Kuliah Pertama Pengertian Akhlak dan Tasawuf Pengertian Akhlak: • Secara bahasa akhlak berasal dari kata ‫اخلق

– يخلق – اخلقا‬ artinya perangai, kebiasaan, watak, peradaban yang baik, agama. Kata akhlak sama dengan kata khuluq. Dasarnya adalah: 1. QS. Al- Qalam: 4: ‫وانك لعلى خلق عظيم‬ 2. QS. Asy-Syu’ara: 137: ‫ان هذا ال خلق الولين‬ 3. Hadis :‫انما بعثت لتمم مكارم الخلق‬ • Menurut Istilah, akhlak adalah: 1. Ibnu Miskawaih: sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran danpertimbangan. 2. Imam Ghazali: sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan yang mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Ciri Perbuatan Akhlak: 1. Tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. 2. Dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. 3. Timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 4. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. 5. Dilakukan dengan ikhlas. Ruang lingkup Kajian Ilmu Akhlak: @ Perbuatan-perbuatan manusia menurut ukuran baik dan buruk. @ Objeknya adalah norma atau penilaian terhadap perbuatan tersebut. @ Perbuatan tersebut baik perbuatan individu maupun kolektif. Manfaat mempelajari Ilmu Akhlak: 1. Menetapkan criteria perbuatan yang baik dan buruk. 2. Membersihkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. 3. Mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia. 4. Memberikan pedoman atau penerangan bagi manusia dalam mengetahui perbuatan yang baik atau buruk.

Al-Maidah: 54). Al-Baqarah: 110). Abu Zar AlGhiffari. .Pengertian Tasawuf: • Secara bahasa tasawuf berarti: . Umar Ibn Khattab. 2. Kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan mental ruhaniah agar selalu dekat dengan Tuhan. Unsur Non Islam: a.Praktek para sahabat seperti Abu Bakar Ash-shiddiq. Ali Ibn Abi Talib.Al-Qur’an mengajarkan manusia untuk: mencintai Tuhan (QS. • Menurut Istilah: 1. An-Nur: 35). b. manusia selalu dalam pandangan Allah dimana saja (QS. 2. sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertical antara manusia dengan Tuhannya. Yunani: Unsur filsafat tentang masalah ketuhanan. rela berkorban untuk kebaikan dan bersikap bijaksana.sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesame manusia. Usman Ibn Affan.Hadis Nabi seperti tentang rahasia penciptaan alam adalah agar manusia mengenal penciptanya. Upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Swt. Sumber Ajaran Tasawuf: 1. hidup sederhana. sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. sophos (Yunani: hikmah). Unsur Islam: . c. beribadah. Hindu/Budha: mujahadah. Tuhan memberi cahaya kepada HambaNya (QS. . dll. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf. Nasrani: Cara kependetaan dalam hal latihan jiwa dan ibadah. suf (kain wol) . Hubungan Akhlak dengan Tasawuf: Akhlak dan Tasawuf saling berkaitan. sabar dalam bertaqarrub kepada Allah (QS. Hasan Basri. bertaubah dan mensucikan diri (QS> AtTahrim: 8). sufi (suci).saf (baris). Ali Imran: 3) . perpindahan roh dari satu badan ke badan yang lain.

• Menekankan pada aspek sufistik (dimensi batin). • Dasar pemikirannya: rasionalistik. • Tokohnya: Abelard (1079-1142 M) dari Perancis. • Tokohnya: . • Al-Qur’an memberi perhatian besar pada pembinaan akhlak. baik dan buruk didasarkan pada pertimbangan akal pikiran. Akhlak pada Agama Nasrani • Dasarnya adalah teocentris. . yaitu apa yang terdapat pada lahiriyah sebenarnya telah ada contoh sebelumnya yang ada dalam bayangan dari yang tidak tampak (alam rohani atau alam ide). • Tuhan yang menentukan dan membentuk patokan akhlak. A. D. • Pendorong kebaikan adalah cinta dan iman kepada Tuhan berdasarkan kitab Taurat. dan Thomas Aquinas (1226-1274 M) dari Italia.Socrates (469-399 SM): membentuk pola hubungan antara manusia dengan dasar ilmu pengetahuan. terkait dengan kejiwaan manusia. Akhlak pada bangsa Romawi • Dibangun berdasarkan perpaduan antara ajaran Yunani (anthropocentris) dengan ajaran Nasrani (Teocentris). yang baik adalah yang berada di tengahtengah. Untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan. Argumentasinya didasarkan pada filsafat tentang manusia (anthropocentris). Teorinya ini terdapat dalam bukunya: Republik. Akhlak pada Agama Islam • Titik pangkal pada wahyu Tuhan dan akal manusia. dapat dijelaskan sebagai berikut: Akhlak pada bangsa Yunani • Ditandai dengan munculnya Sophisticians. C. Tuhan adalah sumber akhlak. yaitu orang-orang yang bijaksana. Akhlak adalah sesuatu yang fitri yang ada dalam diri manusia. . .Kuliah Kedua SEJARAH PERKEMBANGAN AKHLAK TASAWUF Sejarah Perkembangan Akhlak Ditelusuri dari aspek kebangsaan. B.Plato (427-347 SM): mengemukakan teori contoh.Aristoteles (394-322 SM): mengemukakan teori pertengahan.

yang benar-benar mempraktekkan tasawuf dengan memunculkan konsep khauf dan raja’.Nabi menjadi role model dalam pembinaan akhlak dalam penyebaran Islam. Abad ke 3 H: muncul tasawuf yang menonjolkan pemikiran eksklusif (tasawuf falsafi) seperti Al-Hallaj dengan konsep hulul. Abad ke 5 H: muncul Al-Ghazali. seperti ketika berkhalwat di gua hira. Kata sufi pertama kali digunakan oleh Abu Hasyim. Istilah tasawuf muncul pada abad ke 2 H. Tokohnya Hasan Basri. • • • • • • • . Kehidupan para sahabat juga mencerminkan kehidupan sebagai sufi seperti sikap zuhud dan qana’ah. semacam padepokan sufi yang pertama. Dia mendirikan Takya. Sejak abad ke 6 H muncul perpaduan antara tasawuf akhlaki dengan falsafi dengan tokoh seperti: Suhrawardi Al-Maqtul dan Ibn Arabi. 570 H). Tasawuf menjadi pengajian yang dipimpin oleh guru sufi. Masa Tabi’in: ada istilah Nussak. pelurusan jiwa. dan Sayid Abdul Qadir Jaelani (w. yang mendasarkan tasawuf hanya pada al-Qur’an dan hadis dan bertujuan asketisme. dan pembinaan moral. Sejarah Perkembangan Tasawuf • • • • Masa Rasulullah belum ada istilah tasawuf. tadarus al-Qur’an. zuhud. seorang Zahid dari Syria (w. yaitu orang-orang yang menyediakan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Abd ke 6 H berkembang tarekat-tarekat untuk melatih dan mendidik para murid seperti yang dilakukan oleh Sayid Ahmad Rifa’I (w. Tasawuf muncul sebagai respon terhadap praktek kehidupan para raja yang penuh dengan kemewahan. 651 M). hidup sederhana. 780 M). salat sunnah dan sebagainya. Benih-benih tasawuf ditemukan pada perilaku dan sifat Nabi. Para sufi memperbanyak zikir.

yang berarti watak kesusilaan atau adat. ethos. yang secara layak dapat dikatakan benar. 4. berasal dari pikiran atau filsafat. sopan. Sumber. dan beradab. • Menurut istilah etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk dan menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia (Ahmad Amin). SUSILA. pendapat. Etika dalam kamus diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. . Etika menggunakan akal sebagai tolok ukur. Objek. kehendak. perangai. • Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan hidup yang lebih baik. DAN AKHLAK Etika • Secara bahasa etika berasal dari bahasa Yunani. berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Fungsi. Su: artinya baik. • Perbedaan keduanya terletak pada tolok ukur penilaian perbuatan. sebagai penilai perbuatan manusia. • Komponen yang terdapat dalam etika meliputi 4 hal: 1. dan susila: artinya prinsip. • Acuan moral adalah system nilai yang hidp dan diberlakukan dalam masyarakat. baik. Dengan kata lain etika adalah aturan yang dihasilkan oleh akal manusia. yaitu perbuatan manusia. 2. sedangkan moral menggunakan norma yang hidup dalam masyarakat.Kuliah Ketiga ETIKA. dasar. MORAL. atau buruk. atau aturan. karena didasarkan pada pemikiran manusia dan diarahkan pada perbuatan manusia. Dalam kamus moral diartikan sebagai penentuan baik dan buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. salah. 3. • Istilah: moral merupakan istilah untuk menentukan batasbatas dari sifat. Susila • Berasal dari bahasa Sanskerta. Sifat. Moral • Secara bahasa berasal dari kata mores (latin) yang berarti adat kebiasaan. • Konsep etika bersifat humanistis dan anthropocentris. • Persamaan antara moral dan etika terletak pada objeknya yaitu: perbuatan manusia.

Secara rinci persamaan tersebut terdapat dalam tiga hal: 1. DAN AKHLAK • • Persamaan ketiganya terletak pada fungsi dan peran.Akhlak merupakan perpaduan antara wahyu dan akal 3. memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma/nilainilai yang berlaku di masyarakat.Moral muncul karena pertimbangan suasana . Objek: yaitu perbuatan manusia 2. .Akhlak muncul secara spontan atau tanpa pertimbangan.Akhlak bersumber dari wahyu 2.Etika muncul ketika ad aide .Etika bersifat filososfis . Tujuan: membentuk kepribadian manusia PERBEDAAN 1. Sumber atau acuan: . Proses munculnya perbuatan: . Sifat Pemikiran: .• Kesusilaan merupakan upaya membimbing. PERSAMAAN ETIKA. Ukuran: yaitu baik dan buruk 3.Etika sumber acuannya adalah akal .Moral sumbernya norma atau adapt istiadat .Moral bersifat empiris . MORAL. yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruk.

2. upaya memperbanyak perbuatan baik (QS. 3. 1. bermartabat. 5. 4. 2: 158). sesuatu yang memiliki nilai kebenaran/nilai yang diharapkan. 17: 79). dan disukai manusia. Karimah.KONSEP BAIK DAN BURUK Definisi Baik dan Buruk • Pengertian baik atau khair adalah: 1. tergantung individu yang menilainya. 2. sesuatu yang berhubungan dengan luhur. memiliki pengertian kebalikan dari baik. Khair. sesuatu yang utama akibat melaksanakan sesuatu yang disukai Allah (QS. 3. menyenangkan. Tayyibah. 5. . Mahmudah. 28: 84) 2. sesuatu yang baik menurut umat manusia (QS. Berdasarkan akal manusia (hedonisme) Berdasarkan intuisi (humanisme) Berdasarkan kegunaan (utilitarianisme) Berdasarkan agama (religiousisme) Konsep Baik dalam ajaran Islam 1. 16: 125. 4. relative. • Buruk atau syarr. Penentuan Baik dan Buruk Berdasarkan adat istiadat masyarakat (aliran sosialisme). 6. 2: 177). Birr. 17: 23). 2: 57). sesuatu yang disukai atau dipandang baik (QS. Hasanah. 3. sesuatu yang sudah mencapau kesempurnaan. perbuatan terpuji yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari (QS. • Pengertian baik dan buruk di atas bersifat subjektif. sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa (QS.

berbuat dengan leluasa. keamanan. Kebebasan moral. • Menerima pembebanan sebagai akibat perbuatan sendiri. 2. Kebebasan manusia dibatasi oleh Tuhan (Jabariyah/Asy’ariyah). tidak dibatasi oleh orang lain. • Hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab meliputi: 1. Kebebasan jasmani (menggerakkan anggota tubuh). Kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai yang dimilikinya dan tujuan yang diinginkannya.KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB Makna Kebebasan: 1. 3: 164. kemampuan untuk menentukan diri sendiri 2. Kemampuan untuk menentukan diri sendiri. 3. 41: 40. Kemampuan memilih kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya. dan kemakmuran. 18: 29. • Tanggung jawab berhubungan dengan kebebasan berbuat . Dasar Kebebasan: QS. kedewasaan manusia . 2. Tanggung Jawab • Kesediaan dasariah untuk melaksanaka apa yang menjadi kewajiban. kemampuan untuk bertanggungjawab. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan kemauannya (Qadariyah/Mu’tazilah). Eksistensi Tanggung jawab • berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Macam Kebebasan: 1. 2. Kebebasan ruhani (berkehendak) 3. Kebebasan manusia: apakah manusia memiliki kebebasan atau tidak? 1. tidak dipaksa/terikat untuk membuat sesuatu yang tidak akan dipilihnya. 4. 3. • Kewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang bertujuan untuk mempertahankan keadilan. dimana kebebasan berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Memilih pasangan hidup yang beragama 2. Banyak beribadah saat hamil 3. Ibadah dalam Islam menjadi sarana pembinaan akhlak. AnNahl: 78. Petunjuk Pembinaan Akhlak dalam Islam: 1. keteladanan. Akhlak adalah hasil pendidikan. Akhlak adalah hasil usaha (muktasabah). Islam: sesuai dengan aliran konvergensi (QS. latihan atau pembinaan yang sungguh-sungguh. Aliran Konvergensi: pembinaan akhlak dipengaruhi oleh factor internal (pembawaan) dan factor eksternal (lingkungan). dan hadis Nabi: kullu mauludin…). Potensi tersebut adalah pembawaan yang berupa kecenderungan. Mengajari salat sejak umur tujuh tahun. Akhlak tumbuh dengan sendirinya tanpa dibentuk atau diusahakan (gairu muktasabah). dan instropeksi. Mengajari membaca Al-qur’an 9. Memberi makanan yang halal dan bergizi 5. Mengazani saat kelahiran 4. yaitu kecenderungan kepada fitrah yang ada pada dirinya. Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Akhlak 1. Jadi akhlak adalah pembawaan manusia. Aqiqah. bakat. 3. melalui rukun iman dan rukun Islam. termasuk pendidikan merupakan factor penting dalam pembinaan akhlak. dan lain-ain. Metode Pembentukan Akhlak • Dalam Islam pembentukan akhlak dilakukan secara integrated. 2.Terdapat dua aliran tentang akhlak manusia. Aliran Empiris: lingkungan social. Memberi nama yang baik 8. Mencukur rambut dan khitan sebagai tanda kesucian 6. apakah akhlak itu dibentuk atau bawaan sejak lahir. minat. Akhlak adalah insting (garizah) yang dibawa manusia sejak lahir. Aliran Nativisme: potensi batin dangat dominant dalam pembinaan akhlak. akal. . • Cara lain adalah melalui: pembiasaan. isyarat menerima kehadiran sang anak 7. 1. 4.Kuliah Keempat PEMBENTUKAN AKHLAK Pandangan tentang eksistensi akhlak .

4. 5. 5. 2. Kelompok/Kelas : _______________ . 2. istilah (terminologis). 3.Jelaskan definisi tasawuf menurut bahasa (etimologis). kemudian tulis kesimpulan hasil diskusi kelompok anda! Tasawuf secara bahasa : Tasawuf menurut istilah: Hasil diskusi kelompok: Tasawuf adalah: Daftar Buku Rujukan: 1. Tulislah terlebih dulu definisi tersebut dari sumber yang anda kutip. 3. Daftar nama kelompok (Nama dan NIM): 1. 4.

5. moral. 4. 4. 3. DAFTAR RUJUKAN: 1. Jelaskan juga persamaan dan perbedaan antara etika. 5. 2. 2. PERTANYAAN: Sebutkan pengertian etika dan moral.Anggota (Nama dan NIM) : 1. dan akhlak. . 3.

3. PERTANYAAN: Sebutkan pengertian baik dan buruk dan dasar-dasar penetapan perbuatan baik dan buruk. 2. DAFTAR RUJUKAN: 1. 5. .Kelompok/Kelas : _______________ Anggota (Nama dan NIM) : 1. 2. 3. 4. 5. 4. Jelaskan juga bagaimana ajaran Islam tentang perbuatan yang baik.

5. 4. . 2. 5. 4. PERTANYAAN: Sebutkan pengertian kebebasan dan tanggung jawab. DAFTAR RUJUKAN: 1. 2. 3. 3. Jelaskan juga hubungan antara kebebasan manusia dalam berbuat dengan tanggung jawabnya.Kelompok/Kelas : _______________ Anggota (Nama dan NIM) : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful