Kuliah Pertama Pengertian Akhlak dan Tasawuf Pengertian Akhlak: • Secara bahasa akhlak berasal dari kata ‫اخلق

– يخلق – اخلقا‬ artinya perangai, kebiasaan, watak, peradaban yang baik, agama. Kata akhlak sama dengan kata khuluq. Dasarnya adalah: 1. QS. Al- Qalam: 4: ‫وانك لعلى خلق عظيم‬ 2. QS. Asy-Syu’ara: 137: ‫ان هذا ال خلق الولين‬ 3. Hadis :‫انما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ • Menurut Istilah, akhlak adalah: 1. Ibnu Miskawaih: sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran danpertimbangan. 2. Imam Ghazali: sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan yang mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Ciri Perbuatan Akhlak: 1. Tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. 2. Dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. 3. Timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 4. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. 5. Dilakukan dengan ikhlas. Ruang lingkup Kajian Ilmu Akhlak: @ Perbuatan-perbuatan manusia menurut ukuran baik dan buruk. @ Objeknya adalah norma atau penilaian terhadap perbuatan tersebut. @ Perbuatan tersebut baik perbuatan individu maupun kolektif. Manfaat mempelajari Ilmu Akhlak: 1. Menetapkan criteria perbuatan yang baik dan buruk. 2. Membersihkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. 3. Mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia. 4. Memberikan pedoman atau penerangan bagi manusia dalam mengetahui perbuatan yang baik atau buruk.

Sumber Ajaran Tasawuf: 1. Al-Baqarah: 110). b. Usman Ibn Affan. dll. . Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesame manusia. Ali Ibn Abi Talib. 2. sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. Al-Maidah: 54). Nasrani: Cara kependetaan dalam hal latihan jiwa dan ibadah. Hasan Basri. Abu Zar AlGhiffari. .sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri. • Menurut Istilah: 1. perpindahan roh dari satu badan ke badan yang lain. hidup sederhana.Al-Qur’an mengajarkan manusia untuk: mencintai Tuhan (QS. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf. Upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Swt. suf (kain wol) . sabar dalam bertaqarrub kepada Allah (QS.Praktek para sahabat seperti Abu Bakar Ash-shiddiq. sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertical antara manusia dengan Tuhannya. Unsur Non Islam: a. Ali Imran: 3) .Hadis Nabi seperti tentang rahasia penciptaan alam adalah agar manusia mengenal penciptanya. bertaubah dan mensucikan diri (QS> AtTahrim: 8). Hindu/Budha: mujahadah. Umar Ibn Khattab. sufi (suci). beribadah. Yunani: Unsur filsafat tentang masalah ketuhanan. sophos (Yunani: hikmah).Pengertian Tasawuf: • Secara bahasa tasawuf berarti: . Kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan mental ruhaniah agar selalu dekat dengan Tuhan. Hubungan Akhlak dengan Tasawuf: Akhlak dan Tasawuf saling berkaitan. An-Nur: 35). 2. c. Tuhan memberi cahaya kepada HambaNya (QS. Unsur Islam: . manusia selalu dalam pandangan Allah dimana saja (QS.saf (baris). rela berkorban untuk kebaikan dan bersikap bijaksana.

baik dan buruk didasarkan pada pertimbangan akal pikiran. . Tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan.Socrates (469-399 SM): membentuk pola hubungan antara manusia dengan dasar ilmu pengetahuan. D. • Tuhan yang menentukan dan membentuk patokan akhlak.Kuliah Kedua SEJARAH PERKEMBANGAN AKHLAK TASAWUF Sejarah Perkembangan Akhlak Ditelusuri dari aspek kebangsaan. yang baik adalah yang berada di tengahtengah.Aristoteles (394-322 SM): mengemukakan teori pertengahan. yaitu orang-orang yang bijaksana. Untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Akhlak pada Agama Islam • Titik pangkal pada wahyu Tuhan dan akal manusia. Tuhan adalah sumber akhlak. dapat dijelaskan sebagai berikut: Akhlak pada bangsa Yunani • Ditandai dengan munculnya Sophisticians. • Tokohnya: Abelard (1079-1142 M) dari Perancis. B. C. • Tokohnya: . dan Thomas Aquinas (1226-1274 M) dari Italia. Akhlak adalah sesuatu yang fitri yang ada dalam diri manusia. .Plato (427-347 SM): mengemukakan teori contoh. Akhlak pada Agama Nasrani • Dasarnya adalah teocentris. • Dasar pemikirannya: rasionalistik. Akhlak pada bangsa Romawi • Dibangun berdasarkan perpaduan antara ajaran Yunani (anthropocentris) dengan ajaran Nasrani (Teocentris). terkait dengan kejiwaan manusia. • Al-Qur’an memberi perhatian besar pada pembinaan akhlak. • Pendorong kebaikan adalah cinta dan iman kepada Tuhan berdasarkan kitab Taurat. . A. Argumentasinya didasarkan pada filsafat tentang manusia (anthropocentris). • Menekankan pada aspek sufistik (dimensi batin). yaitu apa yang terdapat pada lahiriyah sebenarnya telah ada contoh sebelumnya yang ada dalam bayangan dari yang tidak tampak (alam rohani atau alam ide). Teorinya ini terdapat dalam bukunya: Republik.

yaitu orang-orang yang menyediakan dirinya untuk beribadah kepada Allah. dan Sayid Abdul Qadir Jaelani (w. yang benar-benar mempraktekkan tasawuf dengan memunculkan konsep khauf dan raja’. yang mendasarkan tasawuf hanya pada al-Qur’an dan hadis dan bertujuan asketisme. hidup sederhana. 570 H). Sejak abad ke 6 H muncul perpaduan antara tasawuf akhlaki dengan falsafi dengan tokoh seperti: Suhrawardi Al-Maqtul dan Ibn Arabi. Sejarah Perkembangan Tasawuf • • • • Masa Rasulullah belum ada istilah tasawuf. seperti ketika berkhalwat di gua hira. Tokohnya Hasan Basri. Abad ke 5 H: muncul Al-Ghazali.Nabi menjadi role model dalam pembinaan akhlak dalam penyebaran Islam. semacam padepokan sufi yang pertama. tadarus al-Qur’an. Benih-benih tasawuf ditemukan pada perilaku dan sifat Nabi. Para sufi memperbanyak zikir. Kata sufi pertama kali digunakan oleh Abu Hasyim. Abad ke 3 H: muncul tasawuf yang menonjolkan pemikiran eksklusif (tasawuf falsafi) seperti Al-Hallaj dengan konsep hulul. Kehidupan para sahabat juga mencerminkan kehidupan sebagai sufi seperti sikap zuhud dan qana’ah. Tasawuf menjadi pengajian yang dipimpin oleh guru sufi. Dia mendirikan Takya. Abd ke 6 H berkembang tarekat-tarekat untuk melatih dan mendidik para murid seperti yang dilakukan oleh Sayid Ahmad Rifa’I (w. pelurusan jiwa. • • • • • • • . Tasawuf muncul sebagai respon terhadap praktek kehidupan para raja yang penuh dengan kemewahan. zuhud. Masa Tabi’in: ada istilah Nussak. 780 M). dan pembinaan moral. seorang Zahid dari Syria (w. salat sunnah dan sebagainya. 651 M). Istilah tasawuf muncul pada abad ke 2 H.

• Menurut istilah etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk dan menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia (Ahmad Amin). • Acuan moral adalah system nilai yang hidp dan diberlakukan dalam masyarakat. MORAL. ethos. Etika dalam kamus diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Sifat. • Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan hidup yang lebih baik. Susila • Berasal dari bahasa Sanskerta. atau buruk. sebagai penilai perbuatan manusia. 2. sopan. • Konsep etika bersifat humanistis dan anthropocentris. dasar. Sumber. baik. . Fungsi. SUSILA. Su: artinya baik. berasal dari pikiran atau filsafat. pendapat. dan beradab. dan susila: artinya prinsip. 4. • Perbedaan keduanya terletak pada tolok ukur penilaian perbuatan. • Persamaan antara moral dan etika terletak pada objeknya yaitu: perbuatan manusia. karena didasarkan pada pemikiran manusia dan diarahkan pada perbuatan manusia. Dalam kamus moral diartikan sebagai penentuan baik dan buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. yang berarti watak kesusilaan atau adat. yaitu perbuatan manusia. sedangkan moral menggunakan norma yang hidup dalam masyarakat. 3. • Komponen yang terdapat dalam etika meliputi 4 hal: 1. kehendak. salah. berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Moral • Secara bahasa berasal dari kata mores (latin) yang berarti adat kebiasaan. yang secara layak dapat dikatakan benar. perangai. Etika menggunakan akal sebagai tolok ukur. atau aturan. Dengan kata lain etika adalah aturan yang dihasilkan oleh akal manusia. • Istilah: moral merupakan istilah untuk menentukan batasbatas dari sifat. DAN AKHLAK Etika • Secara bahasa etika berasal dari bahasa Yunani. Objek.Kuliah Ketiga ETIKA.

Tujuan: membentuk kepribadian manusia PERBEDAAN 1. Proses munculnya perbuatan: .Etika bersifat filososfis .• Kesusilaan merupakan upaya membimbing.Akhlak merupakan perpaduan antara wahyu dan akal 3.Etika sumber acuannya adalah akal .Moral muncul karena pertimbangan suasana .Etika muncul ketika ad aide .Moral bersifat empiris . memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma/nilainilai yang berlaku di masyarakat. MORAL. Sumber atau acuan: . Objek: yaitu perbuatan manusia 2.Akhlak muncul secara spontan atau tanpa pertimbangan. Ukuran: yaitu baik dan buruk 3.Moral sumbernya norma atau adapt istiadat . . Sifat Pemikiran: . PERSAMAAN ETIKA.Akhlak bersumber dari wahyu 2. DAN AKHLAK • • Persamaan ketiganya terletak pada fungsi dan peran. yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruk. Secara rinci persamaan tersebut terdapat dalam tiga hal: 1.

sesuatu yang utama akibat melaksanakan sesuatu yang disukai Allah (QS. perbuatan terpuji yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari (QS. sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa (QS. 2: 177). 17: 79). bermartabat. 2: 158). 3. sesuatu yang berhubungan dengan luhur. Berdasarkan akal manusia (hedonisme) Berdasarkan intuisi (humanisme) Berdasarkan kegunaan (utilitarianisme) Berdasarkan agama (religiousisme) Konsep Baik dalam ajaran Islam 1. memiliki pengertian kebalikan dari baik. dan disukai manusia. 16: 125. • Pengertian baik dan buruk di atas bersifat subjektif. relative. sesuatu yang sudah mencapau kesempurnaan. 6. 1. 3. sesuatu yang memiliki nilai kebenaran/nilai yang diharapkan. 2. 5. sesuatu yang disukai atau dipandang baik (QS. Tayyibah. 17: 23). upaya memperbanyak perbuatan baik (QS. Mahmudah. 2: 57). 28: 84) 2. 4. Birr. tergantung individu yang menilainya. sesuatu yang baik menurut umat manusia (QS. Penentuan Baik dan Buruk Berdasarkan adat istiadat masyarakat (aliran sosialisme). Khair.KONSEP BAIK DAN BURUK Definisi Baik dan Buruk • Pengertian baik atau khair adalah: 1. 3. menyenangkan. 5. Hasanah. Karimah. . 4. 2. • Buruk atau syarr.

• Kewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang bertujuan untuk mempertahankan keadilan. 18: 29. Kebebasan moral. dan kemakmuran. • Tanggung jawab berhubungan dengan kebebasan berbuat . Kebebasan manusia dibatasi oleh Tuhan (Jabariyah/Asy’ariyah). • Hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab meliputi: 1. Eksistensi Tanggung jawab • berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. 3. Kebebasan ruhani (berkehendak) 3. Kemampuan memilih kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya. Dasar Kebebasan: QS. Kebebasan manusia: apakah manusia memiliki kebebasan atau tidak? 1. berbuat dengan leluasa. keamanan. Kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai yang dimilikinya dan tujuan yang diinginkannya. dimana kebebasan berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. 4. 3: 164. tidak dibatasi oleh orang lain. 2.KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB Makna Kebebasan: 1. 2. tidak dipaksa/terikat untuk membuat sesuatu yang tidak akan dipilihnya. Macam Kebebasan: 1. 2. 41: 40. 3. kemampuan untuk menentukan diri sendiri 2. Kebebasan jasmani (menggerakkan anggota tubuh). • Menerima pembebanan sebagai akibat perbuatan sendiri. kemampuan untuk bertanggungjawab. Tanggung Jawab • Kesediaan dasariah untuk melaksanaka apa yang menjadi kewajiban. kedewasaan manusia . Kemampuan untuk menentukan diri sendiri. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan kemauannya (Qadariyah/Mu’tazilah).

2. Metode Pembentukan Akhlak • Dalam Islam pembentukan akhlak dilakukan secara integrated. Ibadah dalam Islam menjadi sarana pembinaan akhlak. keteladanan. Jadi akhlak adalah pembawaan manusia. Memilih pasangan hidup yang beragama 2. Islam: sesuai dengan aliran konvergensi (QS. dan lain-ain. yaitu kecenderungan kepada fitrah yang ada pada dirinya. AnNahl: 78. Memberi nama yang baik 8. apakah akhlak itu dibentuk atau bawaan sejak lahir. Mengajari salat sejak umur tujuh tahun. Mencukur rambut dan khitan sebagai tanda kesucian 6. latihan atau pembinaan yang sungguh-sungguh. Potensi tersebut adalah pembawaan yang berupa kecenderungan. Banyak beribadah saat hamil 3. Akhlak tumbuh dengan sendirinya tanpa dibentuk atau diusahakan (gairu muktasabah). Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Akhlak 1. melalui rukun iman dan rukun Islam. dan hadis Nabi: kullu mauludin…). dan instropeksi. 2. Aliran Empiris: lingkungan social. Petunjuk Pembinaan Akhlak dalam Islam: 1. termasuk pendidikan merupakan factor penting dalam pembinaan akhlak. akal. bakat. Memberi makanan yang halal dan bergizi 5. • Cara lain adalah melalui: pembiasaan.Terdapat dua aliran tentang akhlak manusia. . Akhlak adalah insting (garizah) yang dibawa manusia sejak lahir. Mengazani saat kelahiran 4. Aliran Nativisme: potensi batin dangat dominant dalam pembinaan akhlak. Aliran Konvergensi: pembinaan akhlak dipengaruhi oleh factor internal (pembawaan) dan factor eksternal (lingkungan). 1. Aqiqah. isyarat menerima kehadiran sang anak 7.Kuliah Keempat PEMBENTUKAN AKHLAK Pandangan tentang eksistensi akhlak . Akhlak adalah hasil usaha (muktasabah). 4. Akhlak adalah hasil pendidikan. minat. Mengajari membaca Al-qur’an 9. 3.

Daftar nama kelompok (Nama dan NIM): 1. 4. 3. 2. kemudian tulis kesimpulan hasil diskusi kelompok anda! Tasawuf secara bahasa : Tasawuf menurut istilah: Hasil diskusi kelompok: Tasawuf adalah: Daftar Buku Rujukan: 1. 5.Jelaskan definisi tasawuf menurut bahasa (etimologis). Kelompok/Kelas : _______________ . istilah (terminologis). Tulislah terlebih dulu definisi tersebut dari sumber yang anda kutip. 4. 2. 5. 3.

4. 5. 3. 4. 3. dan akhlak. 5.Anggota (Nama dan NIM) : 1. PERTANYAAN: Sebutkan pengertian etika dan moral. . DAFTAR RUJUKAN: 1. 2. Jelaskan juga persamaan dan perbedaan antara etika. moral. 2.

4. 3. 4. 3. 2. 5.Kelompok/Kelas : _______________ Anggota (Nama dan NIM) : 1. 2. DAFTAR RUJUKAN: 1. 5. PERTANYAAN: Sebutkan pengertian baik dan buruk dan dasar-dasar penetapan perbuatan baik dan buruk. . Jelaskan juga bagaimana ajaran Islam tentang perbuatan yang baik.

DAFTAR RUJUKAN: 1. 4. Jelaskan juga hubungan antara kebebasan manusia dalam berbuat dengan tanggung jawabnya. 4. 3.Kelompok/Kelas : _______________ Anggota (Nama dan NIM) : 1. 2. 5. 5. PERTANYAAN: Sebutkan pengertian kebebasan dan tanggung jawab. 3. 2. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful