TEORI PEMBELAJARAN BRUNER

Mereka akan memilih maklumat yang diperlukan.vPembelajaran adalah satu proses sosial yang aktif di mana murid-murid kita akan membina atau konsep baru berasaskan pengetahuan sedia ada. . kemudian membentuk hipotesis dan seterusnya mengintegrasikan bahan yang baru ke dalam pengetahuan sedia ada serta konstruk mental masing-masing.

v Pembelajaran adalah satu proses sosial Prinsip-prinsip Pembelajaran yang Penemuan. kemudian membentuk hipotesis dan seterusnya mengintegrasikan bahan yang baru ke dalam pengetahuan sedia ada serta konstruk mental masing-masing. v Mereka akan memilih maklumat yang diperlukan. . murid-murid kita akan aktif di mana membina atau konsep baru berasaskan pengetahuan sedia ada.

Pembelajaran berlaku mengikut tiga langkah: üEnaktif (berasaskan tindakan) üIkonik (berasaskan imej) üSimbolik (berasaskan bahasa) .

 . Pecutan disebabkan oleh pemahaman satusatu konsep yang mengambil masa untuk dikuasai sebelum berlakunya pergerakan ke langkah seterusnya. Pengetahuan dan kemahiran diperoleh mengikut satu pola yang disifatkan sebagai pecutan dan rehat.

iaitu sama ada mempercepatkan atau melambatkan  Murid-murid akan lebih mudah untuk memperoleh pengetahuan apabila mereka menemuinya sendiri. Persekitaran di mana kita berada memainkan peranan yang penting dalam menentukan kadar proses pemahaman dan penguasaan satusaru konsep.  .

pendekatan pembelajaran penemuan ini menggunakan penaakulan induktif.Pembelajaran penemuan  Pembelajaran penemuan menggalakkan murid-murid untuk menggunakan intuisi. imaginasi dan kreativiti secara aktif. .  Dengan kata lain.

3)Buat perbandingan contoh positif dan contoh negatif. Telitikan ciri-ciri. 4)Berdasarkan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori.Langkah-langkah pembelajaran konsep secara induktif 1)Sediakan data yang berupa contohcontoh positif 2)Sediakan data yang mewakili contohcontoh negatif. .

5)Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk.  . 6)Bina definisi konsep. 7)Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk menguji pemahaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful