KAJIAN LALULINTAS TRAFIK

Kajian pengangkutan selalunya dijalankan untuk menentukan keperluan atau
kesesuaian beberapa sistem pengangkutan seperti pembinaan jejambat atau
lebuhraya yang baru, pemilihan ragam pengangkutan dan sebagainya disebabkan
oleh perubahan penggunaan tanah di sesuatu kawasan.

Kajian ini juga merupakan satu percubaan untuk mendapatkan invertori corak
perjalanan semasa bersama-sama dengan kemudahan perjalanan yang ada,
kegiatan penggunaan tanah dan faktor sosio-ekonomi yang mempengaruhi
permintaan perjalanan.

Di Malaysia, kajian lalulintas ini selalunya dijalankan oleh pihak kerajaan iaitu di
bawah Unit Perancang Jalan (UPJ) di bawah JKR(Jabatan Kerja Raya) atau
dilakukan oleh jurutera perunding yang dilantik oleh JKR.
Jenis-Jenis Kajian LaIuIintas Trafik

%erdapat 5 jenis kajian yang dilakukan dalam proses perancangan :
i. Kajian asalan-tujuan
ii. Kajian isipadu
iii. Kajian laju setempat
iv. Kajian laju perjalanan dan lengah
v. Kajian letak kereta


Kajian AsaIan-Tujuan (Origin-Destination Survey)

Kajian asalan-tujuan dijalankan untuk mendapatkan corak pergerakan kenderaan,
orang dan juga barangan di dalam kawasan kajian.Kajian ini dapat memberi
keterangan berhubung dengan :

1. Asalan dan tujuan perjalanan
2. Masa perjalanan dibuat
3. Ragam perjalanan yang digunakan
4. %ujuan perjalanan
5. Latar belakang sosial
6. Ekonomi


Garisan kepungan, garisan %apis dan jenis kenderaan

Kebiasaannya dalam kajian asalan dan tujuan dikelilingi oleh satu garisan
khayalan yang dinamakan sebagai ' garisan kepungan '
arisan kepungan bermakna garisan sempadan yang di dalamnya yang
terletak di dalam kawasan kajian.
Kawasan kajian ini kemudiannya dibahagikan kepada beberapa zon analisis
yang mempunyai kegiatan penggunaan tanah yang sama.
Perjalanan yang dibuat di antara asalan dan tujuan di dalam garisan
kepungan dinamakan sebagai perjaIanan daIam.
Kadang kala, jenis-jenis perjalanan juga dikenali sebagai dalam-dalam,
dalam-luar, dan luar-luar, iaitu yang ditunjukkan rajah di atas.
arisan tapis pula ialah garisan yang membahagikan kawasan-kawsan
kajian kepada beberapa bahagian supaya penyemakan kejituan data yang
dicerap dapat dilakukan.
arisan tapis selalunya dibuat di sepanjang sempadan tabii seperti sungai
dan banjaran gunung atau di penghadang fizikal seperti ladasan kereta api.

Data yang dicerap daripada kajian ini membolehkan jurutera :

a. Permintaan perjalanan kemudahan pengangkutan yang sedia ada dan
juga kemudahan pengangkutan pada masa hadapan.
b. Kesesuaian projek pengangkutan yang dirancangkan seperti
pembinaan terminal, jambatan, sistem lebuh raya dan juga sistem
pengangkutan awam.

KAEDAH KAJIAN ASALAN DAN TUJUAN1. %emu ramah di tepi jalan

Dibuat untuk mendapatkan data perjalanan luar. Dalam kaedah ini ,
sampel kenderaan yang melintasi garisan kepungan diminta
berhenti dan pemandu akan ditemu ramah oleh pencerap data .
Keterangan yang diperoleh dicatatkan dalam borang yang
disediakan
Stesen-stesen temu ramah ini dipilih pada titik jalan yang melintasi
garisan kepungan.Stesen yang dipilih akan berada pada
kedudukan di mana 90% kenderaan masuk dan keluar dari
kawasan kajian tersebut.
Selain itu,pengiraan isipadu dan pegelasan kenderaan akan
dilakukan untuk mendapatkan faktor pengembangan data temu
ramah yang mewakili semua kenderaan.
Kebaikan kaedah ini
Keterangan dipeoleh terus dan agak jitu
Kelemahan kaedah ini
Boleh menyebabkan kesesakan berlaku
2. Pengunaan Poskad

Merupakan alternatif yang murah
%erdapat 2 jenis kaedah kajian menggunakan poskad
Pada tempat yang ditetapkan,pemandu diminta berhenti dan
diberi poskad prabayar.Pemandu diminta mengisi poskad
tersebut dan mengeposkan balik setelah diisi.Bilangan isi
padu kenderaan juga dicerap supaya faktor pengembangan
boleh ditentukan daripada poskad yang dikembalikan untuk
mewakili semua kenderaan.
Kaedah kedua pula penghantaran poskad akan terus
dihantar kepada pemilik kenderaan .Poskad ini juga
dikodkan untuk memastikan kedudukan zon dan pengelasan
kenderaan sebelum dihantar kepada pemilik
kenderaan.Pemandu kenderaan yang terpilih perlu
mencatatkan semua maklumat sebelum mengembalikannya.
Kebaikan pengunaan poskad
%idak memerlukan perbelanjaan yang banyak serta masa
dan bilangan petugas boleh dikurangkan
Kelemahan pengunaan poskad
Mempunyai keterangan tentang perjalanan kenderaan
sahaja diperolehi3. Nombor Pendaftaran Kenderaan

Nombor pendaftaran kenderaan yang melintasi stesen yang dipilih
dicatat oleh pencerap
Selain itu, masa kenderaan melintasi stesen, jenis kenderaan dan
arah perjalanan dicatatkan juga.
Jika di stesen tersebut terlalu banyak kenderaan melintasnya, maka
pengunaan kaset dan kamera video diutamakan. Keadaan ini
kerana pencerap tidak dapat mengambil kesemua data dari
kenderaan secara manual tetapi dengan penggunaan alatan di atas
dapat membantu mempercepatkan pengumpulan data.
Malah, dalam kerja menganalisis data, zon asalan diandaikan
terletak di stesen kenderaan akan mula dicerap.
Zon tujuan pula terletak di tempat cerapan terakhir kenderaan
dibuat.
Kebaikan kaedah ini
%idak mengganggu aliran lalu lintas kerana kereta tidak perlu
diberhentikan
Memudahkan pengenalpastian laluan sebenar kenderaan.
Kelemahann kaedah ini
Sukar melakukan analisis kerana semau data yang dicerap
di stesen-stesen lain perlu dikumpulkan terlebih dahulu.
Memerlukan bilangan pencerap yang banyak untuk
melakukan pencerapan secara serentak.

4. %emu duga di rumah

Kaedah utama untuk mendapatkan data perjalanan dalam ialah melalui
temu duga di rumah.
Sampel isi rumah untuk tiap-tiap zon dipilih daripada zon-zon tersebut.
Selain itu, temu duga dengan ahli keluarga yang terpilih dijalankan
untuk mendapatkan keterangan tentang kelajuan perjalanan sehari,
tujuan perjalanan, tempat tujuan, dan ragam perjalanan.
Data-data tentang sosioekonomi seperti bilangan kereta yang dimiliki,
bilangan ahli rumah yang bekerja dan pendapatan juga diperolehi
melalui kaedah ini.
Kebaikan kaedah ini
Keterangan daripada penghuni diambil terus

Kelemahan kaedah ini
Memerlukan kos yang tinggi
5. Borang Soal Selidik

Sebagai alternatif kepada kaedah temu ramah di rumah,borang soal
selidik yang disediakan boleh diedarkan kepada sampel isi rumah yang
telah terpilih.Setelah diisi, borang soal selidik bolehlah dikembalikan
secara percuma melalui pos.

Kebaikan kaedah ini
%idak melibatkan kos yang tinggi. Walau bagaimanapun dalam
kaedah ini memerlukan kerjasama penghuni rumah untuk
mengembalikan borang tersebut
!ENYEMAKAN KEJITUAN DATA KAJIAN ASALAN DAN TUJUANKaedah yang selalu digunakan untuk menyemah sama ada lengkap atau
tidak perjalanan kenderaan yang dilaporkan dalam kajian perjalanan luar dan
dalam ialah dengan membandingkan data yang dicerapkan di garisan tapis.

Cerapan isi padu sejam berpengelasan dibuat semasa kenderaan melintas
tiap-tiap garisan tapis.Perbandingan kemudiannya dibuat antara bilangan
perjalanan yang asalnya di sebelah garisan tapis dan tujuannya di sebelah
lain garisan tapis (bilangan yang sebenar dicerap) dengan yang ditentukan
daripada analisis data temu ramah yang dikembangkan daripada kajian
perjalanan dalam dan luar.

!ignataro menyatakan jika syarat berikut dipenuhi, data perjalanan yang
diperolehi dalam kajian boleh dikita mencukupi apabila :

1. Data perjalanan dan data isi padu sebenar yang dicerap menunjukkan
persamaan yang rapat semasa kala aliran puncak pada waktu pagi dan
petang
2. Data perjalanan dan data isi padu sebenar yang dicerap menunjukkan
persamaan yang agak baik untuk kala yang lain dalam sehari.
3. Jumlah perjalanan untuk kala 16 jam sekurang-kurangnya 85% daripada
jumlah isi padu sebenar yang dicerap untuk kala masa yang sama.

Jika syarat tersebut tidak dipenuhi sepenuhnya, pelarasan data perjalanan dalam
boleh diwarankan .Perbandingan data yang diperoleh di garisan tapis ini selalunya
diberi dalam bentuk graf.KAJIAN ISI !ADU


Kajian isi padu lalu lintas dijalankan untuk mendapatkan keterangan yang jitu
tetang bilangan dan pergerakan kenderaan (juga perjalan kaki) di dalam atau
melalui suatu kawasan, atau pada titik-titik yang dipilih dalam suatu kawasan
kajian.
Jenis data yang perlu dicerap dalam satu kajian isi padu bergantung pada
penggunaan keterangan yang diperoleh.

Selain daripada kajian yang dijalankan di jalan raya dan persimpangan, kajian
isi padu lalu lintas dijalankan juga di stesen garisan kepungan dan garisan
tapis. Setiap jalan yang memintas garisan kepungan dinamakan stesen
kepungan, dan semua kenderaan yang masuk dan meninggalkan kawasan
kepungan dikira. Kaedah pembilangan jenis ini sangat berguna untuk kerja-
kerja perancangan system lalu lintas.

Kajian yang dijalankan di garisan tapis pula bertujuan untuk mengembangkan
data asalan dan tujuan. Pengembangan data asalan dan tujuan diperoleh
dengan mengesan perubahan jangka panjang isi padu dan arah lalu lintas
yang disebabkan oleh perubahan pengunaan tanah dan corak perjalanan.

Dalam kajian pengangutan, aturcara membilang isi padu lalu lintas untuk
jangka masa yang panjang selalunya dibahagikan kepada tiga jenis. Jenis
membilang berterusan dijalankan di stesen membilang tetap yang dipilih
untuk memberikan corak lalu lintas dalam sebuah negeri. Alat membilang
mekanik ditempatkan secara tetap di stesen ini. Jenis membilang bermusim
pula dijalankan di stesen kawalan yang telah dipilih. Kajian selalunya
dijalankan untuk tujuh hari yang berturutan selama antara seminggu hingga
tiga minggu, dan diulang sebanyak empat hingga enam kali dalam setahun.
Jenis membilang liputan pula dibuat di stesen liputan untuk 24 atau 48 jam
yang berturutan sekali dalam setahun. Pignataro menyatakan bahawa tiap-
tiap stesen membilang kawalan diperlukan untuk tiap-tiap 90 stesen liputan.


ISU KESESAKAN YAN TIMBUL

!ENENALAN

Ìsu kesesakan lalulintas merupakan isu yang sering diperkatakan masyarakat
di seluruh dunia sama ada di negara membangun mahupun di negara maju.
%idak kurang juga dengan keadaannya di Malaysia di mana sehingga kini
tiada jalan penyelesaian yang begitu baik untuk menyelesaikannya. Keadaan
ini berlaku di Jalan Jelutong, Pulau Pinang di mana kesesakan lalulintas amat
serius sehingga menimbulkan beberapa kesan diantaranya mengganggu
kelancaran sistem lalulintas dan pencemaran udara.

Apakah definisi kesesakan lalulintas? Apakah ciri-cirinya? Aktiviti-aktiviti di
bandar mengakibatkan lalulintas dan pergerakan diperlukan untuk
menyokongnya. Lokasi aktiviti menjadi pusat "Pengeluran dan %arikan %rip".
Komposisi lalulintas lalulintas bandar terdiri daripada pergerakan manusia -
dengan pelbagai mode pengangkutan dan tujuan perjalanan yang berbeza
seperti ke tempat kerja, sekolah, membeli-belah, perniaaan dan lain-lain.
%erdapat pula ciri-ciri yang berbeza bagi %rip.

Dalam bahagian ini, ia lebih tertumpu kepada isipadu, muatan dan darjah
kesesakan. Pemahaman ciri-ciri dan corak lalulintas adalah penting untuk
kajian ini kerana dengan analisisnya, kami dapat tahu teknik atau cadangan
penyelesaian yang sesuai.

GAMBAR 3.1 - Menunjukkan kesesakan berlaku pada waktu pagi di mana
masyarakat bergegas ke pejabat.


GAMBAR 3.2 - Kegagalan lampu isyarat berfungsi dengan baik turut menjadi punca
kesesakan lalulintas di Jalan Jelutong. Keadaan ini menyukarkan kenderaan yang
keluar dari simpang.ISI!ADU
Gambarajah di atas menunjukkan perbandingan isipadu lalulintas di Georgetown
1985 dan 1995. berdasarkan rajah diatas menunjukkan Jalan Jelutong mencatatkan
isipadu lalulintas yang tinggi di Georgetown pada tahun 1985 dan1996.NAMA JALAN ISI!ADU 1985 ISI!ADU 1996
Jelutong 49.8 99.5
Perak 20.0 24.2
Dato'Keramat 48.4 66.8
Masjid Negeri 33.9 99.1
Air Hitam 53.2 69.7
Macalister 38.1 35.7
Burmah 29.2 39.9
Mount Erskine 17.9 42.1
%g.%okong 27.4 49.3
Sultan Ahmad Shah 45.4 74.7
RAJAH 3 di bawah menunjukkan perbandingan isipadu lalulintas di George %own
1985 dan 1996.
Dari jadual di atas menunjukkan semua jalan mengalami kenaikan isipadu dalam
tempoh 10 tahun tetapi Jalan Macalister mengalami penurunan isipadu sebanyak
2400 buah kenderaan sehari.pada tahun 1985, isipadu lalulintas di Jalan Jelutong
ialah 49800 buah kenderaan sehari. keadaan ini meningkat sebanyak 49700 buah
kenderaan sehari kepada 99500 kenderaan. pada tahun 1997 isipadu di Jalan
Jelutong menurun kepada 97,447 buah kenderaan sehari iaitu menurun sebanyak
2053 buah kenderaan sehari. Walaupun begitu, isipadu di Jalan Jelutong masih
ditahap yang tinggi. Carta bar di bawah menunjukkan perbandingan isipadu pada
tahun 1985, 1996 dan 1097.


Ìsipadu pengukur asas terhadap lalulintas disesuatu jalan. Ìsiapadu lebih dikaitkan
dengan pengaliran kenderaan dan ditafsirkan dalam bentuk 'kenderaan sejam' atau
'kenderaan sehari'.

JENIS KENDERAAN !U
basikal 0.5
motorsikal 0.5
beca / kenderaan penjaja roda 3 1.0
kereta / van / pacuan 4 roda 1.0
lori / trak 2.0
bas 3.0
Apabila sesuatu lalulintas mengandungi pelbagai jenis kenderaan, angka harus
ditukar kepada penyeimbang dengan unit-unit penumpang kereta (passenger car
unit) dan apabila ini terlaksana pengaliran atau isipadu barulah ditafsirkan dalam
bentuk pcu seperti yang ditunjuk dalam rajah 1 dibawah :-

Dalam kajian isipadu ini juga kita dapat menentukan:-
kepentingan setiap laluan secara relatif.
perbezaan di dalam pengaliran lalulintas setiap laluan.
pengagihan lalulintas du dalam sistem jalan raya.


ISI!ADU A ( pcu / jam ) 15 / 11 / 99 Isnin.
RAJAH 7.
KENDERAAN MASA
7 - 8 pagi 8 - 9 pagi 12 - 1 ptg 1 - 2 ptg 5 - 6 ptg 6 - 7 ptg
KERETA 903.0 1697.0 1131.0 1043.0 967.0 1120.0
LORI 74.0 90.0 298.0 268.0 198.0 266.0
BAS 186.0 99.0 102.0 132.0 105.0 114.0
MOTORSIKAL 628.5 1056.5 645.0 723.5 664.5 678.0
BASIKAL 37.0 34.0 20.0 15.5 26.0 30.5
JUMLAH 1828.5 2976.5 2196.0 2182.0 1960.5 2208.5
ISI!ADU B ( pcu / jam ) 15 / 11 / 99. Isnin
RAJAH 8.
KENDERAAN MASA
7 - 8 pagi 8 - 9 pagi 12 - 1 ptg 1 - 2 ptg 5 - 6 ptg 6 - 7 ptg
KERETA 1289.0 1194.0 1251.0 1496.0 1657.0 1772.0
LORI 92.0 94.0 162.0 144.0 76.0 82.0
BAS 276.0 153.0 96.0 150.0 150.0 165.0
MOTORSIKAL 497.0 655.0 583.0 650.0 587.5 612.5
BASIKAL 10.5 13.5 14.5 7.0 8.0 10.0
JUMLAH 2164.5 2109.5 2106.5 2447.0 2478.5 2641.5


MUATAN
Ditafsirkan dengan kadar maksimum / jam di mana kenderaan dijangka secara
langsung melalui sesuatu point atau bahagian jalan raya atau lorong di dalam
sesuatu masa yang ditetapkan di atas sesuatu jalinan lalulintas dan keadaan yang
terkawal.
Secara umumnya, bagi mendapatkan kapasiti atau muatan sesuatu jalan ia
bergantung kepada keluasan jalan. secara praktikalnya,kapasiti jalan Jelutong ialah
5100 , keadaan ini ditunjukkan seperti rajah di bawah.
pengiraan kapasiti jalan adalah berdasarkan beberapa kriteria dan pertimbangan
beberapa faktor.
Secara praktikal, kapasiti jalan ialah diantara 1000 hingga 1800 pcu / jam dengan
setiap 10 kaki lebar jalan. Ìni bermakna had minimum yang dibenarkan ialah 1000
pcu / jam dan had maksimum yang dibenarkan 1800 pcu / jam. Kapasiti jalan yang
begitu sesak adalah disebabkan terdapat beberapa aktiviti diantaranya aktiviti gerai
penjaja, kawasan meletak kenderaan yang kecil, adanya kawasan kormersial dan
aktiviti sosial.
NAMA
JALAN
KELUASAN
JALAN
KELUASAN
LALUAN
BERTURA!
KA!ASITI
SETIA! 10
KAKI
(!U/JAM)
KA!ASITI
!RAKTIKAL
(!U/JAM)
Jelutung 100 kaki 30 kaki 1700 5100

RAJAH 4

KAJIAN LAJU !ERJALANAN &
LENAH
!ENENALAN

Perjalanan waktu kajian digunakan untuk mendokumenkan kesesakan dan
mengukur kecekapan jalan raya. Kajian ini juga dijalankan sebagai penunjuk
kepada aras perkhidmatan yang diberikan serta keberkesanan dan
kecekapan aliran sesuatu jalan.

TAKRIFAN ISITILAH

Masa !erjaIanan - Ditakrifkan sebagai jumlah masa berlalu perjalanan (termasuk
berhenti dan lengah) yang terpaksa dilalui oleh kenderaan semasa bergerak dari
satu titik ke satu titik lain di atas laluan yang ditentukan dalam keadaan lalu lintas
sediada

Lengah ditakrifkan sebagai masa hilang lalu lintas yang disebabkan oleh geseran
lalu lintas dan peranti lalu lintas.

MENENAI KAJIAN LAJU !ERJALANAN DAN LENAH

Di masa lalu, kaedah konvensional untuk mengukur masa perjalanan dan
tundaan bekerja dengan menggunakan jam randik. Sistem ini cukup berkesan
asalkan pemacu dan penumpang (s) bekerja bersungguh-sungguh. Jika tidak,
data mungkin berubah-ubah secara meluas sehingga menghasilkanbacaan
yang lebih rendah ketepatannya. Peranti odometer juga boleh membantu,
namun harus terlebih dahulu diinisialisasi dan dikalibrasi.

Walaupun kaedah ini diterima secara meluas, isu-isu utama mengenai
ketepatan dankemudahan telah muncul. Dengan Sistem Posisi Global (GPS)
dan Geografis
Sistem Ìnformasi (GÌS), pengukuran waktu perjalanan menjadi lebih mudah
dan lebih efisien.Sistem ini tepat dan cekap kerana surveyor tidak perlu untuk
mengambil masa yang telah berlalu,dan uji kenderaan lokasi boleh ditelusuri
melalui peranti GPS. Maklumat GeografisSistem Sementara itu membuatnya
lebih mudah untuk menafsirkan dan menganalisis data mentah GPS melalui
peta digital.

Perjalanan pengurusan masa merupakan kajian penting dalam kawalan lalu
lintas dan perbaikan jalan raya. Para penyelidik telah mengamati pentingnya
masa perjalanan dan delay dan sejak waktu perjalanan kajian banyak
digunakan untuk dokumen-dokumen kesesakan dan untuk mengukur kesan
nyata dari jalan raya perbaikan, mereka meramalkan aplikasi penting dari
kajian. Menentukan
jumlah masa yang diperlukan untuk perjalanan dari satu titik ke titik lain pada
laluan yang diberikan memerlukan sebuah perjalanan waktu belajar.
Berbagai maklumat juga boleh dikumpulkan di lokasi, durasi dan punca
kelewatan dalam melakukan kajian tersebut. Bila ini dilakukan, kajian ini
dikenali sebagai masa perjalanan dan kelewatan belajar. Data yang diperolehi
dari masa perjalanan dan kajian menunda memberikan penunjuk yang baik
dari peringkat perkhidmatan pada bahagian kajian. Data ini juga bantuan
jurutera lalu lintas yang mengenalpasti masalah lokasi, yang mungkin
memerlukan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan over-aliran semua
lalu lintas dalam laluan tersebut.

Sebelum penemuan Global Positioning System, kaedah manual biasanya
digunakan. Diterima secara meluas kerana keputusan yang baik dan tidak
ada kaedah lain mampu menghasilkan data yang diperlukan untuk kajian
masa perjalanan. Namun kaedah lama menunjukkan kelemahan tertentu
yang mungkin mempengaruhi ketepatan kajian. Kaedah yang diperlukan
tenaga kerja bekerja bagi para penyelidik dalam mengumpul data, selain dari
analisis matematik biasa. Ìni mengakibatkan kesalahan dan ketidaktelitian
pada bahagian dari para penyelidik. Selama bertahun-tahun, permintaan
untuk kaedah yang lebih baik untuk mendapatkan data perjalanan waktu
menjadi lebih besar.
TUJUAN KAJIAN

%ujuan kajian waktu perjalanan ---
i. untuk mengenalpasti masalah pada lokasi kemudahan
ii. untuk menentukan tahap perkhidmatan kemudahan
iii. untuk memberikan beberapa masukkan untuk proses lalu lintas penugasan
iv. menyediakan waktu perjalanan untuk penilaian ekonomi pengangkutan
v. untuk memberikan maklumat bagi wisatawan

TEKNIK UNTUK KAJIAN MASA !ERJALANAN

Floating-Kereta Pendekatan
Lesen-Pinggan Pendekatan
Kereta-Pendekatan Berikut
Pendekatan Berasaskan Gps

Persamaan berikut ini menunjukkan bagaimana untuk estimasi waktu
perjalanan melalui pendekatan kereta mengambang. Pendekatan ini
umumnya hanya berlaku di jalan raya dua lajur, di mana lewat jarang dan
panjang jalan link tidak panjang. Jumlah uji-kereta berjalan berkisar 6-12,
bergantung pada jenis kemudahan dan jumlah lalu lintas.


WV arus lalu lintas ke arah barat dalam kenderaan per jam;
WO lalu lintas kereta menyalip ujian dalam survei kenderaan per tempoh;
WP lalu lintas kereta diikuti oleh ujian dalam survei kenderaan per tempoh;
E% waktu perjalanan menuju ke timur di minit;
W% waktu perjalanan ke arah barat di menit; perjalanan ke arah barat
W% waktu rata-rata di minit

Pendekatan plat juga digunakan untuk melakukan kajian perjalanan waktu.
Namun, kerana banyak bekerja di-rumah terlibat dan rendahnya tingkat
perlawanan-up dalam amalan, kaedah ini hanya digunakan untuk rangkaian
kecil dengan beberapa node.
Pendekatan kereta berikut ini digunakan untuk melakukan kajian waktu
perjalanan yang agak panjang arteri atau koridor lalu lintas. %ujuan dari usaha
melakukan kajian tersebut untuk menganggarkan prestasi operasi gerakan
lalu lintas.
GPS berasaskan pendekatan kaedah update untuk mendapatkan
dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Alat GPS dipasang pada
setiap kenderaan uji (teksi di Beijing) dan maklumat pergerakan setiap
kenderaan di jalan raya akan diterima oleh pusat kawalan. Waktu perjalanan
akan kemudian dikira berdasarkan algoritma yang telah ditetapkan.
Pendekatan ini masih pada tahap uji cuba.


KAJIAN LENAH

Lengah ditakrifkan sebagai masa tambahan yang digunakan oleh pemacu
terhadap harapan mereka. Penangguhan boleh mempunyai banyak bentuk
bergantung pada lokasi yang berbeza.

Henti-masa tunda masa kenderaan berhenti menghabiskan menunggu untuk
meneruskan melalui simpang bersinyal atau HEN%ÌAN-dikendalikan;

kelewatan Pendekatan --- menambah penangguhan akibat perlambatan dan
percepatan dari berhenti untuk menunda waktu berhenti;
penangguhan

Sisa-dalam-barisan --- masa antara kenderaan menyertai akhir antrian pada
simpang bersinyal atau HEN%Ì-dikendalikan dan masa melintasi garis
HEN%ÌAN berjalan melalui persimpangan;

Lengah Kawalan --- total kelewatan di persimpangan disebabkan oleh alat
kawalan, termasuk penangguhan waktu di-queue ditambah kelewatan kerana
percepatan dan perlambatan.Kerana kenyataan bahawa penangguhan di
persimpangan bersinyal adalah kepentingan tertentu, banyak usaha
diletakkan pada kajian kelewatan persimpangan. estimasi yang tepat
penangguhan mempunyai banyak implikasi kejuruteraan lalu lintas.

Pengangkutan penganalisis akan menggunakan delay untuk menilai
kehilangan ekonomi, sedangkan jurutera lalu lintas akan menggunakan
penangguhan untuk menentukan tahap perkhidmatan pada persimpangan
bersinyal.


Contoh bacaan yang didapati dengan menggunakan kaedah kajian

Contoh borang yang telah dilengkapkan


LAJU SETEM!AT

Laju setempat digunakan untuk menentukan taburan halaju bagi aliran lalulintas
pada lokasi tertentu. Data yang dikumpul dari kajian laju setempat digunakan untuk
menentukan peratusan halaju kenderaan, yang amat penting dalam menentukan
had laju. Laju setempat mengandungi beberapa langkah yang perlu diikuti seperti di
bawah (Robertson, 1994):

A. MENENTUKAN O!ERASI TRAFIK YAN SEDIA ADA DAN !ENILAIAN
TERHADA! KAWALAN TRAFIK.
i. Menilai dan menentukan had laju yang sesuai
ii. Menentukan had laju peratusan ke-50 dan ke-85
iii. Menilai dan menentukan had laju yang dibenarkan
iv. Mewujudkan had bagi kawasan yang tidak dibenarkan lalu
v. Menentukan tempat yang sesuai bagi meletakkan papan tanda lalulintas
vi. Menentukan masa isyarat masa trafik yang sesuai

B. MEWUJUDKAN REKA BENTUK JALAN
i. Menilai dan menentukan jarak penglihatan yang sesuai untuk persimpangan
ii. Menilai dan menentukan jarak penglihatan yang sesuai untuk dilalui
kenderaan
iii. Menilai dan menentukan jarak penglihatan yang sesuai untuk berhenti

. !ENILAIAN TERHADA! !ERSOALAN MENENAI KESELAMATAN
JALAN
i. Menilai dan mengenalpasti masalah halaju
ii. Penilaian terhadap halaju yang merupakan factor kemalangan
iii. Penyiasatan terhadap maklumat daripada masyarakat dan matlumat rasmi
yang lain
KAEDAH MENERA! DATA LAJU SETEM!AT

Untuk kajian halaju setempat di lokasi yang dipilih, saiz sample sekurang-
kurangnya 50 dan seelok-eloknya 100 kenderaan diperolehi. (Ewing, 1999).
Pengiraan trafik dihitung pada hari Ìsnin atau Jumaat pada waktu puncak akan
member jumlah bacaan yang tinggi dan tidak sesuai untuk analisis. Oleh itu
pengiraan biasanya dijalankan pada hari Selasa, Rabu dan Khamis.

Data laju setempat dicerap dengan menggunakan 3 kaedah iaitu:
i. Kaedah jam radik
ii. Kaedah tiub pneumatik jalan
iii. Kaedah radar tembak

A. KAEDAH JAM RANDIK

Kaedah jam randik boleh digunakan dengan berjaya untuk mendapatkan laju
setempat dengan menggunakan sampel yang kecil untuk bandingan bagi jangka
masa waktu yang pendek. Kaedah jam randik ini cepat dan murah untuk
mencerap bacaan halaju.

Langkah untuk mencerap bacaan halaju setempat dengan menggunakan jam
randik adalah seperti di bawah:

i. Pemilihan jarak yang sesuai
ii. Pemilihan lokasi yang sesuai
iii. Mencatatkan pemerhatian dengan borang cerapan data untuk kaedah jam
randik
iv. Pengiraan halaju kenderaan
v. Menyediakan jadual taburan kekerapan frekuensi dan menentukan
peratusan halaju


B. KAEDAH TIUB !NEUMATIK JALAN

Kaedah tiub pneumatic biasanya digunakan untuk pengumpulan data yang
tempoh masanya yang lebih panjang daripada kaedah jam randik dan kaedah
radar meter. Dengan kaedah ini, tiub pneumatic diletakkan di laluan jalan.
Kaedah perakan automatic ini boleh menyimpan banyak maklumat mengenai data
kenderaan individu malahan boleh menyimpan data maklumat yang lebih besar
mengenai pengkelasan kenderaan. Data dikumpul dari perakam yang diambil dari
perakam kepada computer riba atau ruang disket bergerak (floppy disk drive) atau
dengan modem telefon kepada lokasi computer berpusat.

Langkah untuk mencerap bacaan halaju setempat dengan menggunakan tiub
pneumatic jalan adalah seperti di bawah (Robertson, 1994):
i. Menyediakan penyediaan yang diperlukan untuk mencerap
ii. Menyusun dan menentu ukur alatan untuk mencerap data
iii. Menyemak dan memastikan alat dalam keadaan yang baik
iv. Menyediakan jadual taburan kekerapan frekuensi dan menentukan peratusan
halaju


. KAEDAH RADAR TEMBAK

Kaedah ini dilakukan untuk menentukan halaju setempat secara terus. Radar
tembak ini dipegang dengan tangan, diletakkan di dalam kenderaan atau di
letakkan di atas kaki tiga.

Jarak pengukuran yang tepat adalah pada jarak 61m hingga 3000m (Parma
2001). Radar tembak memerlukan garis penglihatan yang tepat untuk
mengukur halaju dan mudah dicerap oleh seorang pencerap sahaja. Jika
trafik sesak, maka cerapan data bertambah sukar dan 2 unit radar meter
diperlukan.

Saiz kenderaan yang berbeza member kesan kepada cerapan data yang
diambil dari radar tembak. (Currin, 2001). Kenderaan besar seperti lori dan
bus memberi isyarat pembalikan yang besar kepada radar tembak dan
akhirnya kenderaan kecil tidak dapat dikesan. Oleh itu jika terdapat
kenderaan yang besar, pencerap data mestilah merekodkan halaju
kenderaan tersebut sahaja dan juga jika kenderaan dilengkapi alat pengesan
radar untuk memaklumkan kepada kenderaan tersebut yang unit radar
sedang beroperasi. Ìni kerana bagi kenderaan yang dilengkapi radar, mereka
akan memandu dengan perlahan apabila mereka diberi amaran oleh alat
pengesan pada kenderaan mereka

.


Langkah untuk mencerap bacaan dengan menggunakan radar tembak adalah
seperti di bawah:
i. Kedudukan radar meter dan memilih lokasi yang sesuai
ii. Menentukan pemilihan strategi yang bertepatan
iii. Merekodkan pemerhatian data halaju setempat yang menggunakan radar
meter dalam borang cerapan
iv. Mewujudkan jadual taburan kekerapan halaju dan menentukan peratusan
halaju