BAB 9

ISLAM HADHARI DAN HUBUNGAN ETNIK

Objektif pengajaran
1. Memahami pendekatan Islam Hadhari dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia dalam menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. 2. Memastikan agar pendekatan Islam Hadhari dalam konteks perhubungan etnik tidak seharusnya dijadikan polimik dalam kalangan para ilmuwan dan cendekiawan yang cintakan kebenaran. 3. Mendedahkan bahawa pendekatan Islam Hadhari sentiasa sesuai dalam konteks hidup bermasyarakat. 4. Mengutara konsep toleransi yang dibenarkan Islam.

Kesimpulan . Aplikasi hubungan etnik dalam masyarakat hubungan etnik 8. Pendekatan Islam Hadhari 4. Masyarakat dan Hubungan Etnik 6. Ke Arah pembentukan masyarakat hadhari 5.LIPUTAN KULIAH     1. Pengenalan 2. Makna hadhari 3. Asas-asas Hubungan Etnik daam konteks AsasIslam Hadhari 7.

Selepas peristiwa tersebut kerajaan telah memperkenalkan Rukun Negara. Dasar Pendidikan Negara. Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan pelbagai lagi bagi mengekalkan perpaduan dan keamanan negara. Dasar Ekonomi Baru.PENGENALAN Malaysia terdiri daripada masyarakat multi-etnik namun multinegara mampu mengekalkan perpaduan semenjak mencapai kemerdekaan dengan mengambil pelbagai langkah bagi mengekalkan hubungan yang harmoni sekalipun pernah menghadapi peristiwa 13 Mei 1969. . Dasar Pembangunan Nasional.

 . Kerajaan Malaysia memperkenalkan ³Islam Hadhari´ sebagai satu pendekatan baru dalam memacu agenda pembangunan negara. Perbezaan etnik. Justeru ia perlu difahami leh semua lapisan masyarakat. kepercayaan dan budaya seharusnya tidak menjadi halangan untuk hidup bersatu padu dan harmoni. Antaranya membawa kemajuan kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira etnik dan anutan agama mereka.

Keutuhan Budaya dan Moral Pemuliharaan Alam Semulajadi perlu dihayati bagi melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Pengusaan Ilmu Pengetahuan. Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif.sambungan Prinsip Islam Hadhari seperti Kerajaan Adil dan Beramanah. Kehidupan Berkualiti. Rakyat Berjiwa Merdeka. Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti dan Wanita. .

istilah ³hadharah´ membawa maksud keseimbangan kemajuan antara aspek material dan spiritual.MAKNA HADHARI ³Hadhari´ ³Hadhari´ diterjemahkan sebagai kemajuan ketamadunan. . Menurut pemikir dan ahli teori sosial Islam Malik Bennabi. beliau mendapat pendidikan di Algeria dan Prancis.

keadilan. . keamanan.. Ia juga ditakrifkan sebagai Islam yang mempunyai sifat-sifat kemajuan sifatketamadunan tinggi yang menekankan peri pentingnya kedua-dua aspek fizikal keduadan spiritual yang menekankan nilai-nilai nilaipositif. Ia berbeza dengan agenda pembangunan tamadun Barat. berkasih sayang selaras dengan makna hadhari.

.

 Aspek hadhari juga menekankan asasasasasas Islam yang merangkumi semua perkara termasuk memberikan perhatian penting mengenai pembangunan masyarakat serta membina peradaban dan ketamadunan insan meliputi jasmani dan rohani. .

 . berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam Ia selari dengan kenyataan YAB Dato Seri Abullah Ahmad Badawi yang menjelaskan berhubung Islam Hadhari yang berasaskan kepada pembangunan dan pembinaan peradaban dengan mengamalkan Islam sebagai satu pegangan yang memfokuskan kepada mempertingkatkan kualiti kehidupan yang seimbang dalam semua aspek.PENDEKATAN ISLAM HADHARI Islam Hadhari merupakan suatu pendekatan pembangunan dan urus tadbir masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh.

.

seakanseakanakan menjadi semakin sempit dan tanpa batasan sempadan. mengukuhkan ketahanan budaya dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dan komuniti. . Malaysia perlu menangani cabaran globalisasi dalam pelbagai dimensi hidup dengan penuh berhatiberhati-hati dan bijaksana agar agenda negara tidak pincang dengan cara memantapkan kestabilan ekonomi dan politik.KE ARAH MEMBENTUK MASYARAKAT HADHARI  Kini globalisasi merupakan satu fenomena yang telah membentuk wajah baru dunia.

iaitu. tetapi perlu sematabergerak untuk membina keutuhan moral dan akhlak bangsa yang mantap. .progresif.Matlamat utama pembentukan masyarakat Hadhari Pembinaan masyarakat Hadhari tidak seharusnya hanya menumpukan kepada usaha memperkasa ekonomi semata-mata. aman dan makmur dengan keadilan yang merata dengan acuan kita sendiri melalui Sepuluh Prinsip Utama yang telah digariskan Perdana Menteri.

.

Justeru Malaysia akan menjadi negara contoh yang utama di dunia di dalam merealisasikan keharmonian hubungan multi-etnik jika prinsip multiini dihayati sepenuhnya oleh seluruh warganegara Dalam buku ³konsep Islam hadhari: satu penjelasan´ yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). hasrat pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita dinyatakan sebagaimana berikut: . Prinsip yang ke-vii di atas sangat berkaitan kedengan topik yang sedang dibincangkan.

asOleh itu tidak boleh berlaku penafian hak-hak haktersebut atau alasan menjadi kumpulan kecil atau perbezaan jantina. HakHak-hak mereka dijamin oleh undang-undang undangnegara. Penafian dan halangan ke atas hak-hak tersebut adalah salah dari segi hakundangundang-undang´. .sama ada sebagai kumpulan majoriti atau minoriti. kehormatan dan akal. Jaminan tersebut meliputi nyawa. ³«Islam Hadhari memberi kemuliaan insan itu kepada setiap individu tanpa diskriminasi. agama. harta. Dalam Islam ia terkandung dalam Maqasid as-Syariah.

Penganut setiap agama wajib hidup di dalam suasana saling menghormati di antara sesama agama dan tidak ada pihak yang boleh memandang rendah kepercayaan dan amalan agama orang lain kerana bertentangan dengan pokok ajaran Islam itu sendiri. . Dalam prinsip ke-vii ini juga menekankan kepenghormatan besar perlu diberikan kepada setiap agama yang sama-sama berkongsi ruang samadi dalam negara ini. Prinsip ini ditekankan oleh al-Quran di dalam surah alalalHujuraat ayat 13.

Sesungguhnya semuliasemuliamulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu. lagi mendalam pengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu)´. . ³Wahai umat manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra berkenalantara satu sama lain). (bukan yang lebih keturunan dan bangsanya). dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Umpamanya. berfikiran terbuka dan bersedia menerima pandangan orang lain dan saling berlapang dada. banyak perkara yang perlu kita lakukan dan kadangkala terpaksa kita korbankan. . Dalam usaha mencapai cita-cita murni citatersebut.

 Menekankan konsep hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan dan konsep kerja sebagai ibadah. manusia sebagai khalifah dan kewajipan mencapai kekuatan dalam semua bidang kehidupan khususnya dalam memenuhi prinsip tujuan-tujuan syariat Islam tujuanyang sentiasa berkembang iaitu dengan cara menjaga. memartabat dan memperkasakan : Agama Akal Nyawa Keturunan Harta .TUJUAN ISLAM HADHARI Merangsang ke arah perubahan minda umat Islam secara menyeluruh dan sistematik yang tidak bersifat sektor atau partisan bahkan memerlukan satu perubahan global umat Islam.

MASJID BERCIRIKAN HADHARI .

tidak hanya dimonopoli oleh bangsa Arab sahaja tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain. bangsa- .REALITI KEHIDUPAN MASYARAKAT KINI DAN KAITANNYA DENGAN ISLAM HADHARI SERTA HUBUNGAN ETNIK  Seluruh umat manusia perlu mempelajari dan memahami mengenai hubungan etnik dan sosiososio-budaya sesuatu kaum dan bangsa lain secara lebih mendalam. Bahkan kecemerlangan ilmu di Baghdad dan di Andalusia pada suatu ketika dahulu. Ia menjadi faktor penting yang boleh menyatukan Dunia Timur dan Dunia Barat.

 Prinsip ini perlu ditekankan memandang sikap tamak dan mementingkan diri sendiri sesetengah pihak boleh mencetuskan pergeseran. malah ia juga perlu dikuasai oleh semua bangsa dan warna kulit tanpa dibatasi oleh sempadan geografi yang menunjukkan toleransi Islam dalam mendapatkan ilmu. Prinsip Islam Hadhari yang menekankan penguasaan ilmu pengetahuan. permusuhan dan perpecahan. . bukan hanya untuk kelompok tertentu sahaja.

 Selain itu prinsip kerajaan yang adil dan amanah menjadi instrumen penting dan pemangkin dan pendorong ke arah tercetusnya sistem ekonomi apabila kekayaan negara dapat diagihkan secara adil dan saksama serta melahirkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Manakala prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang ditekankan dalam masyarakat Hadhari itu tidak menyekat kebebasan beragama kerana manusia yang berilmu tahu membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. .

akan menyebabkan berlakunya penjajahan sama ada secara langsung atau tidak ke atas sesebuah negara. perang saudara serta kehadiran kerajaan yang merupakan boneka penjajahan dengan segala kekejaman dan dasar kuku besinya . Apabila masyarakat tidak memiliki jiwa yang merdeka.Kefahaman terhadap konsep patriotisme perlu dihayati dalam konteks hubungan etnik agar dapat mengelakkan daripada berlakunya penindasan dan penjajahan ekonomi dan politik demi mengekalkan kedaulatan negara yang dicintai Ia selari dengan prinsip rakyat yang berjiwa merdeka sebagaimana saranan Islam Hadhari. Ini memudah lagi untuk mewujudkan kekacauan kaum.

.MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ETNIK Fokus perbincangan penulisan ini adalah hubung kait antara Islam Hadhari dan Hubungan Etnik yang lebih mengfokuskan kepada peranan Islam Hadhari dalam konteks penyatuan masyarakat berbilang kaum khususnya di Malaysia serta mengambil pengajaran daripada sejarah Islam dan penyatuan masyarakat pada zaman Nabi Muhammad SAW.

di µsense belonging¶. samping mempunyai identiti kelompok (group identity) serta perpaduan. Ia juga adalah kelompok kecil seperti keluarga. kepintaran. Ia terbendung dalam kelompok berkerjasama. fungsi dan pertolongan. desa atau pecan kecil di mana seseorang itu dapat berkenalan rapat sesama mereka. sifat gotong royong antara satu dengan lain.Brownell¶s dalam bukunya The Human Community telah merumuskan bahawa masyarakat itu mempunyai lima kriteria:   Masyarakat itu ialah satu kelompok jiran yang mengenali antara satu dengan yang lain. . jantina. Mempunyai perasaan kasih atau µsense of belonging¶. Kelompok itu menyeluruh dirangkumkan dalam kaedah umur. terdapat kebanyakan daripada aktiviti-aktiviti besar dalam aktivitipenghidupan dianjurkan bersama.

masyarakat Iban Orang Kadazan. masyarakat Kadazan Lain-lain. komuniti berasaskan etnik Lain- .Dalam konteks Malaysia. masyarakatnya bersifat multi-etnik dengan kebiasaannya multikita menyebut : Orang Melayu. masyarakat India Orang Iban. masyarakat Melayu Orang Cina. masyarakat Cina Orang India.

Banjar. Mereka mengamalkan budaya masing-masing masingberasaskan agama atau adat tradisi yang diwarisi daripada nenek moyang secara turun menurun. masyarakat tersebut dikenali sebagai masyarakat Malaysia berasaskan semuanya berada di dalam lingkungan geografi yang sama di Malaysia. Mereka terikat dengan dasar kerjasama dan saling perlu memerlukan antara satu sama lain . Mendailing dan sebagainya. Bugis.  Setiap masyarakat mempunyai pelbagai suku kaum seperti masyarakat Melayu mempunyai kaum Jawa.

tanggungjawab sosial perlu mengatur hubungan dan pergaulan hidup yang sesuai dengan peraturan dan tujuan syariat demi melahirkan keharmonian dalam masyarakat. terutama dengan jiran tetangga. . syariah dan akhlak Islam merupakan satu tuntutan dalam ajaran Islam Hadhari.ASASASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS ISLAM HADHARI  Kehidupan yang berteraskan aqidah. yang telah ditetapkan oleh Islam. Umat yang memenuhi hak.

Keluarga dan Masyarakat . 6. Peringkat Individu. 5. 2.Peraturan. BerkenalBerkenal-kenalan Persefahaman Berkerjasama Persaudaraan Berkasih Sayang Saling Menjamin. 4. adab dan asas tersebut antaranya ialah: 1. 3.

APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT HADHARI Kemesraan Dalam Berkomunikasi Budaya Ziarah Menziarahi Mengambil Berat Memulia Dan Menghormati Seseorang Menghormati Jiran .

. Adat istiadat Aktiviti politik Aktiviti kebajikan Aktiviti sosial Aktiviti rekreasi ...Hubungan sosial dalam kehidupan kini banyak terjalin melalui hubungan menerusi.    Tempat kerja Institusi..

Ahli sosiologi lebih menekankan nilai dalaman aspek budaya daripada faktor sosial.  . Aktiviti yang membawa kepada integrasi sosial adalah penting dalam konteks Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Penyediaan kemudahan sosial yang baik juga penting dalam memberi sumbangan kepada integrasi sosial dan pembinaan negara bangsa.

. Sikap toleransi ini dilakukan baginda dengan cara:   Berziarah Bermurah hati Bersikap mulia Melakukan kebaikan Mengambil sikap memberi dan menerima antara satu sama lain.Contoh toleransi Nabi Muhammad SAW dalam pergaulan hidup bermasyarakat:  Baginda mengajar umatnya agar bersikap toleransi terhadap sesama jiran tetangga.

 Sikap Banginda tersebut seharusnya menjadi ikutan terutama dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum dan pelbagai etnik dalam negara ini agar melahirkan masyarakat harmoni dan bersatu padu Konsep inilah yang dituntut dalam Islam Hadhari seperti mana yang disarankan oleh Perdana Menteri Malaysia supaya Islam tidak dilihat dalam bentuk keganasan dan pelampau agama .

KEPENTINGAN HIDUP MAJU MELALUI PERHUBUNGAN DAN KERJASAMA PELBAGAI ETNIK Kehidupan bermasyarakat bukanlah tuntutan sosial semata-mata tetapi juga sematamenjadi fitrah manusia secara semula jadi. Perhubungan dan kerjasama pelbagai etnik akan dapat melahirkan satu suasana kehidupan yang aman dan harmonis. .

kepakaran dan Faktorkebolehan manusia mendapat keperluan tersebut perlu menjadi pertimbangan yang memaksa manusia tidak boleh hidup dalam kelompok yang bersifat tertutup. Memenuhi keperluan hidup manusia Satu tuntutan bagi yang menuntut mereka bekerjasama antara satu dengan yang lain. Faktor-faktor penempatan. . Kerjasama tersebut bagi memenuhi keperluan hidup sama ada dalam bentuk kebendaan atau memenuhi keperluan bagi mendapatkan perkhidmatan.Kehidupan dalam konteks pelbagai etnik adalah penting kerana: 1.

. pembunuhan. kehancuran dan kemusnahan. tiada manusia suka kepada perkelahian. Perkara ini berlaku kerana ada pihak yang kerap memanipulasi demi kepentingan sendiri dan sikap terlalu bergantung dengan pihak yang lain. Keamanan dan keharmonian adalah tuntutan naluri manusia. Tidak Bergantung Kepada Orang Lain Pendekatan Islam Hadhari menganjurkan agar manusia berlumba-lumba mengerjakan berlumbakebaikan. walaupun gejala tersebut itu sentiasa wujud dan kadang-kala berterusan dan kadangberpanjangan.2.

etnik dan warna kulit daripada belenggu penjajahan fizikal dan mental. . Pendekatan Islam Hadhari menjelaskan tujuan peradaban Islam adalah sematasematamata untuk menjalin hubungan kasih sayang dan membebaskan manusia walau pun berlainan bangsa.

mempunyai hak masing-masing dari segi kebebasan masingbergerak. Setiap rakyat dalam negara sama ada muslim atau tidak. . Demikian juga mereka bertanggungjawab memelihara keharmonian negara Madinah. mengawal dan mempertahankannya daripada gangguan dan serangan musuh dalam dan luar. beragama dan keadilan sivil. bersuara.PENGALAMAN SEJARAH PEMBENTUKAN MASYARAKAT PELBAGAI ETNIK MELALUI PIAGAM MADINAH Beberapa fasal dalam Piagam Madinah yang berkaitan hak dan tanggungjawab rakyat terhadap negara. membuktikan bahawa Negara Islam Madinah yang diasaskan Nabi Muhammad SAW menerima pelbagai etnik.

. Bahawa orang Yahudi hendaklah membiayai Negara sama seperti orang Islam.Isi kandungan perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi di Madinah:  Bahawa kaum Yahudi daripada bani Auf adalah satu umat bersama orang mukmin. Maka hendaklah mereka sama-sama tolong-menolong samatolongmenentang sesiapa jua yang memerangi orang-orang orangyang menganggotai piagam ini. termasuk diri mereka sendiri. mereka bebas dengan agama mereka dan orang-orang Islam dengan agama orangmereka. begitu juga dengan orang-orang yang orangbersekutu dengan mereka.

membuat kebajikan dan bukan membuat dosa. Bahawa kota Yathrib adalah terpelihara sepenuhnya. Bahawa orang Yahudi hendaklah bersepakat dengan orang mukmin selama mana mereka tidak berada dalam keadaan perang. tidak boleh dicerobohi oleh manamanamana pihak yang menganggotai piagam ini. .   Maka hendaklah mereka saling nasihat menasihati. Pertolongan hendaklah diberi kepada orangorangorang yang kena zalim. Sesiapa sahaja tidak boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya.

orang- . sekiranya dikhuatiri membawa kepada bencana.  Bahawa apa jua kemungkaran (bunuh) atau pertelingkahan sesama peserta piagam ini. hendaklah dirujuk kepada hukum Allah dan penyelesaian oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap pihak berkewajipan mengambil BAB untuk mewujudkan kedamaian. Bahawa piagam ini tidak boleh dipakai bagi melindungi orang-orang zalim dan bersalah. Bahawa tidak boleh diberi perlindungan kepada orang Quraisy (musuh) dan kepada orang-orang orangyang membantu. Bahawa hendaklah ada perjanjian pertahankan kota Yathrib daripada mana-mana pihak yang manamencerobohnya.

sekaligus menjadi tarikan untuk menerima baginda SAW sebagai seorang pemimpin bagi kota Madinah. . Piagam Madinah jelas memperlihatkan Islam amat mengambil berat mengenai kehidupan masyarakat majmuk dengan berbagai-bagai berbagaietnik dan agama di kota Madinah. Walaupun Nabi Muhammad SAW berasal dari kota Mekah. namun keperibadian unggul dan budaya hidup Islam yang ditunjukkan itu mengkagumkan masyarakat Yathrib.

LANGKAHLANGKAH-LANGKAH YANG DI AMBIL UNTUK MENYATUKAN MASYARAKAT PELBAGAI ETNIK DI MADINAH
1. Pembentukan Ummah Ummah bermakna masyarakat atau umat manusia. Perkataan ³ummah´ disebut sebanyak 40 kali dalam al-Quran. Umat-umat alUmatyang disebut dalam al-Quran termasuklah umat Nabi Isa AS, Nabi alIbrahim AS dan umat Nabi Muhammad SAW. Manakala orang-orang Ansar merupakan penduduk asal Madinah orangterdiri daripada suku Aus dan Khazraj. Mereka banyak membantu Nabi sebelum dan selepas peristiwa hijrah. Melalui peristiwa Bai¶ah al-Aqabah dua tahun sebelum hijrah, mereka telah menjemput Nabi alMuhammad SAW dan para sahabat ke Madinah dengan sambutan yang baik dan sangat meriah. Mereka telah mengorbankan harta, tenaga dan jiwa raga untuk mengembangkan ajaran Islam. Maka mereka dianggap sebagai golongan terawal memeluk Islam dan paling banyak berjasa dalam menegakkan ajaran tauhid.

 

Dalam konteks umat Nabi Muhammad SAW di Madinah, ia tidak sahaja terhad kepada umat Nabi Muhammad sahaja, tetapi juga umat bukan Islam seperti orang-orang Yahudi yang berada orangdi Madinah ketika itu. Ummah Nabi Muhammad SAW itu ialah masyarakat yang mematuhi undang-undang undangIslam sama ada mereka itu seagama ataupun tidak. Berlaku penyingkiran orang Yahudi daripada lingkungan ummah adalah kerana keengganan mereka mematuhi sahifah Madinah.

 Sebelum

ketibaan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, agama Islam telah tersebar di Madinah menerusi Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua. Pada tahun ke-11, 12 dan 13 kerasulan, ke12 orang guru dilantik oleh Rasulullah SAW dan mereka yang menyebarkan ajaran tersebut. Manakala agama berhala semakin tidak mendapat tempat dan ramai ketua-ketua ketuaqabilah memeluk Islam.

Jika di Mekah 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah hanya lebih kurang 150 orang yang menerima Islam tetapi semasa Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah terdapat lebih 500 orang telah memeluk Islam. . Pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW Pengikutyang berhijrah dari Mekah ke Madinah dikenali sebagai Muhajirin. Sambutan terhadap Islam di Madinah adalah lebih baik dari Madinah.

 Penghijrahan ini tidak bermakna lari dari Mekah ke Madinah seperti yang biasa ditafsirkan oleh orientalis. Orang-orang Muhajirin dikatakan Orangmendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah SWT kerana pengorbanan yang besar meninggalkan kampung halaman mereka kerana Allah. orang Muhajirin mendapat pertolongan dan sokongan yang besar daripada orang Ansar. . Semasa di Madinah.

 Perkataan masjid dalam bahasa Arab bermaksud ³tempat menyembah´. . Kata asalnya ialah al-Sujud bererti ketaatan.Penyatuan Masyarakat Madinah Melalui: 1. kesetiaan alsepenuhnya kepada Allah SWT. Pembangunan Masjid Langkah pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bagi membentuk Negara Islam Madinah ialah menyapadukan masyarakat Madinah khususnya masyarakat Islam melalui masjid. Masjid adalah nama tempat ibadah yang mulia.

iaitu sebagai pusat kebudayaan Islam. pusat kegiatan kemasyarakatan Islam dan sebagai simbul penyatuan mereka. Masjid ini dibina atas asas ketaqwaan. Mereka yang datang ke masjid terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dan bangsa. . Fungsi masjid sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Masjid awal yang dibina dalam sejarah Islam ialah masjid Quba yang dibina semasa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah.

etnik atau warna kulit. tetapi ia juga sebagai tempat mengukuhkan tali persaudaraan tanpa mengira pangkat dan kedudukan. bahasa. Oleh itu masjid bukanlah bertujuan untuk ibadah dan beriktikaf sahaja. . Melalui pertemuan ini mereka dapat berinteraksi dan berkenalan antara satu dengan lain tanpa mengira bangsa.

Manakala Orang-orang Ansar merupakan penduduk asal OrangMadinah.  . Orang-orang Ansar berasal daripada dua Orangkumpulan iaitu puak Aus dan Khazraj. mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Usaha Menyatukan Pelbagai Etnik Masyarakat Islam Madinah terdiri daripada dua kumpulan utama iaitu Muhajirin dan Ansar.2. Nabi Muhammad SAW telah menyatukan golongan tersebut di bawah naungan Islam. OrangOrang-orang Muhajirin bukanlah penduduk asal Madinah.

. Perjanjian Dengan Masyarakat Pelbagai Etnik Bagi mewujudkan perpaduan di Madinah.3. 24 fasal adalah berkait rapat dengan orangorang-orang bukan Islam. Nabi Muhammad SAW juga telah mengikat perjanjian bersamabersama-sama orang-orang bukan Islam orangterutama kaum Yahudi yang ada di Madinah. Di antara isi perjanjian itu ialah bagi memastikan orangorang-orang bukan Islam bersama-sama bersamamempertahankan kota Madinah daripada diserang oleh musuh-musuh daripada luar musuhterutama orang Quraish Mekah dan mereka juga tidak bekerjasama dengan pihak musuh bagi menyerang kota Madinah. Jika dilihat fasal-fasal fasaldalam ³Sahifah Madinah´ iaitu sebanyak 47 fasal.

 Baginda membahagi-bahagikan tanah di sekitar membahagiMadinah kepada mereka berdasarkan kesuburan tanah. Penyusunan Masyarakat Pelbagai Etnik Di Madinah Baginda menyusun masyarakat Madinah terutama yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi yang terdiri daripada orang-orang Muhajirin. orang Mereka datang dengan meninggalkan hampir keseluruhan harta benda dan keluarga mereka di Mekah. Bagi kawasan yang subur lebih kecil keluasannya berbanding tanah yang kurang subur terutama bagi tujuan pertanian.4. .

undangamalan demokrasi serta kontraks sosial di antara kepelbagaian kaum menghasilkan keharmonian masyarakat Malaysia. pembangunan masyarakat yang adil di sisi undang-undang. . Dasar pengagihan kekayaan.ISLAM HADHARI DAN HUBUNGAN ETNIK: PENGALAMAN DI MALAYSIA  Kesepakatan tiga etnik terbesar negara ketika Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 membolehkan rakyat menikmati kuasa politik yang sama rata dengan dasar perkongsian kuasa.

. perlindungan terhadap kaum minoriti dan terkini Islam Hadhari serta dasardasar-dasar yang lain. kebebasan beragama yang dijamin oleh perlembagaan negara. Elemen tersebut merupakan dasar yang selari dan sesuai dengan pendekatan Islam Hadhari. Konsep peluang pendidikan yang sama di antara kaum. telah dapat lain. menjamin keharmonian rakyat berbilang kaum dan etnik di negara kita.

 Usaha kerajaan dalam memperkenalkan konsep Islam Hadhari juga seharusnya diperjelaskan dengan sebaik-baiknya agar sebaikdapat diterima dengan kefahaman yang jelas dalam kalangan para pelajar khasnya dan rakyat Malaysia umumnya. Termasuk juga kefahaman tentang relevensi ajaran Islam dalam konteks hubungan etnik dengan keadaan semasa melibatkan pelbagai kaum di Malaysia. .

Pendekatan Islam Hadhari sentiasa sesuai dalam konteks hidup bermasyarakat. syariah dan akhlak batasyang ditetapkan Islam . Islam Hadhari dalam konteks perhubungan etnik tidak seharusnya menjadi polimik dalam kalangan para ilmuwan dan cendekiawan yang cintakan kebenaran. Konsep toleransi yang dibenarkan Islam terbatas selagi tidak melanggar batas-batas aqidah.Pendekatan Islam Hadhari dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik khususnya Malaysia. boleh dijadikan suatu usaha kerajaan untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum.KESIMPULAN 1. 2. 3. 4.

Salah satu kekuatan Islam Hadhari yang menghendaki kemajuan sama ada bersifat kebendaan atau spiritual. Islam Hadhari juga menekankan kemajuan ilmu yang menjadi teras kepada kehidupan manusia untuk maju tanpa memilih bangsa dan warna kulit. Umat Islam juga disuruh menyebarkan ilmu yang dimilikki dan mereka juga tidak dihalang menuntut ilmu daripada siapa sahaja asalkan ilmu yang dituntut itu mendatangkan kebaikan yang sebenar. 7.5. 6. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful