ÞCLI1LkNIk ÞIk5I GANL5nA

ltmuil Iuepuloh o9.sos.os9
Reinu Reffuni o9.sos.o9s
Nouiyunti Nurhuyuti F o9.sos.ts8
Fuiur Iuliun Nunroho o9.sos.zo4

ARM kst/o9
Þrosedur Þe|ayanan kawat
Ia|an
Þ5kM II
Dosenť 5h|nta kuma|a AŦMd Þerkes

KATA PENGANTAR

Þu[l svukur kepada 1uhan vana Maha kuasaţ karena aLas berkaL rahmaL
dan kaslhnvaţ penvusun akhlrnva dapaL menvelesalkan makalah vana ber[udul
ºÞrosedur Þelavanan 8awaL !alan"
Makalah lnl dlsusun unLuk memenuhl salah saLu Luaas maLa kullah ÞS8M
ll darl lbu ShlnLa kumala sebaaal dosen pemblmblnaŦ
Þenvusun menvadarl maslh banvak kekuranaan dan halŴhal vana belum
sempurnaţ oleh karena lLu penvusun mohon maafţ serLa krlLlk dan saran vana
slfaLnva membanaun sanaaL penvusun harapkanŦ
Akhlrnva penvusun menaucapkan Lerlmakaslh kepada semua plhak vana
Lelah membanLu penvusunan makalah lnl dan besar harapan penvusunţ
semoaa makalah lnl memberlkan manfaaL dan menambah penaeLahuan
LenLana masalahŴmasalah vana ada dl rumah saklL unLuk penaembanaan llmu
ÞS8M llŦ


8andunaţ AausLus 2010
Þenvusun

A8M k31/09AFTAR ISI
kata Þengantar ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŦŦŦŦ |
Daftar Is| ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ ||
8A8 I ÞLNDAnULUAN
Latar 8e|akang 1

8A8 II ÞLM8AnA5AN
Þrosedur Þe|ayanan kawat Ia|an 2
1Ŧ Þas|en mendaftar d| |oket rawat [a|anŦ 2
2Ŧ Þas|en menunggu pangg||an pada po||k||n|k yang d| tu[unyaŦ 3
3Ŧ Þas|en menu[u ruang per|ksa pe|ayanan rawat [a|anŦ 4
4Ŧ Þas|en per|u |ayanan penun[ang 4
5Ŧ Þas|en men|ngga|kan po|| 5
8A8 III ÞLNU1UÞ
kes|mpu|an 7
Daftar pustaka 8

8A8 I
ÞLNDAnULUAN
Latar 8e|akang
Þelavanan rawaL [alan merupakan salah saLu unlL ker[a dl rumah saklL vana melavanl paslen
berobaL [alan dan Lldak leblh darl 24 [am pelavananţ Lermasuk seluruh prosedur dlaanosLlk dan
LerapeuLlkŦ Þermenkes nomor 749a Lahun 1989 menvebuLkan bahwa seLlap sarana pelavanan
kesehaLan wa[lb menvelenaaarakan rekam medlsŦ 8ekam Medls (8M) adalah berkas vana berlslkan
caLaLan dan dokumen LenLana ldenLlLas paslenţ pemerlksaanţ penaobaLanţ Llndakan dan pelavanan
laln kepada paslen pada sarana pelavanan kesehaLanŦ Þenvelenaaaraan 8M dl rumah saklL mellpuLl
penerlmaan paslen sampal pelaporanŦ ualam makalah lnl kaml akan coba men[elaskan prosedur apa
sa[a vana ada dalam pelavanan rawaL [alanţ darl mulal paslen mendafLar dl lokeL pendafLaran sampal
mereka pulana kemballŦ Þenerlmaan paslen merupkan pelavanan perLama vana dlberlkan oleh plhak
rumah saklL aLau sarana pelavanan kesehaLanţ paslen sebelum menerlma palavanan kesehaLan
berupa medls darl penvedla lavanan kesehaLan adalah mendafLar hal lnl penLlna aaar paslen dapaL
menerlma pelavananţ dan aaar paslen LercaLaL dalam buku kun[unaan kesehaLanŦ


8A8 II
ÞLM8AnA5AN
Þrosedur Þe|ayanan kawat Ia|an
ualam pelavanan rawaL [alan ada beberapa prosedur vana harus dl keLahul aLau harus klLa
pahamlţ aaar proses pelavanan lLu ber[alan denaan balkţ dan sesual denaan aLuran vana berlaku
dl dl pemerlnLahŦ Þrosedur vana berlaku sekarana lnl valLuť
6Ŧ Þaslen mendafLar dl lokeL rawaL [alanŦ
7Ŧ Þaslen menunaau panaallan pada pollkllnlk vana dl Lu[unvaŦ
8Ŧ Þaslen menu[u ruana perlksa pelavanan rawaL [alanŦ
9Ŧ 8lla paslen memerlukan pemerlksaan penun[ana dlaanosLlkţ maka akan berlaku prosedur
Þelavanan Þemerlksaan Þenun[ana ulaanosLlkŦ
10ŦÞaslen menlnaaalkan pollŦ

1Ŧ Þas|en mendaftar d| |oket rawat [a|an
Þada saaL paslen akan melakukan kealaLan rawaL [alan Lerleblh dulu vana harus dl lakukan
oleh paslen adalah mendafLarkan dlrl dl lokeL pendafLaranŦ Pal lnl dl Lu[ukan aaar paslen
LerdafLar dalam buku realsLer dan aaar paslen mendapaLkan halŴhal vana dlperlukan unLuk
mendapaLkan pelavanan kesehaLanţ balk lLu berupa formullr rekam medls aLaupun karLu
kun[unaan paslen seperLl kluÞţkl8 dan lalnŴlalnŦ ualam proses pendafLaran lnl dl baal men[adl
beberapa prosedur vana memana harus dllakukan dlanLaranva adalahť

Þetugas mendaftarkan pas|enť
MenuruL [enls kedaLanaannva paslen dl dapaL dlbedakan men[adl Þaslen 8aru dan Þaslen
LamaŦ
Þener|maan Þas|en 8aru ť
1Ŧ ÞeLuaas menanvakan ldenLlLas paslen lenakap unLuk dlcaLaL pada formullr rekam
medls rawaL [alanţ kl8ţ dan kluÞŦ
2Ŧ ÞeLuaas menverahkan kl8 kepada paslen denaan pesan unLuk dlbawa kemball blla
daLana berobaL berlkuLnvaŦ
3Ŧ ÞeLuaas menvlmpan kluÞ sesual huruf ab[ad (alfabeLlk)
4Ŧ ÞeLuaas menanvakan keluhan uLamanva auna memudahkan unLuk menaarahkan
paslen ke pollkllnlk vana sesualŦ
3Ŧ ÞeLuaas menanvakan apakah membawa suraL ru[ukanŦ 8lla membawaţ
1) 1empelkan pada formullr rekam medls rawaL [alanŦ
2) 8aca lslnva dlLu[ukan kepada dokLer slapa aLau dlaanoslsnvaţ auna
menaarahkan paslen menu[u pollkllnlk vana sesualŦ
6Ŧ ÞeLuaas mempersllahkan paslen menunaau dl ruana Lunaau pollkllnlk vana sesualŦ
7Ŧ ÞeLuaas menalrlmkan dokumen rekam medls ke pollkllnlk vana sesual denaan
menaaunakan buku ekspedlslŦ


Þener|maan Þas|en Lama ť
1Ŧ ÞeLuaas menanvakan Lerleblh dahulu membawa kl8 aLau LldakŦ
2Ŧ 8lla paslen membawa kl8ţ maka dlcaLaLlah nama dan nomor rekam medlsnva pada ttocet
unLuk dlmlnLakan dokumen rekam medls lama ke baalan flllooŦ
3Ŧ 8lla Lldak membawa kl8ţ maka dlLanvakanlah nama dan alamaLnva unLuk dlcarl dl kluÞŦ
4Ŧ ÞeLuaas mencaLaL nama dan nomor rekam medls vana dlLemukan dl kluÞ pada ttocet unLuk
dlmlnLakan dokumen rekam medls lama ke baalan flllooŦ
3Ŧ ÞeLuaas mempersllahkan paslen lama membavar dl lokeL pembavaranŦ
6Ŧ Þelavanan paslen asuransl kesehaLan dlsesualkan denaan peraLuran dan prosedur asuransl
penanaauna blava pelavanan kesehaLanŦ
7Ŧ ÞeLuaas mempersllahkan paslen ke poll vana dlLu[uŦ
SeLelah paslen mendafLar maka paslen menu[u kaslr unLuk membavarţ aaar paseln
pun leblh nvaman dalam mendapaLkan pelavanan kesehaLanŦ
2Ŧ Þas|en menunggu pangg||an pada po||k||n|k yang d| tu[unyaŦ
ulsaaL paslen menunaau panaallan unLuk menerlma pelavanan kesehaLan dl poll vana dlLu[unvaţ
ada hal vana dllakukan oleh peLuaas 8M valLu mendlsLrlbuslkan 8M vana sudah dllsl pada saaL
pendafLaran Ladl ke pollŴpoll vana dlLu[u oleh paslen vana sudah LerdafLarţ aaar 8M LersebuL dapaL
dllsl oleh dokLer aLau perawaLŦ ualam prosedur kedua lnl unLuk paslen baruţ peLuaas
memperslapkan rekam medls vana sudah dl lsl Ladl unLuk dl berlkan pada poll vana dl Lu[u paslen
Ladl denaan memberlka 8M LersebuL ke baalan dlsLrlbusl vana berLuaas unLuk menaanLarkan 8M
LersebuLŦ Sedanakan unLuk paslen lama ada [uaa hal vana pelu dlperhaLlkan valLu
Þenaambllan/Þemln[aman 8ekam Medlsţ ada beberapa prosedur vaa harus dl perhaLlkan dalam
penaambllan rekam medls valLu ť
1Ŧ ÞeLuaas menerlma permohonan pemln[aman 8MŦ
2Ŧ ÞeLuaas membuaL bon pemln[aman denaan ranakap 3 (1 unuk pemln[amţ1 unLuk dl oL
auldeţ1 unLuk dl baalan penvlmpanan)Ŧ
3Ŧ ÞeLuaas mencaLaL ldenLlLas pemln[amţ keperluanţ Lanaaal pemln[aman dan harus kemballţ
noŦ 8M dan nama paslen vana akan dlslmpanţ peLuaas vana memln[amkan dan peLuaas vana
memberl rekomendaslţpada bon pemln[aman dan buku realsLrasl pemln[amanŦ
4Ŧ ÞeLuaas memlnLa pemln[am unLuk emnandaLanaanl bon pemln[aman
3Ŧ ÞeLuaas menaambll ouL aulde dan memasukan bon pemln[aman pada kanLona vana ada dl
ouL aulde
6Ŧ ÞeLuaas mencarl dan mencocokan noŦ8M vana akan dlpln[am
7Ŧ SeLelah menemukan no aLau 8M vana dlperlukan maka peLaas menaambll denaan cara salah
saLu Lanaan menarlkţ menahan 8M vana dldepan aLau dlbelakananva saLu Lanaan laal
menaambll 8M secara lurus horlzonLalţ kemudlan lanasuna memasukan ouL auldeŦ
8Ŧ ÞeLuaas meraplhkan kemball rekam medls pada rak penvlmpananŦ
9Ŧ ÞeLuaas menverahkan 8M ke pemln[am aLau baalan dlsLrlbuslŦ
uan vana harus dllakukan oleh paslen dl slnl adalah menunaau denaan LerLlb dan Lldak
menaaanaau paslen vana lalnţ srLa men[aaa kenvamanan LempaL pelavanan kesehaLanŦ
3Ŧ Þas|en menu[u ruang per|ksa pe|ayanan rawat [a|anŦ

SeLelah mendapaLkan alllran dlpanaall oleh peLuaasţ paslen dlarahkan lanasuna menu[u LempaL
pemerlksaan dokLer (poll umum aLau poll alal) sesual keluhan vana dlalamlnvaŦ Þada prosedur lnl
paslen mulal mendapaLkan pelavanan berupa pelavanan medlsţ sesual denaan poll vana dl Lu[unva
dan LenLu sa[a dl Lanaanl [uaa oleh ahllnvaŦ unLuk sekedar menaeLahul ada beberapa [enls poll vana
ada dalam pelavanan kesehaLan dlanLaranva adalahť
1Ŧ Þollkllnlk ÞenvaklL ualam
# Þemerlksaan 8uLln llslk
# uSC
2Ŧ Þollkllnlk kebldanan
# AnC (AnLe naLal Care)
# Þap Smear
# keluaraa 8erencana denaan sunLlkţ Splral dan MCW (Mlnl Cperasl WanlLa)
# uSC kebldanan
# Þelavanan Cperasl kebldanan dan kandunaanŦ
# Þenanaanan lnferLlllLas

3Ŧ Þollkllnlk Anak
# Þemerlksaan bavl sehaL (1umbuh kembana anak)
# Þemerlksaan bavl saklL
# Þemerlksaan ballLa saklL
# lmunlsasl lenakap (8abu dan !um'aL)


4Ŧ Þollkllnlk kullL dan kelamln
# ÞenaobaLan / ÞerawaLan penvaklL kullL

3Ŧ Þollkllnlk 1P1
# Þemerlksaan ruLln 1P1
6Ŧ Þollkllnlk !anLuna
7Ŧ Þollkllnlk Þaru
8Ŧ Þollkllnlk 8edah
9Ŧ Þollkllnlk 8ehablllLasl Medlk
10Ŧ Þollkllnlk Saraf
11ŦÞollkllnlk MaLa
12ŦÞollkllnlk Clal dan MuluL
13ŦÞollkllnlk umum
14ŦÞollkllnlk uCu
13ŦÞollkllnlk 8adloloal

4Ŧ Þas|en per|u |ayanan penun[ang
!lka dokLer merasa perlu paslen menerlma Llndakan lan[uLan maka paslen dl
haruskan unLuk menalkuLl Llndakan lan[uaLanŦ ulmana dalam hal lnl paslen menerlma
Þemerlksaan dan penaobaLan oleh dokLer speslalls denaan Llndakan medls speslallsLlk sesual
denaan lndlkasl medls Lermasuk Llndakan operasl CuC (Cne uav Care)Ŧ ualam hal lnl dl kenal
[uaa beberapa prosedur vana harus dllakukan unLuk mendapaLkan pelavanan kesehaLan
LlnakaL lan[uL valLuť

1) Þaslen vana memerlukan rawaL [alan LlnakaL lan[uL mendafLar dl
lokeL rawaL [alan speslalls dl LempaL pevedla lavanan kesehaLan
vana dlLun[uk denaan membawa suraL ru[ukan darl poll vana dl
Lu[unvaŦ
2) Þaslen akan menunaau panaallan pada poll dokLer speslalls vana
dlLu[u sesual suraL ru[ukan
3) Þaslen akan mendapaL pemerlksaan/ Llndakan sesual lndlkasl medls
dan menerlma resep darl dokLer speslalls unLuk dlambll pada apoLek
vana dlLun[ukŦ
4) 8lla paslen memerlukan pemerlksaan penun[ana dlaanosLlkţ maka
akan berlaku prosedur Þelavanan Þemerlksaan Þenun[ana
ulaanosLlkŦ
3) SeLlap selesal pemerlksaan/Llndakanţ maka dokLer speslalls akan
menalsl formullr [awaban ru[ukan (paslen memlnLa dokLer menalsl
[awaban ru[ukan) berupať
O ulaanosls penvaklL vana sudah dlLeaakkanţ
O CbaL/Llndakan vana sudah dlberlkan
O Þemerlksaan penun[ana vana dlperlukan
O 1anaaal kemball blla maslh dlperlukan konLrol ulana
O Þaraf dokLer beserLa sLempel 8S
ualam prosedur lnl paslen [uaa unLuk penaun[una vana mendapaLkan resep obaLţ seLelah
dlperlksa dokLerţ dlmohon menunaau denaan sabarţ pelavanan obaL vana blsa dlLebus lanasuna dl
ruanaan apoLek pelavanan kesehaLanŦ !lka dokLer memberlkan resep obaL vana Lldak Lersedla maka
peserLa harus menaambll obaL LersebuL ke ApoLek LerdekaL vana dlLun[uk denaan membawa resep
LadlŦ
5Ŧ Þas|en men|ngga|kan po||Ŧ

Þara penaun[una menaecek kemball perlenakapan vana dlbawa dan dlwa[lbkan selalu
berparLlslpasl akLlf men[aaa keberslhan dan keasrlan ruanaan pelavanan dan halaman
LempaL pelavanan kesehaLanŦ
SeLelah paslen pulana maka 8M vana Ladl dl bawa ke poll vana dl Lu[u paslen dlambll
kemball oleh baalan dlsLrlbusl unLuk dllakukan penaanallsaan keLldaklenakapannva balk lLu
vana harus dllsl oleh dokLer perawaL aLuun peLuaas rekam medlsnvaŦ SeLelah semua lLu
selesal maka rekam medls Ladl dl slmpan sesual denaan nomor rekam medlsnva dl LempaL
penvlmpanan denaan LeraLurţ karena kemunaklnanan suaLu saaL nanLl rekam medls lLu akan
dl aunakan kemballŦ Ada beberapa prosedur vana harus dl LaaLl dalam melakukan
penvlmpanan valLuť


1) ÞeLuaas menerlma rekam medls rawaL [alan darl baalan lndeksŦ
2) ÞeLuaas menvorLlr /menaelompokan 8M berdasarkan noŦ 8M berdasarkan
peLun[uk penvlmpananŦ
3) ÞeLuaas mencocokan denaan buku pemln[aman dan bon pemln[amanŦ!lka
sudah cocok maka peLuaas mencaLaL Lanaaal penaemballan pada buku
pemln[amanţmerobek bon pemln[amanŦ
4) ÞeLuaas membawa beberapa 8M ke rak penvlmpanan
5) ÞeLuaas mencar/memperllhaLkan peLun[uk penomoran pada rak penvlmpanan
vana sesual denaan kelompok noŦ 8M vana akan dlslmpanŦ
6) SeLelah dlLemukan nomor vana sesualţ kemudlan peLuaas menaambll ouL aulde
denaan cara saLu Lanaan menahan 8M vana dldepan aLau dlbelakananva dan
saLu Lanaan laal menaambll ouL aulde kemudlan memasukan 8MŦ
7) ÞeLuaas meraplhkan kemball 8M vana Lerslmpan dl rak penvlmpanan
8) ÞeLuaas menaambll bon pemln[aman pada ouL aulde kemudlan mevobeknva
/membuananva ke LempaL sampahŦ
8erlkuL lnl dapaL dlllhaL Þrosedur umum (keseluruhan) Þelavanan 8awaL !alan ť
1) Þaslen daLana menaambll noŦ anLrlan dan melakukan pendafLaran / realsLrasl
2) Þaslen membavar ke kaslr
3) Þaslen menu[u Þollkllnlk
4) !lka paslen LersebuL mendapaLkan Llndakan dl
Þollkllnlkţ maka paslen harus bavar ke kaslr Lerleblh
dahulu
3) Þaslen perlu lavanan penun[ana (laboraLurlum dan
radloloal)
6) Þaslen membavar ke kaslr
7) Þaslen ke Þollkllnlk unLuk dlbacakan hasllnva
8) Þaslen dl ru[uk ke Þoll Speslalls dan melakukan
pembavaran dl kaslr
9) Þaslen menu[u ke Þoll Speslalls
10)Þaslen ke larmasl / ApoLek unLuk penaesahan obaL
11)Þaslen membavar ke kaslr
12)Þaslen menaambll obaL ke baalan larmasl / ApoLek
13)Þaslen pulana

8A8 III
ÞLNU1UÞ

kes|mpu|an

ualam melakukan pelavanan kesehaLan LernvaLa Lldak asalŴasalan semuanva memlllkl
prosedur vana sanaaL rumlL dan harus dl lakukan oleh ahllnvaţ sekallpun hal lLu menvusahkan klLa
sebaaal orana vana membuLuhkan pelavan kesehaLanţ Lapl hal LersebuL [uaa balk unLuk klLa supava
klLa mendapaLkan pelavanan vana sebalkŴbalknvaţ dan supava klLa hldup dalam keLeraLuranŦ uan
dalam penalslan rekam medlspun klLa Lldak blsa asalŴasalan karena rekam medls lLu sanaaL penLlna
baal balk lLu unLuk paslen aLaupun unLuk penvelenaaara pelavanan kesehaLanŦ Maka darl lLu klLa
sebaaal calon perekam medls harus benarŴbenar paham hal apa sa[a vana harus dllakukan dalam
melavanl paslenţ karena klLa [uaa merupakan unsur unLama dalam menlnakaLkan muLu pelavanan
kesehaLan dl LempaL klLa beker[a aLaupun dl lndoneslaŦ


DAI1Ak ÞU51AkA

hLLpť//wwwŦpuskelŦcom/3ŴLahapanŴalurŴpelavananŴsLandarŴpuskesmasŴ
rawaLŴ[alan/
hLLpť//mapavsŦwordpressŦcom/2010/07/23/pelavananŴrawaLŴ[alanŴ
LlnakaLŴll/
hLLpť//mapavsŦwordpressŦcom/2010/07/23/pelavananŴrawaLŴ[alanŴ
LlnakaLŴperLama/
hLLpť//akasahmana[emenŦbloaspoLŦcom/
AkasahţAMdŦÞerŦkesŦţSŦSosŦ Modul Þk8M 1

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.