TEORI PEMBELAJARAN BRUNER

.vPembelajaran adalah satu proses sosial yang aktif di mana murid-murid kita akan membina atau konsep baru berasaskan pengetahuan sedia ada. Mereka akan memilih maklumat yang diperlukan. kemudian membentuk hipotesis dan seterusnya mengintegrasikan bahan yang baru ke dalam pengetahuan sedia ada serta konstruk mental masing-masing.

v Pembelajaran adalah satu proses sosial Prinsip-prinsip Pembelajaran yang Penemuan. . v Mereka akan memilih maklumat yang diperlukan. murid-murid kita akan aktif di mana membina atau konsep baru berasaskan pengetahuan sedia ada. kemudian membentuk hipotesis dan seterusnya mengintegrasikan bahan yang baru ke dalam pengetahuan sedia ada serta konstruk mental masing-masing.

Pembelajaran berlaku mengikut tiga langkah: üEnaktif (berasaskan tindakan) üIkonik (berasaskan imej) üSimbolik (berasaskan bahasa) .

Pecutan disebabkan oleh pemahaman satusatu konsep yang mengambil masa untuk dikuasai sebelum berlakunya pergerakan ke langkah seterusnya.  . Pengetahuan dan kemahiran diperoleh mengikut satu pola yang disifatkan sebagai pecutan dan rehat.

iaitu sama ada mempercepatkan atau melambatkan  Murid-murid akan lebih mudah untuk memperoleh pengetahuan apabila mereka menemuinya sendiri. Persekitaran di mana kita berada memainkan peranan yang penting dalam menentukan kadar proses pemahaman dan penguasaan satusaru konsep.  .

imaginasi dan kreativiti secara aktif. pendekatan pembelajaran penemuan ini menggunakan penaakulan induktif.  Dengan kata lain.Pembelajaran penemuan  Pembelajaran penemuan menggalakkan murid-murid untuk menggunakan intuisi. .

Langkah-langkah pembelajaran konsep secara induktif 1)Sediakan data yang berupa contohcontoh positif 2)Sediakan data yang mewakili contohcontoh negatif. 3)Buat perbandingan contoh positif dan contoh negatif. Telitikan ciri-ciri. . 4)Berdasarkan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori.

7)Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk menguji pemahaman. 6)Bina definisi konsep.5)Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk.  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful