CIRI-CIRI WACANA

CIRI-CIRI WACANA

PENUTUR DENGAN MASYARAKAT PERSEKITARAN

TUJUAN YANG MENENTUKAN AYAT

KAITAN PENUTUR DENGAN PENDENGAR

MAKLUMAT TIDAK BOLEH BERTENTANGAN

WUJUD DALAM PELBAGAI UNSUR

MEMPUNYAI ANDAIAN DAN INFERENSI

HARUS ADA MAKLUMAT BARU

ANTARA SIFAT-SIFAT DALAM WACANA

Wacana adalah platform penyampaian yang sesuai mengikut keadaan. Terdapat beberapa ciri-ciri yang perlu wujud dalam sesuatu wacana. Sekiranya salah satu daripada ciri-ciri yang ada dalam wacana ini tidak wujud, maka penyampaian ini tidak boleh diertikan sebagai sebuah wacana ataupun wacana ini tidak sampai. Hal ini boleh berlaku kepada penutur ataupun penerima. Salah satu daripada cirri-ciri wacana adalah kaitan di antara penutur dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan jenis wacana yang digunakan. Penutur haruslah mengetahui jenis penyampaian yang sesuai dengan masyarakat sekitarnya. Ianya agak bersangkutan juga dengan laras bahasa. Sekiranya seseorang penutur itu menggunakan laras bahasa yang tidak bersesuaian dengan keadaan atau masyarakat, maka maklumat yang ingin disampaikan tidak akan diterima oleh pendengar. Oleh itu, wacana itu dikira putus atau tidak sampai kepada penerima. Sebagai contoh, seorang penutur berbual mengenai perubatan ketika sedang bermain bola. Sekiranya perkara ini berlaku, maka secara sendirinya wacana akan terputus. Ciri seterusnya adalah setiap penyampaian mestilah mempunyai tujuan yang menentukan jenis ayat. Ianya beerti, setiap penutur haruslah memiliki tujuan dalam menyampaikan sesuatu maklumat. Sekiranya, pertuturan itu tidak memiliki tujuan atau motif yang sesuai dan bermakna, maka pendengar tidak akan mendapat sebarang maklumat. Selain itu, pendengar juga akan terkeliru dan tidak memahami isi penyampaian tersebut. Jika keadaan ini berlaku, penyampaian jenis ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai wacana. Setiap wacana mestilah bermakna dan bermotif supaya penutur dan pendengar saling dapat berinteraksi dengan baik. Seterusnya adalah perkaitan di antara penutur dengan penerima. Contohnya adalah perkaitan di antara penutur dengan pendengar serta penulis dengan pembaca. Bagi penyampaian jenis penutur dengan pendengar, maka wacana jenis lisan adalah bersesuaian. Sementara bagi penyampaian bagi penulis dengan pembaca, maka wacana jenis lisan adalah lebih baik. Wacana jenis lisan adalah berupa pengucapan, perbualan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyampaian secara terus. Sebaliknya

bagi wacana jenis penulisan, adalah seperti majalah, buku, novel dan lain ±lain yang menggunakan sistem tulisan sebagai agen penyampaian. Ianya tidak disampaikan secara terus sebaliknya memerlukan ruang penghadaman maklumat yang tepat. Selain itu, wacana juga tidak boleh dimuatkan dengan maklumat yang bertentangan. Hal ini bermaksud, jika terdapat sesuatu penerangan dalam masa yang sama, maka penerangan lain perlulah menyokong penerangan itu. Seandainya, terdapat lain-lain penerangan yang bercanggahan dengan tema utama penyampaian dalam satu-satu masa, maka ianya tidak boleh digolongkan sebagai wacana. Sebagai contoh, sekiranya ayat mengatakan sesuatu peristiwa itu memang berlaku, sebaliknya dalam penerangan kedua pula mengatakan bahawa peristiwa itu tidak berlaku. Perkara begini boleh berlaku sekiranya penyampai tidak benar-benar memahami konsep penyampaian wacana dengan baik. Sekiranya perkara ini berlaku, maka penyampaian itu tidak akan dikira sebagai wacana dan maklumat tidak boleh dihadamkan dengan sempurna. Ciri seterusnya adalah setiap penyampaian mestilah mengandungi unsur-unsur seperti susun atur menurut sebab, akibat, tempat, waktu, keutamaan dan sebagainya. Dalam istilah lainnya, wacana perlilah mempunyai sistem penyampaian yang tepat. Penceritaan dalam sesuatu maklumat sememang wajar untuk memiliki ciri-ciri ini. Seandainya susun atur bagi sesetengah penyampaian tidak tepat, maka penerima tidak akan dapat menerima maklumat itu dengan tepat dan baik. Oleh itu, penyampaian itu tidak akan dikira sebagai wacana. Wacana juga mestilah mempunyai andaian dan inferensi. Untuk menyampaikan sesuatu maklumat, perkara pertama akan dikira sebagai andaian manakala maklumat kedua pula dikira sebagai inferensi. Andaian adalah sesuatu pandangan yang memerlukan keutuhan bukti untuk disampaiakan. Inferensi pula lebih bersifat rumusan yang benar dan tepat. Jika kedua-dua perkara ini wujud, barulah wacana dapat disahkan. Seandainya Cuma salah satu sahaja yang hadir dalam urusan penyampaian, wacana akan dikira tergantung atau terputus. Oleh itu adalah perlu untuk penyampai bagi menyatakan sesuatu maklumat itu dengan baik supaya wacana tidak terputus dengan sendirinya.

Akhir sekali adalah berkaitan dengan maklumat baru. Ini bermaksud, ayat yang telah disahkan kebenarannya dalam ayat sebelumnya tidak boleh dimasukkan dalam satu wacana. Sebaliknya, penggunaan maklumat dan ayat yang baru mesti digunakan. Hal ini adalah untuk mengelakkan berlakunya pengulangan wacana dan maklumat. Maklumat yang berulang kali dinyatakan akan menyebabkan wacana tidak menjadi atau terputus.

JENIS-JENIS WACANA

wacana lisan

wacana penuturan

wacana prosa

wacana tulisan

wacana pembentangan

wacana puisi

wacana langsung

wacana tidak langsung

wacana drama

Wacana terdiri daripada pelbagai gaya yang sering digunakan. Terdapat dalam Sembilan jenis-jenis wacana yang sering digunakan. Penggunaan wacana yang berbeza-beza adalah perlu untuk menentukan kesesuaian dan memenuhi keutuhan wacana itu sendiri. Penggunaan wacana mestilah sesuai mengikut keadaan dan situasi di antara penutur dengan penerima. Dengan itu, penyampaian maklumat akan dapat disampaikan tanpa berlakunya masalah ketidaksampaian wacana. Antara jenis wacana yang wujud adalah wacana lisan. Wacana jenis ini disampaikan secara lisan di antara penutur dengan penerima. Ia juga turut disebut sebagai wacana interaktif. Wacana jenis ini lebih mudah diterima dan difahami oleh penerima. Namun begitu, wacana lisan juga perlu disampaikan secara berhati-hati. Hal ini kerana, sekiranya berlaku kesalahan dalam penyampaian maka wacana tidak akan sampai kepada penerima. Antara contoh wacana lisan adalah pertuturan dan perbualan seharian. Seterusnya adalah wacana tulisan. Wacana tulisan disampaikan melalui medium bertulis dan berkaitan dengan simbol pertuturan. Wacana ini adalah lebih tersusun dan jarang berlaku kekalutan dalam penyampian maklumat. Biasanya, wacana penulisan akan disampaikan dengan baik dan tersusun oleh penulis. Dengan itu, pembaca akan lebih senang untuk menerima maklumat. Dalam penyampaian jenis ini juga, jarang berlaku ketidaksampaian wacana. Antara contoh wacana tulisan adalah, novel, artikel, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan bercetak. Wacana seterusnya adalah wacana langsung. Wacana jenis ini adalah lebih terbatas terutama oleh intonasi atau pungtuasi. Ianya turut berlaku dalam unsur lisan atau percakapan namun lebih teliti. Selalunya wacana langsung berlaku dalam majlismajlis formal yang melibatkan penyampaian secara jelas. Sekiranya berlaku ketidaksampaian wacana, maka ianya boleh memberi kesan kepada penyamapai. Dalam situasi wacana langsung, penyampaian yang sempurna dan teratur adalah begitu dipentingkan. Antara contoh wacana jenis ini adalah seperti pengucapan umum, pidato, ceramah, forum dan lain-lain yang melibatkan kemahiran penyampaian berformat.

Selain wacana langsung, wacana tidak langsung juga turut dikira sebagai jenisjenis wacana. Wacana ini adalah pengungkapan kembali wacana, tanpa mengutip harfiah kata-kata yang dipakai oleh penyampai dengan pembinaan gramatikal atau kata tertentu seperti bahawa dan sebagainya. Ianya lebih bertujuan untuk mengulang kembali wacana supaya wacana itu lebih jelas. Sebagai contoh, seorang penyampai memetik maklumat dari wacana langsung kemudian menukarnya ke dalam bentuk pertuturan biasa. Dengan itu, maklumat akan lebih mudah disampaikan kepada pendengar atau penerima. Seterusnya adalah wacana pembentangan. Wacana ini tidaklah terikat dengan waktu dan penutur sebaliknya terus berorientasikan kepada pokok pembicaraan serta bahagian-bahagian yang diikat secara logik. Ini bermakna, wacana jenis ini sangat mementingkan kepada isi penyampaian. Wacana pembentangan tidaklah berlaku secara formal atau terikat kepada mana-mana bahagian, sebaliknya lebih bersifat perlu dan bermakna. Dengan ini maklumat akan disampaikan terus kepada penerima tanpa memerlukan penghadaman maklumat. Antara contoh wacana pembentangan, adalah sesi pembentangan, taklimat dan sebagainya. Selain itu adalah wacana penuturan. Wacana ini sangat mementingkan urutan waktu, dituturkan oleh orang pertama atau orang ketiga dalam waktu tertentu, berorientasikan kepada pelaku, dan seluruh bahagiannya diikat oleh kronologi. Wacana jenis ini juga boleh dikira sebagai penyampaian kepada penyampaian yang lain. Wacana penuturan juga adalah lebih rumit dan teliti berbanding dengan wacana jenis lain. Wacana seterusnya adalah wacanan prosa. Wacana ini harus disampaikan melalui unsur prosa. Namun begitu, wacana prosa boleh berlaku dalam wacana lisan, tulisan, langsung, tidak langsung, serta dalam bentuk pembentangan dan penuturan. Wacana ini adalah yang paling mudah dan langsung tidak terikat kepada mana-mana tanggungan wacana. Namun begitu, penerima haruslah dapat menerima maklumat dengan jelas. Dengan itu, barulah wacana ini boleh digolongkan dalam jenis-jenis wacana.

Wacana puisi juga turut tergolong dalam jenis-jenis wacana. Wacana jenis ini disampaikan melalui puisi sama ada dalam lisan atau tulisan. Pada kebiasaannya, penerima akan lebih sukar untuk memahami atau menghadam maklumat melalui wacana ini. Penerima mestilah peka untuk menerima maklumat daripada wacana puisi. Antara contoh wacana puisi adalah sajak, pantun, seloka, gurindam dan lain-lain kesenian puisi. Akhir sekali adalah wacana drama. Wacana ini hanya disampaikan dalam bentuk drama, dialog dan sebagainya. Ianya turut boleh dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan. Kemahiran penyampai akan membantu keutuhan wacana drama. Sekiranya penyampai tidak terlalu baik, maka wacana akan mudah terpurus seterusnya mendatangkan tanda tanya kepada penerima.