P. 1
Laporan Penuh Kajian Tindakan Mengkaji Keberkesanan Penggunaan TV Pendidikan dan CD Bestari

Laporan Penuh Kajian Tindakan Mengkaji Keberkesanan Penggunaan TV Pendidikan dan CD Bestari

|Views: 922|Likes:
Published by Losinin Johalin
PERHARGAAN
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama dan sokongan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat bagi membolehkan penyelidikan ini dapat dijalankan sehingga sempurna.

Penghargaan ini khusus ditujukan kepada Pengetua SMK. Kundasang yang telah memberikan izin untuk menjalankan kajian ini. Begitu juga kepada Pegawai Teknologi Pendidikan Daerah, Pusat Kegiatan Guru Ranau yang telah memberikan kerjasama dan maklumat berkaitan di mana pejabat ini adalah yang
PERHARGAAN
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama dan sokongan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat bagi membolehkan penyelidikan ini dapat dijalankan sehingga sempurna.

Penghargaan ini khusus ditujukan kepada Pengetua SMK. Kundasang yang telah memberikan izin untuk menjalankan kajian ini. Begitu juga kepada Pegawai Teknologi Pendidikan Daerah, Pusat Kegiatan Guru Ranau yang telah memberikan kerjasama dan maklumat berkaitan di mana pejabat ini adalah yang

More info:

Published by: Losinin Johalin on Aug 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

PERHARGAAN

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama dan sokongan
yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat bagi membolehkan
penyelidikan ini dapat dijalankan sehingga sempurna.

Penghargaan ini khusus ditujukan kepada Pengetua SMK. Kundasang yang telah
memberikan izin untuk menjalankan kajian ini. Begitu juga kepada Pegawai
Teknologi Pendidikan Daerah, Pusat Kegiatan Guru Ranau yang telah
memberikan kerjasama dan maklumat berkaitan di mana pejabat ini adalah yang
bertanggungjawab terus kepada pemantauan perlaksanaan penggunaan TV
Pendidikan di peringkat daerah. Terima kasih atas sokongan dan kerjasama semua
guru serta pelajar yang terlibat dalam kajian temuramah, IMMS serta proses
pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Terima kasih juga diucapkan kepada semua Jawatankuasa Kajian Tindakan
Daerah Ranau yang telah menyumbangkan idea sehingga kajian ini siap
sepenuhnya.

LOSININ JOHALIN

Ahli Pasukan Kajian Tindakan Sabah
Bahagian Teknologi Pendidikan Sabah
Kota Kinabalu

1

ABSTRAK

Penggunaan TV Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

sebenarnya telah lama dilaksanakan. Bagaimanapun Penggunaan TV

pendidikan melalui ASTRO telah dilaksanakan mulai Tahun 2000 dengan

pemasangan peralatan dijalankan secara berperingkat-peringkat di seluruh

Negara. Kajian ini dikhususkan untuk melihat kesan penggunaan TV

Pendidikan terhadap pengajaran dan Pembelajaran di dalam bilik darjah.

Kajian ini telah dijalankan ke atas 36 orang pelajar SMK.Kundasang,

Ranau dan dengan menggunakan set ujian IMMS, ujian pra dan ujian pos.

Sebagai tambahan, semasa kajian ini dijalankan, satu sesi temubual secara

rawak telah dijalankan dikalangan guru dan murid. Daripada 20 orang

respondan, 100% menyatakan persetujuan mereka bahawa TV Pendidikan

melalui ASTRO menarik dan berguna. 90% daripada mereka mahu supaya

ada siaran TV Pendidikan di sekolah . 10% tidak menyatakan sebarang

pendapat. Walau bagaimanapun hanya 55% daripada respondan pernah

menggunakan kemudahan TV Pendidikan ini dalam proses pengajaran dan

Pembelajaran. Peratus yang menggunakan TV Pendidikan ini masih rendah

jika dibandingkan dengan negara maju yang menjadikan TV Pendidikan

sebagai salah satu bahan bantu mengajar yang terkenal.

2

ISI KANDUNGAN

BIL

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Penghargaan

i

Abstrak

ii

Isi Kndungan

iii

Senarai Jadual

iv

Senarai Rajah

v

Senarai Lampiran

vi

Senarai Singkatan

vii

Bab 1 : Pendahuluan

1.1

Pengenalan

9

1.2

Latar Belakang Kajian

11

1.3

Tujuan / Objektif Kajian

14

1.4

Pernyataan Masalah

15

1.5

Persoalan Kajian

16

1.6

Batasan Kajian

17

1.7

Definisi Operasional

18

Bab 2 : Metodologi Kajian

2.1

Pengenalan

19

2.2

Rekabentuk Kajian

19

2.3

Sasaran Kajian

21

2.4

Kaedah Mengutip Data

22

2.5

Tinjauan Awal

23

Bab 3 : Perlaksanaan Kajian

3

3.1

Pengenalan

25

3.2

Persediaan Tindakan

25

3.3

Proses Gelung / Kitaran

27

3.4

Perlaksanaan Tindakan

27

3.5

Penilaian Dan Refleksi

28

3.6

Kesimpulan

36

Bab 4 : Penilaian

4.1

Pengenalan

37

4.2

Penilaian Dan Refleksi Berdasarkan
Maklumbalas

37

4.3

Penilaian Dan Refleksi Kendiri

39

4.4

Rumusan

40

4.4

Cadangan

41

Bibliografi

42

Lampiran

45

4

SENARAI JADUAL

Jadual

Nama Jadual

Muka Surat

Jadual 1

:Jadual Perlaksanaan Tindakan

28

Jadual 2

:Jadual Nilai Sisihan Piawai soalan soalselidik

29

Jadual 3

:Taburan Responden

30

Jadual 4

:Keputusan Ujian Pra Kumpulan 1

30

Jadual 5

:Keputusan Ujian Pra Kumpulan 2

31

Jadual 6

:Keputusan Ujian Pos Kumpulan 1

32

Jadual 7

:Keputusan Ujian Pos Kumpulan 2

32

Jadual 8

:Jadual Perbandingan Markah Ujian Pra dan
Pos Kumpulan 1

34

Jadual 9

:Jadual Perbandingan Markah Ujian Pra dan
Pos Kumpulan 2

35

5

SENARAI RAJAH

Rajah

Nama Rajah

Muka Surat

Rajah 1

:Gelung kitaran yang menunjukkan proses
penyiapan kajian

27

Rajah 2

:Graf perbandingan keputusan ujian pra
kumpulan 1 dan 2

33

Rajah 3

:Graf perbandingan keputusan ujian pos
kumpulan 1 dan 2

33

Rajah 4

:Graf perbandingan keputusan ujian pos dan
pra kumpulan 1

34

Rajah 5

:Graf perbandingan keputusan ujian pos dan
pra kumpulan 2

34

Rajah 6

:Graf perbezaan peningkatan keputusan ujian
bagi 2 mod pengajaran

35

6

SENARAI LAMPIRAN

Lampiran A

:Ujian IMMS

Lampiran B

:Soalan Temubual

Lampiran C

:Senarai Responden Terlibat

Lampiran D

:Keputusan Ujian Pra

Lampiran E

:Keputusan Ujian Pos

Lampiran F

:Surat Sokongan PTP PKG Ranau

Lampiran G

:Surat Kepada Pihak Sekolah

Lampiran H

:Keputusan Instrumen Temuramah

Lampiran I

:Contoh Lesson Plan

Lampiran J

Contoh Ujian Pra/Pos

7

SENARAI SINGKATAN

IMMS :Ujian Ukuran Skala Motivasi

P&P

:Pengajaran dan pembelajaran

MPT

:Murid Prestasi Tinggi

MPS

:Murid Prestasi Sederhana

MPR

:Murid Prestasi Rendah

TVP

:TV Pendidikan

BTPN

:Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri

EPRD

:Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Dasar Pendidikan

ICT

:Information, Communication and Technology

8

KAJIAN TINDAKAN:
KAJIAN KEBERKESANAN PENGGUNAAN TV PENDIDIKAN MELALUI
ASTRO DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BAB 1 : PENDAHULUAN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->