P. 1
pembantu-pengurusan-murid

pembantu-pengurusan-murid

|Views: 1,429|Likes:
Published by Ziela Shafiee

More info:

Published by: Ziela Shafiee on Aug 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2 003 SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID

TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmata n ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan kerajaan mewujudkan satu skim perkhidmatan baru iaitu Pembantu Pengurusan Murid. LATAR BE LAKANG 2. Berikutan pelaksanaan Program Pendidikan Prasekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia terdapat keperluan supaya diwujudkan satu skim perkhidmatan baru bagi membantu guru mengendalikan kelas-kelas prasekolah. Pada masa ini urus an yang berkaitan dengan hal ehwal murid-murid istimewa di asrama sekolah pendid ikan khas dan asrama desa dikendalikan oleh perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelaj ar yang telah dijumudkan semasa pelaksanaan Sistem Saraan Baru pada tahun 1992. 3. Kajian menunjukkan bahawa dari semasa ke semasa bilangan murid-murid istimewa di sekolah-sekolah pendidikan khas di bawah Kementerian Pendidikan Mala ysia semakin meningkat. Oleh itu, bilangan asrama juga terpaksa ditambah. Begitu juga dengan bilangan asrama-asrama desa di kawasan pedalaman terutama di Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu, kerajaan memutuskan supaya skim perkhidmatan baru P embantu Pengurusan Murid ini mengambil alih fungsi yang dijalankan oleh 1

perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar dan melaksanakan fungsi membantu guru pra sekolah di kelas-kelas prasekolah di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malay sia. SKIM PERKHIDMATAN BARU 4. Skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid ini d iletakkan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan dengan diberi gred gaji N17, N 22. Syarat lantikan ke skim perkhidmatan ini ialah Sijil Pelajaran Malaysia (SPM ) serta lulus Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat peperiksaa n tersebut atau memiliki kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaa n. 5. Oleh kerana perkhidmatan ini akan digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, maka Ketua Perkhidmatan bagi perkhidmatan ini ialah Ketua Setiausaha K ementerian Pendidikan Malaysia. Sekiranya terdapat agensi-agensi lain yang ingin menggunakan perkhidmatan ini untuk melaksanakan fungsi bidang tugas yang sama, maka Ketua Jabatan bagi agensi berkenaan adalah Ketua Perkhidmatan. 6. Fungsi ut ama skim perkhidmatan baru ini adalah meliputi aspek-aspek seperti berikut: (a) membantu guru dalam pengurusan kelas termasuk penyediaan makanan, m engemas dan membersih serta menjalankan aktiviti bimbingan muridmurid prasekolah ; atau (b) mengasuh murid-murid istimewa di asrama-asrama sekolah pendidikan kha s atau asrama desa yang meliputi semua aspek kehidupan murid di luar bilik darja h dan tugas-tugas membersih dan mengemas. 7. Bidang tugas secara terperinci adal ah seperti di Lampiran A dan penghuraian kerja adalah seperti di Lampiran B. 2

8. Skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid adalah seperti di Lampiran C dan draf iklan adalah seperti di Lampiran D. Jadual Gaji Matriks N17, N22 adalah seperti di Lampiran E dan E1. 9. Mulai tarikh kuat kuasa skim perkhidmatan ini semua lantikan sebagai Pembantu Guru dan Penyelia/Pengasuh Pelajar masing-masing di kelas prasekolah dan asramaa srama sekolah pendidikan khas dan asrama desa hendaklah menggunakan skim perkhid matan Pembantu Pengurusan Murid Gred N17, N22 dan syarat-syarat lantikan yang di tetapkan hendaklah dipenuhi. PELAKSANAAN 10. Semua anggota sedang berkhidmat dal am skim perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar (jumud) Gred N11, N14 yang dilantik secara tetap dan sedang menjalankan tugas di asrama sekolah pendidikan khas dan asrama desa adalah layak diberi opsy en untuk ditukar lantik ke perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 mengi kut syaratsyarat yang ditetapkan seperti berikut: (a) anggota hendaklah memiliki SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus B ahasa Melayu/Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat sijil tersebut; (b) bagi anggota dalam Gred N11, N14 yang tidak memiliki SPM kelonggaran syarat akan diberi seperti berikut: (i) memiliki PMR atau kelayakan yang diiktiraf seta raf dengannya oleh kerajaan serta mempunyai sekurang-kurangnya 6 tahun pengalama n dalam perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar; atau (ii) tamat Darjah 6 Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan serta mempunyai sekurang-kurangnya 15 tahun pengalaman d alam perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar. 3

sedang bercuti. Tawaran opsyen ini diberi kepada anggota yang bertaraf tetap termasuk mereka yang masih dalam tempoh percubaan dalam skim perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pela jar serta telah memilih tawaran opsyen Sistem Saraan Malaysia. dan sedang menjalani hukuman tatatertib selain daripada hukuman buang kerja. 13.Pemberian Opsyen 11. N22 Pihak Berkuasa Melantik melalui Ketua Perkhidmatan akan mengeluarkan op syen tukar lantik kepada anggota sedang berkhidmat dalam skim perkhidmatan Penye lia/Pengasuh Pelajar Gred N11. sedang dalam proses tindakan tatatertib. Pilihan yang dibuat adalah muktamad. Tawaran opsye n ini juga hendaklah diberi kepada Penyelia/Pengasuh Pelajar yang berada dalam keadaan berikut: (a) (b) (c) (d) (e) dipinjamkan atau ditukarkan se mentara. Ang gota yang bersetuju menerima opsyen akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pem bantu Pengurusan Murid Gred N17. N14 bagi membolehkan anggota membuat pilihan. 14. 4 . 12. tidak hadir bertugas semasa opsyen dikeluarkan dan berk uat kuasa. Anggota yang t idak membuat sebarang opsyen atau gagal mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebab yang munasabah akan dianggap sebagai telah tidak me milih untuk memasuki skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid. Dengan terlaksananya skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid Gred N17. Mereka akan ke kal dalam perkhidmatan hakiki sekarang secara Khas Untuk Penyandang. A nggota yang terlibat diberi tempoh 30 hari mulai tarikh surat opsyen dikeluarkan untuk membuat pilihan sama ada menerima atau menolak tawaran ini. N22.

jika sab it kesalahannya dan dijatuhi hukuman buang kerja dalam tempoh opsyen. Sekiranya surat tawaran opsyen t idak dapat disampaikan. Sementara itu surat tawaran opsyen bagi anggota Penyelia/Pengasuh Pelajar yang belum layak seperti di perenggan 10(b)(i) atau (ii) adalah seperti di Lampiran F 3. termasuk kepada mereka yang berada dalam keadaan seperti di perenggan 14. (b) anggota Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan memenuhi syarat yang ditetapkan d i perenggan 10 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan mataga ji terakhir jawatan asal di Peringkat 1 (P1). Bagi maksud urusan pemberian opsyen. syarat-sy arat pertukaran pelantikan dan borang opsyen adalah seperti di Lampiran F. 17.15. Penyelia/Pengasuh Pelajar yang sedang dalam proses tindakan tatatertib. 18. walaupun tempoh opsyen asal telah tamat. Matagaji yang ditawarkan itu 5 . Kaedah Pelarasan Gaji 19. contoh surat tawaran. Kaedah pelarasan gaji anggota sedang berkhid mat dalam skim perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar ke skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid adalah ditetapkan seperti berikut: (a) anggota Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11 yang belum disahkan dalam perkhidmatan tetapi telah memenuhi syarat yang ditetapkan d i perenggan 10 hendaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan mataga ji jawatan asal di Peringkat 1 (P1). Tawaran opsyen ini tidak melibatkan anggota dalam lantikan sementara/kont rak/ sambilan. maka tawaran opsyen tersebut dengan sendirinya terbatal. F1 dan F2. Pihak Berkuasa Melanti k boleh menawarkan surat tawaran opsyen dengan memberikan tempoh yang sama (30 h ari) untuk membolehkan mereka membuat pilihan. 16.

Contoh-contoh kaeda h pelarasan gaji bagi anggota yang telah layak mengikut syarat di perenggan 10(a ) adalah seperti di Lampiran-lampiran G. G1 dan G2. Mereka he ndaklah ditawarkan matagaji tertinggi berhampiran dengan matagaji terakhir jawat an asal di Peringkat 1 (P1). Sementara itu contoh pelaras an gaji bagi anggota yang belum memenuhi syarat adalah seperti di Lampiran G3. maka sifir pemindahan gaji Khas U ntuk Penyandang di jawatan baru hendaklah dipohon daripada Bahagian Gaji dan Ela un Jabatan Perkhidmatan Awam. (d) anggota Penyelia/Pengasuh Pelajar yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh matagaji mengikut kaedah (b) dan (c) di atas. d an 6 . Jika ma tagaji di P1 jawatan baru tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan m engikut prinsip di atas. gaji boleh ditetapkan di peringkat 2 (P2) dan seterusny a di Peringkat 3 (P3) jika matagaji P2 masih tidak dapat menampung gaji permulaa n yang ditetapkan.hendaklah tidak kurang daripada satu pergerakan gaji biasa jawatan asal. Tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira hendaklah dala m perkhidmatan tetap. Jika matagaji di P1 jawatan b aru tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip di ata s. Matagaji yang ditawarkan itu hendaklah tidak kurang daripada satu pergerakan gaji biasa jawatan asal. gaji boleh ditetapkan di peringkat 2 (P2) dan seterusnya di Peringkat 3 (P3) jika matagaji P2 masih tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan. (c) anggota Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N14 hendaklah juga diselaraskan ke gred N17 skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid. dan (e) anggota Penyelia/Pengasuh Pelajar yang bel um memenuhi syarat seperti yang disebut di perenggan 10(b)(i) atau (ii) di atas akan hanya dipindahkan ke Gred N17 matagaji yang berkaitan selepas sehari perkhi dmatan mereka genap mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan di perenggan 10(b)(i ) atau (ii) tersebut. tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji.

(b) berhubung dengan Bahagian Pembangunan Organisasi. Ketua Jabatan dan anggota yang terlibat hendaklah mematuhi kaedah pelaksanaan opsyen yang ditetapk an seperti berikut: Ketua Jabatan (a) menawarkan opsyen kepada anggota terlibat dan memberi penjelas an terperinci mengenai opsyen kepada anggota dan implikasi keputusan yang dibuat . Pembantu Pengurusan Murid Gred N17. N22 secara tuka r ganti selepas 7 . TPG baru ialah mulai 1 Januari tahun berikutnya.(f) pergerakan gaji tahunan jawatan asal yang sepatutnya diterima oleh anggota dalam tahun pertukaran pelantikan itu dikuatkuasakan hendaklah diberi di jawatan baru . dan (c) mengemaskini Buku Kenyataan Perkhidmatan anggota yang terlibat selaras dengan perubahan berkaitan. Dalam melaksanakan skim perkhidmatan yang baru ini . N14 dan pewujudan urusan opsyen pertukaran pelantikan ini selesai . Tarikh Pergerakan gaji (TPG) asal bagi anggota yang t erlibat dalam urusan ini hendaklah diubah kepada satu TPG baru pada tahun berikutnya selepas pelaksanaan pelarasan gaji ini. KAEDAH PELAKSANAAN OPSYEN 21. Jabatan jawatan Perkhidmatan Awam Malaysia untuk urusan pemansuhan jawatan Penyelia/Pengasuh Pel ajar Gred N11. TARIKH PERGERAKAN GAJI 20.

Anggota (a) membaca dengan teliti dan faham mengenai opsyen sebelum membuat kepu tusan. anggota hendaklah merujuk kepada Ketua J abatan untuk mendapatkan penjelasan selanjutnya. dan (c) membuat pilihan sama ada menerima atau menolak opsyen tawaran ini d alam tempoh 30 hari mulai tarikh surat tawaran. PEMAKAIAN 23. Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2004. (b) melengkapkan dua (2) salinan borang opsyen iaitu satu salinan untuk disimpan oleh Ketua Jabatan dan satu (1) salinan lagi untuk anggota berken aan. Jika terdapat sebarang keraguan. Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perkhidmatan ini. 8 . maka skim perk hidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar (jumud) masih kekal untuk menampung anggota yang belum memenuhi syarat yang ditetapkan di perenggan 10(b) (i) atau (ii) dan anggota ya ng menolak opsyen pertukaran pelantikan ini. TARIKH KUAT KUASA 22. Sebarang opsyen yang dibuat ada lah muktamad.

peruntukan Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya boleh dipanjangkan ke pada semua Perkhidmatan Negeri. Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempa tan ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ ( TAN SRI JAMALUDDIN BIN HAJI AHMAD DAMANHURI ) Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA 8 November 2003 Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Semua Ketua Setiausaha Kementeria n Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Y.24. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pi hak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan SP4/PP03/PP-PemPengMurid/SSR/fo 9 .B.

5. 1. Membantu guru kelas prasekolah dalam semua aktiviti bimbing an dan pembelajaran/pengajaran murid-murid prasekolah. adab sopan. 2 . Pengurusan Prasekolah Membantu guru kelas prasekolah dalam hal ehwal pengurusa n/pentadbiran kelas. Melayan keperluan mur id-murid yang sakit atau bermasalah emosi. 2. mengurus dan membersih serta menjaga keselamatan m urid kelas prasekolah. Melaksanakan tugas-tugas berkaitan penyediaan makanan. menjaga kebersihan diri/kawasan sekitar. Membimbing/melatih/mengasuh kanak-kanak istimewa/murid-murid perin gkat sekolah rendah mengenai semua aspek yang berkaitan dengan tata kelakuan. ak hlak. B. 3.LAMPIRAN A BIDANG TUGAS BAGI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID A. 3. Mengawasi keselamatan murid. Pengurusan Murid Di Asrama Menjaga hal ehwal murid-murid istimewa/murid-murid peringkat sekolah rendah daripada semua aspek pengurusan di ri di asrama. 1. Menjadi pengantara dengan ibu/bapa murid. 4. 1 .

Pembantu Pegurusan Murid bertanggungjawab ke a tas tugas-tugas seperti berikut:Pengurusan Murid Prasekolah 4. 4. 3. 1 .1. Merekodkan pembelian bahan dan peralatan prasekolah. Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas membantu guru di k elas-kelas prasekolah dan mengasuh murid-murid di asrama sekolah pendidikan khas dan asrama desa di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia.1. RINGKASAN TUGAS 3. 2.LAMPIRAN B PENGHURAIAN KERJA BAGI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID 1.1. N22 PERINGKAT ORGANISASI 2. Urusan Pentad biran Kelas Prasekolah (a) (b) (c) (d) (e) Membantu guru mendaftar prasekolah se tiap hari.1. Pembantu Pengurusan Murid Gred N17. Mengemaskini data dan maklu mat bagi murid-murid prasekolah.1. M elaksanakan tugas dalam urusan surat menyurat yang berkaitan dengan prasekolah. Sekolah/Asrama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysi a.1. SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS 4. kehadiran murid-murid Membantu guru membuat inventori peralatan dan bahan di dalam kelas prasekolah. SKIM PERKHIDMATAN 1.

Membantu mewujudkan dan merangsang naluri ingin tahu. kesediaan dan perkembangan murid-murid prasekolah. Membantu guru membuat lawatan susulan ke rumah ibu bapa atau penjaga murid bagi murid-murid yang bermasalah. (h) (i) (j) 4. minat untuk meneroka dan menjelajah di kalangan muridmurid prasekolah. Merekodkan perbelanjaan dan sumba ngan yang diterima untuk prasekolah.1. Membantu me milih dan menyediakan bahan-bahan serta peralatan yang sesuai dengan keperluan. Membantu guru dalam menguruskan akaun dan perk ara yang berkaitan dengan kewangan prasekolah. Membantu mengawas dan menjaga keselamatan. Membantu menimbulkan suasana yang selesa. (d) (e) (f) (g) 2 . Memberi bantu an kepada murid-murid dan mendampingi mereka semasa menjalankan aktiviti-aktivit i harian di sekolah supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif. Menghubungi agensi-agensi lain a tau pihak luar yang bekerjasama atau bagi mendapatkan maklumat berkaitan praseko lah.(f) (g) Menguruskan pendaftaran murid-murid prasekolah. Membantu merangsang dan mening katkan motivasi muridmurid prasekolah supaya bersedia untuk belajar. Urusan Pengajaran/Pembelajaran Murid-murid Prasekolah (a) (b) (c) Membant u guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan. selamat dan menggembirakan bagi meransang bimbingan dan asu han.2. kesihatan dan keselesaan murid-murid sama ada di dalam atau di lua r kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya.

Membantu m engawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah. Membantu guru prasekolah menjaga ke selamatan alatan dan kemudahan prasekolah di dalam dan di luar kelas. M embantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-mu rid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih. Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan pengajara n di dalam kelas. peralata n dapur. Mengemas dan membersihkan perkakas seperti pinggan. Urusan Penyediaan Makanan/Mengemas/Membersih (a) Menyedia dan menghidangk an makanan dan minuman yang bersih. (b) (c) (d) 4.1. cawan.1. mangkuk. Menyedia dan mengemaskan bilik darjah dan bilik-bilik atau ruang yang lain sebelum dan selepas kelas termasuk menyapu. mengunci kelas dan menjaga kebersihan bilik darjah dan ruang-ruang lain . 4. Urusan Menjaga Hal Ehwal Murid (a) (b) Melayani karenah murid-murid prase kolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih. tutur bahasa dan kekemasan diri.4. berzat dan seimbang bagi murid-murid praseko lah. Berusaha u ntuk menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku. cerek.(h) Membantu guru prasekolah dalam penyediaan pengajaran dan pembelajaran prasekolah . peti ais dan sebagainya. piring.3. 3 (c) (d) (e) (f) . Menyambut kedatangan murid-murid semasa mengha diri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat.

1. bisu dan lain-lain) atau kan akkanak di peringkat sekolah rendah yang tinggal di asrama-asrama di kawasan ped alaman yang meliputi semua aspek kehidupan murid di luar bilik darjah seperti be rikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melatih dan menentukan murid bangun ti dur dan masuk tidur mengikut masa yang ditentukan. Me mbimbing dan menentukan murid belajar selepas waktu persekolahan. tandas. Tugas-tugas pengurusan murid di asrama sekolah khas melibatkan kanak-kanak istimewa (buta. Mel atih dan menentukan murid mengamalkan cara-cara yang betul dan sempurna menggoso k gigi dan mandi. Melayan dan membimbing murid cara-cara da n adab sopan ketika makan. Melatih dan menentukan murid ke sekolah mengikut masa yang sepatutnya. Membersih kawasan a srama. Membimbing dan menentukan murid Islam bersuci dan bersembahyan g lima waktu sehari dan belajar Muqaddam. bilik mandi dan kawasan bilik tidur. berdisiplin dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. pekak. (j) (k) (l) 4 . Membersih dan mengemas tempat tidur murid dan mengasuh mereka berbuat demikian.Pengurusan Murid Di Asrama 4.5. Melatih dan membimbing murid mengemas diri dengan baik dan mem akai pakaian dengan kemas dan teratur. Membimbing dan mengasuh murid supaya s entiasa berakhlak. Membersih dan mengemas pakaian murid dan mengasuh mereka berbuat demikian. Melatih dan menentukan murid supaya membuang air dan membersih diri (menggosok gigi) sebelum masuk tidur.

keceriaan dan Melayan keperluan murid yang sakit atau menghadapi masalah emosi. Mengawasi muri d ketika mereka bermain di luar waktu persekolahan dan waktu kegiatan kokurikulu m. Menjadi pengantara dengan ibu bapa kepada murid yang sakit atau menghadapi ma salah disiplin. gangguan emosi dan keperluan-keperluan lain. 5 . kesihatan.(m) (n) (o) (p) Melatih murid menjaga keselamatan di asrama. kebersihan.

08 .P1T12 RM2270.30 P2T1 RM697.P2T12 RM2507. PENETAPAN GAJI PERMULAAN TEMPOH PERCUBAAN 3. dan (d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada pering kat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya ole h kerajaan. Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred N17 boleh ditetapka n oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berk aitan. 2.90 P3T24 RM1918.33 .P2T24 RM1817.LAMPIRAN C SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID KLASIFIKASI KUMPULAN PERK HIDMATAN TARIKH KUAT KUASA Gred Gred N17 : : : : PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SO KONGAN SOKONGAN 1 JANUARI 2004 Jadual Gaji Matriks P1T1 RM656.10 . 1 . (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawata n.44 P 3T1 RM739.44 .34 P2T1 RM1646. Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 yang dilantik adalah dikehendaki berkh idmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. (c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.P1T24 RM1721. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) warganegara Malaysia.60 Gred N22 : SYARAT LANTIKAN 1.79 P1T1 RM1532.

Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh ketua pe rkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 adalah layak dipertimbang b agi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Pengurusan Murid Gred N22 yang kosong a pabila telah:(a) disahkan dalam perkhidmatan. Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 dalam p ercubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya kursus induksi dan lulus peperi ksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. Pembantu Pengurusan Murid hendakla h lulus penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan untuk kenaikan pangkat. (b) hadir dengan jayanya kursu s induksi dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. dan (c) diperaku o leh ketua perkhidmatan. 2 . (c) lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 6. Pemba ntu Pengurusan Murid Gred N17 yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidm atan apabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan. Pembantu Pengurusan Murid boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan ol eh ketua perkhidmatan yang berkenaan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN KENAIKAN PANGKAT KE GRED N22 7. dan (d) di peraku oleh ketua perkhidmatan. 8.LATIHAN 4. (b) mencapai tahap prestasi yang d itetapkan. KURSUS INDUKSI/ PEPERIKSAAN 5. 9.

LAMPIRAN D IKLAN JAWATAN 1. (a) (b) (c) (d) 2.10 P2T1 RM697.P1T24 RM1721.44 .30 .90 P3T1 RM739. lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf d engannya oleh kerajaan.79 . 1 . 5.P3T24 RM1918. Jawatan : Pembantu Pengurusan Mur id Kementerian/Jabatan/Badan : Berkanun/Kuasa Tempatan* Kumpulan Perkhidmatan Klasi fikasi Perkhidmatan : : Kumpulan Sokongan Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran D an Sokongan Gaji Matriks : P1T1 RM656. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan j awatan.33 Jadual Gaji Gred N17 3. dan (d) 4. Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) (c) wa rganegara Malaysia. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Taraf Jawatan Fungsi Bidang Tugas : : Tetap Untuk diisi oleh ketua perkhidmatan setiap kali pengiklanan dibuat.P2T24 RM1817.

64 1279.24 1860.09 T22 1614.17 T23 1667. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA17000 III.58 1802.84 1163.92 1744.53 11 49. GRED GAJI SSM : N17 II.37 T13 1135.45 T14 1188.94 T11 1055.9 4 1316.14 1595.18 1372.81 985.24 T9 975.26 1686.62 1453.89 T8 935.10 1817.14 T 3 736.62 1706.86 1762.98 1221.44 739.16 779.11.19 T6 855.88 944.70 1261.72 824. TARIKH KUATKUASA : 1.2 5 T24 1721.46 1205.84 T5 816.66 1483.85 T19 1454.14 951.00 909.42 1036.86 866.90 1539.2002 JADUAL GAJI SSM : N17 T1 P1 P2 P3 656.28 993.02 862.49 T4 776.54 T7 895.30 1337.74 1026.60 1627.70 1120.09 820.5 6 1078.93 T20 1508.67 1067.33 1 .28 1511.58 782.90 1918.60 1108.42 1428.23 738.94 1569.30 697.96 1395.69 T17 1348.53 T15 1241.61 T16 1295.01 T2 1 1561.LAMPIRAN E JADUAL BILANGAN N-17 JADUAL GAJI SSM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN SOKONGAN (RM SEBULAN) I.77 T18 14 01.79 T2 696.38 1650.29 T12 1095.59 T10 1015.95 903.

05 T8 1955.87 T10 2113.16 T3 1638.14 T7 187 7.84 2163. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA22000 III.54 1992.30 1906.06 1820.32 T5 1745. GRED GAJI SSM : N22 II.96 T9 2034.49 2249.19 2078.44 2507.1.14 2335.60 1 .23 T6 1798.78 T11 2191.82 1762.LAMPIRAN E1 JADUAL BILANGAN N-22 JADUAL GAJI SSM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN D AN SOKONGAN SOKONGAN (RM SEBULAN) I.24 T4 1692.58 1704. TARIKH KUATKUASA : 1.34 1646. 79 2421.69 T12 2270.2004 JADUAL GAJI SSM : N22 T1 P1 P2 1532.08 T2 1585.

1 . …………………………………….. Sehubungan itu tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim pe rkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid di Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah klasifikasi Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan dengan gaji RM……… Gred ………. ulai pada tarikh yang sama..LAMPIRAN F KERTAS OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (Nama Pihak Berkuasa Melantik di agensi pene rima) ……………………………………. ……………………………………. Nama : (Nama Pegawai) Alamat: …………………………………… …………………………………… …………………………………… Melalui Ketua Jabatan (Nama Ketua Jabatan agensi hakiki) ………………………………………… ………………………………………… Perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar Di Kementerian Pendidikan Malaysia Ke Ski m Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid di Kementerian Pendidikan Malaysia Mela lui Opsyen Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan untuk memansuhkan jawatan Penyelia/Pengasuh Pelajar berkuat kuasa pada 1 Januari 2004..

jika tuan / puan menolak opsyen ini. 2. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ” Saya yang menurut perintah.2. (Nama Pihak Berkuasa Melantik di agensi penerima) 2 .2 Menolak Tawaran : Menandakan ( ) dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) di ) dalam kotak y ang disediakan di perenggan (a) di Lampiran F2.…. Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syarat-syarat seperti yang dinyatakan di Lampiran F1.1 Menerima Tawaran: Menandakan ( Lampiran F2. ………………………………………………………. terima kasih. atau 2.. Tuan/puan dikehendaki memberi jawapan sa ma ada menerima atau tidak tawaran ini dengan mengisi Borang Opsyen di Lampiran F2 seperti berikut dan jawapan tuan/puan hendaklah sampai di pejabat ini sebelum atau pada ……………. Sekian..

Tempoh opsyen yang diberikan kepada tuan/puan untuk membuat pilihan ialah selama tiga puluh (30) hari mulai dari tarikh surat tawaran dikel uarkan. tuan/ puan dengan ini diberi opsyen sama ada bersetuju untuk ditukar lantik ke jawatan Pembantu P engurusan Murid Gred N17 dalam skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid di Ke menterian Pendidikan Malaysia ataupun jika menolak akan dikekalkan dalam skim pe rkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar secara Khas Untuk Penyandang (KUP). OPSYEN 2 TEMPOH MEMBUAT OPSYEN 3 JAWATAN YANG DITAWARKAN 4. Jika tuan/puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal me ngembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. Dengan keputusan itu. PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT DAN PERATURAN PERKHIDMATAN BARU 1 .LAMPIRAN F1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN (KE SKIM PERKHIDM ATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID) 1. akan diubahsuai mengikut skim perkhidmatan tersebut. tuan/puan adalah dianggap tidak bersetuju menerima tawaran pertukaran pelantikan dan akan dikekal kan dalam perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar secara Khas Untuk Penyandang. Kerajaan telah memutuskan untuk memansuhkan jawatan Penyelia/Pengasuh Pelajar Gr ed N11. Tuan/Puan akan terta kluk kepada syarat dan peraturan perkhidmatan seperti yang diperuntukkan di dala m skim perkhidmatan yang tuan/puan ditukar lantik. jika perlu. T uan/Puan akan ditawarkan ke jawatan baru di skim perkhidmatan yang berlainan pad a gred yang lebih tinggi daripada jawatan lama. Opsyen ini adalah muktamad. Gelaran jawatan tuan/puan. N14 tuan/puan bertugas sekarang.

Tuan/Puan akan ditawarkan gaji permulaan berdasarkan kepada prinsip ‘matagaji tert inggi berhampiran’ dengan matagaji akhir di jawatan asal di Peringkat 1 (P1) kecua li bagi pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan di jawatan asal. tuan/ pua n hendaklah disahkan dalam jawatan baru oleh pihak berkuasa melantik pada bila-b ila masa dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh kuatkuasa pertukaran pelantikan. TARIKH PERGERAKAN GAJI TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN 7. matagaji yang ditetapkan itu tidak kurang daripada satu pergerakan gaji biasa jawatan as al. Jika matagaji di P1 jawatan baru tidak dapat menampung gaji permulaan yang d itetapkan mengikut prinsip di atas. Syarat-syarat pengesahan yang telah dipenuhi dengan jayan ya semasa di jawatan asal adalah dikecualikan. Tarikh pergerakan gaji tuan/puan beru bah mengikut tarikh kuatkuasa pertukaran pelantikan.5. Jika gaji jawatan baru masih tidak dapat menamp ung gaji permulaan yang ditetapkan mengikut prinsip di atas. gaji boleh ditetapkan di Peringkat 2 (P2) da n seterusnya di Peringkat 3 (P3) jika matagaji di P2 masih tidak dapat menampung gaji permulaan yang ditetapkan. Kekananan tuan/puan di jawatan as al dikekalkan. Tuan/Puan akan dikecualikan daripada syarat tempoh percubaan jika tuan/puan tela h disahkan dalam jawatan asal. T uan/Puan yang belum disahkan dalam jawatan asal. tuan/ puan dikehendaki menghabi skan baki tempoh percubaan dan boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa sekiranya telah mencukupi tempoh setahun termasuk mengambilkira tempoh perc ubaan jawatan asal tertakluk dengan syarat tuan/puan memenuhi semua syarat penge sahan yang ditetapkan. Jika tuan/puan belum disahkan dalam jawatan dan belum diberi tara f berpencen. maka gaji secara Kh as Untuk Penyandang (KUP) akan diwujudkan. TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN 9. Walau bagaimanapun untuk tujuan pencen. 10. KEKANANAN OPSYEN SKIM KWSP 2 . tuan/puan layak diberi opsyen skim KWSP semasa disahkan dalam jawat an barunya. GAJI PERMULAAN 6. 8.

Ketua Perkhidmatan tuan/puan ialah ketua perkhidmatan yang tuan/puan dituk ar lantik.2004. cuti haji dan pinjam an. Taraf berpencen yang telah diberi kepada tuan/puan sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan dikekalkan. Tuan/Puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan arahan yang berkuat kuasa di agensi penerima. 13. sumpah berkanun da n tapisan keselamatan sekiranya tuan/puan telah memenuhi syarat tersebut semasa dalam jawatan asal. bagi TARAF BERPENCEN DIKEKALKAN CUTI REHAT 12. Hubungan tuan/puan dengan perkhidmatan asa l adalah terputus kecuali bagi tujuan persaraan dan kemudahankemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan seperti cuti rehat. 3 . Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan perubatan. mengiku t syarat dan peraturan yang berkuat kuasa. 18.1. Tuan/Puan boleh ditempatkan berkhidma t di mana-mana jua sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jab atan. 17.11. 16. KETUA PERKHIDMATAN KEPERLUAN MEMATUHI PERATURAN SYARAT PELANTIKAN YANG DIKECUALI KAN TARIKH KUAT KUASA HUBUNGAN DENGAN PERKHIDMATAN ASAL 15. Pertukaran pelantikan tuan/puan melalui pemberian opsyen ini adalah berkuat kuasa mulai 1. PENEMPATAN 14. Tuan/Puan dibenarkan membawa baki cuti reha t dan cuti rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan gantian cuti rehat.

pada surat tawaran tuan. sebulan atas gred gaji ……………dengan t-syarat yang dinyatakan di …………. Tuan: Tawaran Pertukaran Pelantikan Dari Skim Perkhi an Pendidikan Malaysia Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid Di Kemente rian Pendidikan Malaysia Melalui Opsyen.. maka saya dengan ini membuat pilihan seperti di bawah:* (a) Berset uju menerima pertukaran pelantikan dari skim perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pela jar di Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pentadb iran & Sokongan ke skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid di Kementerian Pe ndidikan Malaysia dengan menerima gaji sebanyak RM ………. Berhubung dengan surat tuan bil. ……………………………………. ……………………………bertar kara di atas. ……………………………………. : 1 .Lampiran F2 BORANG OPSYEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan : Tarikh Kepad a: (Nama Pihak Berkuasa Melantik di agensi penerima) ……………………………………. Melalu kiki ) …………………………………….

bertarikh ……………………. maka pertukaran pelantikan saya dengan sendirinya terbatal dan saya akan dikekalkan di dalam perkhidmatan sekarang secara Khas Untuk Penyandang. Nama Penuh: .…………………………………. dan implikasi pilihan sendiri ini dan saya sesungguhnya me g saya buat ini adalah muktamad. 2.ATAU *(b) Tidak bersetuju menerima tawaran pertukaran pelantikan dan sebaliknya kekal di b awah skim perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar secara Khas Untuk Penyandang. ……………………………. Tandatangan: …………………………………. Saya juga faham bahawa sekiranya ada di antara maklumat yang saya beri untuk tujuan pertukaran pelantikan ini tidak betul.………………………… Ja 2 .. No. Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran tuan bil. Kad Pengenalan: .

Di hadapan: ………………………………………………… SAKSI** (Tandatangan Dan Cop Jawatan) Tandatangan: ………………………………….. Nama Tandakan ( ) dalam salah satu petak yang berkenaan. Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional 3 .

LAMPIRAN F3 KERTAS OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (kepada anggota yang belum memen uhi syarat pemindahan gaji) ____________________________________________________ ________ (Nama Pihak Berkuasa Melantik di agensi penerima) …………………………………….. Sehubungan itu tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan P embantu Pengurusan Murid yang akan berkuat kuasa sehari selepas genap tempoh per khidmatan seperti disebut di perenggan 10(b)(i) atau (ii) Pekeliling 1 . ……………………………………. Nama : (Nama Pegawai) Alamat: …………………………………… …………………………………… …………………………………… Melalui Ketua Jabatan (Nama Ketua Jabatan agensi hakiki) ………………………………………… ………………………………………… Tawaran Pertukaran Pelantikan Dari Skim Perkhidmatan Penyelia/Pengasuh Pelajar D i Kementerian Pendidikan Malaysia Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid di Kementerian Pendidikan Malaysia Melalui Opsyen Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa kerajaan telah memutuskan untuk memansuhkan jawatan Penyelia/Pengasuh Pelajar berkuat kuasa pada 1 Januari 2004.

Perkhidmatan Bil…… Tahun 2003. Sekian. …………………………………… ( Kementerian Pendidikan Malaysia ) 2 . 2. Dengan itu tuan/puan adalah dikekalkan secara Khas Un tuk Penyandang di atas Gred ……. terima kasih. sehingga memenuhi syarat tersebut. tuan/puan perlu menjawab dalam tempoh 30 hari mu lai …………… Tuan/Puan adalah dikehendaki menandatangani borang opsyen di Lampiran F2 dan men gembalikan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dalam tempoh yang dinyatakan d i atas. Jika tuan/puan bersetuju menerima opsyen ini.

2003 Gaji Akhir Di Jawatan Asal.74 (P1T17) : : Gaji Baru Gred N17 ( RM) 1 Januari 2004 1 Januari Tarikh Catatan 31. 1.1. Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Ya ng Akan Ditawarkan Kepada Anggota.18 (P1T16) Catatan: PPSM : TPG : Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 1 . 1. Pergerakan Gaji Diberi Di J awatan Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).70 (P1T14) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.2005 1295. Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Asal Gaji Sekarang Gred N11 (RM) 1096.1.12.LAMPIRAN G KAEDAH PELARASAN GAJI BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PENYELIA/PENGASUH PE LAJAR GRED N11 (JUMUD) KE PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N17 Kaedah Pelarasan Ga ji Bagi Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11 (Jumud) Yang Ditukar Lantik Ke Skim P erkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 Diselaraskan Kepada Matagaji Baru Di Peringkat (P) 1 Gred N17.74 (P1T17) 1096.2004 1241.1.94 (P1T15) 1. TPG Jawatan Asal.2004 1188. TPG Jawatan Baru (P ergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).

1.66 (P1T18) Catatan: PPSM : TPG : Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 1 .12.1.18 (P1T16) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.1. Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Asal Gaj i Sekarang Gred N11 (RM) 1239.2005 1401.2004 1348. Pergerakan Gaji Diberi Di J awatan Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).42 (P1T17) 1.2004 1295. TPG Jawatan Asal.2003 Gaji Akhir Di Jawatan Asal.LAMPIRAN G1 KAEDAH PELARASAN GAJI BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PENYELIA/PENGASUH P ELAJAR GRED N11 (JUMUD) KE PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N17 Kaedah Pelarasan G aji Bagi Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11 (Jumud) Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 Diselaraskan Kepada Matagaji Bar u Di Peringkat (P) 1 Gred N17.4. 1.52 (P2T19) : : Gaji Baru Gred N17 (RM) 1 Januari 2004 1 April Tarikh Catatan 31. TPG Jawatan Baru (P ergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM). Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Ya ng Akan Ditawarkan Kepada Anggota.52 (P2T19) 1239.

2004 1614. TPG Jawatan Asal. Pergerakan Gaji Diberi Di J awatan Baru (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM). Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Ya ng Akan Ditawarkan Kepada Anggota.73 (P1T10) 1482.62 (P1T22) 1.1.10. TPG Jawatan Baru (P ergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).12.2005 1667.73 (P1T10) : : Gaji Baru Gred N17 (RM) 1 Januari 2004 1 Oktober Tarikh Catatan 31.LAMPIRAN G2 KAEDAH PELARASAN GAJI BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PENYELIA/PENGASUH P ELAJAR GRED N14 (JUMUD) KE PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N17 Kaedah Pelarasan G aji Bagi Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N14 (Jumud) Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 Diselaraskan Kepada Matagaji Bar u Di Peringkat (P) 1 Gred N17. 1. 1. Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Asal Gaj i Sekarang Gred N14 (RM) 1482.2003 Gaji Akhir Di Jawatan Asal.38 (P1T21) Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.1.2004 1561.86 (P1T23) Catatan: PPSM : TPG : Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 1 .

62 (P1T5) 646.02 (P1T5) 1.87 (P1T6) 707.2004 1. Gaji Permulaan Pertukaran Pelantikan Yang Akan Ditawarkan Kepada Anggota Yang T elah Memenuhi Syarat Tempoh Perkhidmatan Yang Ditetapkan.1.LAMPIRAN G3 KAEDAH PELARASAN GAJI BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PENYELIA/PENGASUH P ELAJAR GRED N11 (JUMUD) KE PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N17 (ANGGOTA YANG BELU M MEMENUHI SYARAT TEMPOH PERKHIDMATAN) Kaedah Pelarasan Gaji Bagi Penyelia/Penga suh Pelajar Gred N11 (Jumud) Yang Ditukar Lantik Ke Skim Perkhidmatan Pembantu P engurusan Murid Gred N17 Diselaraskan Kepada Matagaji Baru Di Peringkat (P) 1 Gr ed N17. Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Asal Tarikh Gaji Sekarang Gred N11 (RM) 646.2004 1. Gaji Anggota Dikekalkan Di Jawa tan Asal Secara Khas Untuk Penyandang.1.2003 1.12. TPG Jawatan Asal (Pergerakan Gaji Biasa M engikut Keputusan PPSM).1.12 (P1T7) 707.62 (P1T5) 676. Gaji Anggota Dikekalkan Di Jawatan Asal Secara Khas Unt uk Penyandang.2005 1.12 (P1T7) : : Gaji Baru Gred N17 (RM) 1 Januari 2004 1 Januari Catatan Gaji Akhir Di Jawata n Asal. 31. Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Pelantikan.1.09 (P1T4) 816.2006 Catatan: PPSM : TPG : Panel Pembangunan Sumber Manusia Tarikh Pergerakan Gaji 1 . TPG Jawatan Asal (Pergerakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).1.2005 776. TPG Jawatan Baru (Perg erakan Gaji Biasa Mengikut Keputusan PPSM).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->