KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2 003 SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID

TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmata n ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan kerajaan mewujudkan satu skim perkhidmatan baru iaitu Pembantu Pengurusan Murid. LATAR BE LAKANG 2. Berikutan pelaksanaan Program Pendidikan Prasekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia terdapat keperluan supaya diwujudkan satu skim perkhidmatan baru bagi membantu guru mengendalikan kelas-kelas prasekolah. Pada masa ini urus an yang berkaitan dengan hal ehwal murid-murid istimewa di asrama sekolah pendid ikan khas dan asrama desa dikendalikan oleh perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelaj ar yang telah dijumudkan semasa pelaksanaan Sistem Saraan Baru pada tahun 1992. 3. Kajian menunjukkan bahawa dari semasa ke semasa bilangan murid-murid istimewa di sekolah-sekolah pendidikan khas di bawah Kementerian Pendidikan Mala ysia semakin meningkat. Oleh itu, bilangan asrama juga terpaksa ditambah. Begitu juga dengan bilangan asrama-asrama desa di kawasan pedalaman terutama di Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu, kerajaan memutuskan supaya skim perkhidmatan baru P embantu Pengurusan Murid ini mengambil alih fungsi yang dijalankan oleh 1

perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar dan melaksanakan fungsi membantu guru pra sekolah di kelas-kelas prasekolah di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malay sia. SKIM PERKHIDMATAN BARU 4. Skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid ini d iletakkan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan dengan diberi gred gaji N17, N 22. Syarat lantikan ke skim perkhidmatan ini ialah Sijil Pelajaran Malaysia (SPM ) serta lulus Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat peperiksaa n tersebut atau memiliki kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaa n. 5. Oleh kerana perkhidmatan ini akan digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, maka Ketua Perkhidmatan bagi perkhidmatan ini ialah Ketua Setiausaha K ementerian Pendidikan Malaysia. Sekiranya terdapat agensi-agensi lain yang ingin menggunakan perkhidmatan ini untuk melaksanakan fungsi bidang tugas yang sama, maka Ketua Jabatan bagi agensi berkenaan adalah Ketua Perkhidmatan. 6. Fungsi ut ama skim perkhidmatan baru ini adalah meliputi aspek-aspek seperti berikut: (a) membantu guru dalam pengurusan kelas termasuk penyediaan makanan, m engemas dan membersih serta menjalankan aktiviti bimbingan muridmurid prasekolah ; atau (b) mengasuh murid-murid istimewa di asrama-asrama sekolah pendidikan kha s atau asrama desa yang meliputi semua aspek kehidupan murid di luar bilik darja h dan tugas-tugas membersih dan mengemas. 7. Bidang tugas secara terperinci adal ah seperti di Lampiran A dan penghuraian kerja adalah seperti di Lampiran B. 2

8. Skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid adalah seperti di Lampiran C dan draf iklan adalah seperti di Lampiran D. Jadual Gaji Matriks N17, N22 adalah seperti di Lampiran E dan E1. 9. Mulai tarikh kuat kuasa skim perkhidmatan ini semua lantikan sebagai Pembantu Guru dan Penyelia/Pengasuh Pelajar masing-masing di kelas prasekolah dan asramaa srama sekolah pendidikan khas dan asrama desa hendaklah menggunakan skim perkhid matan Pembantu Pengurusan Murid Gred N17, N22 dan syarat-syarat lantikan yang di tetapkan hendaklah dipenuhi. PELAKSANAAN 10. Semua anggota sedang berkhidmat dal am skim perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar (jumud) Gred N11, N14 yang dilantik secara tetap dan sedang menjalankan tugas di asrama sekolah pendidikan khas dan asrama desa adalah layak diberi opsy en untuk ditukar lantik ke perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 mengi kut syaratsyarat yang ditetapkan seperti berikut: (a) anggota hendaklah memiliki SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus B ahasa Melayu/Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat sijil tersebut; (b) bagi anggota dalam Gred N11, N14 yang tidak memiliki SPM kelonggaran syarat akan diberi seperti berikut: (i) memiliki PMR atau kelayakan yang diiktiraf seta raf dengannya oleh kerajaan serta mempunyai sekurang-kurangnya 6 tahun pengalama n dalam perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar; atau (ii) tamat Darjah 6 Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan serta mempunyai sekurang-kurangnya 15 tahun pengalaman d alam perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar. 3

12. Pilihan yang dibuat adalah muktamad. 4 . Tawaran opsyen ini diberi kepada anggota yang bertaraf tetap termasuk mereka yang masih dalam tempoh percubaan dalam skim perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pela jar serta telah memilih tawaran opsyen Sistem Saraan Malaysia. Mereka akan ke kal dalam perkhidmatan hakiki sekarang secara Khas Untuk Penyandang. sedang dalam proses tindakan tatatertib. N22 Pihak Berkuasa Melantik melalui Ketua Perkhidmatan akan mengeluarkan op syen tukar lantik kepada anggota sedang berkhidmat dalam skim perkhidmatan Penye lia/Pengasuh Pelajar Gred N11. A nggota yang terlibat diberi tempoh 30 hari mulai tarikh surat opsyen dikeluarkan untuk membuat pilihan sama ada menerima atau menolak tawaran ini. 13. Dengan terlaksananya skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid Gred N17. dan sedang menjalani hukuman tatatertib selain daripada hukuman buang kerja. N14 bagi membolehkan anggota membuat pilihan. Tawaran opsye n ini juga hendaklah diberi kepada Penyelia/Pengasuh Pelajar yang berada dalam keadaan berikut: (a) (b) (c) (d) (e) dipinjamkan atau ditukarkan se mentara. tidak hadir bertugas semasa opsyen dikeluarkan dan berk uat kuasa. Ang gota yang bersetuju menerima opsyen akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pem bantu Pengurusan Murid Gred N17.Pemberian Opsyen 11. Anggota yang t idak membuat sebarang opsyen atau gagal mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebab yang munasabah akan dianggap sebagai telah tidak me milih untuk memasuki skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid. 14. N22. sedang bercuti.

F1 dan F2. walaupun tempoh opsyen asal telah tamat. Bagi maksud urusan pemberian opsyen. Tawaran opsyen ini tidak melibatkan anggota dalam lantikan sementara/kont rak/ sambilan. Matagaji yang ditawarkan itu 5 . jika sab it kesalahannya dan dijatuhi hukuman buang kerja dalam tempoh opsyen. Kaedah Pelarasan Gaji 19. syarat-sy arat pertukaran pelantikan dan borang opsyen adalah seperti di Lampiran F. Penyelia/Pengasuh Pelajar yang sedang dalam proses tindakan tatatertib. 18. 16.15. (b) anggota Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan memenuhi syarat yang ditetapkan d i perenggan 10 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan mataga ji terakhir jawatan asal di Peringkat 1 (P1). Pihak Berkuasa Melanti k boleh menawarkan surat tawaran opsyen dengan memberikan tempoh yang sama (30 h ari) untuk membolehkan mereka membuat pilihan. maka tawaran opsyen tersebut dengan sendirinya terbatal. 17. Kaedah pelarasan gaji anggota sedang berkhid mat dalam skim perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar ke skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid adalah ditetapkan seperti berikut: (a) anggota Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11 yang belum disahkan dalam perkhidmatan tetapi telah memenuhi syarat yang ditetapkan d i perenggan 10 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan mataga ji jawatan asal di Peringkat 1 (P1). contoh surat tawaran. Sekiranya surat tawaran opsyen t idak dapat disampaikan. termasuk kepada mereka yang berada dalam keadaan seperti di perenggan 14. Sementara itu surat tawaran opsyen bagi anggota Penyelia/Pengasuh Pelajar yang belum layak seperti di perenggan 10(b)(i) atau (ii) adalah seperti di Lampiran F 3.

gaji boleh ditetapkan di peringkat 2 (P2) dan seterusny a di Peringkat 3 (P3) jika matagaji P2 masih tidak dapat menampung gaji permulaa n yang ditetapkan. (c) anggota Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N14 hendaklah juga diselaraskan ke gred N17 skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid. d an 6 . Matagaji yang ditawarkan itu hendaklah tidak kurang daripada satu pergerakan gaji biasa jawatan asal. gaji boleh ditetapkan di peringkat 2 (P2) dan seterusnya di Peringkat 3 (P3) jika matagaji P2 masih tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan. Tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira hendaklah dala m perkhidmatan tetap. maka sifir pemindahan gaji Khas U ntuk Penyandang di jawatan baru hendaklah dipohon daripada Bahagian Gaji dan Ela un Jabatan Perkhidmatan Awam. Mereka he ndaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji terakhir jawat an asal di Peringkat 1 (P1). Jika matagaji di P1 jawatan b aru tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip di ata s. Sementara itu contoh pelaras an gaji bagi anggota yang belum memenuhi syarat adalah seperti di Lampiran G3.hendaklah tidak kurang daripada satu pergerakan gaji biasa jawatan asal. tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji. dan (e) anggota Penyelia/Pengasuh Pelajar yang bel um memenuhi syarat seperti yang disebut di perenggan 10(b)(i) atau (ii) di atas akan hanya dipindahkan ke Gred N17 matagaji yang berkaitan selepas sehari perkhi dmatan mereka genap mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan di perenggan 10(b)(i ) atau (ii) tersebut. G1 dan G2. Contoh-contoh kaeda h pelarasan gaji bagi anggota yang telah layak mengikut syarat di perenggan 10(a ) adalah seperti di Lampiran-lampiran G. Jika ma tagaji di P1 jawatan baru tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan m engikut prinsip di atas. (d) anggota Penyelia/Pengasuh Pelajar yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh matagaji mengikut kaedah (b) dan (c) di atas.

Ketua Jabatan dan anggota yang terlibat hendaklah mematuhi kaedah pelaksanaan opsyen yang ditetapk an seperti berikut: Ketua Jabatan (a) menawarkan opsyen kepada anggota terlibat dan memberi penjelas an terperinci mengenai opsyen kepada anggota dan implikasi keputusan yang dibuat .(f) pergerakan gaji tahunan jawatan asal yang sepatutnya diterima oleh anggota dalam tahun pertukaran pelantikan itu dikuatkuasakan hendaklah diberi di jawatan baru . dan (c) mengemaskini Buku Kenyataan Perkhidmatan anggota yang terlibat selaras dengan perubahan berkaitan. TPG baru ialah mulai 1 Januari tahun berikutnya. Jabatan jawatan Perkhidmatan Awam Malaysia untuk urusan pemansuhan jawatan Penyelia/Pengasuh Pel ajar Gred N11. Tarikh Pergerakan gaji (TPG) asal bagi anggota yang t erlibat dalam urusan ini hendaklah diubah kepada satu TPG baru pada tahun berikutnya selepas pelaksanaan pelarasan gaji ini. Dalam melaksanakan skim perkhidmatan yang baru ini . N22 secara tuka r ganti selepas 7 . N14 dan pewujudan urusan opsyen pertukaran pelantikan ini selesai . (b) berhubung dengan Bahagian Pembangunan Organisasi. Pembantu Pengurusan Murid Gred N17. TARIKH PERGERAKAN GAJI 20. KAEDAH PELAKSANAAN OPSYEN 21.

anggota hendaklah merujuk kepada Ketua J abatan untuk mendapatkan penjelasan selanjutnya. dan (c) membuat pilihan sama ada menerima atau menolak opsyen tawaran ini d alam tempoh 30 hari mulai tarikh surat tawaran.Anggota (a) membaca dengan teliti dan faham mengenai opsyen sebelum membuat kepu tusan. Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2004. Sebarang opsyen yang dibuat ada lah muktamad. PEMAKAIAN 23. maka skim perk hidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar (jumud) masih kekal untuk menampung anggota yang belum memenuhi syarat yang ditetapkan di perenggan 10(b) (i) atau (ii) dan anggota ya ng menolak opsyen pertukaran pelantikan ini. Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perkhidmatan ini. (b) melengkapkan dua (2) salinan borang opsyen iaitu satu salinan untuk disimpan oleh Ketua Jabatan dan satu (1) salinan lagi untuk anggota berken aan. 8 . Jika terdapat sebarang keraguan. TARIKH KUAT KUASA 22.

24. Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pi hak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan SP4/PP03/PP-PemPengMurid/SSR/fo 9 . Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing.B. peruntukan Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya boleh dipanjangkan ke pada semua Perkhidmatan Negeri. Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempa tan ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ ( TAN SRI JAMALUDDIN BIN HAJI AHMAD DAMANHURI ) Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA 8 November 2003 Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Semua Ketua Setiausaha Kementeria n Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Y.

2 . adab sopan. 3. Membimbing/melatih/mengasuh kanak-kanak istimewa/murid-murid perin gkat sekolah rendah mengenai semua aspek yang berkaitan dengan tata kelakuan. 1. B. 3. Melaksanakan tugas-tugas berkaitan penyediaan makanan.LAMPIRAN A BIDANG TUGAS BAGI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID A. ak hlak. menjaga kebersihan diri/kawasan sekitar. 5. Melayan keperluan mur id-murid yang sakit atau bermasalah emosi. Membantu guru kelas prasekolah dalam semua aktiviti bimbing an dan pembelajaran/pengajaran murid-murid prasekolah. Menjadi pengantara dengan ibu/bapa murid. 4. Pengurusan Prasekolah Membantu guru kelas prasekolah dalam hal ehwal pengurusa n/pentadbiran kelas. 2. Pengurusan Murid Di Asrama Menjaga hal ehwal murid-murid istimewa/murid-murid peringkat sekolah rendah daripada semua aspek pengurusan di ri di asrama. Mengawasi keselamatan murid. 1 . 1. mengurus dan membersih serta menjaga keselamatan m urid kelas prasekolah.

Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas membantu guru di k elas-kelas prasekolah dan mengasuh murid-murid di asrama sekolah pendidikan khas dan asrama desa di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia. 3. SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS 4. M elaksanakan tugas dalam urusan surat menyurat yang berkaitan dengan prasekolah. N22 PERINGKAT ORGANISASI 2. kehadiran murid-murid Membantu guru membuat inventori peralatan dan bahan di dalam kelas prasekolah. Pembantu Pegurusan Murid bertanggungjawab ke a tas tugas-tugas seperti berikut:Pengurusan Murid Prasekolah 4.1. SKIM PERKHIDMATAN 1. Urusan Pentad biran Kelas Prasekolah (a) (b) (c) (d) (e) Membantu guru mendaftar prasekolah se tiap hari.1.1.1. Merekodkan pembelian bahan dan peralatan prasekolah.LAMPIRAN B PENGHURAIAN KERJA BAGI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID 1. 2. 4.1.1. RINGKASAN TUGAS 3. Pembantu Pengurusan Murid Gred N17. Mengemaskini data dan maklu mat bagi murid-murid prasekolah. Sekolah/Asrama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysi a. 1 .

Membantu merangsang dan mening katkan motivasi muridmurid prasekolah supaya bersedia untuk belajar. Membantu me milih dan menyediakan bahan-bahan serta peralatan yang sesuai dengan keperluan. Membantu guru dalam menguruskan akaun dan perk ara yang berkaitan dengan kewangan prasekolah.2. kesihatan dan keselesaan murid-murid sama ada di dalam atau di lua r kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya.(f) (g) Menguruskan pendaftaran murid-murid prasekolah. Membantu mengawas dan menjaga keselamatan. Membantu guru membuat lawatan susulan ke rumah ibu bapa atau penjaga murid bagi murid-murid yang bermasalah. Membantu menimbulkan suasana yang selesa.1. Membantu mewujudkan dan merangsang naluri ingin tahu. kesediaan dan perkembangan murid-murid prasekolah. (d) (e) (f) (g) 2 . selamat dan menggembirakan bagi meransang bimbingan dan asu han. Urusan Pengajaran/Pembelajaran Murid-murid Prasekolah (a) (b) (c) Membant u guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan. Merekodkan perbelanjaan dan sumba ngan yang diterima untuk prasekolah. Memberi bantu an kepada murid-murid dan mendampingi mereka semasa menjalankan aktiviti-aktivit i harian di sekolah supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif. minat untuk meneroka dan menjelajah di kalangan muridmurid prasekolah. Menghubungi agensi-agensi lain a tau pihak luar yang bekerjasama atau bagi mendapatkan maklumat berkaitan praseko lah. (h) (i) (j) 4.

M embantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-mu rid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih. (b) (c) (d) 4.1.3. peralata n dapur. cerek. Mengemas dan membersihkan perkakas seperti pinggan. tutur bahasa dan kekemasan diri. 4. cawan. Membantu guru prasekolah menjaga ke selamatan alatan dan kemudahan prasekolah di dalam dan di luar kelas. mengunci kelas dan menjaga kebersihan bilik darjah dan ruang-ruang lain . Membantu m engawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah. Berusaha u ntuk menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku.4. Urusan Penyediaan Makanan/Mengemas/Membersih (a) Menyedia dan menghidangk an makanan dan minuman yang bersih. mangkuk. Menyedia dan mengemaskan bilik darjah dan bilik-bilik atau ruang yang lain sebelum dan selepas kelas termasuk menyapu. Menyambut kedatangan murid-murid semasa mengha diri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat. Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan pengajara n di dalam kelas. 3 (c) (d) (e) (f) . peti ais dan sebagainya. berzat dan seimbang bagi murid-murid praseko lah.(h) Membantu guru prasekolah dalam penyediaan pengajaran dan pembelajaran prasekolah . Urusan Menjaga Hal Ehwal Murid (a) (b) Melayani karenah murid-murid prase kolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih.1. piring.

Membimbing dan mengasuh murid supaya s entiasa berakhlak. Me mbimbing dan menentukan murid belajar selepas waktu persekolahan. bisu dan lain-lain) atau kan akkanak di peringkat sekolah rendah yang tinggal di asrama-asrama di kawasan ped alaman yang meliputi semua aspek kehidupan murid di luar bilik darjah seperti be rikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melatih dan menentukan murid bangun ti dur dan masuk tidur mengikut masa yang ditentukan. tandas. Membersih dan mengemas pakaian murid dan mengasuh mereka berbuat demikian.Pengurusan Murid Di Asrama 4. Melayan dan membimbing murid cara-cara da n adab sopan ketika makan. Membersih dan mengemas tempat tidur murid dan mengasuh mereka berbuat demikian. Melatih dan menentukan murid supaya membuang air dan membersih diri (menggosok gigi) sebelum masuk tidur. Tugas-tugas pengurusan murid di asrama sekolah khas melibatkan kanak-kanak istimewa (buta. berdisiplin dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Melatih dan menentukan murid ke sekolah mengikut masa yang sepatutnya.1. (j) (k) (l) 4 . bilik mandi dan kawasan bilik tidur.5. Membimbing dan menentukan murid Islam bersuci dan bersembahyan g lima waktu sehari dan belajar Muqaddam. Membersih kawasan a srama. Melatih dan membimbing murid mengemas diri dengan baik dan mem akai pakaian dengan kemas dan teratur. Mel atih dan menentukan murid mengamalkan cara-cara yang betul dan sempurna menggoso k gigi dan mandi. pekak.

(m) (n) (o) (p) Melatih murid menjaga keselamatan di asrama. kesihatan. Menjadi pengantara dengan ibu bapa kepada murid yang sakit atau menghadapi ma salah disiplin. gangguan emosi dan keperluan-keperluan lain. Mengawasi muri d ketika mereka bermain di luar waktu persekolahan dan waktu kegiatan kokurikulu m. 5 . keceriaan dan Melayan keperluan murid yang sakit atau menghadapi masalah emosi. kebersihan.

dan (d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada pering kat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya ole h kerajaan.34 P2T1 RM1646. Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred N17 boleh ditetapka n oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berk aitan.33 .P2T12 RM2507.60 Gred N22 : SYARAT LANTIKAN 1. Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 yang dilantik adalah dikehendaki berkh idmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. PENETAPAN GAJI PERMULAAN TEMPOH PERCUBAAN 3. 2.10 . (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawata n. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) warganegara Malaysia.79 P1T1 RM1532.P1T24 RM1721.08 . (c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.P2T24 RM1817.44 .44 P 3T1 RM739.P1T12 RM2270.30 P2T1 RM697. 1 .LAMPIRAN C SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID KLASIFIKASI KUMPULAN PERK HIDMATAN TARIKH KUAT KUASA Gred Gred N17 : : : : PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SO KONGAN SOKONGAN 1 JANUARI 2004 Jadual Gaji Matriks P1T1 RM656.90 P3T24 RM1918.

Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 adalah layak dipertimbang b agi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Pengurusan Murid Gred N22 yang kosong a pabila telah:(a) disahkan dalam perkhidmatan. KURSUS INDUKSI/ PEPERIKSAAN 5. 9. Pembantu Pengurusan Murid boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan ol eh ketua perkhidmatan yang berkenaan. 2 . Pemba ntu Pengurusan Murid Gred N17 yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidm atan apabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 6. dan (c) diperaku o leh ketua perkhidmatan. (b) hadir dengan jayanya kursu s induksi dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan.LATIHAN 4. Pembantu Pengurusan Murid hendakla h lulus penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan untuk kenaikan pangkat. dan (d) di peraku oleh ketua perkhidmatan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN KENAIKAN PANGKAT KE GRED N22 7. (b) mencapai tahap prestasi yang d itetapkan. (c) lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. 8. Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 dalam p ercubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya kursus induksi dan lulus peperi ksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh ketua pe rkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan.

33 Jadual Gaji Gred N17 3. Jawatan : Pembantu Pengurusan Mur id Kementerian/Jabatan/Badan : Berkanun/Kuasa Tempatan* Kumpulan Perkhidmatan Klasi fikasi Perkhidmatan : : Kumpulan Sokongan Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran D an Sokongan Gaji Matriks : P1T1 RM656.79 .P1T24 RM1721. lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf d engannya oleh kerajaan. dan (d) 4. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.10 P2T1 RM697.44 .90 P3T1 RM739.LAMPIRAN D IKLAN JAWATAN 1.30 . berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan j awatan. (a) (b) (c) (d) 2.P3T24 RM1918. 5. Taraf Jawatan Fungsi Bidang Tugas : : Tetap Untuk diisi oleh ketua perkhidmatan setiap kali pengiklanan dibuat.P2T24 RM1817. Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) (c) wa rganegara Malaysia. 1 .

89 T8 935.30 1337.49 T4 776.93 T20 1508.00 909.28 993.60 1108.14 951.14 T 3 736.29 T12 1095.67 1067.58 1802.94 1569.81 985.90 1539.77 T18 14 01.38 1650.58 782.23 738.61 T16 1295.86 1762.10 1817.5 6 1078.59 T10 1015. TARIKH KUATKUASA : 1.42 1428.11.85 T19 1454.30 697.42 1036.2002 JADUAL GAJI SSM : N17 T1 P1 P2 P3 656. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA17000 III.44 739.24 T9 975.60 1627.53 T15 1241.2 5 T24 1721.79 T2 696.84 1163.LAMPIRAN E JADUAL BILANGAN N-17 JADUAL GAJI SSM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN SOKONGAN (RM SEBULAN) I.19 T6 855.88 944.9 4 1316.37 T13 1135.90 1918.53 11 49.70 1120.96 1395.28 1511.26 1686.09 T22 1614.95 903.69 T17 1348.14 1595.54 T7 895.62 1453.94 T11 1055.74 1026.46 1205.70 1261.09 820.17 T23 1667.18 1372.66 1483.84 T5 816.33 1 .62 1706.98 1221. GRED GAJI SSM : N17 II.45 T14 1188.24 1860.64 1279.02 862.16 779.86 866.01 T2 1 1561.72 824.92 1744.

32 T5 1745.19 2078.08 T2 1585.96 T9 2034.69 T12 2270.58 1704.34 1646.84 2163. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA22000 III.14 2335.2004 JADUAL GAJI SSM : N22 T1 P1 P2 1532.60 1 .05 T8 1955.24 T4 1692.78 T11 2191.30 1906.82 1762.14 T7 187 7.23 T6 1798. GRED GAJI SSM : N22 II.LAMPIRAN E1 JADUAL BILANGAN N-22 JADUAL GAJI SSM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN D AN SOKONGAN SOKONGAN (RM SEBULAN) I.06 1820. 79 2421.16 T3 1638.54 1992.44 2507. TARIKH KUATKUASA : 1.87 T10 2113.1.49 2249.

……………………………………..LAMPIRAN F KERTAS OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (Nama Pihak Berkuasa Melantik di agensi pene rima) …………………………………….. 1 .. ulai pada tarikh yang sama. Sehubungan itu tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim pe rkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid di Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah klasifikasi Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan dengan gaji RM……… Gred ………. ……………………………………. Nama : (Nama Pegawai) Alamat: …………………………………… …………………………………… …………………………………… Melalui Ketua Jabatan (Nama Ketua Jabatan agensi hakiki) ………………………………………… ………………………………………… Perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar Di Kementerian Pendidikan Malaysia Ke Ski m Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid di Kementerian Pendidikan Malaysia Mela lui Opsyen Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan untuk memansuhkan jawatan Penyelia/Pengasuh Pelajar berkuat kuasa pada 1 Januari 2004.

. Tuan/puan dikehendaki memberi jawapan sa ma ada menerima atau tidak tawaran ini dengan mengisi Borang Opsyen di Lampiran F2 seperti berikut dan jawapan tuan/puan hendaklah sampai di pejabat ini sebelum atau pada …………….1 Menerima Tawaran: Menandakan ( Lampiran F2. Sekian. terima kasih. Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syarat-syarat seperti yang dinyatakan di Lampiran F1. ……………………………………………………….2 Menolak Tawaran : Menandakan ( ) dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) di ) dalam kotak y ang disediakan di perenggan (a) di Lampiran F2.…. atau 2. jika tuan / puan menolak opsyen ini. 2.2. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ” Saya yang menurut perintah. (Nama Pihak Berkuasa Melantik di agensi penerima) 2 ..

tuan/puan adalah dianggap tidak bersetuju menerima tawaran pertukaran pelantikan dan akan dikekal kan dalam perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar secara Khas Untuk Penyandang. OPSYEN 2 TEMPOH MEMBUAT OPSYEN 3 JAWATAN YANG DITAWARKAN 4. Jika tuan/puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal me ngembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT DAN PERATURAN PERKHIDMATAN BARU 1 . Kerajaan telah memutuskan untuk memansuhkan jawatan Penyelia/Pengasuh Pelajar Gr ed N11. akan diubahsuai mengikut skim perkhidmatan tersebut. Tempoh opsyen yang diberikan kepada tuan/puan untuk membuat pilihan ialah selama tiga puluh (30) hari mulai dari tarikh surat tawaran dikel uarkan. Opsyen ini adalah muktamad. T uan/Puan akan ditawarkan ke jawatan baru di skim perkhidmatan yang berlainan pad a gred yang lebih tinggi daripada jawatan lama. tuan/ puan dengan ini diberi opsyen sama ada bersetuju untuk ditukar lantik ke jawatan Pembantu P engurusan Murid Gred N17 dalam skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid di Ke menterian Pendidikan Malaysia ataupun jika menolak akan dikekalkan dalam skim pe rkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar secara Khas Untuk Penyandang (KUP). jika perlu. N14 tuan/puan bertugas sekarang. Tuan/Puan akan terta kluk kepada syarat dan peraturan perkhidmatan seperti yang diperuntukkan di dala m skim perkhidmatan yang tuan/puan ditukar lantik. Dengan keputusan itu.LAMPIRAN F1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN (KE SKIM PERKHIDM ATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID) 1. Gelaran jawatan tuan/puan.

Jika matagaji di P1 jawatan baru tidak dapat menampung gaji permulaan yang d itetapkan mengikut prinsip di atas. Tuan/Puan akan ditawarkan gaji permulaan berdasarkan kepada prinsip ‘matagaji tert inggi berhampiran’ dengan matagaji akhir di jawatan asal di Peringkat 1 (P1) kecua li bagi pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan di jawatan asal. T uan/Puan yang belum disahkan dalam jawatan asal. Jika gaji jawatan baru masih tidak dapat menamp ung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip di atas. TARIKH PERGERAKAN GAJI TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN 7. matagaji yang ditetapkan itu tidak kurang daripada satu pergerakan gaji biasa jawatan as al. KEKANANAN OPSYEN SKIM KWSP 2 . tuan/puan layak diberi opsyen skim KWSP semasa disahkan dalam jawat an barunya. Jika tuan/puan belum disahkan dalam jawatan dan belum diberi tara f berpencen. Tarikh pergerakan gaji tuan/puan beru bah mengikut tarikh kuatkuasa pertukaran pelantikan. Syarat-syarat pengesahan yang telah dipenuhi dengan jayan ya semasa di jawatan asal adalah dikecualikan. tuan/ puan dikehendaki menghabi skan baki tempoh percubaan dan boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa sekiranya telah mencukupi tempoh setahun termasuk mengambilkira tempoh perc ubaan jawatan asal tertakluk dengan syarat tuan/puan memenuhi semua syarat penge sahan yang ditetapkan. 8. tuan/ pua n hendaklah disahkan dalam jawatan baru oleh pihak berkuasa melantik pada bila-b ila masa dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh kuatkuasa pertukaran pelantikan. GAJI PERMULAAN 6. TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN 9. Tuan/Puan akan dikecualikan daripada syarat tempoh percubaan jika tuan/puan tela h disahkan dalam jawatan asal. 10.5. Walau bagaimanapun untuk tujuan pencen. maka gaji secara Kh as Untuk Penyandang (KUP) akan diwujudkan. gaji boleh ditetapkan di Peringkat 2 (P2) da n seterusnya di Peringkat 3 (P3) jika matagaji di P2 masih tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan. Kekananan tuan/puan di jawatan as al dikekalkan.

Tuan/Puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan arahan yang berkuat kuasa di agensi penerima. Tuan/Puan dibenarkan membawa baki cuti reha t dan cuti rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan gantian cuti rehat. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan perubatan. Ketua Perkhidmatan tuan/puan ialah ketua perkhidmatan yang tuan/puan dituk ar lantik. cuti haji dan pinjam an. sumpah berkanun da n tapisan keselamatan sekiranya tuan/puan telah memenuhi syarat tersebut semasa dalam jawatan asal. Taraf berpencen yang telah diberi kepada tuan/puan sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan dikekalkan.2004. 17.11. mengiku t syarat dan peraturan yang berkuat kuasa. Hubungan tuan/puan dengan perkhidmatan asa l adalah terputus kecuali bagi tujuan persaraan dan kemudahankemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan seperti cuti rehat. Pertukaran pelantikan tuan/puan melalui pemberian opsyen ini adalah berkuat kuasa mulai 1. 3 . 16. 18. bagi TARAF BERPENCEN DIKEKALKAN CUTI REHAT 12. 13.1. PENEMPATAN 14. KETUA PERKHIDMATAN KEPERLUAN MEMATUHI PERATURAN SYARAT PELANTIKAN YANG DIKECUALI KAN TARIKH KUAT KUASA HUBUNGAN DENGAN PERKHIDMATAN ASAL 15. Tuan/Puan boleh ditempatkan berkhidma t di mana-mana jua sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jab atan.

pada surat tawaran tuan. Berhubung dengan surat tuan bil. maka saya dengan ini membuat pilihan seperti di bawah:* (a) Berset uju menerima pertukaran pelantikan dari skim perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pela jar di Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pentadb iran & Sokongan ke skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid di Kementerian Pe ndidikan Malaysia dengan menerima gaji sebanyak RM ……….Lampiran F2 BORANG OPSYEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan : Tarikh Kepad a: (Nama Pihak Berkuasa Melantik di agensi penerima) ……………………………………. ……………………………bertar kara di atas.. ……………………………………. Melalu kiki ) ……………………………………. sebulan atas gred gaji ……………dengan t-syarat yang dinyatakan di …………. : 1 . Tuan: Tawaran Pertukaran Pelantikan Dari Skim Perkhi an Pendidikan Malaysia Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid Di Kemente rian Pendidikan Malaysia Melalui Opsyen. …………………………………….

. Kad Pengenalan: . ……………………………. maka pertukaran pelantikan saya dengan sendirinya terbatal dan saya akan dikekalkan di dalam perkhidmatan sekarang secara Khas Untuk Penyandang. 2. Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran tuan bil.…………………………………. Nama Penuh: . dan implikasi pilihan sendiri ini dan saya sesungguhnya me g saya buat ini adalah muktamad. Saya juga faham bahawa sekiranya ada di antara maklumat yang saya beri untuk tujuan pertukaran pelantikan ini tidak betul. No.ATAU *(b) Tidak bersetuju menerima tawaran pertukaran pelantikan dan sebaliknya kekal di b awah skim perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar secara Khas Untuk Penyandang.………………………… Ja 2 . Tandatangan: …………………………………. bertarikh …………………….

Di hadapan: ………………………………………………… SAKSI** (Tandatangan Dan Cop Jawatan) Tandatangan: …………………………………. Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional 3 . Nama Tandakan ( ) dalam salah satu petak yang berkenaan..

Nama : (Nama Pegawai) Alamat: …………………………………… …………………………………… …………………………………… Melalui Ketua Jabatan (Nama Ketua Jabatan agensi hakiki) ………………………………………… ………………………………………… Tawaran Pertukaran Pelantikan Dari Skim Perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar D i Kementerian Pendidikan Malaysia Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid di Kementerian Pendidikan Malaysia Melalui Opsyen Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa kerajaan telah memutuskan untuk memansuhkan jawatan Penyelia/Pengasuh Pelajar berkuat kuasa pada 1 Januari 2004. ……………………………………. Sehubungan itu tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan P embantu Pengurusan Murid yang akan berkuat kuasa sehari selepas genap tempoh per khidmatan seperti disebut di perenggan 10(b)(i) atau (ii) Pekeliling 1 .LAMPIRAN F3 KERTAS OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (kepada anggota yang belum memen uhi syarat pemindahan gaji) ____________________________________________________ ________ (Nama Pihak Berkuasa Melantik di agensi penerima) ……………………………………..

Jika tuan/puan bersetuju menerima opsyen ini.Perkhidmatan Bil…… Tahun 2003. Dengan itu tuan/puan adalah dikekalkan secara Khas Un tuk Penyandang di atas Gred ……. sehingga memenuhi syarat tersebut. Sekian. terima kasih. tuan/puan perlu menjawab dalam tempoh 30 hari mu lai …………… Tuan/Puan adalah dikehendaki menandatangani borang opsyen di Lampiran F2 dan men gembalikan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dalam tempoh yang dinyatakan d i atas. …………………………………… ( Kementerian Pendidikan Malaysia ) 2 . 2.

1.2003 Gaji Akhir Di Jawatan Asal. TPG Jawatan Baru (P ergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).94 (P1T15) 1.1.2005 1295. TPG Jawatan Asal.2004 1241. Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Ya ng Akan Ditawarkan Kepada Anggota.74 (P1T17) : : Gaji Baru Gred N17 ( RM) 1 Januari 2004 1 Januari Tarikh Catatan 31.12.18 (P1T16) Catatan: PPSM : TPG : Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 1 .70 (P1T14) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan. Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Asal Gaji Sekarang Gred N11 (RM) 1096.LAMPIRAN G KAEDAH PELARASAN GAJI BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PENYELIA/PENGASUH PE LAJAR GRED N11 (JUMUD) KE PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N17 Kaedah Pelarasan Ga ji Bagi Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11 (Jumud) Yang Ditukar Lantik Ke Skim P erkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 Diselaraskan Kepada Matagaji Baru Di Peringkat (P) 1 Gred N17. 1. Pergerakan Gaji Diberi Di J awatan Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).1. 1.74 (P1T17) 1096.2004 1188.

1.1.52 (P2T19) : : Gaji Baru Gred N17 (RM) 1 Januari 2004 1 April Tarikh Catatan 31.2005 1401. 1.18 (P1T16) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.52 (P2T19) 1239. Pergerakan Gaji Diberi Di J awatan Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).2004 1295.42 (P1T17) 1. Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Asal Gaj i Sekarang Gred N11 (RM) 1239.12.4.2003 Gaji Akhir Di Jawatan Asal. TPG Jawatan Baru (P ergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).1. TPG Jawatan Asal.LAMPIRAN G1 KAEDAH PELARASAN GAJI BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PENYELIA/PENGASUH P ELAJAR GRED N11 (JUMUD) KE PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N17 Kaedah Pelarasan G aji Bagi Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11 (Jumud) Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 Diselaraskan Kepada Matagaji Bar u Di Peringkat (P) 1 Gred N17.2004 1348. Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Ya ng Akan Ditawarkan Kepada Anggota.66 (P1T18) Catatan: PPSM : TPG : Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 1 .

73 (P1T10) : : Gaji Baru Gred N17 (RM) 1 Januari 2004 1 Oktober Tarikh Catatan 31.10. Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Asal Gaj i Sekarang Gred N14 (RM) 1482.73 (P1T10) 1482.2004 1614.LAMPIRAN G2 KAEDAH PELARASAN GAJI BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PENYELIA/PENGASUH P ELAJAR GRED N14 (JUMUD) KE PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N17 Kaedah Pelarasan G aji Bagi Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N14 (Jumud) Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 Diselaraskan Kepada Matagaji Bar u Di Peringkat (P) 1 Gred N17. Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Ya ng Akan Ditawarkan Kepada Anggota.1. 1.86 (P1T23) Catatan: PPSM : TPG : Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 1 . TPG Jawatan Baru (P ergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM). Pergerakan Gaji Diberi Di J awatan Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).2005 1667.12.38 (P1T21) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.2003 Gaji Akhir Di Jawatan Asal. TPG Jawatan Asal.1.62 (P1T22) 1.2004 1561. 1.

Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.62 (P1T5) 646.1. TPG Jawatan Asal (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).1.2006 Catatan: PPSM : TPG : Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 1 .09 (P1T4) 816.1. Gaji Anggota Dikekalkan Di Jawa tan Asal Secara Khas Untuk Penyandang.2005 776.2005 1.1. 31.2003 1.12.87 (P1T6) 707.LAMPIRAN G3 KAEDAH PELARASAN GAJI BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PENYELIA/PENGASUH P ELAJAR GRED N11 (JUMUD) KE PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N17 (ANGGOTA YANG BELU M MEMENUHI SYARAT TEMPOH PERKHIDMATAN) Kaedah Pelarasan Gaji Bagi Penyelia/Penga suh Pelajar Gred N11 (Jumud) Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pembantu P engurusan Murid Gred N17 Diselaraskan Kepada Matagaji Baru Di Peringkat (P) 1 Gr ed N17.62 (P1T5) 676. Gaji Anggota Dikekalkan Di Jawatan Asal Secara Khas Unt uk Penyandang.2004 1.2004 1. TPG Jawatan Baru (Perg erakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).02 (P1T5) 1.1.12 (P1T7) : : Gaji Baru Gred N17 (RM) 1 Januari 2004 1 Januari Catatan Gaji Akhir Di Jawata n Asal.12 (P1T7) 707. TPG Jawatan Asal (Pergerakan Gaji Biasa M engikut Keputusan PPSM). Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Yang Akan Ditawarkan Kepada Anggota Yang T elah Memenuhi Syarat Tempoh Perkhidmatan Yang Ditetapkan. Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Asal Tarikh Gaji Sekarang Gred N11 (RM) 646.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful