KPR 5063 Artikel Kajian Tindakan ini dipetik daripada artikel yang bertajuk ‘Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid

-murid Tahun 1 Dengan Latih-tubi Menggunakan Suku Kata Dan Gambar’ yang telah ditulis oleh Roziah Binti Abd. Hamid dari Sekolah Kebangsaan Kuala Tahan, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur. Artikel ini diperolehi melalui http://apps.emoe.gov.my/ipba/rdipba/cd1/article32.pdf. Kajian ini dijalankan selama tiga bulan bermula dari Mac hingga Mei 2005. Bermula bulan Mac, penulis mengenal pasti masalah. Manakala bulan April kajian tindakan dilaksanakan dan bulan Mei penulis menganalisis data dan keputusan yang diperolehi. Kajian ini dijalankan kerana penulis merasakan kepentingan kemahiran membaca di mana ianya merupakan satu elemen yang sangat penting dalam semua matapelajaran terutama matapelajaran Bahasa Melayu dan merupakan perkara asas yang perlu dikuasai oleh setiap murid bermula dari awal pembelajaran mereka lagi. Fenomena ini dikenalpasti selepas penulis menjalankan kajian terhadap 27 orang murid Tahun 1 Murni dari Sekolah Kebangsaan Kuala Tahan dan mendapati seramai 10 orang murid begitu lemah dalam sesi bacaan tersebut. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam kelas,didapati kebanyakan murid tidak pandai membaca malah ada sesetengah yang tidak pandai mengeja suku kata terutama suku kata KV + KVK, dan KV + KVKK. Hal ini telah mendatangkan masalah kepada murid itu sendiri, murid- murid yang lain dan seterusnya kepada guru. Oleh itu, penulis telah memberi fokus di dalam kajian ini untuk meningkatkan kemahiran membaca nurid-murid Tahun 1 dengan latih tubi menggunakan suku kata KV + KVK dan KV + KVKK serta kad gambar bagi menambahbaik masalah ini. Penulis telah membuat beberapa tinjauan awal iaitu antaranya ialah dengan menjalankan ujian pra bacaan seperti membaca cerita pendek, dan hasilnya seramai 10 orang murid tidak pandai membaca cerita tersebut. Maka, penulis telah menggariskan tiga objektif di dalam kajian ini iaitu untuk meningkatkan kemahiran membaca murid-murid Tahun 1 menggunakan kad suku kata dan gambar, merancang tindakan untuk mengatasi masalah membaca, dan menilai keberkesanan penggunaan kad suku kata dan gambar dalam meningkat penguasaan kemahiran membaca dengan lancar. Objektif tersebut ingin dicapai dengan menggunakan pendekatan baru yang ingin digunakan oleh penulis bagi meningkatkan kemahiran membaca murid dengan menggunakan suku kata dan kad gambar.

1

KPR 5063 Berdasarkan jurnal ini, kami mendapati model yang bersesuaian dengan kajian ini adalah Model Kajian Tindakan Kemmis yang telah dibangunkan oleh Kemmis McTaggard (1998), Stephen Kemmis dan Robin McTaggard (1998). Pendekatan yang digunakan ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu merancang, bertindak, memerhati dan membuat refleksi dan kitaran ini akan berterusan mengikut kesesuaian masalah. Jika masalah didapati belum selesai dan terdapat penambahbaikan dalam perancangan, maka kitaran akan diteruskan sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. RAJAH 1: MODEL KEMMIS

http://www.google.com.my/images?hl=en&q=action+research&um=1&ie=UTF8&source=univ&ei=_FtnTN-vIpayugPT04j

2

KPR 5063 Rajah 1 menunjukkan Model Kemmis. Pendekatan ini boleh diaplikasikan bagi menerangkan apa yang telah dijalankan oleh penulis untuk menangani masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, bagi model ini, sesuatu kajian memerlukan 4 fasa iaitu merancang, membuat pelan tindakan, mengumpul data (memerhati) dan membuat refleksi. Bagi langkah pertama, iaitu perancangan, penulis perlu memikirkan apakah yang hendak dibuat, adakah ia merupakan sesuatu masalah yang berkaitan dengan pengajaran penulis, adakah penulis ingin membuat sesuatu yang membawa manfaat kepada penulis dan murid, bolehkah penulis menyatakan masalah dalam format soalan, dan yang terakhir, adakah masalah yang ingin dikaji kecil dan mudah diuruskan oleh penulis seorang sahaja. Bagi permasalahan yang dihadapi ini, langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah merancang. Pada peringkat ini, penulis mengenalpasti bahawa permasalahan ini merupakan masalah yang berkaitan dengan pengajaran beliau kerana masalah ini dikenalpasti semasa proses pengajaran dan pembelajaran bagi kelas beliau. Penulis juga beriltizam untuk menyelesaikan masalah ini kerana ianya akan memberi manfaat kepada penulis sebagai guru bagi matapelajaran tersebut dan seterusnya bagi murid itu sendiri kerana matapelajaran Bahasa Melayu merupakan matapelajaran teras yang perlu dikuasai oleh setiap murid di negara ini. Masalah yang dikaji ini merupakan masalah yang kecil dan ianya adalah mudah untuk diuruskan oleh penulis seorang sahaja kerana kumpulan sasaran yang agak kecil dan berdasarkan kepada pengalaman penulis tersebut dalam mengajar matapelajaran tersebut. Langkah kedua yang perlu diambil oleh penulis adalah membina pelan tindakan. Dalam perancangan untuk membina pelan tindakan, penulis perlu mengambil beberapa persoalan berikut iaitu adakah penulis bercadang untuk memperkenalkan kaedah, strategi atau teknik berkenaan dalam bilik darjah. Bagi kajian yang dijalankan ini, penulis telah menggunakan kaedah ujian dan pengajaran menggunakan gambar. Ujian dilakukan sebanyak dua kali iaitu ujian pra dan ujian pasca di mana pelajar akan diminta untuk mengeja perkataan dan markah akan diberikan setiap kali satu perkataan dibaca dengan betul. Ujian pra akan dijalankan sebelum penulis mengambil tindakan untuk mengajar dengan menggunakan sistem gambar. Manakala, ujian pasca dijalankan selepas aktiviti pembelajaran suku kata dengan menggunakan gambar dijalankan. Penulis menjalankan aktiviti mingguan seperti menggunakan sistem gambar bagi memudahkan pembelajaran murid. Aktiviti ini diteruskan bagi pelajar yang belum menguasai kemahiran mengeja, membatang suku kata dan membaca dengan lancar. Manakala murid yang telah menguasai kemahiran membaca akan diberikan 3

KPR 5063 ayat pendek yang lain. Bagi melaksanakan proses ini, penulis mengambil masa sebulan untuk menjalankan sesi pengajaran dan perubahan yang berlaku dianggarkan dalam tempoh masa dua bulan di mana penulis dapat melihat peningkatan tahap kemahiran membaca murid tersebut melalui ujian yang dijalankan. Bagi langkah tiga model Kemmis ini iaitu pengumpulan data, penulis mesti memerhati apa yang berlaku di kalangan murid iaitu seperti hasil keputusan peperiksaan, keputusan dari aktiviti dan latihan yang dilakukan, dan apa- apa yang boleh menunjukkan prestasi murid dari semasa ke semasa. Berdasarkan kepada langkah ini, penulis telah merekodkan keputusan ujian yang dijalankan iaitu ujian pra dan ujian pasca di mana terdapat dua jadual yang menunjukkan keberkesanan sistem yang dilakukan oleh penulis. Didapati bahawa jadual 1 menunjukkan senarai markah ujian bagi ujian pra dan pasca bagi sebelum dan selepas tindakan dijalankan. Berdasarkan kepada ujian pra dan pasca yang dijalankan, jelas menunjukkan perbezaan keputusan yang diperolehi. Bagi ujian pra, markah yang diperolehi bagi 1 suku kata ialah 26, untuk 2 suku kata pula ialah 17 dan 3 suku kata ialah 9. Ini menjadikan jumlah keseluruhan 52. Manakala bagi ujian pasca pula, bagi ujian 1 suku kata, 36 markah diperolehi, 2 suku kata pula ialah 31 dan 3 suku kata pula sebanyak 17 markah. Jumlah keseluruhan markah yang diperolehi ialah 84. Ini jelas menunjukkan bahawa tindakan ini sangat berkesan kerana prestasi murid menunjukkan peningkatan yang sangat memberangsangkan. Bagi langkah ke empat iaitu refleksi di mana penulis perlu menganalisis data yang telah diperolehi. Data kuantitatif dan data kualitatif akan dikumpulkan dan dianalisis. Data kualitatif merupakan data yang terdiri daripada apa sahaja yang diperkatakan, atau ayat yang dituturkan atau pernyataan daripada murid. Manakala data kuantitatif pula merupakan nombor dan angka yang ditukarkan menjadi peratus, kekerapan, min, sisihan piawai dan sebagainya. Berdasarkan kajian ini, penulis menggunakan data kuantitatif peratus di mana keputusan dari ujian yang dilakukan itu ditukarkan kepada nilai peratus bagi melihat keputusan yang lebih mudah difahami dan tepat. Data yang diperolehi akan dikaji secara teliti dan mungkin idea- idea lain akan timbul bagi menyelesaikan masalah ini dengan lebih berkesan. Penulis menggunakan langkah ini semasa ujian pra di mana selepas menjalankan

4

KPR 5063 ujian pra, penulis menganalisis data tersebut dan menjalankan tindakan untuk menangani masalah tersebut. Seterusnya, penulis akan membuat perancangan semula berdasarkan kepada data yang telah dikumpulkan bagi ujian pra dan data yang telah dianalisis. Kemudian, pelaksanaan bagi kaedah pengajaran yang lebih berkesan dijalankan seperti mengajar membaca dengan menggunakan alat bantuan gambar bagi memudahkan pembelajaran bagi murid. Langkah ini akan berterusan sehingga penulis merasakan masalah yang dihadapi itu dapat ditangani dan berjaya dilaksanakan dengan menggunakan kaedah yang lebih berkesan seperti menyusun semula penyampaian kaedah mengajar iaitu dengan memendekkan atau memanjangkan masa bagi murid membuat latihan atau ujian, guru memberi lebih banyak peluang kepada murid untuk membuat penyampaian, guru mempertingkatkan alat bantuan mengajar yang digunakan, guru menyusun semula bilangan murid dalam sesuatu kumpulan kecil, guru memberi lebih banyak masa untuk menerangkan kepada murid konsep-konsep asas bagi sesuatu matapelajaran yang akan diajar bagi memudahkan murid memahami konsep matapelajaran tersebut sebelum mereka mempelajarinya. Kesimpulannya, didapati bahawa tindakan yang dilakukan oleh penulis berjaya meningkatkan kemahiran membaca murid-murid Tahun 1 Murni. Ini dapat dibuktikan berdasarkan kepada analisis keputusan ujian pra dan pasca yang dilakukan di mana di dalam ujian pra, peratusan yang diperolehi bagi ujian 1 suku kata adalah sebanyak 50%, manakala dalam ujian pasca pula peratusan bagi ujian 1 telah meningkat kepada 90%. Ini menunjukkan peratusan markah telah meningkat sebanyak 40%. Seterusnya ujian 2 suku kata juga turut mengalami peningkatan sebanyak 40% di mana bagi ujian pra peratusan yang diperolehi ialah 20% manakala ujian pasca menigkat kepada 60%. Bagi ujian 3 suku kata pula, berlaku peningkatan sebanyak 20% di mana peratusan ujian pra adalah 0% meningkat kepada 20% pada ujian pasca. Berdasarkan keputusan ini, kajian tindakan ini memeberikan keputusan yang positif dalam membaiki kemahiran membaca murid-murid ini.

5