Kuliah Pertama Pengertian Akhlak dan Tasawuf Pengertian Akhlak: • Secara bahasa akhlak berasal dari kata ‫اخلق

– يخلق – اخلقا‬ artinya perangai, kebiasaan, watak, peradaban yang baik, agama. Kata akhlak sama dengan kata khuluq. Dasarnya adalah: 1. QS. Al- Qalam: 4: ‫وانك لعلى خلق عظيم‬ 2. QS. Asy-Syu’ara: 137: ‫ان هذا ال خلق الولين‬ 3. Hadis :‫انما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ • Menurut Istilah, akhlak adalah: 1. Ibnu Miskawaih: sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran danpertimbangan. 2. Imam Ghazali: sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan yang mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Ciri Perbuatan Akhlak: 1. Tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. 2. Dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. 3. Timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 4. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. 5. Dilakukan dengan ikhlas. Ruang lingkup Kajian Ilmu Akhlak: @ Perbuatan-perbuatan manusia menurut ukuran baik dan buruk. @ Objeknya adalah norma atau penilaian terhadap perbuatan tersebut. @ Perbuatan tersebut baik perbuatan individu maupun kolektif. Manfaat mempelajari Ilmu Akhlak: 1. Menetapkan criteria perbuatan yang baik dan buruk. 2. Membersihkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. 3. Mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia. 4. Memberikan pedoman atau penerangan bagi manusia dalam mengetahui perbuatan yang baik atau buruk.

beribadah. Umar Ibn Khattab. 2. Hasan Basri. sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertical antara manusia dengan Tuhannya. Unsur Islam: .sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri. Nasrani: Cara kependetaan dalam hal latihan jiwa dan ibadah. Hindu/Budha: mujahadah. • Menurut Istilah: 1. Unsur Non Islam: a. Sumber Ajaran Tasawuf: 1.Praktek para sahabat seperti Abu Bakar Ash-shiddiq. c.Hadis Nabi seperti tentang rahasia penciptaan alam adalah agar manusia mengenal penciptanya. Ali Ibn Abi Talib. Al-Baqarah: 110). Ali Imran: 3) . . rela berkorban untuk kebaikan dan bersikap bijaksana. Abu Zar AlGhiffari. Yunani: Unsur filsafat tentang masalah ketuhanan. suf (kain wol) . 2. Tuhan memberi cahaya kepada HambaNya (QS. . sufi (suci). b. manusia selalu dalam pandangan Allah dimana saja (QS.saf (baris). Hubungan Akhlak dengan Tasawuf: Akhlak dan Tasawuf saling berkaitan.Pengertian Tasawuf: • Secara bahasa tasawuf berarti: . dll. Al-Maidah: 54). sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. bertaubah dan mensucikan diri (QS> AtTahrim: 8). sophos (Yunani: hikmah). Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf. Upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Swt.Al-Qur’an mengajarkan manusia untuk: mencintai Tuhan (QS. sabar dalam bertaqarrub kepada Allah (QS. An-Nur: 35). Usman Ibn Affan. perpindahan roh dari satu badan ke badan yang lain. Kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan mental ruhaniah agar selalu dekat dengan Tuhan. hidup sederhana. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesame manusia.

• Tokohnya: . terkait dengan kejiwaan manusia. Tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan. Akhlak pada Agama Nasrani • Dasarnya adalah teocentris. • Tuhan yang menentukan dan membentuk patokan akhlak. • Menekankan pada aspek sufistik (dimensi batin). • Al-Qur’an memberi perhatian besar pada pembinaan akhlak. Untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan.Plato (427-347 SM): mengemukakan teori contoh. Akhlak pada Agama Islam • Titik pangkal pada wahyu Tuhan dan akal manusia.Socrates (469-399 SM): membentuk pola hubungan antara manusia dengan dasar ilmu pengetahuan. B. • Dasar pemikirannya: rasionalistik. yang baik adalah yang berada di tengahtengah. C. yaitu orang-orang yang bijaksana. Argumentasinya didasarkan pada filsafat tentang manusia (anthropocentris). Tuhan adalah sumber akhlak. yaitu apa yang terdapat pada lahiriyah sebenarnya telah ada contoh sebelumnya yang ada dalam bayangan dari yang tidak tampak (alam rohani atau alam ide). dapat dijelaskan sebagai berikut: Akhlak pada bangsa Yunani • Ditandai dengan munculnya Sophisticians.Aristoteles (394-322 SM): mengemukakan teori pertengahan. A. Akhlak pada bangsa Romawi • Dibangun berdasarkan perpaduan antara ajaran Yunani (anthropocentris) dengan ajaran Nasrani (Teocentris).Kuliah Kedua SEJARAH PERKEMBANGAN AKHLAK TASAWUF Sejarah Perkembangan Akhlak Ditelusuri dari aspek kebangsaan. baik dan buruk didasarkan pada pertimbangan akal pikiran. . Akhlak adalah sesuatu yang fitri yang ada dalam diri manusia. . dan Thomas Aquinas (1226-1274 M) dari Italia. Teorinya ini terdapat dalam bukunya: Republik. • Tokohnya: Abelard (1079-1142 M) dari Perancis. • Pendorong kebaikan adalah cinta dan iman kepada Tuhan berdasarkan kitab Taurat. D. .

hidup sederhana. Tokohnya Hasan Basri. Tasawuf menjadi pengajian yang dipimpin oleh guru sufi. dan Sayid Abdul Qadir Jaelani (w. yang benar-benar mempraktekkan tasawuf dengan memunculkan konsep khauf dan raja’. Abad ke 5 H: muncul Al-Ghazali. 651 M). seorang Zahid dari Syria (w. 570 H). Sejak abad ke 6 H muncul perpaduan antara tasawuf akhlaki dengan falsafi dengan tokoh seperti: Suhrawardi Al-Maqtul dan Ibn Arabi. Masa Tabi’in: ada istilah Nussak. yaitu orang-orang yang menyediakan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Abad ke 3 H: muncul tasawuf yang menonjolkan pemikiran eksklusif (tasawuf falsafi) seperti Al-Hallaj dengan konsep hulul. zuhud. salat sunnah dan sebagainya. • • • • • • • . Kata sufi pertama kali digunakan oleh Abu Hasyim. Istilah tasawuf muncul pada abad ke 2 H. 780 M). Para sufi memperbanyak zikir. Kehidupan para sahabat juga mencerminkan kehidupan sebagai sufi seperti sikap zuhud dan qana’ah. yang mendasarkan tasawuf hanya pada al-Qur’an dan hadis dan bertujuan asketisme. Abd ke 6 H berkembang tarekat-tarekat untuk melatih dan mendidik para murid seperti yang dilakukan oleh Sayid Ahmad Rifa’I (w. Benih-benih tasawuf ditemukan pada perilaku dan sifat Nabi. Sejarah Perkembangan Tasawuf • • • • Masa Rasulullah belum ada istilah tasawuf. dan pembinaan moral.Nabi menjadi role model dalam pembinaan akhlak dalam penyebaran Islam. tadarus al-Qur’an. pelurusan jiwa. Dia mendirikan Takya. Tasawuf muncul sebagai respon terhadap praktek kehidupan para raja yang penuh dengan kemewahan. semacam padepokan sufi yang pertama. seperti ketika berkhalwat di gua hira.

3. pendapat. Dalam kamus moral diartikan sebagai penentuan baik dan buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. kehendak. Etika menggunakan akal sebagai tolok ukur. sebagai penilai perbuatan manusia. ethos. sopan. dasar. yaitu perbuatan manusia. • Persamaan antara moral dan etika terletak pada objeknya yaitu: perbuatan manusia. dan beradab. • Komponen yang terdapat dalam etika meliputi 4 hal: 1. • Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan hidup yang lebih baik. • Istilah: moral merupakan istilah untuk menentukan batasbatas dari sifat. Fungsi. sedangkan moral menggunakan norma yang hidup dalam masyarakat. perangai. Etika dalam kamus diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. yang berarti watak kesusilaan atau adat. atau buruk. • Acuan moral adalah system nilai yang hidp dan diberlakukan dalam masyarakat. . berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. karena didasarkan pada pemikiran manusia dan diarahkan pada perbuatan manusia. atau aturan. DAN AKHLAK Etika • Secara bahasa etika berasal dari bahasa Yunani. Sifat. Susila • Berasal dari bahasa Sanskerta. • Perbedaan keduanya terletak pada tolok ukur penilaian perbuatan. salah. dan susila: artinya prinsip.Kuliah Ketiga ETIKA. baik. • Konsep etika bersifat humanistis dan anthropocentris. SUSILA. Moral • Secara bahasa berasal dari kata mores (latin) yang berarti adat kebiasaan. Su: artinya baik. Sumber. 2. MORAL. • Menurut istilah etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk dan menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia (Ahmad Amin). yang secara layak dapat dikatakan benar. Dengan kata lain etika adalah aturan yang dihasilkan oleh akal manusia. 4. Objek. berasal dari pikiran atau filsafat.

Etika muncul ketika ad aide . DAN AKHLAK • • Persamaan ketiganya terletak pada fungsi dan peran.Moral bersifat empiris . Sumber atau acuan: .Etika sumber acuannya adalah akal .• Kesusilaan merupakan upaya membimbing. MORAL.Etika bersifat filososfis .Akhlak bersumber dari wahyu 2. Secara rinci persamaan tersebut terdapat dalam tiga hal: 1.Akhlak muncul secara spontan atau tanpa pertimbangan. Ukuran: yaitu baik dan buruk 3. Sifat Pemikiran: .Akhlak merupakan perpaduan antara wahyu dan akal 3. Tujuan: membentuk kepribadian manusia PERBEDAAN 1.Moral sumbernya norma atau adapt istiadat . Proses munculnya perbuatan: . yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruk. Objek: yaitu perbuatan manusia 2. PERSAMAAN ETIKA. . memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma/nilainilai yang berlaku di masyarakat.Moral muncul karena pertimbangan suasana .

tergantung individu yang menilainya. relative. Berdasarkan akal manusia (hedonisme) Berdasarkan intuisi (humanisme) Berdasarkan kegunaan (utilitarianisme) Berdasarkan agama (religiousisme) Konsep Baik dalam ajaran Islam 1. upaya memperbanyak perbuatan baik (QS. menyenangkan. Mahmudah. Khair. 5. 2. sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa (QS. 16: 125. sesuatu yang baik menurut umat manusia (QS. 5. • Pengertian baik dan buruk di atas bersifat subjektif. 4. . dan disukai manusia. sesuatu yang disukai atau dipandang baik (QS. 2: 158). sesuatu yang memiliki nilai kebenaran/nilai yang diharapkan. Karimah. Hasanah. 2. 2: 177). 3. sesuatu yang sudah mencapau kesempurnaan. bermartabat. perbuatan terpuji yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari (QS. 3. 17: 23). 17: 79). 1. 28: 84) 2. 6. Penentuan Baik dan Buruk Berdasarkan adat istiadat masyarakat (aliran sosialisme). 2: 57). sesuatu yang utama akibat melaksanakan sesuatu yang disukai Allah (QS. sesuatu yang berhubungan dengan luhur.KONSEP BAIK DAN BURUK Definisi Baik dan Buruk • Pengertian baik atau khair adalah: 1. memiliki pengertian kebalikan dari baik. Tayyibah. 4. 3. Birr. • Buruk atau syarr.

Kemampuan untuk menentukan diri sendiri. Eksistensi Tanggung jawab • berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. 2. Kemampuan memilih kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya. 3: 164. Macam Kebebasan: 1. tidak dipaksa/terikat untuk membuat sesuatu yang tidak akan dipilihnya. Kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai yang dimilikinya dan tujuan yang diinginkannya. • Hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab meliputi: 1. 18: 29. 2. Kebebasan ruhani (berkehendak) 3. Kebebasan moral. Kebebasan manusia: apakah manusia memiliki kebebasan atau tidak? 1. tidak dibatasi oleh orang lain. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan kemauannya (Qadariyah/Mu’tazilah). • Menerima pembebanan sebagai akibat perbuatan sendiri. berbuat dengan leluasa. Kebebasan manusia dibatasi oleh Tuhan (Jabariyah/Asy’ariyah). kemampuan untuk bertanggungjawab. dimana kebebasan berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung Jawab • Kesediaan dasariah untuk melaksanaka apa yang menjadi kewajiban. kedewasaan manusia .KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB Makna Kebebasan: 1. 3. • Kewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang bertujuan untuk mempertahankan keadilan. 4. Dasar Kebebasan: QS. • Tanggung jawab berhubungan dengan kebebasan berbuat . kemampuan untuk menentukan diri sendiri 2. Kebebasan jasmani (menggerakkan anggota tubuh). 41: 40. dan kemakmuran. 2. keamanan. 3.

Banyak beribadah saat hamil 3. Aqiqah. Metode Pembentukan Akhlak • Dalam Islam pembentukan akhlak dilakukan secara integrated. Mengajari salat sejak umur tujuh tahun. 4. Aliran Nativisme: potensi batin dangat dominant dalam pembinaan akhlak.Kuliah Keempat PEMBENTUKAN AKHLAK Pandangan tentang eksistensi akhlak . Memilih pasangan hidup yang beragama 2. Mengajari membaca Al-qur’an 9. akal. 1. isyarat menerima kehadiran sang anak 7. dan instropeksi. Akhlak adalah hasil pendidikan. Mengazani saat kelahiran 4. Memberi nama yang baik 8. yaitu kecenderungan kepada fitrah yang ada pada dirinya. Akhlak adalah insting (garizah) yang dibawa manusia sejak lahir. latihan atau pembinaan yang sungguh-sungguh. 2. Potensi tersebut adalah pembawaan yang berupa kecenderungan. termasuk pendidikan merupakan factor penting dalam pembinaan akhlak. Petunjuk Pembinaan Akhlak dalam Islam: 1. minat. Akhlak adalah hasil usaha (muktasabah). 2. Aliran Konvergensi: pembinaan akhlak dipengaruhi oleh factor internal (pembawaan) dan factor eksternal (lingkungan). Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Akhlak 1. dan hadis Nabi: kullu mauludin…).Terdapat dua aliran tentang akhlak manusia. . 3. Memberi makanan yang halal dan bergizi 5. apakah akhlak itu dibentuk atau bawaan sejak lahir. Jadi akhlak adalah pembawaan manusia. Akhlak tumbuh dengan sendirinya tanpa dibentuk atau diusahakan (gairu muktasabah). AnNahl: 78. Mencukur rambut dan khitan sebagai tanda kesucian 6. Aliran Empiris: lingkungan social. dan lain-ain. • Cara lain adalah melalui: pembiasaan. Ibadah dalam Islam menjadi sarana pembinaan akhlak. keteladanan. melalui rukun iman dan rukun Islam. Islam: sesuai dengan aliran konvergensi (QS. bakat.

5. istilah (terminologis).Jelaskan definisi tasawuf menurut bahasa (etimologis). Kelompok/Kelas : _______________ . 2. kemudian tulis kesimpulan hasil diskusi kelompok anda! Tasawuf secara bahasa : Tasawuf menurut istilah: Hasil diskusi kelompok: Tasawuf adalah: Daftar Buku Rujukan: 1. Tulislah terlebih dulu definisi tersebut dari sumber yang anda kutip. 2. 5. 4. 3. Daftar nama kelompok (Nama dan NIM): 1. 4. 3.

3. . 5. moral. 4. 2. 4. 5. DAFTAR RUJUKAN: 1. dan akhlak. 2. Jelaskan juga persamaan dan perbedaan antara etika. 3. PERTANYAAN: Sebutkan pengertian etika dan moral.Anggota (Nama dan NIM) : 1.

4. . 2.Kelompok/Kelas : _______________ Anggota (Nama dan NIM) : 1. 2. 4. 5. 5. 3. DAFTAR RUJUKAN: 1. PERTANYAAN: Sebutkan pengertian baik dan buruk dan dasar-dasar penetapan perbuatan baik dan buruk. 3. Jelaskan juga bagaimana ajaran Islam tentang perbuatan yang baik.

4. 3. PERTANYAAN: Sebutkan pengertian kebebasan dan tanggung jawab. Jelaskan juga hubungan antara kebebasan manusia dalam berbuat dengan tanggung jawabnya. 2. 4. 2. . 5. 3. DAFTAR RUJUKAN: 1. 5.Kelompok/Kelas : _______________ Anggota (Nama dan NIM) : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful