tertentu dengan yang lain. Antara gaya bahasa yang selalu dikelompokkan di dalam gaya bahasa ini ialah gaya bahasa sinekdok, eufemisme, epitet, antonomasia, eponim, metonimia dan alusi. Kilatan atau bayangan merupakan nama lain bagi alusi. Alusi merupakan pemerian yang membayangkan atau merujuk sesuatu secara tidak langsung kepada sesuatu cerita. Contohnya, gambar yang ditunjukkan itu mengembalikan kenangan kita kepada peristiwa Mei 1969. Seterusnya, antonomasia melibatkan penggunaan jabatan, kementerian dan gelaran tertentu seperti Dekan dan Guru Besar. Ciri yang seterusnya ialah epitet yang menjadi keterangan atau frasa yang menggelarkan atau merupakan suatu huraian yang menjelaskan atau menggantikan nama sesuatu benda atau gaya bahasa. Ia merangkumi pengganti simbol atau lambang yang menyatakan sesuatu sifat atau ciri yang khas daripada seseorang atau sesuatu hal. Contoh perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan ciri ini ialah „Loceng pagi yang bersahut-sahut pada pagi itu di rumah saya‰. Loceng pagi itu sebenarnya menggambarkan ayam jantan yang berkokok. Eponim pula ialah sejenis gaya yang menggunakan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu dipakai di dalam ayat bagi menghubungkan sifat yang dimilki oleh orang lain. Contoh ayat, „Perangai kamu ini seperti Pak Pandir‰. Manakala, eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata atau ungkapan yang dianggap kasar atau keras. Contohnya, perkataan „mati‰ dan „beranak‰. Terdapat perkataan yang sinonim dengan perkataan ini seperti „meninggal dunia‰. Perkataan ini lebih lembut berbanding mati. Tetapi bagi menggambarkan ciri eufemisme, perkataan kasar digunakan. Metonimia pula digunakan bagi menjelaskan ciri atau nama seperti jenama dan sebagainya. Ciri yang terakhir di dalam gaya pertautan adalah sinekdok. Sinekdok membawa maksud perkataan yang disebut itu membawa maksud sepenuhnya, walaupun perkataan separuh sahaja digunakan. Contohnya, „Setelah mereka pergi dari rumah, batang hidung pun tidak nampak‰. Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya (Nik Hassan Basri, 2005). Gaya bahasa penyirnaan atau pelesapan ialah bentuk bahasa yang mengalami unsur pengguguran bunyi, suku kata, kata, frasa atau bahagian ayatnya. Antara unsur-unsurnya ialah sinkof, afesis, akronim, apokop, elipsis dan aferisis. Aferisis atau aferesis ialah salah satu gaya bahasa penyirnaan, iaitu pengguguran bunyi atau kata pada awal ujaran atau huruf awal atau suku kata awal bagi sesuatu perkataan. Pengguguran ini adalah bagi memudahkan penutur

44

TOPIK 2 STILISTIK

menyebutnya. Contoh perkataan yang sering digugurkan ialah perkataan „hulu‰ menjadi „ulu‰ dan „kamu‰ menjadi „mu‰ sahaja. Sementara itu, kata yang mengalami proses penyingkatan pula disebut sebagai akronim. Penyingkatan ini adalah disebabkan oleh pengguguran huruf atau suku kata di dalam struktur kata tertentu, sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih perkataan sehingga akhirnya membentuk satu perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih suku kata. Contohnya, ABIM yang bermaksud Angkatan Belia Islam Malaysia. Apokop pula ialah sejenis gaya bahasa penyirnaan yang mengalami proses pengguguran huruf akhir, praakhir atau suku kata akhir bagi sesuatu perkataan, contohnya „anakanda‰ menjadi „anak‰ sahaja. Seterusnya, elipsis merupakan sejenis gaya bahasa penyirnaan yang di dalam struktur ayatnya dihilangkan kata, frasa atau rangkai kata, atau pengguguran tertentu seperti pengguguran frasa nama sebagai subjek, objek. Ia juga termasuk pengguguran seluruh frasa predikat atau pengguguran bahagian frasa predikat atau gaya bahasa, yang di dalam ayatnya didapati adanya unsur penghilangan atau pengguguran kata atau kata-kata atau ayat yang menjadi unsur penting di dalam pembinaan sintaksis yang lengkap. Di dalam contoh ayat, „Dia dirotan‰, frasa yang digugurkan ialah „oleh gurunya‰. Proses penyingkatan adalah disebabkan pengguguran huruf, suku kata atau bahagian suku kata di dalam struktur kata dan rangkai kata tertentu, sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih, tetapi pencantuman itu tidak boleh membentuk akronim. Contohnya, Akademi Seni Kebangsaan (ASK). Pengguguran huruf sisip atau suku kata sisip perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah. Contohnya, baharu menjadi baru sahaja. Afesis dan aferisis adalah hampir sama, tetapi afesis menggugurkan bunyi vokal bagi sesuatu kata, manakala aferisis sebaliknya. Contoh perkataan adalah „adinda‰ menjadi „dinda‰. Kesemua ciri di bawah penyirnaan ini adalah hampir sama, tetapi mempunyai hanya sedikit perbezaan dari segi pengguguran penyingkatan. Ciri stilistik keempat yang terdapat di dalam gaya bahasa pengulangan atau repetisi bermaksud gaya bahasa yang mengandungi unsur pengulangan bunyi, suku kata, kata, frasa atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan di dalam sebuah konteks yang sesuai. Terdapat lima ciri yang sering digunakan di dalam sukatan pelajaran iaitu aliterasi, anafora, asonansi dan epifora. Sementara itu, terdapat sembilan ciri yang kurang digunakan iaitu anadiplosis, antanaklasis, asindeton, epanalepsi, epanortesis, epizeukis, erotesis, gradasi dan kiasmus. Pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata dan yang berurutan, sama ada di dalam puisi tradisional, moden, prosa tradisional, moden kreatif atau bukan kreatif. Gaya bahasa ini terbentuk hasil daripada pengulangan

TOPIK 2 STILISTIK

45

konsonan yang sama. Oleh yang demikian, Taringan (1985a: 181, 1985a: 197) mendefinisikan aliterasi sebagai pemakaian kata yang permulaannya sama bunyinya. Contohnya, pengulangan konsonan ÂdÊ „dara damba daku‰. Anafora pula ialah pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau pada setiap ayat, yang biasanya secara berurutan supaya memperoleh kesan tertentu. Menurut Rahman Shaari (2004: 5), anafora ialah pengulangan kata pada awal baris untuk ayat-ayat yang berturut-turutan. Pengulangan ini biasanya dapat dilihat di dalam beberapa rangkap sajak atau syair. Seterusnya asonansi, pengulangan vokal pada setiap baris atau ayat yang biasanya berurutan seperti anafora. Di dalam bahasa Melayu, terdapat enam jenis vokal tetapi bunyi-bunyi itu hanya diwakili oleh lambang 'a', 'e', 'i', 'o' dan 'u', iaitu sebanyak lima bentuk huruf sahaja. Contoh gaya bahasa asonansi yang dipetik daripada puisi, iaitu sajak "Negeri Cinta" oleh Nahmar Jamil, iaitu pengulangan vokal 'a'. Puisinya adalah seperti berikut „Alam adalah sebahagian daripada kami, alam adalah syurga bumi, cinta kepadanya adalah cinta jutaan bunga-bungaan, cinta kepadanya cinta jutaan manusiawi.‰ Setiap huruf ÂaÊ menggambarkan asonansi. Epifora atau epistrofa ialah sejenis gaya bahasa pengulangan; iaitu pengulangan kata, frasa, beberapa kata pada akhir baris atau beberapa kala pada akhir ayat yang juga berurutan. Gaya bahasa pengulangan ini biasanya terdapat di dalam puisi dan prosa. Contoh gaya bahasa epifora yang ditinjau di dalam prosa kumpulan Surat yang merupakan buku karya S. Othman Kelantan iaitu: „Aku tidak mahu. Benar-benar tidak mahu‰ (halaman 29). Rima akhir ialah bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akhir di dalam sesuatu rangkap, iaitu yang terdapat dalam puisi seperti syair, gurindam, pantun atau rima ialah susunan bunyi atau keselarasan huruf pada akhir kata atau suku kata terakhir di dalam sesuatu baris atau serangkap puisi, misalnya aaaa, abab, abcabc, aabb, abba dan selainnya. Contoh rangkap yang memaparkan rima akhir 'abab' yang dipetik daripada "Pantun Budi", iaitu: „Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke tanjung; hati terkenang mulut menyebut, budi sedikit rasa nak junjung‰ (Nik Hassan Basri, 2005). Sungguhpun ciri-ciri ini juga terkandung di dalam gaya bahasa penyirnaan, namun ianya kurang diketahui. Anadiplosis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan, iaitu kata atau frasa terakhir di dalam satu klausa atau ayat, diulang menjadi kata atau frasa di dalam frasa pertama pada klausa atau ayat yang berikutnya. Contohnya, „Di dalam raga ada darah, di dalam darah ada tenaga, di dalam tenaga ada daya, di dalam daya ada segala‰. Antanaklasis pula ialah sejenis gaya bahasa pengulangan yang mengandungi pengulangan kata yang sama bentuknya di dalam ayat, tetapi mempunyai makna yang berbeza. Contohnya, „Burung kakak tua menegur kakak tua ayahku pagi kelmarin‰.

46

TOPIK 2 STILISTIK

Gaya bahasa pengulangan yang menggunakan tanda baca yang sama berulangulang untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, ayat antara satu dengan yang lainnya menjadikan satu ayat yang panjang, iaitu hanya dengan tanda koma atau beberapa tanda koma. Gaya bahasa ini terlalu banyak menggunakan tanda koma di dalam satu ayat. Penggunaan gaya bahasa ini boleh digunakan juga di dalam penulisan kreatif. Ianya dikenali sebagai asindeton. Sementara, epanalepsi membawa maksud pengulangan kata pertama menjadi kata terakhir di dalam klausa atau ayat. Epanalepsi juga merupakan pengulangan awal kata di dalam struktur kata di dalam ayat menjadi kata yang terakhir di dalam baris yang sama di dalam ayat. Contohnya, „Mereka tidak lupa pesanan ibu mereka‰. Epanortesis ialah gaya bahasa pengulangan, iaitu pengulangan beberapa kata yang sama di dalam ayat. Tetapi di sebalik pengulangan itu, terkandung maksud ayat yang pada mulanya ingin menjelaskan sesuatu tetapi diperbetulkan yang salah. Contohnya, „Ramli makan nasi, eh makan bubur‰. Epizeukis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan, iaitu pengulangan kata atau frasa yang dipentingkan atau yang ditekankan itu diulang beberapa kali berturut-turut di dalam satu ayat. Contohnya, „Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun‰. Erotesis pula merupakan sejenis gaya bahasa pengulangan yang berupa pertanyaan yang sering digunakan di dalam ucapan, pidato, perbahasan atau penulisan yang tujuannya adalah untuk mencapai keberkesanan yang mendalam dan penekanan serta pertanyaan yang disuarakan atau persoalan yang diajukan itu tidak mengharapkan jawapan. Gradasi pula ialah gaya bahasa pengulangan yang memaparkan maklumat yang mengandungi beberapa kata atau frasa yang paling sedikit tiga kata atau istilah yang hadir secara berturutan di dalam ayat yang mempunyai beberapa ciri kemaknaan atau semantik secara umum diulang-ulang dengan beberapa perubahan yang bersifat kuantitatif. Misalnya, "Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita kerana kita tahu bahawa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan harapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan..." (Taringan, 1985: 239). Gaya bahasa yang mengandungi kata yang berunsur pengulangan, yang sekali gus pula merupakan inversi hubungan antara dua kata di dalam satu ayat pula dikenal sebagai kiasmus. Sementara, mesodilopsis atau nama lainnya responsif ialah gaya bahasa pengulangan; iaitu pengulangan kata atau frasa yang berada di tengah-tengah baris atau pengulangan kata atau beberapa kata di bahagian tengah ayat atau di bahagian tengah baris sesuatu ayat yang berturut-turutan. Paralelisme ialah gaya bahasa pengulangan, iaitu sejenis gaya yang berusaha untuk mencapai keselarian di dalam penggunaan kata-kata atau beberapa frasa yang menduduki fungsi yang sama di dalam bentuk kenahuan yang sama. Contohnya, „Rasuah bukan sahaja patut dikutuk tetapi patut diperangi habishabisan‰. Polisindeton ialah sejenis gaya bahasa pengulangan, iaitu yang

TOPIK 2 STILISTIK

47

menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa di dalam ayat. Contohnya, „Bapanya memelihara kambing dan ayam dan lembu dan kerbau di ladang‰. Gaya yang terakhir di dalam gaya bahasa yang berkaitan dengan pengulangan ialah tautotes. Tautotes ialah sejenis gaya bahasa pengulangan, iaitu yang berupa pengulangan sebuah kata atau beberapa kata berkali-kali di dalam sebuah struktur ayat. Contohnya, „Abang mengunjungi kakak, kakak mengunjungi abang dan mereka saling kunjung mengunjungi‰. Gaya bahasa pertentangan, mengemukakan makna yang bertentangan dengan makna yang bertentangan. Gaya yang sering digunakan di dalam gaya bahasa ini hanya tiga sahaja iaitu hiperbola, paradoks dan inversi atau anastof. Manakala, gaya bahasa yang lain pula adalah seperti antifrasis, antiklimaks, apofasis, hipalase, hiperbaton, inuendo, ironi, katabasis, klimaks, litotes, oksimoron, preterisio, sarkasme, satira, sinis, silepsi dan zeugma. (a) Hiperbola berasal daripada bahasa Yunani. Kata majmuk ini dibina melalui gabungan perkataan 'hyper' yang bermaksud melebihi dan 'ballien' yang bererti meluahkan atau mengeluarkan. Jadi, maksud hiperbola ialah pembaziran atau suatu cara yang melebih-lebihkan semata-mata untuk mencapai kesan tertentu, iaitu suatu gaya bahasa yang mengandungi kebenaran yang diperbesar-besarkan (Dale et al., 1971: 233). Dengan kata lain, hiperbola ialah ungkapan yang melebih-lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan: jumlahnya, ukurannya dan sifatnya (Moeliono, 1984: 3). Paradoks ialah sejenis gaya bahasa pertentangan yang mengandungi pertentangan yang nyata dengan fakta yang ada, tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum atau realiti. Ini bermaksud paradoks memaparkan suatu keadaan atau suasana yang berlawanan. Gaya bahasa ini boleh dijumpai dalam teks komsas. Contohnya, di tengah-tengah kesedihan ada juga kelucuan (Dzul Karnain, 2000: 79). Manakala, inversi atau anastrof pula ialah gaya bahasa pertentangan yang memfokuskan pembalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunannya yang lazim atau ayat yang susunnya dimulai dengan predikat dan diikuti oleh subjek, sama ada ayat aktif songsang atau ayat pasif songsang.

(b)

(c)

Kesimpulannya, bidang stilistik terkandung di dalam ciri-ciri linguistik yang berbeza yang berlaku dalam kelompok sosial. Stilistik mempunyai gaya bahasa yang tersendiri bagi mengklasifikasikan sesuatu ayat, klausa, perkataan dan rangkap-rangkap di dalam teks komsas. Sungguhpun takrifannya hampir sama, namun ianya dibezakan dengan ciri-ciri yang tersendiri.

48

TOPIK 2 STILISTIK

SEMAK KENDIRI 2.2 (a) Nyatakan contoh yang sesuai bagi memperlihatkan perbezaan pada ciri-ciri stilistik. (b) Nyatakan kekuatan yang ada pada ciri-ciri stilistik di dalam menghuraikan gaya bahasa.

2.3

STILISTIK DALAM BAHASA

Menurut Seymour Chatman (1971), stilistik lebih membatasi dirinya kepada unsur bahasa. Oleh sebab itu, kebanyakan pembicaraan mengenai stilistik selalu dilihat di dalam hubungan dengan bahasa dan linguistik. Sebelum timbul ilmu stilistik, iaitu ilmu kajian gaya yang digunakan untuk menganalisis hasil penulisan, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya, kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti yang terbiasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai oleh pelbagai orang, baik untuk bercakap atau menulis. Maka, timbullah berbagai-bagai kelainan. Setiap kelainan ini menjadi gaya tertentu yang berbeza antara satu dengan yang lain (Keris Mas, 1988: 3). Walaupun stilistik, sebagai satu disiplin ilmiah masih agak baru, namun pemikiran tentang gaya atau stail sudah lama timbul. Sejarah munculnya stilistik berkait rapat dengan retorik sebagai disiplin pertama di dalam tradisi Barat yang memberikan ‰penyataan bahasa‰. Stilistik sering dikaitkan dengan gaya. Gaya di dalam bahasa bermaksud cara atau ragam bahasa itu dipakai. Pemakaian bahasa mempunyai pelbagai jenis kegunaan tertentu; seperti untuk menghuraikan ilmu pengetahuan, digunakan dalam bidang penulisan serta pemakaiannya dalam konteks tidak rasmi (Keris Mas, 1988: 13). Di dalam percakapan biasa, manusia selalu menggunakan pelbagai gaya walaupun ayat yang dituturkan mempunyai maksud yang sama, contohnya: (a) (b) Dia itu orang bijak pandai Dia itu pujangga besar

Kedua-dua ayat tersebut sama maknanya tetapi lain dari segi pengucapannya. Kelainan seperti itu sering berlaku di dalam bidang penulisan, selain kata-kata yang diucapkan oleh manusia seharian. Kelainan pemilihan kata untuk menyatakan satu makna yang sama akhirnya menjadi salah satu unsur lahirnya gaya, yang pada dasarnya bermula dengan percubaan mengucapkan sesuatu berlainan caranya daripada pengucapan biasa. Maka, berlakulah bermacammacam kelainan daripada pengucapan biasa. Selain daripada kelainan pemilihan

TOPIK 2 STILISTIK

49

kata, terdapat juga kelainan daripada penyusunan ayat. Struktur sintaksis yang lurus mengandungi subjek, predikat (misalnya) dilainkan dengan menterbalikkan susunan seperti ayat berikut: (a) (b) Makan dia bersama saya Dia makan bersama saya

Seterusnya, terdapat pelbagai kelainan daripada pengucapan yang lurus hingga bahasa itu menjadi berwarna dan berbunga, indah dan menarik serta dapat berperanan untuk menimbulkan rasa yang berlainan dan makna yang lebih halus (Keris Mas, 1988: 3). Selain itu, apabila seseorang berhujah, bercakap, berkomunikasi atau berbual; apa yang ingin dilihat dan tahu bukan sahaja isi tetapi ‰bagaimana caranya‰ dilafazkan. Sesuatu situasi atau lokasi juga memainkan peranan penting kerana ia boleh menentukan maksud sesuatu ujaran. Tentu sekali, sebagai seorang pendengar ingin tahu isi kandungan mesej yang hendak disampaikan, apa cara disampaikan, bagaimana disampaikan dan respons yang patut diberi terhadapnya. Maka, stilistik merujuk kepada situasi sosial di mana ujaran berlaku atau disampaikan. Ujaran penutur dan pendengar dapat menentukan bunyi atau kata-kata yang dilafazkan kerana melalui proses sosialisasilah, seseorang itu berupaya membuat interpretasi isi kandungan ujaran. Sebagai contoh, seseorang itu dapat menentukan dan mengenal pasti asal-usul atau kedudukan geografi penutur, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, kedudukan status mereka, selain dapat mengetahui bahasa yang digunakan itu adalah loghat, slanga, jargona, dialek, bahasa baku atau nada juga intonasi ketika mesej itu disampaikan (Alias dan Abdullah, 2007: 23). Variasi ini dapat dilihat daripada beberapa dimensi seperti berikut (Umar Junus, 1989: 7-9): (a) Fitur tetap stilistik (i) Individu (Bahasa yang ditutur oleh individu itu sendiri atau bahasa sehari-hari) Fungsi : Digunakan di dalam pergaulan santai yang alamiah. Teks : Bahasa sehari-hari Unsur Stilistik : Kesantaian, mudah, ketegangan emosi yang terlihat pada kelancaran dan hambatan di dalam pembicaraan dan cenderung kepada ayat pendek yang tidak mementingkan ketetapan dan kenahuannya.

50

TOPIK 2 STILISTIK

(ii)

Dialek (Bahasa yang dituturkan mengikut daerah geografi atau kedudukan sosial) Fungsi : Digunakan di dalam hubungannya dengan keadaan bahasanya. Teks : Mengikut daerah geografi atau kedudukan sosial. Unsur Stilistik : Berlainan daripada bentuk standard, baik dari segi sebutan, tatabahasa atau penggunaan kata-kata tertentu.

(iii) Masa (Ketika/zaman yang dituturkan) Fungsi : Bagi memberi pemahaman kepada pemakai mengikut sesuatu masa tertentu. Teks : Bahasa kuno, klasik dan kini. Unsur Stilistik : Struktur kata yang tertentu mengikut zaman atau masa yang dituturkan dari segi sebutan, ejaan dan penggunaan ayat yang panjang serta pendek. (iv) Wacana Media (dituturkan, ditulis, direkod melalui tayangan wayang gambar dan sebagainya). Fungsi : Informasi, menjelaskan sehingga orang tahu dengan jelas tentang peristiwa yang dilaporkan. Teks : Artikel surat khabar dan sebagainya. Unsur Stilistik : Lukisan tentang apa yang terjadi (nama tempat, pelaku dan sebagainya), penggunaan slogan, perifrasa dan kata pemula (yang menarik). (v) Fitur sementara stilistik Laras (Bahasa undang-undang, sains, perubatan, ekonomi, politik dan sebagainya) Fungsi : Bagi menghuraikan hal, aspek, bidang dan peristiwa yang berbeza-beza. Teks : Bahasa undang-undang, agama, sains, ekonomi dan sebagainya. Unsur Stilistik : Perbezaan banyak kata, imbuhan dan jenis ayat tertentu mengikut laras yang digunakan. Status (Slanga, jargona, lemah-lembut, diraja dan sebagainya) Fungsi : Menentukan konteks dan status pemakai apabila menuturkannya. Teks : Dituturkan mengikut status pemakai.

TOPIK 2 STILISTIK

51

Unsur Stilistik

: Intonasi yang berbeza, pencampuran kod bagi slanga, kata atau ungkapan yang tertentu bagi jargona dan sebagainya.

(vi) Bahasa pergaulan rasmi Fungsi : Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai pemerintah dan rakyat. Teks : Bersifat pemerintah, melukiskan dengan berbelitbelit. Unsur Stilistik : Konstruksi ayat pernyataan yang rumit, gagal menggunakan kata yang berhubungan dengan perasaan. (vii) Gaya bahasa rasmi Fungsi : Penyampaian kebenaran ilmu dan hukumannya dengan pembuktian logik dan objektif. Teks : Karangan ilmiah, komentar, kuliah. Unsur Stilistik : Kata-kata yang neutral daripada nilai sastera dan tanpa warna emosi, istilah yang monosemi, jarang ditemui penggunaan ungkapan seperti pepatah, jalinan yang padu antara ayat-ayatnya. Apa yang dinyatakan tersebut adalah sebahagian daripada ruang-lingkup stilistik di dalam sesuatu bahasa. Oleh kerana itu, pembaca jarang terjumpa perkataan yang mempunyai kedua-dua makna konseptual dan makna stilistik, jadi tidak mungkin wujud „sinonim sebenar‰. Elok disemai sinonim dengan makna konseptual untuk memudahkan pembaca mengenali „gaya-gaya‰ atau „cara-cara‰ yang diketengahkan oleh penutur. Di dalam hal ini, tidak mungkin juga kita mendapat jawapan yang sama bagi sesuatu perkataan yang bersinonim dengan perkataan lain. Keadaan ini berlaku kerana penutur mempunyai „cara tersendiri‰. Contohnya, perkataan „sarapan‰ atau „makan pagi‰ yang mempunyai sama sahaja sifat luarannya iaitu aktiviti makan di waktu pagi, tetapi sifat dalamannya tentu sekali berbeza. Bagi sesetengah orang, „makan pagi‰ betul-betul makan, mengenyangkan, banyak dan sedap terutama bagi pesawah, penoreh getah atau pelaut. Bagi orang Barat, „makan pagi‰ memang banyak, iaitu banyak dan sedap pula. Bagi orang lain, hanya kudap-kudap sahaja atau sedikit-sedikit dan tidak banyak, iaitu hanya untuk melapik perut sahaja (Alias dan Abdullah Yusof, 2007: 24). Jika dilihat dari aspek „status‰, sudah pasti individu yang berstatus tinggi mempunyai nilai lain mengenai „sarapan‰ berbanding dengan orang bawahan. Contohnya orang kenaman berstatus tinggi, makannya beradat, apabila mengunyah menutup mulut, menjamah sedikit-sedikit sahaja, tidak banyak dan

52

TOPIK 2 STILISTIK

menyediakan tisu untuk mengesat mulut dan selepas itu mengumur dan membasuh mulut. Seperti yang dinyatakan, stilistik merupakan gaya yang digunakan oleh pemakai bahasa untuk menyatakan fikiran dan perasaan mereka mengikut konteks masing-masing. Konteks memainkan peranan penting di dalam semua aspek perbualan antara penutur dan pendengar. Cara atau gaya seseorang itu mengeluarkan buah fikiran, berkomunikasi atau berhubung boleh menentukan anggapan seseorang atau pendengar terhadap seseorang penutur. Aspek komunikasi sosial yang mempunyai pelbagai stail atau gaya penyampaian bahasa memainkan peranan penting di dalam hal ini. Selain itu, penggunaan bahasa ketika berkomunikasi dapat menentukan siapa penutur, apa statusnya dan latar belakang sosial seseorang. Di samping itu, kadangkala tinggi rendah nada atau intonasi suara seseorang itu boleh mencerminkan kedudukan kastanya, darjatnya, mewakili sesebuah kumpulan seperti dialek, slanga, jargona dan sebagainya, berstatus tinggi atau berpelajaran tinggi (Alias dan Abdullah Yusof, 2007: 25). Sebagai rumusan, stilistik merujuk kepada pengkajian yang berunsurkan gaya, sama ada di dalam bidang penulisan ataupun sebaliknya. Sebagai ilmu yang masih baru, di dalam tradisi ilmiah Bahasa Melayu, stilistik sudah berupaya meyakinkan pengkaji bahasa bahawa di dalam hubungan sosialisasi, seseorang perlu menentukan stail pengucapannya. Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu, baru muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik. Dengan adanya stilistik di dalam setiap bidang, tidak kira ianya berbentuk ilmiah ataupun tidak, secara tidak langsung akan dapat mempelbagaikan cara penghasilan sesebuah makna. Selain itu, stilistik juga melihat bukan sahaja isi tetapi gaya pengucapan seseorang apabila berhujah ataupun mengeluarkan sesuatu idea. Daripada itu, maka penghasilan idea yang diberikan akan dapat menentukan asal-usul atau kedudukan geografi penutur, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, kedudukan status mereka ataupun pendengar dapat mengetahui bahasa yang digunakan itu adalah loghat, slanga, jargona, dialek, bahasa baku atau nada juga intonasi ketika mesej itu disampaikan. Maka, pengkajian stilistik, terutamanya dalam bidang bahasa akan dapat menggariskan gaya tertentu seseorang apabila berkomunikasi dengan orang lain, tidak kira secara formal mahupun tidak formal.

2.4

BAHASA PERBANDINGAN

Bahasa perbandingan merupakan satu bentuk atau pun gaya bahasa yang sering digunakan di dalam penulisan mahu pun pertuturan kita seharian. Bahasa perbandingan boleh dipecahkan kepada dua, iaitu bahasa perbandingan yang

TOPIK 2 STILISTIK

53

menunjukkan persamaan dan pertentangan. Sebelum mengenal dengan lebih lanjut tentang bahasa perbandingan, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi tajuk tersebut. Menurut Kamus Dewan, ÂbahasaÊ boleh ditakrifkan sebagai suatu sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan di dalam sesuatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan fikiran. Di samping itu, ia juga bermaksud kata-kata yang disusun menurut tatabahasa dan digunakan oleh seseorang di dalam percakapan atau tulisan. Menurut Kamus Pelajar pula, ÂperbandinganÊ bermaksud persamaan. Maka secara keseluruhannya, bahasa perbandingan merupakan satu bentuk bahasa yang digunakan untuk memerihalkan sesuatu perkara atau kejadian tanpa memberitahu secara terus, tetapi ia akan diungkapkan melalui beberapa rangkai kata atau pun perkataan untuk menyampaikan sesuatu maklumat dan perasaan serta mesej yang hendak disampaikan. Di dalam bahagian ini, akan dibincangkan aspek-aspek yang terkandung di dalam bahasa perbandingan. Antara yang penting ialah gaya bahasa personifikasi, metafora, simile dan banyak lagi.

2.4.1

Bahasa Perbandingan

Bahasa perbandingan mempunyai banyak fungsi. Antaranya, digunakan untuk menerangkan sesuatu secara berkias. Maka, secara tidak langsung ia akan dapat menjaga perasaan terhadap sesuatu yang ingin disampaikan. Ini sesuai dengan masyarakat kita yang tidak suka untuk berterus-terang. Di samping itu, bahasa perbandingan digunakan untuk menyamakan sesuatu benda dengan keadaan atau peristiwa yang lain. Seperti contoh, unsur metafora digunakan untuk membandingkan sesuatu benda dengan keadaan atau pun peristiwa yang lain dengan menyatukan sesuatu perkataan yang maujud dengan keadaan yang abstrak. Secara tidak langsung, pembaca akan tahu maksud perkataan tersebut dengan melihat unsur yang telah digabungkan. Bahasa perbandingan juga mempunyai fungsi yang tersendiri, terutama di dalam sesebuah penulisan prosa tradisional. Ia digunakan untuk menerangkan sesuatu maksud perkataan secara berkias. Sebagai contoh, di dalam gaya bahasa eufemisme, perkataan seperti „bunting‰ boleh digantikan dengan ayat „seseorang yang telah mengandung‰. Secara tidak langsung, perkataan tersebut akan menjadi lebih gramatis dan sedap untuk dibaca. Seterusnya, bahasa perbandingan adalah bertujuan sebagai penggambaran atau pelukisan watak dan memberi pengajaran kepada pembaca tentang sesuatu akibat daripada perbuatan yang tidak baik. Seperti contoh, bahasa perbandingan „bagaikan harimau kehilangan belangnya‰ boleh membawa maksud seseorang yang berkuasa dalam sesuatu hal, tetapi telah kehilangan kuasa akibat daripada tindakannya yang tidak baik.

54

TOPIK 2 STILISTIK

Terdapat beberapa contoh bahasa yang menunjukkan perbandingan yang sering digunakan di dalam sesebuah penulisan karya. Antaranya ialah seperti berikut: (a) Simile Perbandingan secara eksplisit dan dijelaskan. Penggunaan kata „seperti‰, „ibarat‰, „bak‰, „bagaikan‰, „umpama‰, „laksana‰,‰penaka‰ dan „serupa‰. Contohnya: (a) (b) (c) (d) (e) (b)

Seperti seekor rerama terbang Ibarat api yang hidup segan mati tak mahu Bagaikan mahu terkeluar biji matanya Keruh seperti air deru Macam melukut di tepi gantang

Personifikasi Personifikasi ialah perlambangan sifat-sifat manusia yang diberikan kepada benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak. Perkataan personifikasi (personification) sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani, prosopopoeia. Sebagai perbincangan, berikut diturunkan petikan sajak ÂSungai 3Ê karya T. Alias Taib daripada kumpulan puisi Piramid (1990: 14)

TOPIK 2 STILISTIK

55

Tersentak sungai tua itu. Tak bergerak darah dalam tulang sungai tua itu sewaktu ia memerhati keanehan anaknya tadi pagi. anaknya merangkak menyongsong arus. Ternganga rumputan, tergamam batuan dan terpegun tebing dengan keajaiban dan keberanian yang luar biasa itu. Lubuk timbul buat pertama kali, menyaksi sejarah mencipta dongeng. ÂBagaimana lagi akan kuperolehi pengalaman?Ê tanya anak sungai sambil terus menentang arus dengan payah tapi tabah.
Pemberian sifat manusia kepada benda bukan hidup atau abstrak di dalam sajak ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu satu sifat manusia seperti 'ternganga rumputan', 'tergamam batuan', dan 'terpegun tebing'. Sifat ternganga, tergamam dan terpegun itu ialah aksi manusia, namun di sini aksi manusia itu telah dipadankan dengan objek-objek yang bukan manusia, iaitu rumputan, batuan dan tebing. Kesannya kita merasai elemen-elemen alam tersebut hidup seperti manusia. Contoh kedua pula ialah memberi anggota badan manusia seperti tulang yang dipadankan dengan sungai, seperti 'tulang sungai tua'. Tulang ialah elemen yang ada pada manusia tetapi di dalam sajaknya, penyair telah menggambarkan bahawa sungai mempunyai tulang dan ini secara tidak langsung telah memberikan sifat manusia kepada sungai. Melalui sajak tersebut, secara umum penyair T. Alias Taib telah memanfaatkan gaya bahasa personifikasi untuk menyampaikan mesej di dalam sajaknya. Penyair telah memberikan tingkah laku manusia kepada sungai dan unsur alam seperti tebing, rumput dan lubuk untuk

56

TOPIK 2 STILISTIK

menimbulkan sesuatu kesan yang lain di dalam puisinya sehingga dipersonifikasikan anak sungai sebagai berkata-kata melalui rangkap terakhir sajak tersebut. Melalui penerapan unsur personifikasi ini, penyair dapat menyampaikan mesejnya secara tersirat kepada pembaca tanpa merasai mereka sebenarnya dikritik. Gaya bahasa personafikasi ialah bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Contohnya adalah seperti berikut: (i) (ii) Hati ini selalu memberontak Guruh dan langit sedang berteriakan

(iii) Subuh telah mengundur diri (iv) Alunan manja belantara khatulistiwa (v) Perlahan-lahan dikoyaknya mulut sampul surat itu (vi) Kabus pagi yang sejuk mengucup mesra (c) Metafora Gaya bahasa metafora adalah perbandingan secara langsung, iaitu ia memberi sifat sesuatu objek itu secara perbandingan terus. Terdapat dua jenis metafora, iatiu seperti berikut: (i) Metafora yang tidak memerlukan kata-kata perbandingan seperti bagaikan, laksana, bak dan bagai. Contohnya:

Abang benar-benar harimau di dalam rumah Hari ini bapa menjadi singa

(ii)

Metafora yang menggabungkan Contohnya adalah seperti berikut: Dahan kerinduan Dinding hati Kotak fikiram Roda kehidupan Manik-manik peluh Gunung harapan

unsur

konkrit

dan

abstrak.

Berikut adalah contoh ulasan gaya bahasa metafora yang terdapat di dalam sajak.

TOPIK 2 STILISTIK

57

Sebuah Masterpiece Karya si Bush Oleh: Mosna
Lukisan-lukisan di dinding ofis
Di Downing Street Dan White House itu Dilukis sendiri oleh si Bush. Dia pakar melukis Di atas kanvas bergelar Iraq Dan gemar sekali gunakan cat

Diperbuat hanya dari darah Dan luka lelehan bernanah!
Untuk air dan tanah Pepohon, langit dan awan Tiadakah warna lain Yang tuan gemari Selain dari merah? (haram sungguh, dia tidak endah pertanyaan kita) Dia terus gila melukis tanpa sedar Bahawa cat yang sama juga Sedang mengaliri jantung Dan salur-venanya sendiri Menanti dielus tuan Osama Dalam masterpiecenya pula!

Mosna melalui sajak „Sebuah Masterpiece Karya si Bush‰ dengan gaya bahasa yang gemar menggunakan metafora. Contohnya, Lukisan-lukisan di dinding (ofis): Baris 1 Diperbuat hanya dari (darah): Baris 8 Dan (luka) lelehan (bernanah). Baris 9 Lukisan, dinding, air, tanah, pohon dan awan adalah metafora yang membantu menguatkan sajak ini. (d) Eufemisme Eufemisme adalah bahasa yang digunakan untuk tujuan memperhaluskan kata atau ucapan. Ia juga disebut sebagai ucapan atau ungkapan lembut.

58

TOPIK 2 STILISTIK

Misalnya, perkataan merogol akan lebih indah dan sopan digantikan dengan memperkosa. Sebagai contoh ayat, lihat Jadual 2.1.
Jadual 2.1: Contoh ayat Eufemisme Rogol Bunting Kencing Beranak Pekak Mampus, kojol Telah diperkosa oleh seorang yang tidak bertanggungjawab Telah berbadan dua Pergi buang air kecil Hendak bersalin Kurang daya pendengaran Pergi menemui Tuhannya Kembali ke rahmatullah Pergi menyahut seruan Ilahi Menghembuskan nafasnya yang terakhir Kembali ke alam baqa

(e)

Alegori Alegori adalah cerita yang digunakan sebagai lambang yang digunakan untuk pendidikan. Kebanyakan gaya bahasa ini digunakan di dalam penceritaan yang mewakilkan watak binatang sebagai objek. Sebagai contohnya, di dalam cerita kanak-kanak, watak singa selalu digunakan sebagai seorang raja. Begitu juga seperti sang kancil yang selalu digunakan untuk melambangkan seseorang yang bijaksana. Sebagai kesimpulannya, elemen alegori ini menggunakan watak binatang sebagai pelakon utama di dalam sesebuah cerita. Antara lain watak yang digunakan ialah seperti monyet, kura-kura, ular, kucing dan anjing. Antilesis Gaya bahasa ini adalah bahasa yang membandingkan dua perkara yang berlainan di dalam masa yang sama. Setiap ayat yang dibina mesti terdiri daripada dua frasa ayat yang mempunyai makna yang bertentangan. Gaya bahasa ini banyak digunakan di dalam sesebuah penulisan karya sastera mahu pun di dalam perbualan seharian. Antara contohnya ialah: (i) (ii) Segala kebaikan yang dilakukan oleh ibunya telah dibalas dengan kejahatan yang menyakitkan. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian.

(f)

(iii) Walaupun Ahmad menyayangi isterinya dengan sepenuh hati, namun isterinya tetap akan membencinya. Kesimpulannya, bahasa perbandingan terdiri daripada unsur gaya bahasa yang membandingkan sesuatu perkara yang mempunyai pertalian yang

TOPIK 2 STILISTIK

59

sama dan berbeza. Sebagai contoh, gaya bahasa simile membandingkan dua perkara yang mempunyai persamaan. Gaya bahasa ini amat penting dalam membentuk ayat yang gramatis di dalam penulisan sesebuah karya. Di samping itu, ia juga digunakan di dalam kehidupan kita seharian. Tanpa kewujudan aspek gaya bahasa ini, maka sesebuah penulisan itu tidak akan menarik para pembaca menghayati secara efektif sesebuah karya yang dibaca. Penulis amat berharap agar para pembaca dapat membezakan dan lebih memahami aspek penting di dalam bahasa perbandingan demi kesejahteraan bahasa Melayu yang kita sayangi.

2.5

KEBERKESANAN STILISTIK DALAM BAHASA

Salah satu keberkesanan stilistik di dalam bahasa ialah pendedahan kepada kepelbagaian gaya bahasa. Gaya ialah manipulasi penggunaan bahasa seperti yang ingin dinyatakan penulisannya, sehingga menimbulkan kesan tertentu kepada pembacanya (1985: 48). Gaya bahasa ialah ragam bahasa yang digunakan di dalam penulisan atau lisan ataupun cara pemakaian bahasa di dalam sesebuah karya atau susunan kata, frasa dan ayat yang digunakan oleh pengarang dalam usaha melengkapkan tema dan persoalan dan sebagainya di dalam karya yang dihasilkan. Gaya dapat dikelompokkan kepada lima jenis, iaitu gaya bahasa pengulangan, gaya bahasa penyirnaan, gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertautan dan gaya bahasa pertentangan (Nik Hassan Basri, 2007: 145). Menerusi karya sastera, aspek gaya bahasa adalah amat penting bagi menjadikan sesuatu karya lebih menarik dengan penggunaan gaya yang pelbagai. Contoh gaya bahasa pengulangan adalah seperti aliterasi, anafora, asonansi, epifora dan banyak lagi. Gaya bahasa pengulangan ialah gaya bahasa yang mengandungi unsur-unsur pengulangan bunyi, suku kata, kata, frasa atau bahagian ayat yang dianggap penting. Gaya bahasa penyirnaan pula ialah bentuk bahasa yang mengalami unsur pengguguran bunyi, suku kata, frasa atau bahagian ayat. Contoh gaya bahasa penyirnaan termasuklah aferesis, afesis, akronim, apokop, elipsis, kata singkatan dan sinkof. Seterusnya, gaya bahasa perbandingan yang bermaksud bentuk bahasa perbandingan yang indah untuk menambah kesan tertentu dengan cara membandingkan. Contohnya imejan, metafora, personifikasi, pleonasme dan simile. Gaya bahasa pertautan pula ialah gaya bahasa yang mengaitkan sesuatu perkara dengan perkara yang lain. Antaranya termasuklah alusi, antonomasia dan lain-lain. Seterusnya ialah gaya bahasa bertentangan, yang terdiri daripada tiga jenis iaitu hiperbola, inversi dan paradoks (Nik Hassan Basri, 2007: 80-82).

60

TOPIK 2 STILISTIK

Berdasarkan gaya bahasa yang digunakan, seseorang pengarang karya tidak perlu bergantung kepada aspek tatabahasa sahaja. Beliau boleh menggunakan gaya bahasa sebagai panduan dalam membentuk atau menghasilkan sesuatu karya yang lebih kreatif dan dapat memberi kesan kepada pembaca. Gaya dari segi variasi bahasa juga banyak digunakan di dalam sesebuah karya; khususnya novel, cerpen dan prosa Melayu klasik. Antara variasi bahasa termasuklah seperti bahasa lisan, bahasa pasar, bahasa surat dan lain-lain. Di samping itu, gaya di dalam bahasa juga dapat dilihat menerusi simpulan bahasa dan ungkapan, peribahasa, bidalan dan perumpamaan, bahasa kiasan, ragaman bahasa dan karangan berangkap. Gaya tersebut jelas menggambarkan kepelbagaian penggunaan bahasa di dalam sesebuah karya. Salah satu contoh adalah seperti peribahasa berangkap dua baris seperti berikut yang menunjukkan kreatifnya sesuatu bahasa itu digunakan untuk menegur masyarakat:

Biar bersimpah peluh di muka, Jangan tersingkap kain basahan, Bongkok kail penyangkut insang, Bongkok fail penyangkut hutang,
Dipetik daripada Puisi Melayu Tradisional, 2006:61

Menurut Farid M. Onn (1982: 84), Proust pernah menyatakan bahawa gaya adalah hak penulis. Gaya bukan sekadar teknik penulisan atau sekadar satu cara untuk memperkatakan sesuatu, tetapi lebih kepada satu pilihan epsitemik yang memperlihatkan mod pengalaman dan visi. Pousin (1647), menegaskan bahawa gaya digunakan oleh seniman di dalam mengungkapkan impresinya sesuai dengan tema, sikap dan suasana yang ingin disampaikan (Aminuddin, 1995:31). Seterusnya, stilistik dianggap sebagai cara mengetengahkan unsur keindahan. Menerusi stilistik, kita dapat menilai keindahan di dalam sastera. Aminuddin mengatakan bahawa stilistik merupakan gaya yang dapat menampilkan nilai keindahan melalui cara menyusun dan menggambarkan sesuatu secara tepat dan mendalam (1995: 31). Menurut Hashim Awang (1982: 20), menilai secara kasar ialah kegiatan mencari atau menentukan nilai. Nilai yang dimaksudkan ialah objek atau pengalaman yang dapat memberikan kepuasan terhadap minat, penghayatan atau kemahuan seseorang. Nilai dikatakan dapat dilihat daripada

TOPIK 2 STILISTIK

61

yang bersifat ÂinstrumentalÊ atau peralatan dan tanggapan yang bersifat segera atau dalaman. Aminuddin (1995: 34), menyatakan bahawa gaya atau stilistik mampu membentuk atau menggambarkan emosi, contohnya melalui puisi. Berdasarkan pandangan daripada beberapa pelopor seperti Coleridge dan Wordsworth, Aminuddin (1995: 35) mengatakan stilistik atau stail sebagai bentuk pengungkapan sesuatu bahasa sesuai dengan emosi dan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang secara tidak langsung. Nik Hassan Basri (2007: 372), menganggap nilai keindahan unsur karya dikenali sebagai unsur estetik. Pengarang yang bijak memanipulasi bahasa melalui aspek teknik dan gaya itulah yang akan menentukan nilai estetik sesebuah karya. Sesetengah pihak juga beranggapan bahawa nilai estetik sesebuah karya juga ditentukan oleh arah penggunaan bahasa di dalam sesebuah karya atau yang dikenali sebagai autonomi estetik, iaitu kuasa sendiri dan linguistik tidak boleh masuk campur, khususnya di dalam pengucapan karya dan kesenian. Konsep estetik menurut A. Wahab Ali (2000: 69), merujuk kepada sesuatu objek alam dan seni yang bernilai dan berguna pada penglihatan dan penikmatan kita. Nilai estetik sesuatu karya dapat dilihat menerusi rima, susunan ayat dan unsur gaya bahasa lain yang digunakan. Unsur keindahan ini dapat memberi penghayatan terhadap pembaca. Contohnya menerusi novel dan cerpen, penghayatan dapat membangkitkan pelbagai emosi di dalam diri pembaca mengikut jalan cerita yang disampaikan. Begitu juga dengan sajak dan karya sastera yang lain. Contohnya, menerusi sajak Usman Awang ÂLahirnya EngkauÊ, yang menggambarkan perasaan pengarang semasa isterinya sedang melahirkan anaknya.

Saatnya begitu genting, ah, jauh keluh ibumu, Kepalanya ke dinding dan ayah resah menunggu, Alangkah gelisah betapa kelak wajah anakku, Semoga jenis yang kami harapkan dalam restu.
Petikan daripada Puisi NÊusantara, 1981: 149 Selain itu, melalui stilistik kita dapat membezakan penggunaan ayat antara penggunaan tatabahasa dengan betul dengan penggunaan gaya bahasa. Tatabahasa atau nahu, merupakan peraturan bagi menggunakan golongan atau komponen kata bahasa Melayu dengan betul, yang meliputi kata nama, kata

62

TOPIK 2 STILISTIK

kerja, kata sifat, adverba (kata keterangan), kata ganti nama, kata hadapan, kata hubung, kata seru, kata bantu, kata nafi, kata darjat (perbandingan) dan praktikel (Sulaiman Masri, et al, 2007: 19). Gaya bahasa pula, lebih kepada kevariasian gaya. Kevarasian gaya ialah hal-hal yang ada hubungan dengan kelainan pemilihan kata (diksi), kelainan penyusunan ayat iaitu susunan biasa ÂsubjekÊ ÂpredikatÊ kepada susunan inversi ÂpredikatÊ ÂsubjekÊ, dan adanya unsur estetik atau unsur keindahan. Oleh itu, menurut Nik Hassan Basri (2007: 373), segala yang halal oleh tatabahasa juga adalah halal di sisi stilistik. Tetapi semua yang halal di sisi stilistik, belum tentu diterima sebagai gramatis oleh tatabahasa. Contohnya, ayat berikut jelas menunjukkan adanya manipulasi bahasa. (i) (ii) Pelajar itu kena tangkap oleh pensyarah . (Gaya lurus/biasa) Kena tangkap oleh pensyarah pelajar itu. (Gaya inversi) Dipetik daripada Stilistik Komsas, 2005: 3 Menurut Awang Sarian (1982: 67), tatabahasa lebih dikenali sebagai hukum bahasa daripada sebagai sistem bahasa. Ia tidak boleh dianggap sebagai aspek terpencil di dalam penciptaan karya sastera. Sebaliknya, tatabahasa hendaklah dianggap sebagai suatu asas untuk menzahirkan gaya bahasa yang indah. Berdasarkan pandangan beliau, tatabahasa dan gaya bahasa adalah dua unsur yang saling melengkapi. Gaya bahasa tidak boleh disalah tafsirkan, iaitu semakin banyak kesalahan bahasa, semakin indah bahasa sesebuah karya itu. Gaya bahasa juga tidak harus dijadikan suatu escapism untuk menolak kenyataan bahawa bahasa yang salah bukanlah suatu gaya yang baik (1982: 66). Kesalahan imbuhan, struktur ayat, kata sendi, bentuk jamak, struktur DM dan beberapa kesalahan lagi tidak seharusnya dianggap sebagai gaya, kerana menurut Umar Junus, kesalahan tersebut adalah unsur yang tidak fungsional yang mengurangkan keutuhan sesuatu karya sastera. Menurut Slametmuljana (1969), penyimpangan stilistik ada hubungan dengan konsep Êgaya tersendiriÊ, iaitu penulis menimbulkan gaya yang lain daripada gaya yang biasa digunakan orang. Awang Sariyan (1985: 11) menegaskan bahawa tatabahasa dan gaya mempunyai hakikat yang berbeza. Tatabahasa didasarkan pada penggunaan bahasa yang telah ada, sedangkan gaya didasarkan pada penggunaan bahasa secara kreatif. Pada hakikatnya, gaya ialah manipulasi penggunaan bahasa yang dapat dilakukan oleh mereka yang menguasai bahasa. Anggapan tentang Âbahasa salahÊ pada karya sastera adalah disebabkan oleh terikatnya kita pada penggunaan bahasa yang telah ada, dan bukan disebabkan penggunaan bahasa yang berbeza. Tambahan pula, penulis kreatif mementingkan penggunaan bahasa secara kreatif sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeza daripada

TOPIK 2 STILISTIK

63

yang sebelumnya. Namun, menurut beliau, memang ada penulis kreatif yang dianggap menggunakan bahasa yang menyimpang. Contohnya Kemala pernah memasukan perkataan Êkemanusiaan periÊ dan bukannya Êperi kemanusiaanÊ. Ilias Haji Zaidi (1986: 174), menyatakan bahawa seseorang haruslah berbeza gaya penulisannya dengan gaya penulis lain. Contohnya, gaya Kris Mas dikatakan berbeza daripada unsur romantis Usman Awang kerana Kris Mas lebih mendekati tatabahasa yang baku. Gaya Syed Sheikh al-Hadi pula mirip gaya nominal dan ada persamaan dengan gaya A. Samad Said di dalam novel ÂSalinaÊ. Gaya Shahnon Ahmad, walaupun pada mulanya menggunakan gaya nominal, namun kemudiannya condong kepada gaya verbal yang banyak dicontohi oleh penulis muda, terutamanya Azizi Haji Abdullah dan Fatimah Busu. Oleh kerana masing-masing mencari gaya tersendiri, maka kita lebih cenderung mengatakan gaya mereka menyalahi bahasa ataupun tidak menurut peraturan bahasa. Menerusi stilistik juga kita dapat menggunakan gaya bahasa atau ayat dengan baik serta dapat menguasainya. Melalui cara ini, sesuatu karya akan lebih indah dan kreatif. Menurut Umar Junus (1986:129), unsur gaya merupakan unsur yang mempunyai hubungan erat dengan kekreatifan, cara pengucapan dan ideologi. Ketiga-tiga perkara tersebut dapat disalurkan melalui gaya dan gaya dipelajari melalui bidang stilistik. Dhanil Adnani (1982:75), mengatakan penilaian karya bahasa adalah bergantung kepada kandungan (konsep) dan juga bentuk fizikal yang membawa konsep berkenaan. Aspek kandungan dikatakan aspek penting kerana daripada kandungan tersebut, nilai estetik dapat diukur. Dhanil Adnani ada menyentuh berkenaan dengan contoh-contoh karya sastera yang dianggap mengganggu. Contohnya seperti ayat berikut yang menunjukkan penggunaan bentuk yang tidak mewakili dengan tepat makna yang hendak disampaikan. ‰... memanggil nama anak dengan nama Inggeris...‰ Menerusi ayat tersebut, bentuk yang digunakan „nama anak‰ sedangkan makna yang dimaksudkan adalah „anak‰ (Stilistik Simposium Keindahan Bahasa, 1982: 76). Seterusnya, menerusi stilistik kita dapat mengenal pasti aspek penggunaan wacana (Umar Junus 1989: 75). Wacana boleh ditampilkan melalui beberapa cara iaitu secara lisan, puisi dan prosa. Keadaan ini dikatakan bersesuaian dengan pendirian Riffaterre, yang melihat gaya di dalam hubungan bahasa bertulis. Cara penulisan pengarang juga dikatakan sebagai satu unsur gaya yang memberikan makna dan interpretasi (1989: 90). Kesimpulannya, stilistik merupakan gaya atau stail yang memang tidak dapat dipisahkan dengan sesuatu karya yang mempunyai hubungan rapat dengan konteks teks dan konteks situasi (Simanjuntak, 1982: 41).

64

TOPIK 2 STILISTIK

Roland Barthes di dalam Writing Degree Zero (1967), ada menyatakan bahawa suatu stail bukanlah sesuatu yang tidak mengandungi makna dan stail penuh dengan maknanya yang tersendiri (Awang Sariyan, 1985: 256). Kenyataan beliau sama dengan kenyataan Umar Junus yang menyatakan gaya bukanlah sesuatu tanpa makna. Malah, gaya adalah tanda yang menurut pengertian semiotik yang mempunyai makna, terikat dengan Signifer dan Signifield (1986: 134). Jelaslah bahawa pelbagai pendapat berkaitan dengan stilistik. Namun, berdasarkan pendapat sendiri, stilistik mempunyai kepentingan dan fungsi yang tersendiri di dalam bahasa, khususnya sastera. Antaranya termasuk mewujudkan unsur estetik di dalam sesebuah karya, dapat mempelbagaikan gaya bahasa dan lain-lain seperti yang telah dibincangkan. Walau bagaimanapun, stilistik masih dipertikaikan dari segi penggunaan gaya yang kadangkala dikatakan melanggar hukum tatabahasa. Oleh itu, keberkesanan stilistik di dalam bahasa harus dilihat daripada kesan penggunaannya dan kelemahan penggunaannya di dalam bahasa. Kesemuanya dapat dinilai berdasarkan pandangan pengkaji bahasa dan penilai sesuatu karya itu sendiri. Namun yang pastinya, stilistik bukan hanya terbatas kepada persoalan bahasa di dalam karya sastera, malah stilistik juga boleh dilihat di luar hubungan sastera. SEMAK KENDIRI 2.3 Keberkesanan stilistik di dalam bahasa memang tidak dapat dinafikan. Persoalan yang timbul dewasa ini, bidang stilistik dikatakan hanya menjurus kepada bidang kajian sastera semata-mata. Bersetujukah anda dengan pernyataan tersebut?

Ilmu stilistik meliputi definisi ilmu tentang stilistik, ciri-ciri ilmu stilistik, stilistik di dalam bahasa, bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa. Stilistik berasal daripada bahasa Inggeris iaitu „style‰ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan „linguistic‰ bererti tatabahasa. Aminuddin mengertikan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarangan di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks dan kekayaan unsur pembentuk itu yang dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya.

TOPIK 2 STILISTIK

65

Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang merujuk kajian mengenai ciri-ciri linguistik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial. Di dalam kajian stilistik, karya sastera dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik. Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan, metafora, personifikasi, pleonasme dan simile. Gaya bahasa pertentangan pula seperti hiperbola, inversi dan paradoks. Sementara gaya pertentangan merangkumi aliterasi, anafora, asonansi, epifora, rima dan sinkof. Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu ciri sahaja iaitu sinkof. Kebanyakan pembicaraan mengenai stilistik selalu dilihat di dalam hubungan dengan bahasa dan linguistik. Stilistik merupakan gaya yang digunakan oleh pemakai bahasa untuk menyatakan fikiran dan perasaan mereka mengikut konteks masing-masing. Tujuan bahasa perbandingan digunakan untuk menerangkan sesuatu secara berkias. Antara bahasa perbandingan yang penting ialah gaya bahasa personifikasi, metafora, simile, eufamisme, alegori dan antilesis. Keberkesanan stilistik di dalam bahasa ialah stilistik dapat memberi pendedahan kepada kepelbagaian gaya bahasa. Gaya bahasa ialah ragam bahasa yang digunakan di dalam penulisan atau lisan ataupun cara pemakaian bahasa di dalam sesebuah karya atau susunan kata, frasa dan ayat yang digunakan oleh pengarang dalam usaha melengkapkan tema dan persoalan dan sebagainya di dalam karya yang dihasilkan.

66

TOPIK 2 STILISTIK

Alegori Anafora Asonansi Epifora Imejan Metafora Personifikasi Rima Sinkof

Aliterasi Antilesis Eufemisme Hiperbola Inversi Paradoks Pleonasme Simile Stilistik

Abdul Halim Ali. (2006). Mendekati puisi Melayu tradisional. Bangi, Selangor: Penerbitan Profesional Baharu. Aminuddin. (1995). Stilistika pengantar memahami bahasa dalam karya sastera. Semarang: IKIP Semarang Press. Awang Sariyan. (1985). Dari kata ke ideologi persoalan stilistik Melayu. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn.Bhd. A.Wahab Ali. (2000). Kritikan estetik sastera. Kuala Lumpur: DBP. Farid M. Onn. (1982). Stilistik simposium keindahan bahasa. Kuala Lumpur: DBP. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir. (2005). Stilistik Komsas. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir. (2007). Komsas pegangan teras keterampilan. Kuala Lumpur: Icon Religiom Sdn.Bhd. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir. (2007). Komsas dan tatabahasa Melayu teras pegangan guru. Kuala Lumpur: Icon Religiom Sdn.Bhd. Nik Safiah Haji Karim. (1986). Bahasa Melayu Tinggi teori dan penerapan. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

TOPIK 2 STILISTIK

67

Sulaiman Masri, Abdullah Yusof, & Mohd RaÊin Shaari. (2007). Bahasa Melayu dimensi pengajaran dan pembelajaran. Selangor Darul Ehsan: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Umar Junus. (1989). Stilistik satu pengantar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lufti Abas. (1971). Linguistik deskriptif dan nahu Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Azmi Rahman. (2008). Deviasi sebagai gaya dalam sajak: Penelitian awal. Diakses Julai 24, 2008 daripada http://www.esasterawan.net/esasterawan /1_karya.asp?uid=170&ID=3292