SULIT NAMA: SULIT PSK / TKT 4/ SMK PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN MAR 2009 1 jam SEKOLAH CEMERLANG

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GHAFAR BABA UJIAN PENILAIAN SATU 2009 TINGKATAN:

PSK/TKT 4/SMK

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4 I JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas Soalan ini mengandungi 20 soalan Objektif dan 30 soalan subjektif 2. Jawab semua soalan. (Bahagian A, B, C, D dan E) 3. Jawapan hendaklah ditulis di dalam ruang yang disediakan dalam Kertas Soalan.
Untuk Kegunaan Pemeriksa Soalan 1-20 Soalan 29-50 JUMLAH /20 MARKAH /30 MARKAH _____X2= /100 MARKAH

[Lihat Sebelah] PSK/TKT 4/SMK 2009 Hak Cipta SMK Ghafar Baba, Melaka SULIT

Kertas Soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

SULIT UJIAN PENILAIAN SATU TINGKATAN 4 BAHAGIAN A: 20 SOALAN Arahan: Pilih jawapan yang tepat

PSK/TKT 4/SMK

1.

Apakah yang dimaksudkan dengan wawasan? A. Disiplin diri untuk mencapai sesuatu B. Hala tuju untuk mencapai sesuatu yang dihajati C. Usaha yang cemerlang untuk mencapai sesuatu kejayaan. D. Pandangan masa depan untuk mencapai sesuatu matlamat utama

2. Sikap berwawasan penting kerana A. Membina keyakinan diri. B. Dapat mendisiplinkan diri. C. Menjadi amalan yang baik D. Menjadi panduan untuk mencapai matlamat.

3. Rakyat yang berwawasan akan membantu negara A. Menjadi maju B. Mencapai wawasannya. C. Menyediakan peluang pekerjaan D. Membasmikan kemiskinan rakyatnya.

4. Tiga ciri utama wawasan diri ialah seseorang itu perlu ada hala tuju diri, usaha yang cemerlang, dan A. Falsafah kendiri. B. Rajin dan usaha C. Matlamat hidup. D. Sikap yang berwawasan. 5. Hala tuju jangka masa pendek mudah dicapai kerana I masanya singkat. II usahanya sedikit III matlamatnya jelas IV cakupannya khusus A. I dan II B. II dan III C. I, II dan III D. I, III dan IV

SULIT

PSK/TKT 4/SMK

6. Perkembangan individu yang seimbang merangkumi aspek-aspek intelek, rohani, jasmani dan A. Nilai B. Emosi C. Moral D. Akhlak

7. Insan yang mempunyai perkembangan individu yang lebih menonjol kepada aspek jasmani dapat dilihat melalui kesihatannya, kecergasannya, perkembangan bakatnya dan A. Hobinya B. Minatnya C. Kemahiran asasnya D. Kemahiran manipulasinya

8. Perkembangan diri individu perlu dimiliki secara seimbang dan A. Selari B. Terpisah C. Sempurna D. Menyeluruh

9. Perkembangan diri individu bermaksud A. Menghasilkan individu yang intelek B. Tidak mengutamakan sesuatu aspek sahaja C. Memberi penekanan kepada sesuatu aspek D. Melahirkan insan yang berketerampilan

10. Tanggungjawab untuk melahirkan insan yang seimbang dan bersepadu terletak pada institusi I Sekolah II Keluarga III Masyarakat IV Alam sekitar A. I dan II B. III da IV C. I, II dan III D. I, III dan IV 11. Penetapan wawasan diri akan mendorong seseorang menjadi individu yang A. Kreatif B. Berdisiplin C. Berputus asa D. Mementingkan diri sendiri

SULIT

PSK/TKT 4/SMK

Roslan ialah seorang yang peramah dan disenangi oleh rakan-rakan dan guru-gurunya. 12. Berdasarkan pernyataan di atas , Roslan dikatakan mempunyai ciri- ciri cemerlang dalam aspek A. Emosi B. Sosial C. Akademik D. Kokurikulum

Audrey tidak melepaskan peluang untuk mengikuti program-program akademik dan kokurikulum yang dianjurkan oleh sekolahnya. 13. Antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan Audrey? I Mencari nama agar dikenal ramai II Menimba ilmu sebanyak yang mungkin III Berusaha merealisasikan wawasan dirinya IV Meluangkan masa dengan perkara yang berfaedah A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

Khairul mengikuti pakej pembelajaran lanskap dan nurseri di peringkat SPM sebagai persediaan untuk menjadi pengusaha nurseri kelak. 14. Langkah yang diambil oleh Khairul seperti di atas dapat diklasifikasikan sebagai A. Melaksanakan usaha B. Merancang hala tuju diri C. Menetapkan matlamat hidup D. Mencapai wawasan diri

Malaysia : WAWASAN 2020 Murid : WAWASAN DIRI 15. Pilih pernyataan yang berkaitan dengan maklumat di atas I Wawasan penting untuk Berjaya II Wawasan diri ialah wawasan negara III Wawasan akan mendorong cita-cita menjadi realiti IV Wawasan akan meningkatkan imej diri dan negara A. I, II dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

SULIT

PSK/TKT 4/SMK

16. Setiap individu perlu seimbang dalam aspek A. Nilai murni, social, agama dan fizikal B. Intelek, rohani, emosi dan jasmani C. Intelek, social, nilai murni dan akademik D. Disiplin, fizikal, agama dan moral

17. Antara yang berikut individu manakah mempunyai perkembangan diri yang seimbang? I Bidin cekap menangkap ikan di sungai dan rajin sembahyang II Azlan berusia 39 tahun, pengurus syarikat swasta tetapi belum berkahwin III Wah Keong bergiat cergas dalam aktiviti kemasyarakatan dan seorang yang pemurah IV Kuljit tidak menduduki peperiksaan SPM kerana ingin bekerja dengan rakan-rakannya. A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV

Negara X mementingkan pembangunan fizikal dan kemajuan dalam negara. Rakyatnya kurang diberi perhatian dari segi didikan moral. 18. Antara yang berikut yang manakah kemungkinkan kesan jangka panjang kepada Negara X? I Rakyat hidup bersatu padu II Banyak golongan profesional di negara itu. III Rakyat mempunyai taraf hidup yang tinggi IV Budaya dan warisan negara kurang dipentingkan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. Ii, III dan IV

19. Antara yang berikut yang manakah kepentingan insane yang seimbang kepada negara? I Dapat melahirkan masyarakat yang berrilmu II Dapat mewujudkan masyarakat yang bermaruah III Dapat mewujudkan barisan pemimpin yang berketerampilan IV Dapat melahirkan masyarakat yang sihat fizikal dan mental. A. I, II dan III B. I, III dan dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

SULIT

PSK/TKT 4/SMK

20. Apakah aktiviti yang sesuai bagi murid untuk mengembangkan diri dengan seimbang dalam aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani? Aspek I II III IV Jasmani Aktif dalam program kokurikulum Intelek Rohani Emosi Aktiviti Menghayati pelajaran di sekolah Mengamalkan ajaran agama Mempertikaikan jawapan guru

A. I, II dan III B. I, II dan IV

C. D.

I, III dan IV II, III dan IV

BAHAGIAN B : 30 SOALAN A. Arahan : Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. (10 markah)

usaha akhlak

akademik wawasan

positif gigih

hala tuju kokurikulum

rasional cabaran

21. a. Seseorang yang akan berjaya biasanya mempunyai _________________ diri. b. Wawasan diri akan memberi __________________ kepada kita untuk mencapai kecemerlangan 22. hidup. c. Tanpa __________________, perancangan untuk mencapai wawasan diri tidak akan berjaya. 23. 24. d. Sikap yang berwawasan akan membanrtuk peribadi murid untuk menjadi lebih _______________ dalam mengejar cita-cita. 25. 26. e. Murid yang cemerlang akan seimbang dalam aspek _________________ dan _______________. f. Kegagalan dan 27. _______________ ketika berusaha mencapai kejayaan dalam hidup akan membuatkan seseorang itu lebih kuat dan bersemangat.

g. 28. _________________ yang terpuji merupakan indilkator kepada murid cemerlang.

SULIT

PSK/TKT 4/SMK

29. 30. h. Berfikiran _______________ dan bertindak ________________ merupakan teras kepada kecemerlangan.

B. Arahan: Nyatakan ciri-ciri yang harus anda miliki untuk mencapai wawasan diri. (10 markah)

Akademik dan Kokurikulum   

Emosi  
Ciri-ciri Cemerlang dalam empat aspek

Ahklak  

Sosial   

SULIT

PSK/TKT 4/SMK

C. Berdasarkan senarai di bawah ini, kategorikan ciri-ciri tersebut kepada aspek-aspek yang berikut. (10 markah) Berilmu Cepat menguasai Bersenam Kasih sayang Bertimbang rasa Kreatif bersukan aktif berterima kasih beriman berakhlak mulia pencinta alam berkemahiran bersyukur kritis bekerjasama menghormati orang beriadah tenang berfikiran luas

Intelek _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ___________

Rohani _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ___________

Emosi ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _____

Jasmani ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _____

---------SOALAN TAMAT------Panel Pembuat Soalan Disemak, Disahkan,

«««««««««««««.. (Cik Noorlyda Abdul Latip)

««««««««« (Pn. Rugayah Yahya) Ketua Panitia PSK

«««««««««««. (Cik Hjh. Murne Maimunah Ab. Rauf) GKMP Kemanusiaan